Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Năng lực quản lý nhân sự của giám đốc doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

104 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 07:11

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Năng lực quản lý nhân sự của giám đốc doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh được nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng năng lực quản lý nhân sự của người giám đốc DNNN tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý của giám đốc DNNN. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH … 0O0… TRẦN THỊ HỒNG VÂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2006 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH … 0O0… TRẦN THỊ HỒNG VÂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tâm Lý Học Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Người hướng dẫn khoa học T.S Trần Thị Thu Mai Thành phố Hồ Chí Minh – 2006 LỜI CẢM ƠN Cho phép tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Thu Mai tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn xin cảm ơn quý thầy cô Ban lãnh đạo nhà trường, quý thầy cô Khoa tâm lý - giáo dục, cán phòng Khoa học cơng nghệ sau đại học, phòng chức liên quan Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập thực luận văn Tác giả luận văn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU .7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 10 1.1 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 10 1.2 HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ 16 1.3 HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN SỰ 20 1.4 NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN LỰC CỦA GIÁM ĐỘC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 23 Chương 2:TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN 33 2.2 NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 33 Chương 3:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN .47 3.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN CỦA NGƯỜI GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HIỆN NAY 47 3.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNTN : Doanh nghiệp tư nhân GĐ : Giám đốc HĐQL : Hoạt động quản lý NLQL : Năng lực quản lý NLQLNS : Năng lực quản lý nhân PGĐ : Phó giám đốc PTGĐ : Phó tổng giám đốc QLLĐ : QLNS : Quản lý nhân SXKD : TGĐ : Tổng giám đốc XHCN : Xã hội chủ nghĩa Quản lý lãnh đạo Sản xuất kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Danh mục bảng Trang Bảng Phân chia mệnh đề theo nhóm phản ánh lực cấu thành NLQLNS chung người giám đốc DNNN nay…………………………………… 50 Bảng 2.2 Một số đặc điểm khách thể thực nghiệm……………………………………57 Bảng 3.1 Tự đánh giá giám đốc DNNN mức độ quan trọng định nhân việc nâng cao suất chất lượng hoạt động DN………………….67 Bảng 3.2 Tự đánh giá giám đốc DNNN mức độ thành công………………….69 Bảng 3.3 Tự đánh giá giám đốc DNNN mức độ hạn chế…………………… 71 Bảng 3.4 Tự đánh giá giám đốc DNNN mức độ ảnh hưởng yếu tố khách quan đến NLQLNS………………………………………………………………………… 73 Bảng 3.5 Tự đánh giá giám đốc DNNN mức độ ảnh hưởng yếu tố chủ quan đến NLQLNS………………………………………………………………………… 75 Bảng 3.6 Tự đánh giá giám đốc DNNN yếu tố ưu tiên định nhân DN…………………………………………………………………………….77 Bảng 3.7 Một số đặc điểm khách thể nghiên cứu…………………………………… 82 Bảng 3.8 Kết khảo sát NLQLNS người giám đốc DNNN phương pháp trắc nghiệm…………………………………………………………………………… 84 Bảng 3.9 Kết điều tra thực trạng lực cụ thể cấu thành NLQLNS người giám đốc DNNN nay……………………………………………………………………85 Bảng 3.10 Kết điều tra tương quan NLQLNS với lứa tuổi người giám đốc DNNN nay…………………………………………………………………………… 88 Bảng 3.11 Kết điều tra tương quan NLQLNS với quy mô DN người giám đốc DNNN quản lý nay…………………………………………………………………89 Bảng 3.12 Kết điều tra tương quan NLQLNS với thâm niên làm quản lý người giám đốc DNNN nay…………………………………………………………….90 Bảng 3.13 Kết điều tra tương quan NLQLNS với lực cấu thành nên NLQLNS người giám đốc DNNN nay……………………………………………90 Bảng 3.14 Kết điều tra thực nghiệm lần trắc nghiêm………………………….94 Bảng 3.15 Kết điều tra thực nghiệm lần trắc nghiệm………………………….95 Danh mục biểu đồ Biểu đồ3.1.Tỷ lệ % mức độ biểu NLQLNS người giám đốc DNNN nay…………………………………………………………………… 83 Biểu đồ 3.2 So sánh tỷ lệ % số người đạt loại giỏi lực cấu thànhNLQLNS người giám đốc DNNN nay……………………………………………………………86 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Hiện đất nước ta tiến hành nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, tiếp tục phát triển kinh tế nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), phấn đấu mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Thành phần kinh tế quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đóng vai trò chủ đạo Theo số liệu thống kê đến cuối năm 2005 nước có 5655 DNNN, đóng góp 40% GDP hàng năm với tổng doanh thu đạt 680.000 tỷ đồng Trong đó, số doanh nghiệp có lãi chiếm 83%, số doanh nghiệp hòa vốn 7% doanh nghiệp thua lỗ 10% Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp làm ăn có lãi tăng số số doanh nghiệp làm ăn có lãi mức thấp chiếm tỷ lệ cao (khoảng 47%), tức khả hoàn trả vốn vay ngân hàng yếu Như vậy, vấn đề nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh DNNN vấn đề quan trọng cấp bách Thực tiễn đòi hỏi người lãnh đạo quản lý DNNN phải khơng ngừng nâng cao trình độ lực Hơn nữa, đại hội Đảng toàn quốc lần X xác định: "Bước tiến công đổi phát triển kinh tế- xã hội phụ thuộc phần quan trọng vào ý chí lực thực ngành, cấp; Trong đó, nhân tố người - cán bộ, công chức, đội ngũ cán chủ chốt hệ thống công quyền doanh nghiệp - có vai trò định" Chính vậy, nghiên cứu phẩm chất lực cần thiết người giám đốc DNNN để có sở đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện, nâng cao lực quản lý họ vấn đề cấp thiết 1.2 Phân tích nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại DNNN nay, nguyên nhân lãnh đạo, quản lý đóng vai trò định Trong lãnh đạo quản lý có nhiều mặt, suy cho lãnh đạo quản lý người quan trọng Do cạnh tranh ngày gay gắt thị trường để giúp DNNN ngày lớn mạnh hơn, người lao động có thu nhập cao hơn, đóng góp cho ngân sách nhiều hơn, phủ phê duyệt phương án tổ chức, xếp, cổ phần hóa DNNN theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, động yếu tố người đặc biệt nhấn mạnh mang tính định Bởi vậy, trình lãnh đạo, quản lý kinh doanh người giám đốc việc tìm người phù hợp để giao việc, cương vị vấn đề đáng quan tâm Mặt khác, tiến khoa học kỹ thuật với phát triển kinh tế buộc nhà lãnh đạo, quản lý phải biết thích ứng Do đó, việc tuyển chọn, xếp, điều động nhân doanh nghiệp nhằm đạt hiệu tối ưu vấn đề phải quan tâm hàng đầu Vai trò chủ đạo DNNN kinh tế quốc dân thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý DNNN đòi hỏi phải khơng ngừng nâng cao trình độ, lực người giám đốc DNNN phải kể đến lực quản lý nhân (NLQLNS) họ 1.3 Nghiên cứu vân đề NLQLNS người giám đốc DNNN quan tâm nhà nghiên cứu lý luận thực tiễn, chưa nhiều nước ta, đặc biệt NLQLNS người giám đốc DNNN thời kỳ tiếp tục phát triển kinh tế nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) 1.4 Người nghiên cứu giảng viên Trường cán phụ nữ TW, phân công trực tiếp tham gia nghiên cứu giảng dạy mơn quản trị doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nên quan tâm đến vấn đề nghiên cứu NLQLNS người giám đốc DNNN Vì tất lý nêu trên, việc nghiên cứu đề tài: " Năng lực quản lý nhân người giám đốc doanh nghiệp nhà nước TP Hồ Chí Minh" việc làm cần thiết, khơng có ý nghĩa mặt thực tiễn mà góp phần nghiên cứu vấn đề giai đoạn Mục đích nghiên cứu Làm rõ thực trạng lực quản lý nhân người giám đốc DNNN thành phố Hồ Chí Minh, từ đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực quản lý giám đốc DNNN Khách thể đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Năng lực quản lý nhân người giám đốc DNNN thành phố Hồ Chí Minh Khách thể nghiên cứu: + Khách thể nghiên cứu thực trạng: 177 cán quản lý lãnh đạo DNNN vừa nhỏ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có mơ tả chi tiết chương 2) + Khách thể nghiên cứu thực nghiệm: 25 cán quản lý lãnh đạo DNNN vừa nhỏ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có mơ tả chi tiết chương 2) Giả thuyết nghiên cứu: - - Nếu xác định thực trạng lực quản lý nhân giám đốc doanh nghiệp nhà nước có sở để đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực quản lý họ Có thể củng cố nâng cao NLQLNS cho người cán lãnh đạo quản lý DNNN thông qua việc đào tạo bồi dưỡng phương pháp tình kết hợp với phương pháp thuyết trình phương pháp đào tạo khác Nhiệm vụ nghiên cứu: - - Nghiên cứu sở lý luận khái niệm công cụ liên quan đến đề tài như: hoạt động quản lý, hoạt động quản lý nhân sự, hoạt động quản lý nhân giám đốc doanh nghiệp nhà nước, lực quản lý nhân giám đốc DNNN Khảo sát thực trạng lực quản lý nhân người giám đốc doanh nghiệp nhà nước Tiến hành thực nghiệm nhằm thẩm định giải pháp nâng cao lực quản lý nhân người giám đốc doanh nghiệp nhà nước Giới hạn nghiên cứu 6.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu lực quản lý nhân giám đốc DNNN 6.2 Giới hạn mẫu nghiên cứu Nghiên cứu thực tiễn DNNN (quy mô vừa nhỏ) thành phố Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đặt đạt mục đích nghiên cứu đề tài phương pháp nghiên cứu sau phối hợp sử dụng: 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phân tích, tổng hợp, khái quát tài liệu có nội dung liên quan tới đề tài 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: (được trình bày chi tiết chương 2) - Phương pháp điều tra Anket trắc nghiệm - Phương pháp vấn, trao đổi trực tiếp - Phương pháp thực nghiệm 73 Phương pháp tốn thống kê (được trình bày chi tiết chương 2) Đóng góp luận văn Kết nghiên cứu đề tài góp phần làm sáng rõ thực trạng lực quản lý nhân giám đốc DNNN giai đoạn nay, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao lực quản lý họ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Ra đời sau môn quản lý chuyên ngành khác, quản lý sản xuất, quản lý tài chính, quản lý marketing Nhưng quản lý nhân (QLNS) lại có tốc độ phát triển nhanh nhất, đặc biệt năm gần Nguyên nhân chuyển biến tích cực chỗ QLNS chịu tác động yếu tố từ mơi trường bên ngồi Bất doanh nghiệp hay tổ chức nào, dù doanh nghiệp hay tổ chức có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động lĩnh vực nào, tầm quan trọng yếu tố người thực tế hiển nhiên không phủ nhận Ngày nay, nói đến cơng ty, doanh nghiệp, giám đốc làm ăn thua lỗ, người ta khơng nói đến thiếu vốn, thiếu trang thiết bị, thiếu mặt mà người ta đến người khơng đủ lực điều hành cơng việc thiếu trang bị kiến thức QLNS thiếu kinh nghiệm chiến lược người Chính thế, vấn đề lực QLNS ngày nhiều người quan tâm nghiên cứu 1.1 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Nghiên cứu tác giả nước Vấn đề quản lý nhân tổ chức, doanh nghiệp bắt đầu thu hút nhiều tác giả phương Tây quan tâm nghiên cứu từ năm cuối kỷ 19 đầu kỷ 20, thời điểm thịnh hành công nghiệp đại khí kỹ sư người điều hành doanh nghiệp Có thể nêu lên quan điểm số tác giả tiêu biếu sau: + Max Weber (1864 - 1920) [17] Quy trình cách thức quản lý điều hành tổ chức ông đưa có đặc điểm: Hệ thống nguyên tắc thức: Các thành viên tổ chức phải tôn trọng triệt để nguyên tắc tổ chức tham vọng cá nhân thành viên; Đảm bảo tính khách quan: Theo Weber, trung thành với nguyên tắc tổ chức mang lại tính khách quan, đem lại cơng cho tất thành viên tổ chức không cho phép người cấp để định kiến cá nhân ảnh hưởng đến việc đánh giá cấp dưới; Phân công lao động: Đây trình phân chia nhiệm vụ thành cơng việc cụ thể hơn, đơn giản Các nhân viên phân cơng hồn thành nhiệm vụ dựa chun mơn hóa Vì cơng việc chia nhỏ đơn giản hơn, dễ học việc huấn luyện nhân viên không coi trọng; Cơ cấu hệ thống thứ bậc cấu quyền lực: Việc quản lý, điều hành tổ chức tuân thủ theo hệ thông thứ bậc Cơ cấu quyền lực xác định theo cấu thứ bậc thiết lập tổ chức Theo ông tổ chức có cấu hệ thống thứ bậc hình kim tự tháp; Sự cam kết làm việc lâu dài: Việc tuyển dụng lao động coi cam kết làm việc lâu dài Cả phía người nhân viên phía tổ chức coi họ đưa cam kết Tính hợp lý: Nhà quản trị hiệu người có khả sử dụng hữu hiệu nguồn tài nguyên để thực mục tiêu tổ chức Theo Weber, tất hoạt động nhằm tới đạt mục tiêu, tổ chức sử dụng cách hiệu nguồn tài ngun nhân lực Tính hợp lý cho phép phân chia mục tiêu chung thành mục tiêu cụ thể phận tổ chức Như vậy, quản lý người theo kiểu Weber có hai lợi ích chủ yếu tính hiệu tính ổn định tổ chức Tuy nhiên lý thuyết bộc lộ hạn chế như: áp dụng nguyên tắc cứng nhắc quan liêu quản lý người Mọi nỗ lực nhà L N Đ H K Đồng chí làm việc dù nhỏ để đem lại hài lòng cho nhân viên đồng chí Đồng chí đối xử với người cách bình đẳng Đồng chí thơng báo trước cho người thay đổi giải thích ảnh hưởng họ Đồng chí trơng đợi niềm hạnh phúc đến với người Đồng chí gần gũi thân thiện với người 18 19 20 21 22 PHẦN Có nhiều biện pháp để nâng cao lực quản lý nhân người quản lý, lãnh đạo Theo đồng chí biện pháp gì? □ Đào tạo cách khoa học quản lý □ Đào tạo quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp □ Đào tạo tâm lý quản lý hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường □ Đào tạo giao tiếp ứng xử quản lý doanh nghiệp □ Đào tạo luật pháp, sách liên quan đến việc sử dụng nhân DN □ Đào tạo □ Xây dựng chế quản lý cụ thể, có phân cấp, phân nhiệm rõ ràng □ Xây dựng tiêu chí đánh giá thực cơng việc cách rõ ràng, khoa học □ Luân chuyển cán sau thời hạn định □ Không ngừng tự học hỏi □ Khác Cuối xin trân trọng đề nghị đồng chí cho biết đôi điều thân: Họ tên: □ Nam □ Nữ Tuổi: □ Dưới 40 □ Từ 45-50 tuổi □ Từ 40-45 tuổi □ Trên 50 tuổi Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đào tạo: □ Trung cấp □ Thạc sỹ □ Đại học □ Tiến sỹ □ Cao đẳng Ngành khoa học đào tạo, bồi dưỡng: □ □ □ □ Khoa học kinh tế Khoa học kỹ thuật Khoa học quản lý, lãnh đạo Khoa học khác, Chức vụ: □ Tổng giám đốc □ Giám đốc □ Trưởng phòng □ Phó tổng giám đốc □ Phó giám đốc □ Phó phòng Số năm làm quản lý đồng chí: Số lượng nhân viên đồng chí quản lý: Nghề nghiệp trước làm vị trí nay: Tên công ty/DN: Địa chỉ: Điện thoại quan: DĐ: Xin chân thành cám em đồng chí! Phụ Lục PHIẾU XIN Ý KIẾN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ KINH DOANH Để góp phần nâng cao chất lượng hiệu đào tạo bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý kinh doanh doanh nghiệp nhà nước, chúng tơi kính mong đồng chí giúp đỡ cách cho ý kiến câu hỏi Phần Câu 1: Người quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước phải giải nhiều vấn đề khác lĩnh vực quản lý nhân Theo đồng chí: a Quản lý nhân gì? b Với kinh nghiệm thực tiễn cơng tác mình, đồng chí cho biết quản lý nhân có chức chủ yếu nào? Câu 2: Người quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước phải giải nhiều vấn đề khác lĩnh vực quản lý nhân Với kinh nghiệm thực tiễn cơng tác mình, đồng chí cho biết vấn đề gì? Câu 3: Trong vấn đề nêu trên, đồng chí đánh giá tầm quan trọng chúng việc nâng cao suất chất lượng hoạt động doanh nghiệp Với thang điểm sau: điểm: Rất quan trọng điểm: Quan trọng điểm: Không quan trọng Câu 4: Theo đồng chí, có yếu tố (những khó khăn nào) làm cản trở có ảnh hưởng tiêu cực đến việc định quản lý nhân người lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhà nước? Phần Đồng chí cho điểm tình với số điểm từ đến 100, tùy theo mức độ đồng ý đồng chí Tổng số điểm tất khả lựa chọn phải 100 Tình 1: Đồng chí cán quản lý cấp sở, quản lý nhóm nhỏ nhân viên Tuy nhiên quan điểm đồng chí lại trái ngược với triết lý cơng ty ảnh hưởngcủa đồng chí với cấp lại hạn chế Trong nhóm mà đồng chí phụ trách bất bình với sách cơng ty Đồng chí yêu cầu nhân viên thuộc quyền: a) Tán thành nguyên tắc hầu hết sách công ty b) Đưa ý kiến riêng họ c) Tuân theo định tập thể nhóm d) Tuân theo quan điểm riêng đồng chí đưa e) Truyền đạt thắc mắc họ tới cấp f) Không tán thành nguyên tắc tất sách Tình 2: Nhóm nhân viên quyền đồng chí vừa thiết kế thành cơng cơng cụ cải tiến có khả tăng suất lên 50% Năng suất tăng 10% chất lượng sản phẩm cải thiện tốt Nhóm che dấu thơng tin cơng cụ Đồng chí sẽ: a) Công bố phương pháp thiết kế công cụ cải tiến bất chấp hậu b) Cố gắng thuyết phục người tiết lộ thông tin c) Thỏa mãn với mức tăng suất 10% d) Gặp riêng công nhân để đánh giá tình hình e) u cầu cơng nhân gia tăng suất f) Không công bố phương pháp thiết kế cơng cụ cải tiến bất chấp hậu Tình 3: Đồng chí người đứng đầu phòng điều hành sản xuất Doanh nghiệp đồng chí có quy định chặt chẽ cấm người uống rượu, bia nơi làm việc Một buổi trưa nóng nực, đồng chí thấy nhân viên lâu năm uống bia phân xưởng Đồng chí sẽ: a) Báo cáo hành vi với cấp bất chấp hậu b) Khiển trách người đưa lời đe dọa hình phạt c) u cầu người cơng nhân giải thích hành vi ông ta d) Cho người đố nghỉ việc theo quy định hợp đồng lao động e) Quan sát kỹ thái độ người sau làm cho ông ta thấy bạn f) Không báo cáo hành vi bất chấp hậu Tình 4: Đồng chí giám đốc bán hàng Đồng chí tìm nhà bn thơng đồng với hầu hết người bán hàng giỏi đồng chí, nhờ họ thu lợi nhuận từ chi phí cơng ty Số tiền thất khơng lớn, tình trạng phổ biến Đồng chí sẽ: a) Sa thải người phạm lỗi bất chấp hậu b) Cắt đứt quan hệ với nhà buôn giữ lại nhân viên bán hàng c) Triệu tập họp để nói với người đồng chí biết họ làm khơng sa thải d) Xem xét kỹ tình hình cho khoản " thưởng" e) Cố gắng bắt tang họ thông đồng với nhà buôn f) Không sa thải nhữtig người phạm lỗi bất chấp hậu Tình 5: Vì muốn doanh nghiệp phát triển nhanh chóng, đồng chí thể sách "mở cửa" tiếp nhận ý kiến tất người, nên đồng chí bị cân đối thời gian Đồng chí sẽ: a) " Đóng cửa " khơng tiếp người bất chấp hậu b) Giao cho người thư ký sàng lọc người trước họ đến gặp đồng chí c) Thiết lập hệ thống thơng tin thức tin nội chẳng hạn d) Đồng chí làm việc ngồi giờ, nhiều để trì mối quan hệ chặt chẽ với công nhân e) Lập sổ hẹn gặp.' f) Không " đống cửa" bất chấp hậu xảy Tinh 6: Nếu sử dụng dây chuyền sản xuất cho phép doanh nghiệp đồng chí tăng lợi nhuận khoảng 10% Song gây ô nhiễm nặng cho sông lớn chảy qua thành phố Các quy định quyền khơng có ảnh hưởng tới doanh nghiệp đồng chí dù có sử dụng dây chuyền hay khơng Đồng chí sẽ: a) Đưa dây chuyền vào sản xuất bất chấp hậu b) Chỉ đưa dây chuyền vào sản xuất lợi nhuận thấp bình thường c) Chỉ đưa dây chuyền vào sản xuất đối thủ cạnh tranh dùng d) Khơng đưa dây chuyền vào sản xuất trừ có lệnh cấp e) Không đưa chuyền vào sản xuất dân chúng quanh vùng phản đối f) Không đưa dây chuyền vào sản xuất bất chấp hậu Tình 7: Một người bạn đồng chí gặp khó khăn quan hệ với cấp Đồng chí vơ tình nghe thấy người ta nói rằng, bạn đồng chí q chun quyền vơ tổ chức Người bạn yếu cầu đồng chí giải thích xem lại xảy vấn đề Đồng chí sẽ: a) Nói với người bạn đồng chí nghe hậu b) Nói với người bạn rằng, người q chun quyền nhưhg khơng đề cập đến khía cạnh tổ chức c) Nói với người bạn rằng, người vô tổ chức không đề cập đến khía cạnh chun quyền d) Nói với người bạn rằng, cần làm công việc riêng e) Yêu cầu người bạn cho biết suy nghĩ vấn đề f) Khơng nói với người bạn đồng chí nghe bất chấp hậu Tình 8: Đồng chí giám đốc cơng ty đồng chí phải đối mặt với tình trạng tiến thối lưỡng nan Người phó giám đốc phụ trách kinh doanh phải làm việc 12 ngày, song số lượng hàng bán ngày giảm, làm cho doanh thu công ty giảm dần Người phó giám đốc phụ trách kinh doanh làm quyền đồng chí năm Đồng chí sẽ: a) Sa thải người phó giám đốc giá b) Cử người khác đảm nhiệm chức PGĐ phụ trách kinh doanh chuyển người PGĐ kinh doanh cũ sang làm việc khác c) Chính đồng chí đảm nhận số nhiệm vụ người PGĐ kinh doanh, d) Yêu cầu người PGĐ kinh doanh chọn việc làm khác công ty e) Cố gắng xác định yếu điểm người PGĐ kinh doanh đồng chí giúp khắc phục f) Khơng sa thải người PGĐ kinh doanh Tình 9: Người bán hàng giỏi công ty gặp "khó khăn" đường cơng danh Trong đó, chức vụ trưởng phòng bán hàng bỏ trống người bán hàng nói không thăng chức nghỉ việc cơng ty đồng chí Đồng chí sẽ: a) Chấp thuận thăng chức cho hậu b) Nói với rằng, cần đào tạo thêm quản trị c) Nói với rằng, đồng chí khơng muốn phần lớn đội ngũ nhân viên bán hàng để đổi lấy trưởng phòng đáng ngờ d) Hỏi người đố xem, có tài phẩm chất để làm tốt cơng việc người trưởng phòng, e) Nói với người rằng, trước hết cần thuận hòa với người xung quanh f) Khơng đề bạt người vào chức trưởng phòng bán hàng tình Tình 10: Một kỹ sư trẻ có tài, có nhiều sáng kiến đóng góp cho cơng ty Người kỹ sư đưa thư đối thủ cạnh tranh đề nghị trả cho mức lương cao mức lương mà cơng ty trả 25% Đồng chí sẽ: a) Tăng lương cho với mức mà đối thủ cạnh tranh đề nghị, bất chấp hậu b) Hỏi người kỹ sư lại cho xem thư c) Cố gắng nêu bật ưu đãi mà cơng ty đồng chí dành cho d) Nói với người kỹ sư trẻ rằng, đạt mức lương cao sau thời gian làm việc cho cơng ty e) Nói với rằng, lòng trung thành ghi nhận tưởng thưởng xứng đáng f) Khơng tăng lương tình Cuối xin trân trọng đề nghị đồng chí cho biết đôi điều thân: Họ tên: DNam □ Nữ Năm sinh: Trình độ đào tạo: □ Cao đẳng □ Đại học □ Thạc sỹ □Tiếnsỹ Chức vụ: □ Tổng giám đốc □ Phó tổng giám đốc □ Giám đốc □ Phó giám đốc □ Trưởng/Phó phòng Địa liên lạc: DN Địa chỉ: Điện thoại: Cơ quan: Di động: Phụ Lục PHIẾU XIN Ý KIẾN Kính thưa đồng chí, Sau cung cấp số kiến thức quản lý nhân doanh nghiệp, hiểu biết kinh nghiệm xin đồng chí cho ý kiến đồng chí vấn đề trình bày Chân thành cám ơn đồng chí! Phần 1: Đồng chí đánh dấu X vào phù hợp với suy nghĩ quan điểm Câu 1: Quản lý nhân là: Ý KIÊN CỦA ĐỔNG CHÍ NỘI DUNG RẤT NHẤT TRÍ Là nghệ thuật lựa chọn nhân viên sử dụng nhân viên cũ cho suất chất lượng công việc người đạt tới mức tối đa có đươc Là q trình phân tích, đánh giá, hoạch định, quản lý sử dụng cách có hiệu nguồn nhân lực nhằm đạt múc tiêu tổ chức Là hoạt động quản lý người mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động nhằm đạt mục đích tổ chức thỏa mãn nhu cầu cá nhân NHẤT TRÍ KHƠNG NHẤT TRÍ KHƠNG CĨ Ý KIẾN Câu 2: Những vấn đề chủ yếu mà người lãnh đạo quản lý doanh nghiệp phải giải lĩnh vực quản lý nhân là: - Đánh giá tài nguyên nhân cần có cho tương lai - Xây dựng chương trình dự báo nhu cầu nhân tương lai - Chọn lựa, tuyển dụng nhân viên - Bố trí, xếp nhân - Đào tạo, phát triển lực cho nhân viên - Đánh giá, thưởng, phạt nhân viên - Trả lương cho nhân viên - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển nhân viên - Quản lý chương trình phúc lợi khác doanh nghiệp (như bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ hưu, giải tranh chấp ) Ý kiến đồng chí nào? □ Nhất trí □ Khơng trí □ Ý kiến khác : Phần Với tình sau đồng chí cho điểm từ đến 100, tùy theo mức độ đồng ý đồng chí, tổng số điểm tất khả tình phải 100 Tình 1: Đồng chí giám đốc doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đồng chí cần phải đổi cơng nghệ sản xuất Nếu đưa cơng nghệ vào sản xuất dẫn đến dư thừa 100 công nhân Đây số công nhân có trình độ tay nghề cao cơng nghệ sản xuất cũ nhưtig họ lại không đủ điều kiện khả tiếp thu công nghệ Mặt khác, số cơng nhân có nhiều cơng lao xây dựng nhà máy khứ, họ lại chưa đến tuổi nghỉ hưu không muốn hưu Đồng chí xử lý tình nào? a) Cho số công nhân dư thừa nghỉ hưu sớm theo chế độ nhà nước tiến hành đổi công nghệ sản xuất bất chấp hậu b) Chỉ tiến hành cải tiến kỹ thuật kết hợp với việc sử dụng số lao động có c) Tiến hành đổi công nghệ sản xuất tạo việc làm cho công nhân dư thừa d) Tiến hành đổi công nghệ, tuyển chọn số công nhân đáp ứng yêu cầu công nghệ mới, đào tạo sử dụng họ Cho nghỉ việc số công nhân dư thừa theo chế độ nhà nước e) Không đổi công nghệ tiếp tục sản xuất theo công nghệ cũ tận dụng số công nhân có chờ ý kiến cấp f) Giải vấn đề ý kiến tập thể công ty ý kiến cấp g) Ý kiến riêng đồng nào? Tình 2: Là cán quản lý kinh doanh, đồng chí phải thường xuyên đề định Để phát huy sáng kiến mở rộng dân chủ tập thể, đồng chí cho tập thể thảo luận vấn đề tham gia vào việc đề định Tuy nhiên, dẫn đến hậu là: Đồng chí nhiều thời gian sức lực, nhiều có nhiều ý kiến trái ngược khó thống hành động Đồng chí sẽ: a) Tự định vấn đề, yêu cầu cấp thực để đỡ b) Chỉ cho thảo luận thực cần thiết giới hạn số người liên quan đến định c) Giao cho trợ lý trực tiếp thảo luận với người chọn lọc vấn đề, giải pháp cần áp dụng giải quyết, d) Thiết lập hệ thống thơng tin thức tiện lợi để người trao đổi quan điểm sáng kiến e) Chấp nhận tốn thời gian sức lực để mở rộng dân chủ phát huy sáng kiến tập thể việc đề định quản lý f) Đồng chí đề mục tiêu phải đạt cấp tự định phải làm làm để đạt mục tiêu g) Ý kiến riêng đồng chí nào? Tình 3: Đồng chí cán lãnh đạo có quyền định cao doanh nghiệp Có số nhân viên doanh nghiệp đồng chí sử dụng vốn danh nghĩa doanh nghiệp kết hợp với nhà buôn tư nhân để kiếm lời Khi biết tin tình trạng này, đồng chí sẽ: a) Tìm cách bắt tang để xử lý kỷ luật b) Sa thải nhân viên vi phạm bất chấp hậu c) Xem xét kỹ tình hình, khơng nghiêm trọng chấp nhận tượng d) Triệu tập họp nhắc nhở chung không sa thải e) Tìm cách cắt đứt quan hệ nhà buôn tư nhân với nhân viên giáo dục nhân viên mình, khơng sa thải f) Không kỷ luật bất chấp hậu g) Ý kiến riêng đồng chí nào? Tình 4: Đồng chí giám đốc cơng ty, trưởng phòng cồng ty bị dư luận cho không cấp tôn trọng, có số lần va chạm, mâu thuẫn với nhân viên phòng Đồng chí xử lý tình nào? a) Gặp đồng chí trưởng phòng trao đổi để nắm thực chất vấn đề đưa định hợp lý b) Nói với đồng chí trưởng phòng vấn đề khơng tơn trọng anh em, nhung không đề cập đến va chạm, mâu thuẫn xảy c) Đề cập đến vấn đề mâu thuẫn, va chạm không đề cập đến dư luận tập thể d) Gặp số nhân viên phòng để nắm tình hình đưa định xử lý e) Quyết định thay trưởng phòng khác f) Khơng xử lý vấn đề bất chấp hậu g) Ý kiến riêng đồng chí nào? Tình 5: Đồng chí giám đốc cơng ty, có tình xảy đồng chí phó giám đốc phụ trách vấn đề ngun liệu làm việc 16 tiếng ngày không đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất Đồng chí làm việc lâu năm vị trí có nhiều cơng lao cơng ty Đồng chí xử lý tình nào? a) Đưa định chuyển người phó giám đốc làm việc khác định đề bạt phó giám đốc b) Gặp đồng chí phó giám đốc, trao đổi tìm hiểu ngun nhân vấn đề đồng chí phó giám đốc giải khó khăn c) Chính đồng chí đảm nhận số nhiệm vụ người phó giám đốc d) Ra định sa thải người phó giám đốc giá e) Quyết định điều đồng chí phó giám đốc làm việc khác bầu phó giám đốc f) cố gắng xác định hạn chế đồng chí phó giám đốc giúp khắc phục chúng, g) Ý kiến riêng đồng chí nào? Tình 6: Là giám đốc cơng ty, đồng chí nhận thơng tin rằng, số chuyên gia giỏi công ty đồng chí có ý định muốn xin chuyển làm việc công ty khác họ không trả lương xứng đáng trọng dụng mức, trước tình đồng chí sẽ: a) Ra định tăng lương cho họ, động viên họ an tâm phục vụ cơng ty b) Đồng chí nói với họ rằng, cơng ty có cơng lao đào tạo họ, họ cần phải có lương tâm trách nhiệm với cơng ty c) Đồng chí nói với họ rằng, cơng ty cần chun gia giỏi có lòng trung thành với cơng ty khơng cần nhữhg người có tài ln đòi hỏi q mức công ty d) Hỏi họ, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng yêu cầu họ, đáp ứng nguyện vọng họ cách có tình có lý e) Nói với họ rằng, yên tâm làm việc, công ty xem xét đáp ứng yêu cầu họ điều kiện f) Khơng đáp ứng yêu cầu họ, để họ tùy ý định lựa chọn nơi làm việc g) Ý kiến riêng đồng chí nào? Tình 7: Một kỹ sư thiết kế đồng chí người có lực sáng tạo có nhiều đóng góp cho cơng ty đồng chí Một cơng ty khác đối thủ cạnh tranh cơng ty đồng chí tìm cách lơi kéo người kỹ sư làm việc cho họ hứa trả lương cao gấp lần cơng ty đồng chí người kỹ sư sang làm việc cho họ Là giám đốc cơng ty, trước tình đồng chí sẽ: a) Gặp người kỹ sư đó, trao đổi để nắm rõ tình hình đưa định hợp lý b) Quyết định tăng lương cho người kỹ sư với mức mà đối thủ cạnh tranh công ty hứa trả cho bất chấp hậu c) Cố gắng nêu bật ưu đãi mà cơng ty đồng chí dành cho người kỹ sư d) Nói với người kỹ sư cơng ty định trả lương cho sau thời gian e) Nói với rằng, lòng trung thành cơng ty ghi nhận đáp lại xứng đáng f) Không định tăng lương cho người kỹ sư bất chấp hậu g) Ý kiến riêng đồng chí nào? Tình 8: Đồng chí trưởng phòng công ty cấp đưa xuống định trái ngược với quan điểm ý muốn người phòng u cầu phòng đồng chí tổ chức thực Các nhân viên đồng chí tỏ bất bình với định Đồng chí yêu cầu nhân viên phòng: a) Thực nghiêm chỉnh định b) Cần đưa quan điểm ý kiến riêng họ c) Họp bàn bạc đưa quan điểm chung tập thể phòng d) Truyền đạt lại ý kiến thắc mắc anh em phòng với cấp e) Suy nghĩ đưa định theo quan điểm riêng u cầu cấp thực f) Khơng thực định cấp đưa xuống bất chấp hậu g) Ý kiến riêng đồng chí nào? Tinh 9: Đồng chí trưởng phòng nghiên cứu phát triển công ty Một số nhân viên đồng chí vừa có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng làm tăng suất cho công ty lên 30%, nhân viên chưa muốn cồng bố sáng kiến này, đồng chí sẽ: a) Quyết định cơng bố sáng kiến đề nghị công ty áp dụng sáng kiến cải tiến bất chấp hậu b) Cố gắng thuyết phục họ báo cáo cơng bố sáng kiến c) Khơng áp dụng sáng kiến đó, chấp nhận với tình hình d) u cầu người tích cực đưa sáng kiến gia tăng suất e) Gặp riêng họ xem xét tình hình đưa định hợp lý f) Khơng cơng bố sáng kiến bất chấp hậu g) Ý kiến riêng đồng chí nào? Tình 10: Đồng chí giám đốc công ty sản xuất dược phẩm, công ty đồng chí có quy chế kỷ luật nghiêm ngặt Đồng chí nhận tin từ phòng bảo vệ báo rằng, có cơng nhân ăn trộm thuốc họ bắt được, chờ xin ý kiến đồng chí Người cơng nhân thợ bậc cao làm việc công ty gần 20 năm Trước tình đồng chí sẽ: a) Ra định đuổi việc người cơng nhân bất chấp hậu b) Đề nghị phòng bảo vệ lập biên bản, định kỷ luật cảnh cáo người công nhân tuyên bố sai phạm lần thứ đuổi việc c) Gặp người công nhân yêu cầu giải thích hành vi d) Chỉ thị cho phòng tổ chức làm thủ tục xử lý kỷ luật theo quy chế công ty hợp đồng lao động e) Chỉ phê bình nhẹ nhàng f) Giao cho phòng bảo vệ phòng tổ chức xử lý, đồng chí khơng trực tiếp xử lý trường hợp g) Ý kiến riêng đồng chí nào? Cuối xin trân trọng đề nghị đồng chí cho biết đơi điều thân: Họ tên: □ Nam D N ữ Năm sinh: Trình độ đào tạo: □ Cao đẳng □ Đại học □ Thạc sỹ □ Tiến sỹ Chức vụ: □ Tổng giám đốc □ Giám đốc □ Trưởng/Phó phòng □ Phó tổng giám đốc □ Phó giám đốc □ Quản đốc Địa liên lạc: DN Địa chỉ: Điện thoại: Cơ quan: Di động: Phụ lục NỘI DUNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KHI THỰC NGHIỆM Phần 1: Tư triết lý quản lý người ■ Suy nghĩ quản lý người - Cách thức làm cho người khác muốn làm mà họ phải làm - Những thách thức cụ thể mà nhà quản lý gặp phải động viên người khác tổ chức hơm ■ Cá nhân người quản lý - Những lực mà người làm quản lý phải có - Đạo đức người quản lý đạo đức tổ chức (doanh nghiệp/bộ phận) mà họ quản lý ■ Hiểu cá nhân hệ giá trị họ ■ Hiểu văn hóa doanh nghiệp văn hóa phận Phần 2: Cơng cụ phương pháp quản lý người ■ Phân công phân nhiệm cho nhân viên ■ Điều phối giám sát công việc nhân viên ■ Đánh giá nhân viên - Đánh giá lực - Đánh giá thành tích ■ Tạo động lực làm việc cho nhân viên - Tạo động lực làm việc - Lãnh đạo dẫn dắt hiệu ■ Sắp xếp phát triển đội ngũ - Tuyển dụng - Bổ nhiệm / bố trí cơng việc - Huấn luyện đào tạo - Sa thải nhân viên ■ Giao tiếp với nhân viên - Lắng nghe - Phản hồi ■ Giải mâu thuẫn xung đột nhân viên Phụ Lục PHIẾU XIN Ý KIẾN Để giúp ban giảng viên nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho khóa huấn luyện tiếp theo, xin đồng chí cho biết ý kiến câu hỏi Đồng chí đánh dấu X vào tương ứng với ý kiến Nếu có ý kiến khác xin đồng chí bổ sung vào dòng ( ) Chân thành cảm ơn giúp đỡ đồng chí Câu 1: Xin đồng chí cho biết ý kiến ưu/nhược điểm việc kết hợp hai phương pháp đào tạo(phương pháp thuyết trình phương pháp tình huống) sử dụng khóa học Đồng chí đánh dấu X vào tương ứng với ý kiến Nếu có y kiến khác xin đồng chí bổ sung vào dòng ( ) ƯU ĐIỂM Kết hợp phương pháp giúp công tác đào tạo bồi dưỡng đạt kết tốt Các tình giúp cho việc nâng cao khả ứng dụng lý thuyết vào thức tiễn hoe viên Các tình đưa trình đào tạo cung cấp cho học viên vấn đề thực tiễn mà họ khơng có hội tiếp xúc trực tiếp giúp họ hiểu cách thức mà người quản lý áp dụng để giải vấn đề nảy sinh Phương pháp tình giúp học viên rèn luyện khả vận dụng kiến thức, kinh nghiệm để giải vấn đề, biết nhìn nhận vấn đề cách toàn diện xem xét nhiều khía cạnh khác để tìm giải pháp thỏa đáng Phương pháp tình kích thích tính tích cực chủ động học viên nhận thức, rèn luyện cho học viên kỹ phân tích giải vấn đề, giúp học viên phát triển trí tuệ (tư quản lý), rèn luyện nâng cao khả nhận xét, đánh giá lựa chọn định hợp lý Phương pháp tình giúp học viên gắn liền lý thuyết thực tiễn, rèn luyện kỹ quản lý cần thiết Ý kiến bổ sung đồng chí ưu điểm phương pháp tình Ý KIẾN CủA ĐồNG CHÍ NHẤT TRÍ KHƠNG NHẤT TRÍ KHƠNG CĨ Ý KIẾN NHƯỢC ĐIỂM Đòi hỏi chuẩn bị cơng phu, tốn nhiều thời gian giáo viên lẫn hoe viên Đòi hỏi học viên phải tích cực, chủ động, có hứng thú, có hiểu biết có kinh nghiệm quản lý Nếu học viên khơng có hứng thú, bị động kết hạn chế Ý kiến bổ sung đồng chí nhược điểm phương pháp tình NHấT KHƠNG KHƠNG TRÍ NHẤT CĨ Ý TRÍ KIẾN Câu Theo đồng chí, để áp dụng hiệu phương pháp tình đào tạo bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý kinh doanh cần phải có điều kiện gì? Câu 3: Những vấn đề mà đồng chí cảm thấy tâm đắc khóa học gì? Câu 4: Kết thúc khóa học này, đồng chí có cảm thấy tự tin công việc quản lý người mà đảm trách? Vì sao? □ Có □Khơng Vì: Chân thành cám ơn đồng chí ... PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH … 0O0… TRẦN THỊ HỒNG VÂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tâm Lý Học Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ... LỰC QUẢN LÝ NHÂN LỰC CỦA GIÁM ĐỘC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.4.1 Doanh nghiệp nhà nước giám đốc doanh nghiệp nhà nước 1.4.1.1 Doanh nghiệp nhà nước Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 quy định: "Doanh. .. 1.2 HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ 16 1.3 HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN SỰ 20 1.4 NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN LỰC CỦA GIÁM ĐỘC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Năng lực quản lý nhân sự của giám đốc doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Năng lực quản lý nhân sự của giám đốc doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, Chương 2:TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 3:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO