Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường týp 2 và hiệu quả một số biện pháp can thiệp dự phòng tại tỉnh Hưng Yên (2013-2015)

194 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 02:05

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm mô tả một số đặc điểm dịch tễ và một số yếu tố liên quan với tiền đái tháo đường và đái tháo đường týp 2 ở người 25-70 tuổi tại tỉnh Hưng Yên (2013-2014). Đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông đến dinh dưỡng, luyện tập và lối sống của người tiền đái tháo đường tại cộng đồng huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên (2014-2015). BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN THỊ ANH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC  BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 VÀ HIỆU QUẢ  MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP DỰ PHÒNG  TẠI TỈNH HƯNG YÊN (2013­2015) LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG  HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN THỊ ANH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC  BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 VÀ HIỆU QUẢ  MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP DỰ PHÒNG  TẠI TỈNH HƯNG YÊN (2013­2015) Chuyên ngành: Dịch tễ học Mã số: 9.72.01.17  LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Hồng Dương HÀ NỘI – NĂM 2019 PGS. TS. Đào Xn Vinh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu này là của riêng tơi. Các số   liệu, kết quả  trong luận án là trung thực và chưa từng được ai cơng bố   trong bất kỳ cơng trình nào khác Tác giả Nguyễn Thị Anh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA …………………………………………………………… DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADA Americal Diabetes Association BMI BN CDPS  (Hiệp hội Đái Tháo đường Hoa Kỳ) Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) Bệnh nhân Chinese Diabetes Prevention Study (Nghiên cứu phòng chống bệnh đái tháo đường tại Trung  CSHQ ĐMLTT ĐMM ĐMV DPP  Quốc) Chỉ số hiệu quả Động mạch liên thất trước Động mạch mũ Động mạch vành The Diabetes Prevention Program  DPPOS (Chương trình phòng chống bệnh đái tháo đường) Diabetes Prevention Program Outcomes Study (Nghiên cứu kết quả chương trình phòng  bệnh đái tháo  ĐTĐ EF ESC/ESH đường) Đái Tháo Đường Ejection Fraction (Phân số tống máu thất trái) European Society of Cardiology/ European Society of  Hypertension (Hiệp hội Tim mạch Châu Âu /Hiệp hội Tăng  GMD HA HATT huyết áp Châu Âu) Gestational Diabetes Mellitus (Đái tháo đường thai kỳ) Huyết áp Huyết áp tâm thu HATTr HCCH HDL IDF Huyết áp tâm trương Hội chứng chuyển hóa High Density Lipoprotein (Lipoprotein tỷ trọng cao) International Diabetes Federation IDPP  (Liên đồn bệnh Đái Tháo đường quốc tế) The Indian Dieabetes Prevention Programe IFG (Chương trình phòng chống bệnh đái tháo đường tại Ấn Độ)  Impaired Fasting Glucose IGT (Rối loạn glucose máu lúc đói) Impaired Glucose Tolerance  RLDNG RLLP STOP­ (Rối loạn dung nạp glucose) Rối loạn dung nạp glucose Rối loạn lipid The   Study   to   Prevent   Non   insulin   –   Dependent   Diabetes  NIDDM  Mellitus  (Nghiên cứu nhằm ngăn chặn bệnh đái tháo đường  TBMMN TG THA WHO YTNC không phụ thuộc insulin) Tai biến mạch máu não Triglycerid Tăng huyết áp World Health Organization (Tổ chức Y tế thế giới) Yếu tố nguy cơ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tên bảng Trang Tỷ suất tử vong do đường huyết cao trên 100.000 dân tại  1.2 một số khu vực, tuổi từ 20 trở lên, năm 2012 Tóm tắt các tiêu chuẩn chẩn đốn tiền ĐTĐ và ĐTĐ týp  17 1.3 Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh đái tháo đường và các rối  18 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 loạn đường huyết theo WHO – IDF, 2010  Mục tiêu điều trị đái tháo đường týp 2 Phân loại ĐTĐ theo hiệp hội đái tháo đường Mỹ 2014 Tiêu chuẩn đánh giá kết quả xét nghiệm lipid máu Phân bố đối tượng theo địa bàn nghiên cứu  Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới và nhóm tuổi Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tình trạng hơn nhân Phân bố đối tượng nghiên cứu theo trình độ học vấn  Đặc điểm phân bố đối tượng nghiên cứu theo nghề  30 50 52 61 62 62 63 63 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 nghiệp Phân bố bệnh nhân theo tình trạng đường huyết  Phân bố đối tượng theo địa phương và tình trạng bệnh  Nồng độ đường huyết trung bình của các đối tượng  Liên quan giữa tình trạng bệnh và giới tính So sánh tuổi trung bình theo giới và theo tình trạng bệnh Phân bố đối tượng theo nghề và tình trạng bệnh Mối liên quan giữa yếu tố bệnh kết hợp với tiền ĐTĐ  Mối   liên   quan       số   yếu   tố   sinh   học   với   tình  64 65 66 68 69 70 71 72 3.14 trạng tiền ĐTĐ của nữ giới Mối liên quan giữa một số  yếu tố  gia đình và thói quen  73 3.15 3.16 3.17 với tình trạng tiền ĐTĐ của các đối tượng nghiên cứu  Liên quan giữa kiến thức với tình trạng tiền ĐTĐ Liên quan giữa thực hành với tình trạng tiền ĐTĐ Phân tích đa biến các yếu tố nguy cơ mắc tiền ĐTĐ 75 76 77 Bảng 3.18 3.19 Tên bảng Mối liên quan giữa yếu tố bệnh kết hợp với mắc ĐTĐ Mối liên quan giữa một số yếu tố sinh học với tình  Trang 78 79 3.20 trạng ĐTĐ của nữ giới Mối liên quan giữa một số yếu tố gia đình và thói quen  80 3.21 3.22 3.23 3.24 với tình trạng ĐTĐ của các đối tượng nghiên cứu  Liên quan giữa kiến thức với tình trạng ĐTĐ Liên quan giữa thực hành với tình trạng ĐTĐ Phân tích đa biến các yếu tố nguy cơ mắc ĐTĐ Thay đổi tần xuất tiêu thụ một số loại thực phẩm giàu  81 82 83 84 3.25 chất bột đường trước và sau can thiệp Thay đổi tần xuất tiêu thụ một số loại thực phẩm giàu  86 3.26 lipid protein trước và sau can thiệp Thay đổi tần xuất tiêu thụ rượu bia trước và sau can  88 3.27 thiệp So sánh giá trị dinh dưỡng khẩu phần giữa 2 nhóm 90 3.28 3.29 3.30 3.31 trước sau can thiệp Hiệu quả can thiệp đối với các thành phần Vitamine Hiệu quả can thiệp đối với các thành phần khoáng chất Hiệu quả can thiệp đối với các thành phần khác Kiểm soát nồng độ đường huyết tại các thời điểm đánh  91 92 93 94 3.32 3.33 giá Kiểm soát nồng độ HbA1c tại các thời điểm đánh giá Kiểm soát nồng độ Cholesterol tại các thời điểm đánh  97 99 3.34 3.35 giá Kiểm soát nồng độ LDLc tại các thời điểm đánh giá Kiểm soát nồng độ HDLc tại các thời điểm đánh giá 101 103 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Tên biểu đồ 1.1 Tỷ lệ tử vong ở nam do đường huyết cao liên quan  Trang 1.2 tới tình trạng thu nhập của khu vực trên thế giới Tỷ lệ tử vong ở nữ giới do đường huyết cao liên  1.3 quan tới tình trạng thu nhập của khu vực Phân bố tử vong do ĐTĐ týp 2 theo giới tính ở các khu  3.1 vực thu nhập khác nhau Liên quan giữa nhóm tuổi và tình trạng bệnh đái tháo  66 3.2 đường  Tương quan giữa nồng độ đường huyết lúc đói và  67 tuổi của đối tượng theo tình trạng bệnh lý đái tháo  3.3 đường Phân bố đối tượng theo tình trạng bệnh, nhóm tuổi ở  68 3.4 3.5 3.6 nam giới Phân bố đối tượng theo tình trạng bệnh, nhóm tuổi ở nữ Liên quan giữa mức BMI và tình trạng tiền ĐTĐ Chỉ số hiệu quả đánh giá sự thay đổi tần suất sử dụng  69 74 85 các thực phẩm giàu chất bột đường trước và sau can  3.7 thiệp Chỉ số hiệu quả đánh giá sự thay đổi tần suất sử dụng  87 các thực phẩm giàu chất Lipid, Protein trước và sau can  3.8 thiệp Phân tích 95% khoảng tin cậy nồng độ Glucose tại  94 3.9 các thời điểm đánh giá Kiểm sốt nồng độ đường huyết tại các thời điểm đánh  95 3.10 giá Phân tích 95% khoảng tin cậy nồng độ HbA1c tại các  97 3.11 3.12 thời điểm đánh giá Kiểm sốt nồng độ HbA1c tại các thời điểm đánh giá Phân tích 95% khoảng tin cậy nồng độ Cholesterol tại  98 99 Biểu đồ 3.13 Tên biểu đồ các thời điểm đánh giá Kiểm sốt nồng độ Cholesterol tại các thời điểm đánh  Trang 3.14 giá Phân tích 95% khoảng tin cậy nồng độ LDLc tại các  101 3.15 thời điểm đánh giá Phân tích 95% khoảng tin cậy nồng độ HDLc tại các  102 3.16 thời điểm đánh giá Kiểm sốt nồng độ HDLc tại các thời điểm đánh giá 103 100 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Tên hình Phân tầng và các bước điều trị ĐTĐ týp 2 Trang 32 Anh/chị  có tập luyện những loại hình  thể dục nào dưới đây khơng?  (Câu hỏi nhiều lựa chọn) C47 C48 Số ngày tập luyện trong tuần và  bao   nhiêu   phút/ngày   với     loại   hình  trên? Anh/chị   luyện   tập   thể   lực     mức   độ  nào? Trung bình một ngày anh/chị  xem tivi,  ngồi máy tính bao nhiêu giờ? Khơng tập luyện Đi bộ Chạy Làm vườn Chơi thể thao (cầu lơng, bóng bàn,…) Đi xe đạp Khác  (Ghi rõ: ………… … ……………) [………………] Ngày/tuần  [ .] phút/ngày Trung bình Nặng [ .] giờ/ngày 99 2.7. Biện pháp can thiệp cho người đã, đang điều trị đái tháo đường C49 C50 C51 Anh/chị     chẩn   đốn  ĐTĐ týp nào?  Từ bao giờ? Có biến chứng khơng? (Câu hỏi nhiều lựa chọn) Có được theo dõi và quản lý  điều trị liên tục khơng? Týp I Týp II Năm [ .] Chưa có biến chứng Có biến chứng Tim mạch Có biến chứng Thần kinh Có biến chứng Thận Có biến chứng đoản chi,nhiễm trùng Có biến chứng Sinh dục Có biến chứng Mắt Có biến chứng Hội chứng chuyển hố Có biến chứng khác (Ghi rõ: … ……… … ……………) Liên tục Ngắt quãng 99 C52 Dùng Insuline  Khơng dùng Insuline  Dùng dẫn xuất Sulfonyl  Nhóm I: Tolbutamid, Clopropamid Được   dùng   thuốc   những  Nhóm II: Glibenclamid, Glipizid, Gliclazid  Nhóm Meglitinide: Repaglinide, Nateglitinide loại thuốc nào? Nhóm Biguanide ­ Metformin: Glucophage Nhóm ức chế men α  – Glucosidase: Acarbose Thuốc khác (Ghi rõ: … ……… … ……………) Khơng biết Có tác dụng phụ của thuốc  khơng? 99 88 C53 Có Khơng 2 C54 Chế độ sinh hoạt, luyện tập thể lực Chế độ ăn uống phù hợp  Chế độ dùng thuốc:  Dùng Insuline  Khơng dùng Insuline  Dùng dẫn xuất Sulfonyl  Nhóm I: Tolbutamid, Clopropamid Nhóm II: Glibenclamid, Glipizid, Gliclazid  Nhóm Meglitinide: Repaglinide, Nateglitinide Nhóm Biguanide ­ Metformin: Glucophage Nhóm ức chế men α  – Glucosidase: Acarbose Thuốc khác (Ghi rõ: … ……… … ……………) Khám lại sau 6 tháng Khám lại sau 1 năm Nồng độ Glucose máu sau 6 tháng [ ]  (mmol/L) Nồng độ Glucose máu sau 1 năm [ ] (mmol/L) Lập sổ theo dõi và quản lý  điều trị tại Y tế cơ sở (xã,  phường ) (Câu hỏi nhiều lựa chọn) 3. Tóm tắt kết quả khám bệnh 99 10 11 12 13    Điều tra viên                     (Ký, ghi rõ họ, tên) SỞ Y TẾ HƯNG N TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHỊNG CỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hưng n, ngày tháng năm 201 GIẤY MỜI Về việc khám phát hiện đái tháo đường, tiền đái tháo đường Kính gửi: Ơng (bà) Địa chỉ: Số nhà .Thôn/Tổ dân phố: Xã/Phường: Quận/Huyện: Tỉnh/Thành phố: Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu và  quản lý tốt bệnh đái tháo đường tại cộng đồng. Trung tâm Y tế Dự  phòng  tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành đợt khám phát hiện bệnh Đái tháo đường, tiền  Đái tháo đường cho nhân dân trên địa bàn xã Thời gian: Từ 5 giờ sáng, ngày tháng năm 201 Địa điểm: Nội dung khám bệnh bao gồm:  ­ Xét nghiệm đường máu bằng một giọt máu lấy ở đầu ngón tay khơng  đau ­ Cân, đo, đếm mạch, đo huyết áp ­ Thơng tin về tiền sử bệnh tật của Ơng/bà Để  có kết quả  xét nghiệm chính xác đề  nghị  Ơng (bà) khơng ăn từ  21   giờ (9 giờ tối) hơm trước, sau khi khám bệnh xong Ơng (bà) có thể ăn uống   bình thường Ơng/bà sẽ được thơng báo kết quả ngay và được tư vấn miễn phí.  GIÁM ĐỐC PHỤ LỤC 02 PHIẾU ĐIỀU TRA KHẨU PHẦN CỦA NGƯỜI 25­70 TUỔI  Mã đối tượng:          Họ và tên: …………………………… Giới tính: 1. Nam; 2. Nữ Năm sinh:  _  _/ _  _/ _  _ _ Ngày điều tra:  / /2014 Tên món  Tên thực  Đơn vị  ăn  phẩm tính Số  lượn g TL ăn  Mã  Ghi  TP PHIẾU HỎI TẤN XUẤT TIÊU THỤ THỰC PHẨM CỦA  NGƯỜI  25­70  TUỔI TẠI HƯNG YÊN  (trong tuần qua) Mã đối tượng:          Họ và tên: …………………………… Giới tính: Năm sinh:  _  _/ _  _/ _  _ _ Ngày điều tra:  / /2014 TT Loại thực phẩm Không  ăn (1) Thực phẩm giàu chất bột đường Gạo tẻ, gạo nếp Bún, phở, mỳ, bánh đa Miến Bánh mỳ Khoai lang Khoai tây, khoai sọ Bánh, kẹo, Sữa có  đường Hàng  ngày  (2) 5­6  lầ n   (3) 1. Nam; 2. Nữ 3­4  lầ n   (4) 1­2  lầ n   (5) Mã  số Đường, mật Đường ăn kiêng 10 Đậu phụ 11 Rau, củ, quả 12 Hoa quả có vị ngọt Thực phẩm giầu Lipid, Protein 13 Mỡ 14 Dầu ăn 15 Bơ/phomát 16 Lạc/vừng 17 Trứng các loại 18 Tim, gan, lòng, óc, ĐV 19 Thịt nạc 20 Thịt mỡ 21 Thủy sản 22 Hải sản 23 Thịt hun khói, đồ hộp, Nhóm thực phẩm khác 24 Bia 25 Rượu >40 độ 26 Rượu 
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường týp 2 và hiệu quả một số biện pháp can thiệp dự phòng tại tỉnh Hưng Yên (2013-2015), Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường týp 2 và hiệu quả một số biện pháp can thiệp dự phòng tại tỉnh Hưng Yên (2013-2015), ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Đặc điểm theo giới của nhóm đối tượng nghiên cứu, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm