3 BB BATQUA TANG

1 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:59

CTY TNHH DVBV CHUYÊN NGHIỆP VN YUKI SEPRE 24 Ad: 158/97 Đường TCH 05, Khu phố 11, P TCH, Q.12, Tp HCM ĐT: (028) 3831 5678 – Fax: 08.3831 1234  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN BẮT QUẢ TANG NGƯỜI CÓ HÀNH VI PHẠM TỘI Vào lúc … …phút, ngày … tháng … năm 201 Tại địa điểm…………………………………………………………………………………….chúng gồm có: Chức vụ: ……………………………… Chức vụ: ……………………………… Chức vụ: ……………………………… Tiến hành lập biên bắt tang người có hành vi phạm tội sau: Họ tên ………………………………………………………………………………………………… Nam/Nữ: ……………………………… Sinh ngày…tháng…năm ….Tại …………………………………… ……………………………………….…………………………………………… Nơi đăng ký NKTT: ……………………………………………………………………….……………………………………………………… Chỗ nay: …………………………………………………………………………………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………… Quốc tịch: Dân tộc: ……………………………………………………………….…… Số CMND: ……………………………… Cấp ngày ……… tháng ………… năm …………… Nơi cấp: ………………….… Nội dung vi phạm: ……………………………………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………… Việc lập Biên bắt tang người có hành vi phạm tội kết thúc vào lúc …giờ … phút ngày Biên lập thành 02 bản, đọc lại cho người có tên nghe, cơng nhận đồng ý ký tên NGƯỜI BỊ BẮT ……………………………… NGƯỜI LÀM CHỨNG …………………………… NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN …………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 BB BATQUA TANG , 3 BB BATQUA TANG