luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng tương tác của một số polyme ưa nước với kim loại nặng

82 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:28

LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Học viên Trần Thị Liên LỜI CẢM ƠN! Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy GS.TS Nguyễn Văn Khơi, Viện Hoá học - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tiếp nhận vào thực tập viện, tận tình hướng dẫn, góp ý động viên tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới NCS Trần Vũ Thắng, cán Viện Hóa học giúp đỡ tơi tận tình q trình thực tập xây dựng báo cáo Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể anh chị phòng Vật liệu polyme Viện Cơng Nghệ Mơi trường đóng góp nhiều ý kiến tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn; thầy Viện Khoa học Công nghệ Môi trường – trường Đại học Bách khoa Hà Nội giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, 18 tháng năm 2014 Học viên Trần Thị Liên DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ AA: Acrylamit DSC: Phân tích nhiệt vi sai quét EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry IR: Phổ hồng ngoại MBA: N,N’- metylenebisacrylamit PAA: Polyacryamit PHA: Poly (hydroxamic axit) PMA: Poly(metylacrylat) TGA: Phân tích nhiệt trọng lượng (ThermalGravimetric Analysic) VHLKHCNVN: Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan ô nhiễm kim loại phương pháp xử lý 1.1.1 Ô nhiễm kim loại nước thải công nghiệp .2 1.1.2 Một số phương pháp xử lý kim loại nước thải 1.1.2.1 Xử lý ô nhiễm kim loại nặng phương pháp hóa - lý 1.1.2.2 Xử lý nhiễm kim loại nặng phương pháp sinh học [16] 14 1.1.3 Vấn đề xử lý kim loại nặng nước thải Việt nam 16 1.2 Tổng quan polyme ưa nước 17 1.2.1 Polyme [23,25] 17 1.2.2 Polyme ưa nước [34] 18 1.2.3 Giới thiệu số polyme ưa nước[3] 18 1.2.3.1 Poly(acrylamit) (PAM) .18 1.2.3.2 Poly(acrylic axit) (PAA) 20 1.2.3.3 Poly(hydroxamic axit) (PHA) 21 1.2.4 Nghiên cứu tương tác polyme ưa nước kim loại nặng 22 1.2.4.1 Liên kết Hydro 22 1.2.4.2 Tương tác tĩnh điện proton polyme ion kim loại [28] 23 1.2.4.3 Liên kết phối trí liên kết tạo phức [9] 23 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết phức polyme – kim loại .25 1.2.6 Ứng dụng polyme làm tác nhân xử lý kim loại nước thải .27 1.2.7 Một số kết nghiên cứu tương tác polyme – kim loại 28 CHƯƠNG II : THỰC NGHIỆM 31 2.1 Hóa chất 31 2.2 Dụng cụ 31 2.3 Phương pháp tổng hợp polyme .32 2.4 Các phương pháp nghiên cứu trình tổng hợp polyme 34 2.4.1 Xác định độ chuyển hố phương pháp chuẩn độ nối đơi 34 2.4.2 Xác định trọng lượng phân tử phương pháp đo độ nhớt 36 2.5 Phương pháp tiến hành tạo phức polyme – kim loại [19,20] 39 2.5.1 Chuẩn bị mẫu polyme – kim loại 39 2.5.2 Xác định hàm lượng kim loại phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lửa (Flame AAS) 40 2.6 Các phương pháp phân tích đánh giá mức độ tương tác polyme – kim loại[2] 40 2.6.1 Xác định nhóm chức đặc trưng phổ hồng ngoại IR, phân tích nhiệt trọng lượng TGA 40 2.6.2 Xác định mức độ tương tác Polyme với ion kim loại 42 CHƯƠNG III : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ thời gian phản ứng đến trình tổng hợp polyme 43 3.2 Quá trình tương tác polyme với ion kim loại .45 3.2.1 Quá trình tương tác poly(acrylamit) với ion kim loại 45 3.2.2 Quá trình tương tác poly(acrylic axit) với ion kim loại .48 3.2.3 Quá trình tương tác poly(hydroxamic axit) với ion kim loại 50 3.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới trình tương tác ion kim loại với Polyme 53 3.3.1 Ảnh hưởng KLPT tới trình tương tác polyme với ion kim loại 53 3.3.2 Ảnh hưởng pH tới trình tương tác polyme với ion kim loại 55 3.3.3 Ảnh hưởng thời gian tới trình tương tác polyme với ion kim loại 58 3.3.4 Ảnh hưởng nồng độ polyme tới trình tương tác với ion kim loại 61 3.3.5 Ảnh hưởng nhiệt độ tới trình tương tác polyme với ion kim loại 63 3.4 Thử nghiệm polyme ưa nước để loại kim loại nặng nước thải nhà máy ngành công nghiệp gia công, sản xuất thiết bị điện tử tỉnh Bắc Giang 65 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Hằng số quan hệ độ nhớt trọng lượng phân tử trung bình poly(natri acrylat) poly(acrylic axit) 38 Bảng 3.1: Ảnh hưởng nhiệt độ đến trọng lượng phân tử trung bình 45 Poly(acrylic axit) .45 Bảng 3.2: Ảnh hưởng nhiệt độ đến trọng lượng phân tử trung bình 45 Poly(acrylamit) 45 Bảng 3.3: Ảnh hưởng nhiệt độ đến trọng lượng phân tử trung bình Poly(hydroxamic axit) 45 Bảng 3.4: Kết xử lý kim loại polyme ưa nước công ty TNHH điện tử Yesun 65 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Cơ chế q trình đơng keo tụ .5 Hình 1.2: Phản ứng tổng hợp poly(acrylamit) 19 Hình 1.3: Phản ứng tổng hợp poly(acrylic axit) .20 Hình 1.4: Nhóm chức hydroxamic dạng tautome hóa xeton enol 21 Hình 1.5: Liên kết hydro proton poly(acrylic axit) 22 Hình 1.6: Cầu nối phân tử H2O phân tử poly(acrylic axit) 23 Hình 1.7: Tương tác polyme - kim loại 27 Hình 1.8: Tương tác PGLY với ion kim loại .28 Hình 1.9: Tương tác poly(hydroxamic axit) với ion kim loại 29 Hình 1.10: Cấu trúc số photpho axit 29 Hình 1.11: Dạng phức dipropyl dithiophotphat với ion kim loại nặng 30 Hình 3.1: Ảnh hưởng nhiệt độ thời gian phản ứng đến trình tổng hợp poly(acrylamit) 43 Hình 3.2: Ảnh hưởng nhiệt độ thời gian phản ứng đến trình tổng hợp poly( acrylic axit) .43 Hình 3.3: Ảnh hưởng nhiệt độ thời gian phản ứng đến trình tổng hợp poly(hydroxamic axit) 44 Hình 3.4: Phân tích nhiệt trọng lượng(TGA) PAM 46 Hình 3.5: Phân tích nhiệt trọng lượng(TGA) PAM- Pb(II) 46 Hình 3.6: Phổ hồng ngoại IR PAM .47 Hình 3.7: Phổ hồng ngoại IR PAM – Pb(II) 48 Hình 3.8: Phổ hồng ngoại IR poly(acrylic axit) 49 Hình 3.9: Phổ hồng ngoại IR Ni- poly(acrylic axit) .50 Hình 3.10: Phổ hồng ngoại poly (hydroxamic axit) 51 Hình 3.11: Phổ hồng ngoại IR Ni- PHA 52 Hình 3.12: Tương tác ion kim loại với PHA .52 Hình 3.13: Ảnh hưởng KLPT poly(acrylamit) tới khả tương tác với ion kim loại 54 Hình 3.14: Ảnh hưởng KLPT poly(acrylic axit) tới khả tương tác với ion kim loại .54 Hình 3.15: Ảnh hưởng KLPT poly(hydroxamic axit) tới khả tương tác với ion kim loại 55 Hình 3.16: Ảnh hưởng pH tới khả tương tác với ion kim loại poly(acrylamit) 56 Hình 3.17: Ảnh hưởng pH tới khả tương tác với ion kim loại poly(acrylic axit) .57 Hình 3.18: Ảnh hưởng pH tới khả tương tác với ion kim loại poly(hydroxamic axit) 57 Hình 3.19: Mức độ tương tác với ion kim loại theo thời gian PAM .59 Hình 3.20: Mức độ tương tác với ion kim loại theo thời gian PAA .60 Hình 3.21: Mức độ tương tác với ion kim loại theo thời gian PHA 60 Hình 3.22: Mức độ tương tác PAM với ion kim loại nồng độ khác 61 Hình 3.23: Mức độ tương tác PAA với ion kim loại nồng độ khác 62 Hình 3.24: Mức độ tương tác PHA với ion kim loại nồng độ khác 62 Hình 3.25: Quá trình tương tác PAM với ion kim loại theo nhiệt độ 64 Hình 3.26: Quá trình tương tác PAA với ion kim loại theo nhiệt độ .64 Hình 3.27: Quá trình tương tác PHA với ion kim loại theo nhiệt độ .65 MỞ ĐẦU Ơ nhiễm mơi trường trở thành mối quan tâm toàn cầu Nguyên nhân phụ thuộc người vào môi trường tự nhiên nhằm đáp ứng nhu cầu sống Sự tương tác tác động tiêu cực đến môi trường tài nguyên thiên nhiên Đồng thời phát triển nhanh chóng nghành kinh tế, cơng nghiệp, nông nghiệp dịch vụ … vượt khả phục hồi môi trường Hơn nữa, phát triển toàn cầu làm tăng thách thức bảo vệ môi trường bảo tồn tài nguyên thiên Nước nguồn phổ biến bị ô nhiễm hoạt động khác người Một vấn đề môi trường quan trọng liên quan đến ô nhiễm nguồn nước toàn giới ô nhiễm ion kim loại nặng Việt Nam nước có kinh tế nơng nghiệp hoạt động công nghiệp đem lại 20% GDP Nhịp độ phát triển công nghiệp nhanh Sự phát triển hoạt động công nghiệp vượt phát triển sở hạ tầng Do vậy, nhu cầu cấp thiết đặt cần có phương pháp xử lý kim loại đảm bảo hiệu xử lý, chi phí, thời gian vấn đề môi trường Một số phương pháp cho hiệu phát triển năm gần sử dụng polyme ưa nước làm tác nhân cố định ion kim loại nặng môi trường nước Để khảo sát hiệu phương pháp, luận văn “Nghiên cứu khả tương tác số polyme ưa nước với kim loại nặng” nhằm sử dụng số polyme ưa nước để hấp phụ số ion kim loại nước thải công nghiệp Trong giới hạn luận văn tiến hành nghiên cứu tương tác polyme ưa nước: poly(acrylamit), poly(acrylic axit), poly(hydroxamic axit) với ion kim loại: Pb2+, Cu2+, Ni2+ Với nội dung sau:  Nghiên cứu, kiểm tra tương tác polyme ưa nước ion kim loại  Khảo sát điều kiện ảnh hưởng đến tương tác polyme ưa nước – kim loại, rút điều kiện tối ưu cho trình tương tác  Thử nghiệm xử lý mẫu nước thải có chứa kim loại nặng sở sản xuất với tác nhân xử lý polyme ưa nước Lớp KTMT 2012B Viện Khoa học Cơng nghệ Mơi trường Hình 3.19: Mức độ tương tác với ion kim loại theo thời gian PAM Hình 3.20: Mức độ tương tác với ion kim loại theo thời gian PAA Lớp KTMT 2012B 59 Viện Khoa học Công nghệ Môi trường Hình 3.21: Mức độ tương tác với ion kim loại theo thời gian PHA Mức độ tương tác polyme với ion kim loại theo thời gian thông số quan trọng hỗn hợp phức polyme kim loại Từ hình 3.15; 3.16; 3.17 cho thấy, khả tương tác polyme với ion kim loại tăng theo thời gian cân Thời gian để tương tác PAM PHA với ion kim loại đạt đến trạng thái cân 40 phút, PAA 50 phút Ta thấy, thời gian để đạt trạng thái cân ion kim loại tương đối giống điều giải thích lực ion kim loại với polyme không khác nhiều 3.3.4 Ảnh hưởng nồng độ polyme tới trình tương tác với ion kim loại - Đối với poly(acrylamit) ảnh hưởng nồng độ đến trình tương tác polyme với ion kim loại nghiên cứu điều kiện sau: nhiệt độ 25 0C, nồng độ ion kim loại 800mg/l, pH = 5, thời gian 40 phút - Ảnh hưởng nồng độ đến trình tương tác ion kim loại với poly(acrylic axit) thể điều kiện: nhiệt độ 300C, nồng độ ion kim loại 800ppm, pH = 5, thời gian 50 phút Lớp KTMT 2012B 60 Viện Khoa học Công nghệ Môi trường - Ảnh hưởng nồng độ đến trình tương tác poly(hydroxamic axit) với ion kim loại nghiên cứu điều kiện sau:, nhiệt độ 40 0C, nồng độ ion kim loại 800mg/l, pH = 6, thời gian 40 phút Hình 3.22: Mức độ tương tác PAM với ion kim loại nồng độ khác Hình 3.23: Mức độ tương tác PAA với ion kim loại nồng độ khác Lớp KTMT 2012B 61 Viện Khoa học Công nghệ Mơi trường Hình 3.24: Mức độ tương tác PHA với ion kim loại nồng độ khác Từ hình 3.18; 3.19; 3.20 cho thấy, mức độ tương tác polyme với ion kim loại tăng tăng hàm lượng polyme Sự biến đổi theo nguyên lý chuyển dịch cân tăng nồng độ polyme trình phân ly tăng tạo điều kiện thuận lợi cho khả tương tác polyme với ion kim loại trình thủy phân đạt đến trạng thái cân dù có tiếp tục tăng nồng độ polyme mức độ tương tác không tăng Mặt khác, tăng hàm lượng polyme nhiều làm cho độ nhớt dung dịch tăng làm cản trở trình tương tác từ hình 3.18; 3.19; 3.20 cho thấy hàm lượng poly(acrylamit) tối ưu cho trình tương tác 0,25g/50ml, poly(acrylic axit) 0,3g/50ml, poly(hydroxamic axit) 0,3g/50ml 3.3.5 Ảnh hưởng nhiệt độ tới trình tương tác polyme với ion kim loại - Ảnh hưởng nhiệt độ đến trình tương tác poly(acrylamit) với ion kim loại nghiên cứu điều kiện sau: nồng độ polyme 0.25g/50ml, nồng độ ion kim loại 800mg/l, pH = 5, thời gian 40 phút Lớp KTMT 2012B 62 Viện Khoa học Công nghệ Môi trường - Ảnh hưởng nhiệt độ đến trình tương tác ion kim loại với poly(acrylic axit) thể điều kiện: nồng độ polyme 0.3g/50ml, nồng độ ion kim loại 800ppm, pH = 5, thời gian 50 phút - Ảnh hưởng nhiệt độ đến trình tương tác poly(hydroxamic axit) với ion kim loại nghiên cứu điều kiện sau: nồng độ polyme 0.3g/50ml, nồng độ ion kim loại 800mg/l, pH = 6, thời gian 40 phút Hình 3.25: Quá trình tương tác PAM với ion kim loại theo nhiệt độ Lớp KTMT 2012B 63 Viện Khoa học Cơng nghệ Mơi trường Hình 3.26: Q trình tương tác PAA với ion kim loại theo nhiệt độ Hình 3.27: Quá trình tương tác PHA với ion kim loại theo nhiệt độ Từ hình 3.24; 3.25; 3.26 cho thấy, độ hấp phụ tăng nhiệt độ tăng cân đạt Khi nhiệt độ thấp khả hòa tan polyme nước Lớp KTMT 2012B 64 Viện Khoa học Công nghệ Mơi trường thấp khả hấp phụ với kim loại thấp Khi tăng nhiệt độ khả hòa tan polyme tăng dẫn đến quà trình hấp phụ kim loại tăng đến đạt trạng thái cân tiếp tục tăng nhiệt độ monome mạch polyme trở nên linh động khả phân ly tăng trình hấp phụ kim loại giảm Vì khảo sát nhiệt độ tốt ta chọn lựa nhiệt độ tối ưu cho q trình tìm nhiệt độ mà độ hấp phụ đạt trạng thái cân Từ hình 9,9,13 ta thấy nhiệt độ 30 0C nhiệt độ tối ưu cho polyme ion kim loại trình hấp phụ 3.4 Thử nghiệm polyme ưa nước để loại kim loại nặng nước thải nhà máy ngành công nghiệp gia công, sản xuất thiết bị điện tử tỉnh Bắc Giang Ngành công nghiệp xuất chưa lâu nước ta có bước tiến dài phát triển mạnh mẽ quy mơ chất lượng Nó thu hút vốn đầu tư nhiều doanh nghiệp lớn nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Phần Lan, Các mặt hàng ngành công nghiệp đa dạng phong phú bao gồm sản phẩm viễn thông, thông tin liên lạc, hàng gia dụng như: điện thoại, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng, máy vi tính, nhiều linh phụ kiện kèm theo Nguyên vật liệu ngành sử dụng lượng lớn loại kim loại dạng hợp kim hợp chất hóa học với vật liệu cacbon có tác dụng truyền dẫn điện tử làm khung, chi tiết điện tử, chi tiết phụ cách điện, bao nhựa, cao su Do nguồn nước thải, phát sinh ngành công nghiệp có nguy chứa nhiều thành phần kim loại nặng Pb, As, Cd, Ni, Để khảo sát tính ứng dụng polyme ưa nước xử lý nước thải công nghiệp chúng tơi lựa chọn mẫu phân tích là: Cơng ty TNHH điện tử Yesun Mẫu nước thải lấy khu xử lý nước thải tập chung công ty, đưa phòng thí nghiệm phân tích tiêu kim loại nặng Pb, Cu, Ni Kết phân tích mẫu nước thải cơng ty TNHH điện tử Yesun trình bày bảng Bảng 3.4: Kết xử lý kim loại polyme ưa nước công ty TNHH điện tử Yesun Stt Lớp KTMT 2012B Đơn vị Kết 65 Viện Khoa học Công nghệ Môi trường Chỉ tiêu M1 PAM PAA PHA QCVN 07: 2009/BTNM T (cột B) 3,97 4,77 2,38 15 12,55 11,15 5,56 Pb mg/l 15,91 Ni mg/l 27,89 70 2,24 2,52 1,4 5,6 20 Kết thu cho thấy khả xử lý kim loại nặng tác nhân Cu mg/l polyme hiệu quả, hiệu suất PAM 55 - 75%, PAA 62 - 87%, PHA 65 – 85%, hiệu xử lý tăng dần theo thứ tự PHA > PMA > PAA tương ứng với kim loại Pb > Cu > Ni Kết hoàn toàn phù hợp với lý thuyết nghiên cứu tương tác polyme ưa nước kim loại nặng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quá trình hấp phụ ion kim loại lên polyme PAM, PAA, PHA nghiên cứu phương pháp gián đoạn Đã bước đầu nghiên cứu trình tương tác polyme với ion kim loại (Pb2+, Cu2+, Ni2+) Tương tác chủ yếu chúng liên kết phức tương tác tĩnh điện Đã kháo sát trình tương tác polyme với ion kim loại chứng minh phổ hồng ngoại IR, nhiệt trọng lượng TGA Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình tương tác PAM với ion kim loại từ đưa điều kiện tối ưu cho trình tương tác Thời gian tối ưu polyme tiếp xúc với ion kim loại trình tương tác với PAM 40 phút, nhiệt độ 300C, pH tối ưu cho trình tương tác với dung dịch ion Cu(II), Pb(II), Ni(II), 5,5; 4,5; 4,5 tương ứng, nồng độ polyme tối ưu 0,25g/50ml Khối lượng phân tử (KLPT) polyme tối ưu cho trình tương tác với ion kim loại 1,5.106 Lớp KTMT 2012B 66 Viện Khoa học Công nghệ Môi trường Khảo sát thành công yếu tố ảnh hưởng đến trình tương tác poly(acrylic axit) với ion kim loại như: Khối lượng phân tử, độ pH, nhiệt độ, nồng độ polyme, thời gian Từ đưa điều kiện tối ưu trình tương tác: pH = 5, nhiệt độ 300C , thời gian 30 phút , KLPT polyme 6.104, hàm lượng polyme 0,2g/50ml Đã khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình tương tác NaPHA Độ pH tối ưu trình tương tác ion kim loại pH = Nhiệt độ 400C nhiệt độ tối ưu cho ion kim loại trình tương tác KLPT polyme tối ưu cho qua trình tương tác với ion kim loại 5.106 Kiến nghị Nghiên cứu chế tạo ứng dụng polyme ưa nước lĩnh vực khoa học lý thú đầy tiềm phạm vi ứng dung chúng rộng lớn Chính vậy, năm qua có nhiều cơng trình nghiên cứu, ứng dụng polyme ưa nước nước công bố Các kết nghiên cứu, ứng dụng nhóm nghiên cứu thời gian qua tiếp tục triển khai vào thực tế sản xuất Một số sản phẩm ứng dụng rộng rãi phạm vi nước đem lại hiệu kinh tế- xã hội Vấn đề nghiên cứu ứng dụng polyme ưa nước nhiều tiềm năng, cần có quan tâm, đầu tư thích đáng Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp Thơng qua đó, vừa nâng cao trình độ khoa học, vừa làm chủ công nghệ, thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo sản phẩm có chất lượng giá thành cạnh tranh, hạn chế nhập khẩu, đem lại hiệu kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Lớp KTMT 2012B 67 Viện Khoa học Công nghệ Môi trường TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Đặng Kim Chi (2005), Hoá học môi trường, Nhà xuất khoa học kỹ thuật [2] Khoa hóa, Trường ĐH cơng nghiệp Hà nội – Giáo trình Hóa phân tích định lượng [3] Nguyễn Văn Khơi (2007), Polyme ưa nước hóa học ứng dụng, Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ [4] Nguyễn Hữu Phú – 2003, Hóa lý hóa keo, Nhà xuất khoa học kỹ thuật [5] Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Văn Khơi, Phạm Thị Thu Hà (2010), Tạp chí phân tích Hóa, Lý, Sinh học, 15(1), 32-35 [6] PGS.TS.Đặng Đình Kim, PGS.TS Lê Văn Cát cộng (2002), Đề tài: Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải công nghiệp chứa kim loại nặng ( Pb, Hg, Ni, Cr, Cu) phương pháp hoá học sinh học Lớp KTMT 2012B 68 Viện Khoa học Công nghệ Môi trường [7] Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (2002), Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải, Nhà xuất KHKT [8] Trịnh Thị Thanh (2000), Độc học, Môi trường Sức khỏe người NXB Đại học quốc gia Hà Nội [9] Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị mơi trường tồn quốc năm Lớp KTMT 2012B (1998) 69 Viện Khoa học Công nghệ Môi trường Tiếng anh [9] Abd-El-Aziz A., Carraher C., Pittman C and Zeldi M., (2005), Macromolecules containing metal and metal- link elements, JohnWilery & Sons, Inc., USA 5,8 [10] Ahmed I., Ghonaim A., Abdel Hakim A., Moustafa M and Kamal El-Din A., (2008), Synthesis and characterization of polymers for removing of some heavy metal ions of industrial wastewater, J Applied Sciences Research,(4), 1946 - 1958 [11] Atiq Malik, Hao Liu, (2013), Industrial polymer effluent treatment by chemical coagulation and flocculation Original Research Article, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume 1, Pages 684-689 [12] Atkins P., Overton T., Rourk J., Weller M., Spiro T and Stiefel E.,( 2006), Shriver and Atkins Inorganic Chemistry, Freeman, W and company, New Yourk, 220-224, 460-472 [13] Baeurle S., (2009), Multiscale modelling of polymer materials using field - theoretic methodologies: a survey about recent developments, J Mathematical Chemistry, (46), 363–426 [14] B L RIVAS (1999), “Water-Soluble Copolymers of 1-Vinyl-2-pyrrolidone and Acrylamide Derivatives: Synthesis, Characterization, and Metal Binding Capability Studied by Liquid-Phase Polymer-Based Retention Technique” Journal of Applied Polymer Science, Vol (72), 741–750 [15] Chuh-Yean Chen et al (2007), “ Removal of heavy metal ions by a chelating resin containing glycine as chelating groups”, Separation and Purification Technology, (54), 396–403 [16] Environmental Water (2013), Wastewater Treatment by Biological Methods, ,Pages 179-204 [17] Fu F., Chen R and Xiong Y., (2006), Application of NMR spectroscopy to the study of equilibrium dynamics of uranyl(2+)-fluoride complexes, J Separation and Purification Technology, (52), 388-393 Lớp KTMT 2012B 70 Viện Khoa học Công nghệ Môi trường [18] Jacek A Wiśniewski, Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Sylwia Łakomska, (2011), Donnan dialysis and electrodialysis as viable options for removing bromates from natural water, Desalination, Volume 281, Pages 257-262 [19] Kiefer R and Holl W., (2001), Sorption of heavy metals onto selective ion exchange resins with aminophosphonate functional groups, J Industrial & Engineering Chemistry Research, (40), 4570-4576 [20] Kaliyappan T and Kannan P., (2000), Coordination polymers, J Progress in Polymer Science, (25), 343-370 [21] Li C., Cheng C., Choo K, and Yen W., (2008), Polyelectrolyte enhanced ultrafiltration (PEUF) for the removal of Cd(II): Effects of organic ligands and solution pH, J Chemosphere, (72), 630-635 [22] Moloney M., (2008), Functionalized polymers by chemical surface modification, J Physics D: Applied Physics, (41), 1-9 [23] Micio M., Albu A., Mateescu C., Voicu G., Rusen E., Marculescu B and Mutihac L., (2007), New polymeric structures designed for tremoval of Cu(II) ions from aqueous solutions, J Applied Science, (103), 1397-1405 [24] Nguyen Van Khoi, Nguyen Thanh Tung, Pham Thi Thu Ha, Trinh Duc Cong (2006), Advances in Natural Sciences, 7(2), 131 -135 [25] Painter P., and Coleman M., (1997), Fundamentals of polymer science, Technomic Publishing Company, Inc, USA 1,155 [26] Rivas B., Villegas S., Ruf B., (2006), Water insoluble polymers containing amine, sulfonic acid, and carboxylic acid group: synthesis, characterization, and metal- ion- retention properties, J Applied polymer science, (99), 3266- 3274 [27] Rivas B., Pereira E., Gallegos P., Homper D and Geckeler K., (2004), Metal ion binding capability of the water-soluble poly (vinyl phosphonic acid) for mono,di-, and trivalent cations, J Applied polymer science, (92), 2917- 2922 [28] Reddy K and Reddy A., (2003), Removal of heavy metal ions using the chelating polymers derived by the condensation of poly(3-hydroxy-4-acetylphenyl Lớp KTMT 2012B 71 Viện Khoa học Công nghệ Môi trường methacrylate) eith different diamines, J Applied Polymer Science, (88), 414421 [29] Rivas B and Maureira A., (2007), Poly(2-acrylamido glycolic acid): A water - soluble polymer with ability to interact with metal ions in homogenous phase, J Inorganic Chemistry Communications, (10), 151–154 [30] ‘’Removal of copper(II) from aqueous phase by Purolite C100-MB cation exchange resin in fixed bed columns’’ (2009) Journal of Hazardous Materials, Volume 161, Issues 2–3, Pages 737-746 [31] S.E Cunningham, W.A.M Mcminn, T.R.A Magee, P.S Richardson (2008): Effect of processing conditions on the water absorption and texture kinetics of potato, Journal of Food Engineering, Volume 84, Issue 2, Pages 214-223 [32] Shin D., Ko Y., Choi U and Kim W., (2004), Synthesis and characterization of novel chelate fiber containing amine and amidine groups, J Polymer for Advanced Technologies, (15), 459-466 [33] Samal S., Das R., Dey R and Acharya S., (2000), Chelating resins VI:Chelating resins of formaldehyde condensed phenolicSchiff bases derived from 4,4–diaminodiphenyl ether with hydroxybenzaldehydes—synthesis, characterization, andmetal ion adsorption studies, J Applied Polymer Science, (77), 967–981 [34] The complete book on – Water soluble polymer [35] Tjoon Tow Teng, Sook San Wong, Ling Wei Low, (2014) Coagulation– Flocculation Method for the Treatment of Pulp and Paper Mill Wastewater, The Role of Colloidal Systems in Environmental Protection, Pages 239-259 [36] Taek Seung Lee, Dong Won Jeon (2001) , “Formation of Metan Complex in a Poly(hidroxamic axit) Resin Bead”, Fibers and Polymers, vol.2, no 1, p.13 – 17 [37] Weiwei Wang, “Separation and purification of scandium by solvent extraction and related technologies”, (wileyonlinelibrary.com) DOI 10.1002/jctb.2655 [38] Xu Ying (2006), “Experimental research on heavy metal wastewater treatment with dipropyl dithiophosphate”, Journal of Hazardous Materials B137, 1636–1642 Lớp KTMT 2012B 72 Viện Khoa học Công nghệ Môi trường [39] Zander N., (2009), Chelating polymers and environmental remediation, Army Research Laboratory, CR-0623 [40] Zander N., (2009), Chelating polymers and environmental remediation, Army Research Laboratory, CR-0623 Lớp KTMT 2012B 73 Viện Khoa học Công nghệ Môi trường ... môi trường nước Để khảo sát hiệu phương pháp, luận văn Nghiên cứu khả tương tác số polyme ưa nước với kim loại nặng nhằm sử dụng số polyme ưa nước để hấp phụ số ion kim loại nước thải công nghiệp... “ tương tác polyme ưa nước với kim loại nặng tiến hành nhằm mục đích xử lý kim loại nặng nước thải công nghiệp tác nhân polyme nước 1.2 Tổng quan polyme ưa nước 1.2.1 Polyme [23,25] Polyme hợp... kiểm tra tương tác polyme ưa nước ion kim loại  Khảo sát điều kiện ảnh hưởng đến tương tác polyme ưa nước – kim loại, rút điều kiện tối ưu cho trình tương tác  Thử nghiệm xử lý mẫu nước thải
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng tương tác của một số polyme ưa nước với kim loại nặng , luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng tương tác của một số polyme ưa nước với kim loại nặng , Hình 1.1: Cơ chế của quá trình đông keo tụ, Hình 1.6: Cầu nối phân tử H2O trong phân tử poly(acrylic axit), Hình 1.11: Dạng phức của dipropyl dithiophotphat với ion kim loại nặng, b) Chuẩn bị dung dịch KI 10%, Bảng 2.1: Hằng số quan hệ giữa độ nhớt và trọng lượng phân tử trung bình của poly(natri acrylat) và poly(acrylic axit) ., Xác định trọng lượng phân tử của PHA bằng thiết bị GPC, CHƯƠNG III : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Bảng 3.4: Kết quả xử lý kim loại bằng polyme ưa nước tại công ty TNHH điện tử Yesun., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm