luận văn thạc sĩ quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh bắc giang

140 57 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:28

NGUYỄN NGỌC DIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN NGỌC DIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG LỚP: CH 20B - QLKT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN NGỌC DIỆP QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI XUÂN NHÀN HÀ NỘI, NĂM 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang” tơi thực Các tài liệu, số liệu, dẫn chứng mà sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng thân tơi thu thập, xử lý mà khơng có chép khơng hợp lệ Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm nội dung cam đoan Hà Nội, tháng 06 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Diệp ii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Thương mại, Thầy Cô giáo, Khoa Sau đại học tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS,TS Bùi Xuân Nhàn tận tình hướng dẫn em hồn thành luận văn tốt nghiệp Song với thời gian kiến thức hạn chế, kết luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót mong Q thầy, bạn học viên đóng góp ý kiến để luận văn em hồn thiện Em xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo UBND Tỉnh, cán bộ, nhân viên Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang ban ngành liên quan Tỉnh giúp em thu thập, tổng hợp đánh giá cách tổng quan thông tin, số liệu thực tế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn Tỉnh để từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Diệp iii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan .3 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài 11 Kết cấu luận văn .11 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 12 1.1 Khái niệm vai trò vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng bản……………………………………………………………………………… 12 1.1.1 Khái niệm đặc điểm đầu tư xây dựng .12 1.1.2 Khái niệm đặc điểm vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 15 1.1.3 Vai trò vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng 19 1.2 Nội dung quản lý nhà nước vốn ngân sách đầu tư xây dựng ……………………………………………………………………………21 1.2.1 Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nước vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng .21 1.2.2 Nguyên tắc quản lý cấp phát vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước… ………………………………………………………………… 26 1.2.3 Nội dung quản lý nhà nước vồn ngân sách đầu tư xây dựng 28 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước .40 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 40 1.3.2 Các nhân tố khách quan 42 iv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 – 2015 .45 2.1 Khái quát điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 45 2.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Giang 45 2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 48 2.2 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015 .51 2.2.1 Việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Bắc Giang 51 2.2.2 Việc lập dự toán vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang 61 2.2.3 Việc chấp hành dự toán vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng 65 2.2.4 Việc toán vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng bản…………………………………………………………………………… 79 2.2.5 Việc thực công tác tra, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án đầu tư xây dựng 83 2.3 Đánh giá chung 86 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân .86 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân….………………………………………… 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020 98 3.1 Định hướng đạo đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 98 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020 .98 3.1.2 Định hướng đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 103 v 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang 107 3.2.1 Hoàn thiện văn pháp lý tỉnh Bắc Giang có liên quan đến quản lý chi NSNN đầu tư XDCB 107 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN .108 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác tư vấn lập báo cáo đầu tư, lập dự án thẩm định dự án 110 3.2.4 Tổ chức thực tốt chủ trương đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN 111 3.2.5 Hồn thiện cơng tác nghiệm thu, bàn giao tiếp nhận vận hành kết đầu tư 114 3.2.6 Nâng cao lực trình độ chuyên môn đội ngũ cán quản lý chi NSNN đầu tư XDCB tỉnh Bắc Giang………………………………116 3.2.7 Một số giải phác khác nhằm tăng cường quản lý chi NSNN đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Bắc Giang .117 3.3 Kiến nghị 119 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành trung ương 119 3.3.2 Kiến nghị với HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ đoàn thể nhân dân cấp 121 3.3.3 Kiến nghị với nhà thầu xây lắp, đơn vị tư vấn có hoạt động địa bàn tỉnh 122 KẾT LUẬN 123 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Từ viết tắt CB-CC Cán công chức CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa vi KBNN Kho bạc nhà nước NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước NSTW Ngân sách trung ương TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng vii DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang Bảng 2.1: Kết tiêu KT – XH chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015 50 Bảng 2.2: Vốn đầu tư XDCB vốn NSNN so với tổng vốn đầu tư 52 toàn xã hội địa bàn tỉnh Bắc Giang Bảng 2.3: Cơ cấu vốn đầu tư XDCB từ NSNN giai đoạn 2011 – 2015 54 Bảng 2.4: Tình hình chi NSNN cho đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Bắc 57 Giang Bảng 2.5: Giá trị TSCĐ huy động vốn NSNN địa bàn tỉnh Bắc 59 Giang giai đoạn 2011 – 2015 Bảng 2.6: Kết khảo sát thực trạng lập dự toán chi NSNN 64 đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Bắc Giang Bảng 2.7: Số lượng, trình độ chun mơn CBCC trực tiếp làm 70 cơng tác kiểm sốt, toán vốn đầu tư XDCB KBNN tỉnh Bắc Giang Bảng 2.8: Tình hình kiểm sốt, tốn vốn đầu tư XDCB từ NSNN 73 KBNN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015 Bảng 2.9: Số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB tỉnh Bắc Giang giai đoạn 75 2011 – 2015 10 Bảng 2.10: Kết từ chối toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN 76 KBNN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015 11 Bảng 2.11: Kết khảo sát chấp hành chi vốn NSNN đầu tư 78 XDCB địa bàn tỉnh Bắc Giang 12 Bảng 2.12: Tình hình giảm trừ tốn vốn đầu tư XDCB 80 13 Bảng 2.13: Kết khảo sát toán vốn NSNN đầu tư 82 XDCB địa bàn tỉnh Bắc Giang viii 14 Bảng 2.14: Kết khảo sát thực tra, kiểm tra, đánh giá 84 15 chương trình, dự án đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Bắc Giang Bảng 2.15: Kết khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vốn 86 17 NSNN đầu tư XDCB Bảng 3.1: Các tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Bắc Giang giai 101 18 đoạn 2016 -2020 Bảng 3.2: Kế hoạch vốn NSNN cho đầu tư XDCB giai đoạn 2016 – 2020 105 115 trình xây dựng hoàn thành phép đưa vào sử dụng chủ đầu tư nghiệm thu + Nhà thầu thi công xây dựng phải tự tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, đặc biệt công việc, phận bị che khuất… trước chủ đầu tư nghiệm thu + Việc bàn giao cơng trình phải đảm bảo thực theo quy định, cơng trình phải đảm bảo an toàn vận hành, khai thác - Chú trọng công tác đào tạo chuyển giao tri thức quản lý vận hành cơng trình cho đối tượng thụ hưởng Đối tượng thụ hưởng đích cuối mà dự án đầu tư hướng tới đối tượng có tác động lớn đến hiệu đầu tư dự án Do vậy, trình lập dự án cần phải đưa việc đào tạo, chuyển giao tri thức quản lý nâng cao ý thức trách nhiệm sản phẩm dự án cho đối tượng thụ hưởng đối tượng khác có liên quan đến q trình quản lý sử dụng cơng trình đầu tư xây dựng vào nội dung dự án, dự kiến giải pháp, biện pháp đào tạo phù hợp, thuê tổ chức tư vấn thực việc này; tiến tới hình thành ý thức, trách nhiệm cộng đồng sản phẩm dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN từ phát huy nâng cao hiệu dự án đầu tư - Bố trí đủ kinh phí tu, bảo dưỡng cơng trình kế hoạch vốn hàng năm Hiệu dự án đầu tư xem xét đánh giá theo tiêu thức tuổi thọ cơng trình hiệu suất sử dụng; với chi phí hợp lý mà kéo dài tuổi thọ cơng trình, nâng cao hiệu suất sử dụng, góp phần làm giảm chi phí xã hội khác có liên quan tất yếu nâng cao hiệu dự án đầu tư Do vậy, cần khắc phục tình trạng khơng bố trí đủ kinh phí tu, bảo dưỡng khiến cho cơng trình ngày xuống cấp, chi phí vận hành lớn (việc bảo dưỡng, sửa chữa không đồng bộ, kịp thời góp phần làm giảm chất lượng phục vụ cơng trình); việc bố trí đủ kinh phí tu, bảo dưỡng cơng trình nâng cao hiệu đầu tư, tất nhiên việc bố trí kinh phí phải sở kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ hàng năm duyệt để tránh tình trạng sửa chữa bảo dưỡng mức cần thiết gây lãng phí cho NSNN Ngồi ra, xem xét đến việc yêu cầu bổ 116 sung phương án tu, bảo dưỡng cơng trình sau dự án kết thúc (thời gian, chi phí, nhân lực…) hồ sơ dự án thẩm định phê duyệt đầu tư 3.2.6 Nâng cao lực trình độ chun mơn đội ngũ cán quản lý chi NSNN đầu tư XDCB tỉnh Bắc Giang Nhân tố người quan trọng lĩnh vực, phân tích chương lần chứng minh thực tế rằng: quản lý chi NSNN hiệu chi NSNN đầu tư XDCB chịu ảnh hưởng lớn lực trình độ đội ngũ quản lý, cán công nhân viên làm việc lĩnh vực Do đó, việc tập trung đầu tư cho đào tạo tuyển dụng nguồn nhân lực cho quản lý chi NSNN đầu tư XDCB cấp thiết Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác quản lý đầu tư XDCB: Những cán phải có lĩnh, phẩm chất cách mạng, có chun mơn cao Đối với đồng chí Đảng viên, đặc biệt cán lãnh đạo công tác quản lý đầu tư XDCB cần phải thật tiên phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật lực để hồn thành nhiệm vụ giao, khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ lý luận trị, phải biết lắng nghe tiếp thu ý kiến quần chúng, khắc phục biểu cá nhân độc đoán, chuyên quyền Tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cho chức danh theo quy hoạch cụ thể đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cho chức danh theo quy hoạch Coi trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ đặc biệt cán có trình độ đại học công tác quản lý nhà nước xây dựng, cán chuyên môn quy hoạch, lập dự án, thẩm định, kiểm tra, giám sát cơng trình XDCB Như Garry Becker nhà khoa học giải thưởng Nobel kinh tế năm 1992 khẳng định: “Khơng có đầu tư mang lại nguồn lợi đầu tư vào nguồn nhân lực, đặc biệt đầu tư cho giáo dục” Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người”, “Cơng việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” Do vậy, chăm lo đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho quản lý việc làm cần thiết cấp bách nay, Bắc Giang phải nỗ lực việc đào tạo sử dụng tốt cán làm công tác quản lý đầu tư Cần nhận diện chủ động việc tìm kiếm, sử dụng người giỏi, có sách hợp 117 lý việc sử dụng nguồn nhân lực tốt, áp dụng nguyên tắc chuẩn mực quốc tế khu vực rõ ràng việc sử dụng nguồn nhân lực Trong việc nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán làm công tác quản lý chi đầu tư XDCB, trước mắt tập trung vào số giải pháp sau: - Có chiến lược đào tạo chi tiết đào tạo lại đội ngũ cán quản lý nhà nước lĩnh vực cho phù hợp với đòi hỏi thực tiễn - Cần khuyến khích phát triển đội ngũ tư vấn, giám sát, thiết kế có trình độ theo hướng chun nghiệp hóa, chun mơn hóa theo mạnh người sử dụng cán thơng qua hình thức thi tuyển - Công tác đào tạo bồi dưỡng cán cần phải thực cách thường xuyên, cập nhật kiến thức quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơng trình, đáp ứng u cầu cơng việc, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển ngành giai đoạn - Tiếp tục thực công vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh vận động xây dựng người cán công chức: trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu - Có kế hoạch tuyển dụng thu hút nhân lực có chất lượng cao cho lĩnh vực quản lý đầy khó khăn phức tạp 3.2.7 Một số giải phác khác nhằm tăng cường quản lý chi NSNN đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Bắc Giang - Nâng cao chất lượng tốn vốn đầu tư Cơng tác tốn vốn đầu tư cần phải có phối hợp chặt chẽ, đồng quan cấp phát vốn, toán vốn đơn vị chủ đầu tư, Ban quản lý dự án việc kiểm tra, đối chiếu xác nhận số liệu vốn đầu tư cấp phát, toán cho cơng trình Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm đơn vị nhận thầu việc chủ đầu tư giải dứt điểm vấn đề tồn lại theo hợp đồng ký kết trước hồn thiện hồ sơ tốn Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán thẩm tra, toán vốn trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác thẩm tra Gắn trách nhiệm cá nhân cơng tác tốn vốn kèm với chế độ khen thưởng, kỹ luật rõ 118 ràng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cán thẩm tra toán vốn đầu tư Trong trường hợp cần thiết thuê đơn vị kiểm toán độc lập làm việc để đảm bảo tính xác, khách quan - Giải triệt để tình trạng nợ đọng đầu tư XDCB vốn NSNN Không triển khai dự án chưa đầy đủ thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hành khơng có khả cân đối vốn theo tiến độ duyệt Các dự án khởi công phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch duyệt, có định đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán duyệt theo quy định Quy chế quản lý đầu tư xây dựng Đối với cơng trình có giải phóng mặt khẩn trương tiến hành cơng tác giải phóng mặt bằng, triển khai cơng tác đấu thầu xây lắp cơng tác giải phóng mặt thực 80% khối lượng để không làm ảnh hưởng đến tiến độ xây lắp, tránh tình trạng "vốn chờ cơng trình" Ưu tiên tốn số nợ vốn đầu tư XDCB từ năm trước; trả khoản nợ vay tín dụng ưu đãi để thực chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thơng nông thôn, sở hạ tầng làng nghề, hạ tầng thủy sản; bố trí vốn đầu tư để thực cơng trình chuyển tiếp Sau bố trí vốn thực nhiệm vụ nêu bố trí vốn cho cơng trình khởi cơng Bố trí vốn đầu tư phải lưu ý yêu cầu đảm bảo dự án phê duyệt hoàn thành thời hạn quy định (các dự án nhóm C phải cân đối vốn đầu tư để đảm bảo thời gian thực từ khởi công đến hồn thành khơng q 02 năm; dự án nhóm B tối đa 04 năm) Tăng cường kiểm soát cam kết chi NSNN KBNN tỉnh nhằm hạn chế nợ đọng đầu tư XDCB phát sinh trình chi NSNN cho đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Bắc Giang - Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tra sử dụng vốn đầu tư từ nguồn NSNN Hiện nay, đội ngũ thực kiểm tra, tra sử dụng vốn đầu tư từ nguồn NSNN thiếu hạn chế chất lượng nên hiệu công tác thời gian 119 qua khơng cao; nhằm khắc phục tình trạng cần triển khai thực số giải pháp sau: + Xác định rõ trách nhiệm bên việc triển khai công tác kiểm tra, tra sử dụng vốn Mục đích cơng tác kiểm tra, ngăn ngừa chấn chỉnh hành vi vi phạm pháp luật đơn vị, cá nhân có liên quan + Công tác kiểm tra, tra phải thực cách thường xuyên toàn diện suốt trình thực đầu tư dự án 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành trung ương Mặc dù sử dụng nhiều biện pháp tổng hợp khơng có hỗ trợ từ thay đổi Luật NSNN, văn hướng dẫn thi hành chi NSĐP phương pháp quản lý chi NSNN thời gian tới việc tăng cường quản lý chi NSNN tỉnh Bắc Giang nói riêng tỉnh thành phố khác Việt Nam khó thực Vì vậy, quan chức Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu lý thuyết thực tiễn để đưa phương pháp quản lý chi NSNN đầu tư XDCB hiệu Đặc biệt thay đổi hệ thống Luật pháp quy định pháp lý có liên quan để tăng cường quản lý chi NSĐP nhằm tăng hiệu chi NSNN địa phương Cụ thể sau: Một là, ban hành văn quy phạm pháp luật riêng đầu tư cơng Có nhiều văn pháp luật hướng dẫn thi hành quản lý chi NSNN đầu tư XDCB, dẫn đến tình trạng chồng chéo, áp dụng khơng thống với thực tế Vì vậy, quan quan chức Chính phủ cần rà soát lại văn pháp luật đầu tư công để tham mưu cho Quốc Hội sửa đổi, bổ sung cho hoàn thiện Về lâu dài nên hướng tới ban hành Luật thống đầu tư công, tránh nhiều văn bản, nhiều cách áp dụng gây sơ hở quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN Trong quan trọng quy định rõ trách nhiệm có chế tài đủ mạnh để nâng cao trách nhiệm người định đầu tư Người định đầu tư sai, gây lãng phí, thất phải bị xử phạt hành chính, cắt chức truy cứu trách nhiệm hình Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện hiệu quả, chất lượng dự 120 án, chấm dứt tình trạng giao cho người không đủ điều kiện lực chuyên môn nghiệp vụ thực quản lý dự án Bên cạnh trách nhiệm người quản lý phải nhận quyền lợi rõ ràng, tức họ khuyến khích điều kiện vật chất họ có sáng kiến, phương pháp quản lý tốt làm lợi cho NSNN, điều quy định cụ thể Luật, tùy điều kiện cụ thể mà áp dụng linh hoạt để góp phần nâng cao hiệu quản lý chi NSNN đầu tư XDCB Hai là, phát hành sổ tay quản lý đầu tư cơng Hầu có sổ tay hướng dẫn quản lý đầu tư công (kể Lào, Campuchia) để cán quản lý chi NSNN đầu tư XDCB hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, tránh tình trạng áp dụng sai khơng nắm rõ quy trình điều kiện áp dụng quản lý, tạo sai phạm gây thất thốt, lãng phí vốn ngân sách đầu tư XDCB Hướng dẫn quản lý chi tiết theo giai đoạn dự án đầu tư XDCB Đặc biệt sổ tay nên đưa tiêu chuẩn, tiêu chí để địa phương, ngành, đơn vị tự đánh giá đầu tư cơng từ rút kinh nghiệm cho quản lý có sở cho việc hồn thiện văn pháp lý, giải pháp nhằm tăng cường hiệu chi NSNN đầu tư XDCB Cụ thể, hướng dẫn trình bày dự án dự án cần phải có đầy đủ nội dung sau: - Tên chương trình (dự án) - Mục tiêu dự án - Các công việc cần thực - Chỉ dẫn thực (đầu vào, đầu ra, kết quả): + Tổng quan thực năm trước, mục tiêu cho năm + Mục tiêu cho năm + Mục tiêu cho năm thứ 3, 4… dự án thực dài hạn - Dự tính chi phí (dòng tiền): + Dữ liệu năm trước + Ngân sách cho năm 121 + Ngân sách cho năm sau kết thúc dự án - Những biến cố rủi ro xảy ra: đánh giá rủi ro, nhân tố bên ngồi tác động đến thành cơng dự án Các tiêu hướng dẫn đánh giá dự án cần rõ ràng cụ thể phân tích lợi ích, chi phí Khi có đầy đủ thơng tin để đánh giá, tiêu chí để lựa chọn dự án đầu tư XDCB rõ ràng minh bạch tình trạng xin dự án, dự án hiệu mà lựa chọn để thực gây lãng phí vốn NSNN bị hạn chế Ba là, Chính phủ cần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế Việc ổn định kinh tế vĩ mơ như: kiểm sốt lạm phát, ổn định lãi suất giúp cho địa phương dự báo chắn nguồn thu ngân sách mình, tránh tình trạng bị động nguồn thu khơng đạt dự toán, dự toán chi đầu tư XDCB bị điều chỉnh giá tăng, cơng trình khơng có vốn để tiếp tục thi công dẫn đến chất lượng cơng trình giảm, nợ đọng đầu tư XDCB tăng thu NSNN giảm… Vì vậy, việc ổn định kinh tế vĩ mơ phủ quan trọng, góp phần hạn chế nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình đầu tư XDCB hiệu chi NSNN đầu tư XDCB Bên cạnh đó, giải pháp Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế giúp tỉnh Bắc Giang tăng nguồn thu, chủ động quản lý chi NSNN đầu tư XDCB 3.3.2 Kiến nghị với HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ đoàn thể nhân dân cấp Đề nghị HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ đồn thể nhân dân cấp chủ động, tích cực tham gia thực có hiệu cơng tác giám sát, có giám sát việc thực dự án đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN địa bàn Qua giám sát giúp phát có biện pháp khắc phục kịp thời sai phạm, bất cập quản lý sử dụng vốn NSNN đầu tư XDCB cấp, chủ đầu tư Đề nghị Uỷ ban MTTQ đoàn thể nhân dân tích cực phản biện, thường xun thơng báo ý kiến cử tri vấn đề kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh để UBND tỉnh quan tham mưu có thêm sở trước đề xuất, định 122 dự án, cơng trình đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN đảm bảo dự án lập có hiệu kinh tế - xã hội, đồng thời thuận lợi triển khai thực nhận đồng thuận nhân dân tổ chức trị - xã hội 3.3.3 Kiến nghị với nhà thầu xây lắp, đơn vị tư vấn có hoạt động địa bàn tỉnh Năng lực tính chuyên nghiệp đội ngũ nhà thầu xây lắp đơn vị tư vấn có tác động quan trọng đến chất lượng cơng trình, dự án đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh UBND tỉnh đề nghị đội ngũ nhà thầu xây lắp, đơn vị tư vấn nêu cao đạo đức nghề nghiệp, nỗ lực sáng tạo thực thi công, tư vấn nhằm tạo cơng trình có chất lượng, hiệu kinh tế cao Trong trình thực nhiệm vụ, đề nghị nhà thầu phản ánh kịp thời vướng mắc quan hệ với chủ đầu tư quan chức năng; khó khăn vốn, chế sách, hỗ trợ đào tạo cán chuyên môn, để UBND tỉnh đạo quan liên quan giải kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét định 123 KẾT LUẬN Đầu tư XDCB từ NSNN hoạt động đầu tư vô quan trọng tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, tiền đề để thực CNH – HĐH đất nước Quản lý đầu tư XDCB từ NSNN hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp luôn biến động điều kiện mơi trường pháp lý, chế sách quản lý kinh tế chưa hồn chính, thiếu đồng thay đổi nước ta Vấn đề tăng cường quản lý vốn đầu tư phạm trù tất yếu khách quan đâu, vào lúc nào, nhu cầu đầu tư luôn lớn khả đầu tư Việc tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn tỉnh Bắc Giang góp phần quản lý tốt dự án XDCB sử dụng vốn ngân sách, đáp ứng kịp thời yêu cầu đầu tư XDCB cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân tỉnh Trên sở xác định mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài, luận văn giải nội dung thu kết sau đây: Một là, hệ thống hóa lý luận quản lý dự án XDCB tỉnh: khái niệm đầu tư, đầu tư XDCB từ NSNN, quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN, nội dung quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN, yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Hai là, phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn tỉnh Bắc Giang, từ đánh giá thành cơng, tồn nguyên nhân thực trạng Ba là, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN đia bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 Tuy nhiên, thời gian kinh nghiệp hạn chế nên luận văn tác giả khơng tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận góp ý thầy bạn đọc để đề tài hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Bình (2013), Hồn thiện quản lý nhà nước đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách ngành giao thông vận tải Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Bộ Tài (2003), Luật NSNN văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2007), Thơng tư số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý tốn, tốn vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn NSNN, http.//www.mof.gov.vn, ngày 15/12/2013 Bộ Tài (2011), Thơng tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN, http.//www.mof.gov.vn, ngày 15/10/2013 Bộ Xây dựng (2014), Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí, hợp đồng hoạt động xây dựng giai đoạn 2005-2014, http.//www.xaydung.gov.vn, ngày 15/12/2013 Chính phủ (2009), Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng, http://www.chinhphu.vn, ngày 10/01/2014 Chính phủ (2010), Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 hợp đồng hoạt động xây dựng, http://www.chinhphu.vn, ngày 10/01/2014 Chính phủ (2013), Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ hợp đồng hoạt động xây dưng, http://www.chinhphu.vn, ngày 10/01/2014 Lê Hoằng Bá Huyền (2008), Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bá Thước tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 10 Trần Thi Thúy Hồng (2012), Quản lý chi ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bình Định, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 11 Trần Văn Hồng (2002), Đổi chế sử dụng vốn đầu tư xây dựng Nhà nước, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 12 Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang (2012; 2013; 2014), Báo cáo toán thu, chi ngân sách 2012 - 2014 13 Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang (2012; 2013; 2014), Báo cáo toán vốn đầu tư 2012 - 2014 14 Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang (2012; 2013; 2014), Báo cáo tình hình tốn vốn đầu tư 2012 - 2014 15 Kiểm toán Nhà nước khu vực I (2011), số 245/KVI-TH ngày 14/7/2011, Về việc kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN qua kiểm toán tỉnh Bắc Giang 16 Trần Văn Lâm (2009), Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 17 Phan Thanh Mão (2003), Giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu vốn đầu tư xây dựng từ NSNN địa bàn tỉnh Nghệ An, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 18 Nguyễn Thanh Minh (2011), Quản lý đầu tư cơng địa bàn tỉnh Bình Định, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng 19 Tào Hữu Phùng (2004), Nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng cở bản, Tạp chí Tài (6/440), trang 33 – 37 20 Quốc hội, Luật số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Đầu tư 21 Quốc hội, Luật số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 Ngân sách nhà nước 22 Lê Thế Sáu (2012), Hiệu dự án đầu tư vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Bắc Giang, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 23 Sở Tài Bắc Giang(2014), Báo cáo kết tra tình hình thực sách hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng cấp xã địa bàn tỉnh Bắc Giang 24 Vũ Hồng Sơn (2007), Hoàn thiện công tác quản lý chi vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc kho bạc Nhà nước, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 25 Hoàng Văn Thành (2005), Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu tư từ ngân sách nhà nước, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 26 Cấn Quang Tuấn (2009), Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Thành phố Hà Nội quản lý , Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 27 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 28 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2013), Quyết định ban hành quy định số nội dung quản lý đầu tư xây dựng dự án đầu tư địa bàn tỉnh Bắc Giang 29 Thịnh Văn Vinh Mai Vinh (2012), giáo trình Kiểm tốn đầu tư xây dựng ngân sách, Nhà xuất Tài PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Dành cho cán UBND, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Kho bạc nhà nước quan tham gia quản lý vốn NSNN đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Bắc Giang Để phục vụ đề tài luận văn “Quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang” đề nghị ông/bà trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu vào ô trống tương ứng Phiếu khảo sát sử dụng cho mục đích hoàn thiện luận văn tốt nghiệp cao học với đề tài “Quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang” Đáng giá ông/bà nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang với ảnh hưởng ảnh hưởng nhiều STT Nội dung đánh giá 1 Phần đánh giá Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế xã hội Luật quy định liên quan Khả nguồn lực NSNN Năng lực quản lý người lãnh đạo Trình độ chun mơn đội ngũ cán CNV quản lý chi NSNN đầu tư XDCB Tổ chức máy quản lý chi NSNN đầu tư XDCB Quy trình quản lý vốn NSNN đầu tư XDCB Công nghệ, hệ thống thông tin quản lý chi NSNN đầu tư XDCB Đánh giá ông/bà nội dung sau, với tốt STT Nội dung đánh giá Chu trình dự tốn ngân sách chuỗi logic chặt chẽ Chu trình lập dự toán quy định rõ ràng thời gian quy trình lập dự tốn tn theo hệ thống quy định pháp luật Mức trần ngân sách quy định cho lĩnh vực mức trần khơng dễ bị thay đổi Dự tốn lập dựa việc xem xét tình hình kinh tế - xã hội nguồn ngân sách thực tế Có dự báo nguồn ngân sách cho tổng chi phí dự án cân đối cho năm thực Khơng có cắt giảm tùy tiện chi đầu tư XDCB Các đơn vị lập dự tốn ngân sách tiến độ Có đủ thời gian để thảo luận khoản chi NSNN cho đầu tư XDCB Có ràng buộc hạn chế phát sinh 10 chi đầu tư XDCB Phần vượt dự toán ban đầu dự án 11 không chấp nhận dễ dàng Hệ thống đơn vị sử dụng ngân sách giao nhiệm vụ đảm bảo chi ngân sách 12 không vượt dự toán Thanh toán chi ngân sách cho đầu tư XDCB 13 khơng vượt q giới hạn phân bổ Có hình thức phạt chi ngân sách vượt 14 dự toán đầu tư XDCB Nội dung báo cáo toán ngân sách đơn vị theo nội dung ghi 15 dự toán giao Số liệu sổ sách kế toán, báo cáo tài Phần đánh giá đơn vị cân đối khớp 16 với số liệu chi ngân sách qua KBNN Công tác thẩm định báo cáo toán 17 đơn vị dự toán cấp kịp thời Các đơn vị thực nghiêm túc cơng tác 18 cơng khai tài tốn Có chế tài đơn vị thực chưa tốt cơng tác tốn cơng khai tài 19 Cơ quan trung ương yêu cầu đơn vị sử dụng ngân sách đánh giá chương trình 20 dự án đầu tư XDCB Các kết đánh giá phục vụ cho việc 21 định Người có nhiệm vụ tra chịu trách 22 23 nhiệm kết tra Có hình thức phạt thích hợp có vi phạm Việc kiểm tra, đánh giá thực theo lộ trình thường xuyên tiết kiệm NSNN Câu 3: Theo ông/bà, để tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn tỉnh Bắc Giang cần có giải pháp thời gian tới? ... NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020 98 3.1 Định hướng đạo đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020... SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 Khái niệm vai trò vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng 1.1.1 Khái niệm đặc điểm đầu tư xây dựng 1.1.1.1 Khái niệm đầu. .. Kết cấu luận văn .11 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 12 1.1 Khái niệm vai trò vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng bản ……………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh bắc giang , luận văn thạc sĩ quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh bắc giang , DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT, Bảng 2.9: Số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015, Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan, Kết cấu luận văn, CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, Sơ đồ 1.1: Các bước thực hiện dự án đầu tư XDCB, Kết quả quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sơ đồ 2.6: Hệ số TSCĐ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015, Bảng 2.6: Kết quả khảo sát về thực trạng lập dự toán chi NSNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bảng 2.7: Số lượng, trình độ chuyên môn của CBCC trực tiếp làm công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN tỉnh Bắc Giang, Bảng 2.8: Tình hình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại KBNN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015, Kết quả từ chối thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN tỉnh Bắc Giang, Bảng 2.12: Tình hình giảm trừ trong quyết toán vốn đầu tư XDCB, Có chế tài đối với các đơn vị thực hiện chưa tốt công tác quyết toán và công khai tài chính (5), Bảng 2.15: Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB, CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020, Bảng 3.1: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 -2020, Bảng 3.2: Kế hoạch vốn NSNN cho đầu tư XDCB giai đoạn 2016 – 2020, Nguyễn Thị Bình (2013), Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm