Luận án Tiến sĩ Toán học: Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm đối với một số bài toán biên phi tuyến

96 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 07:16

Luận án Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm đối với một số bài toán biên phi tuyến sử dụng các phương pháp của Giải tích hàm phi tuyến như phương pháp Galerkin, phương pháp compact yếu và toán tử đơn điệu, phương pháp tuyến tính hóa liên hệ với các định lý điểm bất động, phương pháp tiệm cận... nhằm khảo sát một số bài toán biên có liên quan đến các vấn đề trong Cơ học. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỔ CHÍ MINH TRẦN MINH THUYẾT ĐỊNH LÝ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM ĐỐI VỚI MỘT SỐ BÀI TOÁN BIÊN PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Chun ngành : TỐN GIẢI TÍCH Mã số : 1.01.01 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VÃN TÂN Đại học Sư Phạm Tp.Hồ Chí Minh TS NGUYỄN THÀNH LONG Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp Hồ Chí Minh TP.HỔ CHÍ MINH 2001 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: KHẢO SÁT BÀI TỐN HYPERBOLIC PHI TUYẾN CĨ SỐ HẠNG PHI TUYẾN CHỨA 11 1.1 Giới thiệu 11 1.2 Các ký hiệu giả thiết 12 1.3 Định lý tồn nghiệm 14 1.4 Nới rộng toán 26 CHƢƠNG 2: KHẢO SÁT MỘT PHƢƠNG TRÌNH SĨNG Á TUYẾN TÍNH LIÊN KẾT VỚI MỘT PHƢƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN PHI TUYẾN CHỨA GIÁ TRỊ BIÊN 32 2.1 Giới thiệu 32 2.2.Định lý tồn 33 2.3.Tính ổn định nghiệm 50 CHƢƠNG 3: BÀI TOÁN BIÊN PHI TUYẾN TRONG KHƠNG GIAN SOBOLEV CĨ TRỌNG LƢỢNG 56 3.1 Giới thiệu 56 3.2 Các khơng gian hàm Sobolev có trọng 56 3.3 Định lý tồn 63 CHƢƠNG 4: DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BIÊN PHI TUYẾN TRONG KHƠNG GIAN SOBOLEV CĨ TRỌNG 77 4.1 Giới thiệu 77 4.2 Định lý tồn nghiệm 78 4.3 Dáng điệu tiệm cận nghiệm h → 0+ 82 PHẦN KẾT LUẬN 85 CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan chƣơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chƣa đƣợc cơng bố chƣơng trình khác Tác giả luận án Trần Minh Thuyết Tổng quan PHẦN MỞ ĐẦU Trong luận án muốn sử dụng phƣơng pháp Giải tích hàm phi tuyến nhƣ : phƣơng pháp Galerkin, phƣơng pháp compact yếu tốn tử đơn điệu, phƣơng pháp tuyến tính hóa liên hệ với định lý điểm bất động, phƣơng pháp tiệm cận nhằm khảo sát số tốn biên có liên quan đến vấn đề Cơ học Chẳng hạn nhƣ phƣơng trình sóng phi tuyến liên kết với loại điều kiện biên khác xuất tốn mơ tả dao động màng với ràng buộc phi tuyến bề mặt biên, mô tả va chạm vật rắn đàn hồi nhớt tựa cứng; Các phƣơng trình elliptic mô tả uốn đàn hồi phi tuyến đƣợc nhúng chất lỏng, Bản luận án chƣơng mở đầu đƣợc chia thành chƣơng Trong chƣơng - sử dụng phƣơng pháp Galerkin công cụ hỗ trợ để khảo sát toán liên quan đến phƣơng trình sóng với cơng cụ chƣơng 3-4 dành cho việc khảo sát tốn biên phi tuyến có số hạng kỳ dị ■ Trong chƣơng 1, chúng tơi khảo sát tốn ngồi biên R n tập mở bị chận có biên đủ trơn, pháp tuyến đơn vị hƣớng số cho trƣớc, B,f,F,u0 , u hàm cho trƣớc Các giả thiết đặt cho hàm Tổng quan đƣợc sau Trong phƣơng trình (0.1) số hạng phi tuyến B( ‖ ‖ )2 phụ thuộc vào thỏa điều kiện B hàm liên tục xác định R + = [0,+∞); (0.6) Trong trƣờng hợp chiều n = 1, Ω = (0, L), phƣơng trình (0.1) đƣợc tổng qt hóa từ phƣơng trình sau mơ tả dao động phi tuyến dây đàn hồi (xem Caƣier [9] ) u độ võng, khối lƣợng riêng, h thiết diện, L chiều dài sợi dây trạng thái ban đầu, E môđun Young P0 lực căng lúc ban đầu Khi f = 0, toán Cauchy hay hỗn hợp cho phƣơng trình (0.1) đƣợc nghiên cứu nhiều tác giả ; Xem : Aassila [4, 5, 6], Ebihara, Medeiros Miranda [15], Pohozaev [36], Yamada [38] tài liệu tham khảo Bài tốn (0.1),(0.2), (0.4) với = 0, số hạng f = f(u,ut) (tuyến tính hay phi tuyến) đƣợc nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu nhiều dạng cụ thể khác Chẳng hạn nhƣ: K Nishihara [31], [32], [33] với f = f(ut) = ut , số cho trƣớc; Medeiros [28] nghiên cứu Tổng quan toán (0.1), (0.2), (0.4) với f = f(u) = u2 , Ω tập mở bị chận R3 Hosoya & Yamada xét [16] với f = f(u) = | | u, [17] với f = f( u , u t ) = δ | | δ > 0, α ≥ l số cho trƣớc Trong [14], Dmitriyeva xét toán chiều ( n = ) , (0.1), (0.2), (0.4) Trong ε > số Trong trƣờng hợp nay, tốn (0.1),(0.2), (0.3') ,(0.4) mơ tả dao động phi tuyến hình vng có tải trọng tĩnh Trong [36], Pohozaev xét phƣơng trình hyperbolic tuyến tính sau đây: t r o n g hà hàm số B thỏa điều kiện sau mạnh (0.6), (0.7): Trong [26] Long tác giả khác nghiên cứu tồn nghiệm phƣơng trình sau λ > 0, s > 0, < α < số cho trƣớc Bằng tổng quát hóa [14], [26], xét {1} phƣơng trình sau: Tổng quan Trong chƣơng chúng tơi sử dụng phƣơng pháp Galerkin phƣơng pháp compact yếu kết hợp với phƣơng pháp toán tử đơn điệu để nghiên cứu tồn nghiệm toán (0.1) - (0.4) điều kiện (0.6), (0.7) Sau số dạng cụ thể cho số hạng phi tuyến f(u,ut)cũng đƣợc xem xét Kết tổng quát hóa tƣơng đối kết tƣơng tự [14], [26],[36] đƣợc công bô"trong {1} Phần cuối chƣơng nẩy, chúng tơi khảo sát tốn giá trị biên điều kiện đầu sau Ta ý toán (0.1) - (0.4) trƣờng hợp riêng tốn (0.14) - (0.19) lấy p = với phƣơng pháp chứng minh tƣơng tự với điều chỉnh thích hợp bƣớc đánh giá tiên nghiệm, thu đƣợc kết tồn nghiệm toán (0.14) - (0.19) điều kiện (0.6), (0.7) Kết tổng quát hóa tƣơng đối kết tƣơng tự {1}, [14], [26], [36] ■ Trong chƣơng 2, chúng tơi xét tốn sau: Tìm cặp hàm (u,P) thỏa Tổng quan u0,u1, f hàm cho trƣớc thỏa số điều kiện đƣợc sau đó, ẩn hàm u(x,t) giá trị biên chƣa biết P(t) thỏa phƣơng trình tích phân phi tuyến sau đây: g, H, k hàm cho trƣớc Trong [3], Áng Alain Phạm thiết lập định lý tồn nghiệm cho toán (0.20) - (0.23) với u , u ,P hàm cho trƣớc Tổng quát hóa kết [3], Long Alain Phạm [12], [13], [18], [19] xét toán (0.20), (0.22), (0.23) liên kết với điều kiện biên không x= có dạng sau mà số hạng phi tuyến f(u,ut)chứa trƣờng hợp (0.25) nhƣ trƣờng hợp riêng Chẳng hạn toán (0.20), (0.22), (0.23) (0.26) đƣợc nghiên Tổng quan cứu ứng với trƣờng hợp k 0, H(s) = hs, với h > [18]; k [12], [13]; H(s) = hs, với h > [17] Trong trƣờng hợp H(s) = hs, với h > , b i toán (0.20) - (0.24) đƣợc thành lập từ toán (0.20) - (0.23) đó, ẩn hàm u(x,t)và giá trị biên chƣa biết P(t) thỏa tốn Cauchy cho phƣơng trình vi phân thƣờng nhƣ sau ω > 0, h ≥ 0,P0 ,P1 số cho trƣớc ( [1], [19] ) Trong [1], N.T.An and N.D.Triều nghiên cứu trƣờng hợp đặc biệt toán (0.20)-(0.23), (0.27) (0.28) với u = u1 = P0 = với f ( u , u t ) tuyến tính, nghĩa là, f ( u u t ) = Ku + λ u t K,λ số dƣơng cho trƣớc Trong trƣờng hợp sau nay, tốn (0.20) -(0.23),(0.27) (028) mơ hình tốn học mơ tả va chạm vật rắn đàn hồi nhớt tuyến tính tựa cứng Trong trƣờng hợp f ( u , u t ) = | | toán (0.20) - (0.23), (0.27) (0.28) mô tả va chạm vật rắn đàn hồi nhớt tuyến tính với ràng buộc đàn hồi phi tuyến bề mặt, ràng buộc liên hệ với lực cản ma sát nhớt Từ (0.27), (0.28) ta biểu diễn P(t) theo Po,P1,ω,h,utt(0,t) sau tích phân phần, ta đƣợc 78 Chương 4: Dáng điệu tiệm cận nghiệm Chúng ta sử dụng ký hiệu tƣơng tự nhƣ chƣơng trƣớc ,chẳng hạn V = 4.2 Định lý tồn nghiệm Ta thành lập giả thiết sau: Nghiệm yếu tốn (4.1) - (4.3) đƣợc thành lập từ phƣơng trình biến phân sau Tìm u V cho Chú thích 4.1 Do (3.31) , số hạng u(l),v(l) xuất (4.4) đƣợc xác định với u, V Ta nhận đƣợc (4.4) cách nhân hình thức hai vế V 79 Chương 4: Dáng điệu tiệm cận nghiệm (4.1) với xᵞ v , sau lấy tích phân phần sử dụng điều kiện (4.2) (3.28) Khi ta có định lý sau Định lý 4.1 Giả sử h > 0, g R ( H ) - ( H ) thỏa Khi tốn biến phân (4.4) có nghiệm u V Hơn nữa, giả sử f(x,y) không giảm biến y , i.e., Khi nghiệm u Chú thích 4.2 Số hạng h(u(l)) = hu(l) - g không thỏa mãn điều kiện (H1) chƣơng III p > Chứng minh định lý 4.1 Tƣơng tự nhƣ chứng minh định lý 3.1, chƣơng III, ta gọi {w j} sở đếm đƣợc V Khi ta tìm nghiệm xấp xỉ Galerkin {u m} theo dạng um = ∑ cmj thỏa hệ phƣơng trình phi tuyến sau Sử dụng bổ đề 3.3, chƣơng III (hoặc xem [27], bổ đề 4.3 , trang 53), từ giả thiết (Hi) - (H4) ta chứng minh hệ (4.6) có nghiệm u m 80 Chương 4: Dáng điệu tiệm cận nghiệm - Nhân phƣơng trình thứ j hệ (4.6) với cmj, sau lấy tổng theo j = l, ,m, ta đƣợc Từ giả thiết (H2), (H4) từ bất đẳng thức (ii) bổ đề 3.1, chƣơng III, ta thu đƣợc C số độc lập với m Từ (4.8) ta suy Ta suy từ (4.9) Mặt khác, ta suy từ (H3) (4.9), C số độc lập với m - Nhờ (4.9), (4.10) bổ đề 3.2 (trong chƣơng III ), ta suy rằng, dãy {u m} có dãy ký hiệu {um} cho 81 Chương 4: Dáng điệu tiệm cận nghiệm Do (3.29), (4.9) {um} có dãy ký hiệu {um} cho Um |[, ]  u |[, 1] Co ([,1]), mạnh (15) Mặt khác, ta suy từ (H1), (4.13), rằng: Từ (4.160, giả thiết (H3) bổ đề 3.1 (iii) suy ra: Qua giới hạn (4.6), từ (4.14)(4.15), (4.170 ta chứng minh khơng khó khăn u thỏa mãn phƣơng trình Để chứng minh tồn nghiệm toán biến phân (4.4) cần chứng minh Thật vậy, từ (4.17),(4.18), ta suy Sử dụng tính chất đơn điệu A lý luận quen thuộc chúng tachứng minh ⁄ đƣợc : Sự tồn nghiệm đƣợc chứng minh 82 Chương 4: Dáng điệu tiệm cận nghiệm Giả sử f thỏa giả thiết (H5), chứng minh nghiệm toán biến phân (4.4) Thật vậy, giả sử u v hai nghiệm tốn biến phân (4.4), w = u v thỏa đẳng thức sau Từ ta suy w = Định lý đƣợc chứng minh đầy đủ 4.3 Dáng điệu tiệm cận nghiệm h → 0+ Trong phần nay, ta giả sử (H1) - (H5) Do định lý 4.1 toán biến phân (4.4) tƣơng ứng với h > 0, có nghiệm u = uh Ta nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm uh h 0+ Chúng ta xét thêm giả thiết phụ sau hàm f (H6) Tồn số c3 > cho Định lý sau tổng quát kết tƣơng tự [29] Định lý 4.2 Giả sử có giả thiết ( H ) - ( H ’ ) Khỉ i) Bài toán ( ) tương ứng với h = có nghiêm u0 e V ii) Hơn nữa, f thỏa ( H ) , có đánh giá tiệm cận C số độc lập với h phụ thuộc vào , p, C , C , C , g , q I , q , | | F | | V ’ 83 Chương 4: Dáng điệu tiệm cận nghiệm Chứng minh định lý 4.2 ii) Trƣớc hết, ta ý số C đánh giá (4.9) độc lập với m mà độc lập với h > Thật từ (4.8) ta suy Từ ta chọn số C cụ thể nhƣ sau Vậy nghiệm uh toán (4.4) thỏa mãn: Trong C số độc lập với h > Bây giờ, giả sử u h ( tƣơng ứng uh' nghiệm toán (4.4), với tham s ố (tƣơng ứng h ') Lấy w = v (4.25), từ (H6), (4.24) bất đẳng thức sau ta thu đƣợc Do đó, ta suy từ (4.27) 84 Chương 4: Dáng điệu tiệm cận nghiệm Coi {hm} dãy số thực cho h m > 0,hm → 0+ m → +∞ Ta suy từ (4.28) {uhm } dãy Cauchy V Do đó, tồn w € Vsao cho Bằng cách qua giới hạn nhƣ chứng minh định lý 4.1, ta suy w nghiệm toán biến phân (4.4) tƣơng ứng với h = Do đó, w0 = u0, suy uh u0 mạnh V h → 0+ Cho h' → 0+ (4.28), ta có Định lý 4.2 đƣợc chứng minh đầy đủ Định lý 4.3 Giả sử có giả thiết (H1) – (H4), (H6) Khi ta có | | liên tục, không tăng [0,1) (i)Hàm số | | | (ii) | Chứng minh định lý 4.3 Coi < h < h ' , h = h-h'
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Toán học: Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm đối với một số bài toán biên phi tuyến, Luận án Tiến sĩ Toán học: Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm đối với một số bài toán biên phi tuyến, CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT MỘT PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Á TUYẾN TÍNH LIÊN KẾT VỚI MỘT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN PHI TUYẾN CHỨA GIÁ TRỊ BIÊN, CHƯƠNG 3: BÀI TOÁN BIÊN PHI TUYẾN TRONG KHÔNG GIAN SOBOLEV CÓ TRỌNG LƯỢNG, CHƯƠNG 4: DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BIÊN PHI TUYẾN TRONG KHÔNG GIAN SOBOLEV CÓ TRỌNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO