08 PHIEU BAO TAM NHAP(song ngu)

1 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:58

CÔNG TY YUKI SEPRE 24 CHI NHÁNH TP - HỒ CHÍ MINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  TEMPORARY MATERIAL AND EQUIPMENT INGRESS REGISTRATION FORM ( PHIẾU BÁO TẠM NHẬP ) Company’s name (Đơn vò báo tạm nhập): Date (Ngày, tháng, năm): We would like to temporarity take the following materials, equipment into the office: (Vui loøng cho tạm nhập số vật tư, dụng cụ sau): No (Stt) 10 11 12 13 14 Types of material/Equipment (Loaïi vật tư) Quantity (Số lượng) Remark (Ghi chú) Note: This form only has temporaty value for seasonal sub-contractors in the office (Giấy có giá trò tạm thời cho đơn vò thầu phụ làm việ c mục tiêu mang tính thời vụ) This form shall be kept carefully When the materials or equipment (which) have just been brought in are taken out the hote, this form shall be get back by the guards (Phaûi giữ gìn phiếu, để mang vật tư (loại mang vào) trình báo bảo vệ trả lại phiếu) Confirmed by Yuki Sepre 24’s guards (Xác nhận nhân viên Yuki Sepre 24) Date (ngày, tháng, năm): (Made by/ Người làm phiếu)
- Xem thêm -

Xem thêm: 08 PHIEU BAO TAM NHAP(song ngu) , 08 PHIEU BAO TAM NHAP(song ngu)