luận văn thạc sĩ giải pháp hoàn thiện lập và trình bày báo cáo tài chính tại công ty sông đà 9

104 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:23

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học TS Nguyết Viết Tiến Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo đặc biệt thầy giáo TS Nguyễn Viết Tiến tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ nhiệt tình suốt q trình tơi thực luận văn Đồng cảm ơn anh chị kế tốn viên cơng ty sơng Đà tạo điều kiện cung cấp số liệu để tơi hoàn thành luận văn cách tốt Do khả nghiên cứu kinh nghiệm hạn chế, luận văn tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý, bảo đóng góp ý kiến thầy giáo nhà khoa học để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Học viên Vũ Thị Thanh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .6 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ .7 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài 11 Đối tượng nghiên cứu 11 Phạm vi nghiên cứu 11 Phương pháp nghiên cứu 12 Kết cấu luận văn .12 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .13 1.1 Tổng quan báo cáo tài doanh nghiệp 13 1.1.1 Khái niệm báo cáo tài doanh nghiệp 13 1.1.2 Phân loại báo cáo tài doanh nghiệp 15 1.2 Yêu cầu, nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp 17 1.2.1 Yêu cầu lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp 17 1.2.2 Nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp 17 1.3 Trách nhiệm lập, kỳ hạn lập nộp báo cáo tài doanh nghiệp .19 1.3.1 Trách nhiệm lập báo cáo tài doanh nghiệp 19 1.3.2 Kỳ hạn lập nộp báo cáo tài 19 1.4 Phương pháp lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp 21 1.4.1 Phương pháp lập trình bày Bảng cân đối kế toán 21 1.4.2 Phương pháp lập trình bày Báo cáo kết kinh doanh 28 1.4.3 Phương pháp lập trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 1.4.4 Phương pháp lập trình bày Thuyết minh báo cáo tài 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY SƠNG ĐÀ .39 2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty sông Đà 39 2.1.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh .39 2.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 46 2.2 Thực trạng lập trình bày báo cáo tài công ty sông Đà .48 2.2.1 Thực trạng lập trình bày bảng cân đối kế tốn công ty sông Đà 48 2.2.2 Thực trạng lập trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty sông Đà 64 2.2.3 Thực trạng lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ .70 2.2.4 Thực trạng lập thuyết minh báo cáo tài cơng ty sơng Đà 77 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẨN SƠNG ĐÀ 80 3.1 Các kết luận đánh giá thực trạng lập trình bày báo cáo tài cơng ty sơng Đà 80 3.1.1 Ưu điểm 80 3.1.2 Hạn chế nguyên nhân .83 3.2 Yêu cầu việc hồn thiện lập trình bày báo cáo tài cơng ty sơng Đà 84 3.3 Các giải pháp hồn thiện lập trình bày báo cáo tài Cơng ty sơng Đà 86 3.3.1 Giải pháp thứ nhất, hồn thiện cơng tác chuẩn bị trước lập Báo cáo tài 86 3.3.2 Giải pháp thứ hai, hồn thiện lập trình bày Bảng cân đối kế tốn 86 3.3.3 Giải pháp thứ ba, hồn thiện lập trình bày Báo cáo kết kinh doanh 87 3.3.4 Giải pháp thứ tư, hồn thiện lập trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 88 3.3.5 Giải pháp thứ năm, hồn thiện lập trình bày thuyết minh báo cáo tài 88 3.4 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện lập trình bày báo cáo tài cơng ty sơng Đà 89 3.4.1 Đối với nhà nước 89 3.4.2 Đối với công ty sông Đà 91 3.5 Những hạn chế luận văn hướng nghiên cứu tương lai 92 3.5.1 Những hạn chế luận văn 92 3.5.2 Hướng nghiên cứu tương lai .92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt BCĐKT BCKQHĐKD BCLCTT BCTC DN TK TMBCTC TSCĐ Ý nghĩa từ viết tắt Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo tài Doanh nghiệp Tài khoản Thuyết minh báo cáo tài Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng 1.1 Nơi nhận báo cáo tài 21 Bảng 1.2 Kết cấu bảng cân đối kế toán (theo chiều ngang) 22 Bảng 1.3 Bảng kế cấu bảng cân đối kế toán (theo chiều dọc) .22 Bảng 1.4 Kết cấu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo hai phương pháp .33 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Về mặt lý luận, Việt Nam ngày hội nhập với kinh tế giới Điều chứa đựng nhiều hội đặt khơng thách thức DN nước nhà Để hội nhập DN phỉa tăng cường sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất chiều sâu lẫn chiều rộng, thu hút đầu tư quan tâm nhiều đối tác Điều quan tâm đối tác, nhà đầu tư, nhà hoạch định sách thơng tin có trung thực hợp lý, khách quan hay không Tất thể BCTC DN BCTC DN nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho tất đối tượng DN BCTC báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, cơng nợ, nguồn vốn chủ sở hữ tình hình tài sản, cơng nợ, nguồn vốn chủ sở hữ tình hình sản xuất kinh doanh DN Có thể nói, BCTC tranh toàn cảnh hoạt động sản suất kinh doanh DN, BCTC trình bày thực trạng tài khả sinh lời DN cho tất đối tượng quan tâm Như vậy, BCTC DN có vai trò quan trọng Chính vậy, thơng tin BCTC phải trung thực, hợp lý, khách quan để người sử dụng thông tin BCTC đánh giá xác tình hình tài đơn vị, từ có định kinh doanh đắn có hiệu Về mặt thực tiễn nay, nhiều DN, BCTC không đảm bảo chức vai trò mình, thơng tin BCTC bị sai lệch kế tốn lập trình bày BCTC không tuân thủ quy định chuẩn mực, gây lòng tin với quan chức năng, nhà đầu tư đối tác Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày phát triển, nhà đầu tư có nhiều hội tìm kiếm DN có tiềm để đầu tư hơn, DN có khơng tí hội để thu hút vốn đầu tư Đặc biệt tham gia vào thị trường chứng khoán nhà đầu tư nước khiến DN chạy đua để thu hút vốn từ nguồn đầu tư có triển vọng Do vậy, việc minh bạch, hợp lý lập trình bày BCTC yếu tố cần thiết chạy đua Tại công ty sông Đà 9, đặc thù hoạt động kinh doanh mức độ quy mô lớn lĩnh vực xây dựng, nhiều hạng mục kinh doanh, nên BCTC chứa đựng số hạn chế tồn như: sở liệu để lập trình bày BCTC khơng chắn, BCTC thiếu xác theo tiêu cụ thể… Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin có chất lượng cao, xác, kịp thời, dễ hiểu, dễ sử cụng cho nhà quản trị, cơng ty sơng Đà 9, vấn đề lập trình bày BCTC vấn đề cấp thiết cần sớm nghiên cứu đưa vào thực Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Dựa chuẩn mực kế toán Bộ tài ban hành phương pháp trình bày BCTC khái quát thành giáo trình giảng dạy trường Đại học, có số nghiên cứu theo hướng đưa giải pháp hoàn thiện việc lập trình bày BCTC số doanh nghiệp nước Quá trình nghiên cứu tác giả xác đinh luận văn thạc sỹ kinh tế đề cập đến vấn đề BCTC DN: - Luận văn Thạc sỹ kinh tế với đề tài “Lập trình bày Báo cáo tài doanh nghiệp thuộc Tổng công ty sông Hồng” – Tác giả: Phạm Thị Phương Thúy bảo vệ Trường Đại học Thương mại - năm 2011 Luận văn vận dụng lý luận lập trình bày BCTC Tổng cơng ty, tập đồn hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - công ty vào thực tiễn công tác lập trình bày BCTC cơng ty thuộc Tổng công ty sông Hồng Trong luận văn, tác giả trình bày chi tiết thực trạng lập trình bày BCTC cơng ty Tuy nhiên, luận văn lại tồn nhiều thiếu sót Đặc biệt đế tài luận văn “Lập trình bày Báo cáo tài doanh nghiệp thuộc Tổng công ty sông Hồng”, phần thực trạng giải pháp hồn tồn khơng nhắc đến Thuyết minh Báo cáo tài chính, báo cáo quan trọng có ý nghĩa vơ to lớn thân doanh nghiệp người sử dụng thông tin Đây hạn chế tác giả thừa nhận nhưng phủ nhận thiếu sót lớn Ngồi ra, hạn chế giải pháp đưa chung chung, nặng hình thức lý luận - Luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài “Lập trình bày báo cáo tài hợp tập đồn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á” – Tác giả: Dương Thị Nga bảo vệ trường Đại học Thương mại – năm 2011 Về mặt lý luận, tác giả trình bày tương đối đầy đủ sở lý luận lập trình bày BCTC hợp DN Về 10 mặt thực tiễn, tác giả đưa nhiều hạn chế tồn q trình hoạt động cơng ty lập trình bày BCTC hợp Các giải pháp đưa tương đối phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty, có ý nghĩa thực tiễn cao, cần doanh nghiệp cân nhắc thực để khắc phục hạn chế Tuy nhiên, tác giả cần cung cấp thêm số liệu sổ sách kế toán để luận văn hoàn thiện - Luận văn Thạc sỹ kinh tế với đề tài “Lập trình bày báo cáo kế toán doanh nghiệp sản xuất gạch địa bàn tỉnh Thái Bình” – Tác giả: Nguyễn Thái Hà bảo vệ trường Đại học Thương mại – năm 2012 Tác giả luận văn dựa vào chuẩn mực kế toán hành nhà nước để xây dựng phát triển lý luận việc lập trình bày BCTC báo cáo quản trị từ xây dựng nên phương pháp khoa học có ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện cho DN thực dễ dàng việc lập trình bày BCTC báo cáo quản trị Từ đưa hướng việc áp dụng lý luận vào thực tiễn cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất gạch Bên cạnh đó, luận văn tồn số hạn chế cần khắc phục Đó là, phạm vi nghiên cứu đề tài “các doanh nghiệp sản xuất gạch địa bàn tỉnh Thái Bình” doanh nghiệp thực khảo sát doanh nghiệp, doanh nghiệp lại không mang tính điển hình hay tính so sánh, làm luận văn đặc sắc Hơn nữa, vấn đề thực trạng, hạn chế hay giải pháp mà tác giả đưa lại nặng nề mặt lý luận, mang tính chung chung, số liệu đưa khơng cung cấp số liệu thực tế, khơng sát với tình hình thực tiễn DN - Luận văn Thạc sỹ kinh tế với đề tài “Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam việc lập trình bày BCTC doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An” – Tác giả: Nguyễn Thị Hường bảo vệ trường Đại học thương mại – năm 2012 Luận văn trình bày lý luận việc vận dụng chuẩn mực kế tốn Việt Nam việc lập trình bày BCTC DN Luận văn phân tích thực trạng đề xuất hoàn thiện vận dụng chuẩn mực kế tốn Việt Nam việc lập trình bày BCTC doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An Tuy nhiên, 90 vận dụng cụ thể theo đặc điểm DN không vi phạm trọng yếu nguyên tắc quy định - Quy định mở rộng diện bắt buộc kiểm toán độc lập BCTC - Chỉnh sửa nâng cấp nghị định quy chế kiểm tốn, cần phải quy định rõ trách nhiệm đơn vị kiểm toán sản phẩm kiểm toán - Sớm nghiên cứu ban hành quy chế kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán - Tăng cường định chế, chế tài xử phạt thực nghiêm minh, nặng với hành vi vi phạm quy định kế toán kiểm toán Thứ ba: Cải tiến quan hệ cách thức quản lý DN quản lý tài DN Nhà nước Với tư cách chủ sở hữu, Nhà nước cần đẩy mạnh xếp lại DN Nhà nước cần phân định rõ ràng vai trò trách nhiệm chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm sốt Bộ tài nên hoạt động trung tâm nguồn lực tư vấn cho Sở Tài Chính địa phương ban hành nguyên tắc, chuẩn mực yêu cầu BCTC, khơng nên nặng quản lý hành DN Thứ tư: Tổ chức lại hệ thống giám sát kiểm tra DN Việc giám sát kiểm tra DN cần tổ chức lại theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm tổ chức giám sát kiểm tra, phối hợp công tác kiểm tra sử dụng kết Tránh tình trạng có nhiều đồn kiểm tra chồng chéo khơng công nhận kết làm phiền hà cho DN, chậm trễ việc nộp công khai BCTC Thứ năm: Tăng cường hoạt động hỗ trợ DN Hỗ trợ DN ưu đãi vốn, thuế mà quan tâm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao lực hiểu biết tài kinh tế, kinh doanh cho giám đốc, kế toán trưởng DN đối tượng khác có liên quan 3.4.2 Đối với cơng ty sơng Đà Để thực giải pháp mà luận văn đề xuất trên, công ty cổ phần sông DDaf9 càn phải thỏa mãn điều kiện sau: + Nâng cao kiến thức hiểu biết kinh tế, tài chính, kế tốn cho giám đốc nhà quản lý DN 91 + Bồi dưỡng, cập nhật sát hạch kiến thức cách thường xuyên cán kế toán ( năm tổ chức lần) + Tuyển chọn sử dụng cán người, việc + Đào tạo lại cán kế tốn có thời gian công tác từ trước thời kỳ đổi + Nâng cao ý thức pháp luật cán quản lý kế toán DN 3.5 Những hạn chế luận văn hướng nghiên cứu tương lai 3.5.1 Những hạn chế luận văn - Luận văn thực thông tư 200 đưa vào áp dụng thời gian ngắn nên tránh khỏi bỡ ngỡ ban đầu Năm 2015 năm DN lập trình bày BCTC sở thông tư 200 nên thiếu so sánh với BCTC năm 2014 DN - Thời gian thực luận văn ngắn nên chưa thể sâu hết khía cạnh cần nghiên cứu luận văn Bên cạnh đó, DN chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng từ có liên quan nên gây khó khắn trình nghiên cứu - Tài liệu nghiên cứu mặt lý thuyết thiếu, chưa có nhiều tác giả đề cập nghiên cứu đến lập trình bày BCTC DN xây lắp - Trình độ người nghiên cứu hạn chế - Luận văn khảo sát đánh giá thực trạng lập trình bày BCTC cơng ty sơng Đà , chưa mở rộng DN xây lắp khác Tổng cơng ty tồn kinh tế 3.5.2 Hướng nghiên cứu tương lai - Trong tương lai, tiếp tục nghiên cứu đề tài này, người viết nghiên cứu kỹ thay đổi việc lập trình bày BCTC với đời thông tư 200 - Bản thân người viết trau dồi kỹ kiến thức để nghiên cứu sâu rộng đề tài nghiên cứu - Sẽ mở rộng phạm vi nghiên cứu doanh nghiệp khác phạm vi Tổng công ty sông Đà trong phạm vi toàn kinh tế 92 KẾT LUẬN BCTC ln giữ vai trò quan trọng tồn cơng tác kế tốn DN nói chung tai cơng ty sơng Đà nói riêng Do đó, nghiên cứu vấn đề lý luận để từ thực nghiên cứu thực nghiệm nhằm đánh giá thực trạng đề xuất hoàn thiện lập, trình bày phân tích BCTC cơng ty sơng Đà cần thiết điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Từ nhu cầu cần thiết đó, luận văn giải đáp số vấn đề sau: - Luận văn trình bày làm rõ vấn đề lý luận lập, trình bày phân tích BCTC DN nói chung - Luận văn khảo sát đánh giá thực trạng lập, trình bày phân tích BCTC cơng ty sơng Đà theo hướng BCTC riêng, BCTC tổng hợp Luận văn đánh giá khách quan ưu điểm đưa tồn lập, trình bày phân tích BCTC công ty sông Đà , tồn cần tiếp tục hồn thiện - Đối chiếu lý luận với thực trạng lập trình bày BCTC công ty sông Đà , luận văn trình bày dự báo triển vọng vấn đề nghiên cứu đưa đề xuất, kiến nghị hồn thiện việc lập, trình bày phân tích BCTC công ty sông Đà phù hợp với đặc thù hoạt động DN xu phát triển tương lai Bên cạnh đó, luận văn làm rõ hạn chế nghiên cứu xác định vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu tương lại Luận văn Mặc dù nỗ lực cố gắng, song với khả nghiên cứu kinh nghiệm hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong góp ý từ q thầy bạn để hoàn thiện kiến thức thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tiễn giao 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2015), Hệ thống tài khoản kế tốn (Ban hành theo thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài chính), NXB Tài Bộ Tài (2013), Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Lao động – Xã hội Bộ Tài (2015), Báo cáo tài chứng từ sổ kế tốn (Ban hành theo thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài thơng tư 202/2014/TT-BTC Bộ Tài chính), NXB Tài Các chuẩn mực kế toán quốc tế (Tài liệu hướng dẫn The World Bank), NXB Chính trị quốc gia Ngơ Thế Chi (2007), Giáo trình kế tốn tài chính, NXB Tài Ngơ Thế Chi – Vũ Cơng Ty (2013), Đọc, lập, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, NXB Thống kê Nguyễn Minh Phương – Nguyễn Thị Đơng (2013), Giáo trình kế tốn quốc tế, NXB Thống kê Phạm Thị Phương Thúy (2011), Lập trình bày Báo cáo tài doanh nghiệp thuộc tổng công ty sông Hồng Quốc hội (2015), Luật kế toán, NXB Hồng Đức 10 Võ Văn Nhị (2011), Hướng dẫn lập – đọc phân tích báo cáo tài báo cáo quản trị, NXB Tài 11 Võ Văn Nhị - Đoàn Ngọc Quế - Lý Thị Bích Châu (2015), Hướng dẫn lập, đọc, phân tích báo cáo tài báo kế tốn quản trị, NXB Thống kê 12 Tài liệu thực tế : Báo cáo tài cơng ty sơng Đà năm 2014, Báo cáo tài cơng ty sơng Đà năm 2015 PHỤ LỤC - Công ty cần phải có biện pháp nhắc nhở, cảnh cáo nhân viên kế toán vi phạm quy BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Thơng tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính) Bảng cân đối kế toán năm doanh nghiệp hoạt động liên tục Đơn vị báo cáo:……………… Địa chỉ:………………………… Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày tháng năm (1) (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) Đơn vị tính: TÀI SẢN A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Số Mã Thuyết cuối đầu số minh năm năm (3) (3) (…) (…) 100 110 111 112 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 Chứng khoán kinh doanh 121 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh 122 doanh (*) Số Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 130 131 132 133 134 xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý 135 136 137 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 153 154 155 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 211 212 213 214 215 216 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá 220 221 222 223 224 225 (…) (…) ( ) ( ) (…) (…) - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 227 228 229 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 230 231 232 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài 241 hạn 242 Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 250 251 252 253 Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác 254 255 260 261 262 263 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 C – NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 310 311 312 313 314 315 316 317 xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ th tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính 318 319 320 321 322 323 324 phủ II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu 410 411 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 411a 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ 421a ( ) ( ) trước 421b - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 431 432 Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400) 440 Lập, ngày tháng năm Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) - Số chứng hành nghề; - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Ghi chú: (1) Những tiêu khơng có số liệu miễn trình bày không đánh lại “Mã số” tiêu (2) Số liệu tiêu có dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn ( ) (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế tốn năm năm dương lịch (X) “Số cuối năm“ ghi “31.12.X“; “Số đầu năm“ ghi “01.01.X“ (4) Đối với người lập biểu đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng hành nghề, tên địa Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Người lập biểu cá nhân ghi rõ Số chứng hành nghề Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm Đơn vị báo cáo: Mẫu số B 02 – DN Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm……… Đơn vị tính: CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10= 01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) 19 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) Mã số Thuyết minh Năm Năm trước 01 02 10 11 20 21 22 23 25 26 30 31 32 40 50 51 52 60 70 71 (*) Chỉ áp dụng công ty cổ phần Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) - Số chứng hành nghề; - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Đối với người lập biểu đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng hành nghề, tên địa Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Người lập biểu cá nhân ghi rõ Số chứng hành nghề Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm Đơn vị báo cáo: Mẫu số B 03 – DN Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) (*) Năm… Đơn vị tính: Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Mã số 01 02 03 04 05 06 07 20 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn 21 khác 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn 22 khác 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32 Thuyết minh Năm Năm trước doanh nghiệp phát hành Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay Tiền trả nợ gốc thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 33 34 35 36 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20+30+40) 50 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 Ghi chú: Các tiêu khơng có số liệu doanh nghiệp khơng phải trình bày khơng đánh lại “Mã số” tiêu Lập, ngày tháng năm Người lập biểu (Ký, họ tên) - Số chứng hành nghề; - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Đối với người lập biểu đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng hành nghề, tên địa Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Người lập biểu cá nhân ghi rõ Số chứng hành nghề Đơn vị báo cáo: Địa chỉ:………… Mẫu số B 03 – DN (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) (*) Năm… Đơn vị tính: Chỉ tiêu Mã Thuyết Năm Năm số minh trước I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ BĐSĐT - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục 01 02 03 04 tiền tệ có gốc ngoại tệ - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - Chi phí lãi vay 05 06 - Các khoản điều chỉnh khác 07 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu 08 động - Tăng, giảm khoản phải thu 09 - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 - Tăng, giảm khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế 11 thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - Tăng, giảm chi phí trả trước - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 12 13 14 15 16 17 20 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn 21 khác 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn 22 khác 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 23 24 25 26 27 30 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32 doanh nghiệp phát hành Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay Tiền trả nợ gốc thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 33 34 35 36 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20+30+40) 50 Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 60 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 Ghi chú: Các tiêu khơng có số liệu doanh nghiệp khơng phải trình bày khơng đánh lại “Mã số tiêu” Lập, ngày tháng năm Người lập biểu (Ký, họ tên) - Số chứng hành nghề; - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Đối với người lập biểu đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng hành nghề, tên địa Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Người lập biểu cá nhân ghi rõ Số chứng hành nghề ... việc hoàn thiện lập trình bày báo cáo tài cơng ty sông Đà 84 3.3 Các giải pháp hồn thiện lập trình bày báo cáo tài Cơng ty sơng Đà 86 3.3.1 Giải pháp thứ nhất, hồn thiện. .. Phương pháp lập trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 1.4.4 Phương pháp lập trình bày Thuyết minh báo cáo tài 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY SƠNG ĐÀ ... bày báo cáo tài doanh nghiệp + Chương 2: Thực trạng công tác lập trình bày báo cáo tài cơng ty sông Đà + Chương 3: Các kết luận giải pháp hồn thiện lập trình bày báo cáo tài cơng ty sơng Đà 13
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ giải pháp hoàn thiện lập và trình bày báo cáo tài chính tại công ty sông đà 9 , luận văn thạc sĩ giải pháp hoàn thiện lập và trình bày báo cáo tài chính tại công ty sông đà 9 , Kết cấu của luận văn, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, a. Cơ sở số liệu lập Thuyết minh báo cáo tài chính, THỰC TRẠNG LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 9, Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty sông Đà 9, Tại công ty sông Đà 9 , việc lập và trình bày BCKQHĐKD được lập và trình bày dựa trên quy định của thông tư 200/2014/QĐ-BTC. Việc lập BCKQHĐKD được tiến hành theo từng chỉ tiêu:, Trong chương này, luận văn đã đề cập đến tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh, tình hình tổ chức bộ máy kế toán của DN và sau đó trình bày đến thực trạng lập và trình bày BCTC tại công ty sông Đà 9 . Qua đó thấy được rằng, việc lập và trình bày các BCTC, CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN SÔNG ĐÀ 9, Thứ ba, việc lập và trình bày BCTC tại công ty sông Đà 9 phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả., - Công ty cần phải có biện pháp nhắc nhở, cảnh cáo các nhân viên kế toán vi phạm các quy định, thường xuyên thực hiện đào tạo lại cán bộ nhân viên kế toán. Cử nhân viên kế toán tham gia các khóa học ngắn hạn để nâng cao trình độ, cập nhật các thông tư, ch, - Công ty cần phải có biện pháp nhắc nhở, cảnh cáo các nhân viên kế toán vi phạm các quy

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm