Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Fe(II) và Co(II) với một số dẫn xuất của thiosemicacbazon

27 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 00:13

Mục tiêu của việc khảo sát hoạt tính sinh học là tìm kiếm được các hợp chất có hoạt tính cao đồng thời đáp ứng tốt nhất các yêu cầu sinh - y học khác như không độc, không gây hiệu ứng phụ, không gây hại cho tế bào lành... để dùng làm thuốc chữa bệnh cho người và vật nuôi. Sau đây là tóm tắt luận văn. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Nguyễn Văn Luận TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA Fe(II) VÀ Co(II) VỚI MỘT SỐ DẪN XUẤT  CỦA THIOSEMICACBAZON Chun ngành : Hóa vơ cơ Mã Số : 60440113 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu Hà Nội ­ 2014 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1.  THIOSEMICACBAZIT VÀ DẪN XUẤT CỦA NÓ 1.1.1. Thiosemicacbazit và thiosemicacbazon 1.1.2. Phức chất của kim loại chuyển tiếp với các thiosemicacbazon 1.2. MỘT SỐ   ỨNG DỤNG CỦA THIOSEMICACBAZON VÀ PHỨC  CHẤT CỦA CHÚNG 1.3   GIỚI   THIỆU   VỀ   SẮT,   COBAN   VÀ   CÁC   HỢP   CHẤT   CỦA   SẮT,  COBAN 1.3.1. Sắt và coban kim loại 1.3.2. Hợp chất của Fe(II), Co(II) và khả năng tạo phức 1.4.2.  Phương pháp phổ hấp thụ electron (UV ­ Vis) [2] 1.4.3. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân [2] 1.4.4. Phương pháp phổ khối lượng  CHƯƠNG 2 . THỰC NGHIỆM 2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  2.1.1. Phương pháp nghiên cứu Để  xác định cơng thức phân tử  của các phức chất tổng hợp được trong  luận văn này, chúng tơi sử dụng phương pháp phân tích hàm lượng kim loại trong   phức chất và phương pháp phổ  khối lượng. Dựa vào kết quả  phân tích hàm  lượng kim loại để đưa ra cơng thức phân tử  giả định và dựa vào pic ion phân tử  trên phổ khối lượng của các phức chất để xác định khối lượng phân tử chính xác   của các phức chất Cơng thức phân tử của các phức chất cũng được khẳng định một lần nữa  bằng cách so sánh cường độ tương đối các pic đồng vị trong cụm pic ion phân tử  tính theo lý thuyết và thực tế thu được trên phổ khối lượng.  Để  nghiên cứu cấu tạo của các phức chất tổng hợp được chúng tơi sử  dụng các phương pháp phổ hiện đại như: phổ hấp thụ hồng ngoại, phổ hấp thụ  electron Hoạt tính sinh học của các phức chất tạo ra đều được thử để tìm kiếm các  chất có hoạt tính sinh học cao có thể làm đối tượng nghiên cứu ứng dụng trong y  học và dược học. Đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm qua chỉ số IC50.      2.1.2. Hóa chất  Hóa chất TT Tên hóa chất N(4) ­ phenyl thiosemicacbazit Thiosemicacbazit Benzanđehit Etanol FeCl2.4H2O CoCl2.4H2O Xuất sứ Merk (Đức) Merk (Đức) (PA, Trung Quốc) (PA, Trung Quốc) (PA, Trung Quốc) (PA, Trung Quốc) 2.2. TỔNG HỢP PHỐI TỬ VÀ PHỨC CHẤT 2.2.1. Tổng hợp phối tử  Phản ứng ngưng tụ tạo thành các thiosemicacbazon theo sơ đồ sau: H C O Etanol C H 2N H NH NH NH NH R C S R C N S Trong n­ í c, pH: ­ R: H, C6H5 Sơ đồ 2.1. Sơ đồ chung tổng hợp các phối tử thiosemicacbazon Hoà   tan   0,01   mol   (0,91   g   thiosemicacbazit     1,67   g   N(4)­phenyl   thiosemicacbazit) trong 30 ml nước đã được axit hố bằng dung dịch HCl sao cho   mơi trường có pH bằng 1­ 2. Sau đó, đổ từ từ dung dịch này vào 20 ml dung dịch   etanol đã hồ tan 0,01 mol benzanđehit (1 ml). Hỗn hợp này được khuấy trên máy  khuấy từ ở nhiệt độ phòng sẽ thấy xuất hiện kết tủa màu trắng. Tiếp tục khuấy   thêm 2 giờ nữa ở nhiệt độ phòng để cho phản ứng xảy ra hồn tồn. Lọc kết tủa   trên phễu lọc đáy thuỷ tinh xốp, rửa bằng nước, hỗn hợp etanol ­ nước và etanol.  Sản phẩm được làm khơ trong bình hút  ẩm đến khối lượng khơng đổi để  tiến   hành các nghiên cứu tiếp theo, hiệu suất tổng hợp đạt 60%   Bảng 2.1.  Các hợp chất cacbonyl và thiosemicacbazon tương ứng T Hợp chất  T  thiosemicacbazit thiosemicacbazit N(4) ­ phenyl  thiosemicacbazit Thiosemicacbazon tương ứng Màu  Hiệu  Ký hiệu Dung mơi hồ tan sắc suất etanol, CHCl3, DMF,  Hthbz trắng 60% DMSO… trắng  etanol, CHCl3, DMF,  Hpthbz 60% ngà  DMSO… 2.2.2. Tổng hợp các phức chất Các phức chất của thiosemicacbazon với các ion kim loại được tổng hợp  theo sơ đồ chung sau đây: NH CN R NH C H S Etanol Phức chất CoCl2 Dung môi nước, NH3 đăc̣ NH Sơ đồ 2.2.  Sơ đồ chung t C N ổng hợp các phức chất của thiosemicacbazon với Co(II)   H NH C R (R là H hoặc C6H5­) S Etanol FeCl2 Dung môi nước, HCl Phức chất Sơ đồ 2.3.  Sơ đồ chung tổng hợp các phức chất của thiosemicacbazon với Fe(II)  (R là H hoặc C6H5­) Tổng hợp phức Fe(pthbz)2, Fe(pthbz)2:   Hồ tan hồn tồn 4 mmol phối tử  (0,716 g Hthbz, 1,02 g Hpthbz) trong 30 ml etanol nóng rồi đổ từ từ vào dung dịch   của 2 mmol muối FeCl2 (10 ml, 0,2 M) đã được điều chỉnh mơi trường pH: 1­2  bằng dd HCl đặc. Vừa đổ, vừa khuấy đều hỗn hợp trên máy khuấy từ ở nhiệt độ  phòng khi thấy xuất hiện kết tủa màu vàng rất nhạt của Fe(thbz) 2, Fe(pthbz)2, thì  khuấy tiếp 2 giờ  nữa. Lọc, rửa kết tủa trên phễu lọc thuỷ  tinh đáy xốp bằng  nước, hỗn hợp etanol ­ nước và cuối cùng bằng etanol. Làm khơ chất rắn thu   được trong bình hút ẩm đến khối lượng khơng đổi để tiến hành nghiên cứu phức   chất. Hiệu suất tổng hợp đạt khoảng 45% Tổng hợp phức Co(thbz)2, Co(pthbz)2: Hồ tan hồn tồn 4 mmol phối tử  0,716g Hthbz (1,020 g Hpthbz) trong 30 ml etanol nóng rồi đổ từ từ vào dung dịch  của 2 mmol muối CoCl2 (10 ml, 0,2M) đã được điều chỉnh mơi trường bằng NH 3  đặc đến khi vừa đủ  tạo thành phức amoniacat (pH: 9­10). Vừa đổ, vừa khuấy  đều hỗn hợp trên máy khuấy từ ở nhiệt độ phòng khi thấy xuất hiện kết tủa màu  nâu của phức Co(thbz)2, Co(pthbz)2  thì khuấy tiếp 2 giờ  nữa. Lọc, rửa kết tủa   trên phễu lọc thuỷ tinh đáy xốp bằng nước, hỗn hợp etanol ­ nước và etanol. Làm  khơ chất rắn thu được trong bình hút ẩm đến khối lượng khơng đổi để tiến hành   nghiên cứu phức chất. Hiệu suất tổng hợp đạt khoảng 48% Kết quả  tổng hợp, màu sắc và một số dung mơi hòa tan của 4 phức chất  được trình bày trên Bảng 2.2 Bảng 2.2. Các phức chất, màu sắc và một số dung mơi hòa tan chúng TT Phức chất Ký hiệu Màu sắc Fe(thbz)2 Fe(pthbz)2 Co(thbz)2 Co(pthbz)2 Vàng rất nhạt Vàng rất nhạt Nâu Nâu Hiệu  suất 45% 45% 48% 48% Dung mơi hồ tan DMSO, DMF… DMSO, DMF… DMSO, DMF… DMSO, DMF… 2.3. KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM 2.3.1. Các điều kiện ghi phổ Phổ  hấp thụ  hồng ngoại (IR) của các chất được ghi trên máy quang phổ  FR/IR 08101 của hãng Shimadzu trong khoảng từ 4000 ­ 400 cm ­1, tại Viện Hố  Học, Viện Hàn lâm Khoa học và Cơng nghệ  Việt Nam. Mẫu được chế  tạo theo   phương pháp ép viên với KBr Phổ  cộng hưởng từ  hạt nhân  1H và  13C được ghi trên máy Avance ­ 500  MHz (Bruker) ở 300 K, trong dung mơi DMSO ­ d6 tần số ghi phổ cộng hưởng từ  proton là 500 MHz, tần số ghi phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C   125 MHz, tại  Viện Hố học ­ Viện Hàn lâm Khoa học và Cơng nghệ Việt Nam Phổ khối lượng (MS) được ghi trên máy Varian MS 320 3Q ­ Ion Trap theo   phương pháp ESI tại Phòng cấu trúc, Viện Hố học, Viện Hàn lâm Khoa học và   Cơng nghệ Việt Nam. Dung mơi được sử dụng là DMF, điều kiện ghi mẫu: vùng  đo m/z : 50 ­ 2000; áp suất phun mù 30 psi; tốc độ khí làm khơ 8 lit/ph; t o làm khơ  325oC; tốc độ  khí 0,4 ml/ph; chế  độ  đo possitive tại Viện Hố học ­ Viện Hàn   lâm Khoa học và Cơng nghệ Việt Nam Phổ hấp thụ electron UV­Vis được đo trên máy CARRY 5000, dải đo 200 ­  800 nm tại Viện Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Cơng nghệ  Việt Nam   Mẫu được đo dưới dạng bột mịn Hoạt tính sinh học của các hợp chất được thử theo phương pháp pha lỗng   đo nồng độ tại Phòng thử hoạt tính sinh học, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa   học và Cơng nghệ Việt Nam 2.3.2. Xác định hàm lượng kim loại trong phức chất 2.3.3. Thăm dò khả  năng kháng khuẩn, kháng nấm của các phối tử  và các   phức chất  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1   KẾT   QUẢ   PHÂN   TÍCH   HÀM   LƯỢNG   KIM   LOẠI   TRONG   PHỨC  CHẤT M(thbz)2, M(pthbz)2 (M: Fe, Co) Bảng 3.1: Kết quả phân tích hàm lượng kim loại trong các phức chất Hàm lượng ion kim  STT Phức chất Fe(thbz)2 Co(thbz)2 Fe(pthbz)2 Co(pthbz)2 loại LT(%) 13,59 14,22 9,93 10,41 TN(%) 13,12 14,04 9,24 10,03 Công thức phân tử  giả định FeC16H16N6S2 CoC16H16N6S2 FeC28H24N6S2 CoC28H24N6S2 M 412 415 564 567 Kết quả  tính tốn hàm lượng của các kim loại trong phức thức theo cơng  thức giả định và theo thực nghiệm khá phù hợp nhau. Điều đó cho thấy cơng thức  giả định của tất cả các phức chất đưa ra là hợp lý.  3.2   PHỔ   HẤP   THỤ   HỒNG   NGOẠI   CỦA   PHỐI   TỬ   Hthbz,   Hpthbz   VÀ  CÁC PHỨC CHẤT CỦA CHÚNG VỚI Fe(II) VÀ Co(II) Cấu tạo của benzanđehit và thiosemicacbazon benzanđehit với 2 dạng tồn  tại được trình bày dưới đây: HC CH O benzanđehit N (1) HN (2) N (4) H HC R C N (1) N SH (2) C R N (4)H S          Phối tử dạng thion   Phối tử dạng thiol R: H, C6H5      Phổ hấp thụ hồng ngoại của phối tử Hthbz, Hpthbz và các phức chất của  nó với Fe(II), Co(II)  được chỉ ra trên các hình 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15; 3.16.  Một số dải hấp thụ đặc trưng trong các phổ đó được quy kết trong bảng 3.9 Hình 3.6. Phổ hấp thụ hồng ngoại của Co(pthbz)2 Bảng 3.2: Các dải hấp thụ đặc trưng trong phổ của Hthbz, Fe(thbz)2, Co(thbz)2,  Hpthbz, Fe(pthbz)2, Co(pthbz)2 Hợp chất Dải hấp thụ (cm­1) (N(2)=C) (C=N(1)) ­ 1540 1588 1533 1586 1488 ­ 1505 Hthbz Fe(thbz)2 Co(thbz)2 Hpthbz (NH) 3549, 3420, 3152 3420, 3256, 3163 3456, 3320, 3163 3304,3161 (CNN) 1467 1372 1321 1443 (C=S) 870 817 758 941 Fe(pthbz)2 3299, 3155, 2969 1592 1501 1391 935 Co(pthbz)2 3345, 3053 1592 1492 1314 850 Phổ hồng ngoại của các phối tử và phức chất tương ứng có sự khác nhau  rõ nét ở một số dải hấp thụ đặc trưng. Điều này là dấu hiệu cho thấy phức chất   đã được hình thành.  Trên phổ  hồng ngoại của cả các phối tử  và các phức chất đều xuất hiện   dải hấp thụ  rộng, đặc trưng cho dao động hóa trị  của nhóm NH   vùng 3200­  11 3400 cm­1. Tuy nhiên, có sự khác nhau về hình dạng phổ và cường độ tương đối  của các dải trong phổ  của phối tử  và phức chất tương  ứng. Mặt khác, trên phổ  hấp thụ hồng ngoại của các phối tử Hthbz và Hpthbz thấy xuất hiện dải hấp thụ  đặc trưng cho dao động hoá trị  của liên kết C = S lần lượt   870 và 941 cm ­1  nhưng khơng thấy xuất hiện dải hấp thụ đặc trưng cho dao động hố trị  của liên   kết SH   vùng 2570 cm­1. Điều này cho thấy phối tử  tự  do tồn tại  ở trạng thái  thion và bị thiol hóa khi chuyển vào phức chất. Sự thay đổi của dải dao động hóa  trị  nhóm NH trên phổ hồng ngoại của các phức chất so với phối tử tự do đều là  dấu hiệu của sự thiol hóa này. Trên phổ  của các phức chất đều khơng thấy dải  này mà là dải đặc trưng cho liên kết đơi N = C  ở 1588, 1586, 1592 và 1592 cm ­1  lần   lượt       phức   chất   tương   ứng   Fe(thbz) 2,   Co(thbz)2,   Fe(pthbz)2,  Co(pthbz)2 Trên phổ  hồng ngoại của các phức chất cũng khơng thấy xuất hiện dải   dao động hóa trị  đặc trưng cho nhóm SH, điều này cho thấy phức chất đã được  hình thành qua liên kết phối trí với ngun tử  S. Bằng chứng là sự  chuyển dịch  về số sóng thấp hơn của dao động hóa trị nhóm CS. Dải dao động này xuất hiện  ở 817, 758 cm­1 lần lượt trong phổ của các phức chất Fe(thbz) 2, Co(thbz)2 và đều  ở khoảng 935 cm­1 trong phổ của các phức chất Fe(pthbz)2 và gần như biến mất  trong phổ của phức chất Co(pthbz)2 Các dải hấp thụ đặc trưng cho dao động hố trị của liên kết C=N(1) ở 1540  và 1505 cm­1 tương ứng trong các phối tử Hthbz và Hpthbz đều bị giảm cường độ  và dịch chuyển về số sóng thấp hơn trong phổ của phức chất tương ứng, dải này   xuất hiện   1533, 1488, 1501 và 1492 tương  ứng trong các phức chất Fe(thbz) 2,  Co(thbz)2, Fe(pthbz)2, Co(pthbz)2. Bằng chứng này cho thấy ngun tử  N(1)  đã  tham gia tạo liên kết phối trí với ion kim loại trung tâm. Điều này được giải thích  là do tạo liên kết phối trí giữa N(1) với ion kim loại trung tâm và sự thiol hố phần  khung thiosemicacbazon mật độ electron trên nhóm CN(1) giảm.  12 Bằng   chứng   khác   cho   phép   khẳng   định   liên   kết     hình   thành   qua  nguyên tử N(1) nữa là sự chuyển dịch về số sóng thấp của dải hấp thụ đặc trưng  cho nhóm CNN. Dải hấp thụ của nhóm CNN trong phối tử  xuất hiện  ở 1467 và   1443 cm 1 lần lượt trong các phối tử Hthbz và Hpthbz  cũng bị chuyển về số sóng  thấp: 1372, 1321, 1391 và 1314 lần lượt trong phổ hồng ngoại của các phức chất  trong các phức chất Fe(thbz)2, Co(thbz)2, Fe(pthbz)2, Co(pthbz)2.  Qua phân tích phổ hồng ngoại có thể thấy liên kết phối trí với các ion kim   loại của các phối tử Hthbz và Hpthbz được thực hiện qua ngun tử N (1) và S. Mơ  hình tạo phức của phối tử  Hthbz và Hpthbz với Fe(II) và Co(II) được giả  thiết  như sau: M HC R: H, C6H5; M: Fe, Co N S N C R NH 3.3. PHỔ HẤP THỤ ELECTRON CỦA PHỔI TỬ Hthbz, Hpthbz VÀ PHỨC  CHẤT Co(thbz)2, Co(pthbz)2 Vì các phức chất của Fe(II) đều có màu sắc nhạt nên chúng tơi chỉ  ghi   được phổ  của 2 phức chất Co(II). Phổ  hấp thụ electron của các phối tử  Hthbz,   Hpthbz và phức chất coban của chúng được biểu diễn trong Hình 3.17, 3.18 13 1.2 1.0 0.8 Co(thbz)2 ABS 0.6 0.4 0.2 Hthbz 0.0 -0.2 200 300 400 500 600 700 800 Bước sóng Hình 3.7. Phổ hấp thụ electron của Hthbz và Co(thbz)2 1.2 1.0 0.8 ABS 0.6 Co(pthbz)2 0.4 0.2 0.0 Hpthbz -0.2 200 300 400 500 600 700 800 Bước sóng Hình 3.8. Phổ hấp thụ electron của Hpthbz và Co(pthbz)2 14 Phổ  của phức chất và các phối tử  tương  ứng hồn tồn khác nhau cả  về  hình dạng phổ, số lượng, vị trí và cường độ các cực đại hấp thụ. Điều đó chứng  tỏ các thiosemicacbazon đã đi vào cầu phối trí của Co(II). Trong khi phổ của các  phối tử  chỉ  có cực đại trong vùng sóng ngắn (nhỏ  hơn 400 nm) thì phổ  của các   phức chất có cả  các dải hấp thụ    vùng sóng dài hơn ­ vùng tử  ngoại gần và  vùng trơng thấy. Tuy nhiên các dải này khá yếu như  các vai phổ. Đây là các dải  hấp thụ ứng với các bước chuyển điện tích và chuyển d ­ d trong các phức chất   với phối trí 4 của Co(II) Các cực đại hấp thụ  trên phổ  UV ­ Vis của phức chất và phối tử   được  biểu diễn ở bảng 3.10 Bảng 3.3: Các cực đại hấp thụ trên phổ UV­Vis của phối tử và các phức chất Bước sóng (nm) Chất Hthbz Co(thbz)2 Hpthbz Co(pthbz)2 291, 401 255, 325 290, 315 ­ 415 ­ 488 ­ 577 ­ 580 ­ 747 ­ 690 250,  302 Quy gán Chuyển nội bộ phối  tử Chuyển điện tích Chuyển d­d Theo tài liệu [1], Co(II) có cấu hình 3d7  khi tạo phức chất số  phối trí 4  thường   dạng tứ  diện. Phức vng phẳng của Co(II) được biết còn tương đối   ít. Phổ hấp thụ electron của phức chất vng phẳng với kiểu phối trí CoO2N2 có  một dải hẹp trong vùng hồng ngoại   1170 nm và một dải rộng   gần 500 nm   Phổ hấp thụ electron của phức chất tứ diện Co(II) thấy có 3 dải hấp thụ ứng với   3 bước chuyển cho phép có spin: 15 A2 – 4T2 (F) ở 3333 – 2000 nm A2 – 4T1 (F) ở 1600 – 900 nm A2 – 4T1 (P) ở 720 – 500 nm Trong đó hai dải 1 và 2 nằm trong vùng hồng ngoại, chỉ  có dải 3   trong  vùng trơng thấy. Trên phổ  của 2 phức chất nghiên cứu có 3 bước chuyển trong   vùng trơng thấy (Bảng 3.10). So sánh vị  trí của các dải này với phổ  của phức   chất vng phẳng và tứ diện của Co(II) có thể thấy cả 2 phức chất cùng có 1 dải  rộng ở 747 nm (phức Co(thbz)2) và 690 nm (phức Co(pthbz)2) tương ứng tín hiệu  chuyển 4A2 – 4T1  (P) trong trường tứ  diện. Như  vậy, các dải 1 và 2   410 ­ 488   nm và 577 – 588 nm trong phổ  của 2 phức chất tương  ứng có lẽ  thuộc bước  chuyển điện tích.  Tóm lại, từ  phổ  hấp thụ  electron của 2 phức chất Co(II) cho phép chúng  tơi giả thiết cấu tạo của phức chất tổng hợp được là tứ diện.  3.4. PHỔ KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC PHỨC CHẤT M(thbz)2, M(pthbz)2 (M:  Fe, Co) Phổ   khối   lượng       phức   chất   Fe(thbz)2,  Co(thbz)2,   Fe(pthbz)2,  Co(pthbz)2, được đưa ra trên các hình 3.19; 3.20; 3.21, 3.22 16 Hình 3.9.  Phổ khối lượng của phức chất Fe(thbz)2 Hình 3.10.  Phổ khối lượng của phức chất Co(thbz)2 17 Hình 3.11.  Phổ khối lượng của phức chất Fe(pthbz)2 Hình 3.12.  Phổ khối lượng của phức chất Co(pthbz)2 18 Khối lượng phân tử của các phức chất và tỷ số m/z của pic ion phân tử thu   được trên phổ khối lượng của các phức chất được liệt kê trong Bảng 3.11 Bảng 3.4. Khối lượng mol của các phức chất theo cơng thức phân tử giả định và thực nghiệm Phức chất Fe(thbz)2 Co(thbz)2 Co(pthbz)2 Fe(pthbz)2 m/z ([M + H]+) 413 416 565 568 M 412 415 564 567 Trên phổ  khối của các phức chất đều xuất hiện pic với trị  số  m/z  ứng  đúng bằng khối lượng mol của các phức chất cộng thêm 1 đơn vị. Điều đó chứng   tỏ  đây là các pic ion phân tử  [M+H]+ do các phức chất đã bị  proton hóa và cơng  thức phân tử giả định của các phức chất này là đúng. Các phức chất đều là phức  đơn nhân và bền trong điều kiện ghi phổ.  Để  khẳng định thêm cơng thức phân tử  của các phức chất, chúng tơi tiến   hành so sánh các giá trị lý thuyết và thực nghiệm cường độ tương đối của các pic  đồng vị trong cụm pic ion phân tử của các phức chất. Trong đó, giá trị lý thuyết là  giá   trị   tính   toán   theo   phần   mềm  isotope   distribution   caculator     trang   web:  http://www.sisweb.com/mstools/isotope theo công thức phân tử  giả  thiết của mỗi   phức chất, giá trị thực nghiệm thu được thực tế trên phổ.  Kết quả  thu được đối với phức chất các phức chất và công thức phân tử  của các phức chất được đưa ra trên các bảng 3.12, 3.13, 3.14 và 3.15   Bảng 3.5. Cường độ tương đối của các pic đồng vị trong cụm pic ion phân tử   trên phổ khối lượng và theo lý thuyết của phức chất Fe(thbz)2 FeC16H16N6S2 m/z Cường độ tương  đối (%) 19 Lý  Thực  410 411 412 413 414 415 416 thuyết 6,28 1,34 100 23,65 11,78 2,25 0,47 tế 8,84 4,9 100 33,78 18,57 3,31 5,49 417 0,05 2,87 Bảng 3.6. Cường độ tương đối của các pic đồng vị trong cụm pic ion phân tử   trên phổ khối lượng và theo lý thuyết của phức chất Co(thbz)2 CoC16H16N6S2 Cường độ tương  m/z 415 416 417 418 419 đối (%) Lý  thuyết  100 21,31 11,02 1,95 0,41 Thực tế 100 23,72 11,81 1,92 0,70 420 0,05 0,18 Bảng 3.7. Cường độ tương đối của các pic đồng vị trong cụm pic ion phân tử   trên phổ khối lượng và theo lý thuyết của phức chất Fe(pthbz)2 20 FeC28H24N6S2 Cường độ tương  m/z 562 563 564 565 566 567 568 đối (%) Lý  Thực tế thuyết 6,27 7,36 2,16 5,70 100 100 36,69 38,51 15,63 23,04 4,00 6,14 0,87 5,41 569 0,13 2,19 Bảng 3.8. Cường độ tương đối của các pic đồng vị trong cụm pic ion phân tử   trên phổ khối lượng và theo lý thuyết của phức chất Co(pthbz)2 CoC28H24N6S2 Cường độ tương  m/z 567 568 569 570 571 572 đối (%) Lý  Thực tế thuyết 100 100 34,41 44,57 14,61 20,93 3,59 5,83 0,76 2,24 0,12 3,35 Kết quả  so sánh cường độ  tương đối của các pic đồng vị  trong cụm pic  ion phân tử  theo thực nghiệm và theo lý thuyết đối với các phức chất trên các   Bảng 3.12, 3.13; 3.14; 3.15 cho thấy sự sai khác nhau khơng nhiều. Như  vậy có  21 thể khẳng định một lần nữa sự tồn tại của phức chất đơn nhân, khơng bị  polime  hóa Từ tất cả các dữ kiện về phân tích hàm lượng kim loại, phổ hấp thụ hồng   ngoại, phổ hấp thụ electron và phổ  khối lượng có thể  giả  thiết cấu tạo của các   phức chất như sau:  N(4)H C R N(2) N(1) S CH M CH N S N C R NH R: H, C6H5; M: Co và Fe  3.5   KẾT   QUẢ   THĂM   DÒ   HOẠT   TÍNH   KHÁNG   SINH   CỦA   PHỐI   TỬ  Hthbz, Hpthbz VÀ PHỨC CHẤT Co(thbz)2, M(pthbz)2 (M: Fe, Co) Kết quả thử hoạt tính kháng sinh vi sinh vật kiểm định đối với 5 mẫu,  gồm: 02 mẫu phối tử Hthbz, Hpthbz và các mẫu phức chất Co(thbz)2, Co(pthbz)2,  Fe(pthbz)2 trên 3 dòng vi khuẩn Gram (+), 3 dòng vi khuẩn Gram (­) và 1 dòng  nấm được liệt kê trong bảng 3.16 Bảng 3.9. Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định Mẫu Hthbz Co(thbz)2 Hpthbz Lac >128 >128 >128 Tên chủng vi sinh vật kiểm định Gram (+) Gram (­) Bac Sta Sal Esc Pse >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 22 Nấ m Can >128 >128 >128 Co(pthbz)2 Fe(pthbz)2 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 Lac: Lactobacillus fermentum,  Bac: Bacillus subtilis, Sta : Staphylococcus aureus,  Sal :  Salmonella enterica, Esc :  Escherichia coli, Pes:  Pseudomonas aeruginosa,  Can: Candida albican Kết quả  thử  hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định đối với các phối tử  Hthbz, Hpthbz và phức chất Co(thbz)2, Co(pthbz)2, Fe(pthbz)2 trên 3 dòng vi khuẩn  Gram (+), 3 dòng vi khuẩn Gram (­) và 1 dòng nấm được liệt kê trong Bảng 3.16,   cho thấy các mẫu đem thử chưa thể hiện hoạt tính kháng sinh ở nồng độ  và các  chủng khuẩn đem thử.  23 KẾT LUẬN 1. Đã tổng hợp được 02 phối tử Hthbz, Hpthbz và 04 phức chất tương ứng   của chúng với Fe(II) và Co(II). Các phức chất đều có dạng ML2  (M: Fe, Co; L:  thbz,   pthbz)   Xác   định     công   thức   phân   tử       phức   chất   dựa     phương pháp phân tích hàm lượng kim loại và phương pháp phổ khối lượng lần   lượt là: FeC16H16N6S2, CoC16H16N6S2, FeC28H28N6S2, CoC28H28N6S2 2. Từ  các kết quả phân tích về hàm lượng kim loại trong phức chất, phổ  hấp thụ hồng ngoại, phổ khối lượng và phổ hấp thụ electron đưa ra giả thiết các   phức chất  của Co(II) đều có cấu hình tứ  diện và cấu tạo chung của các phức  chất tổng hợp được như sau: 24 N (4)H R N(2) C N(1) S CH M CH N S N C R NH R: H, C6H5; M: Fe và Co 3. Đã thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các phối tử và phức chất  cho thấy chúng đều chưa có hoạt tính đối với các chủng vi sinh vật đem thử. Kết   thu được có thể  cung cấp một phần nhỏ dữ  liệu thực nghiệm cho lĩnh vực  nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu tạo ­ hoạt tính sinh học của các hợp chất trên  cơ sở thiosemicacbazon 25 ... CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1.  THIOSEMICACBAZIT VÀ DẪN XUẤT CỦA NÓ 1.1.1. Thiosemicacbazit và thiosemicacbazon 1.1.2. Phức chất của kim loại chuyển tiếp với các thiosemicacbazon 1.2. MỘT SỐ   ỨNG DỤNG CỦA THIOSEMICACBAZON VÀ PHỨC ...   nghiên cứu phức chất.  Hiệu suất tổng hợp đạt khoảng 48% Kết quả tổng hợp, màu sắc và một số dung mơi hòa tan của 4 phức chất được trình bày trên Bảng 2.2 Bảng 2.2. Các phức chất,  màu sắc và một số dung mơi hòa tan chúng... ổng hợp các phức chất của thiosemicacbazon với Co(II)   H NH C R (R là H hoặc C6H5­) S Etanol FeCl2 Dung môi nước, HCl Phức chất Sơ đồ 2.3.  Sơ đồ chung tổng hợp các phức chất của thiosemicacbazon với Fe(II)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Fe(II) và Co(II) với một số dẫn xuất của thiosemicacbazon, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Fe(II) và Co(II) với một số dẫn xuất của thiosemicacbazon, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Bảng 3.3: Các cực đại hấp thụ trên phổ UV-Vis của phối tử và các phức chất, Chuyển nội bộ phối tử, Trên phổ khối của các phức chất đều xuất hiện pic với trị số m/z ứng đúng bằng khối lượng mol của các phức chất cộng thêm 1 đơn vị. Điều đó chứng tỏ đây là các pic ion phân tử [M+H]+ do các phức chất đã bị proton hóa và công thức phân tử giả định của các

Mục lục

Xem thêm