Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Fe(II) và Co(II) với một số dẫn xuất của thiosemicacbazon

75 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2020, 23:59

Mục tiêu của việc khảo sát hoạt tính sinh học là tìm kiếm được các hợp chất có hoạt tính cao đồng thời đáp ứng tốt nhất các yêu cầu sinh - y học khác như không độc, không gây hiệu ứng phụ, không gây hại cho tế bào lành... để dùng làm thuốc chữa bệnh cho người và vật nuôi. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Nguyễn Văn Luận TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA Fe(II) VÀ Co(II) VỚI MỘT SỐ DẪN XUẤT  CỦA THIOSEMICACBAZON LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội ­ 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Nguyễn Văn Luận TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA Fe(II) VÀ Co(II) VỚI MỘT SỐ DẪN XUẤT  CỦA THIOSEMICACBAZON Chun ngành Mã Số : Hóa vơ cơ : 60440113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC   Người hướng dẫn khoa học:   PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu Hà Nội ­ 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành bày tỏ  lòng biết  ơn sâu sắc tới PGS.TS Trịnh Ngọc   Châu, đã giao đề  tài và đã trực tiếp hướng dẫn em trong su ốt q trình thực   hiện luận văn này.  Em xin chân thành cảm ơn tập thể các thầy cơ giáo trong bộ mơn Hóa Vơ    ­ Khoa Hóa học, Ban giám hiệu, Phòng sau Đại học, Trường Đại học Khoa   học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để  em   hồn thành luận văn này Em xin chân thành cảm  ơn các cán bộ  nghiên cứu thuộc Viện Hóa học,   Viện Hàn lâm Khoa học và Cơng nghệ Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi   để em hồn thành luận văn này Em xin chân thành cảm  ơn các thầy cơ trong Ban giám hiệu, các thầy cơ,   anh chị  em trong Trường THPT Thuận Thành số  1­ Bắc Ninh,   Trường THPT   Thuận Thành số  2­ Bắc Ninh đã tạo điều kiện giúp đỡ  và động viên em trong   suốt khóa học Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn   Nguyễn Văn Luận CÁC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN H ­ NMR: Phổ cộng hưởng từ proton C ­ NMR: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C IR, FT­IR: Phổ hấp thụ hồng ngoại UV­Vis: Phổ hấp thụ electron MS: Phổ khối lượng ESI ­ MS: Phổ khối lượng ion hóa bằng phun electron IC50: nồng độ ức chế 50% 13 HOOC EDTA: axit etylenđiamintetraaxetic N CH2 C N N NH C HOOC Hthbz: thiosemicacbazon benzandehit H Hpthbz: N(4)­phenyl thiosemicacbazon  benzandehit CH2 C H COOH COOH NH2 S N NH C NH S MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1.  THIOSEMICACBAZIT VÀ DẪN XUẤT CỦA NÓ 1.1.1. Thiosemicacbazit và thiosemicacbazon .3 1.1.2. Phức chất của kim loại chuyển tiếp với các thiosemicacbazon .4      1.2. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA THIOSEMICACBAZON VÀ PHỨC CHẤT CỦA  CHÚNG …………………………………………………………………………………….9  1.3. GIỚI THIỆU VỀ S    ẮT, COBAN VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA SẮT VÀ COBAN .13  1.3.1.  S   ắt và coban kim loại  13  1.3.2.  H   ợp chất Fe(II), Co(II) và k h   ả năng tạo phức  .14 1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT 15 1.4.1. Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 15 1.4.2. Phương pháp phổ hấp thụ electron (UV – Vis) .18 1.4.3. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân 22 1.4.4.  Phương pháp phổ khối lượng  .25 CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM 27 2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  27 2.1.1. Phương pháp nghiên cứu 27 2.1.2. Hóa chất 27 2.2. TỔNG HỢP PHỐI TỬ VÀ PHỨC CHẤT 28 2.2.1. Tổng hợp các phối tử Hthbz, Hpthbz .28 2.2.2. Tổng hợp các phức chất 32      2.3. KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM ……………………………………………………35                 2.3.1   Các   điều   kiện   ghi  phổ .35                 2.3.2   Xác   định   hàm   lượng   kim   loại     phức   chất   ……………………………… 35         2.3.3. Thăm dò khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của các phối tử và các phức chất… 37  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39 3.1. Kết quả phân tích hàm lượng kim loại trong phức chất M(thbz)2, M(pthbz)2 (M:  Fe, Co) 39 3.2. Phổ hấp thụ hồng ngoại của các phối tử Hthbz, Hpthbz và các phức chất của  chúng với Fe(II) và Co(II) .39 3.3. Phổ hấp thụ electron của phối tử Hthbz, Hpthbz và các phức chất Co(thbz)2,  Co(pthbz)2 45 3.4. Phổ khối lượng của các phức chất M(thbz)2, M(pthbz)2 (M: Fe(II), Co(II)) .48  3.5.  K   ết quả nghiên cứu hoạt tính kháng sinh của các phối tử Hthbz, Hpthbz và các   phức chất Co(thbz)2, M(pthbz)2 (M: Fe, Co) 54 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 DANH MỤC CÁC BẢNG TT 1.1 1.2 Tên bảng Trang Các dải hấp thụ thụ chính trong phổ IR của thiosemicacbazit  16 Bảng tách các số  hạng năng lượng trong các trường đối xứng  21 2.1 2.2 3.1 3.2 khác nhau Các hợp chất cacbonyl và thiosemicacbazon tương ứng Các phức chất, màu sắc và một số dung mơi hòa tan chúng Kết quả phân tích hàm lượng kim loại trong các phức chất Các   dải   hấp   thụ   đặc   trưng     phổ     Hthbz,   Fe(thbz)2,  29 34 39 43 Co(thbz)2, Hpthbz, Fe(pthbz)2, Co(pthbz)2 3.3 Các cực đại hấp thụ  trên phổ  UV­Vis của phối tử  và các phức  47 3.4 chất Khối lượng mol của các phức chất theo công thức phân tử  50 3.5 giả định và thực nghiệm Cường độ tương đối pic đồng vị cụm pic ion 51 phân tử phổ khối lượng theo lý thuyết phức chất 3.6 Fe(thbz)2 Cường độ tương đối pic đồng vị cụm pic ion 52 phân tử phổ khối lượng theo lý thuyết phức chất 3.7 Co(thbz)2 Cường độ tương đối pic đồng vị cụm pic ion phân tử phổ khối lượng theo lý thuyết phức chất Fe(pthbz)2 52 3.8 Cường độ  tương đối của các pic đồng vị  trong cụm pic ion phân  53 tử     phổ   khối   lượng     theo   lý   thuyết     phức   chất  3.9 Co(pthbz)2 Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định 54 DANH MỤC CÁC HÌNH TT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tên hình Trang Phức chất của Zn(II) với isatin ­ 3 – thiosemicacbazon 6 Phức chất Cu(II) với thiosemicacbazon axetophenon Phức chất của Cu(II) với thiosemicacbazon 1­metyl isatin Phức   chất     Cu   (II)   với  bis(thiosemicacbazon)  thiophen   ­2,3­ 1.5 đicacboxanđehit Phức chất của Mn(II) với bis(N(4)­phenyl thiosemicacbazon)­2,6  1.6 ­điaxetylpyriđin Phức   chất     Cu(II)   với   N(4)­phenyl   thiosemicacbazon     –   1.7 benzoyl pyriđin Phức   chất     Pd(II)   với   N(4)­etyl   thiosemicacbazon   2­  2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.1 hyđroxiaxetophenon Phổ cộng hưởng từ proton của phối tử Hthbz  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C của phối tử Hthbz Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H  của phối tử Hpthbz Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C của phối tử Hpthbz Phổ hấp thụ hồng ngoại của Hthbz Phổ hấp thụ hồng ngoại của Fe(thbz)2 Phổ hấp thụ hồng ngoại của Co(thbz)2 Phổ hấp thụ hồng ngoại của Hpthbz Phổ hấp thụ hồng ngoại của Fe(pthbz)2 Phổ hấp thụ hồng ngoại Co(pthbz)2 Phổ hấp thụ electron của Hthbz và Co(thbz)2 Phổ hấp thụ electron của Hpthbz và Co(pthbz)2 Phổ khối lượng của phức chất Fe(thbz)2 Phổ khối lượng của phức chất Co(thbz)2 30 31 31 32 40 41 41 42 42 43 46 46 48 49 3.1 Phổ khối lượng của phức chất Fe(pthbz)2 49 3.1 Phổ khối lượng của phức chất Co(pthbz)2 50 Hình 3.9.  Phổ khối lượng của phức chất Fe(thbz)2 Hình 3.10.  Phổ khối lượng của phức chất Co(thbz)2 Hình 3.11.  Phổ khối lượng của phức chất Fe(pthbz)2 Hình 3.12.  Phổ khối lượng của phức chất Co(pthbz)2 Khối lượng phân tử của các phức chất và tỷ số m/z của pic ion phân tử thu   được trên phổ khối lượng của các phức chất được liệt kê trong Bảng 3.11 Bảng 3.4. Khối lượng mol của các phức chất theo công thức phân tử giả định và thực nghiệm Phức chất Fe(thbz)2 Co(thbz)2 Co(pthbz)2 Fe(pthbz)2 M 412 415 564 567 m/z ([M + H]+) 413 416 565 568 Trên phổ  khối của các phức chất đều xuất hiện pic với trị  số  m/z  ứng  đúng bằng khối lượng mol của các phức chất cộng thêm 1 đơn vị. Điều đó chứng   tỏ  đây là các pic ion phân tử  [M+H]+ do các phức chất đã bị  proton hóa và cơng  thức phân tử giả định của các phức chất này là đúng. Các phức chất đều là phức  đơn nhân và bền trong điều kiện ghi phổ.  Để  khẳng định thêm cơng thức phân tử  của các phức chất, chúng tơi tiến   hành so sánh các giá trị lý thuyết và thực nghiệm cường độ tương đối của các pic  đồng vị trong cụm pic ion phân tử của các phức chất. Trong đó, giá trị lý thuyết là  giá   trị   tính   tốn   theo   phần   mềm  isotope   distribution   caculator     trang   web:  http://www.sisweb.com/mstools/isotope theo công thức phân tử  giả  thiết của mỗi   phức chất, giá trị thực nghiệm thu được thực tế trên phổ.  Kết quả  thu được đối với phức chất các phức chất và công thức phân tử  của các phức chất được đưa ra trên các bảng 3.12, 3.13, 3.14 và 3.15   Bảng 3.5. Cường độ tương đối của các pic đồng vị trong cụm pic ion phân tử   trên phổ khối lượng và theo lý thuyết của phức chất Fe(thbz)2 FeC16H16N6S2 m/z Cường độ tương  đối (%) Lý  Thực  410 411 412 413 414 415 416 thuyết 6,28 1,34 100 23,65 11,78 2,25 0,47 tế 8,84 4,9 100 33,78 18,57 3,31 5,49 417 0,05 2,87 Bảng 3.6. Cường độ tương đối của các pic đồng vị trong cụm pic ion phân tử   trên phổ khối lượng và theo lý thuyết của phức chất Co(thbz)2 CoC16H16N6S2 Cường độ tương  m/z 415 416 417 418 419 đối (%) Lý  thuyết  100 21,31 11,02 1,95 0,41 Thực tế 100 23,72 11,81 1,92 0,70 420 0,05 0,18 Bảng 3.7. Cường độ tương đối của các pic đồng vị trong cụm pic ion phân tử   trên phổ khối lượng và theo lý thuyết của phức chất Fe(pthbz)2 FeC28H24N6S2 Cường độ tương  m/z 562 563 564 565 566 567 568 đối (%) Lý  Thực tế thuyết 6,27 7,36 2,16 5,70 100 100 36,69 38,51 15,63 23,04 4,00 6,14 0,87 5,41 569 0,13 2,19 Bảng 3.8. Cường độ tương đối của các pic đồng vị trong cụm pic ion phân tử   trên phổ khối lượng và theo lý thuyết của phức chất Co(pthbz)2 CoC28H24N6S2 Cường độ tương  m/z 567 568 569 570 571 572 đối (%) Lý  Thực tế thuyết 100 100 34,41 44,57 14,61 20,93 3,59 5,83 0,76 2,24 0,12 3,35 Kết quả  so sánh cường độ  tương đối của các pic đồng vị  trong cụm pic  ion phân tử  theo thực nghiệm và theo lý thuyết đối với các phức chất trên các   Bảng 3.12, 3.13; 3.14; 3.15 cho thấy sự sai khác nhau khơng nhiều. Như  vậy có  thể khẳng định một lần nữa sự tồn tại của phức chất đơn nhân, khơng bị  polime  hóa Từ tất cả các dữ kiện về phân tích hàm lượng kim loại, phổ hấp thụ hồng   ngoại, phổ hấp thụ electron và phổ  khối lượng có thể  giả  thiết cấu tạo của các   phức chất như sau:  N(4)H C R N(2) N(1) S CH M CH N S N C R NH R: H, C6H5; M: Co và Fe  3.5   KẾT   QUẢ   THĂM   DỊ   HOẠT   TÍNH   KHÁNG   SINH   CỦA   PHỐI   TỬ  Hthbz, Hpthbz VÀ PHỨC CHẤT Co(thbz)2, M(pthbz)2 (M: Fe, Co) Kết quả thử hoạt tính kháng sinh vi sinh vật kiểm định đối với 5 mẫu,  gồm: 02 mẫu phối tử Hthbz, Hpthbz và các mẫu phức chất Co(thbz)2, Co(pthbz)2,  Fe(pthbz)2 trên 3 dòng vi khuẩn Gram (+), 3 dòng vi khuẩn Gram (­) và 1 dòng  nấm được liệt kê trong bảng 3.16 Bảng 3.9. Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định Mẫu Hthbz Co(thbz)2 Hpthbz Lac >128 >128 >128 Tên chủng vi sinh vật kiểm định Gram (+) Gram (­) Bac Sta Sal Esc Pse >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 Nấ m Can >128 >128 >128 Co(pthbz)2 Fe(pthbz)2 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 Lac: Lactobacillus fermentum,  Bac: Bacillus subtilis, Sta : Staphylococcus aureus,  Sal :  Salmonella enterica, Esc :  Escherichia coli, Pes:  Pseudomonas aeruginosa,  Can: Candida albican Kết quả  thử  hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định đối với các phối tử  Hthbz, Hpthbz và phức chất Co(thbz)2, Co(pthbz)2, Fe(pthbz)2 trên 3 dòng vi khuẩn  Gram (+), 3 dòng vi khuẩn Gram (­) và 1 dòng nấm được liệt kê trong Bảng 3.16,   cho thấy các mẫu đem thử chưa thể hiện hoạt tính kháng sinh ở nồng độ  và các  chủng khuẩn đem thử.  KẾT LUẬN 1. Đã tổng hợp được 02 phối tử Hthbz, Hpthbz và 04 phức chất tương ứng   của chúng với Fe(II) và Co(II). Các phức chất đều có dạng ML2  (M: Fe, Co; L:  thbz,   pthbz)   Xác   định     công   thức   phân   tử       phức   chất   dựa     phương pháp phân tích hàm lượng kim loại và phương pháp phổ khối lượng lần   lượt là: FeC16H16N6S2, CoC16H16N6S2, FeC28H28N6S2, CoC28H28N6S2 2. Từ  các kết quả phân tích về hàm lượng kim loại trong phức chất, phổ  hấp thụ hồng ngoại, phổ khối lượng và phổ hấp thụ electron đưa ra giả thiết các   phức chất  của Co(II) đều có cấu hình tứ  diện và cấu tạo chung của các phức  chất tổng hợp được như sau: N (4)H R N(2) C N(1) S CH M CH N S N C R NH R: H, C6H5; M: Fe và Co 3. Đã thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các phối tử và phức chất  cho thấy chúng đều chưa có hoạt tính đối với các chủng vi sinh vật đem thử. Kết   thu được có thể  cung cấp một phần nhỏ dữ  liệu thực nghiệm cho lĩnh vực  nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu tạo ­ hoạt tính sinh học của các hợp chất trên  cơ sở thiosemicacbazon TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tiếng Việt 1. Trịnh Ngọc Châu (1993),  Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo của các phức chất   Coban, Niken, Đồng và Molipđen với một số Thiosemicacbazon và thăm dò   hoạt tính sinh học của chúng,  Luận án Phó Tiến sĩ Hố học, Trường đại  học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 2. Trần Thị Đà, Nguyễn Hữu Đĩnh (2006), Phức chất: Phương pháp tổng hợp và   nghiên cứu cấu trúc, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 3. Nguyễn Thị Bích Hường (2012), Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò  hoạt tính sinh học của phức chất Pd(II), Ni(II) với một số dẫn xuất  Thiosemicacbazon,  Luận án Tiến sĩ Hố học, Trường đại học Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 4. Lê Chí Kiên (2006), Hóa học phức chất, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà  Nội 5. Hồng Nhâm (2005), Hố học Vơ cơ, Tập 3, Nhà xuất bản giáo dục 6. Dương Tuấn Quang (2002),   Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt   tính sinh học của phức Platin với một số Thiosemicacbazon , Luận án tiến sĩ  Hố học, Viện Hố học, Trung tâm khoa học Tự  nhiên và Cơng nghệ  quốc  gia 7. Thái Dỗn Tĩnh (2008), Cơ chế và phản ứng hố học hữu cơ, Tập 3, Nhà xuất  bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 8. Nguyễn Đình Triệu (2006), Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hố học ,  Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 9. Phan Thị  Hồng Tuyết (2007),  Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt   tính sinh học của một số phức chất kim loại với Thiosemicacbazon , Luận án  Tiến Sĩ Hóa học, Viện Hóa học, Viện khoa học và cơng nghệ Việt Nam II. Tiếng Anh 10   Akinchan   N.T,   Drozdzewski   PP.M,   Holzer   W   (2002),   “Syntheses   and  spectroscopic   studies   on   zinc(II)   and   mercury(II)   complexes   of   isatin­3­ thiosemicarbazone”, Journal of Molecular Structure, 641, pp. 17 – 22 11. Andreas J. Kesel (2011), “Broad­spectrum antiviral activity including human  immunodeficiency   and   hepatitis   C   viruses   mediated   by   a   novel   retinoid  thiosemicarbazone   derivative”,  European  Journal   of   Medicinal   Chemistry,  46, pp. 1656­1664 12   Bikshandarkoil   R   Srinivasan,   Pallepogu  Raghavaiah,   V.S   Nadkarni   (2013),  “Reinvestigation of growth of urea thiosemicarbazone monohydrate crystal”,  Spectrochimica Acta, 112, pp. 84–89 13. Casas J.S, Castano M.V, Garcίa­Tasende M.S, Sánchez A, Sordo J, Touceda A  (2005),   “Zn(II)   pyrazolonate   complexes   obtained   by   metal­induced  cyclization   of   thiosemicarbazones:   Crystal   structures   and   spectroscopic  properties”, Polyhedron, 24, pp. 1 ­ 9.  14. Chad N. Hancock, Luke H. Stockwin, Bingnan Han, Raymond D. Divelbiss,  Jung   Ho   Jun,   Sanjay   V   Malhotra,   Melinda   G   Hollingshead,   Dianne   L.  Newton   (2011),   “A   copper   chelate   of   thiosemicarbazone   NSC   689534  induces oxidative/ER stress and inhibits tumor growth in vitro and in vivo”,  Free Radical Biology & Medicine, 50, pp. 110–121 15   Dmitra   Kovala   ­   Demertzi,   Alexandros   Alexandratos,   Athanassios  Papageorgiou (2008), “Synthesis, characterization, crystalstructures, invitro  and invivo antitumor activity of palladium(II) and zinc(II) complexes with 2­ formyl   and   2­acetyl   pyridine   N(4)­1­(2­pyridyl)­piperazinyl  thiosemicarbazone”, Polyhedron, 27, pp. 2731 ­ 2738.  16   Duraippandi   Palanimuthu,   Ashoka   G   Samuelson   (2013),   “Dinuclear   zinc  bis(thiosemicarbazone)   complexes:   Synthesis,   in   vitro   anticancer   activity,  cellular uptake and DNA interaction study”,  Inorganica Chimica Acta, 408,  pp. 152–161 17. Hussain Reddy K., Prasad N.B.L, Sreenivasulu Reddy T (2003), “Analytical  properties   of   1­phenyl­1,2­propanedione­2­oxime   thiosemicarbazone:  simultaneous spectrophotometric determination of copper(II) and nickel(II) in  edible oils and seeds”, Talanta, 59, pp. 425 ­ 433.  18   Ilknur   Babahan,   Fatih   Eyduran,   Esin   Poyrazoglu   Coban,   Nil   Orhan,   Didem  Kazar, Halil Biyik (2014), “Spectroscopic and biological approach of Ni(II),  Cu(II)   and   Co(II)   complexes   of   4­methoxy/ethoxybenzaldehyde  thiosemicarbazone glyoxime”, Spectrochimica Acta, 121, pp.  205–215 19. Janardhan Reddy, Rajesh Kumar, Ramachandraiah (2007), “Spectrophotometric  determination of zinc in foods using N­ethyl­3­carbazolecarboxaldehyde­3­ thiosemicarbazone: Evaluation of a new analytical reagent”, Food Chemistry,  101, pp. 585 ­ 591 20. Javier Garcia ­ Tojal, LuisLezama, Jose Luis Pizarro, Maite Insausti (1999),  “Spectroscopic   and   magnetic   properties   of   copper(II)   complexes   derived  from   pyridine­2­carbaldehyde     thiosemicarbazone  Structures   of   [Cu(NO3) (C7H8N4S)­(H2O)](NO3) and [{Cu(NCS)( C7H7N4S)}2]”,  Polyhedron, 18, pp.  3703 ­ 3711.  21. Jesús Gismera M., Antonia Mendiola M., Jesús Rodriguez Procopio (1998),  “Copper   potentiometric   sensors   based   on   copper   complexes   containing  thiohydrazone and thiosemicarbazone ligands”, Analytica Chimica Acta, 404,  pp.143 ­ 149.  22.  Kusaï Alomar, Anne Landreau, Magali Allain, Gills Bouet (2013), “Synthesis,  structure   and   antifungal   activity   of   thiophene­2,3­dicacboxaldehyde  bis(thiosemicacbazone)   and   niken(II),   copper(II)   and   cadmium(II)  complexes: Unsymmetrical coordination mode of nikel complex”, Journal of  Inorganic Biochemistry, 126, pp. 76­83 23   Kusaï   Alomar,   Anne   Landreau,   Marie   Kempf,   Mustayeen   A   Khan   (2010),  “Synthesis,   crystal   structure,   characterization   of   zinc(II),   cadimium(II)  complexes   with   3­thiophene   aldehyde   thiosemicacbazone   (3TTSCH).  Biological activities of (3TTSCH) and its complexes”, Journal of Inorganic   Biochemistry, 104, pp. 397 – 404 24   Leuteris   Papathanasis,   Mavroudis   A   Demertzis,   Paras   Nath   Yadav   (2004),  “Palladium(II) and platinum(II) complexes of 2­hydroxy acetophenone N(4)­ ethylthiosemicarbazone   ­   crystal   structure   and   description   of   bonding  properties”, Inorganica Chimica Acta, 357, pp. 4113­4120.  25. Marisa Belicchi Ferrari, Corrado Pelizzi, Giorgio Pelosi (2002), “Preparation,  characterization and X­ray structures of 1­ methylisatin 3­thiosemicarbazone  copper, nickel and cobalt complexes”, Polyhedron, 21, pp. 2593 ­ 2599.  26. Marthakutty Joseph , Mini Kuriakose , M.R. Prathapachandra Kurup (2006),  “Structural, antimicrobial and spectral studies of copper(II) complexes of 2­ benzoyl pyridine N(4)­phenylthiosemicarbazone”, Polyhedron, 25, pp. 61­70 27   Mehmet   (2001),   “Synthesis   and   characterization   of   copper(II),   nickel(II),  cadmium(II), cobalt(II) and zinc(II) complexes with 2­Benzoyl­3­hydroxy­1­ naphthylamino­3­phenyl­2­propen­1­on”, Turk J Chem, 25, pp. 181­185 28. Mohammad Akbar Ali, Aminul H. Mirza, Jy D. Chartres , Paul V. Bernhardt  (2011),   “Synthesis,  characterization  and X­ray  crystal  structures   of  seven­ coordinate   pentagonal­bipyramidal   zinc(II),   cadmium(II)   and   tin(IV)  complexes of a pentadentate N3S2 thiosemicarbazone”, Polyhedron, 30, pp.  299–306 29   Mostapha   Jouad   El.,   Magali   Allain,   Mustayeen   A   Khan.,   Gilles   M.Bouet  (2005),   “Structural   and   spectral   studies   of   nickel(II),   copper(II)   and  cadmium(II)  complexes  of  3­furaldehyde  thiosemicarbazone”,  Polyhedron,   24, pp. 327 ­ 332 30   Pandimuni   Kalpaga   Suganthy,   Rupesh   Narayana   Prabhu,   Venugopal  Shamugham   Sridevi   (2013),   “Nickel(II)   thiosemicarbazone   complex  catalyzed   Mizoroki–Heck   Reaction”,  Tetrahedron   Letters,   54,   pp     5695– 5698 31. Prathima B., Subba Rao Y., Adinarayana Reddy S., Reddy Y.P., Varada Reddy  A. (2010), “Copper(II) and nickel(II) complexes of benzyloxybenzaldehyde­ 4­phenyl­3­thiosemicarbazone,   Synthesis,   characterization   and   biological  activity, Spectrochimica”, Acta Part A, 77, pp. 248–252 32. Rakesh Kumar Mahajan, Walia T.PP.S., Sumanjit (2005), “The versatility of  salicylaldehyde thiosemicarbazone in the determination of copper in blood  using adsorptives tripping voltammetry”, Talanta, 67, pp. 755 ­ 759.  33. Rebekka Hueting, Richard Tavaré, Jonathan R. Dilworth, Gregory E. Mullen  (2013),  “Copper­64 radiolabelling of  the  C2A  domain of synaptotagmin I  using   a   functionalised   bis(thiosemicarbazone):   A   pre­   and   post­labelling  comparison”, Journal of Inorganic Biochemistry, 128, pp. 108–111 34   Rohith   PP.John,   Sreekanth   A.,   Rajakannan   V   (2004),   “New   copper(II)  complexes of 2­hydroxyacetophenone N(4)­ substituted thiosemicarbazones  and   polypyridyl   co­ligands:   structural,   electrochemical   and  antimicrobialstudies”, Polyhedron, 23, pp. 2249 ­ 2559.  35   Rupesh  Narayana   Prabhu,   Rengan  Ramesh  (2012),   “Catalytic   application   of  dinuclear   palladium(II)   bis(thiosemicarbazone)   complex   in   the   Mizoroki­ Heck reaction”, Tetrahedron Letters, 53, pp. 5961–5965 36. Rupesh Narayana Prabhu, Rengan Ramesh (2013), “Synthesis and structural  characterization of palladium(II) thiosemicarbazone complex: application to  the   Buchwald–Hartwig   amination   reaction”,  Tetrahedron   Letters,   54,   pp.  1120–1124 37. Seena E.B.  and Prathapachandra Kurup M.R  (2007), “Spectral and structural  studies   of   mono   ­   and   binuclear   copper(II)   complexes   of   salicylaldehyde  N(4)­substituted thiosemicarbazones”, Polyhedron, 26 , pp. 829 ­ 836.  38   Subrata   Kumar   Deya,   Bappaditya   Baga,   Dilip   Kumar   Deyb,   V   Gramlichc,  Yadong   Lid   (2003),   “  Synthesis   and   Characterization   of   Copper(II)   and  Zinc(II) Complexes Containing 1­Phenyl­3­methyl­4­benzoyl­5­pyrazolone”,  Naturforsch, 58, pp. 1009­1014.  39. Suja Krishnan, Laly K., Prathapachandra Kurup M.R (2010), “Synthesis and  spectral   investigations   of   Mn(II)   complexes   of   pentadentate  bis(thiosemicarbazones)”, Spectrochimica Acta, Part A, 75, pp. 585 – 588 40. Sumita Naskar, Subhendu Naskar, Heike Mayer­Figge, William S. Sheldrick,  Montserrat Corbella, Javier Tercero, Shyamal Kumar Chattopadhyay (2012),  “Study   of   copper(II)   complexes   of   two   diacetyl   monooxime  thiosemicarbazones:   X­ray   crystal   structure   and   magneto­structural  correlation   of   [Cu(dmoTSCH)Cl]2_H2O   (dmoTSCH   =   monoanion   of  diacetyl monooxime thiosemicarbazone)”, Polyhedron, 35, pp. 77–86 41   Tatjana   PP   Stanojkovic,   Dimitra   Kovala­Demertzi,   Alexandra   Primikyri  (2010),   “Zinc(II)   complexes   of   2­acetyl   pyridine   1­(4­fluorophenyl)­ piperazinyl   thiosemicarbazone:   Synthesis,   spectroscopic   study   and   crystal  structures ­ Potential anticancer drugs”,  Journal of Inorganic Biochemistry,  104, pp. 467 ­ 476 42. Tudor Rosu, Elena Pahontu, Simona Pasculescu, Rodica Georgescu, Nicolae  Stanica,   Adelina   Curaj,   Alexandra   Popescu,   Mircea   Leabu   (2010),  “Synthesis,   characterization   antibacterial   and   antiproliferative   activity   of  novel Cu(II) and Pd(II) complexes with 2­hydroxy­8­R­tricyclotridecane­13­ one thiosemicarbazone”,  European Journal of Medicinal Chemistry, 45, pp.  1627–1634 43   Vinuelas­Zahínos   E.,   Luna­Giles   F.,   Torres­García   P.,   Fernández­Calderón  M.C   (2011),   “Co(III),   Ni(II),   thiosemicarbazone:   activity”,  European   Journal of Medicinal Chemistry, 46, pp. 150­159 44   Wangshu   Yu,   LeiShi,   GuangquanHui,   FenglingCui   (2013),   “Synthesis   of  biological  active  thiosemicarbazone   and  characterization  of the   interaction  with human serumalbumin”, Journal of Luminescence, 134, pp. 491–497 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Nguyễn Văn Luận TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA Fe(II) VÀ Co(II) VỚI MỘT SỐ DẪN XUẤT  CỦA THIOSEMICACBAZON Chun ngành Mã Số : Hóa vơ cơ... vòng lớn có cấu trúc gần giống với cấu trúc của các hợp chất trong cơ thể sống  được quan tâm hơn cả. Một trong số các phối tử  kiểu này là thiosemicacbazon và các dẫn xuất của nó Việc nghiên cứu các phức chất của thiosemicacbazon với các kim loại ... Biochemistry v.v Các nghiên cứu hiện nay tập trung chủ  yếu vào việc tổng hợp mới các thiosemicacbazon và phức chất của chúng với các kim loại khác nhau, nghiên cứu cấu trúc của các sản phẩm và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng. 
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Fe(II) và Co(II) với một số dẫn xuất của thiosemicacbazon, Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Fe(II) và Co(II) với một số dẫn xuất của thiosemicacbazon, So sánh phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H và 13C của phối tử này với tác giả trong luận án [3] chúng tôi thấy có sự tương đồng. Điều đó cho phép khẳng định phối tử tổng hợp được là tinh khiết đủ để sử dụng để tổng hợp các phức chất., CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Bảng 3.3: Các cực đại hấp thụ trên phổ UV-Vis của phối tử và các phức chất, Chuyển nội bộ phối tử, Trên phổ khối của các phức chất đều xuất hiện pic với trị số m/z ứng đúng bằng khối lượng mol của các phức chất cộng thêm 1 đơn vị. Điều đó chứng tỏ đây là các pic ion phân tử [M+H]+ do các phức chất đã bị proton hóa và công thức phân tử giả định của các , TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm