luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh bắc giang

120 32 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SĨ PHÙNG THỊ THỦY HÀ NỘI – 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực nghiên cứu, khảo sát thực Tác giả Luận văn Nguyễn Thị Thu Hương ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn tới quý thầy cô giáo Trường Đại học Thương mại giảng dạy truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường Với lòng kính trọng biết ơn, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn tới TS.Phùng Thị Thủy tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu đề tài luận văn Xin chân thành cảm ơn quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang tạo điều kiện, cung cấp tài liệu hữu ích giúp tơi thực đề tài nghiên cứu iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 2.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGỒI NƯỚC CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Mục tiêu nghiên cứu ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN .4 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THI TRƯỜNG 1.1 Khái niệm, lý thuyết liên quan đến cạnh tranh lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại 1.1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 10 1.2 Yếu tố tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ Ngân hàng thương mại .16 1.2.1 Năng lực tài 16 1.2.2 Năng lực quản trị điều hành 20 1.2.3 Năng lực Nguồn nhân lực 20 1.2.4 Năng lực công nghệ 21 iv 1.2.5 Năng lực cạnh tranh maketing dịch vụ bán lẻ .22 1.2.6 Năng lực quản trị hệ thống thông tin 28 1.2.7 Danh tiếng, uy tín ngân hàng, lực hợp tác với ngân hàng đại lý 28 1.2.8 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ NHTM 28 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ Ngân hàng thương mại 30 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc mơi trường vĩ mơ .30 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc mơi trường ngành 32 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 36 2.1 Khái quát thị trường dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Tỉnh Bắc Giang Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang 36 2.1.1 Khái quát thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ tỉnh Bắc Giang 36 2.1.2 Giới thiệu chung Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang .40 2.1.3 Các nghiệp vụ chủ yếu Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Giang 47 2.1.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ Ngân hàng Công thương Việt Nam 48 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ NH TMCPCTVN - chi nhánh Bắc Giang 49 2.2.1 Phương pháp kết nghiên cứu 49 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ NH TMCPCT VN - CN Bắc Giang 51 v 2.3 Đánh giá chung khả cạnh tranh vietinbank chi nhánh Bắc giang 71 2.3.1 Những điểm mạnh 71 2.3.2 Những điểm yếu cần khắc phục 73 2.3.3 Nguyên nhân 76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC GIANG 79 3.1 Xu hướng phát tiển thị trường dịch vụ bán lẻ dịnh hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 79 3.1.1 Xu hướng phát triển thị trường dịch vụ bán lẻ 79 3.1.2 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCPCT VN – CN Bắc Giang giai đoạn (2016-2020) .82 3.2 Giải pháp chủ yếu nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ Vietinbank chi nhánh Bắc Giang .84 3.2.1 Nâng cao khả tài .84 3.2.2 Phát triển nguồn nhân lực tổ chức quản lý 87 3.2.3 Phát triển khả công nghệ ngân hàng .90 3.2.4 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ NHCT VN- CN Bắc Giang .92 3.2.5 Giải pháp nâng cao thương hiệu uy tín Ngân hàng Vietinbank 94 3.3 Kiến nghị điều kiện để thực giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ NHCT Chi nhánh Bắc Giang 96 3.3.1 Kiến nghị với Tỉnh Bắc Giang 96 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Bắc Giang 98 KẾT LUẬN 100 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 1.1: Các tiêu đánh giá NLCT NH TMCPCTVN 30 Bảng 2.1: Số lượng doanh nghiệp 38 Bảng 2.2 Kết kinh doanh Chi nhánh Bắc Giang năm 2013-2015 45 Bảng 2.3: Chỉ tiêu phản ánh kết KD CN Bắc Giang năm 2013 – 2015 .45 Bảng 2.4 Số lượng loại hình NHTM Bắc Giang 48 Bảng 2.5: Chỉ tiêu vốn điều lệ .52 Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng vốn NHCT – chi nhánh Bắc Giang 52 năm 2013 - 2015 52 Bảng 2.7: Doanh số huy động vốn số NHTM .53 địa bàn Bắc Giang năm 2015 53 Bảng 2.8: Mức sinh lời chi nhánh Bắc Giang 54 Bảng 2.9: Tỷ lệ ROA, ROE NHCTVN .57 Bảng 2.10: Chỉ số ROA, ROE số NHTMCP 57 Bảng 2.11: Chỉ số CAR qua số năm 57 Bảng 2.12: Chỉ số CAR số ngân hàng năm 2014 57 Bảng 2.13: Nợ hạn tiêu phản ánh chất lượng tín dụng NHCTVN 58 Bảng 2.14: Một số sản phẩm dịch vụ tiêu biểu .65 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu lợi nhuận 53 HÌNH VẼ Hình 1.1: Mơ hình tổ chức NHCT – Chi nhánh Bắc Giang .40 viii SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Các bước thực thu thập liệu sơ cấp 95 hợp, có hiệu cao, thiết thực tình hình hoạt động ngân hàng nước nhằm kích thích ngân hàng Việt Nam phát triển, tiến tới bắt kịp với phát triển chung ngân hàng giới - Thứ ba, hoàn thiện phát triển tiêu chí đánh giá tính an tồn hiệu hoạt động NHTM mà bên có quyền lợi có liên quan sử dụng như: nhà quản trị điều hành, tra giám sát, nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng…nhằm đánh giá mức độ an toàn, hiệu hoạt động NHTM, đồng thời nhằm tăng cường nguyên tắc thị trường, tạo điều kiện cho bên có quyền lợi liên quan giám sát chặt chẽ hoạt động ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Bắc Giang - Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước Bắc Giang cần phải tổ chức lại theo mơ hình phù hợp với chức NHTW với nghiệp vụ bản: thực sách tiền tệ, giám sát hoạt động ngân hàng, quản lý hệ thống toán nghiệp vụ phát hành kho quỹ, sở đó, tổ chức lại theo hướng tập trung, gọn nhẹ, hiệu để giám sát, hỗ trợ NHTM địa bàn tỉnh phát triển - Thứ hai, NHNN chi nhánh Bắc Giang nên rà soát lại quy định an toàn hệ thống NHTM, bao gồm quy định vốn điều lệ, trình độ quản lý, chế độ báo cáo tài chính, quy chế tra, giám sát, bảo đảm tiền gửi tiền vay quy định can thiệp khẩn cấp khác, sở đó, thực đổi tra kiểm soát cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế tổ chức, nghiệp vụ, chế điều hành, giám sát, cụ thể là: - Cấu trúc lại mơ hình chức hệ thống tra theo chiều dọc gồm khâu: cấp phép, giám sát từ xa, tra chỗ, xử lý vi phạm Theo đó, tra ngân hàng Nhà nước Bắc Giang chủ yếu tra, giám sát NHTM trung tâm nhằm nâng cao trách nhiệm ban lãnh đạo ngân hàng - Cải thiện chế hạ tầng tài chính, bổ sung, điều chỉnh định NHNN Bắc Giang quy chế kiểm toán độc lập cho phù hợp với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam giới - Ban hành quy chế tổ chức hoạt động kiểm soát, kiểm tra, kiểm 96 toán nội ngân hàng quy chế đánh giá, xếp hạng NHTM theo tiêu chuẩn CAMEL - Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát NHTM gặp khó khăn thơng qua giám sát từ xa xếp hạng NHTM địa bàn tỉnh.Khẩn trương mở rộng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt, phát triển công cụ giao dịch thị trường mở nhằm phát triển thị trường tiền tệ sâu rộng, có tính khoản cao Xây dựng hệ thống thơng tin tài đại (MIS) đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, dễ giám sát lập chương trình hội nhập mạng Internet để cập nhật thơng tin tài chính, tiền tệ giới 97 KẾT LUẬN Thực mục tiêu nghiên cứu đề tài, luận văn tập trung hoàn thành nội dung chủ yếu sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận cạnh tranh khả cạnh tranh, tiêu chí yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ NHTM Trong phần sâu phân tích đặc điểm có tính đặc thù riêng cạnh tranh hoạt động Ngân hàng khác với cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác Phân tích tiêu đánh giá khả cạnh tranh NHTM, như: khả tài chính, khả sinh lời, tính khoản, số lượng chất lượng sản phẩm dịch vụ, trình độ cơng nghệ trình độ quản trị điều hành, danh tiến uy tín ngân hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến khả hiệu cạnh tranh NHTM - Tập trung phân tích đánh giá thực trạng khả cạnh tranh dịch vụ bán lẻ NHCTVN, luận văn từ tranh tổng thể, đến mổ sẻ vấn đề chi tiết, cụ thể khả cạnh tranh NHCTVN Những đánh giá luận văn tập trung tỷ lệ an toàn vốn thấp 5.4% không tăng năm qua ; tỷ lệ ROE giảm từ 14% năm 2001 xuống 9.6% năm 2006 có so sánh với Ngân hàng giới, đánh giá ưu điểm hạn chế, điểm mạnh bản, điểm yếu luận văn đánh giá rút khả cạnh tranh NHCTVN - Luận văn sau nêu lên số thuận lợi khó khăn, thách thức NHCTVN tiến trình hội nhập quốc tế, nêu lên số mục tiêu chiến lược nâng cao khả cạnh tranh dịch vụ bán lẻ NHCTVN đến năm 2015, đề xuất hệ thống giải pháp, từ đưa giải pháp nâng cao khả cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện tích đại cho đa dạng đối tượng khách hàng khác nhau, đề xuất cụ thể nâng cao trình độ cơng nghệ đến phương án tăng vốn điều lệ, tiếp tục xử lý nợ xấu, tăng quy mô nguồn vốn,nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cấu lại tổ chức tăng cường hoạt động Marketing, củng cố hệ thống kiểm toán nội bộ, phát triển thương hiệu, xây dựng văn hoá kinh doanh NHCT chi nhánh Bắc Giang Các giải pháp sát với thực tiễn có tính thuyết phục, sát thực tiễn có tính khả thi 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Phan Thị Cúc: Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2008 Nguyễn Thị Thanh Huyền: Giáo trình Marketing NXB Hà Nội, Hà Nội, năm 2005 PGS TS Nguyễn Thị Mùi: Quản trị Ngân hàng thương mại NXB Tài chính, Hà Nội, năm 2006 TS Tơ Kim Ngọc: Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ - Ngân hàng NXB thống kê, Hà nội, năm 2004 TS Phan Thăng: Marketing NXB Thống kê, năm 2005 PGS TS Nguyễn Văn Tiến: Giáo trình Ngân hàng thương mại NXB Thống kê, Hà Nội, năm 2009 TS Trịnh Quốc Trung: Marketing ngân hàng NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2008 PGS.TS Nguyễn Thị Quy: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xu hội nhập NXB Thống kê, Hà nội Phan thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 10 Peter S Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 11 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2010, 2011 2012 12 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang, Báo cáo kết kinh doanh năm 2013-2015 13 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang, Bảng cân đối vốn kinh doanh năm 2013-2015 14 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang, Báo cáo hoạt động tín dụng năm 2013-2015 15 Luật tổ Tổ chức tín dụng năm 2010 PHỤ LỤC 01 PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO BAN LÃNH ĐẠO Tên Nguyễn Thị Thu Hương học viên Lớp CH20B Trường ĐH Thương mại, nghiên cứu đề tài: “ Năng lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ Ngân hàng TMCPCTVN – CN Bắc Giang” Để hồn thành việc nghiên cứu tơi mong nhận giúp đỡ từ phía Quý Ông/ Bà: Danh sách Ban lãnh đạo Chi nhánh: Dương Thị Ninh – Giám đốc Thân Văn Hùng – Phó Giám đốc Vũ Văn Hưng – Phó Giám đốc Lương Xuân Cường – TP KHDN Nguyễn Thị Thùy Dương – TP Bán lẻ Phan Thị Lan Anh - TP Kế tốn Nguyễn Thị Minh Thu – TP TCHC Xin Ơng/Bà trả lời cách khoanh tròn vào đáp án trả lời thích hợp: Câu 1: Ơng/ Bà đánh giá vè cần thiết việc lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ NHCT CN Bắc Giang địa bàn? a, Rất cần thiết c, Không cần thiết b, Cần thiết d, Khác Câu 2: Ông/Bà đánh giá thị phần Chi nhánh so với đối thủ cạnh tranh? a, Thấp nhiều d, Cao b, Thấp e, Cao nhiều c, Bằng Câu 3: Ông / Bà cho biết tốc độ tăng trưởng thị phần Chi nhánh năm gần đây? a, 15% c, 6%-10% Câu 4: Khách hàng Vietinbank ai? a, Trẻ nhỏ d, Người già b, Phụ nữ e, Tất c, Nam giới Câu 5: Kênh phân phối Vietinbank a, Kênh phân phối truyền thống b, Kênh phân phối công nghệ Câu 6: Hình thức quảng cáo Vietinbank sử dung nhiều a, Truyền hình d,Tuyên truyền quảng cáo trực tiếp b, Báo, tạp chí e, Khác c, Phương tiện truyền thơng cơng cộng Câu 7: Chăm sóc khách hàng Vietinbank so với đối thủ cạnh tranh? a, Tốt b, Tốt d, Cao e, Tốt nhiều c, Bằng Câu 8: Thông tin maketing Vietinbank so với đối thủ cạnh tranh? a, Tốt b, Tốt d, Cao e, Tốt nhiều c, Bằng Câu 9: Ông /Bà cho biết cần phải nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ Vietinbank địa bàn thời gian tới khơng? a, Có b, Khơng Nếu (có) Xin Ơng bà cho biết định hướng Chi nhánh nhằm Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ NHCT CN Bắc Giang địa bàn thời gian tới? Câu 10: Ơng / Bà giúp tơi đánh giá mức độ quan trọng nội dung phia đây: Trả lời cách cho điểm hệ số quan trọng bảng so cho tổng điểm yếu tố khoanh tròn vào số thích hợp theo bảng (mỗi số có ý nghĩa, tiêu chuẩn cụ thể theo diễn giải phần) Bảng 1: Đánh giá theo mức độ quan trọng yếu tố cấu thành nên NLCT Vietinbank địa bàn Tỉnh Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh 1.Vị tài 2.Năng lực quản trị điều hành 3.Năng lực nguồn nhân lực Năng lực công nghệ Năng lực nghiên cứu phát triển Năng lực maketing Thị phần 8.Tăng trưởng thị phần lợi nhuận Chất lượng/ giá sản phẩm 10 Mạng maketing phân phối 11 Hoạt động chăm sóc khách hàng 12 Uy tín, thương hiệu Tổng điểm Hệ số quan trọng Bảng 2: Đánh giá mức độ phản ứng đơn vị kinh doanh điển hình địa bàn Tỉnh: NH Vietinbank, NH Vietcombank, NH Agribank với tiêu đánh giá NLCT ngành Để đánh giá Ông/ Bà đánh dấu vào số thể quan điểm theo quy tắc sau: Phản ứng trùng bình Phản ứng trung bình Phản ứng trưng Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh 1.Vị tài 2.Năng lực quản trị điều hành 3.Năng lực nguồn nhân lực Năng lực công nghệ Năng lực nghiên cứu phát triển Năng lực maketing Thị phần 8.Tăng trưởng thị phần lợi nhuận Chất lượng/ giá sản phẩm 10 Mạng maketing phân phối bình Phản ứng tốt Điểm cho NH Vietinbank 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 11 Hoạt động chăm sóc khách hàng 12 Uy tín, thương hiệu 1 2 3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh 1.Vị tài 2.Năng lực quản trị điều hành 3.Năng lực nguồn nhân lực Năng lực công nghệ Năng lực nghiên cứu phát triển Năng lực maketing Thị phần 8.Tăng trưởng thị phần lợi nhuận Chất lượng/ giá sản phẩm 10 Mạng maketing phân phối 11 Hoạt động chăm sóc khách hàng 12 Uy tín, thương hiệu Điểm cho NH Vietcombank 4 4 4 4 4 4 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh 1.Vị tài 2.Năng lực quản trị điều hành 3.Năng lực nguồn nhân lực Năng lực công nghệ Năng lực nghiên cứu phát triển Năng lực maketing Thị phần 8.Tăng trưởng thị phần lợi nhuận Chất lượng/ giá sản phẩm 10 Mạng maketing phân phối 11 Hoạt động chăm sóc khách hàng 12 Uy tín, thương hiệu Điểm cho NH Agribank 4 4 4 4 4 4 4 Câu 10: Bảng 1: Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố cấu thành nên NLCT Vietinbank địa bàn Tỉnh Bắc Giang Yếu tố đánh giá 1.Vị tài 2.Năng lực quản trị điều hành 3.Năng lực nguồn nhân lực Năng lực công nghệ Năng lực maketing Thị phần 7.Tăng trưởng thị phần lợi nhuận Chất lượng/ giá sản phẩm Mạng maketing phân phối 10 Hoạt động chăm sóc khách hàng 11 Uy tín, thương hiệu Tổng điểm 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 Lựa chọn mức độ quan trọng 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Tổng điểm Điểm 0.7 0.65 0.6 0.6 0.65 0.6 0.6 0.65 0.7 0.6 0.65 0.1 0.093 0.086 0.086 0.093 0.086 0.086 0.093 0.1 0.086 0.093 Bảng Đánh giá mức độ phản ứng NH điển hình địa Tỉnh Bắc Giang: Vietinbank, Vietcombank, Agribank với tiêu chí đánh giá NLCT đơn vị: Bảng 2.1 Vietinbank Yếu tố đánh giá 1.Vị tài 2.Năng lực quản trị điều hành 3.Năng lực nguồn nhân lực Năng lực công nghệ Năng lực maketing Thị phần 7.Tăng trưởng thị phần lợi nhuận Chất lượng/ giá sản phẩm Mạng maketing phân phối 10 Hoạt động chăm sóc khách hàng 11 Uy tín, thương hiệu Tổng điểm 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 Vietinbank 4 3 3 4 3 Tổng 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 điểm 23 22 20 23 24 24 22 23 20 18 23 Điểm 3.2 3.1 2.8 3.2 3.4 3.4 3.1 3.2 2.8 2.5 3.2 Bảng 2.2 Vietcombank Yếu tố đánh giá 1.Vị tài 2.Năng lực quản trị điều hành 3.Năng lực nguồn nhân lực Năng lực công nghệ Năng lực maketing Thị phần 7.Tăng trưởng thị phần lợi nhuận Chất lượng/ giá sản phẩm Mạng maketing phân phối 10 Hoạt động chăm sóc khách hàng 11 Uy tín, thương hiệu Tổng điểm 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Vietcombank 3 3 4 4 3 3 Tổng 3 3 3 3 4 4 4 3 điểm 24 22 20 20 22 23 20 23 21 21 22 Điểm 3.4 3.1 2.86 2.86 3.1 3.2 2.86 3.2 3 3.1 Bảng 2.3 Agribank Yếu tố đánh giá 1.Vị tài 2.Năng lực quản trị điều hành 2 Agribank 4 3 Tổng 3 điểm 24 21 Điểm 3.4 3.Năng lực nguồn nhân lực Năng lực công nghệ Năng lực maketing Thị phần 7.Tăng trưởng thị phần lợi nhuận Chất lượng/ giá sản phẩm Mạng maketing phân phối 10 Hoạt động chăm sóc khách hàng 11 Uy tín, thương hiệu Tổng điểm 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 19 16 18 20 22 19 21 19 18 2.7 2.28 2.6 2.8 3.1 2.7 2.7 2.6 Bảng 2.4 Mức độ Các tiêu đánh giá NLCT quan trọng 1.Vị tài 2.Năng lực quản trị điều hành 3.Năng lực nguồn nhân lực Năng lực công nghệ Năng lực maketing Thị phần 7.Tăng trưởng thị phần lợi nhuận Chất lượng/ giá sản phẩm Mạng maketing phân phối 10 Hoạt động chăm sóc khách hàng 11 Uy tín, thương hiệu Tổng điểm 0.1 0.093 0.086 0.086 0.093 0.086 0.086 0.093 0.1 0.086 0.093 Vietinbank Điểm Phân quan loại trọng 3.2 0.32 3.1 0.288 2.8 0.24 3.2 0.275 3.4 0.316 3.4 0.292 3.1 0.266 3.2 0.297 2.8 0.28 2.5 0.215 3.2 0.297 3.086 Vietcombank Điểm Phân quan loại trọng 3.4 0.34 3.1 0.288 2.86 0.246 2.86 0.246 3.1 0.288 3.2 0.275 2.86 0.246 3.2 0.297 0.3 0.258 3.1 0.288 3.072 Agribank Điểm Phân quan loại trọng 3.4 0.34 0.279 2.7 0.232 2.28 0.196 2.6 0.241 2.8 0.24 3.1 0.266 2.7 0.251 0.3 2.7 0.232 2.6 0.241 2.818 PHỤ LỤC 02: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIÉU ĐIỀU TRA BAN LÃNH ĐẠO Bảng kết phiếu điều tra chuyên sâu lãnh đạo NHCT CN Bắc Giang Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Đáp án Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % a 72 0 0 0 14 14 58 0 100 b 28 0 0 0 0 14 14 14 0 c 0 0 0 0 72 14 2 29 d 0 14 100 0 84 14 3 43 e 86 0 100 1 14 ... trạng lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Giang giai đoạn Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. .. Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang Nghiên cứu hi vọng có thêm hiểu biết lực cạnh tranh khối bán lẻ Ngân hang TMCP Công. .. HỌC THƯƠNG MẠI - NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh bắc giang , luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh bắc giang , Kết cấu của luận văn, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm