Tổng quan về kế toán các tổ chức tài chính

24 32 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 09:36

Chương 1: Tổng quan kế toán tổ chức tài 1.1 Đặc điểm thị trường tài Việt Nam - Khái niệm; - Chức năng; - Cấu trúc; 1.2 Đặc điểm hoạt động TCTC -Khái niệm TCTC; -Chức TCTC - Phân loại TCTC; - Đặc điểm hoạt động TCTC 1.3 Tổng quan kế toán tổ chức tài - u cầu nhiệm vụ kế tốn tổ chức tài - Nguyên tắc kế tốn tổ chức tài chính; - Nội dung kế toán TCTC Việt Nam 1.1 Đặc điểm thị trường tài Việt Nam 1.1.1 Khái niệm; 1.1.2 Chức năng; 1.1.3 Cấu trúc; 1.1.1 Khái niệm TTTC Việt Nam • Thị trường tài nơi phát hành, mua, bán, trao đổi chuyển nhượng công cụ tài theo quy tắc, luật lệ ấn định • “Thị trường tài nơi diễn luân chuyển vốn từ người có vốn nhàn rỗi tới người thiếu vốn” 1.1.2 Chức thị trường tài • Kết nối người tạm thời thừa thiếu vốn lại với • Kích thích tiết kiệm đầu tư • Giúp cho việc sử dụng vốn có hiệu hơn, khơng người có tiền đầu tư mà với người vay tiền để đầu tư • Làm gia tăng tính khoản cho tài sản tài • Ngồi ra, thị trường tài có chức định giá tài sản tài 1.1.3 Cấu trúc thị trường tài • Các thị trường tài phân loại sau: - Thị trường thơ sơ thị trường vi tính hố; - Thị trường thường trực thị trường huy động; - Thị trường tiền tệ thị trường vốn; - Thị trường chứng khoán đăng ký thị trường lưu lượng chứng khoán 1.2 Đặc điểm hoạt động TCTC 1.2.1 Khái niệm TCTC; 1.2.2 Chức TCTC 1.2.3 Phân loại TCTC; 1.2.4 Đặc điểm hoạt động TCTC 1.2.1 Khái niệm tổ chức tài • Tổ chức tài chính là tổ chức có chức cung cấp các  dịch vụ tài chính cho khách hàng thành viên Dịch vụ tài quan trọng mà tổ chức tài cung cấp hoạt động các trung gian tài • Theo định nghĩa rộng, có ba loại hình tổ chức tài chủ yếu: - Các tổ chức tài chấp nhận tiền gửi cho vay, bao gồm các ngân hàng, quỹ tín dụng, quỹ chấp, công ty quản lý tài sản ủy thác hay vốn đầu tư (trust company), quỹ nhà  (building society) - Các công ty bảo hiểm và các quỹ hưu trí - Các cơng ty mơi giới chứng khốn, quỹ đầu tư ủy thác 1.2.2 Chức TTTC Chức tạo vốn • Các trung gian TC huy động vốn nhàn rỗi nền KT hình thành các quỹ tiền tệ tập trung Bằng cách trả lãi suất, trung gian tài đem lại lợi ích cho người có tiền tiết kiệm và đồng thời làm lợi cho giai đoạn cung ứng vốn Chức cung ứng vốn • Trong nền KTTT, người cần vốn các DN, tổ chức KD trong nước Tổ chức tài trung gian đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn nhận khoản lợi định thông qua việc cho vay với lãi suất cho vay lớn lãi suất tổ chức trả cho người tiết kiệm Chức kiểm sốt • Các tổ chức trung gian kiểm sốt nhằm giảm tới mức tối thiểu rủi ro cách thường xuyên định kỳ kiểm soát trước cho vay, sau cho các doanh nghiệpvay vốn 1.2.3 Phân loại TCTC Phân loại theo chủ thể vốn: - TCTC nhà nước; - TCTC tư nhân; Phân loại theo tính chất hoạt động: - TTTC hoạt động theo mơ hình DN, mục đích lợi nhuận; - TCTC hoạt động theo mơ hình SN khơng mục đích lợi nhuận; Phân loại theo chức năng: - TCTC hoạt động thuôc TT tiền tệ: Các NHTM, Quỹ TDND; - TCTC hoạt động thị trường vốn: Các công ty môi giới CK, Công ty QL quỹ ĐT, - TCTC hoạt động TT BH: Công ty BH, Quỹ hưu trí,… Phân loại theo tiêu thức khác 1.2.4 Đặc điểm hoạt động TCTC • Hoạt độngcó tính xã hội cao, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng tác động trực tiếp đến CS tài khóa NN; • Hoạt động theo quy định nguyên tắc chặt chẽ cho lĩnh vực hoạt động, như: Thị trường tiền tệ, TT vốn; TT bảo hiểm; • Giao dịch diễn hình thức giá trị (Tiền tệ); 1.3 Tổng quan kế toán TTTC 1.3.1 Yêu cầu nhiệm vụ kế toán TCTC Yêu cầu kế toán tổ chức tài chính; Nhiệm vụ kế tốn TCTC 1.3.2 Nguyên tắc kế toán tổ chức tài chính; 1.3.3.Đặc điểm kế tốn TCTC Đặc điểm chung KT TCTC Nội dung kế toán TCTC Việt Nam 1.3.1.1 Yêu cầu kế toán - Trung thực: - Khách quan - Đầy đủ - Kịp thời - Dễ hiểu - Có thể so sánh 1.3.1.2 Nhiệm vụ kế toán Thu thập, xử lý thơng tin, số liệu kế tốn theo đối tượng nội dung cơng việc kế tốn, theo chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Kiểm tra, giám sát khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nguồn hình thành tài sản; phát ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật tài chính, kế tốn Phân tích thơng tin, số liệu kế tốn; tham mưu, đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị định kinh tế, tài đơn vị kế tốn Cung cấp thơng tin, số liệu kế toán theo quy định pháp luật 1.3.2 Các nguyên tắc kế tốn - Cơ sở dồn tích Hoạt động liên tục: Giá gốc: Phù hợp: Nhất quán: Thận trọng: Trọng yếu: Tơn trọng chất hình thức Nguyên tắc giá gốc Giá trị tài sản nợ phải trả ghi nhận ban đầu theo giá gốc Sau ghi nhận ban đầu, số loại tài sản nợ phải trả mà giá trị biến động thường xuyên theo giá thị trường giá trị chúng xác định lại cách đáng tin cậy ghi nhận theo giá trị hợp lý thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài Ví dụ: ???? Cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài DN liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi sổ kế tốn vào thời điểm phát sinh, khơng vào thời điểm thực tế thu thực tế chi tiền tương đương tiền BCTC lập sở dồn tích phản ảnh tình hình tài DN khứ, tương lai Ví dụ: Ngày 15/5/2017, cơng ty A mua 1máy điều hòa cây, nhận trang bị cho phòng kế tốn với giá mua gồm 10% thuế GTGT 55.000.000đ chưa toán tiền Kế toán ghi sổ: Nợ TK 211: 50.000.000đ Nợ TK 133: 5.000.000đ Có TK 331: 55.000.000đ  Hoạt động liên tục BCTC phải lập sở giả định DN hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần, nghĩa DN khơng có ý định không buộc phải ngừng hoạt động phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục BCTC phải lập sở khác phải giải thích sở sử dụng để lập BCTC Ví dụ: Lập BCTC cho năm TC kết thúc vào ngày 31/12/201X tiêu TSCĐVH Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm TSCĐVH 1.000.000.000 850.000.000 - Nguyên giá 1.500.000.000 1.300.000.000 - Giá trị hao mòn lũy kế (500.000.000) (450.000.000) Nhất qn Các sách phương pháp kế toán doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế tốn năm Trường hợp có thay đổi sách phương pháp kế tốn chọn phải giải trình lý ảnh hưởng thay đổi phần thuyết minh báo cáo tài Ví dụ: Năm N cơng ty ABC tính giá trị hàng tồn kho theo PP BQGQ kỳ dự trữ, đến năm N+1, sáp nhập CTY ABC trở thành cơng ty Tập đồn Bia, nước giải khát HN, để tiện cxho việc hợp BCTC, tập đồn u cầu tất cơng ty thống áp dụng PP tính giá trị hàng tồn kho theo PP NT – XT => trình bày BCTC năm N+1, Cty ABC phải thuyết minh lý thay đổi ảnh hưởng đến KQHĐKD Bản thuyết minh BCTC riêng 5 Phù hợp Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí kỳ tạo doanh thu chi phí kỳ trước chi phí phải trả liên quan đến doanh thu kỳ 6 Thận trọng Thận trọng việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập ước tính kế tốn điều kiện khơng chắn Ngun tắc thận trọng đòi hỏi: a) Phải lập khoản dự phòng khơng lập lớn; b) Không đánh giá cao giá trị tài sản khoản thu nhập; c) Không đánh giá thấp giá trị khoản nợ phải trả chi phí; d) Doanh thu thu nhập ghi nhận có chứng chắn khả thu lợi ích kinh tế, chi phí phải ghi nhận có chứng khả phát sinh chi phí 7 Trọng yếu Thông tin coi trọng yếu trường hợp thiếu thơng tin thiếu xác thơng tin làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến định kinh tế người sử dụng báo cáo tài Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn tính chất thơng tin sai sót đánh giá hồn cảnh cụ thể Tính trọng yếu thông tin phải xem xét phương diện định lượng định tính 8 Tơn trọng chất hình thức Việc lập trình bày báo cáo tài phải bảo đảm phản ánh chất giao dịch hình thức, tên gọi giao dịch Ví dụ: Trong tháng 10/2016, Tạp chí kế tốn VAA xuất hóa đơn thu tiền bán Tạp chí kế tốn kiểm tốn cho năm 2017: 3.600.000đ tiền mặt (Khơng có thuế GTGT) * Kế toán ghi nhận sổ KT năm 2016: Nợ TK 111/ Có TK 131 trình bày BCĐKT năm 2016: Chỉ tiêu Phải trả người bán ngắn hạn (Mã 311); * Kế toán ghi nhận sổ KT năm 2017: Nợ TK 131/ Có TK 511 (Theo tháng) 1.3.3.1 Đặc điểm kế tốn TCTC • Mỗi lĩnh vực, loại hình đơn vị có CĐKT riêng; • Chế độ kế toán xây dựng dựa nguyên tắc kết hợp chức chất hoạt động; • Chế độ kế tốn có tính hội nhập cao với nước khu vực quốc tế 1.3.3.2 Nội dung kế tốn TCTC • • • • • - Chứng từ kế toán; Sổ kế toán; Tài khoản kế toán; Báo cáo TC; Nội dung phần hành kế toán: Kế toán vốn tiền; Kế tốn loại TS (Vật tư văn phòng & TSCĐ); Kế toán khoản ĐTTC; Kế toán khoản phải thu & TS khác; Kế toán TN & CP; xác định KQHĐKD; Kế toán khoản phải trả phải nộp nhà nước.; Kế toán vốn chủ sỡ hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về kế toán các tổ chức tài chính, Tổng quan về kế toán các tổ chức tài chính, Chương 1: Tổng quan về kế toán các tổ chức tài chính, Hoạt động liên tục

Từ khóa liên quan