Luận văn tiến sĩ Kinh tế: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương, thành phố Hà Nội

221 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2020, 23:11

Luận giải cơ sở lý luận, thực tiễn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương, thành phố Hà Nội; trên cơ sở đó đề xuất quan điểm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương, thành phố Hà Nội thời gian tới. BQUCPHềNG HCVINCHNHTR CNTHVITH Phát triển nguồn nhân lực chất lợng cao quan quản lý nhà nớc ngành công thơng, thành phố hà nội Chuyờnngnh:Kinhtchớnhtr Mós:9310102 LUNNTINSKINHT NGIHNGDNKHOAHC:PGS,TSBựiNgcQunh LICAMOAN  Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu    riêng   tác   giả,  các  số  liệu,  kết  quả   nêu   trong luận án là trung thực, các tài liệu được   trích dẫn đúng quy định và được ghi đầy đủ     danh   mục   tài   liệu   tham   khảo,   khơng   trùng lặp với các cơng trình khoa học đã cơng   bố Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN ÁN  Cấn Thị Việt Hà MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU  Chương  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN  1.1 1.2 1.3 QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Các cơng trình nghiên cứu ở nước ngồi liên quan đến đề tài  Các cơng trình nghiên cứu ở trong nước liên quan đến đề  tài Khái qt kết quả nghiên cứu của các cơng trình khoa học  đã cơng bố và những vấn đề đặt ra luận án tập trung giải   Chương  CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  Trang 10 10 14 24 CHẤT LƯỢNG CAO  Ở  CƠ  QUAN QUẢN LÝ NHÀ  NƯỚC NGÀNH CÔNG THƯƠNG, THÀNH PHỐ  HÀ  2.1 2.2 2.3 NỘI VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN Một số  vấn đề  chung về  nguồn nhân lực chât l ́ ượng  cao, nguồn nhân lực chất lượng cao   cơ  quan quản   lý nhà nước ngành công thương Quan niệm, nội dung và các nhân tố  ảnh hưởng  đến  phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao   cơ  quan  quản lý nhà nước  ngành công thương, thành phố  Hà  Nội Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở  29 29 48 67 cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương các thành phố  trực thuộc Trung ương và bài học rút ra cho thành phố Hà  Nội Chương 3 THỰC   TRẠNG   PHÁT   TRIỂN   NGUỒN   NHÂN   LỰC  CHẤT   LƯỢNG   CAO   Ở   CƠ   QUAN   QUẢN   LÝ   NHÀ  NƯỚC   NGÀNH   CÔNG   THƯƠNG,   THÀNH   PHỐ   HÀ  NỘI 3.1 3.2 Thành tựu, hạn chế  phát triển nguồn nhân lực chất  lượng cao   cơ  quan quản lý nhà nước ngành công  thương, thành phố Hà Nội Nguyên  nhân thành tựu, hạn chế  và những vấn đề đặt ra  cần giải quyết từ thực trạng phát triển nguồn nhân lực chât́  lượng cao ở cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương,  thành phố Hà Nội 88 88 110 Chương 4 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN  NHÂN   LỰC   CHẤT   LƯỢNG   CAO   Ở   CƠ   QUAN  QUẢN   LÝ   NHÀ   NƯỚC   NGÀNH   CÔNG   THƯƠNG,  THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỜI GIAN TỚI 4.1 4.2 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao      quan   quản   lý   nhà   nước   ngành   công   thương,  thành phố Hà Nội thời gian tới Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở   quan quản lý nhà nước ngành cơng thương, thành  phố Hà Nội thời gian tới KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐàCƠNG  BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 129 129 139 163 165 166 178 DANH MUC CH ̣ Ữ VIẾT TẮT STT Chư viêt đây đu ̃ ́ ̀ ̉ Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa Hội đồng nhân dân Kinh tế ­ xã hội Lực lượng sản xuất Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực chất lượng cao Quan hệ sản xuất Xã hội chủ nghĩa Ủy ban nhân dân Chư viêt tăt ̃ ́ ́ CNH, HĐH HĐND KT ­ XH LLSX NNL NNLCLC QHSX XHCN UBND DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1: Tổng hợp số lượng NNLCLC ở cơ quan quản lý  nhà nước ngành cơng thương, thành phố  Hà Nội theo trình  độ đào tạo giai đoạn 2010 ­ 2017  Bảng 3.2: Tổng hợp số lượng NNLCLC ở cơ quan quản lý  nhà nước ngành cơng thương, thành phố  Hà Nội theo chức   danh chuyên môn giai đoạn 2010 ­ 2017 Bảng 3.3: Kết quả  đánh giá chất lượng đảng viên  ở  cơ  92 quan quản lý nhà nước ngành công thương, thành phố Hà  Nội giai đoạn 2010 ­ 2017 Bảng 3.4: Tổng hợp nhân lực chất lượng cao    cơ  quan  91 96 quản lý nhà nước ngành cơng thương, thành phố Hà Nội giai  đoạn 2010 ­ 2017 (có trình độ đào tạo từ đại học trở lên) 101 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Tên biểu đồ Trang Biểu đồ 3.1: Số lượng cán bộ, công chức, viên chức là đảng  viên ở cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương, thành  phố Hà Nội giai đoạn 2010 ­ 2017 96 Biểu đồ 3.2: Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên ở cơ  quan quản lý nhà nước ngành cơng thương, thành phố Hà  Nội giai đoạn 2010 ­ 2017 Biểu đồ 3.3: Sự phát triển về trình độ đào tạo của ngǹ   nhân lực ở cơ quan quản lý nhà nước ngành cơng thương,   thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 ­ 2017 Biểu đồ  3.4: Cơ  cấu NNLCLC   cơ  quan quản lý nhà   105 NNLCLC ở cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương,  thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 ­ 2017 Biểu đồ  3.9: Sự  phát triển NNLCLC về  chất lượng theo   104  quan quản lýnhà nước ngành công thương, thành phố  Hà Nội giai đoạn 2010 ­ 2017 Biểu   đồ   3.8:   Sự   phát   triển     trình   độ   học   vấn   của  103 quản lý nhà nước ngành công thương, thành phố  Hà Nội   giai đoạn 2010 ­ 2017 Biểu đồ  3.7: Cơ  cấu số  lượng NNLCLC theo giới tính ở  103 nước ngành cơng thương, thành phố  Hà Nội theo chức  danh chun mơn năm 2017 Biểu đồ 3.6: Cơ cấu độ tuổi NNLCLC ở cơ quan cơ quan   98 nước ngành công thương, thành phố  Hà Nội theo chức  danh chuyên môn năm 2010  Biểu đồ  3.5:  Cơ  cấu NNLCLC   cơ  quan quản lý nhà  97 107 chức danh chuyên môn ở cơ quan quản lý nhà nước ngành  công thương, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 ­ 2017 110 MỞ ĐẦU 1. Ly do chon đ ́ ̣ ề tài luận án Nguồn nhân lực, nhât la NNLCLC ́ ̀  là nguồn lực có vai trò quan trọng  đối với sự  phát triển kinh tế  ­ xã hội của mỗi quốc gia. Đặc biệt, đối với   nước ta, trong q trình CNH,HĐH, NNL có vị trí, vai trò cực kỳ to lớn, giữ vị  trí quan trọng nhất trong các nguồn lực. Nhận thức sâu sắc vai trò NNLCLC,  Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột   phá chiến lược (do Đại hội lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam thơng  qua), trong đó có đột phá chiến lược:  đổi mới căn bản và tồn diện giáo dục,  đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao   Thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất  lượng cao  của Đảng, đòi hỏi các  cấp, các ngành, các địa phương  nươc ta, ́   trong đó có cơ quan quản lý nhà nước ngành cơng thương phải đây manh  ̉ ̣ phát  triển NNL, đăc biêt la  ̣ ̣ ̀NNLCLC Thành phố  Hà Nội ­ Thủ  đơ của nước ta, trung tâm chính trị, đồng  thời  là một trong những trung tâm kinh tế  của cả  nước có  ngành cơng  thương phát triển. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đê tăng ̉   cường quản lý nhà nước đối với ngành cơng thương, thành phố Ha Nơi phai ̀ ̣ ̉  giai quyêt nhiêu vân đê, trong đo đăc biêt la vân đê phát tri ̉ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ển NNL, nhất là  NNLCLC ở cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương của Thành phố   Đồng thời, thực hiện các chủ  trương, nghị  quyết của Đảng, quy định của  Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan  quản lý nhà nước các cấp có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng u cầu chức  trách, nhiệm vụ  được giao, ngăn chặn và đẩy lùi suy thối về  tư  tưởng  chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự  diễn biến”, “tự  chuyển   hóa” trong nội bộ, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước các cấp của thành phố  Hà Nội, trong đó có cơ quan quản lý nhà nước ngành cơng thương phải chú  trọng phát triển nguồn nhân lực tồn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức,  năng lực cơng tác. Đặc biệt là, trước tác động của hội nhập quốc tế và tác  động của cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ  tư  (4.0), để  nâng cao chất  lượng, hiệu quả  cơng tác quản lý nhà nước, tham mưu, đề  xuất với cấp  ủy, chính quyền các cấp của thành phố  Hà Nội về  chủ  trương, kế  hoạch,  biện pháp phát triển ngành cơng thương, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước  ngành cơng thương của Thành phố  phải chú trọng phát triển NNL, nhất là   NNLCLC.  Nhận thức được sự cần thiết của việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là   NNLCLC ở cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương, trong thời gian qua  thành phố Hà Nội đã chú trọng phát triển NNLCLC ở cơ quan quản lý ngành  công thương các cấp của Thành phố. UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng và  ban hành nhiều văn bản pháp luật về tuyển dụng, bồi dưỡng, bổ nhiệm, quy   hoạch, luân chuyển, điều động, đánh giá, nâng lương, nâng ngạch đối với cán  bộ, công chức, viên chức ở cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương các  cấp. Tuy nhiên, NNLCLC   cơ  quan quản lý nhà nước ngành công thương,  thành phố Hà Nội con nhiêu han chê c ̀ ̀ ̣ ́ ả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Số  lượng cán bộ, thể  lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong cơng tác của  một bộ  phận cơng chức, viên chức có trình độ  cao   cơ  quan quản lý ngành  cơng thương còn ít và chưa đáp ứng u cầu; năng lực cơng tác, trình độ thực tế  của một bộ phận đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức trong cơ quan quản lý  nhà nước ngành cơng thương chưa tương xứng với bằng cấp đại học và sau  đại học mà họ đã được cấp và chưa đáp ứng vị trí cơng tác, chức năng, nhiệm  vụ được giao; cơ cấu về trình độ chun mơn, giới tính, lứa tuổi của NNLCLC  còn nhiều bất cập, chưa hợp lý.  Để giải quyết những vấn đề  trên rất cần có sự  nghiên cứu cơng phu,  nghiêm túc cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, cho đến nay   chưa có cơng trình nào nghiên cứu, luận giải một cách hệ  thống những vấn   đề đó. Do vậy, nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực chất   lượng cao ở  cơ  quan quản lý nhà nước ngành cơng thương, thành phố  Hà   Nội” lam luân án ti ̀ ̣ ến si kinh tê, chuyên ngành kinh tê chinh tri ̃ ́ ́ ́ ̣  là thực sự có  tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu: Luận giải cơ sở lý luận, thực tiễn phát triển  NNLCLC   cơ  quan quản lý nhà nước ngành cơng thương, thành phố  Hà   Nội; trên cơ  sở  đó đề  xuất quan điểm và giải pháp phát triển NNLCLC ở   quan quản lý nhà nước ngành cơng thương, thanh phơ ̀ ́  Hà Nội thời gian  tới * Nhiệm vụ nghiên cứu:  ­ Tổng quan các cơng trình nghiên cứu trong, ngồi nước có liên quan  đến đề  tài, chỉ  ra khoảng trống khoa học mà luận án cần và có thể  tập   trung nghiên cứu ­ Ln giai ̣ ̉  cơ  sở  lý luận phát triển  NNLCLC   cơ  quan quản lý nhà  nước ngành cơng thương, thanh phơ ̀ ́ Hà Nội; phân tích kinh nghiệm phát triển  NNLCLC   cơ  quan quản lý nhà nước ngành công thương   các thành phố  trực thuộc Trung ương và rút ra bài học cho ngành công thương thanh phô ̀ ́ Hà  Nội ­ Đánh giá đúng thực trạng phát triển NNLCLC ở cơ quan quản lý nhà  nước ngành công thương, thanh phô ̀ ́  Hà Nội thời gian qua; xác định nguyên  nhân và những vấn đề đặt ra cần giải quyết ­ Đề xuất quan điểm và giải pháp phát triển NNLCLC ở cơ quan quản  lý nhà nước ngành công thương, thanh phô ̀ ́ Hà Nội thời gian tới 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu:  Phát triển  NNLCLC   cơ  quan quản lý nhà  nước ngành công thương * Phạm vi nghiên cứu: ­ Phạm vi về  nội dung:  Nghiên cưú  phát triển  NNLCLC   cơ  quan  quản lý nhà nước ngành công thương  vê sô l ̀ ́ ượng, chât l ́ ượng va c ̀  câu ́  dưới góc độ của chun ngành kinh tế chính trị ... nhân lực ở cơ quan quản lý nhà nước ngành cơng thương,   thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 ­ 2017 Biểu đồ  3.4: Cơ  cấu NNLCLC  cơ quan quản lý nhà   105 NNLCLC ở cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 ­ 2017... thương, thành phố Hà Nội thời gian tới Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở quan quản lý nhà nước ngành cơng thương, thành phố Hà Nội thời gian tới KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐàCƠNG ... lý nhà nước ngành công thương Quan niệm, nội dung và các nhân tố  ảnh hưởng  đến  phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương, thành phố Hà Nội Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tiến sĩ Kinh tế: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương, thành phố Hà Nội, Luận văn tiến sĩ Kinh tế: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương, thành phố Hà Nội, Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu, Lê Thị Chiên (2017), Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay theo tinh thần của Đại hội XII, Tạp chí Phát triển Nhân lực, số 01/2017 [13]. Bài viết phân tích quan điểm, chủ trương phát triển nguồn nhân lực trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng

Từ khóa liên quan