MỘT số BIỆN PHÁP cải THIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG

1 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:57

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG Xây dựng tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa: Yêu cầu nhà máy sản xuất cung cấp thông tin, thông số yêu cầu cho việc bảo quản hàng hóa Ví dụ nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng …  Khi kho đáp ứng tiêu chuẩn cho việc bảo quản hàng hóa bảng tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa in dán kho Lưu ý giao hàng nguyên cont: - Chụp hình cont rỗng - Chụp hình lớp hàng - Chụp hình đóng seal Lập bảng đánh giá trang thiết bị kho: xe nâng, xe kẹp cuộn … có sử dụng hết tính khơng? Có sử dụng hiệu hay khơng? Đánh giá tình hình sử dụng trang thiết bị định kỳ Lập kế hoạch bảo trì trang thiết bị kho: Máy cắt, xe nâng, xe kẹp … thực việc kiểm tra, theo dõi thường xuyên Xây dựng quy trình nhập hàng, xuất hàng, bảo quản, kiểm tra kiểm kê hàng hóa Xây dựng mơ tả cơng việc chi tiết Page
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số BIỆN PHÁP cải THIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG , MỘT số BIỆN PHÁP cải THIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG