luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản ph m làng nghề truyền thống tại huyện ý yên, tỉnh nam định

115 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:23

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn NGUYỄN HỮU HỢP ii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Thày Cô hướng dẫn tình giúp đỡ truyền đạt kiến thức để chúng em hồn thành luận văn Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy PGS,TS Nguyễn Hoàng Long – người động viên giúp đỡ cho chúng em nhiệt tình trình thực luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến tất Thầy Cô Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Thương mại tạo điều kiện tốt cho chúng em làm việc, học tập nghiên cứu suốt trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn doanh nghiệp sở sản xuất địa phương địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định như: Làng Tống Xá, Cổ Liêu, Bắc đường 12 (Xã Yên Xá); La Xuyên, Trịnh Xá (xã Yên Ninh); Cát Đằng (xã Yên Tiến), tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thu thập thơng tin, số liệu để hoàn thành luận văn Nam Định, ngày …… tháng …… năm 2016 Học viên thực Luận Văn NGUYỄN HỮU HỢP iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi LỜI MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài .6 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn .8 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 1.1.Khái quát thị trường tiêu thụ sản phẩm chiến lược kinh doanh làng nghề truyền thống 1.1.1 Khái niệm đặc điểm làng nghề truyền thống 1.1.2 Khái quát thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống 12 1.1.3 Khái quát chiến lược kinh doanh làng nghề truyền thống.14 1.2.Nội dung tiêu chí đánh giá hiệu suất chiến lược phát triển thị trường làng nghề truyền thống 17 1.2.1 Khái niệm loại chiến lược phát triển thị trường 17 1.2.2 Nội dung chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống 18 1.3.Yếu tố ảnh hưởng chiến lược phát triển thị trường 30 iv 1.3.1 Yếu tố môi trường thể chế sách quản lý vĩ mơ 30 1.3.2 Yếu tố môi trường cạnh tranh ngành kinh doanh .31 1.3.3 Yếu tố bên làng nghề truyền thống .33 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TẠI HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH 35 2.1.Kết phát triển làng nghề truyền thống phân tích yếu tố ảnh hưởng 35 2.1.1 Kết phát triển làng nghề truyền thống huyện Ý Yên 35 2.1.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng phát triển làng nghề truyền thống huyện Ý Yên .49 2.2.Thực trạng chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống Ý Yên 63 2.2.1 Thực trạng phân tích tình thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống huyện Ý Yên 64 2.2.2 Trực trạng xác định mục tiêu lựa chọn chiến lược phát triển thị trường làng nghề truyền thống huyện Ý Yên 74 2.2.3 Thực trạng công cụ chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống huyện Ý Yên 75 2.3.Đánh giá chung 78 2.3.1 Thành tựu 78 2.3.2 Hạn chế 79 CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM LÀNG 81 NGHỀ TRUYỂN THỐNG TẠI HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH 81 v 3.1.Dự báo khái quát nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề Việt Nam định hướng phát triển làng nghề truyền thống huyện Ý Yên giai đoạn đến năm 2020 .81 3.1.1 Dự báo khái quát nhu cầu tiêu thụ sản phẩm làng nghề Việt Nam 81 3.1.2 Định hướng phát triển làng nghề truyền thống Ý Yên giai đoạn đến năm 2020 86 3.2.Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống Ý Yên giai đoạn đến năm 2020 .91 3.2.1 Vận dụng mơ thức SWOT xác định tình thị trường định hướng phát triển thị trường 91 3.2.2 Phát triển công cụ chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống huyện Ý Yên 93 3.2.3 Giải pháp phát triển sản xuất sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực làng nghề truyền thống huyện Ý Yên 101 3.3.Kiến nghị vĩ mô 104 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ban ngành TW .104 3.3.2 Kiến nghị với tỉnh Nam Định, huyện Ý Yên .105 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội làng nghề .106 KẾT LUẬN 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1-1 Bảng đặc trưng chiến lược phát triển thị trường .18 Bảng 2-1 Số lượng làng nghề Ý Yên làng nghề truyền thống Ý Yên 2015 38 Bảng 2-2 Bảng phân bố số làng nghề truyền thống theo lĩnh vực Ý Yên 40 Bảng 2-3 Giá trị sản xuất số làng nghề truyền thống Ý Yên năm 2015 42 Bảng 2-4 Bảng doanh thu giai đoạn 2010 - 2015 43 Bảng 2-5 Bảng số hiệu hoạt động kinh doanh làng nghề 44 Ý Yên 44 Bảng 2-6 Đóng góp cho ngân sách nhà nước 46 Bảng 2-7 Mức độ đầu tư làng nghề truyền thống giai đoạn 2010-2015 48 Bảng 2- Bảng so sánh CPI năm so với năm trước liền kề 49 Bảng 2-9 Kim ngạch xuất 10 nhóm hàng lớn Việt Nam từ 01/01 đến 15/03/2016 so sánh với kỳ năm 2015 .50 Bảng 2-10 Nhận định hộ sản xuất với hỗ trợ sản xuất 52 làng nghề 52 Bảng 2-11 Phân tích đối thủ cạnh tranh làng nghề truyền thống huyện 57 Ý Yên 57 Bảng 2-12 Cơ cấu tiêu thụ thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống Ý Yên năm 2015 64 Bảng 2-13 Cơ cấu thị trường tiêu thụ nước làng nghề truyền thống Ý Yên .65 Bảng 2-14 Bảng cấu thị trường tiêu thụ nước làng nghề truyền thống Ý Yên 66 Bảng 2-15 Bảng tính thị phần làng nghề truyền thống Ý Yên (2010 – 2015) .68 Bảng 2-16 Cơ cấu sản phẩm theo danh mục hàng hóa từ 2011 - 2015 71 Bảng 2-17 Giá trị doanh thu theo đặc tính nguồn thu .71 Bảng 3-1 Bảng Dự báo giá trị xuất nhóm hàng vào Nhật Bản 83 Bảng 3-2 Bảng Dự báo giá trị xuất nhóm hàng vào Mỹ 84 Bảng 3-3 Bảng Dự báo giá trị xuất nhóm hàng vào EU 85 vii Bảng 3-4 Bảng Dự báo giá trị xuất nhóm hàng vào Đơng Bắc Á 85 Bảng 3-5 Mô thức SWOT làng nghề truyền thống huyện Ý Yên giai đoạn đến năm 2020 92 Sơ đồ 1-2 Sơ đồ theo dõi, đánh giá chiến lược phát triển thị trường 29 Sơ đồ 1-3 Mơ hình áp lực cạnh tranh .32 Biểu đồ 2-1 Doanh thu làng nghề truyền thống huyện Ý Yên 43 Biểu đồ 2-2 Doanh thu làng nghề truyền thống Ý Yên so sánh với quy mô thị trường 69 Hình 2-1 Mơ hình động lực làng nghề truyền thống Ý Yên 60 Hình 2-2: Mạng lưới sản xuất, phân phối bán sản phẩm làng nghề truyền thống Ý Yên .73 Hình – Sơ đồ kênh phân phối rút gọn thị trường nước .96 Hình 3-2 Sơ đồ kênh phân phối thị trường xuất trọng điểm .98 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình mở cửa hội nhập, việc bảo tồn phát triển làng nghề thúc đẩy phát triển sở sản xuất nông thôn, giải công ăn việc làm, nâng cao mức sống cho người dân, đồng thời việc phát triển làng nghề góp phần bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc.Tuy nhiên việc phát triển làng nghề năm gần nhiều hạn chế như: tổ chức sản xuất phân tán, trình độ quản lý tay nghề lao động kém, môi trường ô nhiễm, đặc biệt khả tiếp cận thị trường nhiều bất cập thiếu chiến lược phát triển thị trường phù hợp cho loại mặt hàng làng nghề truyền thống Định hướng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 khẳng định phát triển kinh tế đa thành phần + Đây giai đoạn khôi phục phát triển làng nghề truyền thống giải công ăn việc làm cho người lao động nơng thơn + Cùng với quan điểm phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 Vì phải phát triển làng nghề yêu tố then chốt phải phát triển thị trường tiêu thụ Vấn đề trở nên quan trọng mà tình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp - nơng thơn, có mục tiêu phương hướng phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam Tại huyện Ý Yên tỉnh Nam Định, Làng nghề truyền thống góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện năm qua Tuy nhiên, với thay đổi tích cực, làng nghề truyền thống địa bàn huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trình phát triển.Vấn đề đặt cần phải xây dựng chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống cho huyện Ý Yên cho phù hợp với giai đoạn Triển khai chiến lược phát triển thị trường bước mà tổ chức để có thị trường phải thực Chiến lược phát triển thị trường đóng vai trò vơ quan trọng làng nghề truyền thống huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Triển khai chiến lược phát triển thị trường giúp cho làng nghề truyền thống huyện Ý Yên nắm vững thị phần đẩy mạnh phát triển mở rộng thêm thị trường có tiềm Tuy nhiên, làng nghề truyền thống huyện Ý Yên tình hình triển khai chiến lược phát triển thị trường lại nhiều bất cập, chưa thực hiệu như: nghiên cứu phát triển chưa vào chiều sâu, hệ thống kênh phân phối nhiều hạn chế, nguồn lực cho việc triển khai chiến lược chưa phù hợp Qua q trình cơng tác địa phương, sau tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh làng nghề truyền thống huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định nhận thức tầm quan trọng chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định ” Tổng quan nghiên cứu Làng nghề truyền thống nơng thơn nguồn lực nhiều tiềm đất nước Việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống nông thôn phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hội nhập quốc tế có ý nghĩa thực tiễn quan trọng nghiên cứu, thảo luận nhiều cơng trình hội thảo, hội nghị Việt Nam giới Các cơng trình thể thơng qua hình thức giáo trình, chun khảo, tạp chí chun nghành Tiêu biểu nhóm cơng trình cụ thể như: 2.1 Trên giới Lý luận thực tế quản trị chiến lược nói chung chiến lược phát triển thị trường nước phát triển thường xuyên cập nhật, số giáo trình đề cập tới triển khai chiến lược phát triển thị trường sách “Khái niệm quản trị chiến lược ” tác giả Fred R.David , với sách để cập đến vấn đề liên quan đến quản trị chiến lược, khái niệm chiến lược, quản trị chiến lược, triển khai chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Theo hiểu biết tác giả cơng trình nghiên có liên quan gồm: - Miclael E.Porter (2008) sách tham khảo “Chiến lược cạnh tranh” trình bày nguyên lý lựa chọn chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp, sách cung cấp cho người đọc nội dung triển khai cụ thể để đạt mục tiêu chiến lược cạnh tranh, mục tiêu phát triển chiều rộng, chiều sâu thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sở lý luận đến tác giả tham khảo xây dựng có sở lý luận luận văn - Miclael E.Porter với tài liệu “Lợi cạnh tranh” sách mang đến công cụ để phân đoạn chiến lược, điều kiện ngành kinh doanh đánh giá sâu sắc logic chiến lược, yếu tố tạo lợi cạnh tranh doanh nghiệp - "Ly nông, bất ly hương, làm thủ công làng" tác giả Đặng Nguyên Anh, Hoàng Xuân Thành (2004) báo cáo thành dự án nghiên cứu với hỗ trợ tài Tổ chức Hỗ trợ phát triển quốc tế đan Mạch (DANIDA), quan Hợp tác phát triển quốc tế Thụy điển (SIDA) Bộ Hợp tác phát triển Thụy Sĩ (SDC) Các tác giả rõ: Mối liên kết trung tâm đô thị vùng nông thôn phản ánh mối quan hệ dân số, lưu thông hàng hố, tiền tệ thơng tin Liên kết nơng thơn - thành thị có ý nghĩa quan trọng tăng trưởng kinh tế địa phương, tiếp cận đến thị trường thành thị có ý nghĩa sống người sản xuất nơng thơn 2.2 Trong nước Lịch sử nông thôn Việt Nam gắn liền với làng nghề Hiện đà phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa làng nghề truyền thống ngày phát huy vai trò to lớn mình, vừa thực mục tiêu phát triển kinh tế vừa giải có hiệu vấn đề xã hội Làng nghề truyền thống, làng nghề nguồn lực bỏ ngỏ đất nước Vì vậy, việc nghiên cứu, bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống ngày quan tâm hội thảo trở thành 94 Giá bán đặt mức cao tất loại sản phẩm loại để thể “đẳng cấp” sản phẩm  Đoạn thị trường thu nhập trung bình: Đây đoạn thị trường lớn đoạn thị trường thu nhập cao, lại tương đối nhạy cảm giá Giá bán cần xác định cách mềm dẻo, hợp lý, vừa túi tiền người mua không nên thấp Cần nhấn mạnh đến giá trị mà khách hàng có so với đồng tiền mà họ bỏ 3.2.2.2.2.Đối với thị trường khách du lịch: Chủ yếu sản phẩm thuộc loại mặt hàng nhỏ, có giá bán khơng cao Giá bán hàng cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống Ý Yên trung tâm đô thị lớn xác định phổ biến cách cộng thêm lãi vào chi phí Mức lãi cộng thêm nhiều trường hợp q cao doanh nghiệp phải tính tốn để bù đắp chi phí hoạt động, đặc biệt chi phí thuê cửa hàng cao địa điểm trung tâm đô thị lớn Cần xem xét loại bỏ chi phí lưu thơng qua nhiều khâu trung gian sinh ra, đồng thời nghiên cứu kênh phân phối hợp lý để làm giảm chi phí phân phối, từ hạ giá thành sản phẩm Chính quyền địa phương, tổ chức hỗ trợ phát triển làng nghề…cần tổ chức số khóa đào tạo kỹ quản trị kinh doanh cho đối tượng này, có phương thức định giá sản phẩm, khơng thiết phải dựa chi phí làm sản phẩm Cần nhận thức việc định giá bán sản phẩm phụ thuộc nhiều vào sản phẩm đó, sản phẩm có độc đáo khơng, có giá trị sáng tạo cao hay khơng, chất lượng có tốt hay khơng, có khách hàng đón nhận hay không, đánh Những sản phẩm độc đáo, khách hàng đánh giá cao hoàn toàn bán với mức lãi cao (so với chi phí sản xuất) chi phí làm khơng đáng kể Nhận thức phương thức định giá giúp cho sở sản xuất ý thức tầm quan trọng việc chun mơn hóa, sáng tạo, làm sản phẩm độc đáo, chất lượng, có gí trị cao khách hàng 95 3.2.2.2.3 Đối với thị trường xuất khẩu: 3.2.2.2.4 Phương thức định giá thị trường xuất trọng điểm Mỹ, Nhật Bản, EU cần trọng nhiều đến việc định giá giá trị thị trường sản phẩm không nên quan tâm nhiều đến chi phí làm sản phẩm Giá bán sản phẩm cần xác định mối quan hệ chặt chẽ với việc định vị mặt hàng độc đáo, cao cấp giá bán cần phải xác định cao cách tương xứng Đối với đối tượng khách hàng đặt hàng theo mẫu có sẵn phù hợp với nhu cầu, thị hiếu người dân nước khách đặt hàng: Sản phẩm phục vụ đoạn thị trường định giá cao định giá vào quan hệ cung cầu thị trường, đồng thời theo cơng thức: chi phí sản xuất + lãi Để tránh tình trạng khách hàng bị ép giá, nhà sản xuất cần tìm cách xây dựng lực đặc biệt riêng có mình, chẳng hạn sở hữu bí cơng nghệ đặc biệt riêng sở hữu đội ngũ nghệ nhân, thợ thủ công tay nghề đặc biệt khó tìm nơi khác 3.2.2.3 Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm 3.2.2.3.1.Đối với thị trường nội địa: Cần loại bỏ số kênh trung gian phân phối rút gọn theo sơ đồ đây: Hình – Sơ đồ kênh phân phối rút gọn thị trường nước Các doanh nghiệp/ sở sản xuất làng nghề truyền thống Ý Yên Trung gian bán buôn (Doanh nghiệp thương mại) Trung gian bán lẻ (siêu thị, cửa hàng khách sạn, quầy hàng mỹ nghệ cửa hàng bách hóa,…) Người tiêu dùng cuối Nguồn: Tác giả luận văn, 2016 96 3.2.2.3.2 Đối với thị trường khách du lịch: Sơ đồ kênh phân phối thể hình 3-2 áp dụng cho phân đoạn thị trường này, nhiên cần đặc biệt lưu ý đến phát triển hình thức phân phối sau: Tour du lịch tới làng nghề; chợ/shwroom/các cửa hàng bán sản phẩm làng nghề; cửa hàng bán đồ lưu niệm trung tâm lớn (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh) Những hình thức phân phối mang lại hiệu quả, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống Ý Yên tới đối tượng du khách quốc tế Tuy vậy, đa phần sở phân phối thường quy mô nhỏ lẻ, hoạt động manh mún, cần có hình thức khuyến khích phòng trưng bày bán sản phẩm thủ cơng mỹ nghệ quy mô lớn làng nghề địa điểm thuận tiện đô thị để thu hút khách du lịch đến tham quan mua sắm Cần đẩy mạnh hình thức tour du lịch kết hợp tham quan trình diễn số cơng đoạn sản xuất sản phẩm mua sắm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề; cải tạo sở vật chất, quang cảnh làng nghề, cung cấp thông tin, xây dựng tuyến du lịch,… Một vấn đề kênh phân phối cần giải quyết, việc dần loại bỏ số khâu trung gian thương nhân thu gom hàng làng nghề, thương nhân bỏ hàng cửa hàng lưu niệm trung tâm đô thị lớn… Trong thời gian tới, cần có biện pháp khuyến khích phát triển cơng ty trực tiếp tổ chức sản xuất có cửa hàng tiêu thụ làng nghề thuê cửa hàng trung tâm đô thị lớn, hỗ trợ xây dựng lực quản lý doanh nghiệp, lực marketing cho họ, từ họ có đủ lực để tiếp cận trực tiếp với khách hàng mà thông qua nhiều kênh trung gian, khiến giá thành đội lên cao 3.2.2.3.3 Đối với thị trường xuất khẩu: Đối với thị trường xuất quan trọng Mỹ, Nhật Bản, EU vai trò trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương làng nghề quan trọng, coi khâu trung gian cần thiết Cần trọng công tác trưng bày sản phẩm phát triển hệ thống đăng ký thương hiệu sản phẩm Tại thị trường trọng điểm nước ngoài, Nhà nước cần hỗ trợ thiết lập số phòng trưng bày, giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam nói chung hàng 97 truyền thống Ý Yên nói riêng kết hợp với ngành khác Vấn đề loại bỏ khâu trung gian trường hợp khơng thiết phải đặt nhiều thương nhân, sở kinh doanh trung gian lại có nhiều mối quan hệ giúp thúc đẩy khả xuất sản phẩm sang thị trường quốc tế Sơ đồ kênh phân phối khuyến nghị cho thị trường trọng điểm sau: Hình 3-2 Sơ đồ kênh phân phối thị trường xuất trọng điểm Các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất làng nghề truyền thống Ý Yên Thu gom Nhà bán buôn (xuất) Đại lý Nhà bán buôn Trung gian xuất Nhà bán buôn Nhà bán lẻ Người tiêu dùng cuối Nguồn: Tác giả Luận văn, 2016 Theo hình 3-2 Có kiểu kênh phân phối chủ yếu cho hàng thủ công mỹ nghệ tới thị trường xuất trọng điểm, kênh số số có khu vực biểu thị đường kẻ đứt quãng, có nghĩa số trường hợp khơng cần đến thành viên (nhà bán buôn) kênh: đại lý trung gian xuất giao dịch trực tiếp với nhà bán lẻ Đối với kiểu kênh số 2, số trường hợp, sở sản xuất giao dịch trực tiếp với nhà bán lẻ mà không cần thông qua đại lý nhà bán bn Trường hợp đòi hỏi sở sản xuất phải có lực nguồn lực mạnh, thường sở sản xuất công ty cổ phần doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh xuất nhập hàng thủ công mỹ nghệ thành lập làng nghề 3.2.2.4 Xúc tiến thương mại 3.2.2.4.1 Đối với thị trường nội địa: Hình thức xúc tiến phù hợp phân đoạn thị trường qua hội chợ, triển lãm tổ chức quanh năm trung tâm hội chợ, triển lãm Hà Nội TP.Hồ Chí Minh Những hình thức khuyến 98 giảm giá, tặng quà, mua tặng phù hợp đối tượng khách hàng nước có thu nhập trung bình thấp 3.2.2.4.2.Đối với thị trường khách du lịch: Vì sản phẩm bán cho khách du lịch quốc tế nên hoạt động xúc tiến nhắm đến đối tượng này, thông qua công ty du lịch lữ hành nội địa, văn phòng/đại lý du lịch Việt Nam nước ngồi; qua Website; tạp chí du lịch quốc tế; chuyến bay quốc tế đến Việt Nam; quảng cáo kênh truyền hình quốc tế CNN… Một số hoạt động đòi hỏi kinh phí lớn quảng cáo truyền hình… cần phải có hỗ trợ kinh phí Nhà nước, hiệp hội ngành nghề, nhà tài trợ, vv… Đặc biệt, vai trò hiệp hội nhà nghề quan trọng Các hộ sản xuất, công ty sản xuất kinh doanh xuất sản phẩm làng nghề truyền thống nói chung làng nghề truyền thống Ý Yên nói riêng cần liên kết lại hiệp hội, từ đề xuất chương trình xúc tiến thương mại với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương để xin hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại Nhà nước Một hình thức xúc tiến cần làng nghề quan tâm đầu tư nữa, việc tổ chức kiện thu hút khách du lịch tới làng nghề Chính quyền địa phương phương tiện (truyền hình, báo chí, Internet) để thường xuyên tuyên truyền tổ chức kiện làng nghề lễ hội, lễ đón nhận danh hiệu Nhà nước trao tặng cho làng nghề, cho nghệ nhân, lễ phong tặng danh hiệu nghệ nhân, tôn vinh nghệ nhân, triển lãm sản phẩm đặc sắc làng nghề… Đây vừa hoạt động tốt để xây dựng hình ảnh làng nghề, vừa dịp để doanh nghiệp làng nghề Ý Yên quảng bá bán sản phẩm tới du khách tới tham dự lễ hội 3.2.2.4.3 Đối với thị trường xuất khẩu: Chủ yếu nước Nhật Bản, Mỹ, EU, đối tượng mua hàng chủ yếu cơng ty, thương nhân nước ngồi tìm đến Việt Nam thu mua hàng nước bán lại cho cửa hàng bán lẻ cho người tiêu dùng trực tiếp Những doanh nghiệp mua hàng thông qua hội chợ, triển lãm quốc tế mà công ty sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ tham gia Do vậy, hình thức xúc tiến chủ yếu là: quảng cáo 99 tạp chí phục vụ đường bay quốc tế đến Việt Nam, sách hướng dẫn, giới thiệu Việt Nam phát sân bay phát hành nước ngoài, quảng cáo, giới thiệu Website tiếng, niên giám Những trang vàng, sàn giao dịch thương mại điện tử Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại, trường hợp tập trung hỗ trợ kinh phí để tổ chức đoàn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm làng nghề truyền thống tham dự hội trợ, triển lãm sản phẩm làng nghề truyền thống thị trường trọng điểm Nhật Bản, Mỹ, Tây Âu… thực tế cho thấy, nhiều doah nghiệp Việt Nam ký nhiều hợp đồng xuất sản phẩm làng nghề truyền thống nhờ tham gia vào hội chợ quốc tế 3.2.2.5 Phát triển dịch vụ khách hàng hoạt động hậu cần sản xuất kinh doanh 3.2.2.5.1 Phát triển dịch vụ khách hàng: Các nhà quản trị làng nghề Ý Yên cần thực thi phát triển kế hoạch dịch vụ khách hàng với người tiêu dùng, với khách du lịch, đồng thời với phát triển dịch vụ khách hàng với đối tượng khách hàng thị trương nước 3.2.2.5.2 Phát triển hoạt động hậu cần: Các hoạt động hậu cần cần phải liên tục cải tiến, tối ưu quy trình phục vụ để đáp ứng nhu cầu hậu cần cho thị trường nội địa thị trường nước 3.2.2.6 Xây dựng phát triển thương hiệu - Các làng nghề truyền thống ngành nghề khác huyên Ý Yên cần liên kết, phối hợp với để xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề truyền thống mang tính đặc trưng - Các làng nghề truyền thống huyện Ý Yên cần xây dựng đăng ký sở hữu trí tuệ bảo hộ nhãn hiệu tập thể” sản phẩm làng nghề truyền thống Ý Yên” Phát triển phát huy tác dụng hiệu bảo hộ quyền tác giả nhằm nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm làng nghề từ nhận thức người sản xuất, cảm nhận khách hàng qua chi tiết sản phẩm 100 - Các làng nghề truyền thống Ý Yên cần tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để định vị phát triển thương hiệu sản phẩm thương hiệu làng nghề 3.2.3 Giải pháp phát triển sản xuất sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực làng nghề truyền thống huyện Ý Yên 3.2.3.1 Giải pháp phát triển sản xuất sản phẩm làng nghề truyền thống huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 3.2.3.1.1 Đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất - Cần phải quy hoạch, xúc tiến hình thành vùng nguyên liệu tập trung Thực có hiệu việc chuyển đổi cấu giống, trồng bảo đảm số lượng chất lượng nguyên liệu cho làng nghề nói riêng, cho cơng nghiệp chế biến nói chung - Chủ trương bảo hiểm, trợ giá nguyên vật liệu cho làng nghề truyền thống, đề xuất sách bảo hộ hợp lý làng nghề - Có kế hoạch khai thác vùng nguyên vật liệu cách hợp lý, đảm bảo ổn định sản xuất Hình thành tổ chức khai thác cung cấp vật tư nguyên liệu mây tre đan đảm bảo cho sản xuất phát triển Nghiên cứu để thành lập tổ chức xúc tiến thương mại, khai thác cung cấp nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm cho làng nghề truyền thống Ý Yên 3.2.3.1.2 Cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật tiên tiến sản xuất - Đổi cơng nghệ, đại hóa kỹ thuật sản xuất giải pháp quan trọng có ảnh hưởng tới phát triển làng nghề trun thống Cơng nghệ thay đổi làng nghề có điều kiện tăng nhanh suất lao động, sản phẩm vừa mang tính đại tinh xảo, truyền thống tăng tính cạnh tranh sản phẩm Đó tác động lớn khoa học công nghệ tới làng nghề - Nhưng sản xuất làng nghề đưa tồn thiết bị đại vào sản phẩm mà sản xuất khơng mang tính văn hóa truyền thống hay nói cách khác khơng sản phẩm làng nghề truyền thống theo tính chất Do phải đổi cơng nghệ thiết bị dần bước số nguyên tắc: 101 Công nghệ cũ tỏ khơng thích hợp sản phẩm sản xuất công nghệ cũ không đủ khả cạnh tranh chất lượng hay giá thành Cần phải có kết hợp cơng nghệ công nghệ truyền thống; Công nghệ lựa chọn phải thích hợp với cơng nghệ truyền thống hay cơng nghệ truyền thống phải có khả tiếp thu cơng nghệ trình độ kỹ thuật để tạo sản phẩm có khả cạnh tranh cao Và công nghệ lựa chọn phải phù hợp với nguyên vật liệu chỗ Công nghệ gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường Sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường Tăng cường công nghệ bảo vệ mơi trường; Hiện đại hóa cơng nghệ phải lấy hiệu kinh tế làm thước đo; Có thể kết hợp nhiều ngành nghề, nhiều công đoạn công nghệ sản phẩm - Việc đổi công nghệ làng nghề cần lượng vốn lớn mà cần nhạy bén việc thay đổi công nghệ vấn đề khó khăn, vượt khả đơn vị sản xuất, kinh doanh làng nghề truyền thống Do Nhà nước làm thay đơn vị sản xuất kinh doanh nên giúp đỡ biện pháp hỗ trợ sau:  Phổ biến kiến thức kỹ sử dụng công nghệ cách thường xuyên thông qua hình thức khác nhiều phương tiện  Nhà nước thực sách ưu đãi thuế, vốn vay cho đơn vị sản xuất, kinh doanh làng nghề truyền thống Ý Yên Khi đơn vị mua máy móc thiết bị đổi công nghệ  Thúc đẩy làng nghề truyền thống Ý Yên với tổ chức khoa học nghiên cứu công nghệ cho làng nghề  Hỗ trợ hoạt động trung tâm tư vấn, chuyển giao công nghệ hoạt động hỗ trợ mặt kỹ thuật công nghệ cho làng nghề truyền thống 3.2.3.2 Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng Từ xa xưa, việc truyền nghề gia đình, dòng họ, đường chủ yếu để học nghề Theo cách tay nghề bí nghề hình thành vững người thợ tạo sản phẩm chất lượng cao, giàu tính độc đáo, đồng thời phát triển tiếp nghề cha ơng Tuy nhiên, học theo cách truyền nghề thời gian học nghề dài, số người học nghề phát triển tồn 102 diện nhân cách lao động kỹ thuật hạn chế Đặc biệt điều kiện giao lưu mở rộng thị trường lao động ngồi nước cách truyền nghề tỏ khơng phù hợp Chính vậy, cần mở rộng hình thức đào tạo nghề Trước hết, cần phát triển nhanh công tác đào tạo nguồn nhân lực chp doanh nghiệp, sở sản xuất, phải coi trọng khả đào tạo, bồi dưỡng lớp thợ trẻ kế cận tương lai Tăng tỷ lệ lao động có nghề nghiệp đào theo hệ quy có chất lượng làm nòng cốt cho sở sản xuất lực lượng kế cận tiếp thu bí nghề truyền thống Lấy thị trường làm cứ, gắn với kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Ý Yên, quy hoạch phân bổ, sử dụng đào tạo nguồn lao động cho ngành nghề theo trình độ đặc điểm loại ngành nghề thủ công mỹ nghệ Bên cạnh việc tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý, cán kỹ thuật công nhân lành nghề cho làng nghề, cần đôi với bảo tồn nâng cao trình độ nghệ nhân Các “bàn tay nghề” để họ sáng tạo nhiều sản phẩm Sự kết hợp hệ làng nghề nhằm mục đích khơi phục phát triển làng nghề theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa trì phát huy tính truyền thống, vai trò nghệ nhân Sản phẩm kết hợp di sản văn hóa, sản phẩm điêu khắc, nghệ thuật, cơng trình kiến trúc sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày người… sản xuất theo quy trình cơng nghệ đại, có sức cạnh tranh cao thị trường nước nước, trọng số vấn đề sau: - Tiêu chuẩn hoá công tác đào tạo nghề cấp giấy phép đào tạo cho sở nghề làng nghề truyền thống Ý Yên nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho làng nghề - Vận dụng nhiều hình thức, tổ chức dạy nghề, đào tạo ngắn hạn dài hạn: Mở lớp dạy nghề địa bàn có khả thu hút nhiều lao động, có thị trường tiêu thụ sản phẩm phục vụ gia đình Địa điểm tổ chức linh hoạt theo cụm dân cư để đào tạo cho người độ tuổi lao động cần có nghề việc làm; đội ngũ giáo viên cần phải huy động kỹ sư, nghệ nhân, thợ 103 giỏi , chủ sở sản xuất có tay nghề địa bàn huyện Nội dung chương trình đào tạo vừa phải theo kịp, vừa phải tắt đón đầu nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Phải thường xuyên cập nhật kiến thức phù hợp yêu cầu phát triển Học viên sau tốt nghiệp có chứng nghề xem tiêu chuẩn để giới thiệu việc làm cấp giấy phép hành nghề - Dạy nghề gắn với việc làm tiêu thụ sản phẩm: Đây cách thức bản, quan trọng, có ảnh hưởng người định đến thành công người học nghề hành nghề Người học nghề giúp đỡ có điều kiện hành nghề tiêu thụ sản phẩm, người học sau tốt nghiệp có chứng nghề, có dự án kinh doanh Ngân hàng cho vay vốn sản xuất, địa phương đạo giải kịp thời khó khăn, vướng mắc tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm  Có sách khuyến khích dạy nghề, học nghề:  Huy động nguồn kinh phí cho hoạt động dạy nghề  Bồi dưỡng kỹ sư phạm cho người truyền nghề, nghệ nhân làng nghề  Bồi dưỡng kiến thức quản lý doanh nghiệp, pháp luật, tài - kế toán, thị trường cho chủ sở sản xuất ngành nghề nông thôn 3.3 Kiến nghị vĩ mô 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ban ngành TW 3.3.1.1 Chính phủ cần sửa đổi, hồn thiện sách hỗ trợ vốn, huy động vốn cho doanh nghiệp xuất Hỗ trợ bảo lãnh hộ sản xuất làng nghề vay vốn có nhu cầu mua nguyên liệu, đầu tư trang thiết bị sản xuất Các tổ chức tài cần phải vào hoạt động doanh nghiệp tới mức tín nhiệm cho phép vay, không nên câu nệ vào vốn pháp định doanh nghiệp cho vay Một vài sách Nhà nước nhằm đối phó với tình hình khủng hoảng, áp dụng lãi suất 4% cho doanh nghiệp vừa nhỏ, mà nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ khơng thể có hội thụ hưởng 104 sách đãi ngộ đó, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn q trình huy động nguồn vốn cho sản xuất 3.3.1.2 Áp dụng tỷ giá hối đoái tương đối ổn định với doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp có tham gia xuất Trong điều kiện mà Việt Nam gia nhập WTO thời gian đủ để doanh nghiệp Việt Nam quen dần với môi trường quốc tế, kim ngạch xuất hàng thủ công mỹ nghệ ngày tăng, mà ổn định tương tối tỷ giá hối đối vơ quan trọng Hiện tỷ gía hối đối, cán cân tốn, lạm phát… cải thiện bước song nhiều yếu tố tiềm ẩn mang tính chất bất ổn định, xu hướng đồng tiền Việt Nam tiếp tục giá, đặc biệt đô la Mỹ tương đối rõ nét Mục tiêu sách tỷ giá hối đoái giai đoạn tới phải thường xuyên xác lập trì tỷ giá hối đoái ổn định phù hợp, dựa sức mua thực tế đồng Việt Nam với ngoại tệ, phù hợp với cung cầu thị trường đảm bảo ổn định kinh tế nội tăng trưởng kinh tế đối ngoại cần thiết Bất kỳ giải pháp tỷ giá hối đoái với kinh tế nước ta không phép phá vỡ ổn định tương đối đồng Việt Nam đạt trình đẩy lùi kiềm chế lạm phát thời gian qua Thêm vào đó, cần phải giảm tới mức thấp tác động tiêu cực thị trường tài quốc tế 3.3.2 Kiến nghị với tỉnh Nam Định, huyện Ý Yên 3.3.2.1 Hình thành tổ chức doanh nghiệp chuyên mua nguyên vật liệu - Quy hoạch bảo tồn phát triển làng nghề phải gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội địa phương Cần có quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất làng nghề - Đề nghị hình thành tổ chức, doanh nghiệp chuyên đàm phán với nhà cung cấp nguyên vật liệu nhằm tạo lợi giá, sau theo nhu cầu doanh nghiệp mà phân phối lại 3.3.2.2 Hoàn thiện máy quản lý nhà nước làng nghề 105 - Cùng với việc bổ sung hoàn thiện sách nhằm phát triển làng nghề truyền thống, việc máy quản lý nhà nước làng nghề cần kiện toàn nhằm bảo đảm khả quản lý có hiệu lực làng nghề - Hệ thống quản lý nhà nước cần phải có tính hệ thống chặt chẽ đảm bảo theo dõi, điều tiết phát triển làng nghề, xuyên suốt trung ưng đến sở Đê làm điều cần thiết phải có quan chun mơn đồng thời phải có hợp tác hiệu quan quản lý nhà nước Ý Yên cần làm số việc sau:  Tham mưu cho quan quản lý cấp sách nhằm tạo điều kiện cho làng nghề phát triển  Theo dõi đưa giải pháp thích hợp cho phát triển làng nghề mặt thị trường sản phẩm, vốn, công nghệ thiết bị sản xuất, mẫu mã sản phẩm, sách trợ giúp cho làng nghề có sản phẩm mang nét văn hóa truyền thống  Năm tiêu kinh tế kỹ thuật làng nghề, báo cáo lên quan cấp để từ đưa định đắn  Tổ chức, thành lập hội nghề nghiệp 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội làng nghề Các hiệp hội làng nghề cần nêu cao vai trò, thực tốt chức nhiệm vụ hỗ trợ làng nghề truyền thống Cụ thể cần tăng cường công tác dự báo thị trường thông tin kịp thời cho thành viên Hiệp hội xu hướng mẫu mã đẹp, thị hiếu người tiêu dùng, khối lượng sản phẩn tiêu dùng, dự báo tình hình nguyên vật liệu đầu vào, tình hình thị trường lao động, dự báo đối thủ cạnh tranh hành động tương lai để doanh nghiệp làng nghề truyền thống Ý Yên xây dựng kế hoạch hành động phù hợp Triển khai kế hoạch hành động có hiệu KẾT LUẬN Sự hình thành phát triển làng nghề nói chung, làng nghề truyền thống huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định nói riêng tất yếu khách quan, gắn bó hữu với nơng nghiệp, nơng thơn, đồng thời góp phần thúc đẩy nhanh q trình phân 106 cơng lao động xã hội cơng nghiệp hóa – đại hóa nơng nghiệp, phát triển nơng thơn Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm truyền thống Ý n nhiệm vụ có tính chiến lược, có vai trò to lớn q trình chuyển dịch cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn Mặt khác phát triển làng nghề phận cấu thành lịch sử văn hóa, văn minh dân tộc Việt Nam nói chung khứ tại, nhân tố tập trung sắc dân tộc Làng nghề truyền thống Ý n đóng vai trò quan trọng việc giải việc làm tạo thu nhập cho người dân, đặc biệt lao động nghèo đất canh tác Đặc biệt gặp khó khăn khâu tiêu thụ sản phẩm, thường xuyên bị người mua ép giá Thị trường tiêu thụ số sản phẩm nông sản bị thu hẹp không gian, khả tiêu thụ thị phần thấp Thực tiễn hoạt động làng nghề thời gian qua gặp khơng khó khăn, tồn định thiếu vốn, trang thiết bị sản xuất lạc hậu, trình độ lao động tham gia làng nghề khơng cao Vì vậy, việc bảo tồn, trì phát triển làng nghề truyền thống đồng thời mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống huyện Ý Yên thời gian tới vấn đề quan trọng cấp bách khơng có giá trị mặt kinh tế – xã hội mà có giá trị mặt bảo tồn nét văn hóa đậm đà sắc dân tộc Tóm lại: Luận văn cho doanh nghiệp làng nghề hay sở sản xuất làng nghề truyền thống huyện Ý Yên tỉnh Nam Định biết cần phải làm trình thực chiến lược phát triển thị trường nhằm đưa sản phẩm thị trường để thị trường chấp nhận tăng cao hiệu sản xuất - kinh doanh Đồng thời luận văn kiến nghị số giải pháp vĩ mô để Chính phủ, Tỉnh, Huyện, Hiệp hội xem xét có hỗ trợ hiệu cho phát triển làng nghề thủ cơng mỹ nghệ nói chung làng nghề truyền thống Ý Yên nói riêng Mặc dù có nhiều cố gắng song luận văn chắn có khiếm khuyết cần hướng dẫn, góp ý thày cô, bạn khoa người quan tâm để tác giả hoàn thiện luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt GS.TS Nguyễn Bách Khoa - TS Nguyễn Hoàng Long (2005), “Marketing Thương mại”, Nhà xuất Thống kê PGS.TS Lê Thế Giới - TS Nguyễn Thanh Liêm - ThS Trần Hữu Hải (2007), “Quản trị chiến lược”, NXB Thống kê; GS.TS Nguyễn Bách Khoa (2003), “Chiến lược kinh doanh quốc tế”, NXB Thống kê; PGS.TS Ngơ Kim Thanh, “Giáo trình quản trị chiến lược”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân; Bài giảng: “Quản trị chiến lược Chiến lược kinh doanh quốc tế”, Trường Đại học Thương mại; Vũ Trí Dũng (2000), “Chiến lược Marketing với việc thúc đẩy hoạt động xuất doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, (37), tháng 7/2000 Phạm Văn Đình, Ngơ Văn Hải cộng (2002), “Thực trạng sản xuất tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam”, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Hà Nội Mai Thế Hiển (2000), “Phát triển làng nghề truyền thống trình cơng nghiệp hoa, đại hóa”, Nhà xuất trị Quốc gia, 2003 Miclael E.Porter (2008) , Sách tham khảo “ Chiến lược cạnh tranh ” 10 Miclael E.Porter với tài liệu “ Lợi cạnh tranh “ 11 Đặng Nguyên Anh, Hoàng Xuân Thành với “ Ly nông, bất ly hương,làm thủ công làng” , NXB Thế giới , Hà Nội 12 Trần Văn Trử (2005) “Phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng sông Hồng giai đoạn nay” 13 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 14 Trịnh Xuân Hậu, Trịnh Vân Anh (2012) “Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống Việt Nam phục vụ du dịch”, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh số 35, tháng năm 2012 15 Ths.Nguyễn Thị Tâm (2015) “Chính sách phát triển bền vững làng nghề truyền thống địa bàn huyện Chương Mỹ ,thành phố Hà Nội”, Luận văn thạc sỹ Đại học thương mại, Chuyên ngành Quản lý kinh tế 2015 16 Ths.Trần Thị Hoa (2014) “Giải pháp tài nhằm phát triển làng nghề huyện Hoài Đức , thành phố Hà Nội đến năm 2020”, Luận văn thạc sỹ Đại học thương mại 2014 17 Ths.Ninh Thị Hồng (2015) “Phát triển làng nghề truyền thống theo hướng bền vững địa bàn huyện ý Yên, tỉnh Nam Định”, Luận văn thạc sỹ Đại học thương mại 2015 Tiếng Anh Isobel Doole, Robin Lowe (2002), International Marketing Stratege: Analysis, Development and Implementation, International Thomson Business Press Philip Kohtler (2002), Marketing Management, Prentice Hall http://www.trademap.org ... giải ph p chiến lược ph t triển thị trường tiêu thụ sản ph m làng nghề truyền thống huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 9 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PH T TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PH M CỦA... đi m yếu làng nghề 5) Kết luận tình thị trường tiêu thụ sản ph m 1.2.2.2 Xác định m c tiêu chiến lược ph t triển thị trường tiêu thụ sản ph m làng nghề truyền thống M c tiêu chiến lược ph t triển. .. trạng ph t triển thị trường tiêu thụ sản ph m làng nghề huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đề xuất số giải ph p hoàn thiện chiến lược ph t triển thúc đẩy thị trường tiêu thụ sản ph m làng nghề truyền thống
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản ph m làng nghề truyền thống tại huyện ý yên, tỉnh nam định , luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản ph m làng nghề truyền thống tại huyện ý yên, tỉnh nam định , Tổng quan nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG, Sơ đồ 1-1: Các loại chiến lược kinh doanh chủ yếu theo yếu tố và các bộ phận hợp thành, Bảng 1-1. Bảng đặc trưng chiến lược phát triển thị trường, Sơ đồ 1-2. Sơ đồ theo dõi, đánh giá chiến lược phát triển thị trường, Một chính sách và pháp luật riêng dành cho làng nghề truyền thống trong tổng thể sẽ đảm bảo cho sự phát triển của làng nghề trong tổng thể các hoạt động kinh tế góp phần phân bổ bố trí nguồn lực hiệu quả hơn., Sơ đồ 1-3. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh, THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TẠI HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH, Bảng 2-10. Nhận định của các hộ sản xuất với các hỗ trợ về sản xuất trong, Bảng 2-11. Phân tích đối thủ cạnh tranh của làng nghề truyền thống huyện, Hình 2-1 . Mô hình 5 động lực của làng nghề truyền thống ở Ý Yên, Phát triển thị trường là một quá trình gồm nhiều chương trình, kế hoạch, các chính sách của các làng nghề trong một khoảng thời gian nhằm đạt được những mục tiêu nhất định., Bảng 2-17. Giá trị doanh thu theo đặc tính nguồn thu, Thị trường xuất khẩu: Khai thác tối đa khả năng xuất khẩu đến các thị tường truyền thống của làng nghề truyền thống huyện Ý Yên như Nga, các nước Đông Âu và Đài Loan với yêu cầu về chất lượng không cao nhưng coi trọng mẫu mã, màu sắc của sản phẩm và các n, NGHỀ TRUYỂN THỐNG TẠI HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH, Bảng 3-4. Bảng Dự báo giá trị xuất khẩu các nhóm hàng vào Đông Bắc Á, Trên cơ sở về số lượng nghệ nhân giảm, thợ thủ công lành nghề giảm, năng lực cạnh tranh cảu sản phẩm chưa cao. Sử dụng các sản phẩm hiện tại tiếp cận khai thác thị trường khách du lịch đến Việt Nam., Trên cơ sở số lượng nghệ nhân giảm, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu sản xuất chưa cao, sử dụng sản phẩm hiện tại(có thể có cải tiến) để khai thác tập trung thị trường người tiêu dùng nội địa nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm l, Hình 3-2. Sơ đồ kênh phân phối đối với thị trường xuất khẩu trọng điểm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm