PL CP 03 KD VNS GIA CUOC 29 08 2019

1 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:06

CQng Hda Xa HQi Chtr Nghia ViQt Nam DOc 10p - ***-T1r H4nh phric \d$trw&%aJN d#fil,: ,trii r'*i srit *ri*ir P{,; CP"ffi3/KD/VNS nAxC GIA CTIOC TAxI VINASUN trtrF{]tr,4trpf,"ry#&K Gi6 cu6'c Vinasun Taxi hi6n hdnh duoc 6p dung ke tu 29 thang 08 ndm 2019 duoc tinh nhu sau: F"r*xe ip{}rN, {}#, Prfu* *.f"9'7xe*srete T$xi is bel*w: T& km thtfr 31 trfr.Ii Chring lo4i xe Gir[ mO cfra Trong ph?m vi 30km Types Price open door Within 30km TOYOTA VIOS (5 ch6/ seats) 11.000 vntl/500m 15.500 vnd/km 12.500 vnd/km TOYOTA INNOVA J (8 ch6/ seats) 11.000 vnd/500m 16.000 vnd/km 14.000 12.000 vnd /500m 17.000 vnct/km 15.000 vntl/km TOYOTA INNOVA G& J mrfii (8 ch6/ from r rrSl Km J1 vnt[/km seCIds) Thtri gian o chi'r' cho xe Taxi 05 & 08 chSl 'l'irne *.1'vvuitiwg trs '{axi faur seuts *ytd \'axi s€ye}'t se ats "' 05 phirt dAu tiOn kli6ng tinhl T'he first,.fitte n'tinutes ir ^fi'ee Sau 05 phrit dAu thi cri 03 phft tiep theo duoc tinh m5i lAn la 3.000vndr' AJier./ive tnin'utes, it witt be ihree lhousuncl Yl,tD fur tltree wi*'ttles coytlit'nted Gi6 tr€n dd bao g6m thu6 VAT/ l'his price inclyxler{ [rA'{ EOi vcvi l0 trinh di xa (di tinh) sE c6 bang gi6 ri6ng cho tirng khu v.uc bOn A cung cdpl For long journey (f*t' Strr:vitscei v,ill h$ve t{}€t:i.iic price litt pe r (rtt{t e3' }}r'ovidetl by Pr.u'ty A Phu luc gi6 cu6c taxi Vinasun ndy ld phAn kh6ng th6 tach rdi khoi hqp d6ng si5: vd duoc c6c b6n tdn cirng thlrc hiQni This *sspe.rtdix is n part af' lht: conlrt{ct {:i.til rtt}{ lsc stpartsf ed ?t{): i which iuvl is r*s;tecte d t* d*.i TP.HCM, Ngdy 29 thdng 08 ndm 2019 KT Tdng Gi6m Diic {Gi6mD6c eN-? DA,NG THANH DUY H 648 Ngqtdn Trdi Phadng 11, Oudn 5, Tp.HCM - E (\Bt 38 277 178 - B: (08t,39 526 410
- Xem thêm -

Xem thêm: PL CP 03 KD VNS GIA CUOC 29 08 2019 , PL CP 03 KD VNS GIA CUOC 29 08 2019