Kế toán quỹ đầu tư phát triển địa phương

49 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 09:40

Chương Tổ chức cơng tác kế tốn tài Quỹ đầu tư phát triển địa phương Chương 2: Tổ chức cơng tác kế tốn tài Quỹ đầu tư phát triển địa phương (12 tiết lên lớp) 2.1 Đặc điểm hoạt động tài Quỹ đầu tư phát triển địa phương (Sau gọi tắt Quỹ) ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn; 2.2 Tổ chức cơng tác kế tốn tài Quỹ 2.3 Phương pháp kế toán hoạt động Quỹ 2.4 Báo cáo tài Quỹ 2.1 Đặc điểm hoạt động tài Quỹ ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn 2.1.1 Khái niệm Quỹ đầu tư phát triển địa phương tổ chức tài Nhà nước địa phương; thực chức đầu tư tài đầu tư phát triển Quỹ đầu tư phát triển địa phương có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế tốn riêng, có dấu, mở tài khoản Kho bạc Nhà nước ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp Việt Nam 2.1.2 Nguyên tắc hoạt động Quỹ Tự chủ tài chính, bảo tồn phát triển vốn, tự bù đắp chi phí tự chịu rủi ro Chịu trách nhiệm hữu hạn phạm vi nguồn VCSH Quỹ 2.1.3.Phạm vi hoạt động 1.Huy động vốn trung, dài hạn; Đầu tư: đầu tư trực tiếp; cho vay đầu tư; góp vốn thành lập DN hoạt động lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ; nhận uỷ thác quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư, thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư, phát hành trái phiếu quyền địa phương theo uỷ quyền UBND Phạm vi hoạt động (tiếp tục) • "Đầu tư trực tiếp vào dự án" việc Quỹ sử dụng vốn hoạt động để đầu tư vào dự án; đó, Quỹ trực tiếp quản lý dự án theo quy định pháp luật quản lý đầu tư xây dựng th ngồi • “Cho vay hợp vốn” việc Quỹ tổ chức khác cho vay vốn đầu tư dự án, Quỹ tổ chức khác đứng làm đầu mối phối hợp thực cho vay 2.1.4 Chế độ tài Năm tài ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 Khoản trích dự phòng rủi ro hoạt động cho vay đầu tư hạch tốn vào chi phí hoạt động Quỹ Quỹ thực chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi theo quy định áp dụng cho DNNN Quỹ thực đầy đủ nghĩa vụ với NSNN theo quy định pháp luật Phân phối kết hoạt động a) Bù đắp khoản lỗ luỹ kế b) Trừ khoản tiền phạt vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm Quỹ c) Trích 10% vào quỹ dự phòng TC; tối đa 25% vốn điều lệ Quỹ; d) Phần chênh lệch sau trích khoản trên, phân chia: - Trích quỹ đầu tư phát triển tối thiểu 30%; - Trích tối đa 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Quỹ mức trích tối đa khơng q 500 triệu đồng; - Trích quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi tối đa không 03 tháng lương thực hiện.; - Phần chênh lệch lại bổ sung vào quỹ ĐTPT Sử dụng quỹ a) Quỹ dự phòng TC dùng để bù đắp tổn thất, thiệt hại tài sản, cơng nợ khơng đòi xảy hoạt động; b) Quỹ ĐTPT dùng để bổ sung vốn điều lệ; c) Quỹ khen thưởng dùng để thưởng định kỳ đột xuất cho cán bộ, nhân viên; d) Quỹ phúc lợi dùng để chi cho hoạt động, cơng trình phúc lợi cơng cộng cán bộ, nhân viên; phúc lợi xã hội; đ) Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành sử dụng để thưởng cho Hội đồng quản lý Ban Giám đốc Quỹ 2.2 Tổ chức cơng tác kế tốn • 2.2.1 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán • 2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống TKKT • 2.2.3 Tổ chức vận dụng hình thức kế tốn sổ kế tốn; 2.3.4 Phương pháp kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết hoạt động kinh doanh • • • • • • • • • • • • Tài khoản kế toán sử dung: TK 511- DT hoạt động nghiệp vụ; TK 515 – DT hoạt động TC; TK 521 – Các khoản giảm trừ DT; TK 711 – Thu nhập khác TK 631 – Chí phí hoạt động nghiệp vụ; TK 635 – Chi phí TC; TK 641 – Chi phí bán hàng TK 642 – CPQLDN; TK 811 – Chi phí khác; TK 821 – Chi phí thuế TNDN; TK 911 – Xác định KQHĐKD Kế toán doanh thu hoạt động nghiệp vụ • Nguyên tắc ghi nhận DT: 1- Kế toán phải ghi nhận DT thời điểm phát sinh, đảm bảo điều kiện quy định CMKT phản ánh rõ ràng chi tiết DT theo nội dung hoạt động nghiệp vụ; - Doanh thu tiền lãi cho vay phát sinh kỳ số tiền lãi khoản nợ gốc cho vay phân loại nợ đủ tiêu chuẩn khơng phải trích lập dự phòng rủi ro theo quy định Đối với khoản lãi cho vay ghi nhận doanh thu hoạt động nghiệp vụ sau nợ gốc chuyển từ hạn sang hạn: Ghi giảm DT hoạt động nghiệp vụ số tiền lãi phải thu ghi nhận kỳ kế toán; ghi vào CP hoạt động nghiệp vụ tiền lãi phải thu ghi nhận kỳ kế tốn trước • Đồng thời theo dõi hệ thống quản trị thu ghi tăng DT 3-  Hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, DT ghi nhận theo nguyên tắc: - Cổ tức nhận cổ phiếu không ghi DTmà theo dõi hệ thống quản trị số lượng cổ phiếu nhận; - Thanh lý, nhượng bán Khoản đầu tư ghi nhận DT phần chênh lệch tổng số tiền thu lớn giá vốn Khoản đầu tư Tài Khoản 511 - “Doanh thu hoạt động nghiệp vụ”, có tài Khoản cấp : • - Tài Khoản 5111 - “Doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay đầu tư”: • - Tài Khoản 5112 - “Doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp”: • - Tài Khoản 5113 - “Doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác” • Tài Khoản 5113 - “Doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác”, có tài Khoản cấp sau: • + Tài Khoản 51131 - “Doanh thu cổ tức, lợi nhuận chia”: Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận chia phát sinh kỳ; • + Tài Khoản 51132 - “Doanh thu lý, nhượng bán Khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác”:Phản ánh doanh thu lý, nhượng bán Khoản đầu tư phát sinh kỳ • - Tài Khoản 5114 - “Doanh thu phí nhận ủy thác, nhận hợp vốn”: • - Tài Khoản 5118 - “Doanh thu hoạt động nghiệp vụ khác“: 3. Phương pháp kế toán số giao dịch • a) Định kỳ, tính ghi nhận doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay đầu tư, ghi: Nợ TK 1311- Phải thu lãi cho vay, lãi tiền gửi Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực (nếu cho vay nhận lãi trước) Có TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5111)  Xử lý phần lãi phải thu chuyển nợ hạn thành nợ hạn, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5111) (nếu lãi phải thu ghi nhận doanh thu kỳ) Nợ TK 631 – CPHĐ nghiệp vụ (nếu ghi nhận DT kỳ trước) Có TK 1311 - Phải thu lãi cho vay, lãi tiền gửi b) DT kinh doanh bất động sản, ghi: Nợ TK 111, 112, 1312 Có TK 511- Doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp (5112) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) c) Đối với doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: - Khi quyền nhận cổ tức, lợi nhuận, ghi: Nợ TK 132 - Phải thu cổ tức, lợi nhuận/ Có TK 51131 Phương pháp kế tốn số giao dịch (tiếp theo) - Khi lý, nhượng bán Khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: + Trường hợp lãi, ghi: Nợ TK 112, 1313 Có TK 221, 222, 2281 (giá vốn) Có TK 51132 - Doanh thu lý, nhượng bán Khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (phần chênh lệch) + Trường hợp lỗ, ghi: Nợ TK 112, 1313 Nợ TK 2292 - Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (số  DP lập) Nợ TK 6313 – CP hoạt động góp vốn ĐT vào đơn vị khác (phần tổn thất chưa lập dự phòng) Có TK 221, 222, 2281 (giá vốn Khoản đầu tư) d) Khi phát sinh doanh thu phí nhận ủy thác, nhận hợp vốn, ghi: Nợ TK 112, 1314 Có TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5114) Có TK 333 - Thuế Khoản phải nộp NSNN Kế tốn chi phí HĐ nghiệp vụ - Nội dung CP • • • • • • Chi phí lãi vay, chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn chi phí hoạt động cho vay phát sinh kỳ; Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp phát sinh kỳ; Chi phí hoạt động góp vốn đầu tư vào đơn vị khác phát sinh kỳ; Chi phí hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn phát sinh kỳ; Lãi cho vay phải thu ghi nhận vào doanh thu hoạt động nghiệp vụ kỳ trước đến kỳ nợ gốc chuyển thành nợ q hạn; Số trích lập dự phòng phát sinh kỳ Kế tốn chi phí HĐ nghiệp vụ -nguyên tắc • Trường hợp Quỹ chủ đầu tư kinh doanh bất động sản, chưa tập hợp đầy đủ hồ sơ, chứng từ khoản chi phí liên quan trực tiếp tới việc đầu tư, xây dựng bất động sản phát sinh doanh thu nhượng bán bất động sản, Quỹ trích trước phần chi phí để tạm tính chi phí hoạt động nghiệp vụ theo nguyên tắc sau: - Quỹ trích trước vào CP khoản CP có trong dự tốn đầu tư, xây dựng chưa có đủ hồ sơ, tài liệu để nghiệm thu khối lượng - Quỹ trích trước chi phí để tạm tính CPHĐ nghiệp vụ cho phần BĐS hồn thành, xác định bán kỳ đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu - Số chi phí trích trước tạm tính số chi phí thực tế phát sinh ghi nhận vào chi phí hoạt động nghiệp vụ phải đảm bảo tương ứng với định mức giá vốn tính theo tổng chi phí dự tốn phần hàng hóa bất động sản xác định bán (được xác định theo diện tích) • c) Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính vào CPHĐ nghiệp vụ sở số lượng hàng tồn kho phần chênh lệch giá trị thực nhỏ giá gốc hàng tồn kho Kế tốn chi phí HĐ nghiệp vụ -Ngun tắc d) Đối với phần giá trị hàng tồn kho hao hụt, mát, kế tốn phải tính vào chi phí hoạt động nghiệp vụ (sau trừ Khoản bồi thường, có) đ) Chi phí phát hành trái phiếu phân bổ dần phù hợp với kỳ hạn trái phiếu ghi nhận vào chi phí hoạt động nghiệp vụ nêu việc phát hành trái phiếu cho Mục đích kinh doanh thơng thường e) Các Khoản chi phí khơng coi chi phí tính thuế TNDN theo quy định luật thuế có đầy đủ hóa đơn chứng từ hạch toán theo chế độ kế tốn khơng ghi giảm chi phí kế toán mà Điều chỉnh toán thuế thu nhập doanh nghiệp để làm tăng số thuế TNDN phải nộp Tài Khoản 631 - “Chi phí hoạt động nghiệp vụ”, có tài Khoản cấp : - Tài Khoản 6311 - “Chi phí lãi vay hoạt động cho vay”, có tài Khoản cấp sau: + Tài Khoản 63111 - “Chi phí lãi vay”: Phản ánh chi phí lãi vay chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn phát sinh kỳ + Tài Khoản 63112 - “Chi phí hoạt động cho vay”: Phản ánh chi phí hoạt động cho vay phát sinh kỳ, - Tài Khoản 6312 - “Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp”: - Tài Khoản 6313 - “Chi phí hoạt động góp vốn đầu tư vào đơn vị khác”:  - Tài Khoản 6314 - “Chi phí hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn”: - Tài Khoản 6315 - “Chi phí dự phòng”, có tài Khoản cấp sau: + Tài Khoản 63151 - “Dự phòng rủi ro cho vay” + Tài Khoản 63152 - “Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác” + Tài Khoản 63153 - “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” - Tài Khoản 6318 - “Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác Phương pháp hạch tốn • a) Khi phát sinh lãi vay chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn, ghi: Nợ TK 631/ Có TK 112, 331, 332, 338,  Ghi nhận chi phí liên quan tới hoạt động đầu tư trực tiếp: 1) Ghi nhận giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp, ghi: Nợ TK 6312/ Có TK 1541, 155, 241, 2) Kế tốn trích trước chi phí để tạm tính giá vốn thành phẩm bất động sản bán kỳ: - Khi trích trước chi phí để tạm tính giá vốn thành phẩm bất động sản bán, ghi: Nợ TK 6312 / Có TK 335 - Chi phí phải trả Phương pháp hạch tốn - Định kỳ tính, trích khấu hao BĐS đầu tư cho thuê hoạt động, ghi: Nợ TK 6312 / Có TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư - Khi phát sinh chi phí liên quan đến BĐS đầu tư sau ghi nhận ban đầu không thỏa mãn Điều kiện ghi tăng giá trị BĐS đầu tư, ghi: Nợ TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (nếu phải phân bổ dần) Có TK 111, 112, 152, 153, 334 - Kế tốn giảm ngun giá giá trị hao mòn BĐSĐT bán, lý, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147) Nợ TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp (giá trị lại) Có TK 217 - Bất động sản đầu tư (nguyên giá) - Các chi phí bán, lý BĐS đầu tư phát sinh, ghi: Nợ TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ Có TK 111, 112, 331, 334 TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ - Kế tốn khoản dự phòng  Dự phòng rủi ro cho vay: - Khi trích lập dự phòng rủi ro cho vay, ghi: Nợ TK 631 (63151) / Có TK 229 (22912) - Khi hồn nhập dự phòng rủi ro cho vay, ghi đảo bút toán - Trường hợp Khoản nợ gốc cho vay từ vốn hoạt động phân loại vào nhóm “Nợ có khả vốn”, Quỹ sử dụng dự phòng rủi ro cho vay để xử lý rủi ro, ghi: Nợ TK 229 - Dự phòng rủi ro cho vay (22912) Nợ TK 229 - Dự phòng rủi ro cho vay (22911) Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (6318) Có TK 1283 - Cho vay (Chi tiết cho khách hàng vay)  Dự phòng tổn thất khoản đầu tư hàng tồn kho: - Nguyên tắc tính toán phương pháp lập tương tự KT DN; - Nguồn trích lập: Hạch tốn vào TK 631 Báo cáo tài Quỹ • 3.1 Ý nghĩa yêu cầu BCTC • 3.2 Hệ thống BCTC Quỹ • 3.3 Nội dung phương pháp lập BCTC tổ chức TC Hệ thống BCTC năm - Bảng Cân đối kế toán Mẫu số B 01 - ĐTĐP - Báo cáo KQHĐ kinh doanh Mẫu số B 02 - ĐTĐP - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 - ĐTĐP - Bản thuyết minh BCTC Mẫu số B 09 - ĐTĐP Báo cáo tài niên độ - Bảng Cân đối kế tốn niên độ (dạng đầy đủ) Mẫu số B 01a - ĐTĐP - Báo cáo KQHĐ kinh doanh niên độ (dạng đầy đủ) Mẫu số B 02a - ĐTĐP - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ (dạng đầy đủ) Mẫu số B 03 a - ĐTĐP - Bản thuyết minh báo cáo tài chínhTương tự thuyết minh báo cáo tài năm ... chức cơng tác kế tốn tài Quỹ đầu tư phát triển địa phương (12 tiết lên lớp) 2.1 Đặc điểm hoạt động tài Quỹ đầu tư phát triển địa phương (Sau gọi tắt Quỹ) ảnh hưởng đến công tác kế tốn; 2.2 Tổ... phương tổ chức tài Nhà nước địa phương; thực chức đầu tư tài đầu tư phát triển Quỹ đầu tư phát triển địa phương có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế tốn riêng, có dấu, mở tài... cơng tác kế tốn tài Quỹ 2.3 Phương pháp kế toán hoạt động Quỹ 2.4 Báo cáo tài Quỹ 2.1 Đặc điểm hoạt động tài Quỹ ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn 2.1.1 Khái niệm Quỹ đầu tư phát triển địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quỹ đầu tư phát triển địa phương, Kế toán quỹ đầu tư phát triển địa phương, Chương 2: Tổ chức công tác kế toán tài chính tại Quỹ đầu tư phát triển địa phương (12 tiết lên lớp), Tổng quan kế toán Quỹ ĐTĐP, Khi khách hàng không trả được nợ đến hạn, Phương pháp kế toán khi nợ gốc cho vay được phân loại là nợ quá hạn, Đặc điểm của các tài khoản kế toán,  Phương pháp kế toán một số giao dịch

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm