luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của cục thuế tỉnh hưng yên

123 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:29

i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn “Phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Hưng n” cơng trình nghiên cứu độc lập, tài liệu tham khảo, số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu cơng trình sử dụng quy định, không vi phạm quy chế bảo mật Nhà nước Tác giả xin cam đoan vấn đề nêu thật Nếu sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Tác giả luận văn Trần Thị Thu Trang ii LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập, nghiên cứu công tác để thực luận văn thạc sĩ, nhận nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện nhiệt tình quý báu cá nhân tập thể Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu Trường Đại học Thương Mại, xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Sau đại học, Hội đồng bảo vệ luận văn tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Hồng Long tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn thạc sĩ cách trọn vẹn hoàn chỉnh Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số phận Cục thuế tỉnh Hưng Yên, tạo điều kiện cung cấp số liệu, tài liệu giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Tác giả Trần Thị Thu Trang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài luận văn Tổng quan số cơng trình nghiên cứu viết có liên quan đến đề tài 3 Đối tượng, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .7 Phạm vi nghiên cứu .8 Phương pháp nghiên cứu .8 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH .10 1.1 Khái quát chung phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế 10 1.1.1 Khái niệm, vai trò Thuế Pháp luật thuế 10 1.2 Tổng quan phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Người nộp thuế 12 1.2.1 Phát triển phát triển dịch vụ 12 1.2.3 Tuyên truyền thuế 14 1.2.4 Tư vấn thuế .14 1.2.5 Hỗ trợ thuế 15 1.3 Đặc điểm, vai trò, nguyên tắc thực dịch vụ tuyên truyền, tư vẫn, hỗ trợ người nộp thuế .15 1.3.1 Đặc điểm dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế .15 1.3.2 Vai trò dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế 16 1.3.3 Nguyên tắc thực dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế 18 1.4 Nội dung phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Người nộp thuế Cục thuế tỉnh, thành phố .19 1.4.1 Lập kế hoạch phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế.19 iv 1.4.3 Triển khai thực dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Người nộp thuế 23 1.4.4 Phát triển tổ chức máy nguồn lực khâu dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Người nộp thuế quan Thuế 32 1.4.5 Theo dõi điều chỉnh phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Người nộp thuế 33 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Người nộp thuế 33 1.5.1 Hệ thống Pháp luật, sách quản lý thuế 33 1.5.2 Sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 34 1.5.3 Hệ thống máy, chức nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ NNT quan Thuế cấp tỉnh, thành phố 36 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH HƯNG YÊN 39 2.1 Giới thiệu khái quát tỉnh Hưng Yên, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên 39 2.1.1 Khái quát chung tỉnh Hưng Yên 39 2.1.2 Khái quát Cục Thuế tỉnh Hưng Yên 43 2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức kết thu NSNN Cục Thuế tỉnh Hưng Yên 43 2.2.1 Chức nhiệm vụ 43 2.2.2.Cơ cấu tổ chức quản lý nguồn nhân lực 44 2.2.3 Kết thu thuế Cục Thuế giai đoạn 2011 – 2015 .47 2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Hưng Yên 51 2.3.1 Lập kế hoạch phát triên dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế .51 2.3.2 Kết đạt việc lựa chon phối thức dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Hưng Yên năm 2013-2015 51 2.4 Thực trạng kết dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Hưng Yên 58 2.4.1 Thực trạng tổ chức Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên 58 v 2.4.2 Thực trạng hệ thống trang thiết bị thông tin Doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Hưng Yên .59 2.4.3 Thực trạng hệ thống trang thiết bị công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh HưngYên 60 2.4.4 Thực trạng nguồn lực công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Hưng Yên 60 2.4.5 Đánh giá công tác hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế 61 2.5 Những thành công, hạn chế tồn công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Hưng Yên .61 2.5.1 Những thành công, kết đạt 61 2.5.2 Những hạn chế, tồn 64 CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH 68 HƯNG YÊN 68 3.1 Định hướng chung 68 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 68 3.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển Cục Thuế tỉnh Hưng Yên giai đoạnh 2016 đến năm 2020 69 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Hưng Yên 72 3.2.1 Nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp người cán thuế 72 3.2.2 Chun nghiệp hóa cơng tác tổ chức tun truyền, hướng dẫn thông tin 74 3.2.3 Trang bị, bố trí phương tiện vật chất phục vụ đại, phù hợp 76 3.2.4 Phát triển đa dạng hóa dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế 77 3.3.5 Đẩy mạnh khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phát triển dịch vụ khai nộp thuế điện tử 81 3.3 Một số kiến nghị với cấp có thẩm quyền .82 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 cấu tổ chức máy làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT .36 Bảng 2.2 Tổng hợp kết thu NSNN giai đoạn 2011- 2015 .47 Bảng 2.3 Đánh giá mức độ sử dụng hình thức hỗ trợ NNTcủa quan thuế 67 (Biểu đồ 2.4) 67 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Giải nghĩa NNT NSNN Ngân sách Nhà nước TNDN Thu nhập doanh nghiệp KBNN Kho bạc Nhà nước UBNN Ủy ban nhân dân MST ĐTNT Đối tượng nộp thuế GTGT Giá trị gia tăng TP Thành phố 10 NS Ngân sách 11 QLT Quản lý thuế 12 TCT Tổng cục Thuế 13 SXKD 14 DN 15 DNTT 16 CCT Chi cục Thuế 17 CQT Cơ quan thuế 18 TTĐB Tiêu thụ đặc biệt 19 GTGT Giá trị gia tăng 20 XNK Xuất nhập 21 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 22 TNCN Thu nhập cá nhân Người nộp thuế Mã số thuế Sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài luận văn Trải qua thập kỷ dựng xây phát triển, đồng hành thăng trầm đất nước, gánh vai trách nhiệm "Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách Nhà nước", với chữ vàng Bác Hồ tặng ngành Thuế: ''Thu thuế thu lòng dân", ngành Thuế vượt qua vơ vàn khó khăn, thách thức để phát triển Lời dạy bác trở thành hành động đội ngũ cán ngành Thuế suốt hành trình, tạo nên ý chí, lĩnh đối mặt với thực tế khơng phức tạp với tâm cao hoàn thành nhiệm vụ giao.Để nuôi dưỡng nguồn thu,người nộp thuế “người bạn đồng hành”, “khách hàng” quan Thuế Từ Luật quản lý thuế ban hành năm 2007 hình thành mơ hình quản lý thuế theo chức phát triển số lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế đặt lên hàng đầu Là thành viên tổ chức thương mại giới (WTO) triển khai thực hiệp định kinh tế thương mại, hiệp định thương mại tự do, thể chế tác động tới phát triển mặt kinh tế xã hội cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam Số lượng doanh nghiệp tăng lên nhanh chóng, quy mơ, hình thức hoạt động doanh nghiệp đa dạng phong phú phức tạp hơn, đòi hỏi minh bạch, lành mạnh tài doanh nghiệp; nộp thuế khơng nghĩa vụ mà quyền lợi doanh nghiệp Vì phát triển dịch vụ tư vấn, truyên truyền, hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp việc tuân thủ pháp luật thuế cần thiết, có ý nghĩa định đến tồn phát triển doanh nghiệp, hệ thống quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương Trong thời gian qua, nhiều nội dung cơng tác thuế hình thành phát triển Việt Nam Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 20112020 Chính phủ phê duyệt, cơng tác quản lý thuế cần phải đạt mục tiêu rõ ràng nâng cao chất lượng, hiệu quản lý, cải cách thủ tục hành thuế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao thứ hạng Việt Nam quản lý thuế bảng xếp hạng tồn cầu Mơi trường kinh doanh Từ chuyển sang chế tự khai – tự nộp, vai trò cơng tác tun truyền tư vấn, hỗ trợ NNT ngày trọng Dịch vụ tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế có bước phát triển định, thu số kết khả quan có tác dụng tích cực chế quản lý thuế đại Chính vậy, phát triển dịch vụ tun truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp quan thuế phải tiếp tục cải tiến hoàn thiện đáp ứng kịp thời mong muốn thay đổi nhu cầu doanh nghiệp, từ phục vụ tốt hơn, làm cho doanh nghiệp hài lòng nhằm giúp doanh nghiệp thực tốt pháp luật thuế, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước nói chung địa phương nói riêng Thực tế cho thấy rằng, sách thuế dù hoàn thiện đến đâu chủ thể quan hệ thuế không nắm bắt quy định cụ thể quy phạm pháp luật thuế sách thuế khó có tính khả thi.Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế có ý nghĩa quan trọng, định vận dụng thành cơng hay khơng sách thuế vào thực tiễn sống Dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế nói chung doanh nghiệp nộp thuế nói riêng quan tâm trọng hàng đầu ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hưng Yên Luôn coi doanh nghiệp nộp thuế người bạn đồng hành Tuy nhiên điều kiện phát tiển kinh tế năm gần nhiều khó khăn thách thức, tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp, nhiệm vụ thu NSNN ngày trở lên nặng nề hơn… Chính phủ ban hành Nghị quyết, sách tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phần ảnh hưởng đến nguồn thu NS tỉnh Hưng Yên Bên cạnh thành công thu nộp thuế đối tượng nộp thuế tỉnh Hưng n, q trình thực bất cập điều kiện hệ thống pháp luật thuế thường xuyên thay đổi Pháp luật thuế chưa thực bao quát hết tất vấn đề liên quan đến thuế, tồn tình chưa đề cập pháp luật, khó cho cán thuế doanh nghiệp Dịch vụ tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế quan thuế cung cấp chưa thực phát huy hiệu quả, người nộp thuế chưa thực nhận thức rõ nghĩa vụ cách thức nộp thuế Thực trạng đặt yêu cầu cần phải nghiên cứu, đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế nay; tìm hiểu, học tập kinh nghiệm nước ngồi lĩnh vực này; từ đề số biện pháp để thúc đẩy phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế điều kiện Việt Nam Với lý nêu thân nhận thấy tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế quan trọng, khơng chìa khố tăng thu mà cầu nối để sách, pháp luật thuế đến với người nộp thuế Vì tơi chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Hưng Yên” làm đề tài luận văn Thạc sỹ Tổng quan số cơng trình nghiên cứu viết có liên quan đến đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu đề tài giới Dịch vụ tư vấn, tuyên truyền hỗ NNT phận Dịch vụ thuế, khái niệm xuất hiện lâu quản lý thuế quốc gia tiên tiến giới Đặc biệt, năm gần xuất hiện nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến dịch vụ thuế, qua thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học quản lý thuế nhiều nước Tuy nhiên, công trình nghiên cứu dịch vụ thuế bối cảnh quản lý thuế nói chung, xem xét dịch vụ thuế mối quan hệ đan xen với biện pháp, chức năng quản lý thuế khác, có cơng trình nghiên cứu chun sâu, riêng biệt như đầy đủ toàn diện dịch vụ thuế Một số vấn đề quan trọng đến chưa có câu trả lời đầy đủ, cụ thể như: Vai trò dịch vụ thuế quản lý thuế; Tại phải triển dịch vụ thuế; Các tiêu chí đánh giá chất lượng hiệu dịch vụ thuế; Các mơ hình phát triển dịch vụ thuế; Các điều kiện pháp lý cho việc phát triển dịch vụ thuế; Yêu cầu cho việc phát triển dịch vụ thuế… Qua tìm hiểu cơng trình khoa học liên quan đến đề tài, nói đến số cơng trình khoa học đề tài tiêu biểu - Cơng trình nghiên cứu Amardeep Dihllon Jan G Buovwer “Cải cách quản lý thuế nước phát triển” năm 2005 (Tax administration reform in developing nations) - Cơng trình nghiên cứu Glenn Jenkins, Rup Khadka (1998) “Cải cách việc phê phán trường hợp vi phạm bị xử lý vừa cách tuyên truyền pháp luật thuế vừa cách răn đe, ngăn ngừa sai phạm khác người dân NNT Thứ ba,cần tổ chức hoạt động tuyên truyền hỗ trợ thuế thành dây chuyền khép kín với nhóm phụ trách mảng cơng việc khác nhau, hỗ trợ lẫn Cụ thể, mơ hình hoạt động đề xuất gồm nhóm với cơng việc sau: Nhóm lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung (nhóm 1): Nhóm có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cơng tác cụ thể hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT từ đầu năm dựa tình hình triển khai chế độ sách yêu cầu giải vấn đề khó khăn Doanh nghiệp nộp thuế địa bàn Khi có quy định thuế mới, nhóm phụ trách nghiên cứu, phân tích, so sánh với quy định trước để đưa nội dung tuyên truyền, hướng dẫn cho thật ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu Nhóm tuyên truyền (nhóm 2): Nhóm tuyên truyền cơng khai hóa nội dung mà nhóm đề nghị đến người dân thông qua nhiều phương tiện thông tin như: niêm yết công khai trụ sở đơn vị, gởi thông báo qua đường bưu điện/nhắn tin SMS/gởi thư điện tử đến doanh nghiệp, phát tài liệu/ấn phẩm thuế/tờ bướm/mẫu biểu miễn phí, lập băng rơn/áp phích, đăng tin kiosk điện tử trang thơng tin điện tử chi cục, tổ chức tập huấn/đối thoại, … Nhóm hỗ trợ (nhóm 3): Nhóm phụ trách tiếp nhận vướng mắc NNT từ nhiều nguồn khác tiếp xúc trực tiếp, qua điện thoại, văn bản, đường dây nóng, hộp thư điện tử, tập huấn/đối thoại, … Sau đó, nhóm nghiên cứu, tra cứu văn pháp luật liên quan đến vướng mắc Nhóm lưu trữ, báo cáo (nhóm 4): Cơng việc nhóm lưu trữ tài liệu liên quan đến việc lập kế hoạch, soạn thảo nội dung tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ thuế tổng hợp lập báo cáo theo yêu cầu ban lãnh đạo chi cục quan cấp Nhóm phải rà sốt, kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ tài liệu Qua q trình rà sốt, thấy vấn đề vướng mắc mà Doanh nghiệp nộp thuế thường gặp nội dung tuyên truyền chưa thể thể chưa rõ nhóm phải tập hợp lại đề nghị chuyển cho nhóm để soạn thảo thêm nội dung tuyên truyền 3.2.3 Trang bị, bố trí phương tiện vật chất phục vụ đại, phù hợp Có đội ngũ cán tuyên truyền, hỗ trợ đạt chất lượng, tổ chức hoạt động chuyên nghiệp theo quy trình chặt chẽ lại khơng có phương tiện vật chất hỗ trợ khó mà phục vụ tốt cho Doanh nghiệp nộp thuế Một số giải pháp đề xuất sau: Trang bị đồng phục, thẻ tên, bảng tên đầy đủ cho nhân viên làm công tác tuyên truyền hỗ trợ thuế cách để tạo hình tượng nhân viên thuế với tác phong đại, vừa thể tôn nghiêm quan quản lý nhà nước vừa thể tôn trọng quan thuế người dân Bố trí khu vực tư vấn, hỗ trợ thuế nơi chuyên biệt không gian thống mát, ngăn cách khơng gian với khu vực khác; đó, nhóm phụ trách cơng việc khác nhóm soạn tài liệu tuyên truyền, nhóm hướng dẫn bàn, nhóm hướng dẫn qua điện thoại, … tách biệt để không ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động Thiết lập tổng đài trả lời tự động số nội dung đơn giản hồ sơ ban đầu doanh nghiệp thành lập, thủ tục đăng ký thuế hộ kinh doanh, mức xử phạt chậm đăng ký thuế hay nộp hồ sơ khai thuế, thủ tục báo hay hủy hóa đơn, số điện thoại liên hệ với đội thuế Hình thức hỗ trợ có đưa vào sử dụng phải thông báo rộng rãi cho người dân biết để sử dụng + Đối với trường hợp hướng dẫn trực tiếp bàn, chi cục nên lắp đặt thiết bị in số thứ tự, kệ để mẫu phiếu đăng ký nội dung cần tư vấn, hỗ trợ, bàn ghế để NNT ghi nội dung cần hỗ trợ vào phiếu Việc đảm bảo cho công tác hướng dẫn diễn có trình tự, trật tự Trang bị đủ máy vi tính có nối mạng cài đặt đầy đủ phần mềm ứng dụng hỗ trợ cho nhân viên, máy in, điện thoại, máy fax, máy photocopy đại phận hướng dẫn phải đảm bảo chúng ln tình trạng hoạt động tốt Bố trí khu vực chờ cho Doanh nghiệp nộp thuế khu vực hướng dẫn thật thống mát, xanh sạch, có đủ chỗ ngồi thoải mái, có nước uống, có kệ để sách báo/tài liệu thuế, có hình điện tử chạy thơng tin tun truyền thuế Nó giúp tạo cảm giác thư thái cho Doanh nghiệp nộp thuế đến liên hệ với quan thuế tiếp cận thơng tin thuế Bố trí thêm khu vực dành riêng cho Doanh nghiệp nộp thuế có lắp đặt kiosk điện tử tra cứu thông tin; kệ để mẫu biểu thuế miễn phí; có bàn ghế, máy vi tính (khơng có nối mạng vào hệ thống quan thuế, mở giới hạn số trang thông tin điện tử cho phép) máy in để Doanh nghiệp nộp thuế sử dụng viết/soạn thảo văn bản, lập hồ sơ khai thuế, Đối với NNT không đủ điều kiện trang bị thiết bị hỗ trợ cho hoạt động khai, nộp thuế Doanh nghiệp nộp thuế đến liên hệ lần đầu với quan thuế hẳn điều hữu ích giúp tiết kiệm chi phí thời gian lại Doanh nghiệp nộp thuế Xây dựng hội trường số phòng họp trang bị đủ tiện nghi đại phục vụ cho buổi hội nghị, tập huấn, đối thoại với nhiều nhóm đối tượng nộp thuế khác Như thế, quan thuế chủ động thực phổ biến sách thuế theo chuyên đề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau, lúc mà bị phụ thuộc nhiều vào việc thiếu địa điểm hay kinh phí tổ chức Củng cố sở hạ tầng thông tin chi cục (hệ thống máy chủ, thiết bị truyền mạng, chương trình ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin, ) nhằm giúp hoạt động tư vấn, hỗ trợ thuế diễn trôi chảy, nhanh chóng, hạn chế tình trạng bị lỗi Nhất giai đoạn nhà nước tiến hành thực phủ điện tử, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ qua thư điện tử, trang tin điện tử tương lai diễn nhiều hạ tầng thông tin cần phải ổn định 3.2.4 Phát triển đa dạng hóa dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế Tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế chức quản lý thuế chủ yếu, có vai trò quan trọng việc thay đổi phương thức quản lý đại hóa cơng tác thuế Trong điều kiện yêu cầu công việc ngày cao, biên chế nguồn lực có hạn, cần có cách nghĩ mới, cách làm sáng tạo để đa dạng hình thức tuyên truyền nâng cao hiệu hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế Chủ động đến gần với NNT, mở nhiều ý tưởng nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế Đơn cử việc tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến sách thuế quan thuế chủ động tiếp cận Doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến, tìm hiểu nhu cầu Doanh nghiệp để có nội dung cách thức hỗ trợ phù hợp Hoặc thay định kỳ mời doanh nghiệp (DN) đến hội nghị tổ chức Cục Thuế, việc tổ chức hội nghị đối thoại chi cục thuế huyện, thành phố để trực tiếp tiếp thu, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp thu hẹp khoảng cách quan thuế Doanh nghiệp nộp thuế Tranh thủ diễn đàn quan ban ngành để tuyên truyền phổ biến thuế Như tham gia với ban xúc tiến đầu tư, trung tâm tư vấn doanh nghiệp, sở xây dựng tư vấn xử lý vướng mắc hội nghị khuyến khích thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Chủ động phối hợp với ban ngành, đoàn thể, quyền địa phương để có nhiều kênh tun truyền, tạo dư luận xã hội đồng thuận, ủng hộ công tác thuế Tranh thủ hỗ trợ bên nhân lực, kinh phí, trí tuệ để có tiếng nói nhiều chiều tuyên truyền vận động Doanh nghiệp nộp thuế Mềm hóa nội dung tuyên truyền thuế gợi ý hay Nhiều tác phẩm thơ, ca, nhạc, kịch góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế chuyển tải pháp luật thuế vào sống cách uyển chuyển, dễ hiểu, dễ tiếp thu lòng dân Một số điểm nhấn tổ chức thi tìm hiểu sách thuế học sinh sinh viên, làm phóng thuế, phát hành tờ rơi, làm pano với câu chữ, hình ảnh gần gũi nhận nhiều thiện cảm “Xã hội hóa” cơng tác tư vấn, hỗ trợ thuế, khuyến khích, tạo điều kiện cho hoạt động tổ chức, cá nhân làm dịch vụ tư vấn thuế, khai thuế, toán thuế; chữ ký số, khai nộp thuế qua mạng; tổ chức lớp học có nội dung thuế để giảm tải cơng việc quan thuế, từ có điều kiện tập trung cho công việc chuyên sâu ngành Tuyên truyền có hỗ trợ hướng đúng, thay triển khai đồng loạt theo chiều rộng, chuyển sang hỗ trợ chuyên sâu theo nhóm ngành nghề theo mức độ tuân thủ Doanh nghiệp nộp thuế để tập trung đầu tư nâng cao chất lượng nội dung, vào chiều sâu, sát với nhu cầu Doanh nghiệp nộp thuế, đầu tư từ khâu chuẩn bị tài liệu, ứng dụng cơng nghệ thơng tin trình bày giảng để thu hút quan tâm Doanh nghiệp tạo quan hệ tương tác cao Trong tiến trình hội nhập, cải cách đại hóa thuế, tun truyền hỗ trợ NNT ln giữ vai trò quan trọng, tiên Để nâng cao chất lượng, hiệu tuyên truyền hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế nên bắt đầu sửa đổi từ việc thường xuyên đơn giản Từ phong cách, thái độ phục vụ đến việc trả lời điện thoại, văn cần nghiên cứu, gọt giũa để nội dung ngắn gọn, xác, có tính thuyết phục tạo nhiều thiện cảm Mỗi giải pháp mới, cách làm bắt nguồn từ nhiệt tình, trách nhiệm say mê công việc Công tác tuyên truyền hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế cần nỗ lực, tâm huyết tồn thể cán cơng chức ngành thuế tỉnh Hưng Yên Ngày 28 tháng 05 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2079/TCTTTHT – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển hệ thống đại lý thuế Đẩy mạnh hệ thống Đại lý thuế nhu cầu cấp thiết, đáp ứng nhu cầu dịch vụ thuế doanh nghiệp, người nộp thuế nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, TCT yêu cầu Cục Thuế triển khai thực nội dung chi tiết sau: Hệ thống đại lý thuế mục tiêu quan trọng Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020 quy định Quyết định số 732/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17/5/2011 Tính đến nước có 2.321 người cấp Chứng hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế; 222 đại lý thuế đăng ký hoạt động Tuy nhiên, phát triển hệ thống đại lý thuế, số lượng, chất lượng hoạt động hệ thống đại lý thuế chưa hoàn toàn đáp ứng so với mục tiêu, yêu cầu đề Thực đạo Thủ tướng Chính phủ Thơng báo số 140/TB-VPCP ngày 20/4/2014 việc “Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tư vấn thuế; huy động nguồn lực xã hội để thực số dịch vụ công thuế, bảo hiểm xã hội”; Nghị số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015–2016; Kế hoạch phát triển Hệ thống đại lý thuế đến năm 2020 theo Quyết định số 420/QĐ-BTC ngày 03/3/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính; nhằm đẩy mạnh cơng tác phát triển hệ thống đại lý thuế, đáp ứng nhu cầu dịch vụ thuế doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế triển khai thực số nội dung công việc sau: + Tăng cường tuyên truyền đại lý thuế, dịch vụ làm thủ tục thuế cho NNT; đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ, cá nhân địa bàn quản lý thơng qua hình thức tun truyền đa dạng, thiết thực, đạt hiệu Tuyên truyền cần tập trung giới thiệu, nêu rõ cần thiết đại lý thuế, lợi ích NNT sử dụng dịch vụ thuế thông qua đại lý thuế + Phối kết hợp chặt chẽ với đại lý thuế việc tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật thuế đến NNT + Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đại lý thuế, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế cho đại lý thuế thời hạn theo quy định Công khai danh sách đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hoạt động địa bàn trụ sở quan thuế cấp trang thơng tin điện tử Cục Thuế + Tích cực hỗ trợ đại lý thuế trình hoạt động thông qua nội dung cụ thể sau: - Tạo điều kiện thuận lợi đại diện đại lý thuế giao dịch với quan thuế theo uỷ quyền NNT - Thiết lập nhóm đại lý thuế thông qua trang thông tin điện tử gửi thư điện tử cung cấp thông tin thủ tục hành chính, sách thuế, văn hướng dẫn, trả lời thuế cho đại lý thuế - Ưu tiên tập huấn chế độ, sách, thủ tục hành thuế cho cá nhân cấp chứng hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế đại lý thuế trước tập huấn cho doanh nghiệp (trường hợp số lượng cá nhân hành nghề đại lý thuế địa bàn 50 người); tập huấn với NNT địa bàn Phổ biến, hướng dẫn thuế điện tử, phần mềm hỗ trợ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử cho đại lý thuế - Bố trí phận tiếp nhận xử lý nhanh kiến nghị, phản ánh đại lý thuế thực sách thuế, thủ tục hành thuế - Nâng cao nhận thức cán bộ, công chức thuế loại hình dịch vụ thuế thơng qua đại lý thuế có biện pháp xử lý phù hợp trường hợp cán bộ, cơng chức thuế gây khó khăn cho NNT, đại lý thuế thực nhiệm vụ - Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động đại lý thuế thông qua việc tập hợp sở liệu, quản lý thông tin đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế Kiểm tra việc chấp hành sách pháp luật thuế qui định liên quan đến hoạt động làm dịch vụ thuế đại lý thuế, cá nhân hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế; xử lý kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trường hợp vi phạm theo quy định - Tổ chức tọa đàm, lắng nghe ý kiến đại lý thuế, tổng hợp cácTổ chức tọa đàm, lắng nghe ý kiến đại lý thuế, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị, đề xuất đại lý thuế giải pháp phát triển Hệ thống đại lý thuế địa bàn Trên sở đó, kịp thời báo cáo, đề xuất với Tổng cục Thuế để trình cấp có thẩm quyền giải Các kiến nghị, đề xuất đóng góp đại lý thuế tổng hợp theo Mẫu số 01 (đính kèm), gửi Tổng cục Thuế với báo cáo sơ kết, tổng kết tháng tháng 12 năm + Cục trưởng Cục Thuế tình hình hoạt động đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế địa bàn, giao nhiệm vụ cho Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT làm đầu mối chủ trì, phối hợp với phận có liên quan thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đại lý thuế theo nội dung nêu 3.3.4 Đẩy mạnh phát triển thuế điện tử Thuế điện tử - Lợi cho người nộp thuế: Các dịch vụ thuế điện tử gồm: cung cấp qua mạng thông tin tham khảo liên quan đến lĩnhvực thuế, đối thoại hỏi đáp trực tiếp, đăng ký thuế, nộp tờ khai, kêkhai, nộp thuế, hoàn thuế giải khiếu nại tố cáo ngườinộp thuế… nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế,giảm thiểu chi phí,thời gian, thủ tục giấy tờ Tra cứu nghĩa vụ kê khai người nộp thuế, gồm thông tinvề loại thuế phải nộp, số thuế phải nộp, nộp thông qua cổng điệntử, cho phép người nộp thuế bên thứ ba (theo quy định pháp luật) tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế người nộp thuế loại tờ khai phải nộp, tờ khai nộp, số thuế phải nộp, số nợ, nộp thừa, hồn…; Cung cấp tiện ích hỗ trợ người nộp thuế kê khai hướng dẫn,hình ảnh, video clip…; Hỗ trợ người nộp thuế tự quản lý liệu (masterdata); Thơng báo trao đổi thông tin quan thuế với người nộpthuế… Cùng với việc triển khai e-Tax service, ngành Thuế hỗ trợ pháttriển nhà cung cấp dịch vụ thuế trung gian để ngành Thuếmở rộng hệ thống cung cấp loại dịch vụ kê khai, nộp thuế, tra cứuthông tin thuế… cho doanh nghiệp người dân 3.3 Một số kiến nghị với cấp có thẩm quyền Để tất giải pháp đề xuất nêu vào thực tiễn áp dụng có hiệu quả, đồng bộ, bên cạnh việc chủ động vận dụng sáng tạo nguồn lực sẵn có chi cục cần phối hợp tích lượng trị địa phương quan tâm, hỗ trợ quan quản lý cấp - Kiến nghị Bộ Tài chính: + Trước ban hành văn quy phạm pháp luật thuế nên trưng cầu ý kiến đóng góp nhiều tầng lớp nhân dân, rà sốt kỹ để tránh tình trạng sửa đổi, bổ sung nhiều lần phải ban hành văn hướng dẫn luật nhiều gây khó khăn cho NNT lẫn cán thuế việc cập nhật thông tin hay thi hành pháp luật thuế quy định thuế thu nhập cá nhân hay tự in/đặt in hóa đơn vừa qua + Cần sớm ban hành văn hướng dẫn thực Nhà nước đưa sách tháo gỡ khó khăn cho NNT, người dân Chẳng hạn như, Quốc hội thông qua Nghị số 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011 ban hành sách ưu đãi thuế cho tổ chức, cá nhân miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân ngày 12/8/2011 Bộ Tài có cơng văn số 10790/BTC-CST gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai Nghị Tuy nhiên, văn hướng dẫn cách kê khai để hưởng sách ưu đãi cho NNT, cách quan thuế theo dõi hay quản lý đến chưa có + Các mẫu biểu có ban hành kèm theo văn pháp luật thuế nên hướng dẫn cách điền thông tin để tránh NNT không hiểu hiểu sai dẫn đến khai sai, khai thiếu thông tin Kể đến mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, doanh nghiệp không tập huấn hay xem qua nội dung hướng dẫn khai thuế theo chương trình hỗ trợ khai thuế dễ khai khơng bảng kê + Ban hành văn quy định rõ ràng tính pháp lý thơng tin tư vấn, hướng dẫn mà cán làm công tác hỗ trợ thuế cung cấp; trách nhiệm cán thuế thông tin tư vấn cung cấp cho NNT, qua hình thức tư vấn trực tiếp bàn qua điện thoại Vì NNT chịu trách nhiệm toàn định dù định thực theo hướng dẫn cán tư vấn thuế Có thể thấy độ tin cậy thông tin tư vấn chưa cao - Kiến nghị Tổng cục Thuế: + Cập nhật đăng tải đầy đủ văn hướng dẫn, giải đáp vướng mắc thuế trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế để trở thành nơi tìm kiếm thơng tin hỗ trợ vấn đề thuế đáng tin cậy cho không NNT mà tất người dân + Chương trình hỗ trợ khai thuế cho NNT cần nâng cấp kịp thời với thay đổi sách thuế cần ban hành sớm Ví dụ, có sách gia hạn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011, chương trình chưa bổ sung nội dung nên quan thuế yêu cầu doanh nghiệp ghi tạm tờ khai có doanh nghiệp qn khai Một ví dụ khác Thơng tư số 28/2011/TTBTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2011, thay đổi toàn mẫu biểu khai thuế theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/7/2007 Bộ Tài NNT sử dụng mẫu biểu theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC kể từ kỳ khai thuế giá trị gia tăng tháng 7/2011, kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3/2011 Tuy nhiên, đến khoảng ngày 15/8/2011 thức có chương trình HTKK 3.0 Từ cuối tháng 7/2011, nhiều doanh nghiệp gọi điện đến hỏi chi cục thuế có chương trình mới, khơng có khai tạm chương trình cũ hay khai theo mẫu khơng có mã vạch Rồi có chương trình bị số lỗi không nhập số âm, báo lỗi nhập hóa đơn có lệ phí (như hóa đơn nước, xăng dầu), cho nhập giá trị tối đa 10 chữ số, lấy liệu từ bảng tính excel vào chương trình bị lỗi, NNT nơn nóng, than phiền; cán hướng dẫn lúng túng hướng dẫn Tình trạng tải ngày cuối hạn nộp hồ sơ khai thuế thêm nặng nề + Nâng cấp đường truyền mạng công cụ tìm kiếm trang thơng tin điện tử Tổng cục Thuế để phục vụ việc tra cứu lúc lượng lớn NNT nhiều NNT than phiền tra cứu thông tin trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế thường chậm, nghẽn mạng, rớt mạng; cơng cụ tìm kiếm chưa hiệu Cho nên, chi cục hướng dẫn NNT tra cứu văn hướng dẫn tham khảo trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế mà gặp khó khăn khiến NNT khơng hài lòng + Hiện nay, ngành Thuế tích cực vận động NNT khai thuế qua mạng cần xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin thật đại vững mạnh NNT chưa tin tưởng vào hệ thống tiếp nhận bảo mật thông tin ngành Thuế + Nghiên cứu ban hành quy chế, quy trình cho phép quan thuế hướng dẫn, hỗ trợ NNT qua mạng, mở kênh tuyên truyền hỗ trợ thuế cho NNT phù hợp với thời phủ điện tử chiến lược đại hóa cơng tác tuyên truyền hỗ trợ NNT + Cấp phát thêm loại ấn phẩm thuế cho quan thuế cấp sở để phát miễn phí cho người dân, giúp làm phong phú tài liệu tuyên truyền pháp luật thuế quan thuế địa phương Mẫu số 02/TTHT-TH TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH HƯNG YÊN ……, ngày … tháng … năm …… PHIẾU ĐỀ NGHỊ GIẢI ĐÁP, KIẾN NGHỊ I THÔNG TIN VỀ NNT ĐỀ NGHỊ GIẢI ĐÁP, KIẾN NGHỊ Họ tên người đề nghị: Doanh nghiệp Mã số thuế Địa Số điện thoại II NÔI DUNG ĐỀ NGHỊ GIẢI ĐÁP, KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Chữ ký) Họ tên III NỘI DUNG CƠ QUAN THUẾ GIẢI ĐÁP ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Mẫu số 03/TTHT-TH TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH HƯNG YÊN Hưng Yên , ngày … tháng … năm …… PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng hội nghị tập huấn, đối thoại) Để ngày nâng cao chất lượng công tác tập huấn, đối thoại, hướng dẫn vấn đề thuế cho NNT, Cơ quan Thuế mong nhận ý kiến Ông/Bà Xin Ông/Bà đánh dấu vào ô cho phù hợp: Thông tin cho cung cấp hội nghị, tập huấn/đối thoại: Rất đầy đủ chi tiết £ Khá đầy đủ £ Chấp nhận £ Thông tin chưa đầy đủ £ Cách thức trình bày giảng viên/cán giải đáp: Rất rõ ràng dễ £ Khá rõ ràng dễ £ Chấp nhận £ Không rõ ràng, £ hiểu hiểu khó hiểu Chất lượng giải đáp vướng mắc giảng viên/cán giải đáp: Rất rõ ràng đầy đủ £ Khá rõ ràng đầy đủ £ Chấp nhận £ Không rõ ràng, không thỏa đáng £ Thời gian tổ chức: Vừa đủ £ Các ý kiến khác: Quá dài £ Thiếu thời gian £ Cơ quan Thuế trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp Ơng/Bà Xin vui lòng gửi lại phiếu cho ban tổ chức gửi Cục Thuế theo địa chỉ: Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ NNT- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên Số đường Lê Thanh Nghị - phường Hiến Nam- thành phố Hưng Yên- tỉnh Hưng Yên Mẫu số 04/TTHT-TH TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH HƯNG YÊN TỔNG HỢP KẾT QUẢ TẬP HUẤN/ĐỐI THOẠI Nội dung/Chủ đề tập huấn/đối thoại: Số người tham dự: Thời gian Hội nghị: …………… (từ ngày đến ngày ) Các nội dung vướng mắc giải đáp trực tiếp STT Nội dung câu hỏi Nội dung trả lời Ghi Tổng hợp theo chuyên đề, nội dung theo sắc thuế Các nội dung hẹn trả lời sau STT Nội dung câu hỏi Lý chưa trả lời Ghi Tổng hợp theo chuyên đề, nội dung theo sắc thuế …, ngày … tháng … năm… CÁN BỘ TỔNG HỢP (Chữ ký, họ tên ) Mẫu số 05/TTHT-TH TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH HƯNG YÊN TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ (Dùng hội nghị tập huấn, đối thoại) Tên hội nghị tập huấn/đối thoại: Thời gian tổ chức: Địa điểm: Số lượng người tham gia hội nghị: Số phiếu đánh giá: Kết ý kiến đánh giá: STT Nội dung ý kiến (1) (2) Thông tin cung cấp: - Rất đầy đủ, chi tiết - Khá đầy đủ - Chấp nhận - Thơng tin chưa đầy đủ Cách thức trình bày giảng viên/cán giải đáp: - Rất rõ ràng, dễ hiểu - Khá rõ ràng, dễ hiểu - Chấp nhận - Khơng rõ ràng, khó hiểu Chất lượng giải đáp vướng mắc giảng viên/cán giải đáp - Rất rõ ràng, đầy đủ - Khá rõ ràng, đầy đủ - Chấp nhận - Không rõ ràng, không thỏa đáng Thời gian tổ chức - Vừa đủ - Quá dài Kết Số lượng ý Tỷ lệ (%) kiến (3) (4) - Thiếu thời gian Ý kiến khác …, ngày tháng năm 20 CÁN BỘ TỔNG HỢP (Chữ ký) Họ tên ... ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH 1.1 Khái quát chung phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế. .. thức dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Hưng Yên năm 2013-2015 51 2.4 Thực trạng kết dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Hưng Yên. .. dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Hưng Yên Chương 3: Phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Hưng Yên 10 CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của cục thuế tỉnh hưng yên , luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của cục thuế tỉnh hưng yên , Đặc biệt hơn tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Hoàng Long đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành luận văn thạc sĩ một cách trọn vẹn và hoàn chỉnh., Tổng quan một số công trình nghiên cứu và các bài viết có liên quan đến đề tài., Kết cấu luận văn:, * Khái niệm phát triển, 3 Đặc điểm, vai trò, nguyên tắc thực hiện dịch vụ tuyên truyền, tư vẫn, hỗ trợ người nộp thuế, 4 Nội dung cơ bản phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Người nộp thuế của Cục thuế các tỉnh, thành phố., CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH HƯNG YÊN., -Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:, Trong năm 2013 đến năm 2015, mặc dù kinh tế vĩ mô từng bước ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng dần phục hồi nhưng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; nhất là tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn g, Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của Chính phủ, Bộ Tài chính; sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp, doanh nhân và sự ủng hộ, vào cuộc khẩn trương ngay từ đầu năm của cấp uỷ, chính quyền t, Đến năm 2020: Là một trong bốn nước đứng đầu Đông Nam Á về mức độ thuận lợi về thuế., Ngày 28 tháng 05 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2079/TCT-TTHT – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển hệ thống đại lý thuế. Đẩy mạnh hệ thống Đại lý thuế là nhu cầu cấp thiết, đáp ứng nhu cầu dịch vụ về thuế của doanh nghiệp, người, 3 Một số kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, + Cấp phát thêm các loại ấn phẩm về thuế cho các cơ quan thuế cấp cơ sở để phát miễn phí cho người dân, giúp làm phong phú hơn các tài liệu tuyên truyền pháp luật thuế của các cơ quan thuế ở địa phương., Các Quyết định , Nghị Quyết, Nghị định, Thông tư liên quan:, Một số mục tiêu cụ thể về quản lý thuế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm