BM02 giấy giới thiệu

1 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:07

CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Địa : Lơ Số C8,C9,C10-1 Đường N5B KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM Số: / GT , ngày tháng năm 20 … Giấy giới thiệu Trân trọng giới thiệu ông/bà: …………………….………………………………… Chức danh/đơn vị: ……………….……………………………………………………… Được cử đến: …….……………….………………………….…………………………… Để: ……………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………………………………………………… Kính đề nghị quý quan, đơn vị tạo điều kiện giúp ông/bà ……… hồn thành nhiệm vụ (Giấy có giá trị đến hết ngày …… tháng …… năm 20 …) Ngày …… tháng …… năm 20 … Giám đốc
- Xem thêm -

Xem thêm: BM02 giấy giới thiệu , BM02 giấy giới thiệu