7 BB VI PHAM

1 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:58

CTY TNHH DVBV CHUYÊN NGHIỆP VN YUKI SEPRE 24 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ad: 158/97 Đường TCH 05, KP 11, P.Tân Chánh Hiệp,Quận 12, Tp HCM ĐT: (028) 3831 5678 Độc lập - Tự - Hạnh phúc  BIÊN BẢN VI PHẠM Hôm nay, vào lúc … giờ… phút, ngày… tháng…… năm 2018 Tại địa điểm: ……………………………………………………………………………………  Chúng tơi gồm có: 1/…………………………………………………………Chức vụ: ……………………… …… 2/………………………………………………………….Chức vụ: ……………………….……… 3/………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………  Tiến hành lập biên đối với: 1/………………………………………………………… Chức vụ: ……………………… …… 2/………………………………………………………… Chức vụ: ……………………… ……  Đã vi phạm sau: …………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………….… … ………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………………  Đề xuất biện pháp xử lý: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Biên kết thúc vào lúc …… …… phút ngày, sau đọc cho người có tên nghe trí ký tên Nhân viên vi phạm (Ký ghi rõ họ tên) Nhân viên làm chứng (Ký ghi rõ họ tên) ………………………………………… ………………………………………………… Người lập biên (Ký ghi rõ họ tên) ……….………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 BB VI PHAM , 7 BB VI PHAM