Bài thuyết trình nhóm: Nghiên cứu sự hài lòng của người tiêu dùng về nước khoáng Lavie

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:45

Bài thuyết trình nhóm: Nghiên cứu sự hài lòng của người tiêu dùng về nước khoáng Lavie với mong muốn biết được mức độ hài lòng, xác định các yếu tố ảnh hương đến mức độ hài lòng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm nước khoáng đóng chai Lavie. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu. TỔNG LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐẠI HỌC TƠN ĐỨC THẮNG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG  CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ  NƯỚC KHỐNG LAVIE Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Cơng Bình Nhóm SV thực hiện: NỘI DUNG CHÍNH: • • • • • Chương 1: MỞ ĐẦU Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ  LUẬN Chương 3: SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI  NƯỚC KHỐNG LAVIE Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI  LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU Đặt vấn đề:  Tầm quan trọng của nước Về thị trường nước uống  đóng chai Về sản phẩm nước khống  thiên nhiên đóng chai Sản phẩm nước khống  Lavie • CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU • - - Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: Tiến hành khảo sát nghiên cứu mức độ hài  lòng của khách hàng về sp nước khống Lavie Mục tiêu cụ thể: biết được mức độ hài lòng, xác định các  yếu tố ảnh hương đến mức độ hài lòng, đề xuất một số  giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng  về sản phẩm nước khống đóng chai Lavie • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Về khơng gian - Về thời gian CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN  CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN • - - Cơ sở lý luận: Khái niệm nước tinh khiết  Lavie Khái niệm sự hài lòng của  khách hàng  • Chương 3: SỰ HÀI LỊNG CỦA  KHÁCH HÀNG VỀ SP NƯỚC  KHỐNG LAVIE Tổng quan về khách hàng:  • Chương 3: SỰ HÀI LỊNG CỦA  KHÁCH HÀNG VỀ SP NƯỚC  KHỐNG LAVIE  Phân tích sự hài lòng: Về giá cả Về khuyến mãi Về thương hiệu Chương 4:  GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO  MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN • • • Chỉ ra những đặc điểm cơ  bản về khách hàng  Đưa ra được ý nghĩa của  việc thu thập dữ liệu về  sự hài lòng của khách  hàng ở các tiêu chí  Nêu các giải pháp chung  và riêng     • • • Chưa chỉ ra đầy đủ các khía  cạnh nghiên cứu của Mức  độ hài lòng của khách hàng  Còn hạn chế về các cơng  cụ xử lí dữ liệu khi nghiên  u Còn đánh giá vấn đề ở góc  nhìn tổng qt, sơ bộ  XIN CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC  BẠN ĐàLẮNG NGHE ! ... CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN  CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN • - - Cơ sở lý luận: Khái niệm nước tinh khiết  Lavie Khái niệm sự hài lòng của khách hàng  • Chương 3: SỰ HÀI LỊNG CỦA  KHÁCH HÀNG VỀ SP NƯỚC  KHỐNG LAVIE. .. Tổng quan về khách hàng:  • Chương 3: SỰ HÀI LỊNG CỦA  KHÁCH HÀNG VỀ SP NƯỚC  KHỐNG LAVIE  Phân tích sự hài lòng: Về giá cả Về khuyến mãi Về thương hiệu Chương 4:  GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO  MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG... Mục tiêu chung: Tiến hành khảo sát nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng về sp nước khống Lavie Mục tiêu cụ thể: biết được mức độ hài lòng,  xác định các  yếu tố ảnh hương đến mức độ hài lòng,  đề xuất một số 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình nhóm: Nghiên cứu sự hài lòng của người tiêu dùng về nước khoáng Lavie, Bài thuyết trình nhóm: Nghiên cứu sự hài lòng của người tiêu dùng về nước khoáng Lavie, CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn