Mô tả công việc chuyen vien nhan sự 0701

2 39 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:25

Mơ tả cơng việc Chun viên hành – nhân Bộ phận Chức danh Quản lý trực tiếp Hành chánh – Nhân Chuyên viên Trưởng phòng hành chánh – Nhân NHIỆM VỤ CỤ THỂ: Xây dựng thực kế hoạch tuyển dụng a Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng từ BGD Phòng Ban, lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng phòng b Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ phối hợp với Trưởng Bộ Phận tổ chức vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo kế hoạch c Gởi thông báo, soạn thảo hợp đồng lao động cho ứng viên trúng tuyển d Lập báo cáo đánh giá kết tuyển dụng, thử việc trình Trưởng phòng e Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên sách, quy định nhân Cơng ty Xây dựng thực kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề a Tổng hợp nhu cầu đào tạo lập kế hoạch đào tạo cho đối tượng lao động định kỳ trình Trưởng phòng b Đề xuất phương án trực tiếp liên hệ, phối hợp, giám sát chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho CBNV c Theo dõi tổng hợp kết đào tạo, lập báo cáo đánh giá kết đào tạo trình Trưởng phòng Theo dõi giải chế độ BHXH, BHYT cho người lao động tồn Cơng ty: a Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT đối chiếu với quan BHXH hàng tháng b Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên hệ với Cơ quan BHXH cho Người lao động tham gia và/hoặc hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định Phối hợp với đơn vị nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch, quy định An tồn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ…và theo dõi, giám sát thực a Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị bảo hộ, an toàn lao động Theo dõi, giám sát việc cấp phát, sử dụng trang thiết bị b Phối hợp xây dựng quy định, chương trình hành động an tồn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ Tổ chức đào tạo, hướng dẫn giám sát phòng Ban thực c Kiểm tra định kỳ lập báo cáo hàng tuần tình hình thực cơng tác ATLĐ, PCCC Theo dõi, cập nhật quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty: a Theo dõi biến động nhân Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân trình Trưởng phòng xem xét để báo cáo Giám Đốc b Trực tiếp dự thảo văn thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng lao động c Cập nhật, xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động quy định Thực công việc khác liên quan theo yêu cầu a Tham gia phổ biến quy định, sách nhân giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan người lao động b Tham gia hoàn thành yêu cầu dự án, công việc khác thuộc chức nhiệm vụ theo phân công c Thực chế độ lập kế hoạch báo cáo công việc theo quy định Các hoạt động phối hợp: a Đối nội: – Phối hợp với CBCNV có liên quan để giải cơng việc theo trình tự, thủ tục quy định b Đối ngoại: – Giao dịch với đơn vị, tổ chức kinh tế, quan chức để giải công việc liên quan đến phần đảm nhiệm Các công việc nội chính, hành phòng: – Chấp hành Nội quy, quy chế quy định quản lý Cơng ty – Quan hệ đồn kết nội – Thái độ tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp – Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thơng tin, bí cơng nghệ Công ty Báo cáo : – Theo quy định định kỳ, đột xuất cách kịp thời đầy đủ xác cơng việc giao 10 Quyền hạn: – Tiếp nhận, phản ánh phân loại thơng tin đến BGĐ ,Trưởng phòng CBCNV theo yêu cầu – Đề xuất ý kiếm nhằm cải tiến công việc công ty 11 Tham gia xây dựng giám sát triển khai hệ thống quản trị nguồn nhân lực, đánh giá thực công việc phòng ban quy định: a Tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị, đánh giá thực công việc b Hướng dẫn, đôn đốc phòng ban thực hệ thống quản trị đánh giá kế hoạch c Kiểm tra yêu cầu đơn vị hoàn thiện mẫu biểu, tài liệu (nếu cần thiết) d Tổng hợp kết đánh giá tồn Cơng ty trình Trưởng phòng 12 Vận hành hệ thống lương, thưởng chế độ đãi ngộ khác theo quy định Công ty a Tổng hợp ngày cơng, tính lương, thưởng chế độ đãi ngộ khác cho người lao động chuyển BGD duyệt b Theo dõi cập nhật vào hệ thống thay đổi nâng hạ lương người lao động c Định kỳ tổng hợp thơng tin, phân tích đề xuất điều chỉnh mức lương, thưởng đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động, điều kiện thực tế Cơng ty trình Trưởng phòng xem xét ... yêu cầu – Đề xuất ý kiếm nhằm cải tiến công việc công ty 11 Tham gia xây dựng giám sát triển khai hệ thống quản trị nguồn nhân lực, đánh giá thực công việc phòng ban quy định: a Tham gia xây... b Đối ngoại: – Giao dịch với đơn vị, tổ chức kinh tế, quan chức để giải công việc liên quan đến phần đảm nhiệm Các cơng việc nội chính, hành phòng: – Chấp hành Nội quy, quy chế quy định quản lý...c Thực chế độ lập kế hoạch báo cáo công việc theo quy định Các hoạt động phối hợp: a Đối nội: – Phối hợp với CBCNV có liên quan để giải cơng việc theo trình tự, thủ tục quy định b Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô tả công việc chuyen vien nhan sự 0701 , Mô tả công việc chuyen vien nhan sự 0701