Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc

33 618 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 05:10

Xin kÝnh chµo quý thÇy, c« gi¸o! Chµo c¸c em häc sinh th©n mÕn! kiÓm tra bµi cò . ? 1 2 3 4 Bµi 6 : tÝnh t­¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng c«ng thøc céng vËn tèc. I. TÝnh t­¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng. II. C«ng thøc céng vËn tèc. kiểm tra bài cũ. C2: Chuyển động cơ học là gì ? Làm thế nào để biết được một vật chuyển động hay đứng yên so với vật khác? -Trả lời: + Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian. + Muốn biết được một vật có chuyển động hay không ta phải ta phải so sánh xem vị trí của nó có thay đổi so với vật khác theo thời gian hay không . ! kiểm tra bài cũ. C1:Em hãy cho biết, hệ quy chiếu là gì? -Trả lời: Hệ quy chiếu là một hệ gồm: + Một hệ trục toạ độ gắn vào vật mốc. + Một mốc thời gian. + Một đồng hồ dùng để đo thời gian. ! kiểm tra bài cũ. C3: Quỹ đạo chuyển động là gì? Trong thực tế các em hay gặp những dạng nào? -Trả lời: + Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó gọi là quỹ đạo của chuyển động. + Trong thực tế thường gặp: Đường thẳng; đường cong; đường tròn ! cách tính độ lớn của véc tơ tổng. C4: Cho đẳng thức sau: cba += -Trả lời: + TH1: a = b + c ! a Nêu cách tính độ lớn của véc tơ trong các trường hợp: + Hai véc tơ thành phần cùng phương cùng chiều. + Hai véc tơ thành phần cùng phương ngược chiều. + Hai véc tơ thành phần vuông góc nhau. + TH2: cba = + TH3: a 2 = b 2 + c 2 Trong đó: a, b, c lần lượt là độ lớn của các véc tơ tương ứng. Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc. t i L e = tc ( ) 4.25 2 1 2 LiW = 2,31,21,3 vvv += i. tính tương đối của chuyển động. 1. Tính tương đối của quỹ đạo. Kết luận: SGK. 2. Tính tương đối của vận tốc. Kết luận: SGK. Tóm lại: Quỹ đạo và vận tốc của cùng một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. ii. Công thức cộng vận tốc. 1. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động. Định nghĩa: SGK. 2. Công thức cộng vận tốc. a. Trường hợp các vận tốc cùng phư ơng cùng chiều. b. Trường hợp vận tốc tương đối cùng phư ơng ngược chiều với vận tốc kéo theo. hay rr r 1, 23 3, ,21 = + vv v tb tn nb v v v = + r r r Ta có: v 1,3 = v 1,2 + v 2,3 Ta có: |v 1,3 | =| v 1,2 v 2,3 | Tổng quát: Với: |v 1,2 v 2,3 | v 1,3 v 1,2 + v 2,3 Nếu: 2,31,2 vv Thì v 2 1,3 = v 2 1,2 + v 2 2,3 2,31,21,3 vvv += Tóm lại: v 2 1,3 = v 2 1,2 + v 2 2,3 + 2cos Với: ( ) 2,31,2 v,v = C1: Qua hai thí dụ trên em có nhận xét gì về hình dạng quỹ đạo của trái bóng? Từ đó rút ra nhận xét về tính tương đối của quỹ đạo. Trả lời: + Hình dạng quỹ đạo của trái bóng trong hai thí dụ trên là khác nhau. + Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau quỹ đạo có tính tương đối. C1: Qua c¸c thÝ dô trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ vËn tèc cña mét vËt chuyÓn ®éng? Tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ tÝnh t­¬ng ®èi cña vËn tèc. Tr¶ lêi: + VËn tèc cña vËt trong c¸c hÖ quy chiÕu kh¸c nhau th× kh¸c nhau – vËn tèc cã tÝnh t­¬ng ®èi. [...]... Trường hợp vận tốc cùng phương cùng chiều: r r r vtb = vtn + vnb r r r hay ⇒ v1,3 = v1,2 + v2,3 Ta cã: v1,3 = v1,2 + v2,3 − Trong đó : + V1,3 : Vận tốc của thuyền(1) đối với bờ (3) : Vận tốc tuyệt đối + V1,2 : Vận tốc của thuyền(1) đối với nước ( 2 ) : Vận tốc tương đối + V2,3 : Vận tốc của nước (2) đối với bờ (3) : Vận tốc kéo theo b Trường hợp vận tốc tương đối cùng phương ngược chiều với vận tốc kéo . tính tương đối của chuyển động. 1. Tính tương đối của quỹ đạo. Kết luận: SGK. 2. Tính tương đối của vận tốc. Kết luận: SGK. Tóm lại: Quỹ đạo và vận tốc của. em hãy suy ra công thức cộng vận tốc tổng quát? Đồng thời rút ra nhận xét về độ lớn của vận tốc tuyệt đối so với vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc, Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc, Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc

Từ khóa liên quan