luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp trên địa bàn thành phố hà nội

135 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:23

NGÔ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HOÀ I LIN H LUẬ NGƠ THỊ HỒI LINH N VĂN THẠ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH C SĨ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI KIN H TẾ LỚP: CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CH 20B KT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGƠ THỊ HỒI LINH KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH MÃ NGÀNH : KẾ TOÁN : 60 34 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHÚ GIANG HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Ngơ Thị Hồi Linh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU v CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục đích nghiên cứu đề tài .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tổng quan đề tài nghiên cứu có liên quan Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .11 Kết cấu luận văn 12 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 13 2.1 Một số vấn đề lý thuyết kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp xây lắp .13 2.1.1 Một số định nghĩa, khái niệm liên quan đến kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 13 2.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp giá thành sản phẩm xây lắp 19 2.1.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 21 2.2 Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 22 2.2.1 Chuẩn mực số 02 – “Hàng tồn kho” 22 2.2.2 Chuẩn mực số 15 – “Hợp đồng xây dựng” 23 2.3 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp theo quan điểm kế tốn tài 24 2.3.1 Kế tốn chi phí sản xuất xây lắp 24 2.3.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp 30 2.3.3 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ doanh nghiệp xây lắp .32 2.3.4 Phương pháp tính giá thành cơng trình doanh nghiệp xây lắp .33 2.4 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp theo quan điểm kế toán quản trị 34 2.4.1 Phân loại chi phí 34 2.4.2 Định mức chi phí dự tốn chi phí 36 2.4.3 Phân tích chênh lệch chi phí xây lắp 39 2.4.4 Báo cáo kế toán quản trị chi phí giá thành sản phẩm xây lắp 44 2.4.5 Cung cấp thơng tin kế tốn quản trị để định 45 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI .47 3.1 Tổng quan công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp địa bàn thành phố Hà Nội .47 3.1.1 Khái quát chung Công ty xây lắp địa bàn thành phố Hà Nội.47 3.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp địa bàn thành phố Hà Nội 49 3.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất thi cơng có ảnh hưởng đến kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp công ty trách nhiệm hữu hạn địa bàn thành phố Hà Nội 55 3.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp địa bàn thành phố Hà Nội theo quan điểm kế tốn tài 57 3.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp phân bổ chi phí xây lắp 57 3.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp địa bàn thành phố Hà Nội .58 3.2.3 Tổng hợp chi phí sản xuất 71 3.2.4 Đánh giá giá trị dở dang cuối kỳ 72 3.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phấm xây lắp công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp địa bàn thành phố Hà Nội .74 3.3 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cơng ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp địa bàn thành phố Hà Nội theo quan điểm kế toán quản trị 75 3.3.1 Định mức dự toán chi phí .75 3.3.2 Phân tích chênh lệch chi phí báo cáo chi phí xây lắp 81 CHƯƠNG CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 88 4.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp địa bàn thành phố Hà Nội 88 4.1.1 Các kết luận 88 4.1.2 Các phát .89 4.2 Dự báo triển vọng quan điểm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp địa bàn thành phố Hà Nội 91 4.3 Các đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp địa bàn thành phố Hà Nội 94 4.3.1 Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góc độ kế tốn tài .94 4.3.2 Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góc độ kế tốn quản trị 99 4.4 Điều kiện thực giải pháp 105 4.4.1 Đối với Nhà nước .105 4.4.2 Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp .107 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Trình tự kế tốn chi phí ngun liệu, vật liệu trực tiếp .26 Sơ đồ 2.2: Trình tự kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 27 Sơ đồ 2.3: Hạch tốn chi phí sử dụng máy thi công trường hợp doanh nghiệp sử dụng máy thi cơng th ngồi 28 Sơ đồ 2.4: Hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng trường hợp doanh nghiệp tổ chức đội máy thi công riêng có hạch tốn riêng 29 Sơ đồ 2.5: Hạch tốn chi phí sử dụng máy thi công trường hợp doanh nghiệp không tổ chức đội máy thi công riêng 29 Sơ đồ 3.1: Bộ máy kế tốn Cơng ty Dịch vụ Xây lắp Thiên Tân 50 Sơ đồ 3.2: Bộ máy kế tốn Cơng ty TNNH Xây lắp Hà Nội 52 Sơ đồ 3.3: Hình thức kế toán “Nhật ký chung” .55 Sơ đồ 3.4: Quy trình cơng nghệ xây lắp công ty TNNH Xây lắp Hà Nội 56 Bảng 3.2: Tổng hợp dự tốn chi phí xây dựng .78 Bảng 3.3: Biểu giá dự tốn chi phí xây dựng 79 Bảng 3.4: Biểu giá dự tốn chi tiết chi phí xây dựng .80 Bảng 3.5: Báo cáo chi phí vật tư y tế .82 Bảng 3.6: Bảng tổng hợp vật tư chênh lệch 83 Bảng 3.7: Báo cáo chi phí nhân cơng thực tế 84 Bảng 3.8: Báo cáo chi phí máy thi cơng thực tế 85 Bảng 3.9: Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất chung 85 Bảng 3.10: Bảng tính giá thành thực tế 86 BÁO CÁO CHÊNH LỆCH CHI PHÍ SẢN XUẤT .87 Bảng 3.11: Báo cáo chênh lệch chi phí sản xuất 87 Bảng số 4.1: Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí .102 Tháng (Quý) 103 Bảng số 4.2: Báo cáo kết kinh doanh theo cơng trình 103 Bảng số 4.3: Báo cáo kết kinh doanh theo phận sản xuất 104 Biểu 2.1: Báo cáo chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nội dung BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CNSX Công nhân sản xuất CT Cơng trình CPSX Chi phí sản xuất CP Chi phí CPC Chi phí chung CPSXKD Chi phí sản xuất kinh doanh 10 CPSXC Chi phí sản xuất chung 11 CBCNV Cán công nhân viên 12 DD Dở dang 13 DN Doanh nghiệp 14 HMCT Hạng mục cơng trình 15 KC Kết chuyển 16 KH Kế hoạch 17 KPCĐ Kinh phí cơng đồn 18 KLXL Khối lượng xây lắp 19 NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp 20 NCTT Nhân công trực tiếp 21 TSCĐ Tài sản cố định 22 TK Tài khoản 23 XL Xây lắp 24 VL Vật liệu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Dịch vụ xây lắp có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội Cùng với phát triển sản xuất, nhu cầu dịch vụ xây lắp ngày tăng Thời gian qua cho thấy, công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp phát triển không ngừng quy mô dịch vụ cung cấp Hiện nay, địa bàn thành phố Hà Nội tồn lãnh thổ Việt Nam, cơng ty kinh doanh dịch vụ xây lắp phát triển lớn mạnh khơng ngừng Các cơng ty kinh doanh loại hình dịch vụ xây lắp có đặc điểm cung cấp dịch vụ rộng khắp toàn quốc, cơng ty kinh doanh dịch vụ khác, q trình thực dịch vụ sản phẩm xây lắp công ty xây lắp không tập trung mà diễn khắp nơi khó kiểm sốt chi phí phát sinh