06 CP biên bản kiển tra môi trường ngày 13 09 2019

3 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:02

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự - Hạnh phúc BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP Số: 06 / LMX3.2019 BIÊN BẢN KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG Căn : - Luật Bảo vệ môi trường, năm 2014; - Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; - Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng năm 2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ban Quản lý khu chế xuất công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; Hơm nay, lúc 13 30 ngày 13 tháng năm 2019, Đoàn kiểm tra gồm: Ban quản lý khu chế xuất cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh: Ơng Trần Thanh Tùng – Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Môi trường Ông Nguyễn Hiếu Dân – Chuyên viên Phòng Quản lý Môi trường Cơ quan phối hợp kiểm tra: Ông Nguyễn Đức Huy - Nhân viên MT Đã đến kiểm tra tại: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Địa chỉ: Lô C8-C9-C10-1, đường NB5, KCN Lê Minh Xuân 3, TP HCM Có diện của: - Bà Vương Thùy Trang Chức vụ: Trợ lý Tổng Giám đốc Qua kiểm tra trạng hoạt động và công tác bảo vệ môi trường Công ty, Đoàn ghi nhận sau: I NỘI DUNG KIỂM TRA: Hiện trạng sản xuất: Công ty hoạt động cắt giấy cuộn theo yêu cầu khách hàng, hoạt động từ cuối tháng 6/2019 Hồ sơ pháp lý môi trường: - Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 2140/GXN-BQL ngày 11/6/2018 Ban Quản lý cấp Nước thải: - Công ty sử dụng nước thủy cục cấp từ KCN Lê Minh Xuân - Công ty phát sinh nước thải sinh hoạt (120 công nhân), không có tổ chức nấu ăn Nước thải sinh hoạt đấu nối vào hệ thống thoát nước thải KCN Lê Minh Xuân - Công ty đã được KCN Lê Minh Xuân xác nhận đấu nối nước thải văn sớ 365/CV-SV1 ngày 27/2/2019 Khí thải: - Không phát sinh khí thải đăc trưng Chất thải rắn sinh hoạt công nghiệp thông thường: - Công ty chưa triển khai thực phân loại Chất thải rắn sinh hoạt nguồn (chưa chia làm 02 thùng: Rác hữu và Rác còn lại) - Chất thải rắn sinh hoạt giao cho KCN Lê Minh Xuân thu gom gồm rác sinh hoạt và rác công nghiệp không nguy hại Chất thải nguy hại: - Công ty chưa bố trí khu vực lưu chứa CTNH theo đúng quy định Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Chưa ký hợp đồng chuyển giao với đơn vị có chức Báo cáo môi trường: Công ty mới hoạt động nên chưa thực báo cáo Đo đạc lấy mẫu: Đoàn không thu mẫu III KIẾN NGHỊ: Yêu cầu Công ty bố trí khu vực lưu chứa CTNH theo đúng quy định Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Thời hạn trước 30/9/2019 và báo cáo Ban Quản lý Yêu cầu Công ty tiến hành phân loại rác sinh hoạt nguồn theo đúng quy định Thời hạn trước 30/9/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Vương Thùy Trang KCN LÊ MINH XUÂN BAN QUẢN LÝ Nguyễn Đức Huy Trần Thanh Tùng Sau thời hạn nêu trên, Công ty phải báo cáo về Ban Quản lý kết thực hiện, trường hợp Công ty không thực đúng theo yêu cầu Đoàn kiểm tra sẽ bị xử lý vi phạm môi trường theo quy định pháp luật Biên kiểm tra được lập thành 03 bản, gởi các nơi liên quan, nơi 01 bản, đọc lại và các bên có liên quan cùng ký tên./ ... lý kết thực hiện, trường hợp Công ty không thực đúng theo yêu cầu Đoàn kiểm tra sẽ bị xử lý vi phạm môi trường theo quy định pháp luật Biên kiểm tra được lập thành 03 bản, gởi các nơi... trước 30/9 /2019 và báo cáo Ban Quản lý Yêu cầu Công ty tiến hành phân loại rác sinh hoạt nguồn theo đúng quy định Thời hạn trước 30/9 /2019 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Vương Thùy Trang KCN... Công ty đã được KCN Lê Minh Xuân xác nhận đấu nối nước thải văn số 365/CV-SV1 ngày 27/2 /2019 Khí thải: - Khơng phát sinh khí thải đăc trưng Chất thải rắn sinh hoạt công nghiệp thông
- Xem thêm -

Xem thêm: 06 CP biên bản kiển tra môi trường ngày 13 09 2019 , 06 CP biên bản kiển tra môi trường ngày 13 09 2019