Quy trình thanh toán

4 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:06

CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP QUY TRÌNH THANH TỐN I/ QUY TRÌNH TẠM ỨNG: CÁ NHÂN/ BỘ PHẬN CĨ NHU CẦU TẠM ỨNG (1’) (2’) TRƯỞNG BỘ PHẬN/ NGƯỜI PHỤ TRÁCH (1) KẾ TOÁN TRƯỞNG (2) (3’) (5) (3) (4’) KẾ TOÁN THANH TOÁN/ THỦ QUỶ BAN GIÁM ĐỐC (4) (1) Cá nhân, phòng ban có nhu cầu tạm ứng làm MẪU YÊU CẦU TẠM ỨNG, kèm theo chứng từ liên quan, chuyển cho Trưởng phận người phụ trách để xen xét (1’) Nếu không đồng ý, chuyển yêu cầu tạm ứng lại cho cá nhân/ phòng ban (2) Trưởng phận người phụ trách sau kiểm tra đồng ý chuyển cho Kế tốn trưởng kiểm tra tính hợp lệ chứng từ xét duyệt (2’) Chứng từ không hợ lệ, chuyển u cầu lại cho cá nhân phòng ban có liên quan (3) Kiểm tra chứng từ đầy đủ hợp lệ chuyển cho Ban giám đốc phê duyệt (3’) Khơng đồng ý u cầu tạm ứng chuyển u cầu lại cho cá nhân phòng ban có liên quan (4) Duyệt chi chuyển cho Kế toán toán/ Thủ quỷ (4’) Ghi sổ kế toán, báo cáo Ban giám đốc khoản chi tạm ứng (5) Chi tiền tạm ứng theo dõi khoản tạm ứng hồn ứng CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP YÊU CẦU TẠM ỨNG HRS-RE0-003 Số: … /20…./TU-HRS Ngày:.… /….…/20… Kính gửi: Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Giấy CP Người đề nghị: Bộ phận: Đề nghị Công ty cho tạm ứng số tiền cụ thể sau: đ Số T T Nội dung tạm ứng Bộ phận Số tiền chịu chi phí (bao gồm VAT) Ghi Tổng cộng (đ) (Bằng chữ: ) Ngày toán tạm ứng: ……/……/20… Người lập Trưởng phận Kế toán trưởng Giám đốc CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP II/ QUY TRÌNH THANH TỐN TẠM ỨNG: CÁ NHÂN/ BỘ PHẬN CĨ NHU CẦU TẠM ỨNG (1’) (1) (2’) TRƯỞNG BỘ PHẬN/ NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRƯỞNG (2) (3’) (5) (3) (4’) BAN GIÁM ĐỐC (4) (1) Cá nhân, phòng ban phát sinh khoản tạm ứng sau hồn thành cơng việc làm MẪU YÊU CẦU THANH TOÁN , kèm theo chứng từ liên quan chuyển cho Trưởng phận người phụ trách để xen xét (1’) Không đầy đủ chứng từ chứng từ khơng hợp lệ chuyển u cầu tốn lại cho cá nhân phòng ban phát sinh nhu cầu toán (2) Trưởng phận người phụ trách sau kiểm tra chấp nhận chuyển cho Kế tốn trưởng kiểm tra tính hợp lệ xét duyệt (2’) Chứng từ không hợp lệ, chuyển u cầu lại cho cá nhân phòng ban có liên quan (3) Kiểm tra chứng từ đầy đủ hợp lệ chuyển cho Ban giám đốc phê duyệt (3’) Khơng đồng ý khoản chi chuyển u cầu lại cho cá nhân phòng ban có liên quan (4) Chuyển Kế toán Thủ quỷ toán khoản tạm ứng (4’) Ghi sổ kế toán, báo cáo (5) Thu lại tiền khoản tạm ứng dư, chi thêm khoản tạm ứng khơng đủ KẾ TỐN THANH TỐN/ THỦ QUỶ CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP YÊU CẦU THANH TOÁN HRS-RE0-004 Số: … /20…./HU-HRS Ngày:.… /….…/20… Kính gửi: Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Giấy CP Người đề nghị: Bộ phận: Đề nghị Công ty đồng ý tốn cho tơi số tiền cụ thể sau: đ Số T T Nội dung toán tạm ứng Bộ phận Số tiền chịu chi phí (bao gồm VAT) Ghi Tổng cộng (đ) (Bằng chữ: ) Chứng từ kèm theo: Số tiền tạm ứng: đ Số tiền toán thừa/ thiếu: đ Người lập Trưởng phận Kế toán trưởng Giám đốc ... ) Ngày toán tạm ứng: ……/……/20… Người lập Trưởng phận Kế tốn trưởng Giám đốc CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP II/ QUY TRÌNH THANH TỐN TẠM ỨNG: CÁ NHÂN/ BỘ PHẬN CÓ NHU... có liên quan (4) Chuyển Kế toán Thủ quỷ toán khoản tạm ứng (4’) Ghi sổ kế toán, báo cáo (5) Thu lại tiền khoản tạm ứng dư, chi thêm khoản tạm ứng khơng đủ KẾ TỐN THANH TỐN/ THỦ QUỶ CÔNG TY CỔ... PHẬN/ NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRƯỞNG (2) (3’) (5) (3) (4’) BAN GIÁM ĐỐC (4) (1) Cá nhân, phòng ban phát sinh khoản tạm ứng sau hồn thành cơng việc làm MẪU U CẦU THANH TOÁN , kèm theo chứng từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình thanh toán , Quy trình thanh toán

Từ khóa liên quan