Giải pháp sinh báo cáo tài chính động sử dụng công nghệ oracle BI publisher

63 94 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THÀNH VĂN GIẢI PHÁP SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỘNG SỬ DỤNG CƠNG NGHỆ ORACLE BI PUBLISHER LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngành: Hệ thống thông tin Hà Nội - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THÀNH VĂN GIẢI PHÁP SINH BÁO CÁO TÀI TÍNH ĐỘNG SỬ DỤNG CƠNG NGHỆ ORACLE BI PUBLISHER Ngành: Hệ thống thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 8480104.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hóa Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp tự thực hướng dẫn Thầy Nguyễn Ngọc Hóa, thơng tin tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn đầy đủ hợp pháp Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định nhà trường cho lời cam đoan Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019 Người cam đoan Nguyễn Thành Văn i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Ngọc Hóa giảng viên Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giúp đỡ tơi kiến thức, định hướng phát triển tinh thần cố gắng suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Cơ khoa Cơng nghệ Thơng tin giảng dạy hướng dẫn suốt năm theo học Cao học Trường Đại học Công Nghệ Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện tốt nhất, động viên, cổ vũ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Hà Nội, tháng 05 năm 2019 Nguyễn Thành Văn ii TĨM TẮT NỘI DUNG Tóm tắt: Nội dung luận văn tập trung trình bày lý thuyết BI, thành phần BI, giải pháp sinh báo cáo tài động động sử dụng cơng nghệ Oracle BI Publisher thực nghiệm đánh giá kết iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT NỘI DUNG iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 1.1 Tri thức kinh doanh BI 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các ưu điểm BI 1.1.3 Một số so sánh báo cáo động hãng [11] 1.2 Các thành phần BI 1.2.1 Data source (nguồn liệu): 1.2.2 Data Warehouse (kho liệu) 1.2.3 Dịch vụ tích hợp (Intergating Service) 1.2.4 Cơng cụ phân tích (Analysis Service) 1.2.5 Reporting service 1.2.6 Data mining (khai phá liệu) .8 1.3 Khái niệm báo cáo tài 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Báo cáo tài Việt Nam .8 1.3.3 Báo cáo tài động 1.4 Một số loại báo cáo tài thường gặp 1.4.1 Báo cáo tài phân hệ AP (Payables – phải thu) 1.4.2 Báo cáo tài phân hệ AR (Receive ables – phải trả) 10 1.4.3 Báo cáo tài phân hệ GL (General Ledger – kế tốn tổng hợp) 11 CHƯƠNG GIẢI PHÁP SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỘNG SỬ DỤNG CƠNG NGHỆ ORACLE BI PUBLISHER .12 2.1 Sự khác báo cáo tài tĩnh động 12 2.1.1 Sự khác báo cáo tĩnh báo cáo động 12 iv 2.1.2 Vì lại chọn báo cáo động Oracle BI Publisher .12 2.2 Các quy trình sinh báo cáo động .12 2.2.1 Xây dựng Data Model .12 2.2.2 Tạo Template 15 2.2.3 Xem báo cáo Dashboard 16 2.2.4 In ấn, kết xuất trang báo cáo 19 2.2.5 Chỉnh sửa Data Format 22 CHƯƠNG 3.1 THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 23 Yêu cầu chung toán BI 23 3.1.1 Nhu cầu triển khai hệ thống Oracle BI cho Prime Group 23 3.1.2 Giải pháp Oracle BI cho phần báo cáo PG 23 3.2 Đặc tả chi tiết báo cáo PG 25 3.2.1 Các yêu cầu cho báo cáo BI 25 3.2.2 Yêu cầu nghiệp vụ 26 3.3 Mơ hình kiến trúc triển khai hệ thống 32 3.3.1 Các thành phần cấu hình máy chủ BI bao gồm: 32 3.3.2 Xuất nhập liệu 34 3.3.3 Quy trình đẩy liệu từ Database Staging đến Data Warehouse 35 3.3.4 Thiết lập Package cho Interface 38 3.4 Các bước thực kéo thả báo cáo động BI Publisher 41 3.4.1 Thiết kế báo cáo 41 3.4.2 Các bước để tổng hợp lên báo cáo [4] .43 3.4.3 Đăng nhập hệ thống BI Publisher 44 3.4.4 Lấy liệu cho báo cáo từ Data Model .45 3.4.5 Tạo template để xuất liệu báo cáo .48 3.4.6 Kết chạy thử nghiệm thực tế 49 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 52 Các kết đạt luận văn .52 Các hạn chế luận văn 52 Định hướng phát triển tương lai .53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Các thành phần BI Hình 1.2: Mẫu báo cáo phân hệ AP 10 Hình 1.3: Mẫu báo cáo phân hệ AR 10 Hình 1.4: Mẫu báo cáo phân hệ GL 11 Hình 2.1: Giao diện Oracle BI 13 Hình 2.2: Data Model Oracle BI .13 Hình 2.3: Màn hình nhập liệu SQL Data Model .14 Hình 2.4: Màn hình Create Data Set Data Model 14 Hình 2.5: Màn hình tạo LOV Data Model 15 Hình 2.6: Màn hình tạo báo cáo 15 Hình 2.7: Màn hình tạo Template .16 Hình 2.8: Màn hình tạo Template theo tool chuẩn Oracle 16 Hình 2.9: Màn hình Dashboard 17 Hình 2.10: Màn hình phân hệ AP 18 Hình 2.11: Màn hình phân hệ AP chọn tham số 18 Hình 2.12: Màn hình chạy báo cáocủa phân hệ AP 19 Hình 2.13: Màn hình in báo cáo phân hệ AP 20 Hình 2.14: Màn hình in báo cáo phân hệ AP 20 Hình 2.15: Màn hình xuất báo cáo phân hệ AP 21 Hình 2.16: Màn hình chỉnh sửa Data Format 22 Hình 2.17: Các máy chủ ứng dụng 22 Hình 2.18: Các ứng dụng cài đặt 22 Hình 3.1: Mấu báo cáo phân hệ AP 31 Hình 3.2: Mấu báo cáo phân hệ AP 31 Hình 3.3: Mơ hình tổng thể mức vật lý .33 Hình 3.4: Xuất nhập liệu 34 Hình 3.5: Khởi tạo Model Folder .35 vi Hình 3.6: Tạo Data Store 36 Hình 3.7: Thiết lập chi tiết cho Model 36 Hình 3.8: Thiết lập chi tiết cho Model 37 Hình 3.9: Cấu trúc bảng Database Data Warehouse .37 Hình 3.10: Thiết lập Package cho Interface .38 Hình 3.11: Thiết lập Package cho Interface .38 Hình 3.12: Thiết lập Step cho Package .39 Hình 3.13: Thiết lập Step cho Package .39 Hình 3.14: Thiết lập Schedule cho Package .40 Hình 3.15: Definition cho phần thiết lập Schedule 40 Hình 3.16: Execution Cycle cho phần thiết lập Schedule 41 Hình 3.17: Mẫu báo cáo bảng cân đối phát sinh tài khoản .42 Hình 3.18: Các thông số báo cáo, phần Header .42 Hình 3.19: Các thơng số báo cáo, phần Detail .43 Hình 3.20: Màn hình đăng nhập vào hệ thống 45 Hình 3.21: Màn hình vào hệ thống .45 Hình 3.22: Màn hình tạo SQL 46 Hình 3.23: Màn hình tạo Data Set 46 Hình 3.24: Màn hình tạo Data Set 47 Hình 3.25: Màn hình tạo tham số .48 Hình 3.26: Màn hình tạo Template 48 Hình 3.27: Chạy báo cáo 49 Hình 3.28: Nhập tham số chạy báo cáo 49 Hình 3.29: Dữ liệu sau chạy báo cáo 50 Hình 3.30: Xuất liệu sau chạy báo cáo 51 vii MỞ ĐẦU Động lực thực luận văn Ngày nay, việc phát triển nhanh chóng Cơng nghệ thơng tin nói chung hệ thống thơng tin nói riêng xây dựng tảng công nghệ khác nhau, giải pháp chuyên ngành có nhiều quy trình nghiệp vụ đặc thù cho ngành nghề khác hệ thống Ngân hàng lõi (core banking), hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP vv Dữ liệu giao dịch phát sinh từ hệ thống tác nghiệp lớn, hàng triệu giao dịch ngày Nhu cầu truy xuất, tổng hợp, hiển thị, khai thác liệu phục vụ phân tích số liệu sản xuất kinh doanh, dự báo xu hướng thị trường ngày cấp thiết Thông thường hệ thống tác nghiệp chứa sở liệu nghiệp vụ nhập liệu, lưu trữ mà thiếu công cụ phân tích liệu, hiển thị liệu cách thông minh dạng báo cáo thông minh (báo cáo BI – Business Intelligent), báo cáo phân tích đa chiều, theo nhiều tiêu chí, báo cáo quản trị phục vụ lãnh đạo định Trên giới nhiều hãng phần mềm xây dựng nhiều giải pháp tảng/công cụ phục vụ xây dựng khai thác báo cáo dạng BI phân tích liệu từ hệ thống từ kho liệu (Data warehouse) Micosoft Power BI, SAP BI, Tablue, Oracle BI Publisher Oracle BI Publisher công cụ xây dựng dạng báo cáo phát triển hãng Oracle, có tính mạnh mẽ, tiện ích dễ sử dụng, tích hợp nhiều nguồn liệu (Data Source) đáp ứng tiêu chí yếu tố tổng hợp nói tổng hợp liệu đào sâu báo cáo tổng hợp Trên sở thành viên thực vai trò phát triển báo cáo dự án triển khai hệ thống ERP cho Công ty sản xuất gạch ốp lát Prime Group, học viên xin đào sâu, nghiên cứu Giải pháp xây dựng báo cáo tài động sử dụng công nghệ Oracle BI Publisher ▪ Thiết lập Schedule cho Package Hình 3.14: Thiết lập Schedule cho Package ▪ Definition cho phần thiết lập Schedule Hình 3.15: Definition cho phần thiết lập Schedule o Status: ▪ Active ▪ Inactive ▪ Active for Period o Execution: 40 - On startup: ngày từ lúc khởi tạo - Simple: Đơn giản / Thiết lập thông số để đăt lịch theo thời điểm mà muốn - Hourly: theo - Daily: theo ngày - Weekly: theo tuần - Monthly (day of the month): ngày tháng - Monthly (week day): ngày tuần - Yearly: theo năm ▪ Execution Cycle cho phần thiết lập Schedule Hình 3.16: Execution Cycle cho phần thiết lập Schedule o Repetition: - None (Execute once): lặp lại lần - Many times: lặp lại nhiều lần theo tùy chỉnh hình 3.4 Các bước thực kéo thả báo cáo động BI Publisher 3.4.1 Thiết kế báo cáo Dự án cần đưa báo cáo Bản phát sinh công nợ tài khoản đối ứng phân hệ GL với thiết kế báo cáo sau: 41 Hình 3.17: Mẫu báo cáo bảng cân đối phát sinh tài khoản Mô tả trường báo cáo Với thiết kế báo cáo này, trường tên tài khoản, mã tài khoản trường linh động kéo thả thành group khác Hình 3.18: Các thơng số báo cáo, phần Header 42 Hình 3.19: Các thông số báo cáo, phần Detail 3.4.2 Các bước để tổng hợp lên báo cáo [4] Bước 1: Đẩy liệu từ hệ thống ERP sang DB Staging: + Dữ liệu danh mục chiều phân tích: Dữ liệu chi tiết danh mục từ hệ thống Oracle EBS đẩy sang bảng DIM (Dimension) trung gian Datawarehouse thông qua ODI: W_MCAL_DAY_DS, W_GL_ACCOUNT_DS 43 + Dữ liệu chi tiết giao dịch: Dữ liệu chi tiết hạch toán bút toán từ hệ thống Oracle EBS đẩy sang bảng trung gian W_GL_JE_HEADERS_DS,W_GL_JE_LINES_DS, _GL_JE_BATCHES_DS Các bảng Staging lưu trữ liệu thay đổi từ Cơ sở liệu Khi ETL xử lý, bảng Staging bị xóa trước lưu trữ liệu Trong q trình khởi tạo đẩy tồn liệu ETL (Extract Transform Load), bảng Staging lưu trữ toàn liệu nguồn khoảng thời gian xác định, chứa lượng liệu nhỏ trình chạy làm ETL Dữ liệu Staging (giá trị tính tốn, địa hóa, chuyển đổi tiền tệ) biến đổi (transform) đẩy vào (load) DIM bảng Fact Staging Cấu trúc bảng Staging độc lập với cấu trúc liệu nguồn giống với cấu trúc bảng liệu Warehouse Điều cho phép bảng Staging sử dụng giống bảng giao diện nguồn Cơ sở liệu giao dịch bảng đích Warehouse Bước 2: Tổng hợp, tính tốn liệu từ bảng trung gian vào bảng DIM Fact: + Dữ liệu chiều phân tích: Dữ liệu từ bảng trung gian xử lý đẩy vào bảng DIM W_MCAL_DAY_D, W_GL_ACCOUNT_D + Dữ liệu Fact: Dữ liệu từ bảng giao dịch hạch toán GL trung gian tính tốn lưu vào bảng W_GL_BALANCE_A trước đẩy vào bảng fact W_GL_BALANCE_F Cấu trúc liệu bảng DIM bảng Fact sử dụng để khai báo cấu hình Data Model xây dựng câu lệnh lấy liệu để hiển thị theo Layout báo cáo xây dựng công cụ BI Publisher mô tả chi tiết mục (3.4.3, 3.4.4 3.4.5) 3.4.3 Đăng nhập hệ thống BI Publisher Vào hệ thống PG web cách đánh địa dùng quền user đăng nhập hệ thống 44 Hình 3.20: Màn hình đăng nhập vào hệ thống Trên hệ thống Oracle BI Publisher lên phân hệ thiết lập bên phân hệ AP Report, AR Report … Hình 3.21: Màn hình vào hệ thống 3.4.4 Lấy liệu cho báo cáo từ Data Model Để tạo báo cáo mới, bước ta chọn phân hệ cần thiết kế cáo cáo, giả sử phân hệ GL Reports, ta kích chọn new Data Model để đưa cách lấy liệu vào 45 Hình 3.22: Màn hình tạo SQL Khi xuất hình để lấy liệu Hình 3.23: Màn hình tạo Data Set 46 Sau lấy liệu Data Model tự động hiển thị bảng có tên mặc định trường liệu Sau bước ta kéo thả trường liệu thành group linh động muốn hiển thị lên báo cáo Ví dụ ta kéo group cha Tổng công ty thành group gồm group Tài khoản nợ, group tài khoản có, group chi nhánh Hình 3.24: Màn hình tạo Data Set Nếu báo cáo kiểu cũ trường thường cố định ta kéo thả trường liệu được, bỏ bớt thêm trường liệu Data Model dễ dang cách thêm bớt liệu cần lấy ko cần hiển thị lên báo cáo Tiếp tục tab Structure tạo tham số cho báo cáo để lọc điều kiện chạy báo cáo tùy theo yêu cầu người dùng Có thể có hay nhiều tham số tham số gán giá trị mặc định Các biến tương ứng SQL tạo đưa vào Parameters Tạo giá trị cho tham số (List of values - LOV) để làm menu chọn cho biến 47 Hình 3.25: Màn hình tạo tham số 3.4.5 Tạo template để xuất liệu báo cáo Chọn new → Template để tạo template cho báo cáo Có thể vẽ template ngồi up lên: chọn Upload với tên tên BC, att, type RTF, locale English Có thể có nhiều loại template Hình 3.26: Màn hình tạo Template 48 3.4.6 Kết chạy thử nghiệm thực tế Vào hình phân hệ cần chạy báo cáo, sau chọn báo cáo để chạy Hình 3.27: Chạy báo cáo Khi hình hiển thị hiển thị lên tham số để chạy báo cáo Có thể chọn hay nhiều tham số, có tham số khơng chọn hiển thị giá trị mặc đinh Hình 3.28: Nhập tham số chạy báo cáo Dữ liệu sau chạy báo cáo hiển thị file mà người dùng muốn xuất 49 Hình 3.29: Dữ liệu sau chạy báo cáo Có thể xuất file excel, pdf xem trực tiếp hệ thống Oracle BI Publisher Tại hình xem báo cáo cần kết xuất, nhấn vào Export, chọn định dạng cần kết xuất: - PDF (Portable Document Format) - MS Excel: hỗ trợ từ Version 2017 đến Version 2017+ - MS Powerpoint: hỗ trợ Version 2017 đến Version 2017+ - Web Archive (*.mht): hỗ trợ định dạng trang web 50 Hình 3.30: Xuất liệu sau chạy báo cáo Thực tế hệ thống báo cáo chạy Tổng công ty gạch lát Prime Group Dự án hoàn thiện vận hành toàn hệ thống Tổng công ty gạch lát Prime Group, chạy ổn định Dự án triển khai vận hành hệ thống quản trị hoạch định nguổn lực doanh nghiệp với hệ thống Oracle BI Publisher khách hàng Tổng công ty gạch lát Prime Group đánh giá cao dự án trọng điểm Oracle BI Publisher tập đoàn FPT 51 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Các kết đạt luận văn Với đề tài “Giải pháp sinh báo cáo động sử dụng công nghệ Oracle BI Publisher”, luận văn đạt kết sau đây: − Giới thiệu tổng quan kiến trúc, mơ hình tổng qt hệ thống BI − Giới thiệu quy trình nghiệp vụ cốt lõi phân hệ AP, AR, GL BI − Đưa mơ hình, giải pháp sinh báo cáo tài động, tạo báo cáo BI Publisher − Các cài đặt hệ thống thực nghiệm đánh giá kết thực tế Tổng công ty gạch lát Prime Group − Khi chạy báo cáo đơn vị báo cáo hỗ trợ tốt giao diện web, cách lấy liệu đơn giản cách kéo thả trường liệu linh động Báo cáo xuất nhiều định dạng khác so với định dạng cụ thể báo cáo thơng thường − Người dùng dễ dàng tạo báo cáo với liệu cần thiết mà qua nhiều bước trung gian, phân quyền, tạo tài khoản − Tính bảo mật báo cáo cao, phân quyền báo cáo dựa quyền user gán cho người dùng Các hạn chế luận văn Trong khuôn khổ luận văn tốt nghiệp hạn chế thời gian nên kết nghiên cứu số hạn chế sau: − Còn số phân hệ BI chưa trình bày chi tiết: Phân hệ INV, phân hệ PO, phân hệ Asset − Bài tốn xét đến ràng buộc Còn số ràng buộc khác chưa tính đến mơ hình như: so sánh chi tiết với công nghệ khác Đưa công nghệ khác chạy báo cáo để so sánh Tại 52 thời điểm xem báo cáo nên dùng để đối chiếu so sánh chưa thuận tiện Định hướng phát triển tương lai Mở rộng, dựa thuật tốn mơ hình để đưa dự báo dựa số liệu thực tế Nghiên cứu phát triển công cụ Oracle BI Publisher điện toán đám mây, tảng di động để quản lý Giúp cho lãnh đạo, người dùng cuối chia sẻ liệu ban lãnh đạo doanh nghiệp xem báo cáo nơi, lúc 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Nguyễn Ngọc Hóa, Bài giảng Tích hợp hệ thống [2] Quy trình nghiệp vụ Công ty sản xuất gạch ốp lát Prime Group [3] Kiến trúc hệ thống Oracle BI Publisher Công ty sản xuất gạch ốp lát Prime Group [4] PG_BI_TKKT_DWH_V20, Tài liệu Setup Data Warehouse hệ thống Oracle BI PG [5] PG_DRM_OBIA, Tài liệu Setup hệ thống Oracle BI PG Tiếng Anh [6] Contributing Author: Charles Ahern, Stephen R Damiani, Melanie Heisler, Essan Ni Jirman, Shivranjini Krishnamurthy, Robert MacIsaac, Kristin Penaskovic, Vijay Tiwary (2015), Oracle@ Receivables Implement User Guide, Release 12.2 Part No E49802–04 [7] Julianna Litwin, Ramasubramanian Balasundaram, Brent Bosin, Peggy Larson, Kavita Mittal, Stacey Gomes, Jyoti Pandey, Xiao-zheng Ye, Lauren Scott (2015), Oracle Implement User Guide, Release 12.2 Part No E48761-02 [8] Suzanne Gill, Leslie Studdard, Reena Titus (2017), Oracle Fusion Middleware User's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher, 12c (12.2.1.3.0) E80605-02 Internet [9] https://www.cherlogy.com/vi/tong-quan-ve-business-intelligence-bi/ [10] http://bis.net.vn/forums/t/121.aspx [11] http://www.ictroi.com/giaiphap/bi/phan-tich-uu-nhuoc-diem-cac-giaiphap-bi-sas-ibm-microsoft-oracle/ [12] https://o7planning.org/vi/10355/business-intelligence-la-gi [13] http://www.hypology.com/vi/bi/tong-quan-ve-bussiness-intelligence-bi/ [14] http://text.123doc.org/document/1553129-bao-cao-de-tai-kho-du-lieupptx.htm 54 ... Mẫu báo cáo phân hệ GL 11 CHƯƠNG GIẢI PHÁP SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỘNG SỬ DỤNG CƠNG NGHỆ ORACLE BI PUBLISHER 2.1 Sự khác báo cáo tài tĩnh động 2.1.1 Sự khác báo cáo tĩnh báo cáo động Báo cáo tài. .. 1.4.2 Báo cáo tài phân hệ AR (Receive ables – phải trả) 10 1.4.3 Báo cáo tài phân hệ GL (General Ledger – kế toán tổng hợp) 11 CHƯƠNG GIẢI PHÁP SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỘNG SỬ DỤNG CƠNG NGHỆ ORACLE. .. CƠNG NGHỆ ORACLE BI PUBLISHER .12 2.1 Sự khác báo cáo tài tĩnh động 12 2.1.1 Sự khác báo cáo tĩnh báo cáo động 12 iv 2.1.2 Vì lại chọn báo cáo động Oracle BI Publisher .12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp sinh báo cáo tài chính động sử dụng công nghệ oracle BI publisher , Giải pháp sinh báo cáo tài chính động sử dụng công nghệ oracle BI publisher

Từ khóa liên quan