Hơn nữa, xu hội nhập kinh tế quốc tế, công ty xây lắp chịu cạnh tranh gay gắt với công ty xây lắp khác nước Để tồn phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp phải khơng ngừng sử dụng có hiệu nguồn lực để nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh Muốn thực mục tiêu đó, đòi hỏi công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp phải cải tiến, đổi công tác quản lý, phương thức kinh doanh hệ thống công cụ quản lý, có cơng tác kế tốn Với xu hướng tồn cầu hóa, nhiều hội mở cho nghành xây lắp nước nhà đặt khơng thách thức Đó phải nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, giữ vững uy tín tăng sức cạnh tranh.Trong đó, việc sử dụng hợp lý tiết kiệm nguồn lực với việc hạ thấp giá thành sản phẩm mục tiêu quan trọng doanh nghiệp xây lắp có ý nghĩa nâng cao kết hiệu kinh doanh Trong năm qua, cơng tác kế tốn nước ta nói chung cơng ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp nói riêng khơng ngừng cải tiến, hồn thiện, tiếp cận thơng lệ, chuẩn mực quốc tế, bước đáp ứng yêu cầu quản lý hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, hế thống kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp nhìn chung đề cập chủ yếu đến kế tốn tài trình Cơng ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí” Phụ lục số 2.1: CƠNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI STT SÔCT KC12/1 KC12/1 KC12/1 KC12/2 KC12/3 KC12/3 KC12/4 KC12/4 KC12/4 KC12/4 NgàyCT Ngày GS 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 SỔ NHẬT KÝ CHUNG NĂM 2015 Diên giải Cộng mang sang Kêt chuyên chi phí NVL Kêt chuyên chi phí NVL Kêt chuyên chi phí NVL Kêt chun chi phí nhân cơng trực tiêp Kêt chun chi phí máy thi cơng Kêt chun chi phí máy thi cơng Kêt chun chi phí sản xt chung Kêt chuyên chi phí sản xuât chung Kêt chuyên chi phí sản xuât chung Kêt chuyên chi phí sản xuât chung Nợ Có Sơ tiên 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 6211 6212 6213 622 6231 6232 6272 6273 6277 6278 3.534.453.919 373.888.080 44.619.392 1.936.887.490 809.767.900 327.738.329 17.400.000 122.025.000 3.404.869.363 154.789.968 Tông phát sinh 115.622.638.891 Phụ lục số 2.2: CÔNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI số CT Ngày CT Ngày GS Diễn Giải KC5/1 30/05/2010 30/05/2010 K/C chi phí nguyên vật liệu SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6211CTDT – CT CẦU ĐƠNG TRÙ NĂM 2015 Mã số Đơi ứng 154 Phát sinh Nợ Phát sinh Có Số dư 8.070.628.745 559 559 01/06/2010 01/06/2010 Xuât thép ông 113.5 01/06/2010 01/06/2010 Xuât thép ông 59.9 6211CTDT 152 6211CTDT 152 69.115.865 25.132.529 630 07/06/2010 07/06/2010 Xi măng Nghi sơn PCB 40 6211CTDT 152 192.764.027 KC6/1 1237 1237 KC12/1 30/06/2010 20/12/2010 22/12/2010 30/12/2010 154 6211CTDT 152 6211CTDT 152 154 30/06/2010 20/12/2010 22/12/2010 30/12/2010 K/C chi phí nguyên vật liệu Thép tròn gai D22 Thép tròn gai D14 K/C chi phí ngun vật liệu Tơng phát sinh Phát sinh lũy kê Sô dư cuôi kỳ 69.115.865 94.248.394 287.012.42 7.605.404.365 22.350.000 21.943.351 22.350.000 44.293.351 3.534.453.919 60.477.845.380 60.477.845.380 60.477.845.380 60.477.845.380 Phụ lục số 2.3: CÔNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI SỐ CT Ngày CT Ngày GS Diễn Giải SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6212CTDT – CT CẦU ĐƠNG TRÙ NĂM 2015 Mã số Đơi ứng Vật tư chuyển phẫn bổ nhiều lần PBLC5 PBLC6 31/05/2010 30/06/2010 31/05/2010 Phân bổ VTLC T5/10 - CTDT 30/06/2010 Phân bô VTLC T6/10 - CTDT Vật tư ln chun th ngồi Phát sinh Nợ Phát sinh Có Số dư 291.355.245 479.296.990 6.041.918.057 6213CTDT 6213CTDT 2422 2422 291.355.245 479.296.990 188.981.356 DCCP1-5 DCCP1-06 82.DT KC12/1 30/11/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 30/11/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 Chi phí thuê VTLC - CTDT TI Chi phí thuê VTLC - CTDT TI2 Thuê đà giáo TI2 - ĐT K/C chi phí ngun vật liệu Tơng phát sinh Phát sinh lũy kê Sô dư cuôi kỳ 6213CTDT 331 6213CTDT 331 6213CTDT 1412 154 16.748.831 36.519.392 8.100.000 44.619.392 6.230.899.413 6.230.899.413 6.230.899.413 6.230.899.413 16.748.831 36.519.392 44.619.392 Phụ lục số 2.4: CÔNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI SỐ CT Ngày CT Ngày GS Diễn Giải SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6213CTDT – CT CẦU ĐÔNG TRÙ NĂM 2015 Mã số Đôi ứng Vật tư chuyển phẫn bổ nhiều lần PBLC5 31/05/2010 31/05/2010 Phân bổ VTLC T5/10 - CTDT 6213CTDT 2422 291.355.245 PBLC6 30/06/2010 30/06/2010 Phân bô VTLC T6/10 - CTDT 6213CTDT 2422 479.296.990 Số dư 291.355.24 479.296.99 30/11/2010 30/11/2010 Chi phí thuê VTLC - CTDT TI 6213CTDT 331 188.981.356 16.748.831 31/12/2010 31/12/2010 Chi phí thuê VTLC - CTDT TI2 6213CTDT 331 36.519.392 36.519.392 31/12/2010 31/12/2010 Thuê đà giáo TI2 - ĐT 31/12/2010 31/12/2010 K/C chi phí ngun vật liệu Tơng phát sinh Phát sinh lũy kê Sô dư cuôi kỳ 6213CTDT 1412 154 8.100.000 44.619.392 Vật tư ln chun th ngồi DCCP1-5 DCCP106 82.DT KC12/1 Phát sinh Có 6.041.918.057 Phát sinh Nợ 44.619.392 6.230.899.413 6.230.899.413 6.230.899.413 6.230.899.413 Phụ lục số 2.5: CÔNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 16.748.831 Chửng từ Ngày GS SỐCT Ngày CT 559 630 1237 CKDT.12 01/06/2010 07/06/2010 22/12/2010 31/12/2010 01/06/2010 07/06/2010 22/12/2010 31/12/2010 CKDT.12 31/12/2010 31/12/2010 KC12/1 30/12/2010 30/12/2010 KC12/1 KC12/1 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 Diễn Giải Nhật ký chung Trang Dòng Số Tk ĐƯ 621 – CP NVL TRỰC TIẾP NĂM 2015 Sơ tiên Nợ Có 152 152 152 331 25.132.529 192.764.027 21.943.351 22.272.728 331 117.038.000 Tôn đàu năm Xuât thép ông 59.9 Xi măng Nghi sơn PCB 40 Thép tròn gai D14 Ga T12-ĐT (12658) Dây thép, ông nhựa, dây chão T12 - ĐT (35405) K/C chi phí nguyên vật liệu CTDT K/C chi phí nguyên vật liệu CTDT K/C chi phí ngun vật liệu CTDT Tơng phát sình 154 3.534.453.919 154 154 373.888.080 44.619.392 680.908.460.5 60 680.908.460.560 Cộng lũy kê Sô dư cuôi năm Phụ lục số 2.6: CÔNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 622CTDT – CT CẦU ĐÔNG TRÙ NĂM 2015 Phụ lục số 2.7: CÔNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 622 – CP NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP NĂM 2015 SỐCT Ngày CT Ngày GS 30/04/201 30/04/201 30/04/201 31/05/201 31/05/201 01/06/201 01/06/201 30/06/201 31/06/201 31/12/201 30/04/201 30/04/201 30/04/201 31/05/201 31/05/201 01/06/201 01/06/201 30/06/201 31/06/201 31/12/201 145 145 145 182 182 235 235 243 KC6/3 KC12/ Diễn Giải Dâu Diezel 0,5 Xăng A92 Mỡ bò Dâu Diezel 0,5 Xăng A92 Dâu nhớt HD 40 Dâu nhớt HD 40 Mỡ bò Mã số 6231CTD T 6231CTD T 6231CTD T 6231CTD T 6231CTD T 6231CTD T 6231CTD T 6231CTD T Kêt chuyên chi phí sử dụng máy thi cơng Đơi ứng Phát sinh Nợ Phát sinh Có Số dư 419.522.73 426.669.45 453.597.45 773.233.82 780.147.50 799.905.53 807.694.54 811.654.54 152 419.522.733 152 7.146.726 152 26.928.000 152 319.636.368 152 6.913.680 152 19.758.024 152 7.789.012 152 3.960.000 154 811.654.543 Kêt chuyên chi phí sử dụng máy thi công Tông phát sinh Phát sinh lũy kê 154 809.767.900 3.046.103.64 3.046.103.64 3.046.103.64 3.046.103.64 6 Sô dư cuôi năm Phụ lục số 2.8: CÔNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI SỐCT Ngày CT Ngày GS 145 145 145 182 182 235 235 243 30/04/2010 30/04/2010 30/04/2010 31/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 01/06/2010 30/06/2010 30/04/2010 30/04/2010 30/04/2010 31/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 01/06/2010 30/06/2010 KC6/3 KC12/ Diễn Giải SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6231CTDT – CT CẦU ĐÔNG TRÙ NĂM 2015 Mã số 6231CTDT 6231CTDT 6231CTDT 6231CTDT 6231CTDT 6231CTDT 6231CTDT 6231CTDT Dâu Diezel 0,5 Xăng A92 Mỡ bò Dâu Diezel 0,5 Xăng A92 Dâu nhớt HD 40 Dâu nhớt HD 40 Mỡ bò Kêt chuyên chi phí sử dụng máy 31/06/2010 31/06/2010 thi cơng Kêt chun chi phí sử dụng máy 31/12/2010 31/12/2010 thi công Tông phát sinh Phát sinh lũy kê Đôi ứng 152 152 152 152 152 152 152 152 Phát sinh Nợ Phát sinh Có Số dư 419.522.733 7.146.726 26.928.000 319.636.368 6.913.680 19.758.024 7.789.012 3.960.000 419.522.733 426.669.459 453.597.459 773.233.827 780.147.505 799.905.531 807.694.543 811.654.543 154 811.654.543 154 809.767.900 3.046.103.64 3.046.103.646 3.046.103.64 3.046.103.646 Sô dư ci năm Phụ lục số 2.9: CƠNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI Phụ lục số 2.10: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6232CTDT – CT CẦU ĐÔNG TRÙ NĂM 2015 CÔNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 623 – CHI PHÍ MÁY THI CƠNG NĂM 2015 Phụ lục số 2.11: CÔNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6272CTDT – CT CẦU ĐÔNG TRÙ NĂM 2015 Phụ lục số 2.13: CÔNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6277CTDT – CT CẦU ĐÔNG TRÙ NĂM 2015 Phụ lục số 2.14: CÔNG TY TNNH XÂY LẮP HÀ NỘI SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6278CTDT – CT CẦU ĐƠNG TRÙ NĂM 2015 Cơng trình Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí biến đổi a CPNVLTT b CPNCTT c Hoa hồng bán hàng Lợi nhuận góp Chi phí cố định trực tiếp a Khấu hao nhà xưởng b Khấu hao máy móc c Chi phí quản lý PX Lợi nhuận phân xưởng % Thành tiền Cơng trình % Thành tiền Tổng … % Thàn h tiền ... luận kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Chương 3: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp địa bàn thành phố Hà Nội. .. luận tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp nay, từ đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây. .. hạn địa bàn thành phố Hà Nội 55 3.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp địa bàn thành phố Hà Nội theo quan điểm kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp trên địa bàn thành phố hà nội , luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp trên địa bàn thành phố hà nội , TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, Tổng quan các đề tài nghiên cứu có liên quan, Phương pháp nghiên cứu, Kết cấu của luận văn, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP, Sơ đồ 2.5: Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công trường hợp doanh nghiệp không tổ chức đội máy thi công riêng, BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT XÂY LẮP, Biểu 2.1: Báo cáo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, Sơ đồ 3.2: Bộ máy kế toán tại Công ty TNNH Xây lắp Hà Nội, (Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNNH Xây lắp Hà Nội), Sơ đồ 3.4: Quy trình công nghệ xây lắp của công ty TNNH Xây lắp Hà Nội, Nguồn: công ty TNHH Xây lắp Hà Nội, Bảng 3.11: Báo cáo chênh lệch chi phí sản xuất, CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, Bảng số 4.3: Báo cáo kết quả kinh doanh theo từng bộ phận sản xuất, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm