Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam

221 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 08:50

Luận án gồm 3 chương: Chương 1 – Những vấn đề lý luận chung về lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, chương 2 – Thực trạng công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam, chương 3 – Giải pháp hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐÀO MẠNH HUY HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP VÀ TRÌNH BÀY  BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP  SẢN XUẤT THÉP THUỘC HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐÀO MẠNH HUY HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP VÀ TRÌNH BÀY  BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP  SẢN XUẤT THÉP THUỘC HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM Chun ngành: Kế tốn Mã số: 62.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học:  PGS   TS   Trương   Thị  Thủy Hà Nội – 2016 TS. Nguyễn Xuân Nam LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận án này là cơng trình nghiên  cứu của riêng tơi. Số  liệu sử  dụng trong Luận  án là  trung thực và có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được  cơng bố trong bất cứ cơng trình nào khác Tác giả luận án Đào Mạnh Huy MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC HÌNH VẼ AFTA AASB BCĐKT BCKQHĐKD BCLCTT BCTC BCTĐVSCH CĐTS CMKT CTCP CTTNHH CTy DN DTL FASB HNKD HPG HSG HTK IAS IASB IASC IFRS KQKD LN LTTM ME MI MTV NCI POMINA SPCs SPE SXKD TĐKT TISCO TMBCTC TNDN US GAAP VAS VINAKYOEI Hiệp định Thương mại tự do ASEAN CMKT Australia Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCTC Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu Cổ đơng thiểu số Chuẩn mực kế tốn Cơng ty cổ phần Cơng ty TNHH Cơng ty Doanh nghiệp Cơng ty cổ phần Đại Thiên Lộc Hội đồng CMKT tài chính Hoa Kỳ Hợp nhất kinh doanh Tập đồn Hòa Phát Tập đồn Hoa Sen Hàng tồn kho CMKT quốc tế Hội đồng CMKT quốc tế Ủy ban CMKT quốc tế Chuẩn mực lập BCTC quốc tế Kết quả kinh doanh Lợi nhuận Lợi thế thương mại Microsoft Excel  Lợi ích của cổ đơng thiểu số Một thành viên Lợi ích của cổ đơng khơng kiểm sốt Cơng ty cổ phần Pomina Các  doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp  hội Thép Việt Nam Thực   thể   hoạt   động   theo     mục   đích   đặc  biệt Sản xuất kinh doanh Tập đồn kinh tế Cơng ty cổ phần Gang Thép Thái Ngun Thuyết minh báo cáo tài chính Thu nhập doanh nghiệp CMKT Mỹ CMKT Việt Nam Cơng ty TNHH thép Vina Kyoei  VNSTEEL WTO Tổng cơng ty Thép Việt Nam Tổ chức thương mại quốc tế DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH VẼ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, với đường lối mở  cửa và hội nhập đất nước ta đã có sự  phát triển  vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị  và xã hội. Vai trò và vị  thế  của Việt Nam đã dần   được khẳng định trên trường quốc tế. Hội nhập về kinh tế kéo theo sự tất yếu về hội nhập kế tốn,  trong q trình đó đã hình thành nhiều doanh nghiệp có quy mơ lớn hoạt động theo mơ hình “cơng ty   mẹ ­ cơng ty con” dưới hình thức các Tập đồn kinh tế hoặc Tổng cơng ty với cơ cấu sở hữu đa dạng   như và giữ vị trí thống trị những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như: Tập đồn Hồng Anh   Gia Lai, Tập đồn VinGroup, Tập đồn