Giải pháp tạo việc làm cho các hộ bị thu hồi đất tại các cụm công nghiệp huyện nho quan, tỉnh ninh bình

130 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:10

... Giải pháp tạo việc làm cho hộ bị thu hồi đất cụm công nghiệp huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình Mục nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết kết luận Giải pháp tạo việc làm cho hộ bị thu hồi đất cụm. .. Kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp y đổi nguồn lực sinh kế 1.1.2 Tạo việc làm cho hộ bị thu hồi đất nông nghiệp Vai trò ý nghĩa tạo việc làm cho hộ bị thu hồi đất nông... công nghiệp huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình 3.1 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 5.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Cơ sở lý luận việc làm cho hộ bị thu hồi đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho các hộ bị thu hồi đất tại các cụm công nghiệp huyện nho quan, tỉnh ninh bình , Giải pháp tạo việc làm cho các hộ bị thu hồi đất tại các cụm công nghiệp huyện nho quan, tỉnh ninh bình