luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần truyền thông VMG

98 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:23

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình tơi nghiên cứu Các kết quả, số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Nếu có vi phạm nào, tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng Tác giả Bùi Tuấn Vũ năm 2016 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài .2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Kết cấu đề tài .7 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm liên quan tới đào tạo nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Nhân lực .8 1.1.2 Quản trị nhân lực 1.1.3 Đào tạo nhân lực 10 1.2 Quy trình đào tạo nhân lực doanh nghiệp 11 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực 12 1.2.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực 13 1.2.3 Tổ chức thực đào tạo nhân lực 14 1.2.4 Đánh giá kết đào tạo nhân lực .17 1.3 Nội dung đào tạo nhân lực doanh nghiệp 19 1.3.1 Đào tạo chuyên môn – kỹ thuật .19 1.3.2 Đào tạo trị - lý luận 20 1.3.3 Đào tạo phương pháp công tác 21 1.3.4 Đào tạo văn hóa doanh nghiệp 21 1.4 Phương pháp đào tạo nhân lực 22 iii 1.5.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động đào tạo nhân lực doanh nghiệp 25 1.5.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 25 1.5.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 26 CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG .28 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 28 2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 28 2.1.2 Sản phầm dịch vụ kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức sơ đồ máy tổ chức công ty VMG 31 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty VMG giai đoạn 2013-2015 33 2.2 Thực trạng công tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 34 2.2.1 Đặc điểm nhân lực Công ty VMG 34 2.2.2 Kết đào tạo nhân lực công ty VMG 36 2.2.3 Quy trình đào tạo nhân lực Cơng ty Cổ phần Truyền thông VMG .37 2.2.4 Nội dung đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG .48 2.2.5 Phương pháp đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 50 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân lực công ty VMG 52 2.4 Đánh giá chung công tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 57 2.4.1 Ưu điểm công tác đào tạo nhân lưc Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 57 2.4.2 Nhược điểm công tác đào tạo nhân lưc Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 58 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 61 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG 61 iv 3.1 Mục tiêu phát triển chiến lược đào tạo Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đến năm 2020 61 3.1.1 Mục tiêu phát triển công ty VMG đến năm 2020 61 3.1.2 Chiến lược đào tạo nhân lực Công ty VMG đến năm 2020 62 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đến năm 2020 63 3.2.1 Hồn thiện quy trình đào tạo nhân lực Công ty VMG 63 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện nội dung đào tạo nhân lực .70 3.2.3 Giải pháp hồn thiện phương pháp đào tạo nhân lực Cơng ty VMG 73 3.2.4 Một số giải pháp hỗ trợ khác Công ty VMG 75 3.3 Một số kiến nghị .77 3.3.1 Kiến nghị với Tập đồn Bưu viễn thổng Việt Nam 77 3.3.2 Kiến nghị với Tập đồn viễn thơng NTT Docomo .79 3.3.3 Kiến nghị khác 79 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1: Sản phẩm dịch vụ công ty VMG kinh doanh 29 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh công ty VMG giai đoạn 33 2013 - 2015 33 Bảng 2.3: Kết cấu nhân viên VMG phân loại theo giới tính 34 Bảng 2.4: Trình độ học vấn nhân viên Công ty VMG .36 Bảng 2.5: Tình hình đào tạo nhân viên Công ty VMG 37 Bảng 2.6: Quy trình đào tạo nhân lực công ty VMG .38 Bảng 2.7: Bảng tiêu chuẩn giảng viên tham gia đào tạo nhân lực .45 Bảng 2.8: Chi phí đào tạo nhân viên công ty VMG giai đoạn 2012-2015 .46 Bảng 2.9: Số lượng lớp đào tạo nhân lực Công ty VMG 49 giai đoạn năm 2012 đến 2015 49 Bảng 2.10 Nội dung đào tạo nhân lực Công ty VMG theo đối tượng 50 Bảng 3.1 Căn xác định nhu cầu