Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế

152 70 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 02:40

Mục tiêu tổng quát của luận văn là qua việc phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kê khai, nộp thuế tại Chi cục thuế thành phố Huế nhằm đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tăng nguồn thu cho NSNN. LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là   trung thực, chính xác và chưa được sử  dụng để  bảo vệ  một học vị  nào, mọi sự  giúp đỡ cho việc hồn thành luận văn này đã được cảm ơn Tơi xin cam đoan rằng, các thơng tin trích dẫn sử  dụng trong luận văn đã   được chỉ rõ nguồn gốc Huế, tháng 11 năm 2012 Người cam đoan     Trần Anh Hùng i LỜI CẢM ƠN Luận văn là kết quả  của quá trình học tập, nghiên cứu, kết hợp với kinh  nghiệm trong cơng tác thực tiễn cũng như sự nỗ lực, cố gắng của bản thân Đạt được kết quả này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến q thầy,  cơ giáo trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi. Đặc biệt,   tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Cơ giáo PGS.TS. Phan Thị Minh Lý   là người trực tiếp hướng dẫn khoa học và đã dày cơng giúp đỡ  tơi trong suốt q  trình nghiên cứu và hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm  ơn đến Ban lãnh đạo, cán bộ  cơng chức Chi cục   thuế thành phố Huế; phòng thống kê thành phố Huế và các doanh nghiệp trên địa  bàn thành phố Huế đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm  ơn gia đình, bạn bè đã động viên, khích lệ  tơi trong  suốt q trình học tập và hồn thành luận văn Mặc dù bản thân đã rất cố  gắng nhưng luận văn khơng tránh khỏi những   hạn chế và thiếu sót. Tơi mong nhận được sự góp ý chân thành của q thầy, q  cơ giáo; đồng chí và đồng nghiệp để luận văn được hồn thiện hơn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Trần Anh Hùng ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN Họ và tên học viên: Trần Anh Hùng Chun ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2010­2012 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Thị Minh Lý Tên đề  tài:  Hồn thiện cơng tác quản lý thuế  giá trị  gia tăng đối với các  doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế Tính cấp thiết của đề tài Thuế là một bộ phận của cải xã hội đượ c tập trung vào quỹ NSNN Hàng năm, khoản thu thu ế  GTGT   từ  doanh nghiệp nh ỏ  và vừa là một  trong những khoản thu ch ủ  y ếu, góp phần quan trọng quyết  định việc hồn  thành nhiệm vụ  thu ngân sách của thành phố  Huế. Tuy vậy, việc áp dụng luật  thuế  GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ  và vừa vẫn còn nhiều bất cập, vướng  mắc, chưa phù hợp với thực tiễn cần được giải quyết. Xác định được tầm quan  trọng đó, tơi thấy rằng cần phải có những giải pháp trong cơng tác quản lý  thuế  GTGT đối với các doanh nghiệp   nhỏ  và vừa  nhằm tăng nguồn thu cho   ngân   sách   Nhà   nước   đồng   thời   tạo   cơng   bằng,   bình   đẳng     hoạt   động   SXKD, tôi chọn đề  tài “ Hồn thiện  cơng tác  quản lý thuế  giá trị  gia tăng   đối với các doanh nghiệp nhỏ  và vừa trên địa bàn  thành phố  Huế” làm  luận văn thạc sĩ của mình Phương pháp nghiên cứu Luận   văn   sử   dụng     phương   pháp   sau:   Phương   pháp   tư     Logic;   phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp; phương pháp tổng hợp và xử  lý   số  liệu được tiến hành trên phần mềm Excel, SPSS; phương pháp thống kê so  iii sánh; phương pháp phân tích nhân tố và phương pháp hồi quy Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn Luận văn đi sâu phân tích cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu; đánh gía  thực trạng cơng tác quản lý thuế  GTGT đối với các DNNVV trên địa bàn thành  phố  Huế, trong đó đi sâu vào việc xác định và đánh giá mức độ  ảnh hưởng của   các nhân tố ảnh hưởng đến q trình quản lý thuế GTGT Luận văn đã kiến nghị, đồng thời đề  xuất những giải pháp mang tính vi  mơ, có tính cấp bách nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế GTGT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa CB: Cán bộ CBCC: Cán bộ công chức CQT: Cơ quan thuế CTCP: Công ty cổ phần CT TNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn CSKD: Cơ sở kinh doanh DNTN: Doanh nghiệp tư nhân DN: Doanh nghiệp DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ và vừa GDP: (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc  GTGT: Gía trị gia tăng HĐND: Hội đồng nhân dân HHDV: Hàng hóa dịch vụ HTX: Hợp tác xã HTKK: Hỗ trợ kê khai nội iv KBNN: Kho bạc nhà nước KHĐT Kế hoạch đầu tư KK­KTT­TH: Kê khai­ kế toán thuế­ tin học NNT: Người nộp thuế NSNN: Ngân sách nhà nước QLN­CCNT: Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế QLN: Quản lý nợ QLT: Quản lý thuế SXKD: Sản xuất kinh doanh TTHT: Tun truyền hỗ trợ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên Trang   Trang Bảng 2.1: Tình hình bố trí lao động của Chi cục thuế thành phố Huế .46 giai đoạn 2009 – 2011 .46 Bảng 2.2: Số lượng DNNVV đóng trên địa bàn thành phố Huế 48 giai đoạn 2009 – 2011 .48 Bảng 2.3: Tình hình doanh nghiệp đăng ký thuế (cấp MST) và kê khai thuế tại Chi  cục thuế thành phố Huế giai đoạn 2009 – 2011 49 Bảng 2.4: Tình hình nộp thuế GTGT của các DN nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thành  phố Huế giai đoạn 2009­2011 .50 Bảng 2.5: Kết quả cơng tác tun truyền ­ hỗ trợ NNT giai đoạn 2009­2011 51 v Bảng 2.6: Tình hình hồn thuế GTGT của doanh nghiệp giai đoạn 2009­2011 51 Bảng 2.7: Kết quả cơng tác kiểm tra hồ sơ thuế GTGT tại trụ sở cơ quan thuế .53 giai đoạn 2009­2011 .53 Bảng 2.8: Tình hình kiểm tra thuế GTGT tại trụ sở DN giai đoạn 2009­2011 54 Bảng 2.9: Tình hình nợ thuế GTGT của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2009­ 2011 55 Bảng 2.10: Thông tin mẫu khảo sát về CBCC thuế 58 Bảng 2.11: Thông tin mẫu khảo sát về các DN nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế 60 Bảng 2.12: Đánh giá chung của DN và CBCC về công tác quản lý thuế GTGT 65 Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá của DN về sự phù hợp đối với công tác đăng ký, 67 kê khai, nộp thuế 67 Bảng 2.14: Ý kiến đánh giá của DN về sự hài lòng đối với cơng tác tun truyền 68 ­ hỗ trợ người nộp thuế 68 Bảng 2.15: Ý kiến đánh giá của DN về sự phù hợp đối với công tác 71 kiểm tra thuế, hoàn thuế 71 Bảng 2.16: Ý kiến đánh giá của DN về sự phù hợp đối với công tác 72 quản lý nợ thuế 72 Bảng 2.17: Ý kiến đánh giá của DN về sự hợp lý của thủ tục, chính sách thuế GTGT   73 Bảng 2.18: Ý kiến đánh giá CBCC thuế về sự phù hợp đối với công tác 75 đăng ký, kê khai, nộp thuế 75 Bảng 2.19: Ý kiến đánh giá CBCC thuế về sự hài lòng đối với cơng tác 77 tun truyền ­ hỗ trợ người nộp thuế .77 Bảng 2.20 : Ý kiến đánh giá CBCC thuế về sự phù hợp của công tác .79 kiểm tra thuế, hoàn thuế 79 Bảng 2.21: Ý kiến của CBCC thuế về sự phù hợp đối với cơng tác quản lý nợ thuế80 Bảng 2.22: Ý kiến đánh giá CBCC thuế về sự hợp lý của thủ tục, chính sách thuế .81 vi Bảng 2.23 : Kết quả phân tích nhân tố của CBCC thuế và các DN nhỏ và vừa .84 Bảng 2.24: Kết quả phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác 86 quản lý thuế GTGT theo phương pháp Enter 86 Bảng 2.25:  Kết quả R­Square của mơ hình hồi quy tương quan theo phương pháp  Enter 88 vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên Trang   Trang Sơ đồ 1.1. Quy trình quản lý thuế theo chức năng 25 Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy Chi cục thuế thành phố Huế .42 viii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i Tơi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực,  chính xác và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào, mọi sự giúp  đỡ cho việc hồn thành luận văn này đã được cảm ơn i Tơi xin cam đoan rằng, các thơng tin trích dẫn sử dụng trong luận văn đã được chỉ rõ  nguồn gốc i Huế, tháng 11 năm 2012 i       Người cam đoan i           Trần Anh Hùng i LỜI CẢM ƠN ii Luận văn là kết quả của q trình học tập, nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm trong  cơng tác thực tiễn cũng như sự nỗ lực, cố gắng của bản thân .ii Đạt được kết quả này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến q thầy, cơ giáo  trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi. Đặc biệt,  tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Cơ giáo PGS.TS. Phan Thị  Minh Lý là người trực tiếp hướng dẫn khoa học và đã dày cơng giúp đỡ  tơi trong suốt q trình nghiên cứu và hồn thành luận văn .ii ix Tơi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cán bộ cơng chức Chi cục thuế thành  phố Huế; phòng thống kê thành phố Huế và các doanh nghiệp trên địa  bàn thành phố Huế đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn ii Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, khích lệ tơi trong suốt q  trình học tập và hồn thành luận văn ii Mặc dù bản thân đã rất cố gắng nhưng luận văn khơng tránh khỏi những hạn chế và  thiếu sót. Tơi mong nhận được sự góp ý chân thành của q thầy, q cơ  giáo; đồng chí và đồng nghiệp để luận văn được hồn thiện hơn ii Xin chân thành cảm ơn! ii  Tác giả luận văn ii  Trần Anh Hùng .ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii Họ và tên học viên: Trần Anh Hùng iii Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2010­2012 iii Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Thị Minh Lý iii Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp  nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế iii 1.Tính cấp thiết của đề tài iii Thuế là một bộ phận của cải xã hội được tập trung vào quỹ NSNN .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv Viết tắt Nghĩa iv  CB: Cán bộ .iv  CBCC: Cán bộ công chức .iv  CQT: Cơ quan thuế  .iv  CTCP: Công ty cổ phần iv  CT TNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn .iv  CSKD: Cơ sở kinh doanh iv x Phan tich ho so, lua chon DN kiem tra Cumulative Frequency Valid Missing kdy Percent Valid Percent Percent 1.6 2.4 khady 17 13.6 20.5 22.9 dy 50 40.0 60.2 83.1 htdy 14 11.2 16.9 100.0 Total 83 66.4 100.0 System 42 33.6 125 100.0 Total 2.4 Thoi gian va co cau cac cuoc kiem tra Cumulative Frequency Valid Missing kdy Percent Valid Percent Percent 1.6 2.4 2.4 khady 19 15.2 22.9 25.3 dy 50 40.0 60.2 85.5 htdy 12 9.6 14.5 100.0 Total 83 66.4 100.0 System 42 33.6 125 100.0 Total Nang luc can bo kiem tra Cumulative Frequency Valid Missing Total kdy Percent Valid Percent Percent 3.2 4.8 4.8 khady 19 15.2 22.9 27.7 dy 48 38.4 57.8 85.5 htdy 12 9.6 14.5 100.0 Total 83 66.4 100.0 System 42 33.6 125 100.0 121 Viec de xuat, xu ly vi pham cua CB kiem tra Cumulative Frequency Valid Missing kdy Percent Valid Percent Percent 3.2 4.8 khady 31 24.8 37.3 42.2 dy 40 32.0 48.2 90.4 htdy 6.4 9.6 100.0 Total 83 66.4 100.0 System 42 33.6 125 100.0 Total 4.8 Quy trinh QLN thue Cumulative Frequency Valid Missing Percent Valid Percent Percent kdy 12 9.6 14.5 14.5 khady 25 20.0 30.1 44.6 dy 38 30.4 45.8 90.4 htdy 6.4 9.6 100.0 Total 83 66.4 100.0 System 42 33.6 125 100.0 Total Su phoi hop giua doi QLN va cac bp lien quan Cumulative Frequency Valid Missing kdy Percent Valid Percent Percent 4.8 7.2 khady 25 20.0 30.1 37.3 dy 38 30.4 45.8 83.1 htdy 14 11.2 16.9 100.0 Total 83 66.4 100.0 System 42 33.6 125 100.0 Total 7.2 Xu phat no thue Cumulative Frequency Valid Missing Total Percent Valid Percent Percent khady 17 13.6 20.5 20.5 dy 41 32.8 49.4 69.9 htdy 25 20.0 30.1 100.0 Total 83 66.4 100.0 System 42 33.6 125 100.0 122 Thu tuc lap DN Cumulative Frequency Valid Missing kdy Percent Valid Percent Percent 2.4 3.6 3.6 khady 18 14.4 21.7 25.3 dy 43 34.4 51.8 77.1 htdy 19 15.2 22.9 100.0 Total 83 66.4 100.0 System 42 33.6 125 100.0 Total Noi dung luat thue GTGT Cumulative Frequency Valid Missing kdy Percent Valid Percent Percent 7.2 10.8 10.8 khady 13 10.4 15.7 26.5 dy 44 35.2 53.0 79.5 htdy 17 13.6 20.5 100.0 Total 83 66.4 100.0 System 42 33.6 125 100.0 Total Cac loai thue suat thue GTGT Cumulative Frequency Valid Missing Percent Valid Percent Percent kdy 10 8.0 12.0 12.0 khady 44 35.2 53.0 65.1 dy 29 23.2 34.9 100.0 Total 83 66.4 100.0 System 42 33.6 125 100.0 Total Chinh sach thue GTGT thay doi Cumulative Frequency Valid Missing Total Percent Valid Percent Percent kdy 10 8.0 12.0 12.0 khady 41 32.8 49.4 61.4 dy 30 24.0 36.1 97.6 htdy 1.6 2.4 100.0 Total 83 66.4 100.0 System 42 33.6 125 100.0 123 124 PHỤ LỤC 3 FACTOR ANALYSIS KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 942 Approx Chi-Square 5396.019 df 231 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of % of Cumulative Variance % Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % 7.745 2.381 1.550 1.292 1.088 32.269 9.922 6.459 5.384 4.533 32.269 42.191 48.650 54.034 58.566 835 3.481 66.301 808 3.367 69.668 758 3.158 72.826 712 2.967 75.793 10 635 2.644 78.437 11 608 2.531 80.968 12 589 2.454 83.422 13 518 2.157 85.579 14 467 1.947 87.526 15 456 1.900 89.426 16 422 1.758 91.184 17 396 1.648 92.833 18 361 1.502 94.335 19 330 1.376 95.711 20 310 1.294 97.005 21 268 1.117 98.122 22 236 983 99.105 Total Variance 7.745 2.381 1.550 1.292 1.088 Extraction Method: Principal Component Analysis 125 32.269 9.922 6.459 5.384 4.533 Cumulative % Total 32.269 42.191 48.650 54.034 58.566 2.878 2.778 2.619 2.507 2.456 11.992 11.576 10.913 10.444 10.256 11.992 23.569 34.482 44.926 55.369 Rotated Component Matrixa Thu tuc dang ky thue Mau bieu TK thue GTGT Thoi gian quy dinh nop TK thue GTGT Viec ke khai thue GTGT theo phan mem HTKK Tinh than, thai do, van hoa ung xu cua CB tuyen truyen Ky nang giai quyet cong viec cua CB Tuyen truyen Cong tac tap huan, doi thoai, cung cap tai lieu cua CB Tuyen truyen Trang thiet bi ho tro, phuc vu DN Thong tin tu Website nganh thue Thu tuc HS hoan thue Thoi gian giai quyet ho so hoan thue Phan tich ho so, lua chon DN kiem tra Thoi gian va co cau cac cuoc kiem tra Nang luc can bo kiem tra Viec de xuat, xu ly vi pham cua CB kiem tra Quy trinh QLN thue Su phoi hop giua doi QLN va cac bp lien quan Xu phat no thue Thu tuc lap DN Noi dung luat thue GTGT Cac loai thue suat thue GTGT Chinh sach thue GTGT thay doi Component 910 780 209 345 -.028 081 066 -.005 087 154 872 148 001 172 185 876 110 162 -.091 142 228 790 169 -.056 114 165 837 062 338 035 209 855 088 085 045 054 844 079 098 225 172 771 058 156 059 -.070 078 827 244 117 -.089 128 921 192 145 079 017 872 002 112 106 149 854 -.152 111 158 122 851 -.145 099 089 075 750 229 172 004 072 069 911 054 026 065 063 859 145 -.004 227 098 229 051 075 139 211 195 877 -.045 167 221 899 871 077 117 060 128 789 096 192 183 095 775 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 126 127 PHỤ LỤC 4 Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Collinearity Coefficients Statistics Std Model B (Constant) Error 2.432 158 220 025 296 cong tac kiem tra, hoan thue Beta t Sig Tolerance VIF 15.408 000 301 8.632 000 638 1.568 029 312 10.356 000 852 1.173 174 038 162 4.592 000 622 1.609 cong tac quan ly no thue 190 039 192 4.838 000 491 2.037 thu tuc, chinh sach thue 100 024 143 4.178 000 665 1.503 cong tac dang ky, ke khai, nop thue cong tac tuyen truyen- ho tro nguoi nop thue a Dependent Variable: Danh gia chung ve cong tac quan ly thue GTGT PHỤ LỤC 5             ĐẠI HỌC HUẾ        MàPHIẾU: 128 TRƯỜ NG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHIẾU ĐIỀU TRA  ( ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ) “ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ  THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH  NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ” Kính chào q anh/chị! Chúng tơi đang thực hiện đề  tài nghiên cứu khoa học “ Hồn thiện cơng tác  quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế  ” Mục tiêu của chúng tơi là nhằm tìm ra những khó khăn, vướng mắc, những bất   hợp lý, thiếu sót cần sửa đổi hoặc cần  phải thay thế. Những thơng tin mà doanh nghiệp   của các anh/chị đưa ra được chúng tơi sẽ tuyệt đối giữ  kín. Dựa vào đó, chúng tơi sẽ có  những kiến nghị và những giải pháp điều chỉnh hợp lý Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ q báu của các anh/chị!  I.Thông tin về doanh nghiệp Tên doanh nghiệp:…… Địa chỉ:         Đơn vị của anh/chị thuộc loại hình doanh nghiệp nào ?          Cơng ty cổ phần                                           Cơng ty TNHH                 Doanh nghiệp tư nhân                                  Hợp tác xã                                 Ngành nghề kinh doanh hiện nay:  Sản xuất                      Dịch vụ                 Thương mại            Khác              Quy mơ vốn của doanh nghiệp:  Dưới 1 tỷ đồng            Từ 1 đến 3 tỷ đồng        Trên 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng          DN anh/chị có sử dụng phần mềm kế tốn :     Có           Khơng  II. Thơng tin chung  1. Hiện nay, doanh nghiệp của anh/chị thường nộp tờ khai ? 1.1. Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế            Nộp qua đường bưu chính           1.2.  Nộp từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng sau       129         Nộp từ ngày 11 đến ngày 20 của tháng sau                Nộp sau ngày 20 của tháng sau                           2. Khi gặp vướng mắc về chính sách thuế, doanh nghiệp của anh/chị thường dùng   biện pháp nào để được hỗ trợ?      Gọi điện hỏi cơ quan thuế                          Đến trực tiếp cơ quan thuế để hỏi         Tìm kiếm thơng tin từ các nguồn khác                               Cả 3 hình thức trên  3. Theo anh/chị, khi có thay đổi về  chính sách thuế, cơ  quan thuế  nên dùng hình   thức nào để phổ biến là có hiệu quả nhất?   Tổ chức tập huấn                                                           Gửi văn bản mới cho DN     Thơng báo cho DN biết để tự tìm             Thơng qua các kênh truyền hình      III. Đánh giá của doanh nghiệp về cơng tác quản lý thuế GTGT hiện nay  Anh/chị có đồng ý với các nhận định sau đây khơng? ( Anh/chị  khoanh tròn vào số diễn tả ý kiến cá nhân mà anh/chị cho là thích hợp nhất ) Giải thích 1. nghĩa là “Hồn tồn khơng đồng ý ”                4. nghĩa là “Đồng ý ” 2. nghĩa là “Khơng đồng ý ”                                  5. nghĩa là “ Hồn tồn đồng ý” 3. nghĩa là “ Khá đồng ý ” 1. Thủ tục đăng ký thuế là phù hợp 2. Mẫu biểu tờ khai thuế GTGT là phù hợp 3. Thời gian quy định nộp tờ khai thuế GTGT là phù hợp 4. Việc kê khai thuế GTGT theo phần mềm HTKK là phù hợp 5. Tinh thần, thái độ và văn hóa ứng xử của CB Tun truyền làm  anh chị hài lòng 6. Kỷ năng giải quyết cơng việc của CB Tun truyền làm anh chị  hài lòng 7. Cơng tác tập huấn, đối thoại cung cấp tài liệu của đội Tun  truyền làm anh chị hài lòng 8. Trang thiết bị hỗ trợ, phục vụ DN làm anh chị hài lòng 9. Thơng tin từ Website ngành thuế làm anh chị hài lòng 10. Thủ tục, hồ sơ hồn thuế là phù hợp 11. Thời gian giải quyết hồ sơ hồn thuế là phù hợp 12. Việc phân tích hồ sơ, lựa chọn DN kiểm tra là phù hợp 13. Thời gian và cơ cấu cuộc kiểm tra là hợp lý 14. Năng lực cán bộ kiểm tra hiện nay là phù hợp 130 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 15. Việc đề xuất xử lý vi phạm của CB kiểm tra là hợp lý 16. Quy trình quản lý nợ thuế là phù hợp 17.  Sự phối hợp giữa đội QLN với các bộ phận liên quan làm anh  chị hài lòng 18. Việc xử phạt nợ thuế hiện nay làm anh chị hài lòng 19. Thủ tục thành lập DN hiện nay là hợp lý 20. Nội dung luật thuế GTGT là phù hợp 21. Thuế suất thuế GTGT là phù hợp 22. Chính sách thuế GTGT thay đổi làm anh chị hài lòng 1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Đánh giá một cách tổng thể, xin Anh/Chị cho biết công tác quản lý thuế GTGT hiện   nay trên địa bàn thành phố Huế 1. Rất không phù hợp 2. Không phù hợp 4. Phù hợp 5. Rất phù hợp 3. Khá phù hợp IV. Một số ý kiến khác  Anh/chị có kiến nghị, đề xuất gì đối với cơ quan thuế chủ quản trong thời   gian tới nhằm hồn thiện cơng tác quản lý  thuế  GTGT đối với các doanh nghiệp   nhỏ và vừa trên địa bàn hiện nay? Xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp của anh/chị!          131 PHỤ LỤC 6 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜ NG ĐẠI HỌC KINH TẾ MàPHIẾU: PHIẾU ĐIỀU TRA  ( ĐỐI VỚI CBCC )   “ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH  NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ” Kính chào q anh/chị! Chúng tơi đang thực hiện đề  tài nghiên cứu khoa h ọc “ Hồn thiện cơng tác   quản lý thuế  GTGT đố i với các doanh nghiệp nh ỏ  và vừa trên đị a bàn thành phố  Huế’’  Khảo sát này nhằm xin ý kiến đánh giá của anh/chị để phục vụ cho đề tài nghiên   cứu. Mọi thơng tin được cung cấp trong phiếu điều tra này, chúng tơi cam kết sẽ giữ bí   mật, khơng cơng bố in ấn, phát hành Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ q báu của các anh/chị! I. Thơng tin chung Giới tính             Nam             Nữ     Độ tuổi   Từ 22 ­ 35 tuổi             Trên 50 tuổi  Từ 36 ­50 tuổi   Anh/ chị làm việc chính thức tại cơ quan thuế bao nhiêu năm:   Trình độ học vấn cao nhất của anh/chị          Trung cấp                   Cao đẳng               Đại học                      Sau đại học      132 Hiện nay anh/chị đang cơng tác ở bộ phận nào?          Bộ phận kiểm tra             Bộ phận tun truyền, hỗ trợ              Bộ phận kê khai và kế tốn thuế             Bộ phận quản lý thu nợ và cưỡng chế thuế             Khác   II. Một số ý kiến của CBCC thuế về các DNNVV  hiện nay trên địa bàn 1. Theo anh/chị  nhóm ngành nào thường gian lận trong kê khai thuế nhiều nhất Sản xuất                                     Thương mại                                       Dịch vụ  2. Theo anh /chị  khi có thay đổi về  chính sách thuế, cơ  quan thuế  nên dùng hình   thức nào để phổ biến là có hiệu quả nhất  Tổ chức tập huấn                                                            Gửi văn bản mới cho DN        Thơng báo cho DN biết để tự tìm                Thơng qua các kênh truyền hình      3. Anh/chị cho biết đánh giá của mình về mức độ  các hành vi khơng tn thủ  pháp   luật thuế  của doanh nghiệp tại cơ quan thuế.  ( Anh/chị  vui lòng đánh dấu x vào ơ  mình cho là thích hợp nhất ) Giải thích 1. nghĩa là “Rất ít                     2. nghĩa là “Ít ”          3. nghĩa là “ Trung bình ” 4. nghĩa là “Nhiều ”                 5. nghĩa là “ Rất nhiều” Nội dung 1. Mức độ sai sót trong cơng tác kê khai nộp thuế của DN 2. Số DN khơng kê khai nộp thuế  3. Số DN kê khai doanh thu thấp hơn so với thực tế  4. Số DN kê khai chi phí cao hơn so với thực tế 5. Số DN gian lận trong hồn thuế 6. Số DN chậm nộp tờ khai, báo cáo thuế 7. Số DN chậm nộp tiền thuế 4. Theo anh/chị khi kiểm tra thuế tại DN thì nên kiểm tra theo phương pháp nào? Tồn bộ                                Chọn mẫu                           Phân tích rũi ro    133 5. Để có thể phát hiện gian lận thuế trong q trình kiểm tra theo anh/chị người cán bộ   kiểm tra cần có những kỷ năng & kiến thức chun mơn nghiệp vụ như thế nào?  Kỷ năng giao tiếp                                                                  Nghiệp vụ kế tốn  Khả năng phân tích BCTC                                                    Cả 3 kỷ năng trên  6. Các biểu hiện của sự phản ứng khơng tích cực việc kiểm tra của cơ quan thuế? DN khơng tiếp nhận thơng báo làm việc          DN cố tình trì hỗn thời gian kiểm tra    DN cung cấp thơng tin khơng đầy đủ         DN khơng nộp các khoản phạt và truy thu   III. Đánh giá của CBCC thuế về cơng tác quản lý thuế GTGT đối với các DNNVV  hiện nay trên địa bàn thành phố Huế Anh/chị có đồng ý với các nhận định sau đây khơng? ( Anh/chị  khoanh tròn vào con số diễn tả ý kiến cá nhân mà anh/chị cho là thích hợp nhất ) Giải thích 1. nghĩa là “Hồn tồn khơng đồng ý ”                  2. nghĩa là “Khơng đồng ý ” 3. nghĩa là “Khá đồng ý ”                                        4. nghĩa là “Đồng ý” 5. nghĩa là “ Hồn tồn đồng ý ” 1. Thủ tục đăng ký thuế là phù hợp 2. Mẫu biểu tờ khai thuế GTGT là phù hợp 3. Thời gian quy định nộp tờ khai thuế GTGT là phù hợp 5 5 8. Trang thiết bị hỗ trợ, phục vụ DN làm anh chị hài lòng 9. Thơng tin từ Website ngành thuế làm anh chị hài lòng 10. Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế là phù hợp 4. Việc kê khai thuế GTGT theo phần mềm HTKK là phù  hợp 5. Tinh thần, thái độ và văn hóa ứng xử của CB Tun  truyền làm anh chị hài lòng 6. Kỷ năng giải quyết cơng việc của CB Tun truyền làm  anh chị hài lòng 7. Cơng tác tập huấn, đối thoại cung cấp tài liệu của đội  Tun truyền làm anh chị hài lòng 134 11. Thời gian giải quyết hồ sơ hồn thuế là phù hợp 12. Việc phân tích hồ sơ, lựa chọn DN kiểm tra là phù hợp 13. Thời gian và cơ cấu cuộc kiểm tra là hợp lý 14. Năng lực cán bộ kiểm tra hiện nay là phù hợp 15. Việc đề xuất xử lý vi phạm của CB kiểm tra là hợp lý 16. Quy trình quản lý nợ thuế là phù hợp 5 18. Việc xử phạt nợ thuế hiện nay làm anh chị hài lòng 19. Thủ tục thành lập DN hiện nay là hợp lý 20. Nội dung luật thuế GTGT là phù hợp 21. Thuế suất thuế GTGT là phù hợp 22. Chính sách thuế GTGT thay đổi làm anh chị hài lòng 17.  Sự phối hợp giữa đội QLN với các bộ phận liên quan  làm anh chị hài lòng Đánh giá một cách tổng thể, xin Anh/Chị cho biết cơng tác quản lý  thuế GTGT đối  với các DNNVV hiện nay trên địa bàn thành phố Huế 1. Rất khơng phù hợp 2. Khơng phù hợp 4. Phù hợp 5. Rất phù hợp 3. Khá phù hợp IV. Một số ý kiến khác  Anh/chị có kiến nghị, đề xuất gì đối với cơ quan thuế chủ quản trong thời gian tới   nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa   trên địa bàn hiện nay Xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp của anh/chị! 135 ... TỔNG QUAN VỀ THUẾ, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI  DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ 1.1.1. Khái niệm về thuế Từ trước đến nay, trên các sách báo kinh tế của thế giới vẫn chưa có sự ... Đánh giá công tác quản lý thuế  GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế 3.3. Phạm vi không gian Địa bàn thành phố Huế,  tỉnh Thừa Thiên Huế 3.4. Phạm vi thời gian: Trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011...  tài “ Hồn thiện cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng   đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế  làm  luận văn thạc sĩ của mình Phương pháp nghiên cứu Luận   văn  
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế, Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế, Tính cấp thiết của đề tài, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Cùng với việc ra đời của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, chi cục thuế thành phố Huế nắm một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động nghiệp vụ, là đơn vị chủ yếu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Bên cạnh việc sắp xếp các phòng ở văn phòng Cục, hệ thống t, Các DN kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế là những DN nhỏ và vừa, nguồn vốn phần lớn dưới 3 tỷ đồng. Cụ thể trong 125 DN khảo sát thì DN có quy mô vốn dưới 1 tỷ đồng chiếm 40%, 56% DN với quy mô vốn từ 1 đến 3 tỷ đồng và số DN có nguồn vốn trên 3 tỷ đồ, Trong tổng số 125 DN có phản hồi hợp lệ thì chỉ có 25 DN sử dụng phần mềm kế toán trong công tác kê khai thuế chiếm 20%. Còn 100 DN không sử dụng phần mềm kế toán chiếm 80%. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến việc các DN chấp hành quy định về kê khai, nộp th, Trong phần này, chúng tôi tiến hành phân tích hồi quy để xác định cụ thể trọng số của từng nhân tố tác động đến công tác quản lý thuế GTGT đối với các DN nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế. Để thực hiện điều này, chúng tôi xây dựng mô hình hồi quy tuyế, Thực tiễn đất nước những năm gần đây cho thấy Thuế thực sự là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, đồng thời góp phần quan trọng để Nhà nước kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động kinh tế. Đối với thành phố Huế thì việc hoàn thiện quản lý th, Khảo sát cho thấy rằng, rất nhiều DN cho rằng việc thay đổi các chính sách thuế nói chung và chính sách thuế GTGT nói riêng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh của doanh nghiệp và họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cập nhật chính sách mới. Do vậy , KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm