Tóm tắt Luận văn tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu giải pháp nâng cao thể chất cho sinh viên Trường Đại học Nha Trang bằng các hoạt động ngoại khóa

39 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 05:54

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng phát triển thể chất và công tác thể dục thao ngoại khóa, luận án nghiên cứu lựa chọn một số môn thể thao phù hợp và các giải pháp đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường, nhằm đẩy mạnh phong trào hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa cho SV Trường Đại học (ĐH) Nha Trang, góp phần nâng cao thể lực và kết quả học tập cho đối tượng nghiên cứu. 1 A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1.ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục thể  chất trong các trường đại học, cao đẳng là một bộ  phận hữu cơ  của mục tiêu giáo dục và đào tạo, đồng thời là một mặt  giáo dục tồn diện cho thế  hệ trẻ  nhằm tạo ra lớp người mới, có năng  lực, phẩm chất, có sức khỏe, đó là lớp người “phát triển cao về trí tuệ,   cường tráng về  thể  chất, phong phú về  tinh thần, trong sáng về  đạo  đức”. Mục tiêu chiến lược này thể  hiện rõ những u cầu bức bách về  sức khỏe và thể  chất của lớp người lao động mới phục vụ  phát triển   kinh tế  xã hội và đặc biệt trong sự  nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại  hóa đất nước. Mặc dù, giáo dục thể  chất (GDTC) là một mơn học bắt  buộc trong nhà trường nhằm góp phần nâng cao sức khỏe thể chất của   sinh viên (SV), nhưng do nhiều ngun nhân khách quan và chủ quan, bộ  mơn này chưa thực sự  được SV chú trọng và còn tồn tại một bộ  phận  khơng nhỏ  có tư  tưởng cho rằng TDTT chỉ là một mơn phụ  nên có tâm   lý xem nhẹ. Trong chương trình GDTC, thì hoạt động thể  thao ngoại  khóa cho sinh viên là hết sức cần thiết trong việc nâng cao sức khỏe thể  chất và tinh thần của sinh viên. Vấn đề  quan trọng nhất để  hoạt động  thể dục thể thao ngoại khóa được tổ chức có hiệu quả, đó là hoạt động   phải có nội dung và hình thức phù hợp nhằm lơi cuốn được đơng   đảo  sinh viên  tham gia. Trong đó, việc thường xun nghiên cứu, tìm  hiểu thực trạng các vấn đề đang tồn tại trong cơng tác thể dục thể thao  ngoại khóa, để  đưa ra ra các biện pháp, giải pháp khắc phục là một  trong những vấn đề cần được quan tâm thực hiện trong cơng tác đào tạo   của nhà trường. Trên cơ sở phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết  của vấn đề  nghiên cứu, cũng như  xuất phát từ  những đòi hỏi của  thực,  chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao thể  chất cho sinh viên  Trương Đai hoc ̀ ̣ ̣  Nha Trang bằng các    hoạt động  ngoại khóa”.  Mục đích nghiên cứu:  Thơng qua việc đánh giá thực trạng phát triển thể chất và cơng tác  thể  dục thao ngoại khóa, luận án nghiên cứu lựa chọn một số  mơn thể  thao phù hợp và các giải pháp đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều  kiện  thực tiễn nhà trường, nhằm đẩy mạnh phong trào hoạt động tập  luyện  thể  dục thể  thao ngoại khóa  cho  SV  Trường Đại học  (ĐH)  Nha  Trang,  góp phần  nâng cao thể  lực và kết quả  học tập cho đối tượng  nghiên cứu.  Mục tiêu nghiên cứu:          Mục tiêu 1: Thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa và thể chất  của sinh viên Trương  ̀ ĐH  Nha Trang                  Mục tiêu 2: Xây dựng giai phap nâng cao thê chât cho sinh viên ̉ ́ ̉ ́   Trương  ̀ ĐH Nha Trang băng cac hoat đông ngoai khoa ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́            Mục tiêu 3: Đánh giá hiệu quả  thực nghiêm giai phap ngăn han ̣ ̉ ́ ́ ̣   nâng cao thê chât cho  ̉ ́ SV Trương  ̀ ĐH Nha Trang băng cac hoat đông ngoai ̀ ́ ̣ ̣ ̣  khoa ́ Giả thuyết khoa học: Nếu thông qua kết quả  nghiên cứu cơ  sở  lý luận, thực tiễn và vai  trò của cơng tác tổ chức hoạt động thể dục thể thao (TDTT) ngoại khóa   đối với việc rèn luyện và phát triển sức khỏe thể  chất và sức khỏe t âm  thần cho SV Trường ĐH Nha Trang, sẽ giúp việc tìm ra các giải pháp có  đủ cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học, được kiểm chứng trong thực tế phù  hợp với điều kiện hoạt động TDTT ngoại khóa của SV Trường ĐH Nha  Trang    Thành công của luận án sẽ  là  nhân tố  quan trọng phát huy  ưu  điểm, khắc phục những hạn chế  hiện nay trong công tác thể  dục thể  thao ngoại khóa, sẽ  thu hút đơng đảo SV tham gia tập luyện, góp p©hần  nâng cao được thể lực cũng như kết quả học tập của SV trong  thời gian  học tập tại nhà trường 2.NHỮNG ĐĨNG GĨP MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Đã đánh giá được thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa của  SV Trường ĐH Nha Trang  hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn về  số lượng, chất lượng giảng viên (GV), kinh phí, cơ sở vật chất, sân bãi  dụng cụ  Về nội dung, hình thức và hình thức tổ chức tập luyện TDTT  ngoại khóa cũng chưa đáp  ứng được nguyện vọng cũng như  nhu cầu  (NC) của SV. Tính chun cần tập luyện ngoại khóa chưa cao, chưa trở  thành thói quen thường xun trong SV. Thực trạng thể lực SV đánh giá  theo Quyết định 53/2008/QĐ­BGDĐT của Bộ GD&ĐT thì tỷ lệ xếp loại  tốt còn rất ít, phần lớn là loại đạt và chưa đạt. Chỉ  số  dung tích sống  đạt loại trung bình ở cả nam và nữ. Chỉ số cơng năng tim ở cả SV nam  và nữ đạt loại kém. Chất lượng cuộc sống của SV đang học tại Trường  ĐH Nha Trang  có 20% SV được xếp loại “Cao” (điểm SF36 >80 điểm),   48% SV   mức “Trung bình” (điểm SF36 >30 điểm), còn lại có đến  32% SV ở mức “Thấp” (điểm SF36 ≤30 điểm) 2. Đã lựa chọn và xây dựng được 05 giải pháp giai phap nâng cao ̉ ́   thê chât cho SV Tr ̉ ́ ương ĐH  Nha Trang băng cac hoat đông TDTT ngoai ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣  khoa  ́ bao gồm: Xây dựng nội dung và hình thức tổ  chức các hoạt động  tập luyện TDTT ngoại khóa  phù hợp với u cầu của SV cũng như các  điều kiện thực tế  trong Nhà trường; Tổ  chức thường xun các hoạt  động thơng tin, tun truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về  ý nghĩa,   vai trò của các hoạt động TDTT ngoại khóa cho SV trong Nhà trường;  Đầu tư, nâng cấp hệ  thống nâng cấp cơ  sở  vật chất, dụng cụ, sân bãi  của nhà trường phục vụ cho hoạt động TDTT ngoại khóa cho SV; Phát  triển đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn viên phục vụ cho cơng tác TDTT  ngoại khóa trong nhà trường cho SV và Nâng cao trình độ  chun mơn  nghiệp vụ  cho đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ  cho cơng tác TDTT  ngoại khóa trong nhà trường 3. Kết quả ứng dụng 5 giải pháp đã lựa chọn cho thấy: Các chỉ tiêu thể  lực   nam và nữ  SV  nhóm thực nghiệm (TN)  đều tốt hơn nhóm  đối  chứng (ĐC). Sau TN thể  lực của cả  SV nam và SV nữ  nhóm TN đã có  tiến bộ rõ rệt so với trước TN, cụ thể nam SV có 4 test được đánh giá ở  mức tốt, 2 test  ở mức đạt; ở SV nữ  nhóm TN có 3 test   mức tốt và 3  test   mức đạt. Điểm trung bình chất lượng cuộc sống của SV sau TN  đánh giá theo SF­36 là  81,25±5,55 xếp loại “Tốt”. Trong đó, tỷ lệ điểm  chất lượng cuộc sống đạt loại tốt đã tăng lên 30.5%, tiếp theo là loại   TB tăng lên 13.5%. Đã được giảm tối đa tỷ  lệ  SV có phân loại điểm   chất lượng cuộc sống đạt loại kém so với trước TN.  3.CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Luận án được trình bày trong 216 trang giấy khổ  A4 (trong đó có  150 trang được đánh số), bao gồm: Đặt vấn đề:  03  trang; Chương 1:  Tổng quan các vấn đề  nghiên cứu:  56    trang; Chương 2:  Đối tượng,  Phương pháp và tổ chức nghiên cứu: 1 trang; Chương 3: Kết quả nghiên  cứu và bàn luận: 77 trang; Kết luận và kiến nghị: 2 trang và Phần Phụ  lục. Luận án có 38 bảng, 22 biểu đồ, 02 sơ đồ và 01 hình.  Luận án sử  dụng 77 tài liệu tham khảo, trong đó có 62 tài liệu tiếng Việt, 08 tài liệu  tiếng Anh, 07 websites B. NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Các khái niệm liên quan sử dụng trong q trình nghiên cứu Đã làm rõ các khái niệm cơ  bản liên quan đến đề  tài luận án: sinh   viên, nhận thức, thái độ, nhu cầu, biện pháp, giải pháp những khái  niệm này sẽ  giúp giải quyết các vấn đề  liên quan đến học tập và  TDTT ngoại khóa của SV, cũng như  tìm kiếm các biện pháp nâng  cao hiệu quả hoạt động này của sinh viên 1.2. Khái qt về giáo dục thể chất 1.2.1. Quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước   đối với thể  dục thể  thao trường học. Đảng và Nhà nước ta ln quan  tâm và chú trọng vai trò của TDTT trường học.  TDTT trường học bao   gồm GDTC nội khóa và hoạt động TDTT ngoại khóa, là một bộ  phận  quan trọng cấu thành nền TDTT và cũng là một mặt khơng thể  thiếu   của nền giáo dục, là nền tảng của TDTT tồn dân 1.2.2. Cơng tác giáo dục thể chất trong trường học.  Đã làm rõ nội  hàm các khái niệm: thể  chất, giáo dục thể  chất, thể  dục thể  thao nội  khóa và ngoại khóa. Đã trình bày rõ Mục đích, nội dung, hình thức, đặc  điểm  của tập luyện TDTT ngoại khóa 1.3. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 18­22.  Bước sang  lứa  tuổi này,  hình thái và  các chức năng  sinh lý phát  triển tương đối ổn định và các chỉ  số  chức năng như  tim mạch hơ hấp,  hệ vận động, hệ thần kinh gần như người trưởng thành. Chức năng tâm  lý của con người cũng có nhiều thay đổi, đặc biệt là trong lĩnh vực phát  triển trí tuệ, khả năng tư duy. Các nghiên cứu tâm lý học cho thấy rằng   hoạt động tư duy của thanh niên rất tích cực và có tính độc lập tư duy lý  luận phát triển mạnh.Thanh niên có khả  năng và rất  ưa thích khái qt  các vấn đề. Sự  phát triển mạnh của tư  duy lý luận liên quan chặt chẽ  với khả năng sáng tạo. Q trình này đòi hỏi các em phải có tính tích cực  và tính tự lập cao 1.4. Khái qt về Trường Đại học Nha Trang 1.4.1   Giới   thiệu   Trường   Đại   học   Nha   Trang  Tiền   thân   của  Trường Đại học Nha Trang là Khoa Thủy sản, thành lập năm 1959 tại  Học viện Nông Lâm. Trải qua hơn hơn 55 năm xây dựng và phát triển,  Trường đã trở  thành một trong những cơ  sở  đào tạo đa ngành, đa  lĩnh  vực quy mô lớn; là cơ sở nghiên cứu chủ đạo, triển khai ứng dụng công  nghệ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản phục vụ phát triển kinh  tế xã hội khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và phạm vi cả nước 1.4.2. Khái quát về bộ môn Giáo dục thể chất của Trường Đại học  Nha Trang  Bộ  môn Giáo Dục Thể  Chất là bắt nguồn từ  bộ  môn Thể  dục Thể thao. Từ năm 1977 ­ 1984, Bộ  môn trực thuộc sự quản lý trực  tiếp của Ban Giám hiệu.  Từ  tháng 9/2011 đến nay, Bộ  mơn Giáo dục  Thể chất trực thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng va An ninh ̀ 1.5. Các cơng trình nghiên cứu liên quan.  Các cơng trình nghiên cứu trong và ngồi nước đã phân tích về vai  trò tích cực của hoạt động TDTT ngoại khóa đối với mặt thể  chất và  tinh thần của người tập, đặc biệt tác giả  đã đưa ra được một số  biện   pháp nhằm thu hút người tập, phát huy được tính tự giác tích cực và chủ  động của của người tập, từ đó nâng cao hiệu quả trong cơng tác GDTC.  Tuy nhiên chưa có cơng trình nào đề cập một cách cụ thể, khoa học đến  khách thể nghiên cứu của đề tài với những đặc thù của Trường Đại học  Nha Trang Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu:  Đối   tượng   nghiên   cưú    giaỉ   phaṕ   nâng   cao   thể   chât́   cho  SV  Trương  ̀ ĐH Nha Trang băng cac hoat đông ngoai khoa ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́  Khách thể nghiên   cứu của luận án bao gồm: 400 SV cua Tr ̉ ương ĐH Nha Trang, và kh ̀ ảo   sát 40 chun gia là các nhà khoa học, cán bộ  (CB) quản lý, GV phụ  trách cơng tác TDTT tại các trường ĐH.  2.2. Phương pháp nghiên cứu:  Luận án sử  dụng 7 phương pháp nghiên cứu, đó là: Phương pháp  phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương   pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp thực nghiệm  xã hội học; Phương  pháp phân tích SWOT; Phương pháp thực nghiệm sư  phạm và Phương  pháp tốn thống kê 2.3. Tổ chức nghiên cứu:  Phạm vi nghiên cứu:  cơng tác hoạt động ngoại khóa của SV tại  Trường ĐH Nha Trang.   Địa điểm nghiên cứu:  Trường ĐH Nha Trang  một số  trường đại  học trên địa bàn thành phố Nha Trang, Trường ĐH TDTT TPHCM Kế hoạch tổ chức và thời gian thực hiện: luận án được thực hiện  trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2019 bao gồm 4 giai đoạn Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1. Thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa và thể  chất của sinh  viên Trương Đ ̀ ại học Nha Trang 3.1.1. Thực trạng tham gia tập luyện thể  dục thể  thao ngoại  khóa của sinh viên Trương Đai hoc Nha Trang ̀ ̣ ̣ ­Thực trạng tập luyện các mơn TDTT ngoại khóa của SV  qua kết   thống kê tại bảng 3.2 cho thấy,  có đến 11 mơn TDTT ngoại khóa  được SV quan tâm và có tham gia tập luyện.  Trong đó, có 05 mơn TDTT   ngoại khóa được SV tập luyện nhiều nhất bao gồm: “Bóng đá” (chiếm  48% ),  tiếp theo lần lượt là các mơn “Võ thuật” (chiếm 43.5 %), “Cầu  lơng” (chiếm 37.5 %), “Bóng chuyền” (chiếm 34%) , và xếp vị trí thứ 5  là mơn “Bơi lội” (chiếm 32,.3%).  Bảng 3.2:  Kết quả thống kê các mơn TDTT ngoại khóa   sinh viên  Trường ĐH Nha Trang đang tập luyện (n=400) TT Mơn TDTT ngoại khóa Số lượng Tỷ lệ % Xếp hạng 10 11 Bóng đá Võ thuật Cầu lơng Bóng chuyền Bơi lội Đi bộ/chạy bộ Thể dục thể hình Bóng  rổ Bóng bàn Aerobic Cờ (cờ vua, cờ tướng, cờ vay…) 192 174 150 136 129 124 101 48 43.5 37.5 34 32.3 31 25.3 20.5 14 13.3 6.3 10 11 82 56 53 25 Bảng 3.3:  Kết quả thống kê về mức độ tham gia tập luyện các  mơn TDTT ngoại khóa của SV trường ĐH Nha Trang  TT Mơn TDTT ngoại khóa Bóng đá Võ thuật Cầu lơng Bóng chuyền Bơi lội Mức độ tham gia tập luyện Từ 1­2 lần/tuần Từ 3­4 lần/tuần Từ 5­6 lần/tuần Từ 7 lần/tuần trở lên Tổng Từ 1­2 lần/tuần Từ 3­4 lần/tuần Từ 5­6 lần/tuần Từ 7 lần/tuần trở lên Tổng Từ 1­2 lần/tuần Từ 3­4 lần/tuần Từ 5­6 lần/tuần Từ 7 lần/tuần trở lên Tổng Từ 1­2 lần/tuần Từ 3­4 lần/tuần Từ 5­6 lần/tuần Từ 7 lần/tuần trở lên Tổng Từ 1­2 lần/tuần Từ 3­4 lần/tuần Từ 5­6 lần/tuần Số lượng Tỷ lệ % 133 38 13 192 106 49 17 174 99 31 11 150 64 42 24 136 49 26 35 69,3 19,8 6,8 4,2 100 60,9 28,2 9,8 1,1 100 66,0 20,7 7,3 6,0 100 47.1 30.9 17.6 4.4 100 38.0 20.2 27.1 TT 10 11 Mức độ tham gia tập luyện Từ 7 lần/tuần trở lên Tổng Từ 1­2 lần/tuần Từ 3­4 lần/tuần Đi bộ/chạy bộ Từ 5­6 lần/tuần Từ 7 lần/tuần trở lên Tổng Từ 1­2 lần/tuần Từ 3­4 lần/tuần Thể dục thể hình Từ 5­6 lần/tuần Từ 7 lần/tuần trở lên Tổng Từ 1­2 lần/tuần Từ 3­4 lần/tuần Bóng rổ Từ 5­6 lần/tuần Từ 7 lần/tuần trở lên Tổng Từ 1­2 lần/tuần Từ 3­4 lần/tuần Bóng bàn Từ 5­6 lần/tuần Từ 7 lần/tuần trở lên xTổng Từ 1­2 lần/tuần Từ 3­4 lần/tuần Từ 5­6 lần/tuần Aerobic Từ 7 lần/tuần trở lên Tổng Từ 1­2 lần/tuần Từ 3­4 lần/tuần Cờ (cờ vua, cờ tướng, cờ  Từ 5­6 lần/tuần vay…) Từ 7 lần/tuần trở lên Tổng Mơn TDTT ngoại khóa Số lượng 19 129 76 48 0 124 37 52 12 101 50 23 82 47 56 39 11     53 12 6 25 Tỷ lệ % 14.7 100 61.3 38.7 0 100 36.6 51.5 11.9 100 61,0 28,0 8,5 2,4 100 83.9 12.5 3.6 100 73,6 20,8 5,7 0,0 100 48,0 24,0 24,0 4,0 100 ­Thực trạng về  địa điểm tập luyện. Địa điểm tập luyện TDTT  ngoại khóa của SV tập trung chủ  yếu là   các nơi khác ngồi trường   (65%). Kết quả chi được trình bày trong biểu đồ 3.8 dưới đây Biểu đồ 3.8: Kết quả thống kê thực trạng  về  địa điểm tập luyện TDTT ngoại khóa của SV ­Thực trạng về  những khó khăn, trở  ngại khi tham gia tập luyện  thể  dục thể  thao ngoại khóa của sinh viên  Chất lượng của hoạt động  TDTT ngoại khóa ra sao phần nhiều còn phụ thuộc vào các điều kiện như:  cơ sở vật chất trang thiết bị tập luyện, sân bãi, nhà thi đấu, cán bộ hướng   dẫn, thời gian, kinh phí hoạt động… Kết quả khảo sát (biểu đồ  3.9) cho  thấy, có 10 ngun nhân gây ra khó khăn, trở ngại khi tham gia tập luyện   TDTT ngoại khóa  của  SV. Trong đó, vấn đề điều kiện sân bãi, hạn chế  về sức khỏe và thiếu dụng cụ tập luyện vẫn là những yếu tố gây ra khó  khăn, trở ngại hàng đầu hiện nay ở các Trường ĐH Nha Trang cần quan   tâm giải quyết. Kết quả thống kê chi tiết được trình bày tại biểu đồ 3.9 Biểu đồ 3.9: Kết quả thống kê thực trạng 18 ­ Về  tổ  chức cho cán bộ, GV nâng cao trình độ  chun mơn: Bộ  mơn GDTC  có 02 CB, GV thi đỗ đầu vào cao học ngành GDTC và 1 CB,   GV đang học nghiên cứu sinh tại Trường ĐH TDTT Thành phố Hồ Chí  Minh.  Bảng 3.26: Thống kê kết quả TN giải pháp Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ nguồn nhân lực  phục vụ cho cơng tác TDTT ngoại khóa trong nhà trường Kết  TT Nội dung thực hiện Về tổ chức hội thảo, chun đề về cơng tác TDTT  ngoại khóa Về tổ chức cho cán bộ, GV  tham gia tập huấn về  cơng tác TDTT ngoại khóa Về tổ chức cho cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ  chun mơn Chỉ  quả  tiêu thực  3.3.2. Đánh giá hiệu quả thực nghiêm giai phap ngăn han nâng ̣ ̉ ́ ́ ̣   cao thê chât cho sinh viên  ̉ ́ Trương Đai hoc Nha Trang băng cac hoat ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣  đông ngoai khoa ̣ ̣ ́ Để đánh giá được hiệu quả  của các giải pháp đến thê chât c ̉ ́ ủa SV  Trương ĐH Nha Trang,  ̀ nghiên cứu tiến hành phân tích theo các nội dung  sau: a)Đánh giá tình trạng thể  chất của SV theo tiêu chuẩn rèn luyện thân   thể được ban hành trong QĐ số 53 của Bộ GD&ĐT sau TN Bảng 3.27: Thực trạng thể chất của SV Nam Trường ĐH Nha Trang ở 2 nhóm trước TN Đối tượng Nhóm ĐC (n=100) So sánh 2 nhóm Nhóm TN (n=100) (tbảng = 1.98) Nội dung Hình Thái Cv Cv P X Chiều cao đứng (cm) 168.3 7.93 4.7 168.3 7.10 4.2 62.9 12.64 20.1 62.1 11.92 19.2 0.54 >0.05 11.5 1.67 14.5 11.5 1.51 13.1 0.92 >0.05 3.0 0.26 8.7 3.1 0.26 8.3 0.00 >0.05 Cân nặng (kg)  Chức năng Chỉ số cơng năng tim (HW) Dung tích sống (l) X t Chỉ tiêu 0.97 >0.05 Lực bóp tay thuận (kg) 40.3 7.39 18.3 40.5 3.95 9.8 0.88 >0.05 Nằm ngửa gập thân (lần/30giây) 20.7 3.61 17.5 20.4 3.91 19.1 0.60 >0.05 Tố chất Bật xa tại chỗ (cm) 191.6 21.09 11.0 205.8 23.40 11.4 0.00 >0.05  thể lực Chạy 30m XPC (giây) 4.91 0.60 12.2 5.11 0.61 11.9 0.01 >0.05 Chạy con thoi 4x10m (giây) 11.84 0.57 4.8 11.83 0.70 5.9 0.90 >0.05 Chạy 5 phút tùy sức (m) 879.9 132.2 15.0 923.4 109.71 11.9 0.01 >0.05 Bảng 3.28: Thực trạng thể chất của SV Nữ Trường ĐH Nha Trang ở 2 nhóm trước TN Đối tượng Nhóm ĐC (n=100) So sánh 2 nhóm Nhóm TN (n=100) (tbảng = 1.98) Nội dung Chỉ tiêu Chiều cao đứng (cm) Hình Thái  Chức năng Cv X Cv X t P 160.8 5.96 3.7 159.8 5.33 3.3 0.20 >0.05 Cân nặng (kg) 51.4 7.30 14.2 52.0 9.64 18.6 0.61 >0.05 Chỉ số công năng tim (HW) 12.2 1.73 14.2 12.4 1.49 12.1 0.45 >0.05 2.4 0.42 17.4 2.4 0.27 11.1 0.64 >0.05 Lực bóp tay thuận (kg) 24.5 4.45 18.1 25.0 5.20 20.8 0.58 >0.05 Nằm ngửa gập thân (lần/30giây) 15.3 2.92 19.1 15.6 3.57 22.9 0.57 >0.05 162.1 14.89 9.2 156.8 16.65 10.6 0.03 >0.05 5.89 0.62 10.5 5.99 0.65 10.8 0.21 >0.05 Chạy con thoi 4x10m (giây) 12.76 1.00 7.8 12.66 0.85 6.7 0.45 >0.05 Chạy 5 phút tùy sức (m) 761.8 85.44 11.2 785.8 94.34 12.0 0.06 >0.05 Dung tích sống (l) Tố chất Bật xa tại chỗ (cm)  thể lực Chạy 30m XPC (giây) Bảng 3.30: Thể chất của SV Nam Trường ĐH Nha Trang ở 2 nhóm sau TN Đối tượng Nội dung Chỉ tiêu Hình Thái  Chức năng Tố chất  thể lực Chiều cao đứng (cm) Cân nặng (kg) Chỉ số cơng năng tim (HW) Dung tích sống (l) Lực bóp tay thuận (kg) Nằm ngửa gập thân (lần/30giây) Bật xa tại chỗ (cm) Chạy 30m XPC (giây) Chạy con thoi 4x10m (giây) Chạy 5 phút tùy sức (m) So sánh 2  Nhóm ĐC (n=100) X 170.29 63.90 11.01 3.28 41.84 22.68 207.08 4.72 11.34 957.15 7.93 12.64 1.37 0.23 7.39 3.59 17.32 0.58 0.56 110.83 Nhóm TN (n=100) Cv X 4.7 170.6 19.8 63.2 12.4 10.9 7.0 3.4 17.7 42.5 15.8 24.4 8.4 225.8 12.36 4.61 4.93 11.09 11.6 1006.4 6.69 11.83 1.31 0.25 3.95 3.91 23.40 0.51 0.66 101.34 Cv 3.9 18.7 12.0 7.4 9.3 16.0 10.4 11.0 5.9 10.1 nhóm (tbảng = 1.98) t P 1.61 >0.05 0.61 >0.05 0.42 >0.05 2.01 0.05 1.99 0.05 2.09 0.05 0.2 >0.05 0.0 >0.05 0.0 >0.05 2.0   0.05; có nghĩa là trước TN các giải pháp của các nhóm là đồng đều. Sau   TN, thể  lực của SV nữ nhóm TN đã có tiến bộ  rõ rệt so với thời điểm   kiểm tra ban đầu. Có 3 test được đánh giá   mức tốt (Nằm ngửa gập  bụng/30s, Bật xa tại chỗ, Chạy 30m XPC). 2 test xếp loại  ở mức đạt  (chạy con thoi 4 x 10m, Lực bóp tay thuận, Chạy 5 phút tùy sức). Trong  đó mức tăng trưởng cao nhất của nhóm TN là chỉ  tiêu Nằm ngửa gập   bụng (21.16%), tăng trưởng thấp nhấp là chỉ tiêu chiều cao (1.75%). Tuy  nhiên, thể lực của SV nữ nhóm ĐC tiến bộ chưa rõ rệt so với thời điểm  kiểm tra ban đầu và mức tăng trưởng thấp hơn so với nhóm TN. Có 1   test được đánh giá   mức tốt (Chạy 30m XPC), 5 test xếp loại  ở mức   22 đạt chạy con thoi 4 x 10m, Bật xa tại chỗ, Nằm ngửa gập bụng/30s),   (Lực bóp tay thuận, , Chạy 5 phút tùy sức). Trong đó mức tăng trưởng   cao nhất của nhóm ĐC là chỉ  tiêu Nằm ngửa gập bụng (22.07%), tăng  trưởng thấp nhấp là chỉ tiêu chiều cao (1.24%) Như vậy, sau TN các nhóm giải pháp cho thấy SV nhóm TN nam –  nữ đều hài lòng, hứng thú, có tinh thần, thái độ tốt, tích cực sau khi học  GDTC. Đặc biệt là SV cảm nhận được sức khỏe của họ   ổn định, sự  phát triển thể  chất của họ  có phần tăng trưởng trải qua thời gian học  tập GDTC và tập luyện TDTT 1 năm học. Đây là yếu tố  quan trọng để  khẳng định hiệu quả và tính khả thi của các giải pháp b).Bàn luận về chất lượng cuộc sống của sinh viên thơng qua các   chỉ số về chất lượng cuộc sống theo thang đo SF36 sau thực nghiệm Chất lượng sống của SV là một cơng cụ  giá trị  cho một trường  ĐH. Nó khơng chỉ  là một yếu tố  giúp SV vươn tới mục tiêu học tập  hiệu quả, mà còn giúp  Nhà trường đánh giá được hiệu quả đào tạo của  Nhà trường. Phát hiện của luận án chỉ  ra một cơ  sở  mới giúp việc xây   dựng và hoạch định chiến lược nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên   và hiệu quả đào tạo của Trường. Từ đó góp phần nâng cao lợi thế cạnh   tranh cho Trường. Qua q trình triển khai TN một số  giải pháp đã đề  xuất trong luận án tại Trường ĐH Nha Trang cho thấy các giải pháp đã  góp phần vào việc phát triển chất lượng cuộc sống cho SV trong nhà  trường cụ thể như sau: ­ Điểm TB chất lượng cuộc sống của SV sau TN  đánh giá theo SF ­ 36  là  81,25 ± 5,55 xếp loại “Tốt”. Điều này cho thấy mức độ tác động của  các hoạt động TDTT ngoại khóa trong nhà trường trong q trình TN các  giải pháp làm cho chất lượng cuộc sống của SV  tăng lên ­ Các chỉ số phân loại điểm chất lượng cuộc sống của SV đã có sự phát  triển hơn so với trước TN. Trong đó, tỷ  lệ điểm chất lượng cuộc sống   đạt loại tốt đã tăng lên 30.5% , tiếp theo là loại TB tăng lên 13.5%. Quan  trọng hơn, sau thời gian TN, đã được giảm tối đa tỷ  lệ  SV có phân loại  điểm chất lượng cuộc sống đạt loại kém so với trước TN 23 ­ Ngồi ra qua kết quả nghiên cứu, luận án đã tìm ra được sự  khác biệt  có sự  khác biệt có ý nghĩa về  mặt thống kê giữa SV nhóm ĐC và TN   theo các yếu tố  nhân khẩu học như: giới tính, năm học, chi tiêu hàng   tháng và nơi ở hiện tại.  ­  24 C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: 1. Đã đánh giá được thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa của  SV Trường ĐH Nha Trang  hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn về  số  lượng, chất lượng GV hướng dẫn tập luyện TDTT ngoại khóa và  kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ, phục vụ hoạt động  TDTT ngoại khóa. Về  nội dung, hình thức và hình thức tổ  chức tập  luyện TDTT ngoại khóa cũng chưa đáp  ứng được nguyện vọng cũng  như NC của SV. Đặc biệt tính chun cần tập luyện TDTT ngoại khóa  thì chưa cao, chưa trở thành thói quen thường xun trong SV.  Qua   đánh   giá  thực   trạng  thể   lực   HS,   SV  theo   QĐ   53   của  Bộ  GD&ĐT thì tỷ  lệ  xếp loại tốt còn rất ít, phần lớn là loại đạt và chưa  đạt, cụ thể qua 6 test ở nam SV chỉ có 1 test tốt  (chạy con thoi 4 x 10m),  2 test đạt (Nằm ngửa gập bụng/30s, Chạy 30m XPC) và 3 test chưa đạt  (Lực bóp tay thuận, Bật xa tại chỗ, Chạy 5 phút tùy sức),  ở nữ SV có 3  test đạt (chạy con thoi 4 x 10m, Bật xa tại chỗ, Chạy 30m XPC) và 3 test  chưa đạt (Nằm ngửa gập bụng/30s, Lực bóp tay thuận, , Chạy 5 phút  tùy sức)  Chỉ số dung tích sống đạt loại trung bình ở cả nam và nữ. Chỉ  số  cơng năng tim   cả  SV nam và nữ  đạt loại kém. Bên cạnh đó, chất  lượng cuộc sống của SV đang học tại Trường ĐH Nha Trang  có 20%  SV được xếp loại “Cao” (điểm SF36 >80 điểm), 48% SV ở mức “Trung  bình” (điểm SF36 >30 điểm), còn lại có đến 32% SV   mức “Thấp”  (điểm SF36 ≤30 điểm) 2. Đã lựa chọn và xây dựng được 05 giải pháp giai phap nâng cao ̉ ́   thê chât cho SV Tr ̉ ́ ương ĐH  Nha Trang băng cac hoat đông TDTT ngoai ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣  khoá  với 13 chỉ  số  thực hiện trong thực tiễn tại Trường ĐH Nha Trang  bao gồm:  Giải pháp 1: Xây dựng nội dung và hình thức tổ  chức các hoạt   động tập luyện TDTT ngoại khóa   phù hợp với u cầu của SV cũng  như các điều kiện thực tế trong Nhà trường ­ Giải pháp 2: Tổ  chức thường xun các hoạt động thơng tin, tun  truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về  ý nghĩa, vai trò của các hoạt  25 động TDTT ngoại khóa cho SV trong Nhà trường ­ Giải pháp 3: Đầu tư, nâng cấp hệ thống nâng cấp cơ sở vật chất, dụng   cụ, sân bãi của nhà trường phục vụ  cho hoạt động TDTT ngọai khóa  cho SV ­ Giải pháp 4: Phát triển đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn viên phục vụ  cho cơng tác TDTT ngoại khóa trong nhà trường cho SV ­ Giải pháp 5: Nâng cao trình độ  chun mơn nghiệp vụ  cho đội ngũ  nguồn   nhân   lực   phục   vụ   cho   công   tác   TDTT   ngoại   khóa     nhà  trường 3. Kết quả ứng dụng 5 giải pháp đã lựa chọn cho thấy: Các chỉ tiêu thể  lực ở nam và nữ SV TN đều tốt hơn nhóm ĐC. Sau TN thể lực của SV  nam nhóm TN đã có tiến bộ rõ rệt so với  trước TN,cụ thể có 4 test được  đánh giá   mức tốt (chạy con thoi 4 x 10m, Bật xa tại chỗ, Chạy 30m   XPC, Nằm ngửa gập bụng/30s), 2 test   mức đạt (Lực bóp tay thuận,  Chạy 5 phút tùy sức). Trong đó mức tăng trưởng cao nhất là chỉ  tiêu   Nằm   ngửa   gập   bụng   (17.84%),   tăng   trưởng   thấp   nhấp     chiều   cao  (1.38%).  Sau TN, thể lực của SV nữ  nhóm TN đã có tiến bộ  rõ rệt so   với thời điểm trước TN, có 3 test  ở mức tốt (Nằm ngửa gập bụng/30s,   Bật xa tại chỗ, Chạy 30m XPC)  3  test   mức đạt (chạy con thoi 4 x  10m,   Lực   bóp   tay   thuận,   Chạy     phút   tùy   sức)   Trong     mức   tăng  trưởng cao nhất là Nằm ngửa gập bụng (21.16%), tăng trưởng thấp  nhấp là chiều cao (1.75%). Điểm trung bình chất lượng cuộc sống của  SV sau TN  đánh giá theo SF ­ 36 là  81,25 ± 5,55 xếp loại “Tốt”. Trong  đó, tỷ  lệ  điểm chất lượng cuộc sống đạt loại tốt đã tăng lên 30.5% ,  tiếp theo là loại TB tăng lên 13.5%. Đã được giảm tối đa tỷ  lệ  SV có  phân loại điểm chất lượng cuộc sống đạt loại kém so với trước TN   Như vậy, các giải pháp mà luận án đã  ứng dụng đã mang lại hiệu quả  cao trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và cơng tác TDTT   ngoại khóa nói riêng tại Trường.   KIẾN NGHỊ:   Theo những kết quả  và kết luận, luận án những đề  xuất và kiến  nghị sau: 26 ­ Kết quả  nghiên cứu đã tìm ra trong luận án này cần được triển  khai,  ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn hoạt động TDTT ngọa khóa cho  SV trường ­ Đối với việc thực hiện các giải pháp, cần tổ  chức thực hiện  đồng bộ, kết hợp các giải pháp với nhau trong q trình thực hiện.  Các  phòng   khoa,     môn       tổ   chức   đoàn   thể     nhà   trường   cần   thường xuyên chủ động tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động TDTT  ngoại khóa cho SV mà luận án đã đề xuất.  ...  thực tiễn nhà trường, nhằm đẩy mạnh phong trào hoạt động tập  luyện thể dục thể  thao ngoại khóa cho  SV  Trường Đại học  (ĐH) Nha Trang,  góp phần nâng cao thể  lực và kết quả  học tập cho đối tượng  nghiên cứu.   Mục tiêu nghiên cứu: ...          Mục tiêu 1: Thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa và thể chất của sinh viên Trương  ̀ ĐH  Nha Trang                  Mục tiêu 2: Xây dựng giai phap nâng cao thê chât cho sinh viên ̉ ́ ̉ ́   Trương  ̀ ĐH Nha Trang băng cac hoat đông ngoai khoa... quan trọng cấu thành nền TDTT và cũng là một mặt khơng thể  thiếu   của nền giáo dục,  là nền tảng của TDTT tồn dân 1.2.2. Cơng tác giáo dục thể chất trong trường học.  Đã làm rõ nội  hàm các khái niệm: thể chất, giáo dục thể chất, thể dục thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu giải pháp nâng cao thể chất cho sinh viên Trường Đại học Nha Trang bằng các hoạt động ngoại khóa, Tóm tắt Luận văn tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu giải pháp nâng cao thể chất cho sinh viên Trường Đại học Nha Trang bằng các hoạt động ngoại khóa, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN, b) Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp, Để đánh giá được hiệu quả của các giải pháp đến thể chất của SV Trường ĐH Nha Trang, nghiên cứu tiến hành phân tích theo các nội dung sau:, b).Bàn luận về chất lượng cuộc sống của sinh viên thông qua các chỉ số về chất lượng cuộc sống theo thang đo SF36 sau thực nghiệm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm