Luận văn Tiến sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng tới liên kết giữa trường đại học kỹ thuật với doanh nghiệp tại Việt Nam

161 100 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 05:08

Mục đích nghiên cứu chung của luận án là xác định các yếu tố ảnh hưởng tới liên kết (động cơ và rào cản) trong mối quan hệ với các hình thức liên kết. Những mục tiêu cụ thể được xác định như sau: Tổng hợp cơ sở lý luận về liên kết trường đại học - doanh nghiệp. Xây dựng được một khung phân tích về liên kết đại học - doanh nghiệp cho các trường đại học kỹ thuật tại Việt Nam. Xác định các hình thức liên kết đại học - doanh nghiệp chính đang tồn tại trong thực tế hoạt động của các trường đại học LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, hướng dẫn PGS.TS Lê Hiếu Học, GS.TS Đỗ Văn Phức Các số liệu, kết sử dụng luận án trích dẫn từ báo, đề tài nghiên cứu đồng ý đồng tác giả Các số liệu, kết trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, chưa tác giả khác công bố Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2018 Người hướng dẫn khoa học Người hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh PGS.TS Lê Hiếu Học GS.TS Đỗ Văn Phức Nguyễn Đức Trọng i LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu hồn thiện luận án, tơi nhận nhiều quan tâm giúp đỡ nhiệt tình động viên sâu sắc nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Hiếu Học, GS.TS Đỗ Văn Phức, người thầy trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ nghiên cứu sinh trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh doanh nghiệp tạo điều kiện cho thu thập số liệu cần thiết để thực nghiên cứu Tôi xin cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Ban lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đồng nghiệp tạo điều kiện, hỗ trợ cho thực công việc nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo, thầy, cô Viện Kinh tế Quản lý, Viện Đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội động viên, tạo điều kiện giúp đỡ mặt q trình nghiên cứu hồn thành luận án tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn người thân, bạn bè chia sẻ, động viên tơi vượt qua khó khăn, giúp đỡ tơi nghiên cứu hoàn thành luận án Xin trân trọng cảm ơn! Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Trọng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LIÊN KẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC – DOANH NGHIỆP 1.1 Các hướng tiếp cận nghiên cứu liên kết trường đại học – doanh nghiệp 1.1.1 Hệ thống đổi quốc gia 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Ứng dụng cách tiếp cận “Hệ thống đổi quốc gia” 10 1.1.1.3 Hạn chế hướng tiếp cận “Hệ thống đổi quốc gia” 11 1.1.2 Phương thức thứ sáng tạo tri thức 12 1.1.2.1 Khái niệm 12 1.1.2.2 Ứng dụng hướng tiếp cận “Phương thức thứ hai Sáng tạo tri thức” 13 1.1.2.3 Những hạn chế hướng tiếp cận Phương thức thứ sáng tạo tri thức 13 1.1.3 “Mơ hình Triple Helix” mối quan hệ trường đại học - Doanh nghiệp - Chính phủ” nghiên cứu chuyển giao công nghệ 14 1.1.3.1 Xuất xứ mơ hình Triple Helix liên kết trường đại học - doanh nghiệp nghiên cứu chuyển giao công nghệ 14 1.1.3.2 Ứng dụng mơ hình Triple Helix 15 1.1.3.3 Những hạn chế “Mô hình Triple Helix” 16 1.1.4 So sánh hướng tiếp cận chủ đề luận án 17 1.2 Cơ sở lý luận liên kết trường đại học - doanh nghiệp 18 1.2.1 Khái niệm liên kết trường đại học – doanh nghiệp 18 1.2.2 Các hình thức liên kết trường đại học - doanh nghiệp 19 1.2.3 Động thúc đẩy việc thiết lập liên kết trường đại học – doanh nghiệp 30 1.2.4 Những rào cản liên kết trường đại học - doanh nghiệp 33 1.3 Mối quan hệ rào cản liên kết – động liên kết – hình thức liên kết lựa chọn giải pháp thúc đẩy liên kết 36 1.3.1 Mối quan hệ rào cản liên kết – hình thức liên kết 36 1.3.2 Quan hệ động liên kết với hình thức liên kết 37 1.4 Phương pháp đánh giá liên kết đại học – doanh nghiệp 37 TÓM TẮT CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Quy trình nghiên cứu 40 iii 2.2 Thiết kế phương pháp xác định yếu tố ảnh hưởng tới liên kết đại học – doanh nghiệp trường đại học kỹ thuật Việt Nam 42 2.2.1 Khái quát trường đại học tham gia nghiên cứu 42 2.2.1.1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 42 2.2.1.2 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 45 2.2.1.3 Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh 48 2.2.2 Phát triển mơ hình nghiên cứu 50 2.2.3 Thiết lập công cụ đo lường 52 2.2.3.1 Thiết lập công cụ ban đầu 52 2.2.3.2 Thiết lập cơng cụ thức 59 2.2.4 Cách tiếp cận nghiên cứu, chọn mẫu phương pháp thu thập liệu 67 2.2.4.1 Cách tiếp cận nghiên cứu 67 2.2.4.2 Chọn mẫu nghiên cứu phương pháp thu thập liệu 67 2.2.5 Khám phá nhân tố, đánh giá tính tin cậy điều chỉnh mơ hình nghiên cứu 69 2.2.5.1 Khám phá nhóm hình thức liên kết đại học – doanh nghiệp 69 2.2.5.2 Khám phá động liên kết đại học – doanh nghiệp 69 2.2.5.3 Khám phá rào cản liên kết đại học – doanh nghiệp 70 2.2.5.4 Khám phá nhận thức giải pháp thúc đẩy liên kết 71 2.2.5.5 Đánh giá tin cậy nhân tố 72 TÓM TẮT CHƯƠNG 76 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT 77 3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 77 3.1.1 Nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học 78 3.1.2 Chính sách phát triển hợp tác với doanh nghiệp hỗ trợ thực bảo hộ sở hữu trí tuệ 79 3.1.3 Đơn vị phụ trách hoạt động hợp tác với doanh nghiệp 80 3.2 Phân tích tương quan mối quan hệ động – rào cản – hình thức lựa chọn giải pháp thúc đẩy liên kết 80 3.3 Phân tích hồi quy kiểm định giả thuyết nghiên cứu 81 3.3.1 Kết ước lượng ảnh hưởng rảo cản liên kết, động liên kết đến hình thức liên kết dựa vào tiếp nhận chuyển giao 81 3.3.2 Phân tích mối quan hệ rào cản liên kết, động liên kết hình thức liên kết dựa kết 82 3.3.3 Phân tích mối quan hệ rào cản liên kết, động liên kết hình thức phối hợp liên kết chủ động nhà trường 82 3.3.4 Phân tích mối quan hệ rào cản liên kết, động liên kết hình thức liên kết dựa vào việc tham gia trao đổi 83 3.4 Kết đánh giá thay đổi mức độ thực hình thức liên kết đại học – doanh nghiệp giai đoạn 2005 – 2009 2010 – 2015 84 3.4.1 Sự thay đổi mức độ thực hình thức liên kết dựa vào tài trợ chuyển giao 84 iv 3.4.2 Sự thay đổi mức độ thực hình thức liên kết dựa vào kết 84 3.4.3 Sự thay đổi mức độ thực hình thức liên kết dựa vào việc phối hợp chủ động trường đại học 85 3.4.4 Sự thay đổi mức độ thực hình thức liên kết dựa vào tham gia trao đổi 85 3.5 Đánh giá biệt trường đại học động cơ, rào cản, hình thức giải pháp thúc đẩy liên kết đại học – doanh nghiệp 86 3.5.1 Sự khác biệt trường mức độ thực hình thức liên kết 86 3.5.2 Sự khác biệt trường động liên kết với doanh nghiệp 88 3.5.3 Sự khác biệt trường rào cản liên kết với doanh nghiệp 90 3.5.4 Sự khác biệt trường yếu tố thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp 91 3.6 Kết phân tích tình hình thực hình thức liên kết, động liên kết, rào cản liên kết định hướng lựa chọn giải pháp thúc đẩy từ trường khảo sát 92 3.6.1 Tình hình thực hình thức liên kết 92 3.6.1.1 Liên kết dựa tài trợ chuyển giao 92 3.6.1.2 Liên kết dựa kết 93 3.6.1.3 Phối hợp liên kết chủ động trường đại học 94 3.6.1.4 Liên kết qua tham gia trao đổi 94 3.6.2 Đánh giá yếu tố động liên kết 95 3.6.2.1 Động cải thiện chất lượng giảng dạy 95 3.6.2.2 Động tài 96 3.6.2.3 Động phát triển kiến thức ứng dụng kết 97 3.6.3 Rào cản liên kết 98 3.6.3.1 Rào cản khoảng cách đáp ứng 98 3.6.3.2 Rào cản nhận thức 99 3.6.3.3 Rào cản nội 100 3.6.4 Giải pháp thúc đẩy liên kết từ quan điểm đối tượng khảo sát 101 3.6.4.1 Tự chủ trao đổi 101 3.6.4.2 Chun mơn hóa truyền thơng 101 3.6.4.3 Thưởng khuyến khích 102 3.7 Đánh giá từ doanh nghiệp 103 3.7.1 Mô tả doanh nghiệp tham gia khảo sát 103 3.7.1.1 Theo lĩnh vực hoạt động 103 3.7.1.2 Theo tư cách pháp nhân/hình thức sở hữu 104 3.7.1.3 Theo vị trí cơng tác 104 3.7.1.4 Hoạt động R&D 105 3.7.2 Thực trạng liên kết với trường đại học qua khảo sát doanh nghiệp 105 3.7.2.1 Hình thức liên kết 105 3.7.2.2 Lợi ích/Yếu tố thúc đẩy việc hợp tác với trường đại học 106 3.7.2.3 Yếu tố cản trở việc hợp tác với trường đại học 108 3.8.2.4 Những kiến nghị để thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp 111 v 3.8 Đánh giá khác biệt nhận thức trường đại học doanh nghiệp hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp 112 3.8.1 Sự khác biệt động liên kết trường đại học doanh nghiệp 112 3.8.2 Sự khác biệt nhận thức yếu tố rào cản liên kết trường đại học doanh nghiêp 114 3.8.3 Sự khác biệt nhận thức hiệu giải pháp thúc đẩy liên kết trường đại học doanh nghiệp 116 TÓM TẮT CHƯƠNG 118 CHƯƠNG THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 119 4.1 Thảo luận kết nghiên cứu 119 4.2 Đề xuất khung phân tích cho hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp 125 4.2.1 Các định nghĩa 126 4.2.1.1 Rào cản liên kết 126 4.2.1.2 Động liên kết 126 4.2.1.3 Hình thức liên kết 126 4.2.1.4 Điều chỉnh lựa chọn giải pháp thúc đẩy liên kết 127 4.2.1.5 Các yếu tố bối cảnh liên kết 127 4.2.2 Công cụ phương pháp đánh giá hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp 128 4.2.4 Diễn giải kết đánh giá thực nghiệm đề xuất lựa chọn giải pháp cho thúc đẩy liên kết đại học – doanh nghiệp 128 4.3 Đề xuất giải pháp thúc đẩy liên kết đại học – doanh nghiệp 128 4.3.1 Xây dựng chế tự chủ trường đơn vị trực thuộc hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp 128 4.3.2 Phá vỡ rào cản liên kết trường đại học với doanh nghiệp 130 4.3.3 Thúc đẩy động liên kết gắn với chia sẻ lợi ích trường đại học doanh nghiệp 132 4.3.4 Đổi hình thức, mơ hình liên kết đại học – doanh nghiệp 133 4.3.5 Thúc đẩy giải pháp chủ động liên kết từ doanh nghiệp hoạt động liên kết nhà trường 134 4.3.6 Thúc đẩy giải pháp từ nỗ lực quan phủ 135 4.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 137 TÓM TẮT CHƯƠNG 138 KẾT LUẬN 139 TÀI LIỆU THAM KHẢO 140 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các định nghĩa “Hệ thống đổi quốc gia” Bảng 1.2: Các ứng dụng cách tiếp cận “Hệ thống đổi quốc gia” 10 Bảng 1.3: Sự khác Phương thức Phương thức thứ 12 Bảng 1.4: Liên kết doanh nghiệp - trường đại học nghiên cứu đổi 19 Bảng 1.5: Phân loại liên kết - Công viên nghiên cứu Surrey 20 Bảng 1.6: Các hình thức nội dung liên kết trường đại học - doanh nghiệp 21 Bảng 1.7: Các số đánh giá liên kết trường đại học - doanh nghiệp 23 Bảng 1.8: Các hình thức hợp tác trường đại học - doanh nghiệp Pháp 24 Bảng 1.9: Các hình thức liên kết trường đại học - doanh nghiệp Thái Lan 25 Bảng 1.10 Các hình thức liên kết trường đại học – doanh nghiệp Malaysia 25 Bảng 1.11: Tổng hợp hình thức liên kết trường đại học – doanh nghiệp từ cơng trình nghiên cứu cơng bố 27 Bảng 1.12: Những lợi ích từ hoạt động hợp tác trường đại học - doanh nghiệp 31 Bảng 1.13: Lợi ích động lực việc hợp tác trường đại học - doanh nghiệp 32 Bảng 1.14 Tổng hợp so sánh nghiên cứu lợi ích/yếu tố thúc đẩy liên kết trường đại học – doanh nghiệp 33 Bảng 1.15: Những rào cản việc thiết lập liên kết với doanh nghiệp (từ quan điểm trường đại học - xếp theo giá trị trung bình) 34 Bảng 1.16: Những khó khăn việc trì phát triển mối quan hệ với trường đại học (từ góc nhìn doanh nghiệp) 34 Bảng 1.17 Tổng hợp so sánh nghiên cứu yếu tố cản trở liên kết trường đại học – doanh nghiệp 35 Bảng 2.1 Thống kê đề tài KHCN Trường ĐHBK Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016 43 Bảng 2.2 Thống kê công bố khoa học Trường ĐHBK Hà Nội từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016 44 Bảng 2.3 Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp kinh phí Trường ĐHBK Đà Nẵng – Đại học Đà Nẵng từ 2004 - 2014 47 Bảng 2.4 Số lượng cơng bố khoa học ngồi nước Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng- Đại học Đà Nẵng 47 Bảng 2.5 Nguồn thu từ Trung tâm chuyển giao công nghệ 47 Bảng 2.6 Tình hình thực cơng tác sở hữu trí tuệ 49 Bảng 2.7 Tình hình cơng bố khoa học tạp chí 49 Bảng 2.8 Doanh thu từ chuyển giao công nghệ 49 Bảng 2.9 Kết thảo luận chuyên gia xác nhận hình thức liên kết đại học – doanh nghiệp Việt Nam 53 Bảng 2.10 Kết thảo luận chuyên gia xác nhận động liên kết đại học – doanh nghiệp Việt Nam 54 Bảng 2.11 Kết thảo luận chuyên gia xác nhận rào cản liên kết đại học – doanh nghiệp đại học Việt Nam 56 Bảng 2.12 Chỉ tiêu đánh giá hình thức liên kết đại học – doanh nghiệp 60 Bảng 2.13 Chỉ tiêu đánh giá động liên kết đại học – doanh nghiệp 61 Bảng 2.14 Chỉ tiêu đánh giá động liên kết đại học – doanh nghiệp 63 vii Bảng 2.15 Các tiêu phản ánh định hướng giải pháp thúc đẩy liên kết trường đại học – doanh nghiệp 64 Bảng 2.16 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động liên kết từ phía doanh nghiệp 65 Bảng 2.17 Cách tiếp cận phương pháp thu thập liệu tương ứng với câu hỏi nghiên cứu luận án 67 Bảng 2.18 Đối tượng tham gia vấn sâu đến từ trường đại học 68 Bảng 2.19 Tổng hợp phiếu khảo sát phân bố theo trường 68 Bảng 2.20 Kết thực phân tích khám phá với hình thức liên kết 69 Bảng 2.21 Kết phân tích khám phá nhân tố với khía cạnh động liên kết 70 Bảng 2.22 Kết phân tích khám phá nhân tố với biến rào cản liên kết 71 Bảng 2.23 Kết phân tích khám phá nhân tố với giải pháp thúc đẩy liên kết đại học – doanh nghiệp 71 Bảng 2.24 Kết kiểm định thang đo nhân tố hình thức liên kết 72 Bảng 2.25 Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố động liên kết 73 Bảng 2.26 Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố rào cản liên kết 73 Bảng 2.27 Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố giải pháp thúc đẩy liên kết đại học – doanh nghiệp 73 Bảng 3.1 Nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu so sánh chéo nguồn – trường 79 Bảng 3.2 Kết phân tích tương quan biến 80 Bảng 3.3 Kết ước lượng ảnh hưởng rào cản liên kết, động liên kết đến hình thức liên kết dựa vào tiếp nhận chuyển giao 81 Bảng 3.4 Kết ước lượng mối quan hệ rào cản liên kết, động liên kết hình thức liên kết dựa vào kết 82 Bảng 3.5 Kết ước lượng mối quan hệ rào cản liên kết, động liên kết hình thức phối hợp liên kết chủ động nhà trường 83 Bảng 3.6 Kết ước lượng mối quan hệ rào cản liên kết, động liên kết hình thức liên kết dựa vào tham gia trao đổi 83 Bảng 3.7 Kết so sánh khác biệt hình thức liên kết dựa vào tài trợ chuyên giao theo giai đoạn 84 Bảng 3.8 Kết so sánh khác biệt hình thức liên kết dựa vào kết theo giai đoạn 85 Bảng 3.9 Kết so sánh khác biệt hình thức liên kết dựa vào việc phối hợp chủ động trường đại học theo giai đoạn 85 Bảng 3.10 Kết so sánh khác biệt hình thức liên kết dựa vào tham gia trao đổi trường đại học – doanh nghiệp theo giai đoạn 86 Bảng 3.11 Kết đánh giá điểm trung bình theo nhóm trường hình thức liên kết 86 Bảng 3.12 Kết kiểm định hậu định so sánh khác biệt trường theo hình thức liên kết 87 Bảng 3.13 Kết đánh giá khác biệt điểm trung bình theo động liên kết trường 89 Bảng 3.14 Kết kiểm định hậu định so sánh khác biệt trường theo động liên kết trường 89 viii Bảng 3.15 Kết đánh giá điểm trung bình theo nhóm trường rào cản liên kết trường 90 Bảng 3.16 Kết kiểm định hậu định so sánh khác biệt trường theo rào cản liên kết trường 91 Bảng 3.17 Kết đánh giá điểm trung bình theo nhóm trường lựa chọn giải pháp thúc đẩy liên kết 91 Bảng 3.18 Kết kiểm định hậu định so sánh khác biệt trường lựa chọn giải pháp thúc đẩy liên kết 92 Bảng 3.19 Kết đánh giá giảng viên hình thức liên kết dựa tài trợ 92 chuyển giao 92 Bảng 3.20 Kết đánh giá giảng viên hình thức liên kết dựa kết 93 Bảng 3.21 Kết đánh giá giảng viên hình thức phối hợp liên kết chủ động trường đại học 94 Bảng 3.22 Kết đánh giá giảng viên hình thức 95 Bảng 3.23 Kết đánh giá giảng viên động cải thiện chất lượng giảng dạy 96 Bảng 3.24 Kết đánh giá giảng viên đánh giá động tài 97 Bảng 3.25 Kết đánh giá giảng viên động phát triển kiến thức ứng dụng kết 98 Bảng 3.26 Kết đánh giá giảng viên rào cảo khoảng cách đáp ứng 99 Bảng 3.27 Kết đánh giá giảng viên rào cản nhận thức 99 Bảng 3.28 Kết đánh giá giảng viên rào cản nội 100 Bảng 3.29 Kết đánh giá giảng viên tự chủ trao đổi 101 Bảng 3.30 Kết đánh giá giảng viên chun mơn hóa truyền thơng 102 Bảng 3.31 Kết đánh giá giảng viên thưởng khuyến khích 102 Bảng 3.32 Lợi ích hợp tác với trường đại học theo quan điểm doanh nghiệp tham gia khảo sát 107 Bảng 3.33 Lợi ích hợp tác với trường đại học so sánh theo loại hình doanh nghiệp 108 Bảng 3.34 Ý kiến doanh nghiệp yếu tố cản trở hợp tác với trường đại học so sánh theo hình thức sở hữu 110 Bảng 3.35 Nhiệm vụ đề xuất nhằm thúc đẩy liên kết trường đại học - doanh nghiệp 111 Bảng 3.36 Sự khác biệt nhận thức động liên kết đại học – doanh nghiệp trường đại học doanh nghiệp 113 Bảng 3.37 Kết đánh giá khác biệt nhận thức yếu tố rào cản liên kết trường đại học doanh nghiệp 115 Bảng 3.38 Sự khác biệt nhận thức thực giải pháp thúc đẩy liên kết đại học – doanh nghiệp 117 ix DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Các mơ hình liên kết trường đại học – doanh nghiệp – Chính phủ 15 Hình 1.2 Phân loại mối quan hệ nghiên cứu trường đại học - doanh nghiệp 22 Hình 1.3: Rào cản liên kết trường đại học - doanh nghiệp 35 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 40 Hình 2.2 Các doanh nghiệp hợp tác với Trường ĐHBK Hà Nội phân bố theo châu lục 45 Hình 2.3 Mơ hình nghiên cứu 51 Hình 2.4 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới liên kết trường đại học với doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh 74 Hình 3.1 Phân bố cán bộ, giảng viên tham gia khảo sát theo trường 77 Hình 3.2 Phân bố cán bộ, giảng viên tham gia khảo sát theo vị trí cơng tác trình độ chun mơn 78 Hình 3.3 Nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học theo ý kiến cán tham gia khảo sát 78 Hình 3.4 Nhận biết chủ trương hợp tác với doanh nghiệp 79 Hình 3.5 Nhận thức đơn vị phụ trách hoạt động hợp tác với doanh nghiệp 80 Hình 3.6 Sự khác biệt hình thức liên kết 93 Hình 3.7 Các hình thức liên kết dựa kết 93 Hình 3.8 Các hình thức phối hợp liên kết chủ động trường đại học 94 Hình 3.9 Các hình thức liên kết qua tham gia trao đổi 95 Hình 3.10 Các động cải thiện chất lượng giảng dạy 96 Hình 3.11 Các động tài 97 Hình 3.12 Các động phát triển kiến thức ứng dụng kết 98 Hình 3.13 Các rào cản nhận thức 100 Hình 3.14 Các rào cản nội 100 Hình 3.15 Giải pháp tự chủ trao đổi 101 Hình 3.16 Giải pháp chuyên mơn hóa truyền thơng 102 Hình 3.17 Giải pháp thưởng khuyến khích 103 Hình 3.18 Phân bố doanh nghiệp tham gia khảo sát theo lĩnh vực hoạt động 104 Hình 3.19 Phân bố doanh nghiệp tham gia khảo sát theo tư cách pháp nhân 104 Hình 3.20 Phân bố đối tượng khảo sát doanh nghiệp theo vị trí cơng tác 105 Hình 3.21 Mức độ đầu tư cho R&D (tỉ lệ phần trăm theo doanh thu hàng năm) 105 Hình 3.22 Hình thức hợp tác với trường đại học doanh nghiệp 106 Hình 3.23 Yếu tố cản trở doanh nghiệp hợp tác với trường đại học 109 Hình 4.1 Khung phân tích yếu tố ảnh hưởng tới liên kết trường đại học kỹ thuật với doanh nghiệp Việt Nam 125 x Các quan quản lý nhà nước cần thiết lập sách khuyến khích thưởng tài trợ cho hoạt động nghiên cứu liên kết đại học – doanh nghiệp Mặc dù thông qua chế thẩm định đề cương nghiên cứu hội đồng chuyên môn phải có sách khuyến khích ưu tiên cho số trường nhỏ, nhà nghiên cứu trẻ việc lựa chọn đề tài nghiên cứu tài trợ Các quỹ tài trợ hình thành định mức tài trợ định cho khối trường nhỏ nhà nghiên cứu trẻ để khuyến khích họ tham gia vào trình nghiên cứu, chuyển giao kết đẩy mạnh việc liên kết với doanh nghiệp Tuy nhiên, cần lưu ý sách thường khuyến khích phải dựa kết đầu trách nhiệm giải trình đơn vị thực dự án nghiên cứu Thứ hai, quan quản lý nhà nước cần xem xét hoàn thiện chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp thực việc liên kết với trường đại học Điều thực thơng qua sách ưu đãi thuế với doanh nghiệp có hoạt động liên kết với doanh nghiệp chương trình khoa học phủ Chính phủ thơng qua quỹ khoa học chia sẻ chi phí hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp thực hoạt động liên kết doanh nghiệp với trường đại học Từng bước luật hóa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp Chẳng hạn, quy định luật quy định trách nhiệm doanh nghiệp theo ngành, quy mô phải tiếp nhận sinh viên thực tập giảng viên tham quan mơ hình hoạt động doanh nghiệp Để từ giúp trường đại học tiếp xúc nhiều với doanh nghiệp, thông qua hình thành liên kết trường đại học – doanh nghiệp, thúc đẩy nhà trường cải tiến chương trình đào tạo để đáp ứng thị trường lao động Một số kiến nghị cụ thể với phủ tác giả bao gồm: Một là, ban hành sách khuyến khích, tạo điều kiện để việc luân chuyển cán trường đại học doanh nghiệp diễn thuận lợi công nhận Hai là, cải cách đơn giản hoá thủ tục hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi để trường đại học, doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài trợ hoạt động nghiên cứu phủ Ba là, phủ nên xây dựng quỹ tài trợ cho hoạt động R&D doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu trường đại học; bảo trợ hoạt động đổi sáng tạo qua khoản hỗ trợ vay tín dụng để sử dụng dịch vụ trường đại học trung tâm nghiên cứu nhằm giới thiệu kết nghiên cứu ứng dụng thực tiễn doanh nghiệp Bốn là, doanh nghiệp nhỏ vừa, Nhà nước bảo trợ hoạt động đổi sáng tạo qua khoản hỗ trợ vay tín dụng để sử dụng dịch vụ trường đại học trung tâm nghiên cứu nhằm giới thiệu kết nghiên cứu ứng dụng thực tiễn doanh nghiệp Năm là, ban hành sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp có hoạt động hợp tác với trường đại học dự án, đề tài nghiên cứu chuyển giao cơng nghệ, thay ưu đãi cho doanh nghiệp có hoạt động R&D Sáu là, đổi tiêu chí đánh giá kết hoạt động sử dụng tiêu chí để định mức ngân sách dành cho nghiên cứu trường đại học: số lượng sinh viên, số 136 lượng nghiên cứu sinh, công bố khoa học, số lượng phát minh sáng chế, số lượng hoạt động tư vấn, hợp đồng nghiên cứu với doanh nghiệp, thu nhập từ hoạt động cho thuê phát minh sáng chế, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp giảng viên sinh viên tốt nghiệp trường đại học Bảy là, đẩy mạnh việc thành lập công viên khoa học, doanh nghiệp khởi nghiệp vườn ươm doanh nghiệp Xây dựng công viên khoa học gần với trường đại học mặt địa lý, khích lệ nhóm nghiên cứu trường đại học khởi nghiệp dựa kết nghiên cứu với đầu mối liên kết với trường đại học thông qua tổ chức vốn đầu tư mạo hiểm công khoản tài trợ cho doanh nhân 4.4 Hạn chế hướng nghiên cứu Mặc dù nghiên cứu đạt mục tiêu nghiên cứu ban đầu đặt nghiên cứu hạn chế định Thứ nhất, nghiên cứu thực ba trường đại học kỹ thuật lớn ba miền, đại học lớn có đặc trưng khác với đại học nhỏ, địa phương nên tính khái quát, đại diện nghiên cứu bị ảnh hưởng Thứ hai, nghiên cứu phát triển nhiều thang đo nghiên cứu mới, xây dựng qua phương pháp định tính kiểm định lại phương pháp định lượng khiếm khuyết cần kiểm chứng nhiều nghiên cứu Thứ ba, nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá khía cạnh liên quan đến hoạt động liên kết từ bên trong, nghiên cứu chưa xem xét nhiều đến điều kiện “bối cảnh” ảnh hưởng tới hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp Bởi vậy, tác giả đề xuất nghiên cứu nhà nghiên cứu mở rộng quy mô nghiên cứu, đối tượng khảo sát để có bước tranh tồn cảnh hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp Các thang đo nghiên cứu cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cho nghiên cứu mở rộng khảo sát cho nhân tố khác ảnh hưởng tới hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp 137 TÓM TẮT CHƯƠNG Chương tác giả tập trung vào thảo luận kết nghiên cứu đưa nhận định dựa chứng từ kết phân tích liệu chương Một khung phân tích hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp đề xuất tập trung vào xem xét mối quan hệ động cơ, rào cản liên kết tới thực hình thức liên kết bối cảnh liên kết cụ thể Nghiên cứu đề xuất sáu giải pháp khác để thúc đẩy hoạt động liên kết trường đại học doanh nghiệp trường đại học kỹ thuật Việt Nam Cuối cùng, nghiên cứu hạn chế đề xuất hướng nghiên cứu cho nghiên cứu tương tự tương lai 138 KẾT LUẬN Thơng qua q trình nghiên cứu, luận án trả lời câu hỏi nghiên cứu ban đầu đặt đạt mục tiêu nghiên cứu ban đầu Thông qua tổng hợp nghiên cứu nước, đánh giá sở lý luận hoạt động liên kết trường đại học – doanh nghiệp, luận án hệ thống hóa sở lý luận hoạt động kiên kết trường đại học – doanh nghiệp chất hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp Thông qua nghiên cứu định tính tổng hợp lý thuyết nghiên cứu đề xuất mơ hình nghiên cứu (khung phân tích) tiêu đánh giá mối quan hệ rào cản liên kết – động liên kết – hình thức liên kết Thơng qua phân tích liệu nghiên cứu thực nghiệm khảo sát, luận án khám phá cấu trúc khái niệm nghiên cứu yếu tố rào cản liên kết, động liên kết, hình thức liên kết định hướng sử dụng giải pháp thúc đẩy liên kết trường đại học – doanh nghiệp; bên cạnh nghiên cứu kiểm chứng chất mối quan hệ rào cản liên kết – động liên kết – hình thức liên kết định hướng sử dụng giải pháp thúc đẩy liên kết từ trường đại học thơng qua phân tích tương quan, hồi quy để kiểm định giả thuyết đặt từ khung phân tích xây dựng Kết nghiên cứu cho thấy tranh hoạt động liên kết tốt giai đoạn 2005 – 2009 2010 – 2015, theo mức độ liên kết tất hình thức liên kết trường đại học khảo sát có xu hướng cải thiện tốt Nghiên cứu khác biệt trường nhân tố ảnh hưởng tới trình liên kết đại học doanh nghiệp ba trường đại học khảo sát Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh Đại học Bách khoa Đà Nẵng Nghiên cứu đưa số gợi ý giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động liên kết bao gồm: (1) xây dựng chế tự chủ trường đơn vị trực thuộc trường hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp; (2) phá vỡ rào cản liên kết trường đại học doanh nghiệp; (3) thúc đẩy động liên kết đại học – doanh nghiệp gắn với chia sẻ lợi ích trường đại học doanh nghiệp; (4) đổi hình thức, mơ hình liên kết đại học – doanh nghiệp; (5) thúc đẩy giải pháp chủ động liên kết từ doanh nghiệp hoạt động liên kết nhà trường (6) thúc đẩy giải pháp từ nỗ lực quan phủ Cuối nghiên cứu đưa hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu cho nghiên cứu tương lai 139 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Kỷ yếu hội thảo “Giải pháp tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ trường đại học” Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Kỷ yếu hội nghị báo cáo “Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2006 – 2010 định hướng 2011 – 2015 trường khối kỹ thuật, công nghệ khoa học tự nhiên” Đề tài cấp Bộ 2014 – 68 – 01 (Chủ nhiệm: TS Lê Hiếu Học, 2014 - 2017), Đánh giá mối liên kết trường đại học kỹ thuật/công nghệ với doanh nghiệp nghiên cứu chuyển giao công nghệ Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, MBA.Nguyễn Văn Dũng (Dịch giả) (2010), Phương pháp nghiên cứu kinh doanh, Nhà xuất Tài Nguyễn Đăng Dậu, GVC Nguyễn Xuân Tài (2008), Giáo trình quản lý cơng nghệ, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Mạnh Quân (2000), “Hệ thống đổi quốc gia: cách tiếp cận đổi quan niệm tiềm lực khoa học cơng nghệ”, Viện nghiên cứu chiến lược sách khoa học công nghệ, 1, pp38 Nguyễn Minh Phong, Dương Quỳnh Chi (2008) – Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, Hợp tác Đại học Doanh nghiệp – góc nhìn người cuộc, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh – thiết kế thực hiện, Nhà xuất Lao động Xã hội Phùng Xuân Nhạ (2009), Mơ hình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp Việt Nam nay, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 25, – 10 Trần Anh Tài (2009), Gắn đào tạo với sử dụng, nhà trường với doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 25, 77 – 81 11 Trịnh Thị Hoa Mai (2008), Liên kết đào tạo nhà trường đại học với doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24, 30 – 34 12 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2004), Kỷ yếu hội thảo “Đổi công tác QLKH, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ trường đại học kỹ thuật” 13 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2007), Kỷ yếu hội thảo “Nhà Trường – Doanh nghiệp” 14 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2009), Kỷ yếu hội thảo “Nâng cao hiệu nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2009-2013” 15 Trường Đại học Thương mại (2009), Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Tương tác trường đại học – doanh nghiệp theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội lực cạnh tranh cốt lõi doanh nghiệp”, Nhà xuất Thống kê 16 Trường Đại học Lạc Hồng (2012), Kỷ yếu hội thảo “Đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp” 140 Tài liệu tiếng Anh 17 Alcorta, L and Peres, W (1998) "Innovation Systems and Technological Specialization in Latin America and the Caribbean." Research Policy, 26(7-8), pp.857-881 18 Balzat, M and Hanusch, H (2004) "Recent Trends in the Research on National Innovation Systems." Journal of Evolutionary Economics, 14, pp.197-210 19 Blackman, C and Segal, N (1991) "Access to Skills and Knowledge: Managing the Relationships with Higher Education Institutions." Technology Analysis and Strategic Management, 3(3), pp.297-303 22 Blume, S.S (1987) “The Theoretical Significance of Cooperative Research.” In: Blume, S., Bunders, J., Leydesdorff, L and Whitley, R., eds The Social Direction of the Public Sciences: Causes and Consequences of Co-Operation between Scientists and Non-Scientific Groups - Sociology of the Sciences a Yearbook Dordrecht, Kluwer, pp.3-38 23 Boden, R., Cox, D., Nedeva, M and Barker, K (2004) Scrutinising Science : The Changing UK Government of Science Houndmills, Basingstoke, Palgrave Macmillan 24 Bonaccorsi, A and Piccaluga, A (1994) "A Theoretical Framework for the Evaluation of University-Industry Relationships." R&D Management, 24(3), pp.229247 25 Branscomb, L., Kodama, F and Florida, R eds (1999) Industrializing Knowledge: University-Industry Linkages in Japan and the United States Cambridge, MA, MIT Press 26 Carlsson, B and Stankiewicz, R (1991) "On the Nature, Function and Composition of Technological Systems." Journal of Evolutionary Economics, 1(2), pp 93-118 27 Chang, P and Shih, H (2004) "The Innovation Systems of Taiwan and China: A Comparative Analysis." Technovation, 24(7), pp.529-539 28 Charles, D and Howells, J (1992) Technology Transfer in Europe: Public and Private Networks London, Belhaven Press 29 Chen, E.Y (1994) "The Evolution of University-Industry Technology Transfer in Hong Kong." Technovation, 14(7), pp.449-459 30 Chung, S.C (2001) "TheResearch, Development and Innovation System in Korea." In: Laredo, P and Mustar, P., eds Research and Innovation Policies in the New Global Economy: An International Comparative Analysis Cheltenham, UK, Edward Elgar, pp.115-156 31 Cooke, P., Gomez, U and Etxebarria, G (1997) "Regional Innovation Systems: Institutional and Organisational Dimensions." Research Policy, 26(4/5), pp.475-491 32 Cooke, P (2005) "Regionally Asymmetric Knowledge Capabilities and Open Innovation: Exploring 'Globalisation 2' - a New Model of Industry Organisation." Research Policy, 34, pp.1128-1149 33 Creswell, J.W (2009), Research design: Qualitative, quantitative and mixed approaches,(3rded.) Los Angeles: Sage 141 34 Davey T., Baaken T., Galán-Muros V., Meerman A 2011 Study on the Cooperation between Higher Education Institutions and Public and Private Organisations in Europe, European Commission, DG Education and Culture, Brussels 35 David (2006), Labour-Intensive Industrialization in Hong Kong, 1950 – 70: A Note on Sources and Methods Asia Pacific Business Review Vol 12 (3) 36 Denzin, N.K (1988) The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods Eaglewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall 37 Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G and Soete, L eds (1988) Technological Change and Economic Theory London, Pinter 38 Edquist, C ed (1997) Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations London, Pinter 39 Edquist, C (2004) "Reflections on the Systems of Innovation Approach." Science and Public Policy, 31(6), pp.485-489 40 Edquist, C (2005) “Systems of Innovation: Perspectives and Challenges” In: Fagerberg, J., Mowery, D and Nelson, R., eds The Oxford Handbook of Innovation Oxford, Oxford University Press, pp.181-208 41 Edqvist, O (2003) "Layered Science and Science Policies." Minerva, 41(3), pp.207221 42 Etzkowitz, H (1997) "The Entrepreneurial University and the Emergence of Democratic Corporatism." In: Etzkowitz, H and Leydesdorff, L., eds Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-IndustryGovernment Relations London, Pinter, pp 141-152 43 Etzkowitz, H (2002) The Triple Helix of University-Industry-Government: Implications for Policy and Evaluation Working Paper 2002-11, Swedish Institute for Studies in Education and Research (SISTER), Stockholm, Sweden 44 Etzkowitz, H (2003) "Innovation in Innovation: The Triple Helix of UniversityIndustry-Government Relations." Social Science Information, 42(3), pp.293-337 45 Etzkowitz, H and de Mello, J (2004) "The Rise of a Triple Helix Culture Innovation in Brazilian Economic and Social Development." Journal of Technology Management and Sustainable Development, 2(3), pp.159-171 46 Etzkowitz, H., de Mello, J.M.C and Almeida, M (2005) "Towards "MetaInnovation" in Brazil: The Evolution of the Incubator and the Emergence of a Triple Helix." Research Policy, 34(4), pp.411-424 47 Etzkowitz, H and Leydesdorff, L (1995) "The Triple Helix - University-IndustryGovernment Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development." Theme paper for the Triple Helix Conference, Amsterdam, Netherlands Available from: < http://users.fmg.uva.nl/lleydesdorff/th1/index.htm 48 Etzkowitz, H and Leydesdorff, L (1997) "Introductions to Special Issue on Science Policy Dimensions of the Triple Helix of University-Industry- Government Relations." Science and Public Policy, 24(1), pp.2-5 142 49 Etzkowitz, H and Leydesdorff, L eds (1997) Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations London, Pinter 50 Etzkowitz, H and Leydesdorff, L (2000) "The Dynamics of Innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations." Research Policy, 29(2), pp.109-123 51 Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C and Terra, B (2000) "The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm." Research Policy, 29(2), pp.313-330 52 Fagerberg, J., Mowery, D and Nelson, R eds (2005) The Oxford Handbook of Innovation Oxford, Oxford University Press 53 Faulkner, W and Senker, J (1994) "Making Sense of Diversity: Public-Private Sector Research Linkage in Three Technologies." Research Policy, 23(6), pp.673695 54 Felker, G (1999) "Malaysia's Innovation System: Actors, Interests and Governance." In: Jomo, K.S and Felker, G., eds Technology, Competitiveness and the State: Malaysia's Industrial Technology Policies London, Routledge, pp.98-147 55 Freeman, C (1987) Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan London, Pinter 56 Freeman, C (1988) "Japan: A New System of Innovation? " In: Dosi, G., Freeman, C.,Nelson, R., Silverberg, G., and Soete, L., ed Technological Change and Economic Theory London, Pinter, pp.330-348 57 Freeman, C (1995) "The National System of Innovation in Historical Perspective." Cambridge Journal of Economics, 19, pp 5-24 58 Furman, J.L., Porter, M.E and Stern, S (2002) "The Determinants of National Innovative Capacity." Research Policy, 31(6), pp.899-933 59 Geisler, E and Rubenstein, A.H (1989) "University-Industry Relations: A Review of Major Issues." In: Link, A.N and Tassey, G., eds Cooperative Research and Development: The Industry-University-Government Relationship Norwell, Mass., Kluwer, pp.43-62 60 Geuna, A., Salter, A.J and Steinmueller, W.E eds (2003) Science and Innovation: Rethinking the Rationales for Funding and Governance Cheltenham, UK, Edward Elgar 61 Gujarati, D N (2011) Basic econometrics Tata McGraw-Hill Education 62 Gibbons, M (2000) "Mode Society and the Emergence of Context-Sensitive Science." Science and Public Policy, 27(3), pp.159-163 63 Gibbons, M., C., L., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P and Trow, M eds (1994) The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies London, Sage 64 Godin, B (1998) "Writing Performative History: The New New Atlantis?" Social Studies of Science, 28(3), pp.465-483 143 65 Gunasekara, C (2006) "Reframing the Role of Universities in the Development of Regional Innovation Systems." Journal of Technology Transfer, 31(1), pp.101-113 66 Hanna, K (2000) "The Paradox of Participation and the Hidden Role of Information." Journal of the American Planning Association, 66(4), pp.398-410 67 Harloe, M and Perry, B (2004) "Universities, Localities and Regional Development: The Emergence of the ‘Mode 2’ University?" International Journal of Urban and Regional Research, 28(1), pp.212-223 68 Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E & Tatham, R.L (2006) Multivariate Data Analysis, 6th ed, Upper Saddle River NJ, Prentice –Hall 69 Hair, J F (2010) Black, WC, Babin, BJ, & Anderson, RE (2010) Multivariate data analysis, 70 Howells, J (1986) "Industry-Academic Links in Research and Innovation: A National and Regional Development Perspective." Regional Studies, 20, pp.472-476 71 Howells, J (1999) “Regional Systems of Innovation.” In: Archibugi, D., Howells, J and Michie, J, ed Innovation Policy in a Global Economy Cambridge, Cambridge University Press,pp.67-93 72 Howells, J., Nedeva, M and Georghiou, L (1998) Industry-Academic Links in the UK HEFCE, Bristol, Final report to Higher Education Funding Council for England , the Higher Education Funding Council for Wales and the Scottish Higher Education Funding Council 73 Howells, J and Roberts, J (2000) "From Innovation Systems to Knowledge Systems." Prometheus, 18(1), pp.17-31 74 Intarakumnerd, P., Chairatana, P.A and Tangchitpiboon, T (2002) "National Innovation System in Less Successful Developing Countries: The Case of Thailand." Research Policy, 31(8-9), pp.1445-1457 75 Jansen, J.D (2002) "Mode Knowledge and Institutional Life: Taking Gibbons on a Walk through a South African University." Higher Education, 43 pp.507–521 76 Jensen, C and Tragardh, B (2004) "Narrating the Triple Helix Concept in 'Weak' Regions: Lessons from Sweden." International Journal of Technology Management, 27(5), pp.513-530 77 Konde, V (2004) "Internet Development in Zambia: A Triple Helix of GovernmentUniversity-Partners." International Journal of Technology Management, 27(5), pp.440-451 78 Lall, S and Urata, S (2003) Competitiveness, FDI and Technological Activity in East Asia Cheltenham, Edward Elgar 79 Laredo, P and Mustar, P eds (2001) Research and Innovation Policies in the New Global Economy: An International Comparative Analysis Cheltenham, UK, Edward Elgar 80 Leydesdorff, L (2003) "The Mutual Information of University-Industry-Government Relations: An Indicator of the Triple Helix Dynamics." Scientometrics, 58(2), pp.445-467 144 81 Leydesdorff, L and Etzkowitz, H (1996) "Emergence of a Triple Helix of University-Industry-Government Relations." Science and Public Policy, 23, pp.279286 82 Leydesdorff, L and Etzkowitz, H (1998) "The Triple Helix as a Model for Innovation Studies." Science and Public Policy, 25(3), pp.195-203 83 Leydesdorff, L and Etzkowitz, H (1998) "Triple Helix of Innovation: Introduction." Science and Public Policy, 25(6), pp.358-364 84 Leydesdorff, L and Etzkowitz, H (2003) "Conference Report: Can 'the Public' be Considered as a Fourth Helix in University-Industry-Government Relations? Report on the Fourth Triple Helix Conference, 2002." Science and Public Policy, 30(1), pp.55 -61 85 Leydesdorff, L and Meyer, M (2003) "The Triple Helix of University-IndustryGovernment Relations." Scientometrics, 58(2), pp.191-203 86 Liu, X and White, S (2001) "Comparing Innovation Systems: A Framework and Application to China's Transitional Context." Research Policy, 30(7), pp.1091-1114 87 Loebinger, K.R (2003) University-Industry Collaboration in the Environmental Sector in the North West of England PhD thesis, Manchester University 88 Lopez-Martinez, R.E., Medellin, E., Scanlon, A.P and Solleiro, J.L (1994) "Motivations and Obstacles to University-Industry Cooperation (UIC) : A Mexican Case." R&D Management, 24(1), pp.17-31 89 Luik, A., (2005) Measurement and Evaluation of Transnational Technology Transfer between R&D Institutional SME-s Tallinn: Department of Product Development 90 Lundvall, B (1988) "Innovation as an Interactive Process: From User Producer Interaction to National Systems of Innovation." In: Dosi, G., Freeman, C.,Nelson, R., Silverberg, G., and Soete, L., eds Technological Change and Economic Theory London, Pinter, pp.349-369 91 Lundvall, B ed (1992) National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning London, Pinter Malerba, F (2002) "Sectoral Systems of Innovation and Production." Research Policy, 31(2), pp.247-264 92 MacKenzie, S B., Podsakoff, P M., & Podsakoff, N P (2011), ‘Construct measurement and validation procedures in MIS and behavioral research: Integrating new and existing techniques; MIS Quarterly, 35(2), 293-334 93 Martin, B.R (2003) "The Changing Social Contract for Science and the Evolution of the University." In: Geuna, A., Salter, A.J and Steinmueller, W.E., eds Science and Innovation: Rethinking the Rationales for Funding and Governance Cheltenham, UK, Edward Elgar, pp 7-29 94 Martin, M (2000) Managing University-Industry Relations: A Study of Institutional Practices from 12 Different Countries Paris, IIEP, UNESCO 95 Martin, M., Vigdor, M., Satter, M.A., Pumwa, J., Kaynak, O., Plonsky, G.A., Tibarimbasa, A.M and Lagujjo, E eds (2000) The Management of UniversityIndustry Relations Paris, IIEP, UNESCO 145 96 Martino, J (1996) "The Role of University Research Institutes in Technology Transfer." Industry and Higher Education, 10, pp.316-320 97 Maxwell, J.A (1992) "Understanding and Validity in Qualitative Research." Harvard Educational Review, 63(pp.279-300 98 Metcalfe, S (1995) "Technology Systems and Technology in an Evolutionary Frameworks." Cambridge Journal of Economics, 19(1), pp.25-46 99 Meyer, M., Siniläinen, T and Utecht, J.T (2003) "Towards Hybrid Triple Helix Indicators: A Study of University-Related Patents and a Survey of Academic Inventors." Scientometrics, 58(2), pp.321-350 100.Miles, M.B and Huberman, A.M (1994) Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook Thousand Oaks, Sage Publications 101.Mora-Valentin, E.M (2000) "University-Industry Cooperation: A Framework of Benefit and Analysis." Industry and Higher Education, 14(3), pp.165-172 102.Mora-Valentin, E.M (2002) "A Theoretical Review of Co-Operative Relationships between Firms and Universities." Science and Public Policy, 29(1), pp.37-46 103.Morse, J.M (2000) "Determining Sample Size." Qualitative Health Research, 10, pp.3-5 104.Morsingh, F and Rajikan, J (1982) "The Industrial Research and Consultancy Service at Universiti Sains Malaysia: An Example of University-Industry Interaction." Paper presented to the National Workshop on Industrial Liaison, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 21-22 June 1982 105.Mowery, D and Sampat, B (2005) "Universities in National Innovation Systems." In: Fagerberg, J., Mowery, D and Nelson, R., eds The Oxford Handbook of Innovation Oxford, Oxford University Press, pp.209-239 106.Mititve (2009), Evaluation of an academic – industry research collaboration Social science research network 107.Nedeva, M (1997) Strategies for Change: A Comparative Analysis of the National Research System of Bulgaria and the National Research System of Britain PhD thesis, Manchester University 108.Nelson, R ed (1993) National Systems of Innovation: A Comparative Study Oxford, Oxford University Press 109.Nguyen Duc Trong and Le Hieu Hoc, 2014, 'A Framework for Evaluating the Collaboration Between University and Industry in Technology Transfer', Journal of Science and Technology, Vol.102 110.Nowotny, H., Scott, P and Gibbons, M (2001) Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty Cambridge, UK, Polity Press 111.OECD (1997) National Innovation Systems Paris, OECD 112.OECD (1998) Technology, Productivity and Job Creation: Best Policy Practices Paris, OECD 113.OECD (1999) Managing National Innovation Systems Paris, OECD 114.OECD (2002) Benchmarking Industry-Science Relationships Paris, Organisation for Economic Co-Operation and Development 146 115.OECD (2005) Main Science and Technology Indicators 116.Packer, K (1994) "Academic-Industry Relations Selected Bibliography." Science and Public Policy, 21(2), pp.117-119 117.Padget, D.K (1998) Qualitative Methods in Social Work Research: Challenges and Rewards Thousand Oaks, California, Sage 118.Parayil, G and Sreekumar, T.T (2004) "Industrial Development and the Dynamics of Innovation in Hong Kong." International Journal of Technology Management, 27(4), pp.369-392 119.Park, H.W., Hong, H.D and Leydesdorff, L (2005) "A Comparison of the Knowledge-Based Innovation Systems in the Economies of South Korea and the Netherlands Using Triple Helix Indicators." Scientometrics, 65(1), pp.3-27 120.Patel, P and Pavitt, K (1994) "National Innovation Systems: Why They Are Important, and How They Might Be Measured and Compared." Economic Innovation and New Technologies, 3, pp.77-95 121.Peters, L and Fusfeld, H (1982) Current US University-Industry Research Connections Washington, National Science Foundation 122.Polt, W., Rammer, C., Gassler, H., Schibany, A and Schartinger, D (2001a) Benchmarking Industry-Science Relations: The Role of Framework Conditions Final Report to European Commission, Enterprise DG and Federal Ministry of Economy and Labour, Austria by Joanneum Research, Vienna 123.Polt, W., Rammer, C., Gassler, H., Schibany, A and Schartinger, D (2001b) "Benchmarking Industry-Science Relations: The Role of Framework Conditions." Science and Public Policy, 28(4), pp.247-258 124.Porter, M (1998) "Clusters and the New Economics of Competition." Harvard Business Review, 76(6), pp.77-90 125.Radosevic, S (1999) "Transformation of Science and Technology Systems into Systems of Innovation in Central and Eastern Europe: The Emerging Patterns and Determinants." Structural Change and Economic Dynamics, 10(3-4), pp.277-320 126.Rahm, D (1994) "Academic Perceptions of University-Firm Technology Transfer." Policy Studies Journal, 22(2), pp.267-278 127.Rahm, D., Kirkland, J and Bozeman, B (2000) University-Industry R&D Collaboration in the United States, the United Kingdom and Japan Dordrecht/Boston/London, Kluwer Academic Publishers 128.Rip, A and van der Meulen, B (1996) "The Post-Modern Research System." Science and Public Policy, 23(6), pp.343-352 129.Robson, C (2002) Real World Research: A Resource for Social Scientists and Practitioners-Researchers Oxford, Blackwell Publishing 130.Saad, M and Zawdie, G (2005) "From Technology Transfer to the Emergence of a Triple Helix Culture: The Experience of Algeria in Innovation and Technological Capability Development." Technology Analysis & Strategic Management, 17(1), pp.89-103 147 131.Saad, M., Zawdie, G., Derbal, A and Lee, R (2005) "Issues and Challenges Arising from a Greater Role of the University in Promoting Innovation in Developing Countries: A Comparative Study of Experiences in Malaysia, Algeria and Ethiopia." Paper presented to the 5th Triple Helix Conference at Turin, Italy, 18-21 May 2005 132.Sabato, J (1975) El Pensamiento Latinoamericano En La Problematica Ciencia– Technologýa–Desarrollo-Dependencia Buenos Aires, Paidos 133.Sabato, J and Mackenzi, M (1982) La Produccion De Technologýa Autonoma O Transnacional Mexico, Nueva Imagen 134.Salisbury, L (1993) "Industry–University Co-Operation 1987–1993: A Selected and Annotated Bibliography." International Journal of Technology Management, 8, pp.812-836 135.Schartinger, D., Rammer, C., Fischer, M.M and Frohlich, J (2002) "Knowledge Interactions between Universities and Industry in Austria: Sectoral Patterns and Determinants." Research Policy, 31(3), pp.303-328 136.Schmoch, U (1999) "Interaction of Universities and Industrial Enterprises in Germany and the United States: A Comparison." Industry and Innovation, 6(1), pp.51 - 68 137.Scott, N (1998) "Strategy for Activating University Research." Technological Forecasting and Social Change, 57,pp.217-231 138.Shinn, T (2002) "The Triple Helix and New Production of Knowledge: Prepackaged Thinking on Science and Technology." Social Studies of Science, 32(4), pp.599-614 139.Siegel, D.S., Waldman, D.A., Atwater, L.E and Link, A.N (2004) "Toward a Model of the Effective Transfer of Scientific Knowledge from Academicians to Practitioners: Qualitative Evidence from the Commercialization of University Technologies." Journal of Engineering and Technology Management, 21(1-2), pp.115-142 140.Spyros (2005), University – Industry Knowledge and Technology Transfer in Switzerland: The University View, Swiss federal Institute of Technology 141.Temsiripoj, W (2003) Academic-Industry Links in Thailand and the UK: A Comparative Analysis PhD thesis, Manchester University 142.Todaro, Michael, P., (2006) Local and Economic Development in the city of Captown University of Stellenbocsh 143.Van der Steen, M (1999) Evolutionary Systems of Innovations : A Veblian-Oriented Study into the Role of the Government Factor Assen, The Netherlands, Van Gorcum Knowledge; the “DNA” of the Triple Helix." Theme paper for the 5th Triple Helix Conference, Turin, Italy Available from: < http://www.triplehelix5.com/files/thc5_themepaper.pdf 144.Viotti, E.B (2002) "National Learning Systems: A New Approach on Technological Change in Late Industrializing Economies and Evidences from the Cases of Brazil and South Korea." Technological Forecasting and Social Change, 69(7), pp.653680 148 145.Webster, A (1994) "International Evaluation of Academic-Industry Relations: Contexts and Analysis." Science and Public Policy, 21(2), pp.72-78 146.Wu, F.S (2000) An Empirical Study of University-Industry Research Co-Operation: The Case of Taiwan Paper presented to the OECD-NIS Focus Group Conference on Innovation Firm and Networks at Rome, Italy 147.Yin, R., K (2003) Case Study Research: Design and Methods (3rd ed.), SAGE Publication, London 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN Nguyen Duc Trong, Le Hieu Hoc (2014) “A framework of evaluation the collaboration between university and industry in technology transfer” Journal of Science and technology (technical universities) Pg 158 – 163 Đào Chung Hải, Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2015) "Bài học cho Việt Nam từ liên kết trường đại học – doanh nghiệp Nhật Bản" Tạp chí Tài Trang 105 – 106 Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2017) “Công viên khoa học – giải pháp thúc đẩy hợp tác trường đại học doanh nghiệp” Tạp chí Công Thương Trang 60 – 65 Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2017) “Mơ hình Triple Helix liên kết trường đại học – doanh nghiệp – phủ đề xuất cho Việt Nam” Tạp chí Quản lý kinh tế Trang 48 – 47 Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2017) “Thực trạng liên kết trường đại học doanh nghiệp: Kết nghiên cứu từ góc nhìn doanh nghiệp Việt Nam” Tạp chí Kinh tế phát triển, số 236 (II), tháng 2/2017, trang 103 – 114 Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2017) “Liên kết trường đại học – doanh nghiệp nghiên cứu chuyển giao cơng nghệ: tình nghiên cứu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội”, Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies), số (468), tháng 5/2017, trang 42 – 56 Nguyễn Đức Trọng, Lê Hiếu Học (2017) “Giải pháp phát triển liên kết trường đại học doanh nghiệp Việt Nam”, Kinh tế Dự báo, số 17, tháng 6/2017, trang 41 – 43 Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2017) “Liên kết trường Đại học doanh nghiệp: Kết khảo sát Đại học Bách Khoa Đà Nẵng” Tạp chí Cơng Thương, số 7, tháng 6/2017, trang 251 – 257 150 ... thức liên kết tồn mối quan hệ hợp tác trường đại học với doanh nghiệp Bởi vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới liên kết trường đại học kỹ thuật với doanh nghiệp Việt Nam ... hưởng tới liên kết trường đại học – doanh nghiệp, bao gồm yếu tố động thúc đẩy liên kết trường đại học – doanh nghiệp rào cản liên kết trường đại học kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam Bộ thang đo... động liên kết trường đại học – doanh nghiệp trường đại học kỹ thuật Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận án hoạt động hợp tác trường đại học kỹ thuật với doanh nghiệp thông qua khảo sát ba trường đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Tiến sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng tới liên kết giữa trường đại học kỹ thuật với doanh nghiệp tại Việt Nam, Luận văn Tiến sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng tới liên kết giữa trường đại học kỹ thuật với doanh nghiệp tại Việt Nam, Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, Trong chương 1, luận án sẽ tổng quan các cơ sở lý luận về hoạt động liên kết trường đại học – doanh nghiệp về hướng tiếp cận, cơ sở lý thuyết về hoạt động liên kết bao gồm: Hệ thống đổi mới quốc gia (National System of Innovation), Phương thức thứ 2 c..., Kể từ khi Von Humboldt giới thiệu lần đầu tiên cuối thế kỷ 19, liên kết trường đại học – doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, cũng như nhà quản lý doanh nghiệp. Trong các công trình và đề tài nghiên c...,  Quan hệ đối tác giữa trường đại học – doanh nghiệp (University – Industry/Company/Firm/ Enterprise Partnership)., Như vậy, các công trình nghiên cứu trước đây cho thấy: tồn tại liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong chuyển giao tri thức, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, tại mỗi quốc gia (phát triển và đang phát triển) khác nhau, ..., Bảng 1.12: Những lợi ích từ hoạt động hợp tác trường đại học - doanh nghiệp, Đối với các trường đại học, hầu hết các tác giả đều xác định việc gây quỹ cho các hoạt động là lý do để hợp tác với các doanh nghiệp (Martino, 1996; Scott, 1998; Howells & cộng sự,1998; Martin & cộng sự, 2000) và điều này ngày càng cần thiết khi c, 4 Phương pháp đánh giá liên kết đại học – doanh nghiệp, Nghiên cứu này với mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng trên cơ sở đánh giá hoạt động liên kết trường đại học – doanh nghiệp tại các trường đại học kỹ thuật Việt Nam. Tác giả lựa chọn ba trường đại học tiêu biểu để tiến hành nghiên cứu là Đại học Bá..., Kết quả nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, Đối với các yếu tố về động cơ liên kết tác giả cũng sử dụng những chỉ tiêu được đề cập trong các nghiên cứu trước đây (Gesler & Robenstein, 1989; Peters & Fusfeld, 1982; Polt & cộng sự, 2001) và thực hiện thảo luận với các chuyên gia tại trườn, Những chỉ tiêu được giữ lại là những chỉ tiêu có quá nửa số chuyên gia xác nhận là có tồn tại/cần thiết và điểm đánh giá trung bình của các chuyên gia ở mức khá (6.5) trở lên, những khía cạnh có sự khác biệt ý kiến quá lớn, quá nhiều chuyên gia không ..., Kết quả sau khi phát triển các công cụ đo lường các khía cạnh liên quan đến hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp được điều chỉnh qua phỏng vấn thử với các nhà quản lý, các giảng viên và lãnh đạo của các doanh nghiệp để điều chỉnh cách diễn đạt, b..., Mức độ lựa chọn thang đo cho các khía cạnh khảo sát được sử dụng là thang đo Likert 5 điểm với 1 = không tồn tại/không quan trọng/không cần thiết và 5 = rất phổ biến/rất quan trọng/rất cần thiết.Việc sử dụng thang đo Likert cũng được sử dụng khá phổ b..., Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án, Để đánh giá sự tin cậy của các thang đo nghiên cứu, tác giả sử dụng kiểm định bằng hệ số Cronbach Alpha và hệ số tương quan biến tổng cho từng khái niệm nghiên cứu để đánh giá tính nhất quán nội tại của các khái niệm nghiên cứu. Kết quả phân tích với ..., - Đánh giá sự tin cậy thang đo các nhân tố về giải pháp thúc đẩy liên kết đại học – doanh nghiệp, Trong chương này tác giả tập trung giới thiệu quy trình thực hiện của nghiên cứu để hoàn thành luận án. Các bước thực hiện được tham khảo trên các quy trình nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng cho phát triển mô hình nghiên cứu trong bối cảnh m..., TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT, Biến phụ thuộc: hình thức tiếp nhận và chuyển giao; Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án, Để đánh giá sự thay đổi giữa hai giai đoạn về mức độ thực hiện các hình thức liên kết đại học – doanh nghiệp tác giả sử dụng kiểm định Paired test với mẫu phụ thuộc (đối tượng trả lời trên cùng các chỉ tiêu cho cả hai giải đoạn). Kết quả chi tiết cho ..., Kết quả khảo sát cho thấy các hình thức liên kết được thực hiện có mức độ đánh giá khác nhau từ giảng viên của các trường đại học tham gia khảo sát. Xu hướng cho thấy các hình thức liên kết dựa trên tài trợ và chuyển giao từ các doanh nghiệp ở mức tru..., Kết quả phân tích dữ liệu điều tra cho thấy các động cơ phát triển kiến thức và ứng dụng kết quả được các giảng viên đánh giá khá tốt, điểm trên mức trung bình trên thang đo Likert 5 điểm. Điểm trung bình cao nhất là động cơ “có thêm thông tin từ doan..., Bên cạnh những khía cạnh thúc đẩy hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp, luận án cũng khảo sát ý kiến của các donh nghiệp về các khía cạnh gây cản trở quá trình hợp tác của doanh nghiệp với trường đại học. Kết quả khảo sát cho thấy các cản trở đượ..., Kết quả phân tích từ dữ liệu nghiên cứu cho thấy ngược lại với nhận thức về lợi ích/động cơ liên kết và các rào cản liên kết, các doanh nghiệp và trường đại học khá thống nhất với nhau về nhận định thực hiện các giải pháp thúc đẩy liên kết. Tuy nhiên,..., Nghiên cứu tìm thấy quan hệ giữa các rào cản liên kết và động cơ liên kết (các hệ số tương quan có ý nghĩa thống kê). Trong đó, rào cản nhận thức và rào cản do khoảng cách đáp ứng giữa trường đại học với doanh nghiệp có ảnh hưởng cùng chiều tới động c..., 2 Đề xuất khung phân tích cho hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp, Các rào cản liên kết là những cản trở quá trình liên kết thực chất và hiệu quả. Bởi vậy, để thúc đẩy hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp từ phía nhà trường cần phải thực hiện các chính sách phá vỡ những rào cản cho hoạt động hợp tác, liên kết đả..., Thứ hai, các cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện việc liên kết với trường đại học. Điều này có thể được thực hiện thông qua các chính sách về ưu đãi thuế với các doanh nghiệp có các ho..., Thông qua quá trình nghiên cứu, luận án đã trả lời được các câu hỏi nghiên cứu ban đầu đặt ra và cơ bản đạt được các mục tiêu nghiên cứu ban đầu. Thông qua tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước, đánh giá các cơ sở lý luận về hoạt động liên kết t..., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm