luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

124 99 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:28

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi xuất phát từ trình làm việc nghiêm túc hướng dẫn nhiệt tình TS Đào Lê Minh Các kết quả, số liệu nêu luận văn trung thực, tin cậy vào tình hình thực tế đơn vị công tác Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Minh ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tơi nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Đào Lê Minh hướng dẫn thực nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo, người đem lại cho kiến thức bổ trợ, vô có ích năm học vừa qua Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập Cuối tơi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp người bên tôi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Minh iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤCBẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CƠNG TY CHỨNG KHỐN Sơ đồ 1.1: Quy trình hoạt động mơi giới CTCK Sơ đồ 1.2: Quy trình quản trị rủi ro 24 1.3.3 Bài học kinh nghiệm: 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 44 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức BSC .48 Biểu đồ 2.1: Số lượng tài khoản BSC 51 Bảng 2.1: Thị phần tài khoản BSC so với thị trường 51 Biểu đồ 2.2: Tiền gửi nhà đầu tư giao dịch chứng khoán BSC 52 Biểu đồ 2.3: Thị phần môi giới BSC qua năm (%) .53 Biểu đồ 2.4: Doanh thu môi giới BSC qua năm .54 Biểu đồ 2.5: So sánh Vốn chủ sỡ hữu Lợi nhuận chưa phân phối 55 CTCK 55 Biểu đồ 2.6: So sánh tỷ lệ an toàn vốn khả dụng CTCK .55 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu rủi ro CTCK 57 2.2.2 Tổ chức, máy quản trị rủi ro hoạt động môi giới BSC 71 Sơ đồ 2.2 Quy trình quản trị rủi ro BSC .77 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .86 iv Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức có phòng quản trị rủi ro khối dịch vụ 91 Sơ đồ 3.2: Quy trình quản trị rủi ro đề xuất BSC 92 Sơ đồ 3.3 Mô hình mối quan hệ thành phần rủi ro hoạt động 103 Bảng 3.1: Bảng thống kê số tiêu đo lường rủi ro hoạt động .104 KẾT LUẬN 113 v DANH MỤCBẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG Sơ đồ 1.1: Quy trình hoạt động mơi giới CTCK Sơ đồ 1.2: Quy trình quản trị rủi ro 24 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức BSC .48 Biểu đồ 2.1: Số lượng tài khoản BSC 51 Bảng 2.1: Thị phần tài khoản BSC so với thị trường 51 Biểu đồ 2.2: Tiền gửi nhà đầu tư giao dịch chứng khoán BSC 52 Biểu đồ 2.3: Thị phần môi giới BSC qua năm (%) .53 Biểu đồ 2.4: Doanh thu môi giới BSC qua năm .54 Biểu đồ 2.5: So sánh Vốn chủ sỡ hữu Lợi nhuận chưa phân phối 55 CTCK 55 Biểu đồ 2.6: So sánh tỷ lệ an toàn vốn khả dụng CTCK .55 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu rủi ro CTCK 57 Sơ đồ 2.2 Quy trình quản trị rủi ro BSC .77 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức có phòng quản trị rủi ro khối dịch vụ 91 Sơ đồ 3.2: Quy trình quản trị rủi ro đề xuất BSC 92 Sơ đồ 3.3 Mơ hình mối quan hệ thành phần rủi ro hoạt động 103 Bảng 3.1: Bảng thống kê số tiêu đo lường rủi ro hoạt động .104 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Số lượng tài khoản BSC .Error: Reference source not found Biểu đồ 2.2: Tiền gửi nhà đầu tư giao dịch chứng khoán BSC Error: Reference source not found Biểu đồ 2.3: Thị phần môi giới BSC qua năm (%) Error: Reference source not found Biểu đồ 2.4: Doanh thu môi giới BSC qua năm Error: Reference source not found vi Biểu đồ 2.5: So sánh Vốn chủ sỡ hữu Lợi nhuận chưa phân phối Error: Reference source not found CTCK Error: Reference source not found Biểu đồ 2.6: So sánh tỷ lệ an toàn vốn khả dụng CTCK Error: Reference source not found Biểu đồ 2.7: Cơ cấu rủi ro CTCK .Error: Reference source not found SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình hoạt động môi giới CTCK Error: Reference source not found Sơ đồ 1.2: Quy trình quản trị rủi ro Error: Reference source not found Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức BSC Error: Reference source not found Sơ đồ 2.2 Quy trình quản trị rủi ro BSC Error: Reference source not found Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức có phòng quản trị rủi ro khối dịch vụ Error: Reference source not found Sơ đồ 3.2: Quy trình quản trị rủi ro đề xuất BSC Error: Reference source not found Sơ đồ 3.3 Mơ hình mối quan hệ thành phần rủi ro hoạt động Error: Reference source not found vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC CN/PGD CTCK HNX Haseco HSX HTKSNB KSNB BSC NĐT QTRR SGDCK TTCK UBCKNN UpCom VSD IBSC Báo cáo tài Chi nhánh/ Phòng giao dịch Cơng ty chứng khốn Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Cơng ty cổ phần Chứng khốn Hải Phòng Sở Giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh Hệ thống kiểm soát nội Kiểm soát nội Cơng ty CP Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Nhà đầu tư Quản trị rủi ro Sở giao dịch chứng khoán Thị trường chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Thị trường Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết Trung tâm lưu ký Chứng khốn Cơng ty chứng khốn IB LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết Một đặc trưng TTCK hoạt động theo nguyên tắc trung gian Với đặc trưng này, giao dịch TTCK phải thông qua công ty môi giới nhân viên mơi giới Do hoạt động mơi giới chứng khốn tất yếu đời mặt đáp ứng yêu cầu phát triển cần thiết TTCK, mặt khác góp phần rút ngắn khoảng thời gian cần thiết để tạo lập kênh huy động vốn trung dài hạn cho công tăng trưởng kinh tế đất nước BSC kể từ ngày đầu thành lập trọng phát triển hoạt động mơi giới Tuy hoạt động 15 năm, hoạt động môi giới công ty ngày lớn mạnh, BSC vào danh sách CTCK có thị phần MGCK lớn Việt Nam năm gần Điều giúp khẳng định vị thế, chỗ đứng phận mơi giới BSC hình ảnh, uy tín nhà đầu tư TTCK Tuy nhiên song hành với thành cơng đó, BSC ln gặp rủi ro thường trực (như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động…), với nhiều biến tướng ngày tinh vi hậu để lại nặng nề Vì việc quản trị rủi ro hoạt động môi giới thời điểm tương lai nhằm hạn chế rủi ro yêu cầu thiết đặt Đây nội dung quan trọng q trình tái cấu trúc CTCK Việt Nam khn khổ chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2012-2020 Chính lý đó, với q trình tìm hiểu mình, em chọn đề tài “Quản trị rủi ro hoạt động môi giới Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” làm đối tượng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp với mong muốn đóng góp phần giúp cơng tác quản trị rủi ro hoạt động mơi giới BSC nói riêng hoạt động mơi giới tất CTCK thị trường nói chung ngày trọng chuyên nghiệp Mục đích nghiên cứu Về mặt lý luận, hệ thống hóa lý luận loại rủi ro thị trường chứng khoán quản trị rủi ro hoạt động mơi giới chứng khốn CTCK Về mặt thực tiễn, nhận diện rủi ro hoạt động Mơi giới chứng khốn TTCK Việt Nam CTCK Khảo sát quy trình QTRR hoạt động Môi giới số CTCK Việt Nam từ đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm hạn chế rủi ro CTCK Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro QTRR hoạt động Môi giới CTCK BSC Phạm vi nghiên cứu: QTRR hoạt động Môi giới CTCK BSC giai đoạn từ 2013-2015 Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, thống kê suốt trình nghiên cứu luận văn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có chương: Chương 1: Lý luận chung quản trị rủi ro hoạt động môi giới Công ty chứng khoán Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động mơi giới Cơng ty cổ phần Chứng khốn BSC Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro hoạt động mơi giới chứng khốn Cơng ty cổ phần Chứng khoán BSC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHỐN 1.1 RỦI RO HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN 1.1.1 Hoạt động mơi giới chứng khốn 1.1.1.1 Khái niệm mơi giới chứng khốn Cùng với phát triển kinh tế thị trường, quy mô trao đổi hàng hoá ngày lớn với chủng loại ngày phong phú phức tạp Đỉnh cao kinh tế thị trường đời phát triển thị trường chứng khốn, người mua người bán trao đổi với loại hàng hố đặc biệt, chứng khốn hay gọi tài sản tài Với tư cách thể chế bậc cao kinh tế thị trường, đặc trưng TTCK hoạt động theo nguyên tắc trung gian Nguyên tắc đòi hỏi việc giao dịch, mua bán hàng hóa thị trường phải thực qua tổ chức, cá nhân làm trung gian, CTCK người hành nghề mơi giới chứng khốn Vì vậy, mơi giới chứng khốn nghề độc quyền lịch sử pháp luật thừa nhận, bảo hộ quy định rõ luật chứng khoán Mơi giới chứng khốn hiểu hoạt động cơng ty chứng khốn nhân viên mơi giới tương quan chặt chẽ với với đối tác chung khách hàng – NĐT, để tác động vào vận hành phát triển TTCK Theo luật chứng khoán 2006 2010 định nghĩa: “Mơi giới chứng khốn việc làm trung gian thực mua, bán chứng khoán cho khách hàng” Ở đây, xem xét hoạt động môi giới giao dịch kinh doanh CTCK, CTCK đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua chế giao dịch SGDCK hay thị trường OTC mà khách hàng phải chịu trách nhiệm kết đưa định giao dịch 1.1.1.2 Vai trò hoạt động mơi giới Đối với nhà đầu tư:  Cung cấp thông tin,tư vấn giảm thiểu phí giao dịch cho khách hàng: Với vai trò trung gian mình, nhà mơi giới giúp cho trình giao dịch trở nên đơn giản, giúp người mua người bán (khách hàng nói chung) có nhu 101 giảm bớt phần doanh thu công ty việc giảm bớt khoản phải thu mang đến an tồn lâu dài cho cơng ty: rủi ro không lường trước xảy thị trường, kéo theo thiệt hại nặng nề nhà đầu tư sử dụng margin, việc “bỏ chạy lấy người” hồn tồn xảy ra, cho vay nhiều mà giải chấp tài sản đảm bảo khơng đương nhiên khoản thiệt hại phải gánh chịu lớn - Thứ hai, hạn chế việc ưu tiên cấp margin tỷ lệ biên lớn cho khách hàng lớn: đặt tỷ lệ mức an tồn (có thể khách hàng thông thường tỷ lệ cho số mã cụ thể có khoản cao thị trường) theo sở cơng thức tính tốn tài sản đảm bảo thường xuyên theo tình hình biến động thị trường Thương vụ cổ phiếu AAA năm 2011 JVC năm 2015 HNG năm 2016 sàn HNX HOSE học đắt giá ưu tiên cấp margin mức cho khách hàng VIP mà khơng xem xét đến tình hình chung cổ phiếu thị trường dẫn đến thiệt hại nặng nề mà người gánh chịu không khác lại phận mơi giới BSC Thay ưu đãi mang tính rủi ro cao này, mơi giới cung cấp cho khách hàng dịch vụ ưu đãi, chăm sóc riêng khác đội ngũ tư vấn riêng, phân tích chuyên sâu hay số sản phẩm ưu đãi khác riêng công ty cho khách lớn, điều vừa giúp hạn chế rủi ro, vừa tăng thêm tính chun nghiệp cho hoạt động mơi giới - Thứ ba, môi giới phải yêu cầu khách hàng mà cấp margin tốn đủ hạn khoản vay theo thời hạn hợp đồng (thông báo thường xuyên liên tục cho khách hàng), tránh tình trạng nhiều khách hàng có nợ hạn, mặt gây thiệt hại cho khách hàng khoản nợ hạn bị tính lãi suất hạn cao, mặt khác mơi giới bị uy tín khách hàng cho khơng thơng báo kịp thời với ý định để khoản phạt hạn ngày tăng ảnh hưởng đến tình hình tài chung cơng ty phải trích lập dự phòng nhiều để tránh tổn thất - Thứ tư, phận mơi giới cần có tiêu chí thống cho để đánh giá, sàng lọc khách hàng trước cấp margin cho họ, Để hạn chế phức tạp, chồng chéo nhiều mảng công việc nhân viên mơi giới, cơng ty xây dựng thêm đội ngũ chuyên viên chuyên đánh giá tín dụng khách hàng, sử dụng phương pháp chuyên nghiệp đánh giá tín dụng, hỗ trợ cho 102 phận môi giới việc kiểm sốt khách hàng đưa định đắn trước cấp margin cho khách hàng 3.2.1.5 Đẩy mạnh việc thực thi quản trị rủi ro hoạt động môi giới BSC Trong phát triển không ngừng thị trường tài nói chung TTCK nói riêng với mức độ đại hóa ngày cao, u cầu thiết để cơng ty tồn lớn mạnh xây dựng hệ thống công nghệ tương xứng người chuyên nghiệp để xử lý vấn đề liên tục nảy sinh Việc đầu tư phát triển công nghệ người yếu tố then chốt mặt làm giảm thiểu rủi ro cho hoạt động môi giới, mặt khác thể lớn mạnh uy tín, hình ảnh tồn phận mơi giới công ty Để giảm thiểu rủi ro hoạt động hoạt động môi giới, cần đưa số giải pháp để giải vấn đề tồn tại: •Chú trọng xây dựng hệ thống cơng nghệ tốt nữa, cần giải pháp thay nhanh chóng lỗi công nghệ xảy ra, tác động xấu đến hoạt động nhân viên môi giới tồn cơng ty cần thiết đầu tư thêm hệ thống quản lý, máy chủ dự bị, sẵn sàng sử dụng trường hợp hệ thống gặp cố hay bị tải •Tổ chức đào tạo kiểm tra thường xuyên cho nhân viên môi giới (hàng tháng, hàng q chí hàng tuần) thị trường với tiềm phát triển lớn Việt Nam số lượng sản phẩm tương lai xuất nhiều việc đào tạo mặt tăng tính chun nghiệp cho mơi giới, mặt khác giúp tránh khỏi lỗi khơng đáng có, gây ảnh hưởng đến hoạt động, hình ảnh mơi giới, cơng ty khách hàng •Tiếp tục hồn thiện, bổ sung bước quy trình kiểm sốt nội hoạt động mơi giới, tránh sai sót thị trường ln ln biến động với việc xuất ngày nhiều sản phẩm mới, công việc nhân viên môi giới nhiều áp lực cao, sai sót điều khó tránh khỏi, để giảm thiểu bớt áp lực kiểm sốt chặt chẽ cơng việc họ, cần hệ thống kiếm soát đủ mạnh, đủ chắn ln cập nhật phù hợp •Khơng đào tạo sàng lọc, việc giữ chân môi giới giỏi quan trọng cần có chế độ đãi ngộ riêng cho mơi giới thơng qua: phân lớp rõ ràng môi giới để tạo mơi trường làm việc có tính phấn đấu nhiệt 103 huyết cao, giúp môi giới thấy mục tiêu cho mình, trung thành với cơng việc có Ngồi số giải pháp phân mơi giới áp dụng biện pháp phân chia đo lường rõ ràng tiêu rủi ro hoạt động thành công tập đồn tài hùng mạnh giới nước, áp dụng đắn, phù hợp với quy mô mục tiêu phát triển Một số mơ hình áp dụng phù hợp Việt Nam Sơ đồ 3.3 Mơ hình mối quan hệ thành phần rủi ro hoạt động (Nguồn: http://www.sbv.gov.vn) 104 Bảng 3.1: Bảng thống kê số tiêu đo lường rủi ro hoạt động (Nguồn: http://www.sbv.gov.vn) 3.2.2 Các giải pháp hỗ trợ 3.2.2.1 Xây dựng hệ thống thông tin riêng cho BSC Xây dựng hệ thống thu thập thơng tin chun nghiệp, xác minh bạch chung cho tồn bộ phận mơi giới Nguồn thông tin từ tổng hợp phận chuyên theo sát thị trường, theo sát công ty, phận chuyên săn tin, sàng lọc thông tin theo mảng riêng biệt tổ chức tài lớn giới để tự tổng hợp với độ xác cao, giúp nhân viên mơi giới có sở chắn thơng qua tờ báo mạng qua thông tin phân tích thơng thường Từ đánh giá nhân viên mơi giới có phần thống nhất, chun môn cao 105 Xây dựng hệ thống định lượng rủi ro tự động với việc đầu tư thêm cho hạ thầng kỹ thuật, nghiên cứu phát triển hệ thống phần mệm định lượng chuyên nghiệp áp dụng mơ hình VaR (Value at Risk) có chức định lượng rủi ro liên tục cho danh mục khách hàng, chức cảnh báo rủi ro tự động giúp nhân viên mơi giới tư vấn, cảnh báo lúc cho khách hàng tương xứng với mức độ chấp nhận rủi ro ban đầu họ chấp nhận Hơn nữa, hệ thống xây dựng danh mục thị trường tối ưu thời điểm định, giúp mơi giới đưa tư vấn, khuyến nghị cho danh mục đầu tư khách hàng mà quản lý Đồng thời, Giám đốc Công nghệ thông tin BSC trụ sở chính, chi nhánh BSC chịu trách nhiệm quản trị rủi ro liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin công ty, chi nhánh Giám đốc Cơng nghệ thơng tin BSC trụ sở chính, chi nhánh BSC phải đảm bảo: - Xây dựng hệ thống Phần cứng hoạt động liên tục, hiệu Có đầy đủ thiết bị phương án dự phòng đảm bảo cho hệ thống hoạt động liên tục, đặc biệt thời gian giao dịch để không làm ảnh hưởng đến giao dịch khách hàng - Xây dựng Phần mềm ứng dụng tiện ích, hiệu cho khách hàng Tự động hóa tối đa quy trình nghiệp vụ nội BSC - Xây dựng hệ thống đường truyền liệu thông suốt, hiệu đảm bảo cho giao dịch khách hàng BSC Các đường truyền quan trọng phải có đường truyền dự phòng 02 nhà cung cấp khác - Xây dựng giải pháp bảo mật đảm bảo an toàn cho giao dịch, liệu BSC khách hàng Luôn cập nhật giải pháp bảo mật tiên tiến - Lưu trữ liệu đầy đủ theo quy định Đảm bảo liệu quan trọng phải lưu lưu giữ 03 địa điểm khác - Luôn cập nhật xu hướng công nghệ để tránh rủi ro xu hướng công nghệ ảnh hưởng đến hoạt động BSC - Nỗ lực tối đa xây dựng đội ngũ cán cơng nghệ có trình độ cao chuyên môn nghiệp vụ, đề cao đạo đức nghề nghiệp tôn trọng giá trị BSC 106 3.2.2.2 Cải tiến hệ thống IT có BSC Từ thành lập, BSC chọn giải pháp nhà cung cấp FSS Đây phần mềm sử dụng nhiều năm nước có thị trường chứng khoán phát triển như: Anh, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông thiết kế mở, dễ nâng cấp phát triển mở rộng, cho phép BSC phát triển sản phẩm mới, dịch vụ Việt Nam Hiện có nhiều dịch vụ sử dụng giới chưa ứng dụng Việt Nam Đây lý khiến BSC định “đi tắt đón đầu” cơng nghệ lĩnh vực chứng khốn Đồng thời, coi bước khởi đầu để BSC chuẩn bị sẵn sàng nội lực, chủ động tiếp cận hội nhập sâu với thị trường chứng khoán quốc tế Tuy giải pháp ngoại nhập có ưu điểm xây dựng nhà cung cấp quốc tế có nhiều năm kinh nghiệm cần phải điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu quản lý riêng biệt thị trường chứng khoánViệt Nam Với giải pháp phần mềm tính ưu việt phù hợp với trình độ cán kỹ thuật Việt Nam Vì vậy, định đầu tư giải pháp nước ngồi BSC phải chắn rằng, đội ngũ cán nghiệp vụ, cán kỹ thuật làm chủ giải pháp công nghệ trước chuyên gia nước nước Bên cạnh đó, việc sử dụng phần mềm nước ngồi khiến nhiều nội dung khơng thể Việt hóa, gây bất lợi cho nhà đầu tư giao dịch Cụ thể trường hợp báo lỗi sai mật khẩu, đặt lệnh mà tài khoản không đủ tiền, đặt lệnh mà tài khoản khơng đủ chứng khốn, tình trạng lệnh đặt vào hệ thống…Các câu lệnh hoàn toàn tiếng Anh nên nhiều nhà đầu tư thực thao tác nhiều lần mà không hiểu lỗi giao dịch Đồng thời, muốn cải tiến sản phẩm dịch vụ để phù hợp với thị trường Việt Nam phải tổn nhiều thời gian cơng sức so với việc sử dụng phàn mềm nội… 3.2.2.3 Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo cán Hoạt động mơi giới chứng khốn hiểu theo cách đầy đủ phải bao gồm việc tiếp xúc khách hàng, cung cấp thông tin cần thiết, hướng dẫn, giải thích cho khách hàng, đưa lời tư vấn sở báo cáo nghiên cứu phân tích lý thuyết kết hợp với thực tế thị trường, thực lện giao dịch cho khách hàng sau tiếp tục có mối quan hệ, quan tâm đến khách hàng 107 Để thực tốt cơng việc đòi hỏi cơng ty phải có đội ngũ nhân viên mơi giới đủ số lượng, mạnh chất lượng Tuy năm qua, hoạt động mơi giới chứng khốn BSC đạt số thành tựu, đa số nhân viên môi giới có chứng hành nghề, sâu nghiệp vụ Nhưng theo phân tích nhân viên mơi giới chứng khốn cơng ty thiếu kỹ hành nghề mơi giới chứng khốn dẫn đến tư vấn khách hàng khơng hiệu phù hợp Do đó, để nâng cao chất lượng tư vấn hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cần phải tổ chức lớp đào tạo kỹ hành nghề mơi giới chứng khốn như: kỹ truyền đạt thơng tin, tạo lập lòng tin với khách hàng, kỹ khai thác thơng tin để đưa sản phẩm tư vấn phù hợp với khách hàng 3.2.2.4 Định kỳ đột xuất kiểm tra việc thực quy tắc quản trị rủi ro Trưởng ban pháp chế Kiểm soát nội tổ chức thực kế hoạch kiểm soát nội hàng năm kiểm soát đột xuất đặc biệt theo yêu cầu Tổng giám đốc Phạm vi, chu kỳ phương pháp kiểm sốt, quy trình kiểm sốt phải đảm bảo kết kiểm soát phản ánh thực trạng nội dung kiểm sốt - Căn quy mơ, tăng trưởng, mức độ rủi ro hoạt động nguồn lực có, Trưởng ban pháp chế Kiểm soát nội xây dựng kế hoạch kiểm soát nội hàng năm - Kế hoạch kiểm soát nội hàng năm phải đáp ứng yêu cầu sau: + Định hướng theo mức độ rủi ro: nghiệp vụ đơn vị, phận điều hành, tác nghiệp có rủi ro phải kiểm sốt năm lần; + Đảm bảo tính tồn diện: tất quy trình nghiệp vụ, đơn vị, phận điều hành, tác nghiệp BSC kiểm sốt; + Phải dự phòng quỹ thời gian để thực kiểm soát đột xuất có yêu cầu Tổng giám đốc, có thơng tin dấu hiệu sai phạm, dấu hiệu rủi ro cao đối tượng kiểm soát + Có thể điều chỉnh có thay đổi quy mô hoạt động, diễn biến rủi ro hay nguồn lực có 108 - Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, kế hoạch kiểm soát nội cho năm tới phải gửi cho Tổng giám đốc, đồng thời gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước theo tiến độ yêu cầu Trưởng phòng Kiểm soát nội báo cáo đột xuất theo quy định sau: - Báo cáo cho Tổng Giám đốc phát sai phạm nghiêm trọng nhận thấy có nguy rủi ro cao ảnh hưởng xấu đến hoạt động BSC - Thông báo kịp thời cho Người điều hành đơn vị có hoạt động kiểm soát tồn nêu báo cáo kiểm sốt khơng sửa chữa khắc phục kịp thời sau khoảng thời gian thích hợp - Sau thông báo cho Người điều hành đơn vị có hoạt động kiểm sốt theo Khoản điều này, tồn chưa sửa chữa khắc phục phải báo cáo kịp thời văn cho Tổng Giám đốc BSC 3.2.2.5 Nâng cao nhận thức quản trị rủi ro Như phần trước ta thấy cơng tác kiểm sốt nội văn hóa BSC hoạt động mơi giới BSC tốt chưa có rủi ro đạo đức xảy Tuy nhiên để tránh rủi ro tiềm ẩn sau này, phận mơi giới nên đưa thêm cho số giải pháp để phòng ngừa : - Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu phận với trách nhiệm mức lương xứng đáng để họ tận tụy với công việc Tạo lập chế kiểm tra chéo chặt chẽ, tránh gian lận, bao che dung túng để làm việc xấu xảy ra, gây ảnh hưởng đến hình ảnh phận cơng ty - Chế độ thưởng phạt rõ ràng, thưởng cho môi giới nhiệt huyết, tận tâm với công việc, thưởng cho môi giới phát hiện, báo cáo kịp thời gian lận nhân viên môi giới khác làm gây ảnh hưởng tới hoạt động chung Phạt nặng hành vi trái với văn hóa cơng ty, trái đạo đức nghề nghiệp- nhẹ cắt lương thưởng, nặng đuổi việc nhờ đến quan chức việc q nghiêm trọng ngồi tầm kiểm sốt công ty thao túng tài khoản khách hàng gây tổn thất nghiêm trọng 109 3.3 KIẾN NGHỊ VỚI UBCKNN - Trong khoảng thời gian phát triển 16 năm TTCK Việt Nam, nhà làm luật, nhà điều hành thị trường đưa nhiều biện pháp để ngày cải thiện, phát triển thị trường phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế đất nước phát triển kinh tế giới Tuy nhiên, khoảng thời gian 10 năm dường chưa đủ để đưa giải pháp để giải tất tồn thị trường mà đặc biệt mảng hoạt động tổ chức tài mơi giới Vì vậy, khóa luận đưa số đề xuất để hạn chế rủi ro phát triển quản trị rủi ro hoạt động môi giới mà chất tạo điều kiện cho nhà đầu tư hạn chế rủi ro cho họ chứng khốn phù hợp với tình hình phát triển TTCK Việt Nam 3.3.1 Xây dựng tổ chức quản trị rủi ro độc lập Từ xuất đến nay, sản phẩm margin trở thành sản phẩm thiếu khách hàng, vừa tạo điều kiện đáp ứng nhanh chóng nguồn vốn cho khách hàng, khoản doanh thu từ sản phẩm thường hạch toán vào doanh thu khác ta để ý thấy khoản doanh thu khác BSC chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu Tuy nhiên, hoạt động mà môi giới phải lách luật để cung cấp cho khách hàng, tỷ lệ tài sản đảm bảo hay phí vay sản phẩm tỷ lệ margin BSC tự đưa để môi giới tư vấn cho khách hàng, khơng trường hợp có cơng ty phí thấp, lơi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ, khiến thị phần môi giới họ tăng vọt thực tế rủi ro tăng theo Do cần khung pháp lý thống mặt giúp bảo vệ nhà đầu tư BSC, mặt khác tránh rủi ro “không tên” sau Hoạt động quản trị rủi ro bắt buộc BSC, hoạt động có phát triển, đắn cao hay không dựa vào xoay sở vận hành BSC, chưa có khn mẫu chung chưa có quy định bắt buộc để thực hoạt động Càng ngày thị trường phát triển rủi ro liên tiếp nảy sinh, khơng trước đón đầu thị trường phát triển mạnh, rủi ro khó lường Do cần khung chuẩn quản trị rủi ro, chi tiết hóa cho hoạt động cần thiết 110 môi giới để BSC áp dụng đắn hoạt động mình, tạo điều kiện hình thành BSC chuyên nghiệp TTCK phát triển 3.3.2 Tạo môi trường cho hoạt động QTRR diễn thuận lợi Để thực thành cơng biện pháp kiểm sốt nội đòi hỏi BSC phải có mơi trường kiểm soát đáp ứng số điều kiện chung: (1) Một mơi trường văn hố nhấn mạnh đến trực, giá trị đạo đức phân cơng trách nhiệm rõ ràng; (2) Quy trình hoạt động quy trình kiểm sốt nội xác định rõ ràng văn truyền đạt rộng rãi nội công ty; (3) Các hoạt động rủi ro phân tách rõ ràng nhân viên khác nhau; (4) Tất giao dịch phải thực với uỷ quyền thích hợp; (5) Mọi nhân viên phải tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ; (6) Trách nhiệm kiểm tra giám sát phân tách rõ ràng; (7) Định kỳ tiến hành biện pháp kiểm tra độc lập; (8) Mọi giao dịch quan trọng phải ghi lại dạng văn bản; (9) Định kỳ phải kiểm tra nâng cao hiệu biện pháp kiểm soát nội 3.3.3 Nâng cao chất lượng thông tin quản trị rủi ro Thông tin nhân tố vô quan trọng giúp mơi giới nắm bắt, phân tích, cung cấp cho khách hàng để khách hàng hiểu, nắm bắt dễ dàng từ Tuy nhiên việc chưa minh bạch thông tin, chưa có nguồn thơng tin đáng tin cậy, việc nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ người nắm bắt thông tin sau gây nhiều thiệt hại cho họ Một thị trường mà tất thành viên tham gia bình đẳng phát triển bền vững, cần phải có biện pháp mạnh tay để giải vấn đề 3.3.4 Xây dựng hệ thống liệu để cung cấp thơng tin nhanh chóng, đầy đủ, xác Hệ thống quản trị rủi ro đòi hỏi đồng hạ tầng công nghệ thông tin sở liệu UBCK cần xây dựng hệ thống thơng tin đồng bộ, có khả lưu trữ liệu đa chiều theo lịch sử Một điểm lưu ý quan trọng chất lượng thông tin/dữ liệu phải tốt Muốn vậy, việc tăng cường quản lý nhà nước minh 111 bạch thông tin , công tác nhập liệu phận liên quan phải cập nhật lưu đầy đủ, chuẩn xác Đây tiền đề CTCK đẩy mạnh cung cấp dịch vụ đến khách hàng tiềm tốt hơn, chuyên nghiệp 3.3.5 Thống quy trình quản trị rủi ro CTCK Từ đánh giá rủi ro đến kế hoạch hành động 80% cơng việc phòng quản trị rủi ro Còn giai đoạn đầu, xây dựng tảng, huấn luyện kỹ thuật, để quảng bá đồng văn hóa quản trị rủi ro, CTCK nhờ nhà tư vấn Vấn đề quảng bá văn hóa quản trị rủi ro phổ biến, nên cho rằng, việc thuê nhà tư vấn hỗ trợ Cơng ty khơng phải trả phí q cao, mức phí tư vấn chấp nhận để tạo tảng cho quản trị rủi ro Sau đó, CTCK tiếp tục phát triển hệ thống Đó nhận thức lãnh đạo cao công ty chuyển tải nhận thức đến tồn cấp quản lý bên Nếu khơng có tâm này, quy trình xây dựng khơng thực thi 112 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua nghiên cứu chương 3, luận văn trình bày định hướng, mục tiêu hoạt động BSC nâng cao hiệu quản trị rủi ro hoạt động môi giới năm tới xác định rõ định hướng giữ vững mở rộng lượng khách hàng định hướng phát triển quan trọng chiến lược xây dựng BSC thành cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt Nam Trên sở kế thừa kết nghiên cứu chương trước, chương đưa đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro hoạt động mơi giới Tóm lại, hệ thống giải pháp đề cập đến việc nâng cao hiệu quản trị điều hành, xây dựng hệ thống thơng tin, hồn tiện quy trình quản trị rủi ro, tăng cường công tác giáo dục cán bộ, định kỳ kiểm tra việc thực nguyên tắc quản trị rủi ro nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro để BSC thực nơi khách hàng đặt niềm tin 113 KẾT LUẬN TTCK Việt Nam giai đoạn đầu phát triển hoạt động mơi giới đóng vai trò ngày quan trọng hơn, khơng hoạt động chủ chốt BSC mà cầu nối, thúc đẩy trình luân chuyển vốn giúp TTCK nước ta ngày phát triển Trong phát triển khơng ngừng, mn hình mn vẻ rủi ro xảy tất lẽ dĩ ngẫu Tuy nhiên để đối phó với rủi ro điều quan trọng làm để tránh hồn tồn rủi ro (vì thị trường phát triển, muốn thu lợi nhuận đương nhiên phải đương đầu với rủi ro), mà phải làm để hạn chế rủi ro xuống mức thấp chấp nhận được, phù hợp với mức sinh lời thu Có thể khẳng định BSC quản trị rủi ro hoạt động môi giới tốt cơng ty có định hướng phát triển tốt, lớn mạnh bền vững tương lai Để tồn tại, phát triển vươn lên BSC hàng đầu hoạt động mơi giới tương lai, nâng cao uy tín khách hàng đối tác thị trường, BSC thực cần nhiều nỗ lực cơng tác kiểm sốt rủi ro hoạt động mơi giới với việc hạn chế nhân tố rủi ro lớn, xây dựng hệ thống kiểm soát chuyên nghiệp, phân cấp rõ ràng nữa, việc quản trị rủi ro cần phải yếu tố then chốt khơng hoạt động mơi giới mà hoạt động khác công ty( tự doanh, tư vấn đầu tư hay tư vấn doanh nghiêp…) Chỉ khắc phục tồn BSC phát triển lớn mạnh, bền vững biến động thị trường tạo sở vững cho hoạt động mở rộng công ty sau này, vươn lên thành định chế tài ngang tầm châu lục giới 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Báo cáo tài năm 2014 2015 Cơng ty chứng khốn Bộ Tài (2008), Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 việc sửa đổi, bổ sung số điều “Quy chế tổ chức hoạt động Cơng ty chứng khốn” Bộ Tài (2012), Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán TS Trần Thị Thái Hà (2000), Một số vấn đề hình thành phát triển nghề mơi giới chứng khốn, UBCKNN PTS Đinh Xuân Hạ (1999), Quản lý nghiệp vụ giao dịch thị trường chứng khoán,NXB Thống kê TS Đào Lê Minh (2002), Những vấn đề Chứng khoán Thị trường chứng khoán, Nxb Chính trị Quốc gia Quốc hội khóa XII (2010), Luật sửa đồi bổ sung “Luật chứng khoán 2006” số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 Sở Giao dịch chứng khốn TP Hồ Chính Minh (2007), Lộ trình phát triển cơng nghệ thơng tin Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án phát triển TTCK Việt năm đến 2010 tầm nhìn đến 2020 10 GS Lê Văn Tư (2004), Thị trường Chứng khoán, Nxb Thống kê 11.Quyết định 105/QĐ- UBCK việc ban hành quy chế hướng dẫn thiết lập vận hành hệ thống QTRR Cơng ty chứng khốn ban hành 26/02/2013 12 Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thành lập hoạt động cơng ty chứng khốn ngày 30/11/2012 13 Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định Quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng ban hành ngày 26/07/2012 115 Tài liệu trực tuyến www.bsc.com.vn www.baoviet.com.vn www.bvsc.com.vn www.cafef.vn www.fpts.com.vn www.hastc.org.vn www.laodong.com www.mof.gov.vn www.moi.gov.vn 10 www.mpi.gov.vn 11 www.ssc.gov.vn 12 www.thanglongsc.com.vn 13 www.tinnhanhchungkhoan.com 14 www.tuoitre.com.vn 15 www.vinaotc.com 16 www.vndirect.com.vn ... trạng quản trị rủi ro hoạt động môi giới Công ty cổ phần Chứng khoán BSC Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro hoạt động mơi giới chứng khốn Cơng ty cổ phần Chứng khoán BSC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG... trị rủi ro 24 1.3.3 Bài học kinh nghiệm: 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ... VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CƠNG TY CHỨNG KHỐN 1.1 RỦI RO HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN 1.1.1 Hoạt động mơi giới chứng khốn 1.1.1.1 Khái niệm mơi giới chứng khốn Cùng với phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam , luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam , CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, Sơ đồ 1.1: Quy trình hoạt động môi giới tại CTCK, Sơ đồ 1.2: Quy trình quản trị rủi ro, Giảm thiểu rủi ro, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, Mô hình tổ chức, Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức BSC, Biểu đồ 2.7: Cơ cấu rủi ro tại các CTCK, Sơ đồ 2.2 Quy trình quản trị rủi ro tại BSC, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, Sơ đồ 3.2: Quy trình quản trị rủi ro đề xuất đối với BSC, Bảng 3.1: Bảng thống kê một số chỉ tiêu đo lường rủi ro hoạt động chính

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm