Khả năng tích lũy Cac-bon của rừng trang (Kandelia Obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

9 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:52

Bài viết nghiên cứu sự tích lũy các-bon trong sinh khối của rừng trang; hàm lượng CO2 hấp thụ của rừng trang; sự tích lũy cac-bon trong đất rừng trang; sự phát thải CO2 của đất rừng ngập mặn, cơ sở đánh giá vai trò của rừng trồng trong việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. 31(2): 57-65 6-2009 Tạp chí Sinh học khả tích luü cac-bon cña rõng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định Mai Sỹ Tuấn Trờng đại học S phạm Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trờng cao đẳng Tài nguyên Môi trờng Hà Nội Hiện nay, trớc tốc độ phát triển nh vũ b o ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải hầu hết quốc gia giới, hàm lợng khí gây hiệu ứng nhà kính (GHƯNK) đ không ngừng tăng lên Sự gia tăng khí GHƯNK nguyên nhân gây biến đổi khí hậu làm tác động nghiêm trọng đến môi trờng Nhằm hạn chế gia tăng khí GHƯNK, Nghị định th Ki-ô-tô cam kết giảm phát thải khí GHƯNK đ đợc thông qua năm 1997 Để đạt đợc điều này, Nghị định th Ki-ô-tô đ đa chế khác nhau, có chế phát triển (CDM: Clean Development Mechanism) Cơ chế CDM cho phép nớc phát triển đạt đợc tiêu giảm phát thải (reduce emission) khí GHƯNK bắt buộc thông qua đầu t thơng mại dự án (chẳng hạn nh dự án trồng rừng) nớc phát triển, nhằm hấp thụ khí CO2 từ khí làm giảm lợng phát thải khí nhà kính [7] Rừng ngập mặn (RNM) đợc đánh giá có khả tích luỹ các-bon cao loại rừng khác bề mặt trái đất [8] có vai trò tạo bể chứa các-bon hệ sinh thái bờ biển [5] RNM tích luỹ lu giữ các-bon từ trình quang hợp; lợng các-bon chủ yếu đợc tích luỹ dạng tăng sinh khối phận rừng đất rừng Tuy nhiên, song song với trình tích luỹ, rừng phát thải lợng khí CO2 từ trầm tích hoạt động hô hấp, phân huỷ loài vi sinh vật Vì vậy, để đánh giá xác vai trò rừng trồng việc cắt giảm khí GHƯNK (các dự án CDM) ta phải quan tâm tới trình tích luỹ các-bon hô hấp đất phát thải CO2 hệ sinh thái rừng Nếu trình tích luỹ các-bon lớn trình phát thải rừng đợc đánh giá có vai trò giảm CO2 khí dự án trồng RNM theo chế phát triển (CDM) thực hiệu khả thi Từ nhận thức trên, tiến hành nghiên cứu Khả tích luỹ các-bon rõng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trång ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định Kết nghiên cứu nhằm định lợng lợng các-bon tích luỹ RNM, cung cấp sở khoa học cho việc đánh giá vai trò rừng trồng việc giảm khí GHƯNK, làm sở để xây dựng triển khai dự án trồng rừng theo chế phát triển (CDM) Việt Nam Ngoài ra, kết nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng, cung cấp thông tin số liệu cần thiết cho việc nâng cao khả quản lý rừng I Phơng pháp nghiên cứu Địa điểm thời gian Việc nghiên cứu đợc tiến hành khu rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) tuæi (R1T), tuæi (R5T), tuổi (R6T), tuổi (R8T), tuổi (R9T) đợc trồng x Giao Lạc, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định R9T có độ khép tán 100%, R8T có độ khép tán bắt đầu đạt 100%, R6T có độ khép tán 95%, R5T có độ khép tán 90% R1T có độ khép tán dới 30% Thời gian nghiên cứu từ tháng năm 2005 đến tháng 12 năm 2007 Phơng pháp a Xác định hàm lợng các-bon Xác định hàm lợng các-bon hữu (% OC) theo phơng pháp L O I (Loss on Ignition) 57 Lợng các-bon thân, rễ (tấn/ha) loại rừng đợc tính sinh khối thân, rễ (tấn/ha) loại rừng nhân với hàm lợng các-bon (%) thân, rễ Xác định hàm lợng các-bon tháng lần Từ các-bon tích luỹ suy hàm lợng CO2 hấp thụ trình quang hợp để tạo thành sinh khối rừng trồng cách, chuyển đổi từ các-bon tích luỹ mà nhiều nơi giới áp dụng [9, 11] là: Tổng lợng CO2 hấp thụ (tấn/ha) = Tổng các-bon tích luỹ (tấn/ha) ì 3,67 3,67 số chuyển đổi đợc áp dụng cho tất loại rừng; số đợc tính từ công thức: M CO K = MC Trong đó: K số chuyển đổi khối lợng từ các-bon hữu -> CO2; MCO2 khối lợng phân tử CO2; MC khối lợng phân tử các-bon b Xác định hàm lợng các-bon đất Lấy mẫu đất: sử dụng khuôn lấy đất Nhật Bản có kích thớc 20 cm ì 20 cm ì 20 cm; lấy mẫu đất lần lợt từ tầng đất mặt sâu xuống 100 cm Sau đó, đem mẫu đất Phòng phân tích đất môi trờng thuộc Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp để xử lý phân tích Thời điểm lấy mẫu đất lúc thuỷ triều xuống Xác định lợng các-bon hữu đất theo phơng pháp Walkley-Black c Xác định hàm lợng các-bon đi-ô-xít (CO2) phát thải từ đất Phơng pháp lấy mẫu khí để xác định hàm lợng CO2 phát thải từ đất: Sử dụng máy hấp thụ khí KIMOTO-HS7 Đặt máy hấp thụ khí vào hình hộp m3 có bịt kín ni-long trắng suốt Vận tốc hút khí lít/phút Xác định hàm lợng CO2 phơng pháp hấp thụ ba-rít theo tiêu chuẩn ngành 52 TCN 353-89 Bộ Y tế Nguyên tắc phơng pháp: Các-bon điô-xít (CO2) tác dụng với ba-ri-hi-đrô-xít tạo thành kết tủa ba-ri-các-bo-nát: CO2 + Ba(OH)2 = BaCO3 + H2O Dựa vào nguyên tắc trên, cho không khí có CO2 tác dụng với lợng ba-ri-hi-đrô-xít Chuẩn độ lại lợng ba-ri-hi-đrô-xít thừa axít Ô-xa-lic Chất thị màu phê-nol-phta-lêin 0,1% Ba(OH)2 + HOOC-COOH = Ba(COO)2 + 2H2O Biết đợc lợng ba-ri-hi-đrô-xít thừa, tính đợc lợng ba-ri-hi-đrô-xít đ tác dụng; từ đó, tính đợc hàm lợng CO2 không khí Xác định phát thải CO2 đất rừng tháng lần, vào tuần tháng thời điểm xác định lúc thuỷ triều xuống II Kết thảo luận Sự tích luỹ các-bon sinh khối rừng trang a Hàm lợng các-bon tích luỹ rừng trang Hàm lợng các-bon tích luỹ rừng trang trồng tăng theo tuổi rừng (bảng 1) tỷ lệ thuận với sinh khối rừng Bảng Hàm lợng các-bon tích luỹ rừng trang trồng (tấn/ha) (n = 36) Tuổi Năm rừng trồng 2005 2001 2000 1998 1997 58 MËt ®é (sè cây/ha) 15400 17300 17500 17900 18200 Thân Rễ Lá 0,039 ± 0,226 22,134 ± 1,253 22,855 ± 1,873 29,929 ± 2,658 32,614 ± 1,475 0,954 ± 0,728 2,856 ± 2,142 3,895 ± 0,784 6,800 ± 2,162 12,793 ± 2,769 0,022 ± 0,557 2,244 ± 1,785 2,327 ± 2,614 3,276 ± 2,143 2,621 ± 1,856 C¸c-bon tÝch luü rõng 1,015 27,234 29,077 40,005 48,028 Hàm lợng các-bon tích luỹ R9T đạt giá trị cao (48,028 tấn/ha), lµ R8T (40,005 tÊn/ha), R6T (29,077 tÊn/ha) vµ R5T (27,234 tấn/ha); thấp R1T (1,015 tấn/ha) R1T đợc trồng vào tháng năm 2005, có rễ cha phát triển nên khả hấp thụ dinh dỡng hạn chÕ Bé l¸ cđa R1T còng kÐm ph¸t triĨn, trung bình có khoảng 14 - 50 khả cố định CO2 để tổng hợp các-bon hữu không cao Mặt khác, R1T nằm khu vực có độ cao đáy thấp nên hàng ngày phải chịu ngập nớc biển trung bình khoảng 10 - 14 giờ/ngày nên trình quang hợp bị hạn chế Mặc dù lợng các-bon tích luỹ trồng không cao, sức sinh trởng không mạnh nhng tỷ lệ sống sót lại cao (> 70 %), chứng tỏ trang có khả chống chịu tốt với môi trờng, kể độ mỈn cđa n−íc biĨn cao b Sù hÊp thơ CO2 cđa rõng trang Khi nghiªn cøu sù hÊp thơ CO2 rừng việc nghiên cứu sinh khối rừng cần thiết Từ sinh khối rừng, ta xác định đợc hàm lợng các-bon tích luỹ từ xác định đợc hàm lợng CO2 hấp thụ trình quang hợp để tạo sinh khối rừng Hàm lợng CO2 hấp thụ cao R9T (176,263 tấn/ha), R8T (146,818 tÊn/ha), R6T (106,713 tÊn/ha) vµ R5T (99,949 tÊn/hava; thÊp nhÊt R1T (3,725 tấn/ha) (bảng 2) Bảng Hàm lợng CO2 hấp thụ rừng trang (tấn/ha) Tuổi rừng Năm trång 2005 2001 2000 1998 1997 Mật độ (Số cây/ha) 15400 17300 17500 17900 18200 Hàng năm, lợng các-bon tích luỹ rừng tơng ứng với lợng CO2 rừng hấp thụ lớn Cụ thể, lợng các-bon tích luỹ trung bình hàng năm R1T 0,839 tấn/ha/năm R5T 7,308 tấn/ha/năm, R6T 8,035 tấn/ha/năm, Sinh khối (tấn/ha) 2,15 51,21 57,58 72,32 82,26 Các-bon tÝch luü (tÊn/ha) 1,015 27,234 29,077 40,005 48,028 CO2 hÊp thụ (tấn/ha) 3,725 99,949 106,713 146,818 176,263 R8T 13,421 tấn/ha/năm R9T 15,090 tấn/ha/năm; tơng ứng với lợng CO2 hấp thụ 3,079; 26,821; 29,488; 49,256; 55,381 (tấn/ha/ năm) (bảng 3) Bảng Lợng các-bon tích luỹ trung bình hàng năm rừng trang (tấn/ha/năm) Tuổi rừng Lợng sinh khối thay đổi theo năm (tấn/ha/năm) 1,694 14,544 15,789 25,960 29,239 % các-bon 49,53 50,25 50,89 51,70 51,61 Cã thÓ nãi, sù hÊp thơ Co2 cđa RNM nãi chung vµ cđa rõng trang nói riêng tơng đối lớn; nhng để đánh giá xác vai trò rừng trồng việc cắt giảm khí GHƯNK (các dự án trồng RNM theo chế CDM) ta cần phải Lợng các-bon tích luỹ rừng (tấn/ha/năm) 0,839 7,308 8,035 13,421 15,090 Lợng CO2 hấp thụ (tấn/ha/năm) 3,079 26,821 29,488 49,256 55,381 quan tâm tới trình tích luỹ các-bon đất, phát thải CO2 qua trình hô hấp đất hệ sinh thái rừng Bởi vì, trình hấp thụ CO2 (quang hợp), các-bon đợc tích luỹ rừng; phần đợc trả lại cho đất 59 rừng thông qua lợng rơi Các-bon quay trở lại không khí dới dạng khí CO2 qua hô hấp đất phân huỷ lợng rơi Nh vậy, trình hấp thụ CO2 lớn trình phát thải dự án trồng RNM theo chế phát triển (CDM) thực hiệu khả thi Sự tích luỹ các-bon đất rừng trang Sự tích luỹ các-bon đất rừng có khác tầng đất; lợng các-bon tích luỹ cao lớp đất bề mặt giảm độ sâu khác đất (bảng 4); lợng các-bon tích luỹ chủ yếu độ sâu - 40 cm Bảng Hàm lợng các-bon (tấn/ha) tích luỹ độ sâu khác đất rừng trang (n = 36) Độ sâu đất cm 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm Tỉng l−ỵng cacbon (0 - 100 cm) R9T 18,68 ± 0,50 17,46 ± 0,06 16,82 ± 0,30 15,33 ± 0,71 13,54 ± 0,67 10,35 0,64 Hàm lợng các-bon tích luỹ ®Êt (tÊn/ha) R8T R6T R5T 18,62 ± 0,30 15,55 ± 1,06 16,49 ± 1,95 17,86 ± 0,32 18,48 ± 3,94 14,74 ± 0,69 15,52 ± 1,68 13,26 ± 0,22 13,66 ± 3,29 12,96 ± 0,70 10,26 ± 1,03 11,00 ± 1,91 11,45 ± 0,19 10,65 ± 2,35 8,43 ± 0,64 9,73 ± 0,25 8,62 ± 0,34 7,99 ± 0,16 92,183 86,140 Bảng cho thấy, lợng các-bon tích luỹ độ sâu - 40 cm đất rừng cao nhiều so với lợng các-bon tích luỹ đất độ sâu 40 - 100 cm Tốc độ tích luỹ các-bon hai độ sâu - 20 cm R9T R8T tơng tự nhau; tốc độ tích luỹ hai loại rừng thấp R5T R6T Điều R5T R6T thuộc khu vực có đáy cao trung bình nên có thời gian ngập triều lâu hơn; ngập triều lâu đ làm tăng lợng chất hữu trầm tích biển lợng phù sa sông đem 76,820 72,397 R1T 14,04 0,26 13,46 ± 0,26 12,76 ± 1,22 11,77 ± 1,73 9,00 1,11 7,35 0,76 68,373 Lợng các-bon tích luỹ đất rừng giảm dần theo độ sâu đất; nguyên nhân trình sun-phát hoá chất hữu hô hấp kỵ khí đất Kết nghiên cứu phù hợp với kết nghiên cứu Fujimoto cs (2000) [10] nghiên cứu hàm lợng các-bon tích luỹ đất RNM Cà Mau Cần Giờ miền Nam Việt Nam Tác giả cho biết lợng các-bon tích luỹ đất rừng chủ yếu độ sâu - 60 cm; lợng các-bon tích luỹ giảm dần độ sâu Lợng cacbon tích luỹ (tấn/ha) 100,000 80,000 60,000 Cacbon 40,000 20,000 R9T R8T R6T R5T R1T Tuổi rừng Hình Lợng các-bon tích luỹ ®Êt rõng trang Sù tÝch luü c¸c-bon ®Êt RNM tăng theo tuổi rừng Lợng các-bon tích luỹ đất độ sâu - 100 cm rừng trang trồng khoảng 68,373 - 92,183 tấn/ha Giá trÞ cao 60 nhÊt R9T víi 92,183 tÊn/ha; tiÕp theo lµ R8T 86,140 tÊn/ha, R6T 76,820 tÊn/ha vµ R5T 72,397 tÊn/ha; thÊp nhÊt lµ R1T víi 68,373 tÊn/ha (hình 1) Tốc độ tích luỹ các-bon đất rừng trởng thành cao đất rừng trồng Hàng năm, R9T tích luỹ đất lợng các-bon 12,409 tấn/ha/năm; R8T 4,820 tấn/ha/năm; R6T 3,569 tấn/ha/năm; R5T 3,019 tấn/ha/năm R1T 1,460 tấn/ha/năm Mặc dù tốc độ tích luỹ các-bon R1T không cao nhng kết nghiên cứu đ r»ng trång rõng cã ý nghÜa rÊt lín viƯc tích luỹ các-bon, góp phần đáng kể làm giảm khí thải GHƯNK Nh vậy, khả tích luỹ các-bon ®Êt phơ thc vµo ti cđa rõng; cã nghÜa lµ phụ thuộc vào gia tăng sinh khối rừng, đặc biệt sinh khối rễ Kết nghiên cứu hàm lợng cácbon rừng (bảng 1) cho thấy, đóng góp suất rễ đến vật chất hữu đất quan trọng lợng rơi Sự tích luỹ các-bon cao đất RNM thuận lợi tốc độ phân huỷ chậm chất hữu đất (chđ u lµ rƠ) Albright L J (1976) [3] cho rằng, 90% bị phân huỷ vòng gần tháng nhng 50 - 88% mô rễ đợc giữ lại năm; rễ bị chôn vùi đất tốc độ phân huỷ rễ chậm Những nghiên cứu khác phân huỷ cđa rƠ còng ® chØ r»ng ®iỊu kiƯn bình thờng rễ phân huỷ chậm so với thành phần mặt đất [12] Lợng rơi (lá) phân huỷ nhanh bị nớc triều mang đi; ngợc lại, rễ phân huỷ chậm tích luỹ thời gian dài rễ có vai trò quan trọng tích luỹ các-bon đất RNM [6] Sự phát thải CO2 đất rừng ngập mặn - sở đánh giá vai trò rừng trồng việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính Hàm lợng CO2 phát thải tăng theo tuổi rừng trang (bảng 5) Lợng CO2 phát thải R1T 0,338 tấn/ha/năm, R5T 0,506 tấn/ha/năm, R6T 0,592 tấn/ha/năm, R8T 0,888 tấn/ha/năm R9T 1,321 tấn/ha/năm Bảng Lợng CO2 phát thải từ đất tuổi rừng trang khác (tấn/ha/năm) Tuổi rừng Năm trồng Lợng CO2 phát thải từ đất (tấn/ha/năm) R12T 1994 1,514 Lợng CO2 phát thải tăng theo tuổi rừng nguyên nhân sau: Độ cao đáy thời gian ngập triều: R9T R8T nằm khu vực có đáy cao với thời gian đất không ngập triều (4776 giờ/năm) nhiều khu vực rừng có đáy cao trung bình (R6T, R5T) (4358 giờ/năm) khu vực rừng có đáy thấp (R1T) (3960 giờ/năm) Sự ngập triều yếu tố quan trọng chi phối phát thải CO2 từ đất rừng, đất ngập nớc làm giảm phát thải CO2 Năng suất lợng rơi (lá, thân, cành ) lợng chất hữu thuỷ triều đem vào lắng đọng sàn rừng, yếu tố quan trọng chi phối phát thải CO2 Theo kết nghiên cứu chúng tôi, suất lợng rơi tăng theo tuổi rừng; rừng nhiều tuổi lợng rơi nhiều Lợng chất hữu đất rừng cao qua trình phân huỷ chất hữu làm tăng phát thải CO2 R9T 1997 1,321 R8T 1998 0,888 R6T 2000 0,592 R5T 2001 0,506 R1T 2005 0,338 Tuổi rừng liên quan đến phát triển rễ cây, thông qua trình hô hấp rễ phát thải CO2 Đồng thời phân huỷ rễ chết làm tăng lợng CO2 phát thải từ đất Kết nghiên cứu tơng tự với kết nghiên cứu Alongi, 2007 [2] đóng góp RNM tới chu trình các-bon toàn cầu phát thải khí GHƯNK; tốc độ phát thải CO2 từ đất RNM từ - 373 mmol/m2/ngày, tơng ứng 0,088 - 16,412 g/m2/ngày tốc độ phát thải CO2 cao hay thấp phụ thuộc vào hàm lợng chất hữu nhiệt độ đất Khả tích luỹ các-bon rừng trang Qua trình quang hợp, rừng hấp thụ khí CO2 từ khí để tổng hợp chất hữu cho thể, phần đợc trả lại cho đất rừng thông qua lợng rơi Các-bon quay trở lại không khí dới dạng khí CO2 qua hô hấp đất (soil respiration) Có thể tóm tắt trình qua hình 61 Cố định CO2 qua quang hợp CO2 không khí Các-bon từ nguồn khác Hô hấp đất, giải phóng CO2, CH4 Các-bon lợng rơi Các-bon tích luỹ đất rừng Các-bon từ nguồn khác Hình Chu trình các-bon rừng trang trồng Lợng các-bon tích luỹ lại rừng, sau trình hô hấp đất, phát thải CO2 lợng CO2 tín dụng (credit) rừng Để đánh giá khả tích luỹ các-bon rừng, ta dựa vào mối quan hệ minh hoạ hình 2, gồm giai đoạn Giai đoạn 1: các-bon tích luỹ cây, đất rừng; giai đoạn 2: hô hấp đất phát thải CO2 vào khí Khả tích luỹ các-bon rừng đợc tính nh sau: A = (CCt + CDt) - CRt Trong ®ã: A [tấn/ha/năm] hàm lợng cácbon tích luỹ rừng; CCt [tấn/ha/năm]: hàm lợng các-bon tích luỹ thời điểm t; CDt [tấn/ha/năm]: hàm lợng các-bon tích luỹ đất thời điểm t; CRt [tấn/ha/năm]: hàm lợng CO2 phát thải từ trình hô hấp đất thời điểm t Dựa vào kết nghiên cứu tích luỹ các-bon cây, đất rừng lợng CO2 phát thải từ hô hấp đất, ta xác định đợc hàm lợng các-bon tích luỹ rừng trang nh sau (bảng 6) Bảng Khả tích luỹ các-bon rừng trang độ tuổi khác (tấn/ha/năm) Tuổi rừng Năm trồng Mật độ (số cây/ha) Các-bon tích luỹ Các-bon tích luỹ đất Tổng các-bon tích luỹ đất CO2 phát thải từ hô hấp đất Khả tích luỹ c¸cbon cđa rõng 2005 2001 2000 1998 1997 15400 17300 17500 17900 18200 0,839 7,308 8,035 13,421 15,090 1,460 3,019 3,569 4,820 12,408 2,299 10,327 11,604 18,241 27,498 0,338 0,506 0,592 0,888 1,321 2,207 10,189 11,443 17,999 27,138 62 C tích luỹ cây, đất CO2 phát thải từ hô hấp đất Lợng C tích luỹ rừng Lợng cacbon (tấn/ha/năm) 30 25 20 15 10 R1T R5T R6T R8T R9T Tuæi rõng Hình So sánh lợng các-bon tích luỹ cây, đất với lợng CO2 phát thải từ hô hấp đất rừng trang độ tuổi khác Việc so sánh hàm lợng các-bon tích luỹ cây, đất với hàm lợng CO2 phát thải từ trình hô hấp đất cho thấy, hàm lợng CO2 phát thải từ hô hấp đất thấp nhiều (hình 3) Mặc dù hàm lợng chất hữu đất rừng cao nhng rõ ràng phát thải CO2 từ đất lại thấp, đất ngập nớc thuỷ triều định kỳ đ làm thiếu ôxy (O2) đất, ảnh hởng tới trình phân huỷ chất hữu vi sinh vật Kết nghiên cứu cho thấy, RNM đóng góp vào việc phát thải CO2; nhiên, so sánh lợng các-bon tích luỹ phát thải lợng các-bon tích luỹ cao nhiều Kết nghiên cứu phù hợp với kết nghiên cứu Kristensen E., 2007 [5]; tốc độ tích luỹ các-bon RNM cao nhiều so với tốc độ phát thải CO2 Hàng năm, RNM có khả tích luỹ lợng lớn các-bon; điều có ý nghĩa việc giảm lợng khí CO2 bầu khí Cụ thể, lợng các-bon tích luỹ trung bình hàng năm rừng trang tơng ứng với lợng CO2 tín dụng (credit) rừng trang độ tuổi khác nh sau (bảng 7): Bảng Hàm lợng các-bon tích luỹ rừng trang tơng ứng với lợng CO2 tín dụng (credit) tuổi rừng trang khác (tấn/ha/năm) Tuổi rừng Mật độ (số cây/ha) Các-bon tích luỹ Các-bon tích luỹ đất Tổng cácbon tích luỹ đất 15400 17300 17500 17900 18200 0,839 7,308 8,035 13,421 15,090 1,460 3,019 3,569 4,820 12,408 2,299 10,327 11,604 18,241 27,498 CO2 phát thải từ hô hấp đất 0,338 0,506 0,592 0,888 1,321 Các-bon tích luỹ tơng ứng với lợng CO2 tín dụng (credit) rừng Các-bon CO2 “tÝn tÝch luü dông” 2,207 8,099 10,189 37,394 11,443 41,996 17,999 66,056 27,138 99,596 63 Nh vậy, hàm lợng các-bon tích luỹ hàng năm rừng trang tơng ứng với lợng CO2 tín dụng (credit) tăng theo tuổi rừng; hiệu tích luỹ đạt giá trị cao R9T (27,138 tấn/ha/năm), tơng ứng với lợng CO2 99,596 tấn/ha/năm (chiếm 39,35%); thấp R1T (2,207 tấn/ha/năm), tơng ứng với lợng CO2 8,099 tấn/ha/năm (chiếm 3,20%) R1T giai đoạn đầu trình sinh trởng; non nên khả tích luỹ chất thấp; đặc biệt, cha phát triển nên khả đồng hoá CO2 để tổng hợp chất hữu hạn chế Với khả tích luỹ các-bon cao đặc biệt đất rừng, việc xây dựng dự án trồng RNM theo chế phát triển (CDM) cần thiết, nhằm bảo vệ môi trờng, giảm thiểu khí GHƯNK, øng phã víi sù biÕn ®ỉi khÝ hËu, ®ång thêi nâng cao mức sống giảm đói nghèo cho ngời dân địa phơng Nếu tính theo giá thị trờng giới nay, khoảng 25 USD/tấn CO2 [4] hàm lợng cácbon tích luỹ R1T đến R9T 2,207 - 27,138 tấn/ha/năm, tơng ứng với lợng CO2 8,099 99,596 tấn/ha/năm, tơng đơng với 202 - 2490 USD/ha/năm Nh vậy, riêng giá trị CO2 đ tơng đơng toàn giá trị đầu t trồng rừng; ra, cha tính đến giá trị gỗ, củi, nuôi thuỷ sản Kết nghiên cứu đ rằng, trồng RNM có khả tích luỹ các-bon, tạo bể chứa khí GHƯNK Sự RNM tác động đến tổng lợng các-bon toàn cầu [1] Vì vậy, cần phải quản lý bảo vệ để RNM nơi lu trữ tích luỹ các-bon (bể chứa các-bon), giảm hiệu ứng nhà kính Khả tích luỹ các-bon cao RNM yếu tố quan trọng để xây dựng thực dự án trồng rừng theo chế phát triển (CDM) III Kết luận Rừng trang (Kandelia obovata) có khả tích luỹ lợng lớn các-bon, tạo bể chứa các-bon, làm giảm lợng CO2 khí Hàm lợng các-bon tích luỹ hàng năm rừng trang tơng ứng với lợng CO2 tín dụng (credit)) tăng theo tuổi rừng Hiệu tích luỹ đạt giá trị cao nghiên cứu R9T (27,138 tấn/ha/năm), tơng ứng với lợng CO2 99,596 tấn/ha/năm (chiếm 64 39,35%), gấp 1,5 lần so với R8T 2,4 - 2,7 lần so với R6T R5T R1T tích luỹ lợng các-bon đất 2,207 tấn/ha/năm, tơng ứng với lợng CO2 8,099 tấn/ha/năm (chiếm 3,20%) Hàm lợng các-bon tích luỹ thấp hàm lợng các-bon tích luỹ đất rừng R1T đến R9T có hàm lợng các-bon tích luỹ 1,015 - 48,028 tấn/ha, đất 68,373 - 92,183 tấn/ha Đồng thời với việc tích luỹ các-bon, RNM phát thải lợng khí CO2 qua trình hô hấp đất Tuy nhiên, lợng các-bon phát thải từ đất rừng thấp so với lợng các-bon tích luỹ đất rừng Lợng CO2 phát thải R1T đến R9T 0,338 - 1,321 tấn/ha/năm Kết nghiên cứu cho thấy, lợng cácbon tích luỹ đất rừng cao lợng CO2 phát thải sở khoa học để xây dựng thực dự án trồng RNM theo chế phát triển (CDM) dải ven biển Việt Nam, nhằm bảo vệ môi trờng, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao mức sống xoá đói giảm nghèo cho ngời dân địa phơng Tài liệu tham khảo Alongi D M., 2005: International symposium on greenhouse gas and carbon balances in mangrove coastal ecosystems greenmang: 45 -52 Alongi D M., 2007: Greenhouse gas and carbon balances in mangrove coastal ecosystems: 1- 10 Albright L J., 1976: N Z Journal of Marine and freshwater research, 10: 385389 Ban T vấn - Chỉ đạo chế phát triển sạch, Bộ Tài nguyên Môi trờng, 2006: Thông tin BiÕn ®ỉi khÝ hËu, 1: 20- 21 Kristensen E., 2007: Greenhouse gas and carbon balances in mangrove coastal ecosystems: 61-78 Middleton B A and McKee K L., 2001: Journal of Ecology, 89: 818-828 Okimoto Y et al., 2007: Greenhouse gas and carbon balances in mangrove coastal ecosystems: 11-26 8 Ong J E., Gong W K., Clough B F., 1995: Journal of Biogeography, 22: 417424 Ng« Đình Quế cs., 2006: Khả hấp thụ CO2 cđa mét sè lo¹i rõng trång chđ u ë ViƯt Nam www.fsiv.org.vn 10 Fujimoto K et al., 2000: In: T Miyagi (ed.) Organic material and sea-level change in mangrove habitat: 30-36 Sendai, Japan 11 Nguyễn Hoàng Trí, 2006: Lợng giá kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên lý ứng dụng: 11-34 Nxb Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 12 Thormaun M N., Bayley S E and Currah R S., 2001: of Canada J Bot., 79: 9-22 CARBON ACCUMULATION OF KANDELIA OBOVATA (SHEUE, LIU & YONG) PLANTATION IN THE COASTAL AREA OF GIAO THUY DISTRICT, NAM DINH PROVINCE Mai sy tuan, nguyen thi hong hanh SUMMARY With a view to providing a scientific basis for evaluation of the role of mangrove plantation in reducing greenhouse gases - a foundation for the building and implementation of forest planting projects under Clean Development Mechanism (CDM) in Vietnam, a research has been undertaken on “Carbon accumulation of Kandelia obovata (Sheue, Liu & Yong) plantations of 1, 5, 6, and years old in Giao Lac commune, Giao Thuy district, Nam Dinh province After a period of time of study, (from January 2005 to December 2007), we have figured out that Kandelia obovata plantation is able to accumulate a large amount of carbon, creating a carbon sink and contributing to decreasing CO2 in the atmosphere The content of annually accumulated carbon of the plantation (corresponding to the content of CO2 credit) has increased with forest age The accumulation is found the highest in year old forest (27.138 ton/ha/year) equivalent to the amount of CO2 of 99.596 ton/ha/year (or 39.35%), 1.5 times as much as that of year old plantation and 2.4 - 2.7 times as much as that of and year old plantations The newly planted mangroves (1 year old) have also stored 2.207 tons of carbon/ha/year in trees and soil or 8.099 tons of CO2/ha/year (or 3.20%) The content of carbon accumulated in forest trees and soil is higher than the content of CO2 emitted; this is a scientific basis for the building and implementation of mangrove planting projects under CDM in coastal belts of Vietnam aimed at environmental protection, response to climate change, life improvement, hunger eradication and poverty alleviation for local people Ngµy nhËn bµi: 18-6-2008 65 ... đất rừng lợng CO2 phát thải từ hô hấp đất, ta xác định đợc hàm lợng các-bon tích luỹ rừng trang nh sau (bảng 6) Bảng Khả tích luỹ các-bon rừng trang độ tuổi khác (tấn/ha/năm) Tuổi rừng Năm trồng. .. R8T R6T R5T R1T Tuổi rừng Hình Lợng các-bon tích luỹ đất rừng trang Sự tích luỹ các-bon đất RNM tăng theo tuổi rừng Lợng các-bon tích luỹ đất độ sâu - 100 cm rừng trang trồng khoảng 68,373 -... lợng các-bon tích luỹ rừng trang trồng tăng theo tuổi rừng (bảng 1) tỷ lệ thuận với sinh khối rừng Bảng Hàm lợng c¸c-bon tÝch luü rõng trang trång (tÊn/ha) (n = 36) Tuổi Năm rừng trồng 2005 2001
- Xem thêm -

Xem thêm: Khả năng tích lũy Cac-bon của rừng trang (Kandelia Obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Khả năng tích lũy Cac-bon của rừng trang (Kandelia Obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan