02 2019 qđ PCCC quyết định bổ nhiện đội trưởng đội phó

1 436 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:02

CTY CỔ PHẦN GIẤY CP -Số: 02.2019/QĐ-PCCC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp HCM, ngày….tháng… năm 2019 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Đội trưởng Đội phó Đội PCCC sở GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP - Căn Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29/6/2001 Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi ngày 22/11/2013; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Giấy CP; Căn Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi; Căn Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/ 2014 hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi Bộ Cơng an ban hành; Căn tình hình hoạt động tại; Xét đề nghị Phòng tổ chức Hành Nhân QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm Ơng/Bà: Hồng Nhật Tân CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 34088003458 cấp ngày: 18/05/2016 do:CA TP.HCM Hộ thường trú: 45 số 7, Hồng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM Giữ chức vụ: Đội trưởng đội PCCC sở kể từ ngày: 01/09/2019 Điều 2: Bổ nhiệm Ông/Bà: Nguyễn Hữu Điền CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079078003046 cấp ngày: 09/11/2016 do: CA TP.HCM Hộ thường trú: 83/1 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP.HCM Giữ chức vụ: Đội phó đội PCCC sở kể từ ngày: 01/09/2019 Điều 3: Hai Ông/Bà có tên bên có trách nhiệm thực đầy đủ nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc việc thực công tác PCCC sở theo quy định pháp luật điều lệ, nội quy hoạt động doanh nghiệp Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hai Ơng/Bà có tên bên Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định Nơi nhận: - Như trên; - Phòng HCNS; - Lưu VP BAN GIÁM ĐỐC (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 2019 qđ PCCC quyết định bổ nhiện đội trưởng đội phó , 02 2019 qđ PCCC quyết định bổ nhiện đội trưởng đội phó

Từ khóa liên quan