2 BB dán mở NP

2 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:59

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP VN YUKI SEPRE 24  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN DÁN NIÊM PHONG Hôm vào hồi … giờ…… phút …… Ngày …… tháng …… năm 2018 Tại địa chỉ: ……………………………………………………………………………………… Chúng tơi gồm: Ơng/ bà: ……………………… Chức vụ: ……………………… Đơn vị:….…… …… Ông /bà: ……………………… Chức vụ: ……………………… Đơn vị:……………… Ông/bà: ……………………… Chức vụ ……………………… Đơn vị: ……………… Cùng tiến hành dán niêm phong khu vực sau: Stt Địa điểm dán niêm phong Số lượng Ghi Việc thực hiên dán niêm phong hoàn tất biên bàn giao lại cho bên chịu trách nhiệm giám sát thực bảo quản ĐẠI DIÊN BÊN NHẬN ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ………………………… …………………………… CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP VN YUKI SEPRE 24  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG Hôm vào hồi … giờ…… phút …… Ngày …… tháng …… năm 2018 Tại địa chỉ: …………………………………………………………………………………… Chúng gồm: Ông/ bà: ……………………… Chức vụ: …………………… Đơn vị:………………… Ông /bà: ……………………… Chức vụ: …………………… Đơn vị:…………….…… Ông/bà: ……………………… Chức vụ: …………………… Đơn vị:………………… Cùng tiến hành mở niêm phong khu vực sau: Stt Loại vật tư Số lượng Ghi Việc thực hiên mở niêm phong hoàn tất biên bàn giao lại cho bên chịu trách nhiệm giám sát thực bảo quản ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ………………………… ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ………………………………… ... NGHIỆP VN YUKI SEPRE 24  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG Hôm vào hồi … giờ…… phút …… Ngày …… tháng …… năm 20 18 Tại địa chỉ: ……………………………………………………………………………………... Ông/bà: ……………………… Chức vụ: …………………… Đơn vị:………………… Cùng tiến hành mở niêm phong khu vực sau: Stt Loại vật tư Số lượng Ghi Việc thực hiên mở niêm phong hoàn tất biên bàn giao lại cho bên chịu trách
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 BB dán mở NP , 2 BB dán mở NP