Luận văn Thạc sỹ: Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay

92 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 10:22

Luận văn Thạc sỹ: Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay gồm có 3 chương trình bày về nhận thức chung về tôn giáo, quản lý nhà nước đối với tôn giáo và tình hình tôn giáo ở tỉnh Bắc Ninh; công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Bắc Ninh và những vấn đề đặt ra; dự báo tình hình, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN đối với tôn giáo ở Bắc Ninh. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ­ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUN NGÀNH: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CƠNG ĐỀ TÀI: Hồn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động tơn giáo trên địa  bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay GVHD : PGS.TS.Ngơ Hữu Thảo HVTH : Hà Thị Xun DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHG CNH­HĐH CNLĐ CNXH CSVN GHPG HĐND HTCT MTTQ QLNN TCN UBĐK UBND UBTV UBTVQH XHCN Ban Hành giáo Cơng nghiệp hố ­ Hiện đại hố Cơng nhân lao động Chủ nghĩa xã hội Cộng sản Việt Nam Giáo hội Phật giáo  Hội đồng nhân dân Hệ thống Chính trị Mặt trận Tổ quốc  Quản lý nhà nước Trước Cơng ngun Uỷ ban Đồn kết Uỷ ban nhân dân Uỷ ban Thường vụ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1 Trang NHẬN THỨC CHUNG VỀ TƠN GIÁO, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  ĐỐI VỚI TƠN GIÁO VÀ TÌNH HÌNH TƠN GIÁO  Ở TỈNH BẮC NINH 1.1 NHẬN  THỨC   CHUNG  VỀ   TÔN   GIÁO  VÀ  QLNN   ĐỐI  VỚI  TƠN  GIÁO 1.1.1 Nhận thức chung về tơn giáo 1.1.2 Quản lý nhà nước đối với tơn giáo 1.2 TÌNH HÌNH TƠN GIÁO Ở BẮC NINH 1.2.1 Một số đặc điểm của tỉnh Bắc Ninh liên quan đến tơn giáo 1.2.2 Tình hình tơn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Chương 2 11 19 19 21 29 CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO  Ở BẮC NINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 2.1 SỰ  CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH UỶ, UBND TỈNH VÀ TỔ  CHỨC BỘ MÁY  29 LÀM CƠNG TÁC QLNN VỀ TƠN GIÁO Ở BẮC NINH 2.1.1 Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơng tác Tơn giáo 2.1.2 Tổ chức bộ máy làm cơng tác QLNN về tơn giáo ở Bắc Ninh THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI  2.2 29 33 35 TƠN GIÁO Ở BẮC NINH 2.2.1 Quản lý về hoạt động xây dựng, trùng tu, sửa chữa cơ sở thờ tự 2.2.2 Quản lý đối với việc phong chức, phong phẩm và hoạt động  thun chuyển của các chức sắc Quản lý việc đào tạo, bồi dưỡng chức sắc Cơng tác quản lý đối với các hoạt động từ thiện, nhân đạo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quản lý hoạt động truyền đạo trái pháp luật Quản lý các hoạt động khác Công tác phối hợp 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI TÔN  2.3 GIÁO Ở BẮC NINH 2.3.1 Vấn đề đặt ra từ phương diện khách thể quản lý 2.3.2 Vấn đề đặt ra từ phương diện chủ thể quản lý 35 37 38 39 41 42 43 43 47 47 50 Chương 3 53 DỰ BÁO TÌNH HÌNH, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ  NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CƠNG TÁC QLNN  3.1 ĐỐI VỚI TƠN GIÁO Ở BẮC NINH DỰ  BÁO TÌNH HÌNH TƠN GIÁO VÀ U CẦU ĐỐI VỚI CƠNG  TÁC QLNN VỀ TƠN GIÁO Ở BẮC NINH THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Dự báo tình hình các tơn giáo ở Bắc Ninh 3.1.2 Một   số   yêu   cầu  từ   xu   hướng   tôn  giáo     Bắc   Ninh  đối  với   53 53 55 QLNN về tơn giáo ở Bắc Ninh 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CƠNG TÁC  57 QLNN VỀ TÔN GIÁO Ở BẮC NINH  3.2.1 Tập  trung  nâng cao  nhận thức,   thống  nhất quan  điểm, trách  57 nhiệm của HTCT về  cơng tác tơn giáo và QLNN đối với tơn  giáo 3.2.2 Cơng tác quản lý nhà nước cần tăng cương, tập trung hơn nữa   58 tới các hoạt động có tính trọng điểm, phức tạp của tơn giáo trên  địa bàn 3.2.3 Cơng tác QLNN cần quan tâm hơn đến cơng tác vận động quần  61 chúng, tín đồ, chức  sắc các tơn giáo và xây dựng lực lượng   chính trị ở cơ sở 3.2.4 Tăng cường cơng tác tổ  chức cán bộ, công chức làm công tác  65 QLNN về tôn giáo 3.2.5 Xây   dựng     hồn   thiện   phương   pháp   cơng   tác   tôn   giáo   và  68 QLNN về tôn giáo MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3 3.3.1 Đối với Trung ương 3.3.2 Đối với tỉnh Bắc Ninh KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 69 71 74 75 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Tơn giáo khơng chỉ là một hình thái ý thức xã hội mà còn là một thực thể xã   hội, ra đời và phát triển từ  cả  ngàn năm nay  Từ  khi ra đời, tơn giáo đã trải qua  những thăng trầm và khơng ngừng biến đổi theo sự  biến đổi của tồn tại xã hội,  nhưng chung nhất, nó ln là một nhu cầu tinh thần của đa số nhân loại. Trong q  trình tồn tại và phát triển, tơn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời  sống xã hội và đến tập qn của nhiều quốc gia, của các tộc người trong một   quốc gia, theo cả các chiều: tích cực và tiêu cực. Những năm gần đây, tơn giáo trên   thế giới khơng chỉ phục hồi và phát triển, đáp ứng nhu cầu tâm linh của con người,  mà còn làm nảy sinh khơng ít cuộc xung đột giữa các dân tộc trong một quốc gia,   hay giữa các quốc gia với nhau.  Ở  Việt Nam cũng vậy, là một quốc gia có nhiều hình thức tín ngưỡng, tơn  giáo đang có xu hướng phát triển mạnh, đến nay ­ năm 2011, Nhà nước ta đã cơng  nhận tư cách pháp nhân cho 13 tơn giáo, với 33 tổ chức Giáo hội. Trong đó, các tơn   giáo bản địa (nội sinh) và các tơn giáo được du nhập từ  nước ngồi vào (ngoại  sinh) đều được tạo điều kiện bình đẳng hoạt động theo pháp luật. Tình hình đó    là sự  phản ánh về  q trình đất nước đổi mới, Việt Nam đã có sự  phát triển  khá mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đời sống vật chất cũng  như tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, vì thế tơn giáo càng được khẳng  định rõ hơn, là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân.  Nhưng, bên cạnh những sinh hoạt tín ngưỡng, tơn giáo, lễ  hội lành mạnh,  tn thủ pháp luật, thì vẫn còn có hiện t ượng một số người lợi dụng tín ngưỡng,  tơn giáo để  hành nghề  mê tín dị  đoan, mê hoặc nhân dân, cao hơn, phá hoại khối  đại đồn kết tồn dân tộc  Trước tình hình đó, cơng tác quản lý nhà nước đối với  hoạt động tơn giáo càng cần phải được tăng cường, khơng chỉ trên bình diện vĩ mơ   mà còn ở các khu vực, các địa phương trong cả nước Quản lý nhà nước đối với hoạt động tơn giáo là một nhiệm vụ quan trọng và  có ý nghĩa quyết định sự  thành bại của cơng tác tơn giáo trong tình hình mới. Các   Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về cơng tác tơn giáo đều nhấn mạnh đến vai trò của   cơng tác này và việc: “Tăng cường quản lý nhà nước về  tơn giáo” là một trong   những giải pháp chủ yếu của cơng tác tơn giáo hiện nay.  Bắc Ninh là một tỉnh thuộc miền Bắc nước ta, là cửa ngõ phía Bắc của Thủ  đơ Hà Nội. Tỉnh Bắc Ninh mặc dù có diện tích khơng lớn, nhưng dân số  lại đơng  và có vị trí địa lý chính trị quan trọng, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của đồng  bằng Châu thổ  Sơng Hồng, có nguồn nhân lực dồi dào và là tỉnh vốn có truyền   thống ngàn năm văn hiến và cách mạng Số  lượng và quy mơ tơn giáo   Bắc Ninh cũng khơng lớn, song lại là vị  trí   “địa tơn giáo” rất quan trọng. Đó là, về  đạo Cơng giáo, Bắc Ninh có Tồ Giám   mục, là trung tâm, đầu não của Giáo phận Bắc Ninh, gồm 12 tỉnh khác nhau. Còn  Phật giáo, Bắc Ninh từng có trung tâm Luy Lâu mà gần hai nghìn năm trước đã  được xem là một trung tâm Phật giáo lớn, bằng hoặc hơn cả trung tâm Phật giáo   Lạc Dương và Bành Thành của Trung Quốc, còn đến nay, tên chùa Dâu, Keo, Phật  Tích vẫn nức tiếng tồn cõi Việt Nam. Hiện nay bên cạnh 2 tơn giáo chính là Phật  giáo và Cơng giáo, trên địa bàn Bắc Ninh đã xuất hiện cả  đạo Tin Lành, một tơn   giáo được xem là tơn giáo của thời CNH, HĐH  Trong những năm qua tình hình tơn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc   Ninh  ổn định, sinh hoạt tơn giáo và đời sống tín ngưỡng, tơn giáo diễn ra bình   thường đúng với chủ trương, chính sách tơn giáo của Đảng và Nhà nước. Đại bộ  phận chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tơn giáo trong tỉnh an tâm, phấn khởi, tin   tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, về những thành tựu phát triển kinh tế ­ xã  hội của đất nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế  ­ xã hội, các hoạt động từ  thiện, nhân đạo, xây dựng gia đình văn hố ở khu dân “sống tốt đời, đẹp đạo”, tích  cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ  chính trị  của địa phương. Tuy nhiên, tình  hình tơn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng nổi lên một số  vấn đề  có tính phức  tạp. Đó là, hoạt động mê tín, dị  đoan diễn ra khá phổ  biến; một số  cơ  sở  thờ  tự  của tơn giáo chưa tn thủ  các quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tơn giáo, Luật  Di sản và của các quy định của tỉnh. Khi xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, tổ chức   tơn giáo vẫn thiếu hồ sơ xin phép; triển khai khi chưa được sự đồng ý của các cơ  quan có thẩm quyền. Tình hình khiếu kiện đòi lại đất đai, cơ  sở  cũ của giáo hội  còn tiềm  ẩn dấu hiệu phức tạp; hoạt động truyền đạo Tin lành trái phép và các   đạo lạ trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra Cơng tác quản lý nhà nước về  hoạt động tơn giáo   tỉnh Bắc Ninh những   năm qua đã có nhiều tiến bộ, đạt được một số kết quả nhất định. Nhưng bên cạnh   đó, cơng tác này cũng còn một số  hạn chế, như: Một bộ  phận cán bộ  đảng viên   nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tơn giáo còn hời  hợt; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn thiếu tập trung và đồng bộ; việc giải  quyết các vấn đề  liên quan đến tơn giáo còn kéo dài, gây tâm trạng phản cảm cho  quần chúng tín đồ, chức sắc tơn giáo. Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước   đối với tơn giáo của chính quyền nhiều lúc, nhiều nơi còn cứng nhắc Từ thực tế tình hình trên, tơi chọn để tài: “Hồn thiện quản lý nhà nước đối   với hoạt động tơn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay”,  để làm luận văn thạc  sỹ quản lý hành chính cơng 2. Tình hình nghiên cứu Vấn đề quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tơn giáo trong thời gian  qua đã có nhiều cơng trình nghiên cứu. Đó là:   “ Quản lý nhà nước đối với hoạt   động tơn giáo trong điều kiện xây dựng nhà nước dân chủ, pháp quyền Việt Nam   hiện nay” của PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển; " Một số vấn đề cấp bách trong quản   lý tơn giáo ở một số tỉnh phía Bắc" của GS.TS Đỗ Quang Hưng; “Mác­Angghen về  tơn giáo” của PGS. Nguyễn Đức Sự  chủ  biên); “Một số  vấn đề  lý luận và thực   trạng tơn giáo Việt Nam” của GS. Đặng Nghiêm Vạn; Mối quan hệ giữa chính trị   và tơn giáo trong thời kỳ mở rộng giao lưu quốc tế và phát triển kinh tế thị trường   theo định hướng xã hội chủ  nghĩa   nước ta hiện nay,  PGS, TS Ngô Hữu Thảo,  chủ nhiệm (1998); Cuốn sách “Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam lý luận   và thực tiễn" của GS.TS Đỗ Quang Hưng; “Một số tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”   của TS. Nguyễn Thanh Xuân; “Đặc điểm tôn giáo   Việt Nam”  của TS.Nguyễn  Đức Lữ; Đề tài cấp Bộ “55 năm đường lối chính sách tơn giáo của Đảng và Nhà   nước Việt Nam (1945­2000)” của Ban Tơn giáo Chính phủ; Đề  tài cấp Bộ “Cơng  tác an ninh trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tơn giáo   Việt Nam” của  Bộ Cơng an Những cơng trình trên đề  cập đến nhiều khía cạnh, cả  lý luận và thực tiễn   của vấn đề quản lý tơn giáo, song cụ thể ở địa bàn Bắc Ninh thì chưa có Ở  tỉnh Bắc Ninh, vì nhiều lý do khác nhau nên hiện nay vấn đề  nâng cao  hiệu quả  cơng tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tơn giáo hãy còn rất ít đề  tài đi sâu nghiên cứu, nếu có thì thời điểm nghiên cứu đã khá lâu, trước khi có Pháp   lệnh tín ngưỡng, tơn giáo, như  luận văn cao cấp lý luận chính trị  của Nguyễn  Quang Khải, năm 2004. Vì vậy, hướng đề tài mà tơi lựa chọn hy vọng sẽ làm sáng  tỏ  hơn về  vấn đề  quản lý nhà nước đối với hoạt động tơn giáo trên địa bàn tỉnh  Bắc Ninh hiện nay 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu: Luận văn từ việc khái qt những nhận thức chung về tơn giáo, về  quản lý  nhà nước đối với tơn giáo và phân tích thực trạng cơng tác quản lý nhà nước đối   với hoạt động tơn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua, đề xuất một   số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơng tác quản lý nhà   nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: ­ Làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với tôn giáo ­ Đánh giá được thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn   giáo ở Bắc Ninh trong thời gian qua ­ Đề  xuất một số  giải pháp, kiến nghị  nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả  quản lý nhà nước về tơn giáo ở Bắc Ninh trong tình hình mới.  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là cơng tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tơn  giáo   tỉnh Bắc Ninh. Phạm vi nghiên cứu,   khơng gian, là địa bàn tỉnh Bắc  Ninh; về thời gian là từ khi có Pháp lệnh tín ngưỡng, tơn giáo (năm 2004), đến nay 5. Cơ sở lý luận và Phương pháp nghiên cứu 5.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn: Luận văn được triển khai dựa trên quan điểm của chủ  nghĩa Mác­Lênin, tư  tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về  tơn giáo và quản lý   nhà nước đối với hoạt động tơn giáo. Luận văn cũng xuất phát từ  thực tiễn cơng  tác quản lý nhà nước đối với tơn giáo ở tỉnh Bắc Ninh thời gian qua.  5.2. Phương pháp nghiên cứu:    Triển khai luận văn này, tác giả  sử  dụng những ngun tắc phương pháp  luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; đồng thời sử  dụng các phương pháp của các khoa học cụ  thể, như tổng hợp và phân tích, khái   qt hố, thống kê, so sánh, lịch sử và lơgic, xã hội học, tơn giáo học.  6. Đóng góp mới của luận văn 6.1. Về mặt lý luận: Bước đầu luận văn làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước  đối với tơn giáo; khái qt mang tính lý luận từ  thực tiễn cơng tác quản lý nhà  nước đối với hoạt động tơn giáo ở Bắc Ninh 6.2. Về mặt thực tiễn: ­ Luận văn có thể  được sử  dụng làm tài liệu tham khảo để  xây đựng chủ  trương, biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tơn giáo    Bắc Ninh và các tỉnh vùng đồng bằng miền Bắc có tình hình tơn giáo tương tự  với Bắc Ninh ­ Luận văn có thể  làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập tại   trường Chính trị tỉnh 7. Kết cấu của luận văn Ngồi phần mở  đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn   gồm 3 chương, 7 tiết 74 3.2.5. Xây dựng và hồn thiện phương pháp cơng tác tơn giáo và QLNN  về tơn giáo Đối với lĩnh vực tơn giáo, một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, các thế  lực thù   địch lại ln dựa vào đó để thực hiện âm mưu diễn biến hồ bình, do đó, khi giải  quyết các vấn đề  liên quan đến tơn giáo phải hết sức thận trọng, các phương án  đưa ra phải được tính tốn kỹ  lưỡng, phù hợp cho từng đối tượng cụ  thể, khơng   để xảy ra sai sót, bởi nếu có sai sót thì hậu quả có thể khắc phục được Từ phương diện này cần chú ý những vấn đề như: Một là,  giải quyết vấn đề  tơn giáo phải có lý, có tình, có sức thuyết phục   Một mặt phải căn cứ  vào pháp luật của Nhà nước, mặt khác, cần phải tính đến  các yếu tố luật lệ, lễ nghi của các tơn giáo để  giải quyết cho hài hồ. Tuy nhiên,  những gì còn mâu thuẫn thì phải căn cứ vào pháp luật để giải quyết Hai là, khi giải quyết một vấn đề  tơn giáo phải được đơng đảo quần chúng  nhân dân đồng tình ủng hộ, tức là phải lấy quan điểm quần chúng làm tiêu chuẩn   xử  lý. Ngun tắc khi xử  lý là phải tranh thủ  sự  đồng tình của quần chúng, chú  trọng cơng tác vận động, giáo dục thuyết phục là chủ  yếu, nhưng vẫn phải đảm   bảo về mặt ngun tắc. Phương pháp phải mềm mỏng, tế nhị, tránh thơ bạo, nơn   nóng, phải tách được các đối tượng cầm đầu q khích ra khỏi quần chúng Ba là, Khi giải quyết vấn đề tơn giáo phải thống nhất một ngun tắc: Đảng  lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đồn thể làm cơng tác tun   truyền, vận động. Tiến hành đồng thời ba biện pháp: Giáo dục thuyết phục, kinh   tế, hành chính, trong đó biện pháp giáo dục thuyết phục phải được đặt lên hàng  đầu. Cần tạo lập được cơ chế phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành, đồn thể  trong cơng tác hàng ngày và khi giải quyết những vụ  việc phức tạp có liên quan  đến tơn giáo Bốn là, Phải biết kiên trì giải thích, tun truyền đường lối, chính sách của  Đảng và Nhà nước đối với giáo dân khi họ  vi phạm pháp luật do chưa am hiểu   pháp luật; khơi dậy và động viên mọi người phát huy bản tính thiện của người có   75 đạo, truyền thống đồn kết con Lạc cháu Hồng của người Việt Nam, đồng thời  đề cao việc thực hiện lời răn dạy của vị giáo chủ Năm là, Khơng được tỏ ra có sự phân biệt đối xử giữa các tơn giáo, khơng gợi   lại những điều khơng hay của một ai đó hay của một bộ phận người nào đó trong  lịch sử, mà phải tìm ra những mặt khả  thủ  của mỗi con người, mỗi tập thể  mà  động viên, tun truyền, biểu dương kịp thời Sáu là, Cần tìm ra những điểm tương đồng có sẵn trong mỗi con người Việt  Nam (như  tinh thần dân tộc, thích làm điều thiện, tránh làm điều ác,…) để  tìm  kiếm sự đồng thuận khi phải đối mặt với những vụ việc phức tạp Như vậy, với 5 giải pháp đưa ra như trên của cơng tác QLNN đối với tơn giáo  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mà chúng tơi đưa ra   trên, thiết nghĩ, là đảm bảo về  tính hệ thống, cũng như tính trọng tâm, trọng điểm của cơng tác này. Vì thế, trong  triển khai, nó cần được tất cả các tổ chức hợp thành HTCT các cấp khác nhau của   tỉnh Bắc Ninh tham gia. Nhưng chủ  cơng vẫn là Ban tơn giáo Sở  Nội vụ, Phòng  Nội vụ các huyện, thị xã    3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  3.3.1. Đối với Trung ương   Một, tiếp tục hồn thiện chính sách, pháp luật về  tín ngưỡng, tơn giáo   phù hợp với quan điểm của Đảng  Chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tơn giáo cần phải có sự  ổn định, song   trên thực tế, sự  ổn định cũng chỉ  là tương đối, vì thế, việc tiếp tục hồn thiện nó   được đặt ra vừa cấp thiết, vừa lâu dài. Hồn thiện chính sách, pháp luật về  tín  ngưỡng, tơn giáo chủ  yếu thuộc về  vai trò của Nhà nước trong việc thể  chế  hố  đường lối, quan điểm của Đảng   lĩnh vực này, nên về  ngun tắc, nó phải phù   hợp với quan điểm của Đảng. Đây cũng là một quan điểm, một vấn đề mới mà tại  Đại hội lần thứ XI của Đảng ta đã đưa ra.   Hiện nay, việc hồn thiện chính sách, pháp luật về  tín ngưỡng, tơn giáo  đang có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có khó khăn. Việt Nam đã và đang xây dựng  76 nhà nước pháp quyền XHCN mà một trong những đặc trưng cơ  bản là nhà nước  quản lý xã hội và hoạt động trong khn khổ  pháp luật. Vì thế, nhà nước khơng  thể khơng quan tâm đến việc luật hố các hoạt động tín ngưỡng, tơn giáo. Đảng và   Nhà nước ta cũng ln coi trọng đến vấn đề  luật pháp quốc tế  và xem đó như  là  một cơ  sở  khơng thể  thiếu để  vận dụng vào chính sách, pháp luật tơn giáo. Đến  nay, Việt Nam đã ký kết và gia nhập vào nhiều cơng ước, điều ước của thế giới,   trong đó có vấn đề  tơn giáo4. Bởi vậy, Pháp lệnh tín ngưỡng, tơn giáo đã khẳng  định: “Trong trường hợp điều  ước quốc tế  mà Cộng hồ xã hội chủ  nghĩa Việt   Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của pháp lệnh này thì   thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế”. [8, tr.30] Còn khó khăn là ở, Việt Nam vẫn là một nước nghèo, nhận thức của người   dân và của tồn xã hội về vấn đề tơn giáo còn hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên  còn chưa có sự thống nhất, nhất trí cao về quan điểm, trách nhiệm và phương thức   giải quyết vấn đề tơn giáo. Trình độ văn hố dân chủ, văn hố pháp luật của người   dân ở vùng sâu, vùng xa và vùng cao, có một bộ phận “mù luật”. Vậy, trên vấn đề  hồn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tơn giáo hiện nay, người viết cho   rằng: ­ Đến thời điểm này, Việt Nam chưa nên xây dựng một văn bản pháp luật  tơn giáo, tín ngưỡng (Nghị  quyết 25/NQ­TW, ngày 12/3/2003, của Ban chấp hành  TW Đảng, khố IX “về cơng tác tơn giáo”, đã đề ra nhiệm vụ xây dựng luật về tín   ngưỡng, tơn giáo). Thay vào đó, nên quy định cho các hoạt động tơn giáo tại những  mục, điều, khoản nằm trong các luật về  hoạt động xã hội của các tổ  chức, đồn  thể  xã hội của nhân dân. Bởi vì, để  QLNN về  tơn giáo, Nhà nước ta đã có Pháp   lệnh tín ngưỡng, tơn giáo và đến nay mới thực hiện được 7 năm, nên chỉ  cần bổ  sung (khơng nhiều) là đủ; tiếp theo, xây dựng một nghị  định mới thay thế  Nghị  định 22/2005/NĐ­CP của Chính phủ. Mặt khác, trên thế giới hiện nay, các nước có   Đến nay Nhà nước ta đã tham gia vào nhiều điều ước của quốc tế, trong đó đáng kể  là: Tun ngơn nhân quyền  của Liên hợp quốc; Tun bố  81 của Liên hợp quốc về  chống mọi biểu hiện bất khoan dung đối với tơn giáo;   Tun bố Châu á về tơn giáo và nhân quyền; Cơng ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị 77 một bộ  luật riêng về  tơn giáo, chúng tơi biết là có khơng nhiều, khơng mang tính   phổ biến5.  ­ Một khi Nhà nước đã cơng nhận tư cách pháp nhân của một tơn giáo nào  thì cũng nên để tơn giáo đó tự do hoạt động theo quy định của hiến chương, điều   lệ  tơn giáo đó. Hay nói cách khác, Nhà nước đã cơng nhận tư  cách pháp nhân của  một tơn giáo thì nên cơng nhận trọn gói. Theo đó tránh được tình trạng tơn giáo   được cơng nhận rồi nhưng vẫn bị  “cấm khơng được ”, bị  “khơng được có các  hoạt động ”. Vấn đề  là, tổ  chức tơn giáo cũng như  mọi tổ  chức xã hội khác, khi  hoạt động khơng thể, khơng được vi phạm pháp luật, nếu vi phạm sẽ có pháp luật   xử lý và việc này thuộc về chủ thể lãnh đạo, quản lý xã hội Hai, chính phủ sớm xây dựng và củng cố bộ máy làm cơng tác QLNN về   tơn giáo, đồng thời xây dựng hệ thống tổ chức từ TW đến cơ sở. Trong đó, QLNN   đối với tơn giáo, bên cạnh những nội dung cần phải điều chỉnh và xây dựng mới,  thì cần coi trọng đến việc phân cấp, phân quyền mạnh hơn nữa Ba, Ban Tơn giáo Chính phủ  tăng cường phối hợp với tỉnh Bắc Ninh ,  giúp đỡ tỉnh thường xun tổ chức các lớp bồi dưỡng cơng tác QLNN đối với hoạt  động tơn giáo Bốn, Bộ Nội vụ, cơ quan chức năng làm cơng tác QLNN đối với tơn giáo   hiện nay cần ban hành Thơng tư qui định biên chế cán bộ cơng chức làm cơng tác   tơn giáo ở cấp huyện, xã. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng ban hành chính sách và tiêu   chuẩn đối với cán bộ làm cơng tác tơn giáo để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử  dụng đạt hiệu quả cao 3.3.2. Đối với tỉnh Bắc Ninh Một, Hội đồng nhân dân tỉnh cần có kế  hoạch định kỳ  giám sát cơng tác  QLNN về tơn giáo tại các, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.   Hai, UBND tỉnh cần ban hành qui định thẩm quyền của cơ  quan nhà nước  trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tơn giáo và chủ  động mạnh dạn   Tác giả được biết, chỉ có dưới 20 nước có luật về tơn giáo.  78 phân cấp, phân quyền QLNN đối với tơn giáo cho 3 cấp của địa phương. Như,   những cơng trình phụ trợ của các cơng trình tơn giáo, Chủ tịch UBND tỉnh nên giao  quyền cho Chủ tịch UBND huyện cấp giấy phép xây dựng   UBND tỉnh tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho cán bộ, cơng chức làm cơng tác   tơn giáo của các cơ  quan cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ  sở, cùng với các trưởng   thơn, trưởng ban cơng tác Mặt trận thơn, khu dân cư UBND tỉnh có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức tơn giáo cơ sở trong   việc tổ  chức hoặc tổ  chức lồng ghép các hội nghị  tun truyền phổ  biến chủ  trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tơn giáo Về đất đai cơ sở  thờ tự của các tơn giáo, đề  nghị  UBND tỉnh cần có nghiên  cứu cơ bản để trình TW ban hành chính sách phù hợp, đồng thời cũng có vận dụng  sáng tạo tùy tình hình thực tế của địa phương. Cần rà sốt lại quy hoạch tổng thể  về sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; có cơ chế giải quyết đất đai xây dựng nơi thờ tự  của các tơn giáo theo nhu cầu hợp pháp và phù hợp với thực tế; đẩy nhanh tiến độ  cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất cho cơ  sở  tơn giáo. Đối với các khiếu   kiện đất đai cơ sở tơn giáo, cần căn cứ vào pháp luật hiện hành và nhu cầu của các  tổ chức tơn giáo để giải quyết. Khơng đặt vấn đề giải quyết đối với với cơ sở đất   đai, kinh tế, văn hố, xã hội đã quốc hữu hố.  Quan tâm, nghiên cứu có chính sách  ưu đãi thu hút cán bộ  làm cơng tác tơn  giáo. Có chính sách trợ cấp cho cán bộ làm cơng tác tơn giáo tại cơ sở vì hiện nay   theo dõi cơng tác tơn giáo ở cơ sở do các đồn thể kiêm nhiệm6 Ba, Ban Tơn giáo sở Nội vụ Nên thường xun mời các cán bộ, cơng chức làm cơng tác tơn giáo   các  huyện, thành phố, thị xã tập huấn, giao ban để trao đổi, rút kinh nghiệm mỗi khi có  vụ việc tơn giáo phức tạp xảy ra và sau khi đã giải quyết xong. Việc này sẽ  là cơ  sở để các địa phương làm tốt cơng tác phòng ngừa khơng để xảy ra các vụ việc tơn   giáo phức tạp.   Về chính sách ưu đãi, trợ cấp cho cán bộ làm cơng tác tơn giáo ở cơ sở, trong khi TW chưa có, tỉnh nên tham khảo  kinh nghiệm giải quyết vấn đề này của các tỉnh: Đắc Lắc, Đắc Nơng, Đồng Nai    79 Đồng thời Ban tơn giáo ln phải chú trọng, tăng cường cơng tác xây dựng   lực lượng cốt cán trong các tơn giáo trên địa bàn tỉnh Như vậy, những giải pháp và kiến nghị  của luận văn là xuất phát từ  cơ  sở  tác giả vận dụng lý luận Mác ­ Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chính   sách của Đảng, Nhà nước ta về  tơn giáo và cơng tác tơn giáo vào thực tiễn đời   sống xã hội ­ tơn giáo của một địa phương có nhiều đặc thù về  tơn giáo cả  trong   lịch sử  cũng như  đương đại: đó là tỉnh Bắc Ninh. Tiếp đó, vấn đề  triển khai nó   như thế nào, hiệu lực, hiệu quả ra sao, việc đó lại xuất phát và quyết định từ nhân   tố  chủ  thể  lãnh đạo, quản lý địa phương. Song người viết hy vọng, một khi đã   nhận thức được vấn đề, biến thành tư  tưởng, quan điểm, thì cơng việc tổ  chức  hiện thực hố tư tưởng, quan điểm đó đã hội những yếu tố cần cho nó rồi.   80 KẾT LUẬN 1. Việt Nam là một quốc gia có nhiều hình thức tín ngưỡng, tơn giáo và hiện  nay đang có sự  phục hồi, phát triển khá mạnh  Vì vậy, cơng tác tơn giáo từ  TW  đến địa phương đặt ra rất nhiều vấn đề  phải quan tâm, trong đó, làm tốt cơng tác  QLNN về tơn giáo là góp phần đưa hoạt động tơn giáo dần đi vào nề nếp, ổn định,  tn thủ  pháp luật, qua đó đấu tranh ngăn chặn được âm mưu lợi dụng tơn giáo  của những thế lực thù địch 2. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, cơng tác QLNN đối với tơn giáo  đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và đã đạt được   những thành tựu đáng khích lệ. Có được kết quả đó là do các cấp uỷ  đảng, chính  quyền, mặt trận, đồn thể đã có chuyển biến về nhận thức đối với tơn giáo và đã  vận dụng quan điểm, chủ  chương, đường lối đổi mới về  tơn giáo của Đảng sát   với tình hình của địa phương. Trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Bắc Ninh, cho   đến nay, thái độ mặc cảm, định kiến và nhận thức phiến diện về vấn đề  tơn giáo  và cơng tác tơn giáo, trong đó có cơng tác QLNN đối với tơn giáo đã dần được khắc  phục Các chương trình phát triển kinh tế ­ xã hội của Bắc Ninh đã mang lại hiệu   quả, đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào có đạo được nâng lên rõ rệt.  Quần chúng tín đồ, chức sắc các tơn giáo tin tưởng vào đường lối của Đảng, ra  sức lao động sản xuất góp phần phát triển kinh tế­ xã hội xây dựng q hương  ngày càng giàu đẹp hơn  Song bên cạnh đó, cơng tác QLNN về  tơn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   cũng còn nhiều hạn chế, chưa đáp  ứng kịp u cầu, nhiệm vụ  của cơng tác tơn   giáo trong tình hình mới. Do vậy, việc quan tâm tới cơng tác QLNN về tơn giáo, từ  vấn đề thể chế hố đường lối, chính sách đối với tơn giáo của Đảng và Nhà nước,  tăng cường các yếu tố, điều kiện vật chất cho đến xây dựng, phát triển đội ngũ  cán bộ vẫn là vấn đề ln đặt ra với cả tính chất tình thế và lâu dài.  81 3. Từ việc khảo sát tồn diện về thực trạng cơng tác QLNN đối với tơn giáo  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua, tác giả  đã đề  xuất 5 giải pháp chủ  yếu nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của cơng tác này trên địa bàn tỉnh. Đó là:   Nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của các cấp  ủy đảng,  chính quyền, đồn thể về cơng tác tơn giáo và QLNN về tơn giáo; tăng cường hơn  nữa cơng tác QLNN về tơn giáo trên những hoạt động trọng điểm của tơn giáo ở  Bắc Ninh; tăng cường cơng tác vận động quần chúng tín đồ  các tơn giáo và xây  dựng lực lượng chính trị tại cơ sở; tăng cường cơng tác tổ chức cán bộ, cơng chức   làm cơng tác QLNN về tơn giáo; xây dựng và hồn thiện phương pháp cơng tác tơn  giáo và QLNN đối với tơn giáo.  Đồng thời, người viết cũng có một số  kiến nghị  đối với cấp TW và cấp   tỉnh, với tính cách là những việc làm, những điều kiện cụ thể có tính cấp thiết cần  được đáp  ứng kịp thời cho cơng tác QLNN đối với tơn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc  Ninh hiện nay và sắp tới Hy vọng những giải pháp và kiến nghị đó sẽ được chấp nhận và được triển   khai đồng bộ, từ  cấp tỉnh đến cơ  sở, trong sự  sáng tạo và qn triệt quan điểm  tồn diện và lịch sử cụ thể của chủ thể QLNN đối với tơn giáo ở Bắc Ninh 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Bí thư Trung ương Đảng khố IV (1981), Nghị quyết số 40/NQ­TW về      tăng cường cơng tác tơn giáo, Hà Nội 2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Bảy (khố IX) (2003), Nghị  quyết  số  25/NQ­TW, ngày 12/3/2003 về cơng tác tơn giáo, Hà Nội   Ban   Chấp   hành   Trung   ương   Đảng   (1998),  Chỉ   thị   số   37/CT­TW   ngày     02/7/1998 về cơng tác tơn giáo trong tình hình mới, Hà Nội   Ban   Tơn   giáo   Chính   phủ   (   1999),  Thông   tư   số   01/1999/TT­TGCP   ngày   16/6/1999 hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định  26/1999/NĐ ­ CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ về hoạt động tơn  giáo 5. Ban Tơn giáo Chính phủ (2000), Đề tài cấp bộ " 55 năm đường lối chính  sách  tơn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam ( 1945­2000) 6. Ban Tơn giáo Chính phủ (2001), Các văn bản pháp luật quan hệ đến tín  ngưỡng   tơn giáo, NXB tơn giáo, Hà Nội 7. Ban Tơn giáo Chính phủ  (2003),  Tập văn bản về  tổ  chức và đường hướng   hành đạo của các tơn giáo tại Việt Nam, NXB Tơn giáo, Hà Nội 8. Ban Tơn giáo Chính phủ (2004), Tài liệu phổ biến pháp lệnh tín ngưỡng,  tơn giáo, NXB Tơn giáo, Hà Nội 9. Ban Tơn giáo Chính phủ (2006), Tơn giáo và chính sách tơn giáo  ở Việt Nam 10. Ban Tơn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh(2010), Báo cáo tình hình truyền     đạo Tin lành tại tỉnh Bắc Ninh từ năm 2005 đến nay 11. Ban Tư  tưởng Văn hố Trung  ương ( 2003),   Tài liệu nghiên cứu các Nghị   quyết Hội nghị  lần thứ  bày Ban Chấp hành Trung  ương Đảng khố IX,   NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 83 12   Bộ   Chính   trị   (   1990),  Nghị     số   24/NQ­TW   ngày   16/10/1990     tăng   cường cơng tác tơn giáo trong tình hình mới, Hà Nội 13  Bộ  Chính trị  (02/07/1998),  Chỉ  thị  số  37 ­ CT/TW      tăng cường cơng tác   tơn giáo trong tình hình mới, Hà Nội 14   Bộ   Nội   vụ   (2004),  Thông   tư   số   25/2004/TT­BNV   hướng   dẫn   chức   năng,   nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp           UBND quản lý nhà nước về cơng tác tơn giáo ở địa phương 15. C.Mác ­ Ph.Ăngghen tuyển tập ( 1980), tập 1, NXB Sự thật 16. C.Mác ­ Ph.Ăngghen tuyển tập ( 1980), tập 6, NXB Sự thật 17. C.Mác ­ Ph.Ăngghen tồn tập ( 1994), tập 17, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18. C.Mác ­ Ph.Ăngghen tồn tập ( 1994), tập 20, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19. C.Mác ­ Ph.Ăngghen tồn tập (1995), tập 21, NXB  20. C.Mác­Ăng ghen tồn tập (1995), tập1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21. Chính phủ (1997), Nghị quyết số 297/CP ngày 11/11/1997 về chính sách  đối với tơn giáo 22   Chính   phủ   (1999),  Nghị   định   số   26/1999/NĐ­Cp   ngày   19/4/1999     hoạt   động tơn giáo 23  Chính   phủ  (2004),  Nghị   định  số   22/2004/NĐ­CP   ngày  21/01/2004    kiện   tồn tổ chức bộ máy làm cơng tác tơn giáo thuộc UBND các cấp 24. Chính phủ ( 2005), Nghị định số 22/2005/NĐ­CP ngày 01/3/2005 hướng  dẫn thi hành một số  điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tơn giáo, NXB Tơn  giáo, Hà Nội 25. Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần  thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 26. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong  thời kỳ q độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội 27. Đảng Cộng sản Việt Nam (1992), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần  thứ VII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 84 28. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần  thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998),  Văn kiện Đại hội lần thứ  5, Ban Chấp   hành Trung ương Đảng khố VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần  thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31. Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy, Ban  Chấp  hành Trung ương khố IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc  lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần  thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34. Nguyễn Văn Đồng (1988), Tìm hiểu chính sách của Đảng và nhà nước đối   với đạo Thiên chúa, NXB thành phố Hồ Chí Minh 35. Hồng Minh Đơ  (2006), Quản lý nhà nước  về  tơn giáo trong thời kỳ   đổi   mới, Tạp chí Lịch sử Đảng, số (8) 36. Mai Thanh Hải (1988), Tơn giáo thế giới và Việt Nam, NXB Cơng an  nhân   dân 37. Hiến pháp nước Cộng hồ Xã hội Chủ  nghĩa Việt Nam ( 1946, 1959, 1989,  1992(sửa đổi, bổ sung năm 2001)), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 38. Học viện Hành chính Quốc gia (1996), Giáo trình quản lý Nhà nước  ngạch Cao ­ Trung, Hà Nội 39. Học viện Hành chính Quốc gia (1996), Giáo trình Quản lý nhà nước  ngạch chun viên, NXB Lao động, Hà Nội 40. Học viện Chính trị Quốc gia HCM, TT khoa học về tín ngưỡng và tơn           giáo (1998), Ngơ Hữu Thảo (chủ  nhiệm),   Mối quan hệ  giữa chính trị  và tơn   giáo thời kỳ mở rộng giao lưu quốc tế và phát triển nền kinh tế thị  trường, Hà Nội 85 41. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh  về tơn giáo và cơng tác tơn giáo, NXB Tơn giáo, Hà Nội 42. Hồ Chí Minh tồn tập (1984), tập 4, NXB Sự thật, Hà Nội 43. Hồ Chí Minh tồn tập (1985), tập 9, NXB Sự thật, Hà Nội 44. Hồ Chí Minh trong vấn đề tơn giáo (1994), NXB Khoa học ­ Xã hội, Hà Nội 45. Hồ Chí minh tồn tập(1995), tập 1, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 46. Hồ Chí Minh tồn tập(1995), tập 2, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.   47. Hồ Chí Minh tồn tập (1995), tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 48. Hồ  Chí Minh về  vấn đề  tơn giáo tín ngưỡng (1996), Nxb Khoa học ­ Xã hội,   Hà Nội 49. Hội đồng Bộ trưởng (1977), Nghị quyết 297­CP ngày 11/11/1997, " Về  một số chính sách đối với tơn giáo" 50. Hội   đồng Bộ  trưởng  (1991),  Nghị   định số  69/HĐBT ngày 21/3/1991, Quy   định về hoạt động tơn giáo 51. Đỗ Quang Hưng (2008),Vấn đề tơn giáo trong cách mạng Việt Nam lý  luận và thực tiễn, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội 2008 52   Nguyễn   Quang   Khải   (2011),   "Một   vài   suy   nghĩ     công   tác   quản   lý   nhà   nước  đối với tôn giáo trong thời kỳ  đổi mới",  Kỷ  yếu Hội thảo,Uỷ  ban   Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, trang 159­162 53. Nguyễn Hữu Khiển (2001),  Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tơn giáo   trong điều kiện xây dựng Nhà nước dân chủ, pháp quyền Việt Nam hiện   nay, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 54. Nguyễn Đức Lữ (2006), Tiếp tục đổi mới tư duy về tơn giáo và cơng tác  tơn giáo, Tạp chí Lý luận chính trị, số (6) 55   Nguyễn   Đức   Lữ   (2006),  Những   đổi       quản   lý   nhà   nước     tơn   giáo, tín ngưỡng, Tạp chí Quản lý nhà nước, số (11) 56. Rosemary Goring (1994), Dictionary Of Beliefs and Religious, Larousse 57. Sở Nội vụ (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), Báo cáo kết quả công  86 tác tôn giáo, tài liệu lưu trữ, Bắc Ninh 58. Sở  Nội vụ  Bắc Ninh (2009), Hướng dẫn thực hiện một số  điều của Quyết   định số 11/2009/QĐ­UB, 22/01/2009 của UBND tỉnh quy định thẩm  quyền,   trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết một số việc về tín ngưỡng,  tơn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 59. Sở  Nội vụ  Bắc Ninh (2011),   Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ  thị  số   01/2005/CT­TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơng tác đối với  đạo Tin lành tại tỉnh Bắc Ninh 60. Nguyễn  Đức Sự  (2001),  Mác,  Ăngghen, Lênin bàn về  tơn giáo, NXB Tơn   giáo, Hà Nội 61. PGS, TS Ngơ Hữu Thảo (1998), Mối quan hệ giữa chính trị và tơn giáo  trong thời kỳ mở rộng giao lưu quốc tế và phát triển kinh tế thị trường  theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, đề tài cấp bộ 62. Ngơ Hữu Thảo (2005), Quyền tự do tín ngưỡng, tơn giáo qua các Hiến  pháp Việt Nam­Sự  kế  thừa và phát triển, Tạp chí nghiên cứu tơn giáo, số  (2) 63. Tỉnh uỷ  tỉnh Bắc Ninh(1998),  Kế  hoạch số  15­KH/TU ngày 24/12/1998 về   thực hiện Chỉ thị sơ 37­CT/TW về cơng tác tơn giáo trong tình hình  64. Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Ninh(2002), Chỉ thị số 05­CT/TU ngày 09/5/2002 về  tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với cơng tác tơn giáo  trong  tình hình mới 65. Tỉnh uỷ Bắc Ninh (2003), Chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị  lần thứ 7 (phần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khố IX về  cơng tác tơn giáo 66. Tỉnh uỷ Bắc Ninh (2008), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết  Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khố IX) về  "phát huy sức mạnh đại đồn kết tồn dân tộc vì mục tiêu dân giàu,  87 nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh và về "cơng tác tơn  giáo" 67. Tỉnh uỷ  Bắc Ninh (2011),  Báo cáo tình hình xây dựng lực lượng cốt cán   trong tơn giáo 68.Tòa Giám mục Bắc Ninh (1992), Kỷ yếu Kỷ niệm 100 năm nhà thờ chính  tòa địa phận Bắc Ninh ­ (lưu hành nội bộ) 69. Thủ tướng Chính phủ (1993), Chỉ thị số 379/TTg ngày 23/7/1993 về các  hoạt động tơn giáo, Hà Nội 70. Thủ  tướng Chính phủ  (2003),  quyết định số  125/2003/QĐ­TTg về  việc phê   duyệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết  Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khố IX) về  cơng tác tơn giáo 71. Thủ tướng Chính phủ (2005), Chỉ thị số 01/2005/CT­TTg ngày 04/2/2005  về một số cơng tác đối với đạo Tin Lành 72. Thủ tướng Chính phủ (2008), Chỉ thị số 1940/CT­TTg về nhà đất liên  quan  đến tơn giáo 73. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (1999), Kế hoạch số 23/KH­UB về việc  thực hiện Nghị định số 26/1999/NĐ­CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ  về các hoạt động tơn giáo 74. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2004), Quyết định số 102/2004/QĐ­ UBND về việc ban hành quy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức  bộ máy và mối quan hệ cơng tác của Ban Tơn giáo tỉnh Bắc Ninh 75. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2009), Quyết định số 11/2009/QĐ­ UBND về việc ban hành quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời  hạn giải quyết một số việc về tín ngưỡng, tơn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc  Ninh 88 76. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2010), Quyết định số 139/2010/QĐ­ UBND về việc quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ  chức của Ban Tơn giáo tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh 77. Uỷ ban TVQH (2004), Pháp lệnh tín ngưỡng tơn giáo, Hà Nội 78. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (2004), Pháp lệnh tín ngưỡng, tơn giáo, NXB Tơn  giáo, Hà Nội 79. Đặng Nghiêm Vạn (2001), Lý luận về tơn giáo và tình hình tơn giáo ở  Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 80.V.I Lênin tồn tập (1979),tập 12, Nxb Tiến bộ, Maxcova.  81. V.I Lênin Tồn Tập (1979), tập 17, Nxb Tiến bộ,Maxcova 82. TS. Nguyễn Thanh Xn (1992), Một số tơn giáo ở  Việt Nam hiện nay, NXB  Tôn giáo, Hà Nội ...   với hoạt động tơn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay ,  để làm luận văn thạc sỹ quản lý hành chính cơng 2. Tình hình nghiên cứu Vấn đề quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tơn giáo trong thời gian ... nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: ­ Làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với tôn giáo ­ Đánh giá được thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn. .. tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về  tơn giáo và quản lý   nhà nước đối với hoạt động tơn giáo. Luận văn cũng xuất phát từ  thực tiễn cơng  tác quản lý nhà nước đối với tơn giáo ở tỉnh Bắc Ninh thời gian qua. 
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sỹ: Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay, Luận văn Thạc sỹ: Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay, NHẬN THỨC CHUNG VỀ TÔN GIÁO, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO VÀ TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở TỈNH BẮC NINH, CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở BẮC NINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA, DỰ BÁO TÌNH HÌNH, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở BẮC NINH, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm