Biên bản kiểm kê tài sản cố định

2 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:05

Công Ty Cổ Phần Giấy CP Mẫu số 05 - TSCĐ (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) Phòng HCNS BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Thời điểm kiểm kê .ngày tháng năm 2019 Ban kiểm kê gồm: - Ông/Bà Chức vụ - Ông/Bà Chức vụ - Ông/Bà Chức vụ Đã kiểm kê TSCĐ, kết sau: Số TT A Tên TSCĐ Mã số Nơi sử dụng B C D Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Số lượng Nguyên giá Giá trị lại Số lượng Nguyên giá Giá trị lại Số lượng Nguyên giá Giá trị lại Ghi 10 Page | Số TT A Tên TSCĐ Mã số Nơi sử dụng B C D Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Số lượng Nguyên giá Giá trị lại Số lượng Nguyên giá Giá trị lại Số lượng Nguyên giá Giá trị lại Ghi 10 Cộng Ngày tháng năm 2019 Giám đốc (Ghi ý kiến giải số chênh lệch) (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Nhân viên kiểm kê (Ký, họ tên) Page | ...Số TT A Tên TSCĐ Mã số Nơi sử dụng B C D Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Số lượng Nguyên giá Giá trị lại Số lượng Nguyên giá Giá trị lại Số lượng Nguyên... đốc (Ghi ý kiến giải số chênh lệch) (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Nhân viên kiểm kê (Ký, họ tên) Page |
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản kiểm kê tài sản cố định , Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Từ khóa liên quan