Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng - GV. Lê Văn Phong

69 130 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 05:59

Bài giảng với các nội dung: một số định nghĩa về chuỗi cung ứng; quản lý chuỗi cung ứng, chi phí dành cho hậu cần toàn cầu; đặc tính của chuỗi cung ứng; hoạt động của chuỗi cung ứng những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng; thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh... CHƯƠNG  1 TỔNG QUAN VỀ  CHUỖI CUNG ỨNG GV Lê Văn Phong Email : vanphongle76@yahoo.com Tel: 0903264489 LOGO LOGO 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng:                Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp  hay gián tiếp nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.  Chuỗi cung ứng khơng chỉ bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp mà  còn liên quan nhà vận chuyển, nhà kho, nhà bán lẻ và khách hàng LOGO 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng:                          Một số định nghĩa về chuỗi cung ứng như sau:  “Xét trên tính hệ thống, đó là sự  kết hợp chiến lược của các chức năng  kinh doanh truyền thống và những chiến thuật xun suốt theo các chức  năng  đó  trong  những  cơng  ty  riêng  biệt  nhằm  mục  đích  cải  tiến  hoạt  động trong dài hạn cho nhiều cơng ty cũng như cho tồn bộ chuỗi cung  ứng”.   LOGO 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng:  “Quản lý chuỗi cung ứng là sự kết hợp sản xuất, tồn kho, địa điểm và  vận tải giữa các thành viên tham gia trong chuỗi cung ứng nhằm đạt  được khối lượng cơng việc hiệu quả nhất trong thị trường đang phục  vụ”.          Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả đòi hỏi cải thiện đồng thời cả  mức  độ dịch vụ khách hàng và mức hiệu quả của sự điều hành nội bộ ở các  cơng ty trong chuỗi cung ứng LOGO 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng:                         Dịch vụ khách hàng ở mức căn bản nhất nghĩa là tỉ lệ hồn  thành đơn hàng với mức độ cao thích hợp; tỉ lệ giao hàng đúng giờ cao; tỉ  lệ khách hàng trả lại sản phẩm thấp với bất kỳ lý do nào.                          Tính hiệu quả  nội bộ  của các cơng ty trong chuỗi cung ứng  đồng nghĩa với các tổ chức này đạt tỉ lệ hồn vốn đầu tư đối với hàng  tồn kho và các tài sản khác là cao; tìm ra nhiều giải pháp để giảm thấp  hơn chi phí vận hành và chi phí bán hàng.   LOGO 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng:  Hâu câ ̣ ̀n:  Pham vi:  Liên quan đê ̣ ́n các hoat đông xay ra trong pham vi  ̣ ̣ ̉ ̣ cua môt tô ch ̉ ̣ ̉ ức riêng le.̉  Chức năng:  ­ Tâp trung va ̣ ̀o sự quan tâm đối với các hoat đông nh ̣ ̣ ư: thu  mua, phân phối, bao tri ̉ ̀.  ­ Là môt phâ ̣ ̀n công viêc cua chuô ̣ ̉ ̃i cung ứng.  LOGO LOGO 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng:  Quan ly ̉ ́ chuỗi cung ứng:  Pham vi:  Liên quan đê ̣ ́n hê thô ̣ ́ng các công ty làm viêc v ̣ ới nhau  và kết hợp các hoat đông đê phân phô ̣ ̣ ̉ ́i san phâm trên thi  ̉ ̉ ̣ trường  Chức năng:  ­ Tất ca ca ̉ ́c vấn đề về hâu câ ̣ ̀n nhưng thêm các hoat đông kha ̣ ̣ ́c  như tiếp thi, pha ̣ ́t triên san phâm m ̉ ̉ ̉ ới, tài chính và dich vu  ̣ ̣ khách hàng LOGO ­ Là hoat đông xuyên suô ̣ ̣ ́t trong toàn bô hoat  ̣ ̣ đông san xuâ ̣ ̉ ́t kinh  LOGO 5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến  lược kinh doanh:               Chuỗi cung ứng của cơng ty là phần thiết yếu trong phương pháp tiếp  cận đến thị trường mà cơng ty phục vụ.  Chuỗi cung ứng cần phải đáp ứng u cầu của thị trường và phù hợp  chiến lược kinh doanh của cơng ty.                 Chiến lược kinh doanh mà cơng ty sử dụng xuất phát từ nhu cầu  khách hàng, đang hay sẽ phục vụ.Dựa vào nhu cầu khách hàng, chuỗi  cung ứng phải thể hiện tính đáp ứng nhanh và tính hiệu quả LOGO 5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh  doanh:                  Chú ng ta cù ng xem xé t 2 hê thô ̣ ́ ng siêu thi Coopmark va ̣ ̀  Big C:  Siêu thi Coopmark:  ̣  Diên ti ̣ ́ ch: Siêu thi co ̣ ́  diên ti ̣ ́ ch trung bì nh  Vò ng bao phu: Phân bô  ̉ ̉ ở trung tâm thà nh phố , có  mât đô dân c ̣ ̣ ư đông  Khá ch hà ng: Có  nhiề u nhu cầ u và  sở thí ch  Đăc ti ̣ ́ nh:  ­ Khá ch hà ng tì m kiế m sự tiên l ̣ ợi chứ  không phai gia ̉ ́  thấ p nhấ t LOGO 5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh  doanh: ­ Khách hàng thường vội vã, chọn cửa hàng ở gần nhất và có đủ loại sản  phẩm để họ có thể mua hàng hố thường dùng trong nhà và nhiều loại  thức ăn nhanh chóng ­ Chuỗi cung ứng cần phải làm nỗi bật tính đáp ứng kịp thời ­ Nhóm khách hàng mong ḿn sự tiên l ̣ ợi và sẵn sàng chi tra cho  ̉ điều này LOGO 5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh  doanh:  Siêu thi Big C: ̣  Diên ti ̣ ́ch: Siêu thi co ̣ ́ diên ti ̣ ́ch lớn  Vòng bao phu: Đăt  ̉ ̣ ở cửa ngõ chính cua tha ̉ ̀nh phố  Khách hàng: Hưởng chiết khấu khi mua sắm  Đăc ti ̣ ́nh:  ­ Khách hàng tìm kiếm giá thấp nhất LOGO 5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh  doanh: ­ Khách hàng khơng vội vã, họ sẵn lòng lái xe với khoảng xa và mua với số lượng  lớn sản phẩm để được mức giá thấp nhất có thể ­ Chuỗi cung ứng cần phải tập trung vào tính hiệu quả cao ­ Khách hàng biết rất rõ về giá nên chuỗi cung ứng cần phai ti ̉ ̀m từng cơ  hôi đê giam chi phi ̣ ̉ ̉ ́ đê co ̉ ́ thê tiê ̉ ́t kiêm cho kha ̣ ́ch hàng.   LOGO 5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược  kinh doanh:      Có 3 bước để chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh của  cơng ty bạn: o Buớc 1:  Hiểu thị trường mà cơng ty bạn phục vụ,   o Bước 2: Xác định thế mạnh hay khả năng cạnh tranh cốt lõi của cơng ty  và vai trò cơng ty có thể thực hiện trong việc phục vụ thị trường, o Bước 3: Phát triển khả năng cần thiết trong chuỗi cung ứng để hỗ trợ  vai trò mà cơng ty bạn đã chọn LOGO 5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh  doanh:  Hiểu thị trường mà cơng ty bạn phục vụ:               Để  làm rõ các u cầu đối với khách hàng mà cơng ty phục vụ cần xác định  những thuộc tính sau:    ­ Khối lượng sản phẩm cần thiết cho mỗi lơ hàng ­ Thời gian đáp ứng để khách hàng hài lòng ­ Đa dạng hố sản phẩm cần thiết ­ Mức độ phục vụ yêu cầu ­ Giá cả của sản phẩm.  ­ Mức độ mong muốn thay đổi sản phẩm. .  LOGO 5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh  doanh:  Xác định năng lực cạnh tranh cốt lõi của cơng ty: ­ Cơng ty là đối tượng tham gia nào trong chuỗi cung ứng: nhà sản xuất, nhà phân  phối, nhà bán lẻ hay nhà cung cấp dịch vụ?   ­ Cơng ty có thể làm gì để trở thành một bộ phận của chuỗi cung ứng?   ­ Khả năng cạnh tranh cốt lõi của cơng ty là gì? ­ Cơng ty muốn tạo lợi nhuận bằng cách nào?   LOGO 5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến  lược kinh doanh: Ví  du:̣       Cơng ty Holcim Việt Nam sản xuất xi­măng cho nhiều thị trường khác  nhau thơng qua nhiều sản phẩm, xi­măng bao, xi măng rời, nhiều chủng lọai xi­ măng dùng cho xây tơ, cho cầu cảng, các cơng trình cơng cộng … Cơng ty này  còn tham gia các đấu thầu các cơng trình lớn của quốc gia. Cơng ty cung ứng cho  các đại lý qua hệ thống đường bộ và đường thủy.   LOGO 5. Thiết lập CCU phù hợp với chiến lược kinh doanh:  Phát triển khả năng cần thiết trong chuỗi cung ứng: + Sản xuất – tác nhân thúc đẩy này có thể đáp ứng nhanh qua việc xây dựng nhà  máy với cơng suất thừa, sử  dụng kỹ thuật sản xuất linh hoạt nhằm tạo ra đủ  loại sản phẩm.  + Tồn kho – Tính đáp ứng nhanh có thể đạt được thơng qua việc tồn trữ sản phẩm  ở mức cao với đủ chủng loại. Tính đáp ứng kịp thời có thể đạt được bằng cách  tồn trữ  sản phẩm nhiều nơi gần với khách hàng, sẵn sàng cung ứng ngay khi  cần LOGO 5. Thiết lập CCU phù hợp với chiến lược kinh doanh: +  Địa điểm –Tính kịp thời có thể đạt được thơng qua việc mở nhiều địa điểm gần  nơi khách hàng + Vận tải – Tính đáp ứng nhanh có thể đạt được thơng qua phương thức vận  chuyển nhanh và linh hoạt.   + Thơng tin – Sức mạnh của tác nhân thúc đẩy này phát triển mạnh vì kỹ thuật thu  nhận và chia sẻ thơng tin ngày càng phổ biến, dễ  sử dụng và rẻ  hơn. Thơng tin  là một sản phẩm rất hữu ích vì nó thể được ứng dụng trực tiếp để nâng cao khả   năng thực thi của 4 tác nhân thúc đẩy khác của chuỗi cung ứng LOGO CHƯƠNG 1: ­TUẦN 1 So sánh quan điểm: chuỗi cung ứng – hậu cần  Hãy trình bày một mơ hình chuỗi cung ứng tại Việt Nam? Hãy phân tích vai trò 1 trong 5 tác nhân thúc đẩy CCU? Xem xét trường hợp một doanh nghiệp đang lựa chọn dịch  vụ vận tải của một nhà cung cấp. Có những phương thức  vận tải hàng hóa nào? Thuận lợi nào khi sử dụng vận chuyển  bằng xe tải?    Thuận lợi­Bất lợi đối với một cơng ty có mức tồn kho cao là  gì? Và khi có mức tồn kho thấp là gì?  Trình bày quan điểm cá nhân về cấu trúc chuỗi cung ứng cũ  và mới? (liên kết ảo)?     LOGO  Thanks LOGO  Hđộng một cách độc lập nhưng khơng có sự liên  kết với nhau LOGO Bạn Tồn:  Cty Hòa Bình  Hố Nai – Tp.Biên Hòa – Đnai  Phòng QA. (Vật tư đầu vào, bán thành phẩm,  thành phẩm…)  Nhà cung cấp ngủ kim (Cty Thuận Phát…  Kính cường lực (Cty Kim Ngọc…)  …  Liên kết: Cty Ngọc Hằng (10km)  Khách hàng: Interwood-Binh Duong LOGO ... động trong dài hạn cho nhiều cơng ty cũng như cho tồn bộ chuỗi cung ứng .   LOGO 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng:  Quản lý chuỗi cung ứng là sự kết hợp sản xuất, tồn kho, địa điểm và  vận tải giữa các thành viên tham gia trong chuỗi cung ứng nhằm đạt ...LOGO 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng:                Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp  hay gián tiếp nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.  Chuỗi cung ứng khơng chỉ bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp mà ... Chuỗi cung ứng khơng chỉ bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp mà  còn liên quan nhà vận chuyển, nhà kho, nhà bán lẻ và khách hàng LOGO 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng:                          Một số định nghĩa về chuỗi cung ứng như sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng - GV. Lê Văn Phong, Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng - GV. Lê Văn Phong, Tổng quan về chuỗi cung ứng:, Hoạt động của chuỗi cung ứng:, Tình huống quan sát (tt),   3. Cấu trúc của chuỗi cung ứng:, Những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng:, Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh:, Thiết lập CCU phù hợp với chiến lược kinh doanh:

Từ khóa liên quan