Bổ sung chi Gyrocheilos W.T.Wang (Họ tai voi – Gesneriaceae) cho hệ thực vật Việt Nam

3 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:41

Bài viết áp dụng phương pháp nghiên cứu so sánh hình thái để phân loại các Taxon; so sánh với các mẫu vật chuẩn của Trung Quốc và các đặc điểm của chi và loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. 30(1): 42-44 3-2008 T¹p chÝ Sinh häc bỉ sung chi gyrocheilos W T Wang (hä Tai voi - Gesneriaceae) cho hệ thực vật việt nam Vũ Xuân Phơng Viện Sinh thái v Ti nguyên sinh vật Chi Gyrocheilos (Tai voi tròn) đợc W T Wang phát v công bố năm 1981 với loi v thứ l Gyrocheilos chorisepalus, G microtrichus, G retrotrichus vμ G retrotrichus var oligolobus; mẫu vật loi thu đợc tỉnh Quảng Đông v Quảng Tây, Trung Quốc Năm 1982, W T Wang c«ng bè tiÕp loμi vμ thø míi cđa chi Gyrocheilos lμ G lasiocalyx vμ G chorisepalus var synsepalus, ®−a tỉng sè loμi cđa chi nμy ë Trung Quèc lªn loμi vμ thø Chi Gyrocheilos đợc tác giả ghi nhận l đặc hữu Trung Quốc Gần đây, có dịp nghiên cứu t− liƯu vμ c¸c mÉu vËt cđa hä Gesneriaceae ë Việt Nam để phục vụ cho công tác biên soạn Thùc vËt chÝ ViƯt Nam vỊ hä nμy, chóng t«i phát chi Gyrocheilos W T Wang không phân bố Trung Quốc m gặp ë ViƯt Nam víi loμi Gyrocheilos chorisepalus W T Wang Mẫu vật loi ny thu đợc khu vực núi Tam Đảo thuộc địa phận tỉnh giáp giới l Vĩnh Phúc v Thái Nguyên Đây l chi míi bỉ sung cho hä Gesneriaceae ë ViƯt Nam Để có công bố ny, áp dụng phơng pháp nghiên cứu so sánh hình thái để phân loại taxon Mẫu vật Việt Nam đợc so s¸nh víi c¸c mÉu vËt chn cđa Trung Qc Dới l đặc điểm chi v loi bỉ sung cho hƯ thùc vËt ViƯt Nam Gyrocheilos W T Wang Tai voi trßn W T Wang, 1981 Bull Bot Res., Harbin, 1(3): 28; id 1990 Fl Reip Pop Sin 69: 451; W T Wang & al 1998 Fl China, 18: 359; L K Fu & T Hong, 2004 High Pl China, 10: 300 Cỏ sống nhiều năm, gần nh không thân, mọc đất hay bám đá Lá tập trung gốc Phiến gần tròn, hình trứng rộng hay hình thận; chóp tròn hay tù, gốc hình tim, hai mặt có lông Cụm hoa xim nách lá, mang 5-nhiều hoa Lá bắc 2, mọc đối Đi hay đối xứng bên; thùy hay gần nhau, xẻ sâu đến đáy hay dính thnh ống đáy Trng mu đỏ tía hay đo đỏ; đối xứng bên; ống trng hình trụ, không phồng lên; thùy tạo thnh môi: môi hon ton nguyên, di 1/2 môi dới; môi dới thùy gần nhau, đỉnh tròn Nhị hữu thụ 2, chụm lại bao phấn, nhị dính phần phía dới ống trng, nhị thụt trng; bao phấn ô đính lng; nhị bất thụ 2, đính gần ống trng Triền tuyến mật dạng nhẫn Bầu hình đờng ô; giá noãn 2, nhô hớng vo trong; núm nhụy hình đầu Quả nang, thẳng so với cuống, hình ®−êng, h¬n ®μi nhiỊu, më b»ng van theo chiỊu dọc, không xoắn vặn Hạt hình bầu dục hay hình trứng, phần phụ Typus: G chorisepalus W T Wang Trung Quèc cã loμi, thø ViÖt Nam gặp loi * Chi Gyrocheilos gần với chi Didymocarpus đặc điểm nhị hữu thụ chụm lại, núm nhụy nguyên nhng khác môi trng nguyên Didymocarpus môi trng phân thùy Công trình đợc hỗ trợ kinh phí Chơng trình nghiên cứu 42 Gyrocheilos chorisepalus W.T Wang Tai voi tròn W T Wang, 1981 Bull Bot Res., Harbin 1(3): 31 Pl fig 1-5; Pl 4, fig 2; id 1990 Fl Reip Pop Sin 69: 452, Pl 125, fig 1-4; W T Wang & al 1998 Fl China, 18: 359; L K Fu & T Hong, 2004 High Pl China, 10: 300 Gyrocheilos chorisepalus W T Wang mang quả; v nhụy; (hình vẽ theo mẫu VH 5050, HN) Cỏ sống nhiều năm, gần nh không thân, sống đất hay bám đá Lá tập trung gốc Phiến gần tròn hay hình trứng rộng, cỡ 39,0 ì 4,5-10 cm; chóp tròn hay tù; gốc hình tim, mép xẻ ca kép hay có khía sâu, mặt phiến lẫn lộn loại lông nh tóc có độ di 0,2-0,3 mm v 0,8-1,2 mm, mặt dới có lông rải rác, gân bên 5-7 đôi, cuống di 38 cm, có lông di 0,7-1 mm mọc ngợc Cụm hoa dạng xim nách lá, mang 5-nhiều hoa, cng cơm hoa dμi 7-23 cm, cã l«ng mỊm mäc ngợc, lông di 0,5-1,2 mm Lá bắc hình trứng, trứng rộng, cỡ 4-6 ì 3-4 mm, mép nguyên, gần nh nhẵn Hoa có cuống di 5-15 mm, gần nh nhẵn Đi di 3-4 mm; thùy xẻ sâu đến đáy hay dính thnh ống ngắn 1-2 mm; thùy hình trứng ngợc, thuôn hay hình tam giác, hình đờng rộng 1-3 mm, đỉnh tròn, nhẵn hay có lông rải rác phía ngoi gần đỉnh Trng mu đỏ, di 10-12 mm, nh½n, èng trμng dμi mm; thïy tạo thnh môi: môi di 2,8 mm, nguyên, đỉnh gần tròn; môi dới thùy gần nhau, di mm, đỉnh tròn Nhị hữu thụ 2, chụm lại bao phấn, nhị di mm, dính 43 c¸ch gèc èng trμng mm, bao phÊn dμi 2,5 mm, đính lng; nhị bất thụ 2, di 0,8-0,9 mm, đính cách ống trng 2,5 mm Triền tuyến mật dạng nhẫn Bầu nhẵn, di mm; vòi nhụy di 5-6 mm; núm nhụy nguyên, hình đầu Quả nang, di 20-30 mm, nh½n, chÝn më b»ng van theo chiều dọc, không xoắn vặn Hạt hình bầu dụcthuôn, di 0,3-0,4 mm, phần phụ Loc class.: China, Guangxi Typus: sine coll., 381 (IBSC) Sinh häc vμ sinh th¸i: mùa hoa vo tháng 4-5; chín vo tháng 6-7 Thờng gặp rừng núi đá, núi đất lẫn đá vách núi, hốc đá, ven bờ suối, nơi ẩm v mát, độ cao 600-900 m so với mặt biển Phân bố: đờng đỉnh núi Tam Đảo thuộc tỉnh Thái Nguyên (Đại Từ, núi Tam Đảo), Vĩnh Phúc (núi Tam Đảo) Còn có Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây) Mẫu nghiên cứu: Thái Nguyên, VH 5050 (HN) - Vĩnh Phúc, LX-VN 238, LX-VN 1362, LX-VN 1369 (HN); L Q Li 624 (HN) tμi liƯu tham kh¶o Fu L K & Hong T (eds.), 2004: Higher plants of China, 10: 300 Quingdao Publishing House (tiÕng Trung Quèc) Wang W T., 1955: Bull Bot Res., Harbin, 1(3): 28-35 Wang W T., 1990: Flora Reipublicae Popularis Sinicae, 69: 451-455 Science Press, Pekin (tiÕng Trung Quèc) Wang W T et al., in Z Y Wu & P H Raven (eds.), 1998: Flora of China, 18: 359-360 Beijing gyrocheilos W T Wang (Gesneriaceae) a new genus For the flora of vietnam Vu Xuan Phuong Summary The genus Gyrocheilos W T Wang (Gesneriaceae) had species and varieties It is recorded endemic to China During the study of specimens and documents of Gesneriaceae of Vietnam, we have found one new occurrence species of Gyrocheilos: G chorisepalus W T Wang for the flora of Vietnam Gyrocheilos closed to Didymocarpus in stamens confluent at apex and stigma undivided but differ by adaxial lip undivided meanwhile in Didymocarpus adaxial lip lobed G chorisepalus W T Wang is perennial herb, nearly stemless petiole 3-8 cm, spreading pubescent, margin double dentate to deeply crenate, peduncle nearly glabrous Calyx 3-4 mm long, segments equal to unequal Corolla reddish, ca 1.0-1.2 cm long, tube ca mm long, adaxial lip undivided, ca 2.8 mm; abaxial lip lobed, ca mm Stamens 2, adnate to corolla ca mm above base; filaments ca mm long; anthers ca 2.5 mm long; staminodes 2, adnate to corolla ca 2.5 mm above base, ca 0.8-0.9 mm long Stigma undivided, head Capsule 2-3 cm Voucher specimens were collected on ridges of the Tamdao mountain in the boundary of two provinces: Thainguyen and Vinhphuc, and deposited in the Herbarium of the Institute of Ecology and biological Resources, Hanoi, Vietnam (HN) Ngμy nhËn bμi: 16-10-2007 44 ... (eds.), 1998: Flora of China, 18: 359-360 Beijing gyrocheilos W T Wang (Gesneriaceae) a new genus For the flora of vietnam Vu Xuan Phuong Summary The genus Gyrocheilos W T Wang (Gesneriaceae) had... to China During the study of specimens and documents of Gesneriaceae of Vietnam, we have found one new occurrence species of Gyrocheilos: G chorisepalus W T Wang for the flora of Vietnam Gyrocheilos. . .Gyrocheilos chorisepalus W.T Wang Tai voi tròn W T Wang, 1981 Bull Bot Res., Harbin 1(3): 31 Pl fig 1-5; Pl 4, fig 2; id 1990 Fl Reip Pop Sin 69: 452, Pl 125, fig 1-4; W T Wang & al 1998 Fl China,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bổ sung chi Gyrocheilos W.T.Wang (Họ tai voi – Gesneriaceae) cho hệ thực vật Việt Nam, Bổ sung chi Gyrocheilos W.T.Wang (Họ tai voi – Gesneriaceae) cho hệ thực vật Việt Nam