FPT, Tập đồn Điện lực Việt Nam, Tập đồn Dầu khí quốc  gia Việt Nam, Tập đồn Bảo Việt, Tập đồn Bưu chính viễn thơng Việt Nam, Tập đồn Viễn thơng   qn đội  Các Tập đồn này có đặc điểm là hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực và có   phạm vị hoạt động sản xuất kinh doanh rộng lớn khơng chỉ ở trong nước mà còn cả ở nước ngồi Ngành thép là một trong những ngành cơng nghiệp nền tảng, sản xuất tư liệu sản xuất để  đảm  bảo đáp ứng nhu cầu đầu vào cho các ngành cơng nghiệp xây dựng và quốc phòng, hỗ trợ cho sự phát   triển của đất nước, đặc biệt là phát triển cơ sở  hạ  tầng. Những năm qua ngành thép đã có đóng góp  đáng kể  trong việc giải quyết cơng ăn việc làm cho người lao động cũng như  góp một phần vào  nguồn thu ngân sách. Ngành thép cũng là một trong ngành kinh tế  mũi nhọn của cả  nước có nhiều  doanh nghiệp lớn đang hoạt động sản xuất kinh doanh theo mơ hình “ cơng ty mẹ ­ cơng ty con” như:  Tập đồn Hòa Phát, Tổng cơng ty thép Việt Nam, Tập đồn Hoa Sen, cơng ty cổ phần Gang thép Thái   Ngun…  Trong lĩnh vực quản lý kinh tế  nói chung, kế  tốn nói riêng, báo cáo tài chính (BCTC) là loại tài   liệu kế  tốn quan trọng nhất trong cơng tác tài chính, kế  tốn. BCTC cung cấp các thơng tin hữu ích    tình hình tài chính, kết quả  kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp cho các nhà quản lý,   đồng thời là nguồn cung cấp thơng tin chủ  yếu của các đối tượng bên ngồi doanh nghiệp. Đối với   các Tập đồn, Tổng cơng ty hoạt động theo mơ hình “ cơng ty mẹ ­ cơng ty con” BCTC hợp nhất có ý  nghĩa và tác dụng quan trọng đối với những đối tượng sử  dụng thơng tin kế  tốn của Tập đồn   BCTC hợp nhất giúp người sử dụng thơng tin đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các   luồng tiền của tồn Tập đồn với tư cách một thực thể kinh tế duy nhất. Mặc dù đã có quy định về  BCTC hợp nhất nhưng do cơng tác lập, trình bày BCTC hợp nhất ln là một nhiệm vụ  chứa đựng   nhiều khó khăn và phức tạp nên việc lập BCTC hợp nhất  ở nước ta nói chung và các doanh nghiệp   trong Hiệp hội thép nói riêng còn nhiều vướng mắc đòi hỏi cần phải có nghiên cứu để hồn thiện Xuất phát từ  những lý do trên đây, việc đặt vấn đề  nghiên cứu cơng tác lập và trình bày BCTC  hợp nhất trong các đơn vị sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam là cần thiết và có ý nghĩa cả  về mặt lý luận và thực tiễn. Do đó tác giả đã lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác lập và trình bày   báo cáo tài chính hợp nhất trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam ”  làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ Tổng quan tình hình và những kết quả nghiên cứu ở trong và ngồi nước có liên quan  đến luận án Các cơng trình nghiên cứu của các nhà khoa học trên góc độ  khác nhau về  BCTC hợp nhất cả  ở  trong và ngoài nước được khái quát như sau: 2.1 Các nghiên cứu ở nước ngoài ­ Nghiên cứu của tác giả  Victor – Octavian Muller tại đại học Babes­ Bolyal, Rumani, năm 2010  với đề  tài “Developments and enquires in the field of consolidated financial statements”. Đề  tài này  nghiên cứu khá tồn diện các vấn đề liên quan đến BCTC hợp nhất bao gồm các nội dung như: (i) các   khái niệm về  nhóm cơng ty, thực thể  báo cáo; khái niệm về  kiểm sốt, lợi ích cổ  đơng khơng kiểm   sốt, lợi thế thương mại, sự cần thiết, mục đích của BCTC hợp nhất, các lý thuyết hợp nhất cơ bản;   (ii) các quy định của CMKT quốc gia, Châu Âu và của quốc tế  về  BCTC hợp nhất; (iii) nội dung,  phương pháp trình bày và phân tích về  BCTC hợp nhất; (iv) chọn mẫu và kiểm định các giả  thuyết   nghiên cứu về  BCTC hợp nhất. Ngồi ra trong năm 2013, tác giả  Victor – Octavian Muller cũng đã   nghiên cứu đề  tài “The impact of IFRS adoption on the quality of cosolidated financial reporting”. Đề  tài này nghiên cứu sự  ảnh hưởng của việc thực hiện IFRS đối với chất lượng của BCTC hợp nhất   Nghiên cứu này được thực hiện trên một số  lượng lớn các cơng ty tại Châu Âu đã cơng ty niêm yết   trên thị trường chứng khốn (thị trường chứng khốn Paris, London, Frankfurt). Để thực hiện mục tiêu  nghiên cứu trên đề tài sử dụng các mơ hình kinh tế lượng để kiểm định 2 giải thuyết: (i) BCTC hợp   nhất trình bày theo IFRS có chất lượng cao hơn so với trình bày theo chuẩn mực của quốc gia; (ii)   chất lượng BCTC hợp nhất sẽ cao hơn trong bối cảnh áp dụng IFRS ­ Nghiên cứu của nhóm các tác giả Paolo Andrei, Pier Luigi Marchini, Veronica Tibiletti tại đại học  Parma nước Ý, thực hiện năm 2010 với đề  tài “The impact of the adoption of International Financial   10 PHỤ LỤC: 3a TỔNG CƠNG TY THÉP VIỆT NAM ­ CTCP CƠNG TY BẢNG KÊ CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO MUA TRONG HỆ THỐNG TỔNG CƠNG TY (Mở chi tiết theo từng đơn vị trong Phụ lục) 1. Mua của: cơng ty… Tên  vật  tư  hàng  hóa  tồn  kho TT Đơn  vị  tính Tổng  Trị  giá  hàng  mua  vào  trong  kỳ Tình  hình  tồn  kho  đến  cuối  kỳ  Ghi chú  Tồn  Tồn  trong  Tồn  sản  thành  kho phẩm  phẩm dở  dang Số  Số  Thàn Thành  lượn lượn h  tiền g g tiền Số  lượ ng Thàn h  tiền Số  lượn g Thàn h  tiền Chi tiết theo  NVL, CCDC,  Hàng hố… Ghi chú: Lập biểu này khi có giao dịch mua ngun vật liệu, CCDC, hàng hố ….với các đơn vị  trong hệ thống Tổng   Cơng ty PHỤ LỤC: 3b TỔNG CƠNG TY THÉP VIỆT NAM ­ CTCP CƠNG TY  BẢNG KÊ HÀNG HĨA, THÀNH PHẨM  BÁN TRONG HỆ THỐNG TỔNG CƠNG TY (Mở chi tiết theo từng đơn vị trong hệ thống Tổng Cơng ty) 1. Bán cho cơng ty… TT Hóa  đơn/  Hợp  đồng Số Bán đi Ngày Chỉ tiêu Số  lượng  Giá vốn  Doanh  thu Lãi/  Lỗ A B C D E 4=3­2 Ghi chú: Lập biểu này khi có giao dịch bán hàng hóa, thành phẩm, ngun vật liệu  với các đơn vị  trong hệ  thống   Tổng Cơng ty PHỤ LỤC: 4 TỔNG CƠNG TY THÉP VIỆT NAM 91 Láng Hạ, Hà Nội BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH HỒI TỐ VỀ VỀ GIÁ GỐC CÁC KHOẢN ĐẦU DO XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ  DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HĨA Cơng ty con Giá gốc  khoản đầu tư AJE ­ Xác định  GTDN Giá trị khoản đầu tư  được định giá theo BB  xác định GTDN (theo BB XĐ  giá trị DN) Đánh giá tăng tại  ngày chính thức  chuyển sang  Cty CP (Đánh giá lại   30/9/2011) Giá trị định giá lại tại  ngày chuyển sang  Cty CP (Giá trị định giá lại tại   30/9/2011) ­ Cty CP KK Hà Nội ­ Cty CP KK TP.HCM ­ Cty CP KK Miền Trung ­ Cty CP KK Bắc Thái Cộng PHỤ LỤC: 5 TỔNG CƠNG TY THÉP VIỆT NAM 91 Láng Hạ, Hà Nội BẢNG TỔNG HỢP XÁC ĐỊNH LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ (trích) Chỉ tiêu  Tỷ lệ lợi ích của cơng ty mẹ Tỷ lệ lợi ích trực tiếp Tỷ lệ lợi ích gián tiếp Tổng vốn đầu tư của VNSTEEL  trong VCSH cơng ty con ­ Vốn đầu tư trực tiếp của Cơng ty mẹ ­ Đầu tư gián tiếp qua cơng ty con Các chỉ tiêu thuộc vốn chủ sở hữu  I. Vốn chủ sở hữu 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2. Thặng dư vốn cổ phần 3. Vốn khác của chủ sở hữu 4. Cổ phiếu quỹ (*) 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6. Chênh lệch tỷ giá hối đối 7. Quỹ đầu tư phát triển 8. Quỹ dự phòng tài chính Kim Khí  Hà Nội Kim Khí  TP.HCM Ki m  K hí  M iề n  Tr un g VNSteel  Thăng Long Thép  Thủ Đức Đơn vị tính: VND Hợp nhất 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối C. LỢI ÍCH CỦA CĐTS Lợi nhuận sau thuế  Lợi nhuận sau thuế của CĐTS PHỤ LỤC: 6a TỔNG CƠNG TY THÉP VIỆT NAM CƠNG TY…… BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ Dư Có tại  31/12/2014  (VND) TT I         a   b       IV a Chỉ tiêu Nợ phải trả khơng có khả năng thanh tốn Trong đó Thời điểm  phát sinh Tổng số Nợ phải trả  q hạn chưa  trả Số chưa đến  hạn trả  NỢ NGẮN HẠN Phải trả người bán Các đơn vị trong Hệ thống Tổng Cơng ty  Các đối tượng khác(Chi tiết 10 đối tượng có số dư lớn nhất) Người mua trả tiền trước Các đơn vị trong Hệ thống Tổng Cơng ty  Các đối tượng khác(Chi tiết 10 đối tượng có số dư lớn nhất) Các khoản phải trả, phải nộp khác Ký quỹ, ký cược ngắn hạn Các đối tượng khác (Chi tiết 10 đối tượng có số dư lớn nhất) Các khoản phải trả, phải nộp khác Các đơn vị trong Hệ thống Tổng Cơng ty  Các đối tượng khác (Chi tiết 10 đối tượng có số dư lớn nhất) Tổng cộng  PHẢI TRẢ DÀI HẠN Phải trả dài hạn người bán (Chi tiết theo từng đối tượng  như trên) Phải trả dài hạn nội bộ (Chi tiết theo từng đối tượng như  trên) Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn (Chi tiết theo từng  Số đến hạn  trả                                 dưới 3  tháng 6T đến  dưới 1  năm     Tr ên  1  nă m                                                                                                                                                                                             b c   đối tượng như trên) Vay dài hạn nội bộ (Chi tiết theo từng đối tượng như trên) Phải trả dài hạn nội bộ khác (Chi tiết theo từng đối tượng   như trên) Phải trả dài hạn khác (Chi tiết theo từng đối tượng như  trên) Tổng cộng                                                          PHỤ LỤC: 6b TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CÔNG TY …… TT BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU Chỉ tiêu Thời điểm  phát sinh Dư Nợ tại  31/12/2014(VN D) Tổng số Nợ khơng có khả năng thu hồi Trong đó Nợ trong hạn  hợp đồng Nợ khó đòi Dưới 3 tháng I                 CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN (MàSỐ 130­  BCĐKT) Phải thu khách hàng Các đơn vị trong Hệ thống Tổng Cơng ty  Các đối tượng khác(Chi tiết 10 đối tượng có số dư lớn nhất) Trả trước cho người bán Các đơn vị trong Hệ thống Tổng Cơng ty  Các đối tượng khác(Chi tiết 10 đối tượng có số dư lớn nhất) Phải thu Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc Chi tiết theo từng đối tượng như trên Phải thu nội bộ khác Chi tiết theo từng đối tượng như trên Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Chi tiết theo từng đối tượng như trên Các khoản phải thu khác Các đơn vị trong Hệ thống Tổng Cơng ty  Từ 3  đến 6  tháng Từ 6T  đến 1  năm Trên 1 năm                                                                 II     Các đối tượng khác(Chi tiết 10 đối tượng có số dư lớn nhất) Ký quĩ, ký cược ngắn hạn (Mã số 158­BCĐKT) Chi tiết theo từng đối tượng như trên CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN (MàSỐ 210­BCĐKT) Chi tiết theo từng đối tượng như trên Tổng cộng                                             PHỤ LỤC: 7a TẬP ĐỒN HỊA PHÁT BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NỘI BỘ Phải trả MTV  thép Ống  thép CP thép Năng Lượn g Khốn g sản An thơng Tập Đồn MTV thép CP thép Ống thép Năng lượng An thơng Khống sản Thương mại Thiết bị phụ  tùng Nội thất Điện lạnh Đơ thị Golden Gain Cộng             Th ươ ng  mạ i Thiết  bị phụ  tùng                 Nội thất Điện  lạnh Đô thi   Golden  Gain   Tổng  cộng PHỤ LỤC: 7b TẬP ĐỒN HỊA PHÁT BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN PHẢI THU NỘI BỘ NĂM 2013 Phải thu MTV  thép Ống  thép CP thép Năng Lượn g Khoán g sản An thơng Tập Đồn MTV thép CP thép Ống thép Năng lượng An thơng Khống sản Thương mại Thiết bị phụ  tùng Nội thất Điện lạnh Đô thị Golden Gain Cộng             Th ươ ng  mạ i Thiết  bị phụ  tùng                 Nội thất Điện  lạnh Đô thi   Golden  Gain   Tổng  cộng PHỤ LỤC 8: SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐỒN HỊA PHÁT PHỤ LỤC 9: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CƠNG TY THÉP VIỆT NAM PHỤ LỤC 10: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHẢO SÁT I. DANH SÁCH CƠNG TY MẸ TT Tên Đơn vị Cơng   ty   cổ   phần  Tập đồn Hòa Phát Tổng   công   ty   thép  Việt Nam Công   ty   Gang   thép  Thái nguyên Công   ty   cổ   phần  Thép POMINA Cơng ty cổ phần tập  đồn Hoa Sen Cơng   ty   cổ   phần  Đại Thiên Lộc Lĩnh vực  hoạt động chính 39 Nguyễn Đình Chiểu ­ Quận Hai Bà  Sản xuất, kinh doanh các  Trưng ­ TP. Hà Nội sản phẩm sắt thép Sản xuất, kinh doanh các  91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội sản phẩm sắt thép KCN Gang thép Thái Nguyên, Tổ 21  Sản xuất, kinh doanh các  phường Cam Giá, TP Thái Nguyên sản phẩm sắt thép Đường số 27, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An,  Sản xuất sắt thép, phơi  Bình Dương thép, gang Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng  Sản xuất tơn mạ kẽm và  Thần 2, P.Dĩ An, TX. Dĩ An, T.Bình  kinh doanh thương mại Dương Lơ CN8, Đường CN5, KCN Sóng thần  Sản xuất, kinh doanh các  3, Phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một,  sản phẩm sắt thép Tỉnh Bình Dương Địa chỉ II. DANH SÁCH CƠNG TY CON TT Tên Đơn vị CTCP Kim Khí  Hà Nội CTCP Kim Khí  TP Hồ Chí Minh CTCP Kim Khí  Miền Trung CTCP Kim Khí  Bắc Thái CTCP Tơn mạ  VNSteel Thăng  Long CTCP Giao nhận  kho vận ngoại  thương TPHCM CTCP Thép  Nhà Bè CTCP Thép  Biên Hòa CTCP Thép  Địa chỉ 20 Tơn Thất Tùng, phường Khương  Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà  Nộ i Địa chỉ; 193 Đinh Tiên Hồng –P. Đa Kao­ Q.1­Tp.HCM 16 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận  Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Km5, Quốc lộ 3, Tổ 1B, Phường Tân  Lập, thành phố Thái Ngun, tỉnh Thái  Ngun Lơ 14 Khu cơng nghiệp Quang Minh, Mê  linh, Hà Nội Lĩnh vực  hoạt động chính Kinh doanh vật tư kim khí Kinh doanh vật tư kim khí Kinh doanh vật tư kim khí Kinh doanh vật tư kim khí Sản xuất tơn mạ kẽm 406 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận  Giao nhận, vận chuyển 4, thành phố Hồ Chí Minh 25 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận,  Sản xuất thép quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Đường số 9, Khu cơng nghiệp Biên hòa 1,  phường AAn Bình, thành phố Biên hòa,  Sản xuất thép tỉnh Đồng nai Km 9, Xa Lộ Hà Nội, phường Trường  Sản xuất thép TT Tên Đơn vị Thủ Đức 10 11 12 13 14 15 16 CTCP SXSP mạ  Công nghiệp  Vingal CTCP cán thép  Thái Trung CTTNHH Thương  mại Hòa Phát 18 CTCP Thép  Hòa Phát 20 21 22 23 24 25 Lĩnh vực  hoạt động chính Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí  Minh Số 4, đường 2A, khu cơng nghiệp Biên  Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai KCN Gang thép Thái Ngun, Tổ 21  phường Cam Giá, TP Thái Ngun Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê  CTTNHH Thiết bị  Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà  Phụ tùng Hòa Phát Nội CTCP Nội thất  Đường B4 Khu cơng nghiệp Phố Nối A ­  Hòa Phát Hưng n Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê  CTTNHH Ống thép  Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà  Hòa Phát Nội CTTNHH Điện  Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện  lạnh Hòa Phát n Mỹ, tỉnh Hưng n CTCP Xây dựng và  Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê  Phát triển Đơ thị  Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà  Hòa Phát Nội 17 19 Địa chỉ Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê  Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà  Nội Sản xuất ống thép Sản xuất thép Sản xuất, kinh doanh  thiết bị xây dựng và khai  thác  Sản xuất và kinh doanh  các sản phẩm nội thất Sản xuất kinh doanh các  sẩn phẩm ống thép Sản xuất và kinh doanh  sản phẩm điện lạnh Xây dựng dân dụng; xây  dựng công nghiệp, kinh  doanh bất động sản Buôn bán sắt thép các  loại, vật liệu xây dựng,  nội thất, thiết bị điện  lạnh Sản xuất, kinh doanh các  sản phẩm sắt, thép Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Mơn, tỉnh Hải  Dương Khu N03, khu đơ thị Đơng Nam Trần Duy  CTCP Golden Gain  Hưng, đường Hồng Minh Giám, phường  Kinh doanh bất động sản Việt Nam Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội CTCP Năng lượng  Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Mơn, tỉnh Hải  Sản xuất và kinh doanh  Hòa Phát Dương than cốc, quặng kim loại CTTNHH Một  Khai thác, sản xuất và  Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện  thành viên Thép  kinh doanh quặng sắt, kim  n Mỹ, tỉnh Hưng n Hòa Phát loại q hiếm Khai thác than, quặng sắt,  CTCP Khống sản  Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện  bơ xít, các kim loại q  Hòa Phát n Mỹ, tỉnh Hưng n CTTNHH Chế tạo  Sản xuất, kinh doanh các  Máy xây dựng và  Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện  loại máy xây dựng và khai  Khai thác mỏ  Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên thác mỏ Hòa Phát 300A/2 khu phố 1B, Phường An Phú, Thị  Sửa chữa và sản xuất các  CTTNHH Chế tạo  xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt  sản phẩm cơ khí; dịch vụ  cơ khí Hòa Phát Nam cho th máy móc, thiết bị CTTNHH Thép  Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện  Sản xuất sản phẩm thép  Cán nguội Hòa  Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cán nguội Phát TT 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Lĩnh vực  hoạt động chính Xây dựng cơng trình dân  CT Quản lý Khai  Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện  dụng, cơng nghiệp, kinh  thác Khu cơng  n Mỹ, tỉnh Hưng n doanh bất động sản, xây  nghiệp Phố Nối A dựng hạ tầng  Xây dựng cơng trình dân  CTTNHH Quản lý  khu cơng nghiệp Hòa Mạc, Thị trấn Hòa  dụng, cơng nghiệp, kinh  Khai thác Khu cơng  Mạc, Huyện Duy Tiên, Hà Nam doanh bất động sản, xây  nghiệp Hòa Mạc dựng hạ tầng  Hoạt động thể thao, giải  CTCP Đầu tư và  Số 493, đường Trương Định, Phường  trí, tennis, cầu lơng, bida,  Dịch vụ Hà Nội Tân Mai, Quận Hồng Mai, Hà Nội bơi, thể dục thể hình,  games, bất động sản CTCP Vận tải  Vận tải hàng hóa bằng ơ  và Dịch vụ  Số 173, phố Minh Khai, Phường Minh  tơ, vận tải khách liên tỉnh  Thương mại Hà  Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bằng ơ tơ, sửa chữa máy  Nội móc, thiết bị,  CTTNHH MTV  Lơ A4­01, Khu A, Khu cơng nghiệp Nhơn  Khai thác, sản xuất và  Hòa Phát  Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn  kinh doanh quặng sắt, kim  Bình Định Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định loại q hiếm; Số 021A đường 4E phố Lê Thanh,  Khai thác và sản xuất  CTCP Khống sản  Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai,  quặng sắt và các kim loại  Đức Long Lào Cai q hiếm Khai thác, sản xuất và  CTCP Khống sản  Số 02, Đường Vũ Quang, Phường Trần  kinh doanh quặng sắt, kim  Hòa Phát Mitraco Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh loại q hiếm; Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng  CTTNHH MTV  Sản xuất, kinh doanh các  Thần II, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình  Tơn Hoa Sen loại tơn Dương CTCP Thép  KCN Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Sản xuất phơi thép Pomina 2 CTTNHH MTV  Ơ 13D, Lơ CN8, Đường CN5, KCN Sóng  Thép Đại Thiên  thần 3, Phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu  Sản xuất thép Lộc Một, Tỉnh Bình Dương Tên Đơn vị Địa chỉ ... Chương 2: Thực trạng cơng tác lập và trình bày BCTC hợp nhất tại các doanh nghiệp sản xuất thép   thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam Chương 3: Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập và trình bày BCTC hợp nhất trong các doanh   nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam. .. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐÀO MẠNH HUY HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP VÀ TRÌNH BÀY  BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP  SẢN XUẤT THÉP THUỘC HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM. .. báo cáo tài chính hợp nhất trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam ”  làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ Tổng quan tình hình và những kết quả nghiên cứu ở trong và ngồi nước có liên quan 
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam, Tổng quan tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam., Thực trạng công tác lập và trình bày BCTC hợp nhất tại SPCs, Đánh giá thực trạng công tác lập và trình bày BCTC hợp nhất tại SPCs, Ngoài những vấn đề chúng tôi đã đề cập trên đây, nếu anh (chị) còn có ý kiến gì khác xin vui lòng cho biết cụ thể?

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm