Vai trò của doanh nghiệp du lịch đối với phát triển với di sản văn hóa trong chính sách phát triển du lịch bền vững tại thành phố Hồ Chí Minh

11 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 06:08

Khía cạnh di sản văn hóa là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng hiện nay công tác khai thác, bảo tồn và tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử trong phát triển du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chưa được đảm bảo. Xét từ góc độ vai trò của doanh nghiệp du lịch đối với phát triển di sản văn hoá trong du lịch, trong năm 2017, các doanh nghiệp du lịch chỉ đóng góp 17% kinh phí tôn tạo di tích lịch sử văn hóa của TP.HCM. Xuất phát từ thực trạng trên, bài viết này đã đưa ra một số giải pháp liên quan đến vai trò của doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong khai thác và tôn tạo di sản văn hóa. VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN VỚI DI SẢN VĂN HĨA TRONG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt: Khía cạnh di sản văn hóa nội dung quan trọng phát triển du lịch bền vững Thế công tác khai thác, bảo tồn tơn tạo di tích văn hóa lịch sử phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chưa đảm bảo Xét từ góc độ vai trò doanh nghiệp du lịch phát triển di sản văn hoá du lịch, năm 2017, doanh nghiệp du lịch đóng góp 17% kinh phí tơn tạo di tích lịch sử văn hóa TP.HCM Xuất phát từ thực trạng trên, viết đưa số giải pháp liên quan đến vai trò doanh nghiệp kinh doanh du lịch khai thác tôn tạo di sản văn hóa Từ khóa: Di sản văn hóa, du lịch bền vững, Thành phố Hồ Chí Minh Mở đầu Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh thành phố trẻ, có giá trị di sản văn hóa độc đáo với đặc trưng kiến trúc - trang trí thể giao lưu văn hóa đậm nét Để phát huy giá trị này, vấn đề quan trọng việc khai thác di tích văn hóa vào hoạt động du lịch phải đôi với hoạt động bảo tồn, trùng tu Thế nhưng, TP.HCM, việc trùng tu bảo tồn di tích chưa thật hiệu Trong thời gian vừa qua, có khoảng 20 di tích trùng tu, tơn tạo Theo Trung tâm Bảo tồn phát huy giá trị di tích TP.HCM, vừa qua TP.HCM có 20 di tích trùng tu, tôn tạo, tu sửa cấp thiết bao gồm Mộ đền thờ ông Phan Công Hớn, Bảo tàng Mỹ thuật, đình Bình Hòa (mộ đền thờ ơng Phạm Văn Chí), Hội qn Nhị Phủ, đình Nam Chơn, lăng Võ Di Nguy, Hội trường Thống Nhất, đền thờ Hùng Vương (trong khn viên Thảo Cầm viên), đình Xn Hòa, Hội ủng hộ Vệ quốc đồn, địa đạo Phú Thọ Hòa, Nhà truyền thống cách mạng người Hoa, Cột cờ Thủ Ngữ, quán Nhan Hương, mộ đền thờ Phan Chu Trinh, đình Tăng Phú, đình Nhơn Hòa, đình Bình Quới Tây, đình Phú Nhuận, chùa Giác Viên Minh Anh, Trăn trở quản lý, khai thác di sản văn hóa, http://www.sggp.org vn/tran-tro-quan-ly-khaithac-di-san-van-hoa-472478.html, 2017 Trong năm 2017, TP.HCM có 20 di tích trùng tu, tơn tạo, tu sửa cấp thiết với tổng kinh phí đầu tư 95,9 tỷ đồng, nguồn ngân sách nhà nước 79,5 tỷ đồng (chiếm 82,9%), nguồn xã hội hóa 16,4 tỷ đồng (17,1%)2 Với số liệu này, nguồn vốn ngân sách chiếm đa số việc trùng tu, tơn tạo tu sửa di tích lịch sử, văn hóa TP.HCM Vốn xã hội hóa chiếm 17.1%, doanh nghiệp du lịch đóng góp phần tỷ lệ Thực trạng đặt câu hỏi, vai trò doanh nghiệp du lịch lữ hành việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa xã hội TP.HCM trình phát triển du lịch nào? Để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu này, tác giả tiến hành xây dựng bảng câu hỏi dựa khung phân tích Hội đồng Tiêu chí phát triển Du lịch bền vững toàn cầu (2015) để khảo sát vai trò doanh nghiệp du lịch việc bảo tồn phát huy giá trị di sản Tác giả lựa chọn 20 doanh nghiệp du lịch theo phương pháp phi xác xuất thuận tiện Các thang đo bảng khảo sát đo lường với 04 mức độ Rất tốt, tốt, không tốt không tốt Một số vấn đề lý thuyết phát triển du lịch bền vững mối quan hệ doanh nghiệp lữ hành vấn đề di sản văn hóa 1.1 Khái niệm phát triển du lịch bền vững Du lịch bền vững là vấn đề được các nhà nghiên cứu về du lịch quan tâm với   một số quan niệm khác nhau.  Tác giả  Phạm Trung Lương (2014) tiếp cận du lịch bền vững từ ba góc độ:  kinh tế, văn hóa, và mơi trường. Về  kinh tế, du lịch bền vững là phải tạo ra thu   nhập cho cộng đồng hướng đến nâng cao mức sống của cộng đồng địa phương   nơi diễn ra du lịch. Về văn hóa là phải bảo tồn và tơn tạo các giá trị văn hóa, đảm  bảo sự tồn vẹn của các giá trị này trong hoạt động du lịch. Về mơi trường, du lịch   bền vững phải gắn với bảo vệ mơi trường trong hoạt động du lịch.  Theo Báo cáo Trung tâm Bảo tồn phát huy giá trị di tích Thành phố Hồ Chí Minh, 2017 Theo đó, phát triển du lịch bền vững là một hoạt động khai thác một cách có quản lí   các giá trị tự nhiên và nhân văn nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách du lịch, có quan   tâm đến lợi ích kinh tế dài hạn trong khi vẫn đảm bảo sự đóng góp cho bảo tồn và tơn tạo   các nguồn tài ngun, duy trì được sự  tồn vẹn văn hóa để  phát triển hoạt động du lịch   trong tương lai; cho cơng tác bảo vệ mơi trường và góp phần nâng cao mức sống của cộng   đồng địa phương3 Tương tự như vậy, Tổ chức Du lịch thế giới quan niệm: Du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu   hiện tại của khách du lịch và người dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn   và tơn tạo các nguồn tài ngun cho việc phát triển hoạt động du lịch trong tương lai. Du   lịch bền vững sẽ có kế hoạch quản lý các nguồn tài ngun nhằm thỏa mãn các nhu cầu về  kinh tế, xã hội, thẩm mỹ của con người trong khi đó vẫn duy trì được sự  tồn vẹn về  văn  hóa, đa dạng sinh học, sự phát triển của các hệ  sinh thái và các hệ  thống hỗ  trợ  cho cuộc   sống của con người4 Cùng cách tiếp cận này, Edgell (2006, tr.15)  đưa ra khái niệm cụ  thể  hơn.  Theo ơng, phát triển du lịch bền vững là phải thân thiện với mơi trường kể cả mơi   trường tự  nhiên và mơi trường nhân tạo; khơng được  ảnh hưởng đến các giá trị  văn hóa, ngơn ngữ, phong tục, tập qn và thậm chí là bối cảnh sống của con   người; là phải bảo vệ  văn hóa, lịch sử, di sản và nghệ  thuật của cộng đồng địa  phương.  Từ  ba quan niệm trên về  phát triển du lịch bền vững có thể  thấy sự  tương   đồng trong ba quan niệm đó. Đó là đều đề  cập đến 02 trụ cột quan trọng của du   lịch bền vững là mơi trường và văn hóa. Điểm khác biệt duy nhất trong hai khái   niệm của Edgell và của Phạm Trung Lương là khơng đề  cập đến khái niệm kinh  tế trong du lịch bền vững của mình Tóm lại, qua phân tích hai khái niệm về  du lịch bền vững  ở trên, tác giả  sử  dụng khái niệm du lịch bền vững của Tổ chức Du lịch thế giới trong bài viết này.  Phạm Trung Lương, Phát triển bền vững từ góc độ mơi trường, tài liệu Nhân học du lịch, 2014 Nguyễn Đình Hoè Vũ Văn Hiến, Du lịch bền vững, Nxb Đại học Quốc, 2001 1.2 Vấn đề bảo vệ di sản văn hóa phát triển du lịch bền vững nhìn từ mối quan hệ doanh nghiệp lữ hành Một trong ba chân của phát triển du lịch bền vững là những giá trị về văn hóa   và xã hội (Hai chân còn lại là vấn đề  mơi trường và kinh tế  trong phát triển du   lịch). Điều kiện về văn hóa và xã hội được hiểu là những giá trị văn hóa và xã hội  được tích tụ  và  chắc lọc  trong q trình phát triển của cộng đồng địa phương   Hoạt động du lịch khơng được “gây hại đến các cấu trúc xã hội hoặc văn hóa của   cộng đồng nơi diễn ra hoạt động du lịch” (Nguyễn Mạnh Cường, 2017, tr.27). Du   lịch khơng những góp phần giới thiệu giá trị  văn hóa và xã hội đến du khách mà  còn phải tơn trọng văn hóa và truyền thống địa phương. Nội dung về  văn hóa xã  hội trong phát triển du lịch bền vững được thể hiện ở Bảng sau:  Bảng 1. Chỉ  số đánh giá yếu tố  văn hóa xã hội trong phát triển du lịch  bền vững STT Chỉ số Doxsey Tiêu chí Sự xuất hiện các bệnh/dịch bệnh liên quan đến du lịch  Tệ nạn xã hội liên quan đến du lịch  Hiện trạng các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương  Số người ăn xin/tổng số dân cư của địa phương  Tỷ lệ % mất giá đồng tiền vào mùa cao điểm du lịch  Độ  thương mại hóa của các sinh hoạt văn hóa truyền thống (lễ  hội, ma   (Nguồn: Nguyễn Mạnh Cường, tr 27) chay, cưới hỏi, phong t ục, t ập quán, ) đ ượ2015, c xác đ ịnh theo phương pháp  Để đảm bảo nội dung văn hóa xã hội Bảng nói trên, khơng thể khơng quan tâm đến vai trò doanh nghiệp du lịch lữ hành Bởi lẽ chủ thể trực tiếp tác động đến giá trị văn hóa xã hội q trình khai thác sản phẩm du lịch Theo đó, vai trò doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành thể 04 khía cạnh Khía cạnh thứ tuân thủ hướng dẫn quy định liên quan đến văn hóa xã hội điểm đến du lịch Khía cạnh thứ hai vấn đề kinh doanh sản phầm đồ cổ đồ giả cổ Khía cạnh thứ ba vấn đề đóng góp cho cơng tác bảo tồn giá trị di tích, lịch sử Khía cạnh thứ tư việc sử dụng yếu tố văn hóa xã hội quảng bá sản phẩm du lịch cơng ty Bốn khía cạnh xác định dựa tiêu chí phát triển du lịch bền vững toàn cầu phiên 2.0 Hội đồng Tiêu chí phát triển Du lịch bền vững tồn cầu Có thể trình bày 04 khía cạnh vừa nêu Bảng Bảng Các khía cạnh thể vai trò doanh nghiệp vấn đề văn hóa xã hội phát triển du lịch bền vững STT Nội dung Doanh nghiệp tuân thủ hươn ́ g dẫn hoặc quy định về hành vi ứ ngtạo xử tác khảo tham cổ quan văn hóa hayphép lịch sử nhạ y cả m, Đồ haycác lịchđiể sửm không mua bán hay trưng bày, trừpkhi luật cho góp phép Doanh nghiệ có trách pháp nhiệm đóng cho cơng tác bảo tờn di tích, tàinghiệ sản quan trị tớ lịcvề h sử , vănthuậ hóa, khảnotrúc cở, hoặ có ý Doanh p sử trọ dụng có cácgiá yếu nghệ t, kiế c di phát triển lịch vững toàn cầu, 2015) sản vă(Nguồn: n hóaHội địađồng phưTiêu ơngchítrong hoạDu t độ ngbền kinh doanh, thiế t kế, trang Bốn khía cạnh nhấn mạnh đến vấn đề quan trọng bảo tồn di sản văn hóa mà doanh nghiệp phải tuân theo Phản ánh tương đối đầy đủ từ ứng xử với di sản văn hóa, mua bán sử dụng sản phẩm mô yếu tố nghệ thuật, kiến trúc thuộc giá trị di tích văn hóa đến việc đóng góp vào việc bảo tồn giá trị di tích văn hóa Khảo sát vai trò doanh nghiệp du lịch bảo vệ di sản văn hóa để phát triển du lịch bền vững Thành phố Hồ Chí Minh Trong hoạt động du lịch, di sản văn hóa thường điểm nhấn tour du lịch Việc khai thác di sản văn hóa cần phải làm tăng lợi ích chúng giảm thiểu tác động tiêu cực để bảo tồn di sản Tình hình gia tăng lợi ích di sản văn hóa giảm thiểu tác động tiêu cực chúng thể Bảng sau: Bảng Kết khảo sát vai trò doanh nghiệp du lịch lữ hành bảo vệ di sản văn hóa STT Nội dung Kết khảo sát (%) Rất tốt Doanh nghiệp tuân thủ Tốt Không tốt Rất không 65.8 34.2 tốt 100 0 25.5 19.7 30.8 26 10 12 50 28 hướng dẫn hoặc quy định về hành vi ứng xử tham quan điểm văn hóa hay lịch sử nhạy cảm, nhằm giảm nhẹ tác động từ du khách tăng sự ưa thích của du khách Đồ tạo tác khảo cổ hay lịch sử không phép mua bán hay trưng bày, trừ được luật pháp quốc gia hoặc quốc tế cho phép Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng góp cho cơng tác bảo tờn di tích, tài sản quan trọng có giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cở, có ý nghĩa về tinh thần, tuyệt đối không cản trở việc lại của cư dân địa phương Doanh nghiệp sử dụng yếu tố về nghệ thuật, kiến trúc hoặc di sản văn hóa địa phương hoạt động kinh doanh, thiết kế, trang trí, ẩm thực, q̀y hàng, đờng thời tơn trọng qùn sở hữu trí tuệ của cộng đồng địa phương (Nguồn: Khảo sát nhanh tác giả) Trong tiêu chí trên, tiêu chí 1, doanh nghiệp khảo sát trả lời thực tốt Tất tiêu chí đạt 100% tốt tốt Ở tiêu chí “Doanh nghiệp tuân thủ hướng dẫn hoặc quy định về hành vi ứng xử tham quan điểm văn hóa hay lịch sử nhạy cảm, nhằm giảm nhẹ tác động từ du khách tăng sự ưa thích của du khách”, doanh nghiệp du lịch lữ hành đánh giá tốt Trong trình đưa du khách đến điểm văn hóa lịch sử nhạy cảm, doanh nghiệp du lịch lữ hành lưu ý kỹ với du khách điều nên làm không nên làm Bởi không làm vậy, doanh nghiệp khó làm ăn tiếp Ở tiêu chí thứ 2, “Đồ tạo tác khảo cổ hay lịch sử không phép mua bán hay trưng bày, trừ được luật pháp quốc gia hoặc quốc tế cho phép”, doanh nghiệp trả lời họ thực tốt vấn đề Riêng tiêu chí doanh nghiệp đánh giá tốt Có thể lý giải điều tiêu chí khơng liên quan đến doanh nghiệp hoạt động khai thác điểm du lịch Việc buôn bán sản phẩm, hàng hóa đơn vị kinh doanh khác điểm đến thực doanh nghiệp lữ hành khơng có liên quan Cho nên việc tn thủ điều kiện kinh doanh chắn đạt 100% tốt Ở tiêu chí thứ 3, “Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng góp cho cơng tác bảo tờn di tích, tài sản quan trọng có giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cở, có ý nghĩa về tinh thần, tuyệt đối không cản trở việc lại của cư dân địa phương”, doanh nghiệp tự đánh giá chưa thể tốt trách nhiệm họ Hơn 50% số doanh nghiệp hỏi trả lời họ thực chưa tốt chưa tốt việc đóng góp vào q trình bảo tồn di sản văn hóa Nguyên nhân chủ yếu họ chưa thấy chế rõ ràng để thể trách nhiệm họ Ở tiêu chí thứ tư, kết nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp sức tận dụng khai thác triệt để yếu tố về nghệ thuật, kiến trúc hoặc di sản văn hóa địa phương hoạt động kinh doanh, thiết kế, trang trí, ẩm thực, quầy hàng, đồng thời tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của cộng đờng địa phương Nó cách để doanh nghiệp thu hút khách du lịch tốt Còn vấn đề quyền thực tế doanh nghiệp chưa nhắc đến Chỉ có 22% cho việc sử dụng yếu tố nghệ thuật, kiến trúc di sản văn hóa địa phương có tính đến vấn đề quyền, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ cộng đồng Giải pháp liên quan đến phát huy vai trò doanh nghiệp du lịch bảo vệ di sản văn hóa để phát triển du lịch bền vững Thành phố Hồ Chí Minh Bảo vệ di sản văn hóa hai trụ cột quan trọng phát triển du lịch bền vững Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch cần phải thể vai trò họ vấn đề này, nhưng, thực tế vai trò doanh nghiệp chưa thể cách rõ nét Doanh nghiệp du lịch lữ hành nặng “quan hệ mua - bán” việc khai thác giá trị di sản văn hóa tour du lịch Họ trả tiền dẫn du khách đến tham quan mà họ làm Cho nên, cần phải có biện pháp, cách thức phù hợp để doanh nghiệp thể tốt vai trò việc bảo tồn di sản văn hóa mơi trường hoạt động họ Theo đó, thời gian tới, nhà nước cần tập trung vào ba giải pháp quan trọng đây: Trước hết, cần nâng cao nhận thức doanh nghiệp du lịch lữ hành vai trò giá trị di sản văn hóa du lịch Đây bước quan trọng làm tảng phát huy hiệu giải pháp Một nhận thức doanh nghiệp tăng lên, tốt hơn, định hướng khai thác sản phẩm hoạt động du lịch họ phù hợp với định hướng bảo vệ, khai thác tôn tạo di sản văn hóa xã hội điểm đến du lịch Không vậy, nhận thức tốt, doanh nghiệp tham gia tích cực, động hiệu công tác bảo tồn phát huy di sản văn hóa xã hội Để làm điều này, nhà nước nên thường xuyên tổ chức chương trình hội thảo di sản văn hóa xã hội du lịch với tham gia đông đảo doanh nghiệp lữ hành để họ hiểu vấn đề Nhà nước tổ chức ký kết thỏa ước với lãnh đạo doanh nghiệp khai thác, bảo tồn phát triển di sản văn hóa Với xuất thỏa ước này, doanh nghiệp du lịch lữ hành nhìn nhận lại mối quan hệ họ, nâng cao nhận thức họ khai thác giá trị di sản văn hóa Các thỏa ước cần phổ biến rộng rãi tới nhân viên làm việc để họ hiểu rõ nhiệm vụ họ quy định di sản văn hóa ghi nhận thỏa ước Thứ hai, xây dựng quỹ bảo vệ di sản văn hóa nơi có du lịch Các doanh nghiệp có nhiệm vụ đóng góp quỹ họ đến khai thác điểm đến Quỹ dùng vào mục đích trùng tu, tơn tạo di tích Liên quan đến vấn đề Quỹ, nhà nước, mà cụ thể TP.HCM cần ban hành quy định liên quan đến quản lý sử dụng quỹ cách cơng khai, minh bạch đặc thù Theo đó, trước hết, TP.HCM cần làm việc với doanh nghiệp du lịch lữ hành để thảo luận mức độ đóng góp quỹ từ phía nhà nước từ phía doanh nghiệp Sau thống mức đóng góp Lãnh đạo Thành phố chủ trì thành lập quỹ với quy chế hoạt động rõ ràng, cụ thể quy định pháp luật quản lý quỹ Hàng năm, nhà nước cần công khai minh bạch tới doanh nghiệp du lịch lữ hành quỹ Công khai minh bạch quỹ cách thức để đảm bảo quỹ sử dụng phù hợp, mục đích hiệu Không vậy, cần khẳng định quyền kiểm soát quỹ doanh nghiệp du lịch lữ hành để họ tham gia thực quyền kiểm sốt quỹ họ Quy định giúp cho doanh nghiệp tin tưởng vào trình quản lý quỹ nhà nước, từ thực trách nhiệm đóng góp tích cực hiệu Thứ ba, xây dựng ban hành hàng loạt tiêu chí du lịch bền vững cho nhà hàng, khách sạn, công ty du lịch, lữ hành, v.v Bộ tiêu chí du lịch bền vững có vai trò ý nghĩa quan trọng phát triển du lịch bền vững Nó đóng vai trò tiêu chuẩn để đánh giá vai trò định hướng dẫn dắt phát triển du lịch bền vững Bộ tiêu chí du lịch bền vững cần bao gồm tiêu chí mà doanh nghiệp du lịch lữ hành phải hướng tới tuân theo Trong tiêu chí du lịch bền vững cần đưa cách chi tiết quy chuẩn bảo vệ tôn trọng di sản văn hóa Những tiêu chuẩn để xếp hạng để kiểm tra hoạt động doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh khai thác du lịch Sau khi bộ  tiêu chí du lịch bền vững được ban hành, nhà nước cần tổ  chức   phổ  biến các bộ  tiêu chí này đến các đơn vị  có liên quan trong đó có các doanh   nghiệp du lịch lữ hành để họ nắm rõ và thực hiện. Quan trọng hơn, nhà nước cần  làm sao cho các bộ  tiêu chí về  du lịch bền vững này trở  thành “tài liệu gối đầu   giường” của các doanh nghiệp du lịch lữ hành. Tài liệu này khơng những là căn cứ  để kiểm tra doanh nghiệp mà còn là tài liệu để các doanh nghiệp tập huấn và xây   dựng các chiến lược hành động phù hợp với phát triển du lịch bền vững Kết luận Doanh nghiệp du lịch lữ hành là chủ thể quan trọng trong khai thác các điểm  đến du lịch. Thế nhưng chính doanh nghiệp du lịch lữ hành lại là đối tượng chưa   hiểu rõ, đầy đủ  và thể  hiện đúng mối quan hệ của họ đối với vấn đề  di sản văn   hóa xã hội trong khai thác du lịch. Từ phía nhà nước, hồn tồn chưa có những quy  định bài bản và cụ thể, rõ ràng về mối quan hệ của doanh nghiệp du lịch lữ hành  trong việc tơn tạo, trùng tu và bảo tồn các di sản văn hóa. Trong thời gian tới cần   thực hiện nhiều biện pháp để  doanh nghiệp du lịch lữ hành thể hiện tốt hơn nữa   vai trò của họ trong vấn đề khai thác, tơn tạo và bảo tồn các giá trị di tích lịch sử  văn hóa.  Tài liệu tham khảo Minh Anh, Trăn trở quản lý, khai thác di sản văn hóa, http://www.sggp.org vn/tran-tro-quan-ly-khai-thac-di-san-van-hoa- 472478.html, 2017 Nguyễn Mạnh Cường, Vai trò quyền địa phương cấp tỉnh phát triển du lịch bền vững tỉnh Ninh Bình, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2015 Nguyễn Thị Hậu, Bản sắc văn hóa thị Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh, http://tphcm.chinhphu.vn/ban-sac-van-hoa-cua-do-thi-sai-gon-tp-ho-chiminh, 2015 Edgell, David L, Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future, New York: Haworth Press, 2006 GSCT Council (Hội đồng Tiêu chuẩn du lịch bền vững toàn cầu), Đề 10 xuất phiên 2.0 Tiêu chuẩn du lịch bền vững toàn cầu, https://www.gstcouncil org/wp /Vietnamese-GSTC-H-TOv2.pdf, 2015 Nguyễn Đình Hoè Vũ Văn Hiến, Du lịch bền vững, Nxb Đại học Quốc, 2001 Phạm Trung Lương, Phát triển bền vững từ góc độ mơi trường, tài liệu Nhân học du lịch, 2014 11 ... đến phát huy vai trò doanh nghiệp du lịch bảo vệ di sản văn hóa để phát triển du lịch bền vững Thành phố Hồ Chí Minh Bảo vệ di sản văn hóa hai trụ cột quan trọng phát triển du lịch bền vững Doanh. .. bảo vệ di sản văn hóa để phát triển du lịch bền vững Thành phố Hồ Chí Minh Trong hoạt động du lịch, di sản văn hóa thường điểm nhấn tour du lịch Việc khai thác di sản văn hóa cần phải làm tăng lợi... ty du lịch, lữ hành, v.v Bộ tiêu chí du lịch bền vững có vai trò ý nghĩa quan trọng phát triển du lịch bền vững Nó đóng vai trò tiêu chuẩn để đánh giá vai trò định hướng dẫn dắt phát triển du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của doanh nghiệp du lịch đối với phát triển với di sản văn hóa trong chính sách phát triển du lịch bền vững tại thành phố Hồ Chí Minh, Vai trò của doanh nghiệp du lịch đối với phát triển với di sản văn hóa trong chính sách phát triển du lịch bền vững tại thành phố Hồ Chí Minh, Khảo sát vai trò của doanh nghiệp du lịch trong bảo vệ di sản văn hóa để phát triển du lịch bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh, Giải pháp liên quan đến phát huy vai trò của doanh nghiệp du lịch trong bảo vệ di sản văn hóa để phát triển du lịch bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan