Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng

28 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 08:39

Công trình được trình bày gồm phần mở đầu, tổng quan vấn đề nghiên cứu với ba chương (chín tiết). Nội dung nhằm giải quyết các vấn đề lý luận cơ bản về PTNN theo hướng bền vững ở một vùng lãnh thổ; kinh nghiệm PTNN theo hướng bền vững ở các nước; thực trạng và những giải pháp PTNN theo hướng bền vững ở vùng ĐBSH. 1 MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu khái quát về luận án Phát triển bền vững là xu thế  chung mà toàn nhân loại đang  nỗ  lực hướng tới,  là  mục tiêu chiến lược  quan trọng mà  Đảng,  Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đang quyết tâm thực hiện. Chính  vì vậy, phát triển bền vững và phát triển nơng nghiệp theo hướng   bền vững là chủ đề được đem ra trao đổi bàn luận ở nhiều cuộc hội  thảo, là vấn đề được nhiều nhà khoa học  trong và ngồi nước quan  tâm nghiên cứu Cơng   trình  “Phát   triển   nơng   nghi ệp   theo   h ướ ng   b ền   vững     vùng   đồng     sông   Hồng”   đượ c   tác   giả   quan   tâm  nghiên c ứu,  ấp  ủ trong su ốt q trình học t ập, cơng tác và tham  gia gi ảng dạy, đây là vấ n đề  có ý nghĩa về  cả  lý luậ n và thực  tiễn  ở n ướ c ta trong giai đoạ n hi ệ n nay.  Cơng trình tập trung nghiên cứu   vùng ĐBSH, một trong   những trung tâm chính trị, kinh tế, là vựa lúa lớn thứ  hai của cả  nước, có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực của  quốc gia. Trên cơ sở đó, tác giả luận giải rõ hơn những vấn đề  cơ  bản về  PTNN theo hướng bền vững, góp phần thực hiện thành  cơng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam Cơng trình được trình bày gồm phần mở đầu, tổng quan vấn  đề   nghiên   cứu   với   ba   chương   (chín   tiết)   Nội   dung   nhằm   giải  quyết các vấn đề lý luận cơ bản về PTNN theo hướng bền vững ở  một vùng lãnh thổ; kinh nghiệm PTNN theo hướng bền vững ở các  nước; thực trạng và những giải pháp PTNN theo hướng bền vững  ở vùng ĐBSH. Những vấn đề được luận giải trong cơng trình, một   mặt là sự kế thừa có chọn lọc một số quan điểm của các học giả,   các cơng trình nghiên cứu trong và ngồi nước, mặt khác chính là sự  nỗ  lực của tác giả  dưới sự  định hướng   của PGS, TS Bùi Ngọc  Quỵnh và sự tư vấn của nhiều nhà khoa học trong nước.  Qua kết quả  nghiên cứu, tác giả  mong muốn đóng góp một  phần cơng sức nhỏ  bé của mình vào giải quyết một trong những   vấn đề  cấp thiết hiện nay   vùng ĐBSH, nơi mà tác giả  đã có  nhiều năm sinh sống và tìm hiểu.  2. Lý do lựa chọn đề tài luận án Phát triển bền vững đã trở thành đòi hỏi tất yếu khách quan   với tất cả  các quốc gia trên thế  giới hiện nay.  Ở  Việt Nam, một   trong năm quan điểm phát triển được Đại hội XI xác định trong  chiến lược phát triển kinh tế  ­ xã hội giai đoạn 2010 ­ 2020 là  “phát triển nhanh gắn với phát triển bền vững, phát triển bền   vững là u cầu xun suốt trong Chiến lược ”. Điều đó cho thấy,  PTBV trở thành u cầu, đồng thời là mục tiêu phát triển của mọi   ngành, mọi lĩnh vực   nước ta hiện nay, vùng ĐBSH cũng khơng   nằm ngồi xu hướng chung đó Trong những năm qua, đặc biệt từ sau khi có Nghị quyết Đại  hội Đảng lần thứ XI, các địa phương vùng ĐBSH đã có nhiều chủ  trương, biện pháp phát triển nhanh các ngành kinh tế, trong đó có   PTNN theo hướng bền vững. Tốc độ  tăng trưởng của nơng nghiệp  đang dần tăng cao liên tục trong nhiều năm. Phát triển nơng nghiệp  đã đi liền với việc khai thác có hiệu quả tài ngun thiên nhiên, giảm   thiểu ơ nhiễm mơi trường, gắn với giải quyết các vấn đề  xã hội    việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân  dân Tuy nhiên, thực tế  cho thấy, nơng nghiệp vùng ĐBSH phát  triển chưa thực sự vững chắc, chưa có chiến lược lâu dài. Các tiêu  chí   PTNN   theo   hướng   bền   vững   còn  chưa   đạt     như:   chất  lượng   tăng   trưởng     thấp;   khai   thác   tài   nguyên   phục   vụ   cho  PTNN   nhiều địa phương chưa có hiệu quả, thậm chí làm  ảnh  hưởng đến mơi trường; phát triển nơng nghiệp khơng thực sự gắn  với giải quyết các vấn đề  xã hội. Từ  thực trạng PTNN   vùng  ĐBSH cho thấy, còn nhiều vấn đề  bất cập cần phải giải quyết   Làm thế  nào để  PTNN theo hướng bền vững   vùng ĐBSH, là  những “trăn trở” đang cần có lời giải ? Vì vậy, nghiên cứu làm sáng tỏ  vấn đề:  “Phát triển nơng   nghiệp theo hướng bền vững   vùng đồng bằng sơng Hồng ” có  tính cấp thiết trên cả phương diện lý luận và thực tiễn 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  * Mục đích: Luận án được thực hiện nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho   những giải pháp phát triển nơng nghiệp theo hướng bền vững  ở  vùng đồng bằng sơng Hồng Việt Nam.  * Nhiệm vụ:  ­ Khái qt lý luận chung về nơng nghiệp, PTNN và phát triển  bền vững. Phân tích làm rõ lý luận PTNN theo hướng bền vững; xây  dựng khái niệm trung tâm của đề tài và các tiêu chí đánh giá PTNN   theo hướng bền vững  ­ Nghiên cứu kinh nghiệm PTBV và PTNN theo hướng bền   vững của một số  nước trên thế  giới, từ  đó rút ra một số  bài học  đối với vùng đồng bằng sơng Hồng, Việt Nam ­   Kh ảo  sát,   đánh   giá   thực   trạng  PTNN   theo  h ướ ng   b ền   vững   vùng ĐBSH, Vi ệt Nam trong giai đoạ n hi ện nay. Ch ỉ  ra   nguyên nhân và những v ấn đề  đặ t ra trong PTNN theo h ướ ng   bền vững  ở vùng ĐBSH ­ Đề xuất các quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu PTNN   theo hướng bền vững ở vùng ĐBSH, Việt Nam 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  ­ Đối tượng nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự phát triển của nơng  nghiệp theo hướng bền vững.  ­ Phạm vi nghiên cứu:  Về  nội dung: luận án tiếp cận nghiên cứu sự  phát triển của  nơng nghiệp theo hướng bền vững dưới góc nhìn của Kinh tế Chính   trị.  Về  khơng gian: luận án nghiên cứu phát triển nơng nghiệp  theo hướng bền vững trên một địa bàn cụ  thể  là vùng đồng bằng  sơng Hồng Việt Nam với 11 tỉnh, thành phố  Về thời gian: Luận án nghiên cứu giai đoạn từ năm 2004 đến  nay (các số liệu đưa ra tập trung vào giai đoạn từ 2008 ­ 2014). Đề  xuất các giải pháp nhằm PTNN theo hướng bền vững ở vùng ĐBSH  Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.  5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nhiên cứu ­ Cơ sở lý luận:   Luận án nghiên cứu dựa trên cơ  sở  lý luận của chủ  nghĩa  Mác ­ Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các lý thuyết kinh tế hiện đại  về PTNN và PTBV để  phân tích, luận giải PTNN theo hướng bền   vững ở vùng ĐBSH ­ Cơ sở thực tiễn:  Luận án dựa trên cơ  sở  thực tiễn PTNN theo hướng bền   vững của một số nước trên thế giới và ĐBSH để nghiên cứu, khảo  sát, đánh giá thực trạng PTNN theo hướng bền vững ở vùng ĐBSH.  ­ Phương pháp nghiên cứu Luận án sử  dụng phương pháp chung là phương pháp duy  vật biện chứng  và duy vật lịch sử; phương pháp  phân tích, tổng  hợp, thống kê, so sánh và phương pháp chuyên gia  Kết hợp giữa  phương pháp định tính và phương pháp định lượng để làm cơ sở so  sánh đối chứng, chỉ ra bản chất vấn đề mang tính thuyết phục cao   Vận dụng các phương pháp này giúp nghiên cứu sinh có cách tiếp   cận, nghiên cứu và phân tích các vấn đề trong mối liên hệ chung và sự  tác động lẫn nhau trong q trình phát triển bảo đảm được cơ sở khoa  học, khách quan của vấn đề nghiên cứu Phương pháp đặc thù là phương pháp trừu tượng hóa khoa  học, làm cơ sở trong việc triển khai nghiên cứu theo chun ngành  Kinh tế  chính trị. Phương pháp này giúp nghiên cứu sinh gạt bỏ  được những yếu tố  ngẫu nhiên xảy ra trong q trình nghiên cứu   nhằm tìm ra những vấn đề  chung nhất, tập trung đi sâu vào các   mối liên hệ bản chất, bền vững để nghiên cứu 6. Những đóng góp mới của luận án ­ Làm rõ, bổ  sung một số  vấn đề  về  lý luận và quan niệm  mới, các nhân tố và tiêu chí đánh giá PTNN theo hướng bền vững.  ­ Khái quát bài học PTNN theo hướng bền vững cho vùng   ĐBSH Việt Nam từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.  ­ Đánh giá đúng thực trạng và đề  xuất các quan điểm, giải  pháp chủ yếu nhằm PTNN theo hướng bền vững ở vùng ĐBSH 7. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của luận án Kết quả  nghiên cứu của luận án bổ  sung những lý luận và  kinh nghiệm thực tiễn về  phát triển nông nghiệp theo hướng bền   vững   vùng ĐBSH. Luận án có thể  làm tài liệu tham khảo trong   giảng dạy, học tập một số nội dung các mơn học khối ngành kinh  tế, mơi trường và một số  mơn học khác liên quan. Đồng thời là    gợi   ý   khoa   học   để   giúp     nhà   quản   lý   xây   dựng   chủ  trương chính sách và thực hiện hiệu quả các giải pháp PTNN theo   hướng bền vững ở vùng ĐBSH Việt nam 8. Kết cấu của luận án Luận án bao gồm phần mở đầu, tổng quan về  vấn đề  nghiên  cứu, ba chương, 9 tiết, kết luận, danh mục cơng trình khoa học liên   quan đến luận án của tác giả, danh mục tài liệu tham khảo và phụ  lục TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1. Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi liên quan đến đề tài  * Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến phát   triển bền vững  Có thể  kể  đến các cơng trình nghiên cứu sau: John Blewitt   trong cuốn “Tìm hiểu về phát triển bền vững”. Báo cáo Brundtland  năm 1987, Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất 1992 tại Rio de Janiero,  năm 1997 (Rio + 5),  Peter P. Rogers, Kazi F. Jalal và John A. Boyd  đồng   tác   giả       “Giới   thiệu     phát   triển   bền   vững”.  Simon Bell và Stephen Morse trong cuốn  “Định tính các chỉ số phát   triển bền vững”. Simon Dresner trong cuốn  “Các nguyên tắc của   phát triển bền vững”. Cuốn sách “Thế  giới bền vững định nghĩa   và chỉ  tiêu phát triển bền vững”  của tác giả  Thaddeus C. Trzyna   Dalal ­ Clayton và Stephen Bass là đồng tác giả  trong cuốn sách   “chiến lược phát triển bền vững”.  *  Các cơng trình liên quan đến các khía cạnh phát triển   nơng nghiệp theo hướng bền vững Mohamed   Behnassi,  Shabbir   A   Shahid,       “Phát   triển  nông  nghiệp bền  vững”  Dinesh Kumar,  MVK  Sivamohan,  Nitin Bassi đồng tác giả  trong cuốn “Quản lý nước, an ninh lương   thực và nông nghiệp bền vững trong các nền kinh tế  đang phát   triển”.  Các tác giả  Bellon, Stephane, Penvern, Servane viết cuốn   sách “Canh tác hữu cơ, mơ hình cho nơng nghiệp bền vững”  Malik  Abdul, Grohmann, Elisabeth là tác giả  cuốn sách “Chiến lược bảo   vệ môi trường cho phát triển bền vững”. Tập thể tác giả Bouman,  Jansen, Schipper, H. Hengsdijk, A. Nieuwenhuyse vi ết cu ốn sách  “Phương pháp tiếp cận  hệ  thống để phát triển nông nghiệp  bền  vững”. Tác giả  Koyu Furusawa viết cuốn sách “Hướng tới một   nền văn minh và xã hội bền vững: Quan điểm văn minh sinh thái từ  xã hội Nhật Bản”  2. Các cơng trình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề  tài  * Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến vùng   đồng bằng sơng Hồng Hà Huy Thành chủ nhiệm đề tài “Một số biện pháp chủ yếu   nâng cao nhận thức về  mơi trường của nơng dân nhằm phát triển   bền vững nền nơng nghiệp sinh thái ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giai   đoạn 2011­2020”. Nguyễn Trọng Xn chủ nhiệm đề tài “Luận cứ   khoa học góp phần thực hiện điều chỉnh định hướng chiến lược   phát triển vùng đồng bằng sơng Hồng theo ngun lý bền vững   Tác giả  luận án Vũ Thị  Hồi Thu nghiên cứu   “Sinh kế  bền vững   vùng ven biển đồng bằng sơng Hồng trong bối cảnh biến đổi khí   hậu: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nam Định”. Đỗ  Đức Qn chủ  nhiệm đề  tài “Phát triển bền vững nơng thơn đồng bằng Bắc Bộ   trong q trình xây dựng, phát triển các khu cơng nghiệp: Thực   trạng và giải pháp” * Các cơng trình tiêu biểu liên quan tới phát triển nơng   nghiệp và phát triển bền vững Lưu Bách Dũng chủ  biên cuốn sách  “Khung thể  chế  phát   triển bền vững một số  nước  Đông Nam Á và bài học cho Việt   Nam”.  Hà   Huy   Thành,   Nguyễn   Ngọc   Khánh   đồng   tác   giả   cuốn  sách, “Phát triển bền vững: từ quan niệm đến hành động”. Tác giả  luận án Nguyễn Minh Thu   “Nghiên cứu thống kê đánh giá phát   triển bền vững  ở Việt Nam”  Phạm Xuân Nam viết cuốn “Triết lý   phát triển   Việt Nam mấy vấn  đề  cốt yếu”  Tác giả  Bùi Đức  Hùng “Một số vấn đề cơ bản về Phát triển bền vững vùng Duyên   hải Nam Trung Bộ”. Tác giả  Đinh Văn Ân viết cuốn sách “Quan   niệm và thực tiễn phát triển kinh tế  ­ xã hội tốc độ  nhanh, bền   vững và chất lượng cao   Việt Nam”   Nguyễn Đình Hòe tác giả    sách“Mơi   trường     phát   triển   bền   vững”.  Dự     án  VIE/01/021 “Hỗ  trợ  xây dựng và thực hiện chương trình nghị  sự   21 quốc gia của Việt Nam”. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam “Định hướng Chiến lược về phát triển bền vững    Việt Nam”. Tác giả  Lê Anh Vũ chủ  nhiệm đề  tài cấp Bộ  “Ảnh   hưởng của tăng trưởng kinh tế  tới phát triển bền vững xã hội    các tỉnh ven biển Bắc Bộ  giai đoạn 2012 ­ 2020 và tầm nhìn đến   năm 2030”  Nguy ễn  Ng ọc   Khánh  viết   cu ốn  sách  “Nh ững   v ấn   đề  cơ bản về mơi trườ ng và phát triể n bền v ững vùng trung bộ   giai đoạn 2011­2020” * Các cơng trình liên quan đến quy mơ và chất lượng tăng   trưởng trong nơng nghiệp   Ngô Thị Tuyết Mai chủ biên cuốn sách “Phát triển bền vững   hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay”   Tác giả Phạm Thị Khanh viết cuốn sách “Chuyển dịch cơ cấu kinh   tế   theo   hướng   phát   triển   bền   vững     Việt   Nam”.  Nguyễn   Đức  Khiển  tác  giả     sách“Con   người   và  vấn   đề   phát   triển  bền   vững   Việt Nam”. Qua XI chương viết tác giả  đã trả  lời cho câu  hỏi phải làm gì cho các Chương trình Nghị sự trở thành hiện thực ?  * Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến khía cạnh mơi   trường, xã hội trong phát triển nơng nghiệp Trương Quang Học viết cuốn sách  “Việt Nam thiên nhiên   mơi trường và phát triển bền vững”. Tác giả  Phạm Bình Quyền  chủ  biên giáo trình  “Hệ  sinh thái nơng nghiệp và phát triển bền   vững”. Trương Quang Học tác giả cuốn sách “Bảo vệ mơi trường     phát   triển   bền   vững     Việt   Nam”.  Bộ   Tài   Nguyên     Môi  Trường “Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010”. Bộ Tài nguyên  và Môi trường “Báo cáo đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế ­ xã   hội  và các vấn đề  môi trường nhằm xây dựng đề  án bảo vệ  mơi   trường vùng kinh tế  trọng điểm Bắc Bộ. Tác giả  luận án Nguyễn  Thanh Hải nghiên cứu “Phát triển nơng nghiệp các tỉnh trung du   miền núi phía Bắc Việt Nam theo hướng bền vững” 3. Khái qt kết quả nghiên cứu của các cơng trình khoa học   đã cơng bố và những vấn đề luận án tập trung giải quyết  Có thể nói các tác giả  trong và ngồi nước đã có nhiều cơng  trình nghiên cứu ở các góc độ và phạm vi tiếp cận khác nhau. Mặc  dù các cơng trình có đối tượng và phạm vi nghiên cứu khác nhau,   nhưng hầu hết các cơng trình có hướng tiếp cận khoa học, khá   thành cơng, tránh được sự trùng lặp, khn mẫu.  Tuy nhiên, do phạm vi nghiên cứu, nên hầu hết các cơng trình  chủ yếu nghiên cứu về PTBV nói chung; nghiên cứu vị trí vai trò, sự  cần thiết của PTBV, xây dựng nội dung và tiêu chí PTBV. Một số  cơng trình đã làm rõ mối quan hệ  PTBV với các lĩnh vực của đời  sống kinh tế, xã hội khác. Tuy có một số cơng trình nghiên cứu về  ĐBSH, phản ánh một số  khía cạnh thuộc đối tượng và phạm vi  nghiên cứu của luận án nhưng chưa đi sâu vào nghiên cứu cụ  thể  trong lĩnh vực nơng nghiệp. Mặt khác, chưa có cơng trình nào tập  trung nghiên cứu vùng lãnh thổ kinh tế quan trọng như ĐBSH dưới   góc độ  chun ngành Kinh tế  chính trị. Chưa có cơng trình nào đề  cập đến các quan điểm, giải pháp PTNN theo hướng bền vững  ở  vùng ĐBSH. Các cơng trình tập trung nghiên cứu ba trụ  cột phát   triển bền vững về kinh tế, mơi trường và xã hội. Chưa có một cơng  trình nào đề  cập sâu vào vấn đề  bền vững về  xã hội và kết hợp   PTBV với củng cố  quốc phòng ­ an ninh, góp phần xây dựng khu  vực phòng thủ vững chắc Vì vậy, những vấn đề  đặt ra cần tiếp tục giải quyết, chính  là những đóng góp của luận án mà khơng trùng lặp với các cơng  trình nghiên cứu đã được cơng bố Chương 1 PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 1.1. Lý luận chung về nơng nghiệp và phát triển nơng nghiệp   1.1.1. Nơng nghiệp * Khái niệm nơng nghiệp Trong lịch sử  phát triển của xã hội lồi người, nơng nghiệp  là ngành sản xuất có lịch sử  phát triển lâu đời nhất. Vì vậy, nơng  nghiệp thường được nói đến như  ngành kinh tế  truyền thống, có  vai trò quan trọng, sản xuất ra lương thực, thực phẩm ni sống   con người, làm ngun liệu cho cơng nghiệp và hàng hóa cho xuất   khẩu. Ngày nay, khoa học và cơng nghệ  phát triển, con người áp   dụng máy móc để  thay thế  sức lao động và sáng tạo ra nhiều sản  phẩm   khác   Tuy   nhiên,   không  ngành  nghề   nào  có   thể   cung  cấp  lương   thực,   thực   phẩm   thay     cho   nông   nghiệp   Xã   hội   lồi   người càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng cao thì vai   trò của nơng nghiệp càng được khẳng  định. Hiện nay có nhiều  qn niệm khác nhau về  nơng nghiệp, nhưng cơ  bản các nghiên  cứu đều thống nhất với khái niệm: Nơng nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội,  theo nghĩa hẹp bao gồm trồng trọt và chăn ni, hiểu theo nghĩa  rộng bao gồm các ngành nơng, lâm và ngư nghiệp * Vai trò của nơng nghiệp Nơng nghiệp có vai trò quan trọng cung cấp lương thực, thực   phẩm cho con người, đảm bảo nguồn ngun liệu cho ngành cơng   nghiệp, dịch vụ  và tham gia xuất khẩu. Đồng thời, nơng nghiệp là  thị trường lớn tiêu thụ sản phẩm của cơng nghiệp và dịch vụ. Nơng  nghiệp trực tiếp tham gia vào việc giữ  gìn cân bằng sinh thái, bảo  vệ  tài ngun thiên nhiên và mơi trường. Nơng nghiệp là khu vực   cung cấp nguồn nhân lực dồi dào cho các lĩnh vực hoạt động khác   của xã hội, đóng góp vai trò quan trọng xây dựng khu vực phòng thủ  vững chắc * Đặc điểm nơng nghiệp 10 Từ  thực tiễn phát triển nơng nghiệp, các nghiên cứu đều cho  thấy nơng nghiệp có những đặc điểm sau: Sản xuất nơng nghiệp  mang tính thời vụ  cao;  đất đai là tư  liệu sản xuất chủ  yếu trong  nơng nghiệp; đối tượng sản xuất nơng nghiệp là cơ  thể  sống , cây  trồng và vật ni; sản xuất nơng nghiệp được tiến hành trên địa bàn  rộng, mang tính khu vực rõ nét và tác động trực tiếp tới ổn định kinh  tế ­ xã hội 1.1.2. Phát triển nơng nghiệp Phát triển nơng nghiệp được hiểu  là q trình thay đổi của  nền nơng nghiệp   giai đoạn này so với giai đoạn trước  đó và   thường đạt   mức độ  cao hơn cả  về lượng và chất. Nơng nghiệp  phát triển là một nền sản xuất vật chất có đầu ra ổn định, đa dạng    chủng loại, phù hợp về  cơ  cấu, thích  ứng hơn về  tổ  chức và  thể  chế, thoả  mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của con người liên  quan đến nơng nghiệp 1.2. Phát triển nơng nghiệp theo hướng bền vững: khái  niệm, tiêu chí và các nhân tố ảnh hưởng 1.2.1.  Khái niệm  phát triển nơng nghiệp theo hướng bền   vững Những năm gần đây, một số  cơng trình nghiên cứu về  khái  niệm PTNN theo hướng bền vững như: Tổ   chức   lương   thực     nông   nghiệp     Liên   hợp   quốc   (FAO) bàn về  PTNN bền vững (năm 1992) định nghĩa: Phát triển  nông nghiệp bền vững là sự quản lý và bảo tồn, sự thay đổi lề lối tổ  chức và kỹ thuật nhằm đảm bảo thỏa mãn nhu cần ngày càng tăng  của con người cả cho hiện tại và mai sau. Sự phát triển như vậy của   nền nơng nghiệp (bao gồm cả  lâm nghiệp và ngư  nghiệp) sẽ  đảm   bảo khơng tổn hại đến mơi trường, khơng giảm cấp tài ngun, phù  hợp về kỹ thuật và cơng nghệ, có hiệu quả kinh tế và được xã hội  chấp nhận Theo Uỷ ban kỹ thuật của FAO, nền nơng nghiệp bền vững   bao gồm việc quản lý có hiệu quả nguồn lực để thỏa mãn nhu cầu  ngày càng tăng của con người mà vẫn duy trì hay làm tăng thêm  chất lượng của mơi trường và bảo tồn tài ngun thiên nhiên 14 trọng là động lực và nguồn lực chính để  phát triển nơng nghiệp   theo hướng bền vững. Do đó, tăng cường giáo dục nâng cao nhận  thức cho tồn dân, biến nhận thức thành hành động cụ thể để thực  hiện chiến lược PTNN theo hướng bền vững  ­ Phát triển nơng nghiệp theo hướng bền vững gắn với bảo  vệ   bền   vững     môi   trường   Các   loại   thuốc   bảo   vệ   thực   vật   thường là các chất hố học có độc tính cao, nên mặt trái của thuốc   bảo vệ thực vật là rất độc hại với sức khoẻ cộng đồng và là một   đối tượng có nguy cơ  cao gây ơ nhiễm mơi trường sinh thái. Vì  vậy, giải quyết hài hồ giữa sản xuất nơng nghiệp với việc bảo vệ  sức khoẻ cộng đồng và mơi trường là thách thức lớn đối với PTNN   theo hướng bền vững ­ Ứng dụng khoa học và cơng nghệ  vào nơng nghiệp, nhằm   nâng cao năng xuất và hiệu quả sản xuất  Thành cơng nơng nghiệp  của các nước đa nghiên cứu   trên vai trò to lớn của các nhà khoa  học khi họ tạo ra được những sản phẩm trái cây có chất lượng tốt,  năng suất cao, là những bài học kinh nghiệm thiết thực cho PTNN   theo hướng bền vững ở nước ta hiện nay   ­  Phối hợp liên kết giữa các chủ  thể  trong sản xuất nông  nghiệp theo hướng bền vững   Đáng chú ý hơn là bài học liên kết   năm nhà (Nhà nước, Nhà khoa học ­ Nhà doanh nghiệp ­   Nhà tư  vấn và Nhà nơng) của đất nước Israel ­ Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước để  phát triển nơng   nghiệp theo hướng bền vững Kinh nghiệm của các nước sẽ  là bài học bổ  ích cho nơng   nghiệp ĐBSH phát triển theo hướng bền vững Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP THEO  HƯỚNG BỀN VỮNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG 2.1. Khái qt về  vị  trí, điều kiện tự  nhiên, kinh tế  ­ xã  hội và cơ chế, chính sách tác động đến phát triển nơng nghiệp  theo hướng bền vững ở vùng đồng bằng sơng Hồng 2.1.1. Vị trí địa lý của vùng đồng bằng sơng Hồng Vùng ĐBSH là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa  học và cơng nghệ của cả nước. Hiện tại cũng như trong tương lai,   15 vùng ĐBSH có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế,   chính trị, quốc phòng ­ an ninh. Vì vậy, phát triển nơng nghiệp theo   hướng bền vững ở vùng ĐBSH tạo ra sự lan tỏa cho các vùng lãnh  thổ trên cả nước.   2.1.2. Điều kiện tự  nhiên, kinh tế  ­ xã hội của vùng tác   động đến phát triển nơng nghiệp theo hướng bền vững * Điều kiện tự nhiên Vùng   ĐBSH  thường   xuyên     bồi   đắp   phù   sa     hệ  thống sơng Hồng và sơng Thái Bình, tạo ra một vùng đất màu mỡ,  rộng lớn. Diện tích đất nơng nghiệp của vùng hiện có khoảng 70   vạn ha, chiếm 56% tổng diện tích tự nhiên của vùng. Trong đó, đất  có độ  phì nhiêu từ trung bình trở  lên  chiếm 70%, nhất là khu vực  xung quanh các đơ thị, các thành phố lớn, các khu cơng nghiệp tạo  ra giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích * Điều kiện kinh tế Cơ   cấu   kinh   tế   vùng   ĐBSH   bao   gồm  công   nghiệp,   nơng  nghiệp và dịch vụ. Với 22% dân số  cả  nước, năm 2010 vùng đã  đóng góp 87.410 tỷ đồng chiếm 26,6% GDP cả nước. Hiện nay, cơ  cấu ngành của vùng đang có sự  thay đổi nhẹ  theo xu hướng giảm   giá trị ngành nơng, lâm, ngư nghiệp, tăng giá trị sản xuất các ngành  cơng nghiệp và dịch vụ.  * Điều kiện xã hội Đồng  bằng  sơng  Hồng là  vùng  có  kết  cấu hạ   tầng  hồn  thiện nhất trong cả nước, mật độ dân số cao, chiếm khoảng 22%  dân số của cả nước. Thủ đơ Hà Nội nằm trung tâm ĐBSH với hệ  thống giao thơng đồng bộ  có khả  năng kết nối với các khu vực  trên cả  nước. Thành phố  cảng Hải Phòng và các cảng ven biển  trong vùng là cửa ngõ quan trọng để  hàng hóa thơng thương với  thị trường nơng sản trên thế giới.  2.1.3   Cơ   chế,     sách   phát   triển   nơng   nghiệp   vùng   đồng bằng sơng Hồng theo hướng bền vững *  Cơ chế chính sách chung Quyết   định  số   153/2004/QĐ­TTg  ngày  17/8/2004 của  Thủ  tướng Chính phủ  về việc Ban hành Định hướng chiến lược PTBV   ở Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam) 2010 16  Quyết định số:124/QĐ­TTg, ngày 02 tháng 02 năm 2012 của  Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển   sản xuất ngành nơng nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030  Quyết định số 432/QĐ­TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày  12/4/2012 về Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011 ­ 2020.  Quyết định số 1206/QĐ­TTg, ngày 02/9/2012 của Thủ tướng  chính phủ, về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc   phục ơ nhiễm và cải thiện mơi trường giai đoạn 2012 ­ 2015 Quyết định số: 899/QĐ­TTg ngày 10/6/2013 của Thủ  tướng   Chính phủ, về Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nơng nghiệp theo   hướng nâng cao giá trị gia tăng và PTBV.  Quyết định số  575/QĐ­TTg  ngày 04/05/2014,  của  Thủ  tướng  Chính phủ, về việc phê duyệt và Quy hoạch tổng thể khu và vùng nơng   nghiệp  ứng dụng cơng nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm   2030 * Các chính sách riêng của vùng đồng bằng sơng Hồng   Quyết định  số  191/2006/QĐ­TTg ngày 17 tháng 8 năm 2006,  về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ  triển khai   thực hiện Nghị  quyết số 54­NQ/TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 của   Bộ Chính trị về phát triển kinh tế ­ xã hội và bảo đảm quốc phòng ­  an ninh vùng ĐBSH đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.   Quyết định số 795/QĐ­TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày  23 tháng 05 năm 2013 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát   triển kinh tế ­ xã hội vùng ĐBSH đến năm 2020.    Quyết định số  228/QĐ­TTg về  Kế  hoạch triển khai thực   hiện Kết luận số  13­KL/TW ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ  Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quy ết s ố 54­NQ/TW ngày 14   tháng 9 năm 2005 của Bộ Chính trị về  phát triển kinh tế ­ xã hội  và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSH đến năm 2010 và  định hướng đến năm 2020.   Quyết định số 1554/QĐ­TTg về “Phê duyệt Quy hoạch thủy   lợi vùng ĐBSH giai đoạn 2012 ­ 2020 và định hướng đến năm 2050   trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng” 2.2   Đánh   giá   thực   trạng   phát   triển   nông   nghiệp   theo  hướng bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng 17 2.2.1. Những mặt đạt được chủ yếu trong phát triển nông   nghiệp theo hướng bền vững ở vùng đồng bằng sơng Hồng 2.2.1.1. Xu hướng chuyển dịch cơ  cấu kinh tế  nơng nghiệp   ngày càng phù hợp hơn trong cơ cấu kinh tế vùng, góp phần quan   trọng vào phát triển kinh tế của các tỉnh trong vùng và cả nước Chuyển dịch cơ  cấu nơng nghiệp ngày càng phù hợp hơn  trong đó. Cơ cấu trong nội bộ ngành nơng nghiệp chuyển biến tích  cực hơn. Cơ  cấu vùng lãnh thổ  phân bố  ngày càng hợp lý. Cơ cấu  thành phần kinh tế ngày càng đa dạng  Những năm trước đây, vùng ĐBSH trồng cây lương thực là   chủ  yếu, nhưng hiện nay cơ  cấu nông nghiệp khá đa dạng bao   gồm cả  trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Hiện nay, các tỉnh trong  vùng đang phấn đấu, giảm tỷ  trọng trồng trọt, tăng tỷ  trọng chăn  nuôi     thuỷ   sản,   riêng   ngành   trồng   trọt     giảm   tỷ   trọng   cây  lương thực, tăng tỷ trọng cây cơng nghiệp và cây thực phẩm 2.2.1.2. Sản xuất nơng nghiệp trong vùng có sự  tăng trưởng   ổn định, chất lượng tăng trưởng ngày càng vững chắc, đóng góp   quan trọng vào tốc độ tăng trưởng nơng nghiệp cả nước   Năng suất và giá trị  nơng sản tăng nhanh, đóng góp quan  trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước và tham gia xuất khẩu   Ngành   trồng   trọt,   ngành   chăn   nuôi     bước   phát   triển   theo  hướng   sản   xuất   hàng   hóa   Ngành   lâm   nghiệp     có     tăng   trưởng trong cơ cấu nơng nghiệp. Ngành thủy sản là ngành đang  được khuyến khích phát triển     Hình 2.1. So sánh diện tích và sản lượng vùng ĐBSH qua các  năm 18 2.2.1.3. Phát triển nơng nghiệp theo hướng bền vững góp phần   bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần   của Nhân dân trong vùng   Tăng trưởng nơng nghiệp góp phần gia tăng vốn tích lũy  trong các hộ. Phát triển nơng nghiệp theo hướng bền vững  ở vùng  ĐBSH đã đóng vai trò quan trọng tạo việc làm, nâng cao đời sống  Nhân dân. Tỷ  lệ  hộ  nghèo hộ  nghèo giảm đáng kể. Đầu tư  cho y  tế, giáo dục ngày càng cao. Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng  được nâng lên. Nhờ  nơng nghiệp phát triển theo hướng bền vững   mà hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ hơn Hình 2.2.  Chi tiêu cho y tế giáo dục ở vùng ĐBSH bình qn  1 người trong năm 2.2.1.4. Mơi trường nơng thơn ngày càng được quan tâm Mơi trường nơng thơn từng bước   quan tâm bảo vệ,  phục hồi và phát triển.  Chất lượng nước của  các sơng lớn  trong  vùng còn tốt. Các hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trong vùng  được nhiều địa phương quan tâm. Chất lượng mơi trường   các  khu vực sản xuất nơng nghiệp, mơi trường khơng khí   được cải  thiện đáng kể.  Diện tích rừng đang gia tăng và thay đổi mạnh mẽ  cơ cấu các loại rừng: rừng bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ mơi trường   và sinh quyển, rừng phòng hộ  đầu nguồn xung yếu và ven biển,  rừng khơi phục các hệ sinh thái. Chất lượng nước của các sơng lớn  trong vùng như sơng Hồng, sơng Đuống, sơng Thái Bình, nhìn chung  còn tốt. Các hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trong vùng được  19 nhiều địa phương quan tâm. Chất lượng mơi trường ở các khu vực  sản xuất nơng nghiệp, mơi trường khơng khí được cải thiện đáng  kể 2.2.2. Những hạn chế  trong phát triển nơng nghiệp theo   hướng bền vững vùng đồng bằng sơng Hồng Sản xuất nơng nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, chậm đổi mới,   ứng dụng và chuyển giao, ứng dụng thành tựu khoa học 100% 80% D ưới 0.2 60% 0.2 đ ến 0.5 40% 0.5 đ ến 20% đ ến 0% C ả n ước ĐBSH TDMNPB TN ĐNB ĐBSCL Trên   Hình 2.3. Cơ cấu sử dụng đất canh tác vùng ĐBSH năm 2011 2.3. Ngun nhân của hạn chế  và những vấn đề  đặt ra  trong  phát  triển  nơng nghiệp  theo  hướng  bền  vững   vùng  đồng bằng sông Hồng Bên cạnh những thành tựu đạt được, nông nghiệp vùng ĐBSH   đang xuất hiện tăng trưởng thiếu bền vững   Để  PTNN theo hướng  bền vững, cần phải chỉ ra hạn chế, từ đó phân tích tìm ngun nhân  tạo, lực đẩy cho sản xuất phát triển 2.3.1. Ngun nhân của các hạn chế  * Ngun nhân chủ quan Một bộ phận nhận thức chưa đầy đủ về u cầu PTNN theo   hướng bền vững, dẫn đến chính sách đề ra thiếu tính khả thi. Các  chủ  trương, cơ  chế  chính sách pháp luật PTNN theo hướng bền  vững  chưa  nhất   quán,   thiếu  đồng  bộ,  thiếu quy  hoạch  dài     Công tác triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện của các cấp ở một  số địa phương chưa thực sự hiệu quả.  20  * Nguyên nhân khách quan   Nông   nghiệp   vùng  ĐBSH   xuất   phát   điểm   thấp,   canh  tác   manh mún, nhỏ lẻ, sản xuất nơng nghiệp còn lạc hậu, q trình đổi  mới diễn ra chậm chạp  Phát triển nơng nghiệp theo hướng bền  vững ở vùng ĐBSH chịu ảnh hưởng lớn của q trình biến đổi khí  hậu.  2.3.2. Những vấn đề  đặt ra từ  thực trạng phát triển nơng   nghiệp theo hướng bền vững   vùng đồng bằng sông Hồng Việt   Nam Thứ  nhất,  cần phải giải quyết mâu thuẫn giữa chủ  trương  PTNN theo hướng bền vững với nhận thức chưa đầy đủ  của các  lực lượng về PTNN theo hướng bền vững ở vùng ĐBSH hiện nay.  Bởi vì, vấn đề  quyết định sự  thành bại để  PTNN theo hướng bền  vững   vùng ĐBSH trước hết đặt ra là nâng cao nhận thức của  người dân và các lực lượng liên quan Thứ  hai, giải quyết mâu thuẫn giữa u cầu cao về  sự  phối   hợp đồng bộ, tồn diện của các chủ thể trong phát triển nơng nghiệp  theo hướng bền vững với sự thiếu và chưa đồng bộ  của hệ  thống   chế, chính sách điều hành và phối hợp các lực lượng, các địa   phương. Giải quyết vấn đề trên nhất thiết cần có sự phối hợp đồng   của các cơ  quan ban ngành trong việc đề  ra chủ  trương, chính  sách và quy hoạch phát triển vùng nơng nghiệp hợp lý, có dự  báo  chính xác về thị trường cho nơng dân. Phối hợp chủ thể  trên cơ sở  hệ thống cơ chế, chính sách điều hành hợp lý giữa  các lực lượng ở  địa phương Thứ  ba, cần giải quyết mâu thuẫn giữa u cầu tăng nhanh    năng suất, chất lượng nơng sản với đất canh tác nơng nghiệp  ngày càng giảm, tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ  lẻ  và chất   lượng   nguồn   nhân   lực   chưa   đáp   ứng   yêu   cầu   sản   xuất   nơng   nghiệp.  Trước hết cần áp dụng các phương thức sản xuất hiện   đại, đặc biệt là áp dụng đồng bộ vấn đề thuỷ lợi hố, cơ giới hố,   điện khí hố, hố học hố và sinh học hố vào q trình sản xuất   Để  làm được điều này việc xây dựng cơ  sở  vật chất, kỹ thuật và  tập trung ruộng đất, phát triển trang trại giữ vai trò quyết định 21 Thứ tư, giải quyết mâu thuẫn giữa u cầu ngày càng cao về  chất lượng nơng sản với khả  năng bảo đảm vệ  sinh an tồn sản   phẩm nơng nghiệp và bảo đảm mơi trường bền vững. Đó là bảo  đảm  sự  trong sạch về  khơng khí, nước,   đất, không gian  địa  lý,  cảnh  quan   Chất   lượng   của  các  yếu  tố   trên  luôn  cần    coi  trọng và thường xun được đánh giá kiểm định theo những tiêu  chuẩn quy định Thứ năm, cần giải quyết mâu thuẫn giữa q trình chuyển   dịch cơ  cấu nơng nghiệp với giải quyết các vấn đề  xã hội và   xây dựng khu vực phòng thủ  vững mạnh   Chủ trương của Đảng  ta là, mỗi bước phát triển kinh tế gắn với từng bước củng cố quốc   phòng ­ an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.  Chương 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH PHÁT  TRIỂN NƠNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG 3.1. Dự  báo bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến  phát triển nơng nghiệp theo hướng bền vững  ở vùng đồng bằng  sơng Hồng  3.1.1. Dự báo bối cảnh quốc tế đến 2030 Xu hướng tồn cầu hóa và hội nhập kinh tế  quốc tế  ngày  càng sâu rộng. Cách mạng khoa học và cơng nghệ hiện đại diễn ra   mạnh mẽ  đang tác động mạnh mẽ  đến PTNN theo hướng bền  vững  3.1.2. Bối cảnh trong nước Phát triển bền vững và PTNN theo hướng bền vững được   Đảng     Nhà   nước   quan  tâm   đặc   biệt  Việt   Nam     đạt   được  những thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, còn  nhiều thách thức  đang tồn tại hoặc mới phát sinh, kinh tế vĩ mơ ổn định chưa vững  chắc. Việt Nam được dự  báo là một trong số  5 quốc gia trên thế  giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.  3.2. Quan điểm phát triển nơng nghiệp theo hướng bền  vững ở vùng đồng bằng sơng Hồng  3.2.1   Phát   triển   nông   nghiệp   theo   hướng   bền   vững     vùng  đồng bằng sông Hồng  phải  được triển khai thực  hiện   22 đồng bộ, nhất quán với các mục tiêu cụ thể rõ ràng trong từng   giai đoạn Một là, phát triển nơng nghiệp theo hướng bền vững ở vùng   ĐBSH phải được triển khai thực hiện đồng bộ. Hai là, chủ trương,  chính sách cần nhất qn,  phù hợp với tình hình, đặc điểm của  vùng. Ba là, mục tiêu chiến lược thực hiện đồng bộ  trên các mặt  nhưng có trọng tâm, trọng điểm, theo lộ  trình, bước đi thích hợp   Trước mắt, tập trung vào xây dựng hành lang pháp lý và các quy  định, hướng dẫn và thể chế phải đi trước một bước 3.2.2   Phát   triển   nông   nghiệp   theo   hướng   bền   vững     vùng đồng bằng sơng Hồng vừa là cấp bách, vừa là nhiệm vụ   lâu dài Qn triệt quan điểm trên cần thực hiện những u cầu cơ  bản như: xác định đúng vị  trí, vai trò, tầm quan trọng PTNN theo  hướng bền vững, từ đó có sự  vào cuộc khẩn trương, kịp thời của   tất cả  các ngành, các cấp và tồn xã hội với quyết tâm cao nhất   Nhận thức rõ PTNN theo hướng bền vững khơng chỉ cho hơm nay  mà cho cả  mai sau. Các thế  hệ  mai sau sẽ  phải trả  giá đắt nếu   ngay bây giờ chúng ta thiếu trách nhiệm với việc làm của mình 3.2.3   Phát   triển   nơng   nghiệp   theo   hướng   bền   vững     vùng đồng bằng sơng Hồng phải gắn với q trình phát triển   nguồn nhân lực, đổi mới cơng nghệ sản xuất và quản lý Nguồn   nhân  lực  dồi   dào,   có  trình  độ   cũng    lợi     của  ĐBSH so với các vùng khác trên cả  nước. Trước hết, vùng ĐBSH   cần ưu tiên phát triển nguồn nhân lực đi trước một bước. Trong đó,  phát triển nguồn nhân lực về cả thể lực, trí lực và phẩm chất đạo   đức và kinh nghiệm sống của người lao động, xây dựng đội ngũ  nguồn nhân lực chất lượng cao vừa hồng,  vừa  chun,  giỏi  về  nghề nơng và có đạo đức canh tác bền vững.  3.2.4  Phát triển nông nghiệp theo hướng b ền v ững    vùng  đồng     sông   Hồng   phải   dựa       sở   đổi     mạnh mẽ mơ hình sản xuất nơng nghiệp Trước hết, cần hồn thiện hệ  thống chính sách, làm cơ  sở  pháp lý định hướng PTNN theo hướng bền vững.  Hai là, nâng cao  năng lực quy hoạch, dự báo, giám sát biến đổi khí hậu nhằm phát  huy hiệu quả sản xuất, chủ động phòng, chống thiên tai, bão, lũ…  Ba là, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học và   cơng nghệ. Tập trung nguồn lực đầu tư nghiên cứu, giải quyết các  ... 3.2. Quan điểm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng 3.2.1   Phát   triển   nông   nghiệp   theo   hướng   bền   vững     vùng đồng bằng sông Hồng phải  được triển khai thực... Đánh   giá   thực   trạng   phát   triển   nông   nghiệp   theo hướng bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng 17 2.2.1. Những mặt đạt được chủ yếu trong phát triển nơng   nghiệp theo hướng bền vững ở vùng đồng bằng sơng Hồng. .. Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự phát triển của nông nghiệp theo hướng bền vững.   ­ Phạm vi nghiên cứu:  Về  nội dung: luận án tiếp cận nghiên cứu sự phát triển của  nơng nghiệp theo hướng bền vững dưới góc nhìn của Kinh tế Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng, VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Từ khóa liên quan