đào tạo Công ty 64 Bảng 3.2: Nội dung chương trình đào tạo theo đối tượng tham gia đào tạo 71 HÌNH VẼ Hình 1.1: Mơ hình tổng quan quy trình tổ chức cơng tác đào tạo nhân lực 12 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty VMG năm 2015 31 Hình 2.2: Cơ cấu độ tuổi nhân viên Công ty VMG 34 Hình 2.3: Đánh giá mục đích tham gia lần đào tạo nhân viên Cơng ty .40 Hình 2.4 Đánh giá phương pháp đào tạo công ty VMG 42 Hình 2.5 Đánh giá thời gian, lịch đào tạo Công ty 43 Hình 2.6: Đánh giá hiệu làm việc nhân lực sau đào tạo .47 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ACE Nghĩa từ ASEAN Economic Communit CP Cộng Đồng Kinh tế Đông Nam Á Cổ phần DN Doanh nghiệp NTT Domoco Do Communications Over the Mobile Network MBO Management by objectives TNHH Trách nhiệm hữu hạn VNPT Tập đồn Bưu viễn thông Việt Nam VMG WTO Công ty Cổ phần Truyền thông VMG World Trade Organization – Tổ chức Thương Mại Thế Giới PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng nguồn lực người, tri thức khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, vấn đề cốt lõi chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia phát triển tổ chức Trong năm gần với phát triển khoa học công nghệ đời kinh tế tri thức đặt yêu cầu ngày cao nguồn nhân lực nói chung lực lượng lao động nói riêng Nguồn nhân lực nhân tố giữ vai trò định hoạt động tổ chức Chỉ nguồn nhân lực tuyển dụng đầy đủ sử dụng có tính hiệu tổ chức hoạt động ổn định đạt thành cơng mong đợi.Với vai trò quan trọng nguồn nhân lực, đòi hỏi tổ chức ngày tự hồn thiện để đáp ứng cầu đặt Môi trường cạnh tranh ngày gay gắt đặc biệt lĩnh vực truyền thông với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, doanh nghiệp cần tìm cách để trang bị cho đội ngũ lao động Để làm điều doanh nghiệp cần phải thực đồng thời nhiều công việc số cơng tác đào tạo nhân lực Công tác đào tạo nhân lực giúp nâng cao mặt chất lượng nhân lực đồng thời tạo điều kiện để thu hút gìn giữ lao động tới doanh nghiệp làm việc cống hiến Ngay từ thành lập, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG coi trọng người quan tâm đến công tác đào tạo nhân lực Với tầm nhìn sứ mạng VMG “ngôi nhà chung, nơi người lao động làm việc môi trường chuyên nghiệp, thân thiện công Người lao động tạo hội phát triển thân, cống hiến, ghi nhận đãi ngộ xứng đáng” Công ty quan tâm tổ chức thực đào tạo nhà quản lý gặp khó khăn việc tổ chức đào tạo công tác đào tạo chưa coi chiến lược lâu dài; hiệu làm việc nhân viên sau đào tạo chưa cao; ngân sách dành cho đào tạo sử dụng chưa phù hợp Xuất phát từ vấn đề phát qua trình tìm hiểu Cơng ty Cổ phần Truyền thơng VMG nên tác giả chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG” Với mong muốn thông qua nghiên cứu công tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, đánh giá thành cơng, hạn chế để từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu mở rộng phát triển kinh doanh; nâng cao lực cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Hiện giới có nhiều cơng trình nghiên cứu, sách, tạp chí viết quản trị nhân lực với phương diện tiếp cận khác nhau: - Evan M.Berman, James S.Bowman, Jonathan P.West (2009), Human resource management in public service Cuốn sách tập trung nghiên cứu toàn diện quản lý nhân lực dịch vụ công cộng gồm: Tuyển dụng nhân lực, bố trí sử dụng nhân lực, đào tạo phát triển nhân lực, đãi ngộ nhân lực quyền pháp lý, trách nhiệm bồi thường cho người lao động Ngoài sách nhấn mạnh vào xây dựng kỹ giải vấn đề liên quan tới quản trị nguồn nhân lực - Garry Desler, George T.Mikovich (2002), Human Resource Management, Prebtice Hall Cuốn sách tập trung nghiên cứu sở lý luận quản trị nguồn nhân lực, bao gồm nội dung chính: kế hoạch nguồn nhân lưc, tuyển dụng nhân lưc, đào tạo phát triển nhân lực, đánh giá nhân lực, tiền lương tiền công - Ian W.Saunders (2001), Total quality management staff in the service , Primier Institude Bài viết tập trung nghiên cứu quản lý chất lượng nhân viên dịch vụ, đề cập chủ yếu tới trình độ chuyên môn kỹ người lao động Để làm đươc yếu tố phải thơng qua trình đào tạo doanh nghiệp tự đào tạo thân người lao động Tại Việt Nam nay, vấn đề đào tạo nhân lực nhận quan tâm ý chuyên gia, nhà nghiên cứu Các nhà nghiên cứu quan tâm tới vấn đề quản trị nhân lực yếu tố quan trọng doanh nghiệp Có nhiều nghiên cứu quản trị nhân lực, kể đến: - Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân Giáo trình cung cấp kiến thức có hệ thống quản trị nhân lực tổ chức từ người lao động bắt đầu làm việc đến khỏi trình lao động tương ứng ba giai đoạn: Hình thành nguồn nhân lực; Duy trì nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực tổ chức Những kiến thức vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn Việt Nam - Trần Thị Kim Dung (2008), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê Giáo trình đưa hệ thống lý luận quản trị nhân lực doanh nghiệp nói chung bao gồm số nội dung như: kế hoạch hoá nguồn nhân lực, mô tả công việc, đào tạo phát triển, đánh giá, thù lao… - Vũ Thùy Dương, Hoàng Văn Hải (2011), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Thống Kê Giáo trình cung cấp kiến thức có hệ thống quản trị nhân lực doanh nghiệp nói chung bao gồm: Dự báo nhu cầu tuyển dụng, tuyển mộ nhân lực, bố trí xếp nhân lực, đánh giá đãi ngộ nhân lực,… Ngoài nghiên cứu trên, qua tìm hiểu cơng trình nghiên cứu khoa học báo cáo tác giả nhận thấy số luận văn thạc sỹ điển hình có nội dung nghiên cứu chuyên sâu gần với đề tài luận văn như: - Đặng Thị Ngọc, “Hồn thiện cơng tác đào tạo nhân lực công ty cổ phần Licogi 13”, Đại học Thương Mại, năm 2015 Tác giả Đặng Thị Ngọc hệ thống hóa sở lý thuyết công tác đào tạo nhân lực thông qua việc nghiên cứu đào tạo đối tượng quản lý nhân viên cơng ty cổ phần Licogi 13 Từ đó, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực Công ty - Nguyễn Thị Tuyền, “Hồn thiện cơng tác đào tạo nhân lực công ty TNHH TAV”, Trường Đại học Thương Mại, năm 2014 Trong đề tài tác giả Nguyễn Thị Tuyền hệ thống hoá lại sở lý thuyết công tác đào tạo nhân lực thông qua việc nghiên cứu chương trình cụ thể dành cho đối tượng nhà quản lý nhân viên công ty TNHH TAV - Đinh Lê Anh Tuấn, “Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nhân lực công ty TNHH Yusen Logistics solutions Việt Nam”, Trường Đại học Thương Mại, năm 2014 Tác giả Đinh Lê Anh Tuấn hệ thống sở lý thuyết công tác đào tạo nhân lực thông qua việc nghiên cứu chương trình cụ thể cơng ty TNHH Yusen Logisstics solution Việt Nam từ đưa giải pháp để hồn thiện cơng tác đào tạo phù hợp với công ty TNHH Yusen Logistics solutions Việt Nam Tác giả đưa đặc trưng nguồn nhân lực công ty Logistics để đề xuất công tác đào tạo phát triển nhân lực công ty đặc biệt nguồn nhân lực quản lý Các công trình nghiên cứu đưa mơ hình nghiên cứu công tác đào tạo nhân lực, giải pháp hoàn thiện đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp với nhiều tiếp cận khác chưa có cơng trình nghiên cứu Cơng ty Cổ phần Truyền thơng VMG Vì vậy, với q trình cơng tác Cơng ty, với phát hạn chế tồn Trung tâm, tác giả xin vào xây dựng quy trình mang tính tổng qt quy trình đào tạo nhân lực đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG Để thực mục tiêu này, nhiệm vụ nghiên cứu xác định bao gồm: Hệ thống hóa lý luận cơng tác đào tạo nhân lực doanh nghiệp gồm: nội dung đào tạo nhân lực, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực đánh giá đào tạo nhân lực doanh nghiệp Phân tích thực trạng cơng tác đào tạo nhân lực Công ty để vấn đề tích cực, vấn đề đặt cần hồn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo Công ty Cổ phần Truyền thơng VMG Đề xuất giải pháp hồn thiện công tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG giai đoạn 2016 – 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Công tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 78 theo học tập, khích lệ tinh thần người khen thưởng, thỏa mãn nhu cầu tôn trọng người lao động - Quyết định khen thưởng cần đưa cách kịp thời, lúc, thời gian từ người lao động có thành tích thưởng khen thưởng sớm tốt không nên để đến cuối năm cuối quý xét thưởng Nếu chưa thể trao phần thưởng phải có lời khen ngợi, biểu dương thành tích xuất sắc mà cán nhân viên đạt - Thu hút cán nhân viên tham gia đóng góp ý kiến việc xây dựng sách khen thưởng để xây dựng sách khen thưởng phù hợp với nguyện vọng họ, mặt khác giúp cho họ hiểu rõ quy định khen thưởng để có kế hoạch phấn đấu Đầu tư thêm trang thiết bị, sở hạ tầng dành cho công tác đào tạo Công ty Với phát triển Công ty giúp Công ty trang bị thêm thiết bị đào tạo ban lãnh đạo chọn trung tâm đào tạo phù hợp Với đội ngũ giảng dạy giàu kinh nghiệm trang thiết bị, sở hạ tầng đại, Công ty hồn tồn phối hợp với giảng viên có chun ngành uy tín để tổ chức cơng tác đào tạo cán bộ, nhân viên khu vực Công ty 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Tập đồn Bưu viễn thổng Việt Nam Hiện Việt Nam, Vinaphone đánh giá 10 thương hiệu mạnh hàng đầu thương hiệu dẫn đầu ngành viễn thông di động (theo công bố công ty nghiên cứu quốc tế AC Nielsen năm 2015) Theo đại diện lãnh đạo cấp cao Vinaphone, “đội ngũ cán cơng nhân viên niềm tự hào lớn Vinaphone, đồng thời họ nhân tố tạo nên khác biệt Vinaphone với đối thủ cạnh tranh thị trường” Qua thấy Tập đồn Bưu viễn thơng Việt Nam (VNPT) đơn vị có kinh nghiệm việc đào tạo đội ngũ nhân lực: Thu hút người giỏi, thuê nhân viên tốt, giữ chân nhân tài Một máy nhân lực làm điều giữ vững mạnh, truyền nhiệt huyết cảm hứng cho công việc hướng đến khách hàng Phát triển đội 79 ngũ nhân lực liên quan đến nhiều mặt doanh nghiệp song để có thương hiệu mạnh khơng thể khơng có đội ngũ nhân lực mạnh Với tư cách công ty chủ quản có vốn đầu tư vào VMG chiếm 29% vốn đầu tư từ VNPT, VNPT đóng vai trò quan trọng việc hình thành nên đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp  Cử chuyên gia đào tạo VNPT sang VMG tổ chức khoá đào tạo nâng cao trình độ nhiều mặt Các khóa đào tạo ngắn hạn đơn vị doanh nghiệp giúp cho máy nhân viên có hội trực tiếp học hỏi từ thực tế Dựa kinh nghiệm làm việc sẵn có, chuyên gia gia tăng đào tạo kiến thức chuyên môn nâng cao giúp cho khả nghiệp vụ đội ngũ nhân lực cải thiện, gia tăng kỹ để linh hoạt xử lý vấn đề phát sinh q trình làm việc Đặc biệt khóa đào tạo ngắn hạn giúp giải vấn đề có cách làm việc đội ngũ nhân lực nhờ vào giải đáp trực tiếp đến từ chuyên gia đào tạo  VMG cử nhân lực mũi nhọn sang VNPT để học hỏi kinh nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp Với bề dày hàng chục năm phát triển, VNPT doanh nghiệp có mơi trường văn hóa làm việc đặc thù Việc VMG cử nhân lực sang VNPT học hỏi trước hết giúp đội ngũ nhân lực mũi nhọn học hỏi cách vận hành quản lý công việc theo ưu điểm ưu việt doanh nghiệp trước, thấm nhuần tinh thần cầu thị, tôn trọng đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu  Cung cấp tài liệu bổ sung kiến thức chuyên môn cập nhật kỹ làm việc cho đội ngũ nhân viên Bước đầu công tác đào tạo chưa có điều kiện để VMG cử nhân viên sang VNPT học tập Chính thế, tài liệu phát hành nội đáp ứng đào tạo nhân lực mảng giúp trau dồi thêm kiến thức cho nhân viên Song song với việc phát hành tài liệu, VNPT cần chủ động xây dựng hệ thống kiểm tra kiến thức chun mơn nghiệp vụ thường kì cho hệ thống nhân viên ứng với mảng nhân lực để đáp ứng dịch vụ VAS VNPT tốt nâng cao nghiệp vụ chuyên môn chăm sóc khách hàng nhân viên mảng viễn thơng, giải pháp dịch vụ Mobile 3.3.2 Kiến nghị với Tập đồn viễn thơng NTT Docomo 80 Tập đồn viễn thơng NTT Docomo (NTT Docomo) nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động lớn Nhật Bản, đồng thời nhà cung cấp hàng đầu giới dịch vụ nội dung cho mạng di động 3G 4G Hiện nay, NTT Docomo đầu tư vào VMG Media để phát triển giá trị dịch vụ gia tăng cho mạng di động Với bề dày kinh nghiệm NTT Doomo, với tầm nhìn VMG hướng tới trở thành “một mười công ty đứng đầu khu vực Đông Nam Á lĩnh vực nội dung số”, VMG liên kết đào tạo đội ngũ quản lý cấp trung cao cấp với NTT Docomo mảng đào tạo cách mời cán chuyên gia NTT Docomo sang VMG thuyết giảng đào tạo kỹ lãnh đạo Việc đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý đồng thời tăng cường liên kết hợp tác hai bên giao lưu văn hóa lãnh đạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ tiên tiến nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu Nhật Bản Đồng thời, liên kết với NTT Docomo tài liệu đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành viễn thông công nghệ để nắm bắt xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ nội dung số 3.3.3 Kiến nghị khác Với doanh nghiệp hoạt động ngành lĩnh vực nào, quy mô lớn hay nhỏ sách hỗ trợ Nhà nước việc đào tạo nhân lực thực cần thiết Những sách xem mơi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thực chiến lược Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn việc tiếp cận hỗ trợ Dưới số kiến nghị nhằm hồn thiện sách hỗ trợ đào tạo phát triển nhân lực dành cho doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nói riêng: Kiến nghị Sở Giáo dục Đào tạo: Hoàn thiện thực đề án, chương trình nhằm đổi giáo dục đào tạo, gắn nhu cầu đào tạo với nhu cầu xã hội Vì giáo dục đào tạo cơng cụ quan trọng để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nghiệp xây dựng phát triển đất nước Các phía tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo khảo sát nhu cầu đào tạo doanh nghiệp, dựa vào để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp Tính thực tế có thực hành yêu cầu cần thiết nội dung đào tạo Đồng thời, tổ chức phải nâng cao chất lượng giáo viên, sở vật chất 81 dạy học Đặc biệt, chương trình đào tạo nghề cần thiết kế kiến thức thực hành kỹ chuyên sâu ngành liên quan Điều giúp cho nguồn lao động có kỹ nghề tốt doanh nghiệp có nguồn nhân lực đầu vào có kiến thức kỹ mềm tốt Kiến nghị đối vơi Sở Lao động & Thương binh xã hội: Cần hướng đào tạo với việc làm, đào tạo với sử dụng, đào tạo theo nhu cầu xã hội Với nhà trường, hợp tác với doanh nghiệp tổ chức kinh tế quan trọng, đầu mối thơng tin để nhà trường có thay đổi phương pháp, nội dung đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tế doanh nghiệp Chỉ tiêu đào tạo ngành, trường, khu vực phải xây dựng sở tìm hiểu nhu cầu thực tế lao động Nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt đầu trường đại học, cao đẳng nhằm tránh tình trạng học giả, thật sinh viên giỏi lý thuyết, thiếu kỹ thực tế Bởi lẽ, doanh nghiệp không đòi hỏi nhân viên có đầy đủ kiến thức chun mơn mà có kỹ mềm phục vụ cho cơng việc Xây dựng sách đào tạo nhân lực chất lượng cao kèm theo sách sử dụng đãi ngộ nhân tài Hiện tượng chảy máu chất xám xuất nước ta từ kinh tế phát triển hợp tác đào tạo nước với Hiện tượng làm nước ta phần đội ngũ nhân lực chất lượng cao với đóng góp giá trị họ Đây chiến lược tạo dựng phát triển lực lượng lao động chất lượng tương lai Kết nối doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực để tổ chức buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm làm việc học tập cho nhân viên hay tổ chức khóa học ngắn hạn, thi kiến thức, kỹ dành cho nhân viên có hỗ trợ kinh phí từ quan, ban ngành Thơng qua đó, nhân viên có hội q báu để giao lưu, học hỏi lẫn 82 KẾT LUẬN Với cạnh tranh gay gắt thị trường nay, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bên cạnh việc doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao vị so với đối thủ, trì phát triển thương hiệu chiến lược đào tạo phát triển nhân lực cách thức hỗ trợ, thúc đẩy đảm bảo cho phát triển bền vững doanh nghiệp Việc đào tạo nhân viên tốt động lực cho phát triển nhân lực tổ chức Muốn đạt mục tiêu này, DN cần phải xây dựng kế hoạch thực bước theo trình tự định, kiểm sốt liên tục quy trình đào tạo Kế hoạch đào tạo nên dựa điểm mạnh nguồn lực DN cộng thêm hỗ trợ từ phía khác sở đào tạo; quan Nhà nước có trách nhiệm quản lý nhân viên DN Sự hợp tác đồng thuận từ phía quan trọng DN xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực Các DN cần chủ động đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực giúp DN nhanh chóng đạt mục tiêu đề chiến lược phát triển bền vững Trên sở xác định rõ mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, luận văn giải nội dung đặt thu kết sau: Thứ nhất, mặt lý luận, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận đào tạo doanh nghiệp doanh nghiệp Thứ hai, mặt thực tiễn, luận văn sâu phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nhân viên Công ty Cổ phần Truyền thông VMG thời gian qua Thứ ba, luận văn nêu thành công bật công tác đào tạo nhân lực Cơng ty VMG tìm tồn cần khắc phục Trên sở lý luận thực trạng công tác đào tạo nhân viên Công ty, luận văn đưa đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nhân viên Cơng ty thời gian tới Tuy có nhiều cố gắng với khó khăn khách quan, giới hạn lực, luận văn có hạn chế định, mong nhận góp ý thầy để đề tài Hồn thiện cơng tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thơng VMG hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh (2010), Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân Công ty Cổ phần Truyền thơng VMG, Báo cáo tài năm 2012, 2013, 2014, 2015 Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Độ Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Quản trị kinh doanh tập 2, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân Hoàng Văn Hải Ths Vũ Thùy Dương (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống Kê Lê Trọng Hùng (2009), Quản trị nhân lực, NXB Nông nghiệp Hương Huy (2008), Quản trị nguồn nhân lực tập 2, NXB Giao thông vận tải Trần Thị Linh Lan (2010), “Hồn thiện cơng tác đào tạo cán quản lý Công ty Cổ phần May Đáp Cầu”,Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Thương Mại Đặng Thị Ngọc, “Hồn thiện cơng tác đào tạo nhân lực công ty cổ phần Licogi 13”, Đại học Thương Mại, năm 2015 10 Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Văn Điềm (2013), Quản trị nhân lực, NXB Trường đại học Kinh tế quốc dân 11 Nguyễn Hữu Thân (2005), Quản trị nhân lực, NXB Thống Kê 12 Đinh Lê Anh Tuấn, “Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nhân lực công ty TNHH Yusen Logistics solutions Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ kinh doanh, Trường Đại học Thương Mại 13 Nguyễn Thị Tuyền (2014), “Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực công ty TNHH TAV”, Luận văn Thạc sỹ kinh doanh, Trường Đại học Thương Mại 14 Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật doanh nghiệp, số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, NXB Lao động xã hội Tài liệu Tiếng Anh 15 Evan M.Berman, James S.Bowman, Jonathan P.West (2009), Human resource management in public service, Sage Publications 16 Garry Desler, George T.Mikovich (2002), Human Resource Management, Prebtice Hall 17 George Strauss (2008), The future of human resources management, Institute for Research on Labor and Employment (IRLE), University of California-Berkeley 18 Ian W.Saunders (2001), Total quality management staff in the service , Primier Institude 19 Peter F Drucker (1954),The practice of Management, New York: Harper & Brothers 20 Raymond A.Noe (2009), Employe traning and development, McGraw – Hill/Irwin, 5th Edition Các Website 21 https:// vneconomy.vn/ 22 http://www.tapchitaichinh.vn/ 23 http://cafef.vn/ 24 http://doanhnhanonline.com.vn PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Đối tượng: Nhân viên Công ty VMG) Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý quan tạo điều kiện cho tơi có thêm thơng tin chun sau công tác đào tạo nhân viên Quý quan nhằm phục vụ cho việc luận văn tôi, Anh/Chị vui lòng trả lời cách khoanh tròn vào nhiều câu trả lời mà Anh/ Chị cho đáp án phù hợp Đồng thời, Anh/ Chị đưa ý kiến cá nhân khoảng trống Câu 1: Theo Anh (Chị), đào tạo nhân viên có quan trọng khơng? A Rất quan trọng B Quan trọng C Khơng quan trọng Câu 2: Anh (Chị) có tham gia đào tạo mà Công ty tổ chức không? Số lần Anh (Chị) tham gia? A Tham gia lần B Tham gia 1- lần C Chưa đào tạo Câu 3: Anh (Chị) cho biết lần đào tạo mà Anh (Chị) tham gia với mục đích gì? A Tham gia đào tạo trước làm việc thức B Tham gia đào tạo nhằm bổ sung kiến thức cho công việc (mới) C Tham gia đào tạo để giữ chức vụ cao Câu 4: Anh (Chị) đánh giá nội dung đào tạo? A Bài học có nội dung hay, gắn với tình thực tế B Bài học có nội dung chưa hay nhiều lý thuyết, chưa gắn liền với thực tế Phần nội dung mà Anh (Chị) thấy chưa hợp lý? Câu 5: Anh (Chị) đánh thời gian đào tạo lịch đào tạo? Vì sao? A Thời gian đào tạo dài, lịch đào tạo không hợp lý B Thời gian đào tạo lịch đào tạo hợp lý C Thời gian đào tạo hợp lý, lịch đào tạo không hợp lý Ý kiến khác: Câu 6: Anh (Chị) đánh phương pháp đào tạo? A Phương pháp đào tạo phù hợp đa dạng B Phương pháp đào tạo chưa phù hợp đa dạng C Phương pháp đào tạo chưa phù hợp chưa đa dạng Anh (Chị) có bổ sung phương pháp đào tạo để giúp nhân viên tiếp thu hiệu hơn? Câu 7: Anh (Chị) có đánh giá hỗ trợ Cơng ty nhân viên tham gia đào tạo? A Rất tốt B Tốt C Chưa tốt Câu 8: Anh (Chị) đánh giá hiệu làm việc thân sau tham gia đào tạo? A Cải thiện nhiều B Cải thiện tương đối C Cải thiện Ý kiến khác: Câu 9: Anh (Chị) đánh người đào tạo đợt đào tào? A Giàu kinh nghiệm khả truyền đạt, huấn luyện tốt B Giàu kinh nghiệm khả truyền đạt, huấn luyện chưa tốt C Không nhiều kinh nghiệm khả truyền đạt, huấn luyện chưa tốt Câu 10: Anh (Chị) đóng góp ý kiến trực tiếp với người đào tạo nhà quản lý đợt đào tạo chưa? Ý kiến người đào tạo nhà quản lý gì? A 1-2 lần B Hơn lần C Chưa lần Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị ! PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN (Đối tượng: Nhà quản trị Công ty VMG) Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý quan tạo điều kiện cho tơi có thêm thơng tin chuyên sâu công tác đào tạo nhân viên Quý quan nhằm phục vụ cho việc luận văn tôi: Bộ phận: …………………………………………… Nơi làm việc: Email: ………………………………………………… Điện thoại: Câu 1: Xin Ông (Bà) đánh giá công tác đào tạo Cơng ty thời gian gần đây? Ơng (Bà) nhận thấy có khó khăn tổ chức đào tạo nhân lực Cơng ty gì? Câu 2: Theo Ơng (Bà) Cơng ty sử dụng phương pháp đào tạo, hình thức đào tạo gì? Ơng (Bà) cho biết hình thức đào tạo & phương pháp đào tạo chủ yếu Trung tâm sử dụng gì? Câu 3: Ơng (Bà) nhận thấy khó khăn tổ chức triển khai đào tạo nhân viên? Câu 4: Ông (Bà) đánh giá hiệu làm việc nhân viên sau tham gia đào tạo? Câu 5: Xin Ơng (Bà) cho biết Cơng ty xác định nhu cầu đào tạo dựa nào? Việc xác định nhu cầu đào tạo có khó khăn khơng? Câu 6: Ơng (Bà) có đóng góp để cơng tác đào tạo hồn thiện hơn? Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/ Bà! PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO NHÂN VIÊN Câu 1: Theo Anh (Chị), đào tạo nhân viên có quan trọng khơng? Trả Lời Tỷ lệ % Số phiếu A Rất quan trọng 84.86 127/150 B Quan trọng 12.97 19/150 C Không quan trọng 2.97 4/150 Câu 2: Anh (Chị) có tham gia đào tạo mà Công ty tổ chức không? Số lần anh chị tham gia? A B C Câu 3: Trả Lời Tỷ lệ % Số phiếu Tham gia lần 81.62 122/150 Tham gia 1- lần 20.54 31/150 Chưa đào tạo 2.16 3/150 Anh (Chị) cho biết lần đào tạo mà Anh (Chị) tham gia với mục đích gì? Trả Lời A Tham gia đào tạo trước làm việc thức B Tham gia đào tạo nhằm bổ sung kiến thức cho công việc C Tham gia đào tạo để giữ chức vụ cao Tỷ lệ % Số phiếu 67,57% 101/150 24,32% 37/150 8.11% 12/150 Câu 4: Anh (Chị) đánh giá nội dung đào tạo? Phần nội dung mà Anh (Chị) thấy chưa hợp lý? Trả Lời A Bài học có nội dung hay gắn với thực tế B Bài học chưa hay thiếu thực tế Tỷ lệ % 97,3% 2,7% Số phiếu 146/150 4/150 Câu 5: Anh (Chị) đánh thời gian đào tạo lịch đào tạo? Vì sao? Trả Lời Tỷ lệ % Số phiếu A Thời gian đào tạo không hợp lý, lịch đào tạo hợp 4,32% 7/150 lý B Thời gian đào tạo lịch đào tạo hợp lý 52,59% 79/150 C Thời gian đào tạo hợp lý, lịch đào tạo không hợp 41,09% 62/150 lý D Thời gian đào tạo hợp lý lịch đào tạo không hợp 0% 0/150 lý Câu 6: Anh (Chị) đánh giá phương pháp đào tạo? Anh (Chị) có bổ xung phương pháp để người học tiếp thu hiệu hơn? Trả Lời Tỷ lệ % Số phiếu A Phương pháp đào tạo phù hợp đa dạng 40% 60/150 B Phương pháp đào tạo phù hơp chưa đa dạng 58,4% 88/150 C Phương pháp đào tạo chưa phù hợp chưa đa 1,6% 2/150 dạng Câu 7: Anh (Chị) có đánh giá hỗ trợ Cơng ty nhân viên tham gia đào tạo? Trả Lời A Rất tốt B Tốt C Chưa tốt Câu 8: Anh (Chị) đánh giá tham gia đào tạo? Trả Lời A Cải thiện nhiều B Cải thiện tương đối C Cải thiện Tỷ lệ % Số phiếu 3,8% 6/150 31,9% 48/150 64,3% 96/150 hiệu làm việc thân sau Tỷ lệ % 75,7% 22,7% 1,6% Số phiếu 113/150 33/150 2/150 Câu 9: Anh (Chị) đánh người đào tạo đợt đào tào? Trả lời A Giàu kinh nghiệm khả truyền đạt, huấn luyện tốt B Giàu kinh nghiệm khả truyền đạt, huấn luyện chưa tốt C Không nhiều kinh nghiệm khả truyền đạt, huấn luyện chưa tốt Tỷ lệ % Số phiếu 66,5% 100/150 29,7% 3,8% 44/150 6/150 Câu 10: Anh (Chị) đóng góp ý kiến trực tiếp với người đào tạo nhà quản lý đợt đào tạo chưa? Trả Lời A 1-2 lần B Hơn lần C Chưa lần Tỷ lệ % 29,7% 1,6% 68,6% Số phiếu 49/150 2/150 103/150 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO DÀNH CHO NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THƠNG VMG Thơng tin cá nhân Giới tính: A Nam B Nữ Chức vụ: Đơn vị công tác: Trình độ: A Phổ thơng B Trung cấp C Cao đẳng D Đại học E Trên đại học Câu hỏi khảo sát Câu 1: Anh/Chị có hài lòng với cơng việc hay khơng? A Rất hài lòng B Hài lòng C Bình thường D Khơng hài lòng E Hồn tồn khơng hài lòng Câu 2: Anh/Chị tham gia lớp đào tạo hay chưa? A Có B Chưa Câu 3: Hiện Anh/Chị có cần học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ hay không? C Rất cần D Cần E Không cần F Ý kiến khác: Câu 4: Theo Anh/Chị phương pháp đào tạo thích hợp? A Kèm cặp B Thuyết trình C Nghiên cứu tình D Luân phiên công việc E Ý kiến khác Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến khác: Câu 5: Khi đào tạo Anh/Chị muốn đào tạo hình thức nào? C Trung tâm đào tạo A Tại Công ty B Tại Học viện đào tạo D Kết hợp E Ý kiếnkhác: Câu 6: Nội dung Anh/Chị muốn đào tạo gì? A Đào tạo chun mơn B Đào tạo kỹ C Đào tạo lý luận E Đào tạo phương hướng làm việc D Đào tạo văn hóa VMG F Đào tạo khác: Câu 7: Để làm tốt cơng việc mình, theo Anh/Chị cần kỹ đây? A Giao tiếp B Làm việc nhóm C Quản lý thời gian D Xử lý tình E Soạn thảo văn F Ngoại ngữ G Truyền thông H Kỹ khác: Câu 8: Anh/Chị cho biết thời lượng học phù hợp Anh/Chị? A 1-2 ngày B 2- ngày C 5-7 ngày PHỤ LỤC D Ý kiến khác: Câu 9: PHIẾU Vị trí cơngĐÁNH việc Anh/Chị muốn sauCƠNG đào tạo? GIÁ mong HIỆU QUẢ TÁC ĐÀO TẠO DÀNH CHO A Vị trí cao B Giữ nguyên vị trí HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO I Thơng tin chung Tên khóa học: Tên học viên: Đơn vị công tác: II Đánh giá khóa đào tạo 1/ Xin anh/chị vui lòng cho biết thay đổi sau tham gia khố đào tạo (Tích dấu x vào ô tương ứng với ý kiến anh/chị) Chỉ tiêu Khơng Khơng có đồng ý ý kiến rõràng Đồng ý Có thêm nhiều kiến thức Có nhiều kỹ Hiểu rõ công việc, nhiệm vụ trách nhiệm u thích cơng việc Tự tin làm việc Hợp tác với đồng nghiệp tốt Kết thực công việc tốt Ý kiến đóng góp anh/chị để hồn thiện cơng tác đào tạo công ty a Về công tác xác định nhu cầu đào tạo lựa chọn đối tượng đào tạo b Nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, giáo trình, sở vật chất c Về đội ngũ cán giáo viên giảng dạy d Và kiến nghị khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! ... đến công tác đào tạo nhân lực công ty VMG 52 2.4 Đánh giá chung công tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 57 2.4.1 Ưu điểm công tác đào tạo nhân lưc Công ty Cổ phần. .. tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG .37 2.2.4 Nội dung đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG .48 2.2.5 Phương pháp đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 50 2.3... tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 34 2.2.1 Đặc điểm nhân lực Công ty VMG 34 2.2.2 Kết đào tạo nhân lực công ty VMG 36 2.2.3 Quy trình đào tạo nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần truyền thông VMG , luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần truyền thông VMG , 1 Tính cấp thiết của đề tài, CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP, 1 Một số khái niệm liên quan tới đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp, CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG, (Nguồn: Phòng nhân sự hành chính ), Hàng năm, Công ty đều xây dựng quỹ đào tạo nhân lực, chi phí đào tạo nhân lực do Công ty chi trả cho các cán bộ, nhân viên đi học được trích từ quỹ đầu tư phát triển công ty. Tùy vào từng năm, nhu cầu đào tạo và doanh thu từng năm mức tỷ lệ trích này có t, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG, Cung cấp tài liệu bổ sung kiến thức chuyên môn cũng như cập nhật các kỹ năng làm việc cho đội ngũ nhân viên., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm