Luận án phó Tiến sĩ Khoa học ngữ văn: Hồ Xuân Hương và nền văn hóa dân gian Việt Nam

261 84 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 03:06

Luận văn trình bày về các nội dung: lịch sử vấn đề nghiên cứu thơ Nôm được truyền tụng của Hồ Xuân Hương và nền văn hóa dân gian Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, văn hóa dân gian Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX và những đặc điểm cơ bản của nói về triết lý và thẩm mỹ dân gian, thơ Nôm Hồ Xuân Hương sự tiếp thu và sáng tạo từ cội rễ của nền văn hóa dân gian nửa cuối thế kỷ XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo. B Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T Đ Ạ I HỌC QUỐC GI A THÀNH PHỐ HỒ CHÍ M I N H TRƯỜNG Đ Ạ I HỌC SƯ P H Ạ M T T1 T1 N GUYỄN THỊ NGỌC T HỒ XUÂN HƯƠNG T V À NỀN VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM T L UẬN ÁN PHÓ TIẾN SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN T T HÀNH PHỐ HỒ C H Í M I N H N Ă M 1996 T T B Ộ G I ÁO D ỤC VÀ Đ À O T ẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH T TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM T N GUYỄN THỊ NGỌC T HỒ XUÂN HƯƠNG T VÀ NỀN VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM T CHUYÊN N G À N H : V Ă N HỌC VIỆT N A M T M à SỐ : 04 33 L UẬN ÁN PHÓ TIẾN SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN T N G Ư Ờ I HƯỚNG D Ẫ N K HOA H Ọ C GIÁO SƯ LÊ TRÍ V I Ễ N T T HÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 1996 T LỜI CAM ĐOAN T Tôi x i n c a m đ o a n đ â y c n g t r ì n h n g h i ê n c ứu c ủ a riêng C c số l i ệ u , kết q u ả n ê u t r o ng l u ậ n n t r u n g t h ực v c h ưa đ ượ c a i c ô n g bố c n g trình n o k h c c giả l u ậ n n T NGUYỄN THỊ NGỌC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN T T DẪN NHẬP T T 1 LÍ DO CHỌN ĐỀ T À I T T PHẠM VI NGHIÊN CỨU - NHỮNG GIỚI THUYẾT CẦN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG LUẬN ÁN 11 T T 2.1 Về phạm vi sáng tác Hồ Xuân Hương 11 T T 2.2 Giới thuyết thuật ngữ "Văn hóa dân gian " 13 T T 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 16 T T MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: 19 T T 5.NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 19 T T 5.1 Về mặt phương pháp luận : 19 T T 5.2 Những đóng góp lĩnh vực văn hóa 21 T T 5.3 Kết cấu luận án : 23 T T Chương 1:LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU THƠ NÔM ĐƯỢC TRUYỀN TỤNG CỦAHỒ XUÂN HƯƠNG VÀ NỀN VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XVIII NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 25 T T 1.1 Tính khách quan - hệ thống khoa học phần mục "Lịch sử vấn đề nghiên cứu thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương văn hóa dân gian Việt Nam nửa cuối kỷ XVIII nửa đầu kỷ XIX " 25 T T 1.2 Lịch sử vấn đề nghiên cứu thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương văn hóa dân gian Việt Nam nửa cuối kỷ XVIII nửa đầu kỷ XIX 27 T T 1.3 Một số kết luận : 77 T T Chương 2: V ĂN HÓ A D ÂN GI A N V I Ệ T N AM NỬ A CUỐI THẾ K Ỷ X VI I I NỬ A Đ Ầ U THẾ KỶ XIX V À NHỮ N G Đ Ặ C Đ I Ể M CƠ B Ả N C Ủ A NÓ VỀ TRIẾT L Ý V À THẨM M Ỹ D N GI A N 91 T T 2.7 Vài nét Rabelais ý nghĩa luận thuyết M Backhtin với điều cần lưu ý nghiên cứu Hồ Xuân Hương 91 T T 2.2- Bức chân dung xã hội Việt Nam nửa cuối kỷ XVIII nửa đẩu thê kỷ XIX 107 T T 2.3 Những nét điển hình văn hóa dân gian Việt nam nửa cuối kỷ XVIII nửa đầu kỷ XIX 122 T T 2.3.1: Về văn học dân gian 123 T T 2.3.3 Về Mỹ Thuật Dân Gian 143 T T 2.3.4 Lễ Hội Dân Gian: 153 T T Chương 3:THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG SỰ TIẾP THU VÀ SÁNG TẠO TỪ CỘI RỄ CỦA NỀN VĂN HÓA DÂN GIAN NỬA CUỐI THẾ KỶ XVIII VÀ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 164 T T 3.1 Thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương - tiếp thu cách chọn lọc phong phú từ tư tường, triết lý, từ nguồn thi liệu thi pháp văn hóa dân gian Việt Nam nửa đẩu kỷ XVIII nửa đầu thê kỷ XIX: 165 T T 3.1.1: Thơ Nôm Hồ Xuân Hương tiếp thu lối bố cục ngắn gọn, hàm súc đúc kết chân lý - triết lý mang tính tục, đậm đà chất nhân văn 168 T T 3.1.2 Thơ Nôm Hồ Xuân Hương tiếp thu cách kết cấu đối xứng đối lập cấu trúc tác phẩm thuộc văn hóa dân gian 175 T T 3.1.3 Thơ Nôm Hồ Xuân Hương tiếp thu lối xây dựng ngơn ngữ sở hình tượng độc đáo giàu sức biển từ tác phẩm nghệ thuật văn hóa dân gian Việt Nam nửa cuối kỷ XVIII nửa đầu kỷ XIX 181 T T 3.1.4 Thơ Nôm Hồ Xuân Hương với kết thúc bất ngờ, đột ngột - hầu hết tác phẩm nghệ thuật dân gian 192 T T 3.2 Thơ Nôm Hồ Xuân Hương - sáng tạo phong phú độc đáo từ mảnh đất mỡ màu văn hóa dân gian Việt Sam nửa cuối kỷ XVIII nửa đẩu kỷ XIX: 200 T T 3.2.2 Thơ Nôm Hồ Xuân Hương, thể độc đáo tiếng cười 214 T T 3.23 Thơ Nôm Hồ Xuân Hương, thể độc đáo tiếng nói cá nhân - thẳm sâu kêu đòi cho quyền sống cá nhân trọn vẹn cho người 221 T T PHẦN KẾT LUẬN 231 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 238 T T P H Ụ LỤ C 260 T T DẪN NHẬP LÍ DO CHỌN ĐỀ T À I H Xu â n H ươ n g l g ươ n g mặ t v ă n học đ ặ c b i ệ t n h ấ t , " M ộ t n h thơ k i ệ t xuất mội t i n â n g v ă n h ọ c độc đ o " [ ] , mội số n h t h có tên tuổi l n lịch sử v ă n học nước n h Từ l â u , t ên tuổi t i thơ c ủ a Hồ Xu â n H ươ n g đ ã v ượ t t ầ m biên g i ới tổ quốc Để đến v i ngạc n h i ê n , t h í c h t h ú v t r â n t r ọ n g c ủ a n h ữ n g n h â n v ậ t có tên tuổi thi đ n v ăn học giới N h thơ Ấn Độ -Tagor, t r o n g d ị p g h é t h ă m S a i g ò n n ă m 29 t r â n trọng xếp tên tuổi Xu â n H n g b ê n c n h thi h o Ng u yễ n Du , số c c t h i s ĩ t r ứ d a n h giới n h : Lý B c h , Shaspeare Vi c i o r Hu g o [52] Cũng đ ã từ l â u , thơ Xu â n H ươ n g đ ã đ ượ c d ị c h v g i i t h i ệ u r a n c : P h p , Liên Xô , B u n g a r i a mớ i đ â y P h ầ n La n Đặc b i ệ t , L i ê n X ô ( t r ướ c đ â y) , l ầ n đ ầ u l i ê n , Th Hồ X u â n Hương ấn h n h v i k ỷ l ụ c 0 b ả n đ ượ c đông đ ả o b n đọc yê u t h í c h N g y n a y, mộ t số trường Đại Học Hoa K ỳ v n h i ề u nước Tây  u đ ã có n h ữ n g học g i ả , n h ữn g n h nghiên cứu c h u yê n sâu Hồ Xu â n Hương [187] T i P h p , l i đề tựa cho t ậ p "Thơ Hồ Xu â n Hương", n h t h có tên tuổi c ủ a P h p l J ă n g R i x t a t c ũ n g n g ợ i ca " Hồ Xu â n Hương l t r o n g số n h thơ có t ê n t u ổ i l n c ủ a n ề n v ă n học V i ệ t Na m v khơng c h ú t nghi n g l n ữ sĩ h n g đ ầ u c ủ a c h â u Á" [165] T T2 T2 T T2 T T2 T T4 T4 T T2 T2 T3 T3 T3 T3 T4 T T3 T3 R T4 T T4 T T3 T T2 R1 T3 T3 T2 T3 T T3 T3 Có đ ượ c v ị trí đ ặ c b i ệ t đ n h g i c ủ a d l u ậ n , h ẳ n thơ Xu â n Hương t l â u k h ô n g c h ỉ đ ậ m đ mội b ả n sắc d â n tộc nghệ thuật thể h i ệ n , mà b i thơ Xu â n H ươ n g c ũ n g từ l â u ,đ ã đ t đến n hữ n g p h ẩ m chất tuyệt v i c ủ a t í n h n h â n l o i [ ] nội d u n g tư t ưởng; V i ý nghĩa t h ể h i ệ n n h ữn g khát vọng "làm N g ườ i " , sống "cho r a Ng ườ i " " thỏa mã n n h u cầu t ự nhiên C o n N g i " [ ] T T T T T T T4 T T T T T T4 Ở t r o n g nước, t người ta đ ượ c biết đến t ậ p thơ " X u â n H n g thi t ập" t i l i ệ u i n b ằ n g chữ Quốc ngữ, i n l ầ n t h ứ n h ấ t , n h i n Vă n M i n h , i n n ă m theo giáo sư Ng u yễ n Lộc c h o biết [13 ] l t i l i ệ u ghi chép sớm n h ấ t sáng t ác X u â n H n g C h o đến n a y , đ ề tài n g h i ê n c ứu H Xu â n H n g , n h sáng t ác c ủ a b l u ô n l đ ề t i hấp d ẫ n T T T4 T4 T4 T v có sức g ợ i mở lớn đối v i giới nghiên cứu, c ũ n g n h đ ô n g đ ả o đ ộ c g i ả c ủ a thơ X u â n Hương Đ ã có biết b a o nhiêu cơng t r ì n h , b i viết, n h ữ n g t h ô n g tin n g h i ê n cứu v ề H X u â n Hư n g h a y n h ữn g s n g t c c ủ a bà t trước đến n a y - nước c ũ ng n h nước ngoài? T r o n g điều k i ệ n c h o p h é p , l m đ ượ c số thống k ê t h ậ t đ ầ y đ ủ , n g h i ê m t ú c , c h ắ c c h ắ n c ó í c h cho việc n g h i ê n cứu v ề X u â n H n g - mộ t h i ệ n t ượ n g v ă n h ọ c đ ặ c b i ệ t - v x é t v ề m ặ t n o đ ó có t h ể c o i X u â n H n g l mộ t t r o n g số thiên t i v ă n h ọ c c ủ a n ướ c n h N h thơ Xu â n Di ệ u , b ằ n g n h ữ n g c ả m n h ậ n t h ậ t t i hoa - r ấ t s m, ô n g đ ã n h ậ n r a - h n hết v ẻ đ ẹ p t h ậ t độc đ o t r o n g "chất thơ X u â n H n g " M ỗ i b i viết v ề t h X u â n Hương, người t a c h ẳ n g t ìm đ â u r a c i g ọ i "phê b ì n h " , c h ỉ t h ấ y t r ê n n h ữn g trang viết ô n g đ ậ m đ mộ t c i "lý" t h ậ t s n g v c i "tình" n h l đ ã "tri âm", "tri kỷ" C i t ì n h C o n người, c i t ì n h n g h ệ sĩ V X u â n Diệu đ ã xếp đ ặ t Hồ X u â n H n g số “B a t h i h o d â n tộc” [41,42,43], b ê n c n h h a i n h t h v ĩ đại, h a i n h â n v ậ t " k h ổ n g l " c ủ a mọ i t h i đại Ng u yễ n T r ã i - Ng u yễ n D u T T4 T4 T4 T T4 T4 T T4 T4 P T4 T4 P T4 C h ú n g chọn tác giả H X u â n H n g c ù n g sáng t ác t h N ô m t r u yề n tụng c ủ a b l m đ ề t ài c h o l u ậ n v ă n c ủ a mì n h k h ô n g b i H X u â n Hương n h thơ l n , n h thơ độc đ o , n h thơ k ỳ t i n h b a o l i k h e n t ặng X u â n H ươ n g C h ú n g t ô i c h ọ n t c giả Hồ X u â n H n g c h í n h b i v ì x u n g q u a n h lên gọi v thơ c ủ a X u â n H ươ n g v ẫ n biết b a o c â u h ỏ i đ a n g c ầ n l i g i ả i đáp N ó i n h g i o sư Ng u vễ n Lộc, "Đó v ấ n đ ề t liệu sáng tác n h t liệu c u ộ c đ i n h t h n y" [ , 36 ] C h ú n g c h o nguồn gốc c ủ a biết b a o nhiêu phức t p , r ắ c rối cho việc nghiên cứu v ề Hồ X u â n Hươ n g n ó i c h u n g , c ũ n g x u ấ t p h t từ h a i khó k h ă n b ả n v ừa nêu t r ê n Đó biết b a o n h i ê u v ấ n đề t n t i : Hồ X u â n H n g l a i ?, p h ậ n thơ chữ H n h a y c h ữ N m c h í n h thức l sáng tác c ủ a X u â n Hư n g ? Trong mả n g t h Nô m v ẫ n đ ợ c truyền t ụ n g d â n gian - n h ữ n g b i t h N ô m n o c ủ a Xu â n Hương, n h ữn g b i thơ N ô m n o đ ã đ ợ c " d â n gian h ó a " , n h n h ậ n x é t c ủ a giáo s Lê T r í Viễn [258] ? C ù n g m ả n g t h N ô m v ẫ n t r u yề n t ụ n g c ủ a X u â n Hương, b i n o T T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 đ ượ c coi " b ả n gốc" n h ữ n g n o đ ượ c coi l " d ị b ả n " [ ] , n h M a u r i c e D u r a n d đ ã c h o thấy! Hồ X u â n Hương b ằ n g t i t h độc đ o đến mức "Thi trung h ữu q u ỷ " đ ã n h trung tâm t h u h ú t biết b a o n h i ê u h ệ n h nghiên cứu v độc g i ả yê u q u ý X u â n H n g v thơ b v o c u ộ c kiếm tìm v l iên tục định g i l i b V ấ n đề v ề Hồ X u â n H ươ n g n ó i c h u n g , đ ã n h v ấ n đ ề t h i V ă n h ọ c Q u a cơng t r ì n h đ ã n g h i ê n c ứ u Hồ X u â n H n g , từ t r ướ c đến n a y , c h ú n g ta n h ậ n t h ấ y, v i ệ c đ n h g i t h Hồ X u â n H n g đ ã d i ễ n r a p h ứ c t p V ề t i t h Xu â n Hương, không a i p h ủ n h ậ n Tr i l i , v ề n ộ i d u n g tư tưởng thơ Xu â n H n g có n h i ề u ý k i ế n t r a n h c ã i , đối l ậ p g a y gắt C h o d ù đ ã có r ấ t n h i ề u công t r ì n h đ ượ c n g h i ê n c ứu v ề Hồ X u â n H ươ n g v t r o n g số đó, số t ác giả v i n h ữ n g c ô n g t r ì n h nghiên c ứu Hồ Xu â n H ươ n g đ ã t h ực có t iếng nói khoa học đ n g t r â n t r ọ n g M ặ c d ù vậy, H X u â n H n g v sáng t ác c ủ a b - đ ặ c biệt m ả n g thơ N ô m đ ợ c truyền t ụ n g t h ực l v ấ n đ ề "mở", với ý nghĩa, đ ó vấn đ ề c h ứ a đựng ,ha y h m ẩ n n h ữ n g yếu tố mà t a p h t h i ệ n - n h R o l a n d B a r t h e s đ ã c h o thấy [ ] Và thơ N ô m t r u yề n t ụ n g c ủ a Xu â n Hương v i n h ữ n g h ì n h ả n h , h ì n h t ượ n g mậ p mờ h a i nghĩa, v i t nói lái d â n g i a n , h ẳ n có "vấn đ ề " c ủ a n ó Th Nơ m X u â n H n g từ l â u , đ ã sống t h ậ t bền t r o n g l ò n g độc g i ả , n ó c h ỉ có t hể so s n h v i sức s ố n g t h ậ t d i ệ u k ỳ n h ca dao - cổ tích, với người Vi ệ t N a m… C h ắ c c h ẳ n g b i t i thơ X u â n Hương l t h ứ t h " d â m b ô n " n h Georges Cordier n h ậ n x é t [52] L m c ắ t nghĩa lời k h e n n g ợ i t i t h Xu â n Hư n g t h ậ t mê n h mông v n h ữn g lời l ă n g n h ụ c thơ bà - n h mộ t t h ứ t h "khiếm n h ã " c ũ n g v ẫ n đ ó T h ậ m chí, có mộ t đ ặ c san đ ượ c viết v i c h ủ đ ề " C i t ụ c , c i d â m t r o n g thơ X u â n Hương" [153,154] L m c h ỉ l ý g i ả i g i ả n đ n r ằ n g : X u â n Hư n g d ù n g "cái đ ó " ( c i t ụ c , dâm), n h v ũ k h í đ ã k í c h , l ê n n c h ế đ ộ p h o n g k i ế n t ỏ q u b ấ t công v vô n h â n đ o v i q u yề n sống n g i , đ ặ c b i ệ t l v i p h ụ n ữ ? Viết mộ t t h i ê n t i t h t h ậ t k h ô n g d ễ d n g , viết Hồ X u â n Hương v sáng t ác "độc v ô nhị" b đ ã v c n g l n h Thơ N ô m X u â n H n g l tiếng lòng c ủ a mọ i c o n n g i , mọ i thời đ i - v i n h ữ n g T T4 T4 T4 T4 T2 T2 T4 T2 T2 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 k h t k h a o q u yề n sống c ủ a người đ n g v c ầ n đ ượ c b ả o v ệ Và v ậ y, đ n h g i , mọ i khen chê thơ Xu â n Hương nói c h u n g , không đ ượ c p h é p d ừn g mức độ c ả m nhận,hay t "bề mặ t " c h ữ n g h ĩ a Roland Barthcs [51] đ ã c ả n h báo t i t ì n h c h ú n g ta rằng, sức sống c ủ a tác p h ẩ m k h ô n g p h ả i n ằ m "thông đ i ệ p " c ủ a mà l t r o n g " h ệ t h ố n g t í n h i ệ u " c ủ a Ở c h ỗ n y , k h ô n g h ẹ n mà c ũ n g g ặ p gỡ R B a r t h e s v i Ơmixi-Hêming U â y ( 9 - ) ,n h v ă n M ỹ n ố i tiếng v i t c p h ẩ m " Ôn g g i v b i ể n cả", tác p h ẩ m đ ượ c g i ả i thưởng P u l i t z e (1953) v giải N ô b e n ( ) V v i n g u y ê n l ý "Tảng b ă n g trôi"[256] đ ã n h p h t k i ế n q u a n t r ọ n g , t r o n g n g h iê n c ứu l ý l u ậ n v ă n học N g y n a y , c c n h l ý l u ậ n h i ệ n đ i gọi n ó b ằ n g t ê n g ọ i t ươ n g t ự n h " mạ c h n g ầ m v ă n b ả n " , "tính đ a nghĩa" v ă n b ả n [74,256], Và c h ú n g t ô i c h ọ n đ ề t i v ề t h Nô m c ủ a X u â n Hương x u ấ t p h t t c h í n h n h ữ n g k h ú c mắ c , n h ữn g b ă n k h o ă n mà b ả n t h â n đ ã b a o l ầ n gặp p h ả i - k h i d y l i p h ầ n t h X u â n H n g , t r o n g c h n g t r ì n h g i ả n g d y , g ầ n h a i mươi n ă m q u a C h ú n g t ô i đ ã b a o l ầ n p h ả i "đối thoại" trước h i t h N m "khơng dễ n ó i c h ú t nào" c ủ a b B a o l ầ n sống t â m trạng "người đ n b " t h Nô m X u â n H n g - t r ướ c l ê n l p B a o tiết giảng đ ã q u a đ i , có n h ữ n g t h n h công n h ấ t đ ị n h , n h n g c ũ n g c ò n biết b a o n h i ê u t r â n t r B i b i giảng đ ã kết t h ú c , mà c h ú n g t ô i d ườ n g n h b ă n k h o ă n t h i ế u v ắ n g cho câu kết trọn vẹn c h o b i giảng c ủ a mì n h Vì l ẽ , t h N ô m X u â n Hương đ â u p h ả i c h ỉ có n h ữ n g b i t h d ị u d n g , n h ú n n h ườ n g n h "Mời t r ầ u " , " B n h trôi nước" ? n h ữ n g c h ọ n g i ả n g t r o n g n h trường, để đ ả m bảo t í n h g i o d ụ c c h ươ n g t r ì n h c ầ n c ó T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T2 T2 T4 T4 T2 T2 T4 T4 T4 T4 M ộ t lẽ khác, học s i n h c h ú n g n ằ m t r o n g số đông đ ả o độc giả c ủ a t h Nôm X u â n H ươ n g - " p h í a t iếp n h ậ n v ă n h ọ c " [74], nói theo n g n ngữ c ủ a c c n h l m l ý luận đ i , l i đ ượ c thông t i n đ ầ y đ ủ v ề b i t h Nô m Vớ i n ộ i d u n g " d â m" " t ụ c " đ ã đ ượ c p đ ặ t n h mội đ ị n h kiến lừ l â u n h ữn g b i thơ "Kia" - n h ữn g t h l i c ủ a X u â n H ươ n g N h ữ n g b i t h t i n h n g h ị c h , bạo m i ệ n g v d ữ dội b L m s a o hiểu t i t h c ủ a n h thơ độc đ o , k ỳ t i n h X u â n H ươ n g c h ỉ q u a n h ữn g b i t h đ ượ c c h ọ n l ọc n h ? T T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 R T4 T4 R L m cung cấp c h o h ọ c s i n h , d ù bậc p h ổ thông t r u n g học, gương mặ t v ă n học đặc b i ệ t c v ă n h ọ c d â n tộc X u â n H n g ,c h ỉ v i v b ằ n g n h ữn g h i thơ giản dị, "khơng có vấn đ ề gì" n h v ậ y ? Và c ứ đ ặ t giả s ử, giả sử t h ô i - r ằ n g X u â n H ươ n g c h ỉ có n h ữn g b i t h N ô m v i c h u n g p h o n g c c h cổ điển n h thế, t h ì liệu có c h ắ c r ằ n g c h ú n g đ ủ sức m a n g l i c h o X u â n H n g vị trí đ ặ c biệt t r o n g n ề n v ă n h ọ c d â n tộc ? - Và câu t r ả lời đ ã t h ậ t r õ r n g H n a i hết, c c n h n g h i ê n c ứu , g i ả n g d y p h ả i góp tiếng nói k h o a h ọ c c ủ a mình, g ó p p h ầ n " đ ị n h h ướ n g " lại n h ữn g ý niệm, t h n h k i ế n h a y ý t n g d ễ d ã i n ô n g nổi, g i ả n đ n , n h đ ã có v i thơ Nô m X u â n H n g B ằ n g c c h tìm lối đ i , đ n g v cách tiếp cận đắn v c ầ n thiết ( so v i cách tiếp cận t h Nô m c ủ a X u â n H ươ n g từ trước đến n a y ) đ ể có đ ượ c l ý g i ả i c ầ n thiết Gó p p h ầ n k h ẳ n g đ ị n h v ị trí đ ặ c b i ệ t c ủ a t h Nôm X u â n Hương t r ê n v ă n đ n d â n tộc mộ t c c h r õ r n g C c c n g t r ì n h n g h i ê n cứu đ ã có t trước đến n a y đ ã đ i t h e o nhiều cách tiếp cận, t r o n g đ ó n h ữ n g cách tiếp cận đ ú n g đ ắ n ( m c h ú n g t ô i v ẫ n tiếp t ụ c v ậ n d ụ n g t r o n g l u ậ n n c ủ a mì n h ) Đó c c h t iếp c ậ n n g h i ê n cứu t h Nô m Hồ X u â n H n g t r o n g q u a n h ệ v i l ị c h s v ă n h ọ c [ ] , v i ệ c x e m x é t ả n h h n g q u a l i v i v ă n h ọ c d â n g i a n ( Q u a n hệ v ă n h ọ c viết v v ă n h ọ c d â n g i a n - vốn t r o n g n h ữn g mố i q u a n h ệ c ă n b ả n , q u a n t r ọ n g , p h ổ biến v ma n g tính q u y l u ậ t t o n giới) T T2 T4 T2 T4 T4 T2 T4 T2 T4 T4 T4 T4 N h ữ n g n ă m g ầ n đ â y, d ướ i n h s n g mà p h ươ n g p h p l u ậ n c ủ a M i k h a i l M i k h a i l o v i t s B a k h t i n [ ,8 ,9 ] đ ã c h ỉ r a , g i i n g h i ê n c ứu v ă n h ọ c V i ệ t N a m đ ã đ ó n n h ậ n v đ n g tình b ằ n g n h ữ n g b i n g h i ê n c ứu v ề Hồ X u â n Hương t r o n g trường n g h i ê n c ứ u mớ i mẻ ng h i ê n c ứu t h N ô m X u â n H n g t h e o tinh t h ầ n v mối q u a n h ệ v i n ề n văn hóa dân gian c ù n g t h i [ , , v v ] Đó h n g tiếp cận, tìm v ề v i " n g u n c ộ i " t h N ô m X u â n H ươ n g , đ â y có l ẽ l c o n đ ườ n g đ ú n g đ ắ n v cần thiết đ ể tìm v giải mã h i ệ n t ợ n g c ủ a mộ i t h i ê n t i đ ộ c đ o n h X u â n H n g M ặ c d ù v ậ y , b i n g h i ê n c ứu c h ỉ mớ i b ắ t đ ầ u b ằ n g g ợ i mở , c h ưa đ ợ c nghiên c ứu h ệ t h ố n g c h ặ t chẽ v đ ầ y đ ủ , c ò n l ẻ t ẻ , k h ả o T T4 T2 T2 T4 T4 T2 T2 T2 T2 10 T2 T2 T4 1 Ng u yễ n Xu â n Kí n h - Nh ữn g g i o t r ì n h Đ i h ọ c v ă n h ó a d â n g i a n đ ã xuất b ả n Liên Xô cũ Vi ệ t Na m , H , VH D G, số , , 3, 1990, Tr 26, 32, , 15 1 N g u yễ n Xu â n Kí n h - P h c t h ả o lịch sử lễ h ộ i c ủ a người Vi ệ t Na m ( Ở B ắ c Bộ, VHDG, số 4, 9 , Tr 38 - 45 113 Nguyễn Xu â n Kí nh - Th i p h p học v việc nghiên c ứu t h i p h p v ă n học- n g h ệ t h u ậ t V H DG , số3, 1991, Tr - l i 1 N g u yễ n Xu â n Kí n h - t ê n riêng, đ ị a điểm t r o n g c a d a o , H , Tạ p chí Vă n h ọ c , Số 4, 1982, tr - 60 1 V ũ Kh ắ c Kh o a n - Tìm hiểu s â n k h ấ u c h è o - Lử a thiêng, S i Gò n , 1974 1 K r a v - x t o V I N - Nh ữn g vấn đ ề lý l u ậ n F o l k l o r e , V H D G, H , số 2, 1984 tr 33 1 H o n g C h â u Ký - Sơ k h ả o lịch sử n g h ệ t h u ậ t tuồng, N X B V ă n h ó a , H, 1973 1 T n g L a i - P h m t r ù Ng ườ i c ủ a triết h ọ c M c - x í t v n g h i ê n cứu v ă n học Tạ p c h í V ă n h ọ c , số 3, 1989, T r - 1 N g u yễ n L â m - Từ điển t h n h n g ữ v tục ngữ, NX B V ă n h ó a - Hà Nội, 1989 120 T h a n h Lã n g - Vă n h ọ c Việt Na m đối k h n g Trung Ho a từ đ ầ u t h ế k ỷ XI X P h o n g trào V ă n h ó a S i Gò n , 1969 Đ ặ n g Th a n h Lê - N h â n v ậ t p h ụ n ữ q u a số t r u yệ n N ô m Tạ p c h í V ă n học, số2 , 3, 8, tr 102 - 114 122 Đ ặ n g Th a n h Lê - M i Tr ầ u c ộ n g đ n g truyền t h ô n g cá t í n h sáng t o t r o n g mối q u a n h ệ v ă n h ọ c d â n g i a n - V ă n học v i ế t , t p c h í V ă n học 1983, tr 68 - 79 123 L ê - n i n I V - B n v ă n h ọ c v nghệ t h u ậ t , NX B Sự Thật, H, 1962 Nguyễn Qu a n g Lê - T h tìm hiểu mối q u a n h ệ lễ h ộ i v i t í n n g ỡ n g Dâ n gian, VHDG, số 1, 1990, tr - 247 125 Lịch sử Vi ệ t Na m - (Tập 1) NX B KH X H , H , Đỗ Na m L i ê n - Vài n é t p h ươ n g p h p so s n h loại h ì n h lịch sử k h o a n g h i ê n cứu folklore Li ê n X Tạp c h í V ă n h ọ c , số5 , 98 t r 32 - 38 127 Tạ N g ọ c Li ễ n - v ề t í n h d â n tộc t r o n g t h C ổ, T r u n g đ i Vi ệ t Na m T C V H LI 1994, tr 20 T T T T 128 L ưu Li ê n - Tiếp c ậ n h ệ thống so sánh v tiến t r ì n h v ă n học giới Tạ p chí V ă n h ọ c , s ố , 1980, tr 81 - 88 M a i Quốc Liên - B n lại c h u yệ n X u â n Hương Vă n n g h ệ , Hà Nộ i số 5, 6, 1994 130 N a m L i ê n - Ng ườ i p h ụ n ữ s n g tác c ủ a số n h v ă n tiến Ấn Độ n a cuối k ỷ XIX n a đ ầ u k ỷ X X T p c h í Vă n học, số , , tr 114 - 123 L i k h a c h o p X B C ( Đỗ Đức Dụ c - Đỗ Đ ức Hi ể u d ị c h ) Thời gian n g h ệ t h u ậ t tác p h ẩ m v ă n h ọ c Tạp c h í Vă n h ọ c , số 3, 9 T T 132 T r ầ n Gi a Li n h - Vai trò c ủ a n g i p h ụ n ữ k h a i s n g đất nước d â n tộc t r o n g t r u yề n thống d â n g i a n Tạ p c h í Vă n h ọ c , số Tr 34 - 40 133 Tường Li n h - C c b Ho n g c h ù a Mật M ỹ t h u ậ t - Hà N ộ i , số , 1981, tr 41 134 N g u yễ n Lộc - Nh ữ n g vấn đ ề x ã h ội t r u yệ n Nơ m bình d â n Tạ p chí V ă n học, số4, 1969, tr 62 - 73 135 N g u yễ n Lộ c - Th Hồ Xu â n H ươ n g , NXB V ă n h ọ c H Nội, 1978, 1982, 1987 136 N g u yễ n Lộc - Vă n h ọ c Việt Na m n a cuối k ỷ X V I I I n a đ ầ u t h ế k ỷ XIX ( t ậ p ) NXB Đ i h ọ c T r u n g h ọ c c h u yê n n g h i ệ p , 137 V â n Lo n g - Xu â n Qu ỳn h - đ i v t h , NXB Vă n h ó a , H, 1995 248 138 Đ ặ n g V ă n Lu n g - Va i trò c ủ a V ă n h ó a D â n g i a n t r o n g p h t triển c ủ a v ă n học d â n tộc Tạp chí Vă n học, số 2, 9 , tr - 9 139 P h ươ n g L ựu - Tìm hiểu l ý luận v ă n h ọ c cổ điển Trung Quốc N XB Gi o Dục, H , 9 140 Đ ặ n g Th a i M a i - Ý n g h ĩ a n h â n s i n h t r o n g t r u yệ n cười n c ta n g y x ưa Tri Tâ n , số 112, T r ầ n Th a n h M i - V i d ò n g t r uyệ n Tiếu l â m n h â n đ ọ c h a i "Tiếng c ườ i Việt Na m" c ủ a Vă n Tâ n v " Tr u yệ n Tiếu l â m Vi ệ t Na m" c ủ a Ng u yễ n H o n g P h o n g , NC V H , H , số , 1960, tr - 54 T r ầ n Th a n h M i - Thử b n l i vấn đ ề d â m v t ụ c t h Hồ Xu â n Hương, NC V H, số T r ầ n Th a n h M i - P h ả i c h ă n g Hồ X u â n Hươ n g c ò n n h t h c hữ Há n , N C V H , số 3, 1963, tr 33 - 34 4 Meillon Gu s t a v e ( Ng u yễ n Th ọ Dực - p h ỏ n g d ị c h ) Đ i cương Vă n h ọ c Vi ệ t N a m, Vă n h ó a n g u yệ t s a n , số 64, 1964, tr 1066 - 145 Hoàng Trọng M i ê n - Việt Na m v ă n h ọ c t o n thư, v ă n c h ươ n g t u yể n t ậ p , Sài Gò n C ả o t h m, Quốc Ho a x u ấ t b ả n - n ă m (?) M ộ t số định n g h ĩ a Folklore c ủ a c c n h n g h i ê n cứu L i ê n Xô , V H DG , s ố ,2 , 1988 T T 7 Đ ỗ Đức M i n h - T h b n v ề số n é t c ủ a v ă n h ọ c Đông Na m Á Tạ p c h í Vă n h ọ c , số5, 1983, tr - 47 N g u yễ n Đ ă n g N a - Thơ Hồ Xu â n H n g v i v ă n học d â n g i a n Tạ p c h í V ă n học, số2, 9 , tr , 43, 73 N g u yễ n Đứ c Na m - v ề v i ệ c n g h iê n c ứu mối q u a n h ệ n ề n v ă n học T p chí Vă n h ọ c , số 2, 1972, tr 1 - 119 T 249 T 150 B ửu N a m - Thi ph p n h â n v ậ t t r o n g tiểu t h u yế t c ủ a Victor Hu g o k h ả o s t d ướ i g ó c đ ộ l u ậ n điểm C a r n a v a l e s q u e c ủ a M B a k h t i n Lu ậ n n Phó tiến sĩ Đạ i học Tổng h ợ p , H, 9 151 Lê H o i N a m - Lịch sử v ă n h ọ c Vi ệ t Na m, N X B ĐH TH C N , H, 1978 N g u yễ n Đức Na m - P h ù n g Vă n T ửu - Đ ặ n g An h Đà o - Ho n g Nh â n – V ă n học p h ươ n g T â y ( t ậ p 2) NX B G i o d ụ c , H, 1986 N g h i ê n cứu v ă n h ọ c – số , S i Gò n n ă m ? ( Tà i liệu riêng) N g h i ê n cứu v ă n h ọ c số 1 S i Gò n n ă m ? ( Tà i liệu riêng) 155 Tăng Ki m N g â n - N h â n đ ọ c " P h â n tích t c p h ẩ m v ă n h ó a Dâ n g i a n " s u y nghĩ c c h tiếp c ậ n t c p h ẩ m Folklore V H D G số , 9 , t r 25 - 156 N g u yễ n Ng h i ệ p - M ấ y s u y n g h ĩ t ấ m lòng N XB V ă n h ọ c - Hà Nộ i 1978 157 N g u yễ n Ng h i ệ p , T r ươ n g Qu a n g Kiền - Th tìm h i ể u ý thức chủ đ o t r o n g thơ Hồ Xu â n Hư n g N C V H - H Nội, số 9, , tr 12 - 27 T T Đặng P h ươ n g Ng h i - T r i ề u đ i Qu a n g Trung: c o n mắ t n h t r u yề n g i o P h ươ n g Tây S i Gò n , Sử Địa 159 N g u yễ n Vă n Ng ọ c - Tụ c n g ữ p h o n g d a o mộ t k h o t n g c h u n g c ủ a n h â n loại M ặ c Lâ m - Sài Gò n , 160 N g u yễ n Vă n Ng ọ c - Na m t h i h ợ p tuyển S i Gò n Bốn p h n g Viện g i o k h o a Hi ể n T â n Biên, Nă m (?) P h a n Ng ọ c - Th ? Tạ p c h í V ă n h ọ c - H Nộ i , số , , Tr - 24 N g u yễ n Khắc Ng ữ - M ẫ u h ệ Việt N a m, S i Gò n , Tri T â n , số - 8, 1965 250 T r ầ n Vi ệ t Ng ữ - H o n g Ki ề u - B ướ c đ ầ u tìm hiểu tiếng cười t r o n g chèo cổ, N XB Kh o a h ọ c Xã h ộ i - 8 , tr - B ù i Vă n Ng u yê n - Ng u yễ n Ngọ c Côn - Ng u yễ n N g h ĩ a Dâ n - Lý H ữu T â n - Ho n g Tiến T ựu - Đỗ Bình Trị - Lê Trí V i ễ n - Lịch sử v ă n h ọ c Việt Na m NX B Giáo Dụ c - Hà Nội, Tậ p 1 L ữ H u y Ng u yê n - Th Hồ Xu â n H n g (in l ầ n t h ứ ) NX B Vă n Họ c - H Nội 1993 6 V ươ n g Trí N h n – Hồ Xu â n H n g v i R a b e l a i s , Vilông Đơxtơi-epxki, tạp c h í Vă n h ọ c , , 1986, tr 140, 149 T 1 P h a n Đă n g Nh ậ t - V ă n Họ c d â n g i a n tồn t i , đ ổ i v p h t triển V HD G , số , 9 , tr - Đỗ Đức M i n h - Thử b n v ề số n é t c ủ a v ă n h ọ c Đ ô n g Na m Á Tạ p chí Vă n học s ố , , tr 141 - 147 Đặng M i n h Nh ị - Triều đ i Qu a n g T r u n g d ướ i mắ t n h t r u yề n giáo Tâ y p h ươ n g Sử địa - S i Gò n , số 13, 1969, tr 143 , 166 - 180 Ni-cu-lin - Mấy vấn đ ề n g h i ê n cứu v g i i t h i ệ u Vă n h ọ c Vi ệ t N a m L i ê n Xơ Tạ p chí V ã n học, H , số - Tr 82 - 97 Ni-cu-lin - ( Lê S n - dịch) - Thơ Hồ Xu â n H ươ n g (Tài liệu đ n h má y riêng) H Tuấn Ni ê m - B n lại đ ô i đ i ề u tiểu sử H X u â n H ươ n g Tạ p c h í Vă n học, H, 1972, tr 1 - N i n n e l - As t r e l t ôv a ( Th a n h B ì n h dịch) - Nh v ă n v T h i đ i , A P N M , 1989 Hoàng Ng ọ c P h c h - Hu ỳn h Lý - C h è o v t u n g , N X B Gi o Dục - H Nội, 1958 H o n g Ngọc P h c h - Th â n t h ế v v ă n n g h i ệ p n ữ sĩ Hồ X u â n H ươ n g , S i Gò n , Vă n h ọ c , số 1 , Nă m ( ? ) 251 Vũ Ng ọ c P h a n - T ụ c ngữ - ca d a o - d â n ca Việt Na m ( i n l ầ n t h ứ 10) NX B Kh o a h ọ c xã hội, Hà Nô i , 1994 7 L ê Tr ườ n g P h t - Hồ C h í M i n h v t â m thức Folklore Việt Na m, h ướ n g n g h i ê n cứu m i , VHDG,SỐ Ì , 9 , l ĩ 60 T 178 Năm ? T T h u ầ n P h o n g - C a d a o giảng l u ậ n , S i Gò n , Á c h â u , 179 T h u ầ n P h o n g - P h ầ n đ ó n g góp c ủ a v ă n h ọ c bình d â n t r o n g v ă n h ọ c bác học h a y l : Ng u n v ă n liệu c ủ a Trình t h v K i m V â n Ki ề u , Bách Kh o a 22, 12/1957, tr - 180 S , 1959 T T h u ầ n P h o n g - Th i ca Việt N a m giảng l u ậ n , La n Đình, T H o n g Đình P h u - V ă n h ó a khoa h ọc v v ă n h ó a n h â n v ă n , Tạ p c h í V ă n học, số , 1994, t r - T h i P h ươ n g - thơ ca d â n g i a n Tr u n g Quốc, V H D G , số , 86 , Tr - 183 N g u v ễ n Tr ú c P h ợ n g - Việt N a m v ă n h ọ c b ì n h d â n Sài Gò n - Kh a i Tr í 1970 184 N g u yễ n Qu â n - P h a n c ẩm T h ợ n g , Đ i ê u k h ắ c cổ điển V i ệ t N a m, N XB Trẻ, 1992 T T 185 N g u yễ n Qu â n - P h a n c ẩ m T h ợ n g , M ỹ t h u ậ t c ủ a n g i Việt, NX B M ỹ t h u ậ t , H, 1989 N g u yễ n Qu â n - P h a n c ẩm T h ợ n g , M ỹ t h u ậ t l n g : Art in the Vietnam village, H, M ỹ Thuật, 9 T T T T 187 Vũ Tiến Qu ỳn h ( Tu yể n c h ọ n v giới t h i ệ u ) - P h ê b ì n h n g h ị l u ậ n thơ Hồ X u â n h ươ n g N XB Văn Ng h ệ T P HC M , 9 188 R i p t i n L B - Tà i liệu mớ i N ữ oa t h u l ượ m t i Việt N a m, V H D G, số 4, 9 , Tr 73 - 77 R i p t i n L B ( L ê S n - dịch) - Th H Xu â n H ươ n g , (Tạp c h í Th ế g i i mới, số 12, ) , ( Tà i l i ệ u đ n h má y r i ê n g ) 252 R i p t i n L B ( t i liệu - d ị c h ) – mấ y vấn đ ề n g h i ê n c ứu n h ữn g n ề n v ă n học Tr u n g cổ c ủ a p h n g Đô n g t he o p h ươ n g p h p loại h ì n h , Tạ p c h í v ăn h ọ c , số , 1974, Tr 107 - 123 T 191 T Lê V ă n Siêu - Ng u n gốc Vă n h ọ c , S i Gò n , Thế giới - 1956 P h m V ă n S n - c ổ n h â n v t ụ c lệ n g y x ưa , S i G ò n - Sử địa, 67 , Tr - T T 193 T r ầ n Đinh S - Giáo t r ì n h thi p h p học, Đ HS P Th nh p h ố Hồ C h í M i n h 1993 Trần Đình Sử - Ý nghĩa lịch sử c ủ a v ă n h ọ c Trung Quốc, t r o n g tiến t r ì n h p h t triển c ủ a v ă n h ọ c Việt Na m V H H T , số 9, 9 , tr - 20 195 T u ệ Tâ m - Ng u yễ n Tr ã i , n g i p h t h u y v b ả o v ệ cốt cách v ă n hóa t r u yề n thống, VHDG, số , , tr 55 - 57 196 V ă n Tân - Vă n học t r o p h ú n g Việt Na m ( t t h ế k ỷ X V I I đến n a y) Vă n sử đ ị a , H Nội, 1958 V ă n T â n - Hồ Xu â n H ươ n g v i c c g i i p h ụ nữ V ă n h ó a v Gi o d ụ c , S ô n g Lô, 1957 198 M a i Th a n h - M ấ y s u y nghĩ l ò n g , p h ê b ì n h tiểu l u ậ n c ủ a Ng u yễ n N g h i ệ p N XB Vă n h ọ c - Hà Nộ i , , Tạ p chí Vă n h ọ c , số , 1981, tr - 9 N g u yễ n Th a n h - v ề t ê n gọi mộ t b i t h c ủ a Hồ Xu â n H n g n h ì n t góc đ ộ V ă n h óa dân gian, V H D G , số , 1992, tr 69 - 70 T T T T T1 T T1 T T T 200 T r ầ n Th ị B ả n g T h a n h - Nh ì n q u a n h ữn g t c p h ẩ m v i ế t đề tài p h ụ nữ t r o n g v ă n học c h ữ Há n t h ế k ỷ X V I I I v n a k ỷ X I X Tạp chí Vã n h ọ c , số , , tr - 7 T r ầ n Th ị B ă n g Th a n h - Th B Hu yệ n Th a n h Qu a n , n i ề m v u i v n ỗ i b u n T p c h í Vă n h ọ c , số , 9 1, tr 34 - 253 2 P h m C ô n g Th nh - Ti n h t h ầ n k h o a h ọ c t r a n h D â n g i a n M ỹ t h u ậ t Vi ệ t Na m, số 18, , tr 40 - 48 - 65 203 N g u yễ n Ki m T h ả n - Gó p p h ầ n tìm hiểu n g n ngữ d â n g i a n Việt Na m n g ữ p h p tiếng Việt VHDG, số , , 1968, tr 32 204 T r ầ n Ng ọ c Th ê m - Tìm v ề b ả n sắc v ă n h ó a Việt Na m ( c i n h ì n h ệ thống l o i h ì n h ) NXB Th n h p h ố Hồ C h í M i n h , 1996 205 N g u yễ n Đì n h Th i - Sức s ố n g d â n V i ệ t Na m t r o n g ca d a o cổ t í c h T r í T â n , số , 4 , t r 6, , , số , tr , 1 , 14, N g u yễ n Đì n h Th i – V ề v ă n h ó a d â n tộc, V ă n h ó a N g u yệ t s a n , số 83, 1962, tr 995 - 998 207 H Thiên - Hồ Xu â n H ươ n g v Bồ T ù n g Li n h giống v k h c n h a u chỗ S i Gòn, Nh â n l o i , số 1, T T 208 N h Thiết - Gó p p h ầ n v i Ôn g Ngu yễ n Đức B í n h số vấn đ ề Hồ Xu â n H ươ n g , NC V H, số 3, 1963, tr - Ng u yễ n Đứ c Thịnh ( c h ủ b i ê n ) - Qu a n n i ệ m Folklore, N XB , KH X H - Hà Nộ i , 1990 Th u ậ t n g ữ V ă n h ọ c - M ỹ h ọ c - Ng a - P h p - V i ệ t , N X B K H X H, H, 9 2.11 Ng u yễ n Đă n g Thục - Triết h ọ c bình d â n Việt Na m v i x ã h ộ i k h a i p h ó n g S i Gò n - V ă n h ó a n g u yệ t s a n , số , 1964, tr 869 - 871, 879 - 895 2 T r ầ n Th ức - Qu t r ì n h p h t triển c ủ a đ i ê u k h ắ c đ cổ Việt N a m M ỹ t h u ậ t - Hà Nội, số , 1968, tr 8, 1 ,6 H o n g Trọng Th ượ c - Thi ca c h â m biếm v trào lộng Việt Nam, S i Gò n , Kh a i Trí, 9 214 Lê Thước - Trương C h í n h - Tìm hiểu v ă n h ọ c tiến t h i T â y Sơn TCVH, H , số 4, 1971, tr 63 - 85 254 P h a n c ẩm T h ượ n g - T ượ n g c c t h n h M ẫ u , M ỹ t h u ậ t , số 3, 1989, tr 38 - 39 T T Đỗ L a i Th ú y - Việt N a m, a n h a i ? Vă n h ó a n g hệ thuật, số 1, 1992, tr 65 -6 217 Đỗ L a i Th ú y - Về h i ệ n tượng "Dâm" v "Tục" v ă n h ó a d â n g i a n c ủ a người Việt Na m, Vă n h ó a n g h ệ t h u ậ t , số , 9 , tr 52 - 54 Đỗ L a i Th ú y - Tín n g ưỡ n g p h n thực - n h ì n từ góc đ ộ v ă n hóa Vă n h ó a n g h ệ t h u ậ t , số , 1994, tr 1 219 Đỗ L a i Thúy - Ng u yê n l ý g i i tính t r o n g đ i sống v ă n h ó a , Vă n hóa n g h ệ t h u ậ t , số , 1994, tr 52 - 54 220 Đỗ La i Th ú y - Tiếp c ậ n Th Hồ Xu â n H ươ n g từ n g u yê n lý Hộ i h óa t r a n g c ủ a M B a k h t i n - V H DG , số5 , 9 221 N g u yễ n An Ti ê m - "Cái h i từ tiếng cười d â n gian đến v ă n x u ô i h i ệ n đ i " , V ă n h ó a d â n gian, , 1993 222 N g u yễ n H ữu Tiến - Gi a i n h â n di m ặ c (sự tích t h từ Hồ Xu â n Hư n g ) H Nộ i , I mp r i me r i e To n k i n o i se 80 - 82 R u e du channe năm (?) 2 N g u yễ n V ă n Tố- T ụ c cổ mù a x uâ n Tri T â n , số - 178, 1945 2 N g u yễ n Vă n Tố - Qu yể n thi v ă n bình c h ú , Tri Tân số 112, 1943 225 N g h i ê m T o ả n - Việt Na m v ă n h ọ c sử trích yế u Sài G ò n Vĩ n h B ả o , n ă m (?)' 226 N g u yễ n Kh n h To n - V ă n h ó a d â n gian Việt Na m, biểu h i ệ n độc đ o x u ấ t sắc sức s ố n g mã n h liệt c ủ a d â n tộc, H , TC V H, số , 19 , tr - 227 Tomita K e n ( M i nh Hằ n g - d ị c h ) c ấ u lạo nguồn gốc c h ữ Nôm, chữ c ủ a d â n tộc Việt Na m, T p c h í Há n Nơm, số - 1993 255 228 Đ o Th i Tôn - (Tuyển c h ọ n giới thiệu) Th Hồ X u â n H ươ n g N XB : Gi o Dụ c H Nội, 1994 229 Đ o Th i Tô n - X u â n Đư n g đ m t h o i - mộ t n h ị p n ố i t i ế n trình D â n g i a n h ó a thơ ca Hồ Xu â n Hư n g , TCVH, số 6, , tr - 75 230 Đ o Th i Tô n - T h Hồ Xu â n Hư n g từ cội n g u ồn v o t ụ c N XB G i o Dục H Nộ i , 1993 231 Đ o Th i Tôn - T h Hồ Xu â n Hư n g từ cội n g u n v o thể t ụ c N XB G D Hà Nội, 9 232 H o n g Th ú c Tr â m - Lịch sử xã h ộ i Việt N a m, tập , S i Gò n - Th ế giới, 1950 233 N g u yễ n Ngọc Tr â m - Đ ặ c trưng n g ữ n g h ĩ a , n g ữ p h p c ủ a n h ó m từ biểu thị t â m lý tình c ả m tiếng Việt Vi ệ n n g ô n ngữ h ọ c - H Nội, 9 234 N g u yễ n T r â n - M ộ t số đ ặ c đ i ể m d â n tộc tron g t r a n h d â n gian M ỹ t h u ật Vi ệ t Na m, số 6, 1969, tr 58 - 69 235 P h ươ n g Tri- Tà i liệu Hồ Xu â n Hư n g đ ấ t Na m H , TC V H , số 3, , tr 153 - 154 236 Đỗ B ì n h Trị - Mấy Ỷ kiến vấn đ ề nghiên cứu mối q u a n h ệ g i ữ a v ă n h ọ c với v ă n h ó a d â n gian, TC VH , số , 1989, tr 54 87 H Tô n Tr i n h - H ọ c c i h a y c ủ a n g ườ i đ ể bổ s u n g c h o v ố n sống v trí t u ệ c ủ a ta, N C V H , Hà Nội, số , , tr 60 - 64 238 Hoàng T r i n h - N h ữn g t r u yề n thống n h â n đ o c h ủ n g h ĩ a t r o n g t h V i ệ t N a m TCVH 1/1984 tr 79 - 239 N g u yễ n H ữu Trọng - Ng ườ i ta đ ã p h ê b ì n h t h Hồ X u â n H ươ n g n hư S i Gò n , Vă n học, số , n ă m (?) 256 N g u yễ n Vă n Tr u n g - Áp d ụ n g p h â n t â m học đ ể g i ả i thích v ă n c h ươ n g " t ụ c " v " d â m" c ủ a Hồ Xu â n H n g S i G ò n , v ă n h ọ c , số 117 ( ? ) T N g u yễ n Vă n Tr u n g - T r ườ n g h ợ p có t c p h ẩ m, có tác g i ả , n h ưn g t ụ c truyề n , t r ườ n g h ợ p Hồ Xu â n H n g S i G ò n , Vă n h ọ c , số 108, tr - 56 242 N g u yễ n Vă n Tr u n g - C â u đ ố Vi ệ t N a m, N X B Th n h p h ố Hồ C h í M i n h 1986 243 A n h T r ứ - Tìm hiểu tính c h ấ t a n h h ù n g t r a n h d â n g i a n , H , M ỹ t h u ậ t d â n gian Việt Nam, số 5, 1969, tr 60 - 68 244 Vũ A n h Tu ấ n - Tiếp c ậ n d i s ả n v ă n c h ươ n g c ủ a C h ủ Tịch Hồ C h í M i n h d ướ i gốc đ ộ v ă n h ó a d â n gian, VHDG, số 4, 9 , tr - 245 T r ầ n Qu a n g Tuấn - N ữ t h ầ n t r o n g n g h ệ t h u ậ t Ấn Độ, V H D G , số4, 9 , tr 49 - 53 246 Trương T ửu - Mấy vấn đ ề v ă n h ọ c sử Việt Na m, N XB X â y dựng - H Nội, 1958 247 H o n g Tiến Tựu - V ă n h ọ c d â n gian v i v ă n p h o ng c ủ a C h ủ Tịch Hồ C h í M i n h , VHDG, số 3, 1990, tr - 248 Lê T h ị Nh â m T u yế t - Ng h i ê n cứu h ộ i l n g cổ truyền c ủ a người Việt, VHDG, số , , tr - 249 L ê Thị Nh â m Tuyết - Phụ n ữ Việt N a m q u a c c t h i đ i ( i n l ầ n t h ứ 2), N X B K HX H , H , Ng u yễ n Vă n T ỵ - M ỹ t h u ậ t d â n g i a n d â n tộc Việt N a m v s n g tác h i ệ n đ a i , TC M ỹ t h u ậ t - H Nội, số , 1983, tr 12-22 251 Vương Xí Vă n - ( Ki ề u Ng n lược d ị c h ) Tậ p tục d â n g i a n v ý n g h ĩ a t ượ n g trưng c ủ a v ă n h ó a , VHNT H Nộ i , số , 9 , tr 25 - 27 257 252 N g h i ê m Đa V ă n - Kh ả o s t bước đ ầ u n h ữn g làng cười Vi ệ t Na m T C V H , 2, 1984 Tr 107 - 123 253 N g u yễ n B Vâ n , C h u Qu a n g Trứ - Tranh d â n gian Vi ệ t N a m, N XB Vã n H ó a H Nộ i , 1984 254 Đỗ Long Vâ n - Ng u n n c ẩn c ủ a Hồ X u â n Hương S i Gò n , Ng h i ê n cứu V ă n h ọ c , số , n ă m (?) 255 T h i B Vâ n - H i h ò a c ủ a R a p h a e n ( R o f f a e l l o S a n t i - - 1520, TC M ỹ thuật, số 2, V ă n 1 ( P h ầ n v ă n học nước n g o i v lý l u ậ n ) - sách giáo v i ê n N XB Gi o d ụ c , 1994 257 V a x i l e n c ô E I ( K Thế - dịch) - Các n h sáng lập c h ủ nghĩa M c - Lênin b n v ề s n g tác t h ca d â n g i a n , Tạ p c h í n g h i ê n cứu V ă n h ọ c số , , T r 84 - - , số 5, T r 82 89 258 L ê Tr í Vi ễ n - Thơ Hồ Xu â n H ươ n g ( c h u yê n đề s a u đ i h ọ c ) , Đ HS P T h n h p h ố Hồ C h í M i n h , khoa T i ế n g Việt V ă n học, 1989 Lê Trí Viễn, Lê X u â n Lí t - Nghĩ t h Hồ Xu â n H n g , s G i o Dục Nghĩa B ì n h , 1987 T T T a m Vị - Ti n h t h ầ n p h ụ c h ưn g t r o n g t h Hồ X u â n H n g , T C VH , số , 9 , tr - , 75 N g u yễ n Th ế Vi ệ t - T t r u yệ n Ki ề u , tìm hiểu q u i l u ậ t tiếp n h ậ n v ă n h ọ c d â n gian v ă n h ọ c viết, TC V H, số 2, 1982, tr 76 - 81 105 Đỗ Th ú c Vịnh - Hồ Xu â n H ươ n g tác giả t h ế k ỷ X I X Sài Gò n - Bốn p h ươ n g , Vi ệ n g i o khoa Hi ê n T â n B i ê n , 1956 258 263 T r ầ n Quốc V ượ n g - Lị c h sử M ỹ t h u ậ t , M ỹ t h u ậ t v lịch s M ỹ t h u ậ t , số I , 1983, tr- - 1 264 T r ầ n Quốc V ượ n g – L ễ h ộ i : c i n h ì n t ổ n g thể, V H D G số , 1986, tr - 265 L ê T r u n g Vũ - Lễ h ộ i c ổ t r u yề n - NXB K H X H, 1992 6 H o n g Xu â n (Sưu t ậ p v c h ú d ẫ n ) B Hu yệ n T h a n h Q u a n , H Xu â n H n g t h i t ậ p , S i Gò n , An h P h ươ n g , 1959 267 We n i g Steffen ( ĐK d ị c h từ n g u yê n b ả n tiếng Đức) B n v ề b i ệ n c h ứn g nghệ t h u ậ t Ai C ậ p , Ng h ệ t h u ậ t Vi ệ t Nam, số 2, 1986, Tr - 53 v 59 X p i r - Kin G A ( Ho n g Đình T h i - d ị c h ) - C o n n g i v t r u yề n thống, Tạ p c h í Vă n h ó a ( dân g i a n , số 1, 1984, T r - 64 TÀI LIỆU TIẾNG PHÁP T T r ầ n C ửu C h ấ n - L e s g r a n d e s ptoétesses d u Vi e t n a m atudes littéraires Đo n Th ị Điểm - B Hu yệ n Th a n h Q u a n - Hồ X u â n Hương - S ươ n g Ng u yệ t Á n h , Imprimerie De L ' u n i o n , N g u yễ n Vă n C u a , 57 R u e L' mo s s a r d , S , T T 270 D u r a n d - M a u r i c e - L ' o e u v r e d e la poétesse V i e t n a mi e n n e Hồ X u â n H ươ n g École F r a n c a i s e D ' e x t r ê me O r i e n t , Collection d e texteset Do c u me n t s sur L ’I n d o c h i n e , P, 1968 H ữu Ngọc - e t F r a n c o i s e C o r r è z e - Hồ Xu â n Hươ n g - Oule voile d é c h i r é , P l e u v e R o u g e , Ed i t i o n s e n l a n g u e s étrangères, H, 272 T r ầ n Vă n T u n g - D e ux miUe a n s de poésie V i e t n a mi e n n e Serg, e t r u e d e s Filles - d u C a l v a i r e , P, I IIe, 1965 T T 259 P H Ụ L ỤC NHỮNG BẢI THƠ NÔM TRUYỀN TỤNG CỦA Hồ XUẨN HƯƠNG T ( T h e o s ự c h ọ n lọc, t h a m chiếu c ủ a P h ó tiến sĩ Đ o T h i T ô n " T h H X u â n H n g - NXB Giáo dục, H, 1994") T M ắ n g h ọ c trò d ố t T Mời Trầu T Chiếc b c h T 4 Tự t ì n h ( I) T T2 T ự tình ( II) T Lấy chồng chung T K h ô n g c h n g mà c h a T Đề T r a n h tố n ữ T T8 Thiếu n ữ ngủ n g y T Khóc c h n g l m thuốc 10 T Dỗ người đ n bà k h ó c chồng 11 T B n h trôi n c 12 T H ỏ i trăng ( I ) 13 14 15 16 17 18 T Đ è o B a Dội T Đá Ông chồng Bà chồng T Quán Khánh T K ẽ m trống T C h ù a Q u n Sứ T 260 19 20 21 22 23 24 25 26 Đ ộ n g H ươ n g T í c h T T7 T7 Vịnh Cái Quạt T Đề đền Sầm Nghi Đống T Sư bị ong c h â m T Trách Chiêu Hổ ( I ) T Trách C h i ê u H ổ ( II ) T T7 T7 Trách Chiêu Hổ ( III ) T Chơi Tây Hồ nhớ bạn T 261 ... truyền tụng Hồ Xuân Hương văn hóa dân gian Việt Nam nửa cuối kỷ XVIII nửa đầu kỷ XIX " 25 T T 1.2 Lịch sử vấn đề nghiên cứu thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương văn hóa dân gian Việt Nam nửa... ỤC VÀ Đ À O T ẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH T TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM T N GUYỄN THỊ NGỌC T HỒ XUÂN HƯƠNG T VÀ NỀN VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM T CHUYÊN N G À N H : V Ă N HỌC VIỆT... phẩm thuộc văn hóa dân gian 175 T T 3.1.3 Thơ Nôm Hồ Xuân Hương tiếp thu lối xây dựng ngôn ngữ sở hình tượng độc đáo giàu sức biển từ tác phẩm nghệ thuật văn hóa dân gian Việt Nam nửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án phó Tiến sĩ Khoa học ngữ văn: Hồ Xuân Hương và nền văn hóa dân gian Việt Nam, Luận án phó Tiến sĩ Khoa học ngữ văn: Hồ Xuân Hương và nền văn hóa dân gian Việt Nam, LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI, PHẠM VI NGHIÊN CỨU - NHỮNG GIỚI THUYẾT CẦN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG LUẬN ÁN., PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :, NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN, Chương 1:LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU THƠ NÔM ĐƯỢC TRUYỀN TỤNG CỦAHỒ XUÂN HƯƠNG VÀ NỀN VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XVIII NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX, Chương 2: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XVIII NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NÓ VỀ TRIẾT LÝ VÀ THẨM MỸ DÂN GIAN., 2- Bức chân dung về xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII nửa đẩu thê kỷ XIX., 3 Những nét điển hình về nền văn hóa dân gian Việt nam nửa cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX., Chương 3:THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG SỰ TIẾP THU VÀ SÁNG TẠO TỪ CỘI RỄ CỦA NỀN VĂN HÓA DÂN GIAN NỬA CUỐI THẾ KỶ XVIII VÀ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX., 2 Thơ Nôm Hồ Xuân Hương - sự sáng tạo phong phú và độc đáo từ mảnh đất mỡ màu là văn hóa dân gian Việt Sam nửa cuối thế kỷ XVIII và nửa đẩu thế kỷ XIX:, 23 Thơ Nôm Hồ Xuân Hương, sự thể hiện độc đáo của tiếng nói cá nhân - thẳm sâu sự kêu đòi cho quyền sống cá nhân trọn vẹn cho con người., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm