Đề tài: Phân tích tình hình lợi nhuận cho Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

54 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:41

Mục tiêu chính của đề tài là hệ thống lý luận làm cơ sở nghiên cứu về phân tích tình hình lợi nhuận của CTCP Thành Thành Công Biên Hoà. Trình bày tổng quan về CTCP Thành Thành Công Biên Hoà. Mời các bạn tham khảo! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ←←← Ω→→→ Học phần PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chun đề PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN  CƠNG TY CỔ PHẦN  THÀNH THÀNH CƠNG – BIÊN HỊA Giang viên:  ̉ PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH Nhóm thực hiện: NHĨM 5        Vĩnh Long, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ←←← Ω→→→ Học phần PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chun đề PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN  CƠNG TY CỔ PHẦN  THÀNH THÀNH CƠNG – BIÊN HỊA Giang viên:  ̉ PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH Nhóm thực hiện: NHĨM 5        Vĩnh Long, 2018 DANH SÁCH NHĨM 5 STT MSSV 1611042005 161104208 1611042019 1611042022 1611042025 1611042028 1611042032 1611042043 1611042053 10 1611044054 11 1611042029 Họ và  tên Ngành,  đv Mức độ  (%) Chức vụ QTDVDL  & LH, K16 QTDVDL  Võ Đoàn Tứ & LH, K16 QTDVDL  Phạm Anh Thư & LH, K16 Nguyễn Thị Thanh  QTDVDL  Phương & LH, K16 QTDVDL  Võ Thị Kim & LH, K16 QTDVDL  Huỳnh Nhật Huy & LH, K16 QTDVDL  Nguyễn Thị Hồng Vân & LH, K16 Nguyễn Thị Thảo  QTDVDL  Nguyên & LH, K16 Nguyễn Thị Ngọc  QTDVDL  Liễu & LH, K16 Nguyễn Thị Diễm  QTDVDL  Trinh & LH, K16 Nguyễn Thị Tuyết  QTDVDL  Ngân & LH, K16  Quách Chấn Huy Thành  viên Nhóm  trưởng  Nhóm  phó Thành  viên Thành  viên Thành  viên Thành  viên Thành  viên Thành  viên Thành  viên Thành  viên Điểm Tha m gia  Đóng  góp  80 80    100  100    90   90   100   100    80 80     80 80     100  100   100  100     80  80   85  85    80  80    MỤC LỤC DANH SÁCH BẢNG DANH SÁCH HÌNH Bảng chữ viết tắt AEC ATIGA B2B BHS BHTN BHXH BHYT BI CBNV CBQL CP CT TNHH MTV CTCP CTTV ĐBSCL ĐHĐCĐ DMS ERP FRM FSSC FTA GB HAGL HĐQT HĐTV HNTQ HNX ISO KH KPI KTSX LASUCO Cộng đồng tế ASEAN ASEAN Trade in Goods Agreement ( Hiệp định thương mại  hố ASEAN) Business to Business ( Doanh nghiệp với doanh nghiệp) Đường Biên Hồ Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Y tế  Business Intelligence Cán bộ nhân viên Cán bộ quản lý cổ phần  Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty cổ phần Công ty thành viên Đồng Bằng Sông Cửu Long Đại hội đồng cổ đông Distributor Management System ( hệ thống quản lý phân  phối) Enterprise Resource Planning ( Hệ thống hoạch định tài  ngun doanh nghiệp) Farmer Relationship Management ( Mối quan hệ của nhà  nơng và doanh nghiệp) Chứng nhận hệ thống an tồn thực phẩm Hiệp hội thương mại tự do Tập dồn group Bourbon Hồng Anh Gia Lai Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên Hạng ngạch thuế quan Cơng ty Cổ phần mía đường Sơn La international Organisation for standardisation ( Tổ chức tiêu  chuẩn hố Quốc Tế Kế hoạch Key Performance Indicators ( Hệ thống đo lường và đánh  giá)  kỹ thuật sản xuất Cơng ty Cổ phần mía đường Lam Sơn LHMĐ II LHMĐTN LNTT M&A PTGĐ R&D RE ROE RS SBT Sedex SXTM TNCN TNDN TNHH TTC TTCS TTCSGL UBND VSSA WTO PTTT TNTT DXC HĐT ĐDHTCN CC&PTTT ĐDHTT Liên hiệp mía đường  II Liên hiệp mía đường Tây Ninh Lợi nhuận trước thuế Mergers & Asquistions ( Thu mua và bán lại ) Phó tổng giám đốc Research & development ( Nghiên cứu và phát triển) Refined Extra ( Đường tinh luyện) Return  On Equity ( Lợi nhuận trên vốn) Refined Standard ( đường kính trắng) Cơng ty Cổ Phần mía đường bourbon Tây Ninh Tổ chức cải thiện đạo đức và trách nhiệm trong kinh doanh Sản xuất thương mại Thu nhập cá nhân Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Thành Thành Cơng Thành Thành Cơng Sugar Thành Thành Cơng Sugar Gia Lai Uỷ ban nhân dân Hiệp hội mía đường Việt Nam Tổ chức thương mại thế giới  Phát triển thị trường Thâm nhập thị trường Dọc xi chiều Hố đồng tâm Đa dạng hố theo chiều ngang Củng cố và phát tiển thị trường Đa dạng hố tập trung CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cơng nghiệp mía đường được phát triển từ  những năm 1990. Trước  năm 1994 cả nước chỉ có 9 nhà máy đường mía với tổng cơng suất khoảng  11.000 tấn mía/ngày và 2 nhà máy tinh luyện cơng suất nhỏ, thiết bị lạc hậu   dẫn đến việc mỗi năm phải nhập khẩu trung bình từ 300.000 đến 500.000   tấn đường. Từ  năm 2000, ngành mía đường đã đươc Đảng và Nhà nước   xác   định           ngành   kinh   tế   quan   trọng     Việt   Nam   Những năm qua, các nhà máy đường đã liên tục đầu tư  nâng cấp thiết bị,   mở rộng công suất để nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà máy. Thống kê  của VSSA cho thấy, cả  nước hiện có 41 nhà máy đường, tổng cơng suất   thiết kế  khoảng 150.000 tấn mía/ngày nằm tại 25 tỉnh thành. Các cơng ty  lớn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh mía đường như: Cơng ty Cổ  phần   Thành Thành Cơng – Biên Hòa, Cơng ty Cổ  phần Mía đường Lam Sơn,  Cơng ty Mía đường Sơn La, Cơng ty Mía đường Cần Thơ, … Trong xu thế hội nhập vào nền kinh tế khu vực và tồn cầu, đặc biệt  từ  khi Việt  Nam  trở  thành thành viên chính thức thứ  150 của Tổ  chức  Thương mại Thế  giới (WTO), và năm 2015 là năm đánh dấu sự  tham gia  ngày càng sâu của Việt Nam vào chuỗi sản xuất tồn cầu khi cộng đồng  Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập, Hiệp định thương mại tự do (FTA)  quan trọng được đàm phán, ký kết thành cơng… Theo VSSA, Hiệp định  thương mại hàng hóa tự  do ASEAN có hiệu lực thi hành từ  ngày 1/1/2018   được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến 41 nhà máy đường, 33 vạn hộ nơng  dân, 1,5 triệu lao động và 35 vạn cơng nhân cơng nghiệp chế  biến. Đến  thời điểm này, lượng đường từ  các quốc gia ASEAN sẽ tạo ra những sức  ép khơng nhỏ đối với ngành mía đường Việt Nam (với ca doanh nghi ̉ ệp và  10 Bảng 4. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP Thành  Thành Cơng – Biên Hòa năm 2016 và năm 2017 (ĐVT: Đồng) CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Lợi nhuận từ công ty liên kết 15 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 (Chi phí) lợi ích thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế TNDN 18.1 Lợi ích cổ đông thiểu số 18.2 Cổ đông công ty mẹ 19 Lợi nhuận (lỗ) sau thuế cổ đơng khơng kiểm sốt 20 Lãi lãi suy giảm cổ phiếu 2016 4,364,491,537,823 -7,099,737,274 4,357,391,800,549 -3,750,734,568,287 606,657,232,262 147,318,987,149 -262,704,750,963 -223,888,371,424 -79,937,767,827 -140,610,148,072 2017 7,889,944,706,734 -19,616,783,112 7,870,327,923,622 -6,937,305,529,684 933,022,393,938 557,993,987,735 -565,342,889,263 -522,039,750,247 -207,552,571,979 -299,149,245,257 315,158,443,531 476,966,125,673 12,738,065,959 -6,799,878,142 5,938,187,817 ­ 321,096,631,348 -22,578,763,051 34,627,948 298,552,496,245 -524,958,264 299,077,454,509 46,165,912,531 -21,735,015,000 24,430,897,531 ­ 501,397,023,204 -80,026,397,564 3,147,300,993 424,517,926,633 4,252,975,060 420,264,951,573 ­ 1,077 608 1,077 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa) Qua bảng 4.2 cho thấy, doanh thu từ  hoạt động bán hàng năm 2017  tăng 3,525,453,168,911 đồng so với năm 2016. Các khoản giảm trừ  trong  năm   2017   so   với   năm   2016   tăng   đáng   kể   từ   ­7,099,737,274   đồng   lên  ­19,616,783,112 đồng vào năm 2017 dẫn đến doanh thu thuần 2017 tăng lên  3,512,936,122,073 đồng Trong hai năm 2016 và 2017 thì doanh thu bán hàng khá lớn, tăng từ  4,364.49 tỷ  đến 7,889.94 tỷ, Kế   đến là doanh thu từ  các hoạt  động tài  chính; thu nhập từ các hoạt động khác 40 Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí của cơng  ty. So với năm 20 17 thì chi phí này tăng 17.88%  ở năm 2016. Trong khi đó  doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2017 so với năm 2016    tăng 16.55, nhỏ  hơn tốc độ  tăng của chi phí giá vốn hàng bán. Do đó  cơng ty cần xem xét lại mức chi phí chiếm tỷ  trọng lớn này để  có biện   pháp cải thiện tình hình lợi nhuận. Loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn thứ hai   trong tổng chi phí đó là chi phí bán hàng. Mặc dù số lượng hàng hóa dịch vụ  năm 2017 tăng so với năm 2016, nhưng chi phí bán hàng năm 2016 lại giảm   so với năm 2017 Ngồi hai chi phí chiếm tỷ trọng lớn nêu trên, thì chi phí quản lý doanh   nghiệp cũng là chỉ tiêu quan trọng mà cơng ty cần quan tâm 41 4.1.3  Phân tích tình hình lợi nhuận của CTCP Thành Thành Cơng –   Biên Hòa 4.1.3.1 So sánh tình hình lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước Bảng 4. Tình hình lợi nhuận của CTCP Thành Thành Cơng –  Biên Hòa (2016 ­2017) (ĐVT: Đồng) Chỉ tiêu Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Lợi nhuận sau thuế Năm 2016 2017 Chênh lệch Tuyệt đối % 606,657,232,262 933,022,393,938 326,365,161,676 53.79 315,158,443,531 476,966,125,673 161,807,682,142 51,34 321,096,631,348 501,397,023,204 180,300,391,856 56,15 298,552,496,245 424,517,926,633 125,965,430,388 42,19 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CTCP Thành Thành Cơng – Biên Hòa năm 2017) Dựa vào bảng ta thấy lợi nhuận kế  tốn trước thuế  của Cơng ty Cổ  phần Th ành Thành Cơng – Biên Hòa qua 2 năm đều dương (lớn hơn 0)   Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế năm 2017 là 501,397,023,204 đồng tăng  326,365,161,676 đồng so với năm 2016, làm cho lợi nhuận sau thuế tăng lên  125,965,430,388 đồng. Ngun nhân là do lợi nhuận thuần từ  hoạt động  kinh doanh năm 2017 tăng 161,807,682,142 đồng, làm cho lợi nhuận gộp về  bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng tăng từ  606,657,232,262 đồng năm 2016  lên 933,022,393,938 đồng tức tăng 326,365,161,676 đồng 4.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN 42 4.2.1  Suất sinh lời của doanh thu ROS Sau đây là bảng thống kê tỷ  suất lợi nhuận ròng trên doanh thu năm  2016 – 2017 của Cơng ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa Bảng 4. Suất sinh lời của doanh thu (2016 ­ 2017) (ĐVT: Đồng) Năm 2017 Khoản mục Chênh lệch Năm 2016 Tuyệt đối (%) Doanh thu 4,357,391,800,549 7,870,327,923,622 3,512,936,123,073 80,6 Lợi nhuận sau thuế 298,552,496,245 424,517,926,633 125,965,430,388 42,2 6,85% 5.39% -1,46 - ROS (%) (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa 2016 – 2017) Nhận xét: Qua bảng 4.4 ta thấy suất sinh lời của doanh thu qua 2 năm của Công  ty tương đối cao. ROS năm 2016 là 0,0685 (6,85%) điều này cho thấy với   mỗi đồng doanh thu giúp công ty thu về  0,0685 đồng lợi nhuận; năm 2017  ROS của công ty là 0,0539 (5,39%), điều này cho thấy với 1 đồng doanh thu  công ty sẽ thu về 0,0539 đồng lợi nhuận Từ  năm 2016 – 2017 suất sinh lời của doanh thu cơng ty đã giảm từ  6,85% xuống còn 5,39% tức giảm 1,19%. Ngun nhân ROS giảm là do  trong năm 2016 mức tăng về lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của cơng ty  là rất lớn so với mức doanh thu, cụ  thể: lợi nhuận sau thu ế  tăng 42,2%   (tăng 125,965,430,388 đồng), doanh thu tăng 80,6% (tăng 3,512,936,123,073  đồng) 4.2.2  Suất sinh lời của tài sản ROA 43 Sau đây là bảng thống kê tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản năm  2016 – 2017 của Cơng ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa Bảng 4. Suất sinh lời của tài sản (2016 ­2017) (ĐVT: Đồng) Năm 2017 Khoản mục Chênh lệch Năm 2016 Tuyệt đối Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản % 298,552,496,245 424,517,926,633 125,965,430,388 42,2% 7,303,677,952 17,853,009,920 10,549,331,968 144,4 % 40,88 23,77 ROA -17,11 ­ (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa 2016 – 2017) Nhận xét: Qua bảng 4.5, nhìn chung ta thấy thì suất sinh lời tài sản của Cơng ty   trong 2 năm có xu hướng giảm. Trong năm 2016 tỷ số ROA của Cơng ty là   40,88% nhưng đến năm 2017 tỷ  số  ROA của cơng ty chỉ  còn 23,77% tức  giảm 17,11%. Nghĩa là trong 100 đồng tài sản đem đi đầu tư thì cơng ty thu  được 40,888 đồng lợi nhuận ở năm 2016 và thu được 17,11 đồng lợi nhuận  ở năm 2017 4.2.3  Suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu Sau đây là bảng thống kê tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu   năm 2016 – 2017 của Cơng ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa Bảng 4. Suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu (2016 – 2017) (ĐVT: Đồng) Khoản mục Năm 2016 Năm 2017 Chênh lệch Tuyệt đối % 44 Lợi nhuận sau thuế Vốn Chủ sở hữu ROE (%) 298,552,496,245 424,517,926,633 125,965,430,388 42,2 2,947,591,424 7,135,648,768 4,188,057,344 142,1 101,3 59,5 -49,8 - (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa 2016 – 2017) Nhận xét: Nhìn chung thì tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu của cơng ty có xu   hướng tăng qua 2 năm, cụ  thể  trong năm 2016 tỷ  số  ROE là 101,3%, có   nghĩa là cứ  100 đồng vốn chủ  sở  hữu bỏ  ra thì tạo được 101,3 đồng lợi  nhuận. Đến 2017, tỷ  số  này giảm xuống 49,8%, có nghĩa là cứ  bỏ  ra 100   đồng tiền vốn chủ sở hữu tạo ra được 59,5 đồng lợi nhuận CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP 5.1   CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 5.1.1   Thuận lợi Trải qua hơn nhiều năm hoạt động, Cơng ty Thành Cơng khơng ngừng  phát triển và đổi mới để  hòa nhập với mơi trường cạnh tranh khắc nghiệt   như hiện nay. Bên cạnh lĩnh vực truyền thống là mía đường, Thành Thành  Cơng hiện còn sở  hữu hàng chục cơng ty lớn nhỏ  trong các lĩnh vực bất  động sản, năng lượng, du lịch Nếu tính riêng SBT trước sáp nhập, đây đã là một doanh nghiệp vượt   trội hơn hẳn trong ngành về vốn, nhân sự, thị phần cũng như về  khoa học   45 cơng nghệ  hay vùng ngun liệu. Bởi cơng ty được kế  thừa tồn bộ  dây   chuyền cơng nghệ của Tập đồn Bourbon để lại trên mảnh đất Tây Ninh –  nơi mà người Pháp xem là thủ phủ của ngành mía đường và gầy dựng nên  cơ đồ cơng ty tại đây Sau sáp nhập, nhân rộng mơ hình áp dụng cho SEC (khi đó sẽ là cơng  ty con của SBT), SBT sẽ  trở thành “anh cả” trong ngành mía đường Việt  Nam   Bên cạnh đó, SBT cũng sẽ  trở thành cơng ty có cơng suất ép mía lớn nhất   cả nước đạt 15,800 TMN và có thể nâng lên 21,000 TMN. Cùng với sự tăng  lên của vùng ngun liệu, sản lượng mía của cơng ty sau sáp nhập ước tính  vào khoảng 2.5 triệu tấn, chiếm 15.6% tổng sản lượng mía cả nước Còn trên phương diện nhà đầu tư, một chun gia trong lĩnh vực tài  chính chứng khốn cho rằng, để  đưa ra quyết định đầu tư, họ  xem xét kỹ  các yếu tố về quy mô, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và quản trị  điều hành của doanh nghiệp và đặc biệt là tiềm năng phát triển lâu dài của   doanh nghiệp.  Ở  SBT hội tụ  nhiều đặc điểm để  trở  thành doanh nghiệp   vượt trội trong ngành về  vốn hóa, cơng nghệ  sản xuất, vùng ngun liệu,  chất lượng sản phẩm và thương hiệu tốt, khách hàng  ổn định, nhân sự  và  quản lý điều hành tốt cũng như  hoạch định chiến lược trong tương lai rõ  ràng. Một minh chứng điển hình là cổ đơng ngoại Halley Sicav đã âm thầm   gom cổ  phiếu SBT trong nhiều năm nay và nâng lên 7.03% vốn tính. Bên  cạnh đó, theo thơng tin từ  SBT, cơng ty còn có sự  tham gia của cổ  đơng  ngoại khác là Elite Mutual Fund, cùng với Halley Sicav tổng tỷ  lệ sở  hữu   của hai quỹ này tại SBT khoảng 10% Sẵn sàng gia nhập AFTA 46 Theo số  liệu đưa ra từ  CTCK Bảo Việt (BVS), cơng ty sau sáp nhập   sở  hữu diện tích 25,000 ha vùng ngun liệu và dự  kiến nâng lên mức  30,000 ha chủ  yếu nhờ  dư  địa để  mở  rộng vùng ngun liệu tại SEC còn  khá lớn, có thể tăng mạnh từ mức 11,200 ha hiện nay lên khoảng 20,000 ha   Đặc biệt, Gia Lai còn được đánh giá là “thủ phủ” mới của cây mía khi vẫn  còn rất nhiều diện tích lớn, trù phú có thể khai thác cho nơng nghiệp cũng  như các điều kiện về thời tiết, khí hậu và thổ nhưỡng rất tốt phù hợp cho   sinh trưởng của cây mía Chia sẻ  cùng người viết, ơng Phạm Hồng Dương, cho biết: Trước   ngưỡng cửa gia nhập AFTA khi rào cản thuế  quan khơng còn là “bùa hộ  mệnh” của các doanh nghiệp trong nước, thì để  sống còn, cạnh tranh với   các đối thủ lớn từ nước ngồi, việc sáp nhập giữa SBT và SEC sẽ  mở lối  đi tốt nhất tiến đến nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành và mở  rộng quy mơ Vấn đề vùng ngun liệu đã được SBT cải tiến từ nhiều năm trước  đây. Với việc tăng quy mơ và tăng diện tích vùng ngun liệu, SBT sẽ dễ  dàng áp dụng cơ giới hóa trong tất cả các khâu từ trồng đến khi thu hoạch  mía. Cơng ty cho biết khơng đi theo con đường giảm giá mua mía mà ưu  tiên tạo cơng ăn việc làm cho người nơng dân với ngun tắc “làm sao nơng  dân Việt Nam phải có lời, nhà máy đường có lãi và Việt Nam có thể xuất  khẩu đường”, để người dân có thể an tâm, trung thành với cây mía và cơ  giới hóa là điều kiện tiên quyết để giải bài tốn này Tại SEC, cơng ty đang có dự án nâng cấp chất lượng và cơng suất ép mía  lên 6,000 TMN, trong đó, SBT đã cử các chun gia đầu ngành tập trung  sang hỗ trợ SEC về cơng tác quản lý dự án cũng như quản lý kỹ thuật, đặc  biệt là nhân rộng cơng nghệ, cải thiện năng suất và chất lượng cây mía để  47 giúp SEC giảm giá thành sản xuất. Sau sáp nhập, dự kiến chữ đường sẽ  đạt trên 11CCS, năng suất mía bình qn trên 75 tấn/ha và năng suất đường  trên 72 tấn/ha Chưa dừng lại   đó, doanh nghiệp sau sáp nhập có quy mơ sản xuất  lớn với vị thế của “người mua lớn” cũng thuận lợi khi thương thảo với các  nhà cung cấp đầu mối. Từ  đó, các chi phí đâu vào như  giá mua hóa chất,   vật tư  sản xuất… có thể  giảm 5­10%. Ngồi ra, việc tận dụng hệ  thống   phân phối của cả  hai bên cũng giúp chi phí vận chuyển tiết kiệm khoảng   50% Một điểm nhấn rất đáng chú ý tại SBT nói riêng cũng như các đơn vị  mía đường thuộc TTC là quy trình khép kín, tạo ra các các phụ  phẩm như  mật rỉ, điện, phân vi sinh  nhằm tận dụng được tất cả các ngun vật liệu   đầu vào và đầu ra, cùng cộng hưởng giúp giảm giá thành sản xuất và tạo  lợi thế  cạnh tranh khác biệt so với các doanh nghiệp khác trong ngành.  Trong đó, về  mật rỉ  thì SBT cho biết sản lượng chiếm khoảng 1/3 lượng   đường sản xuất, tức cứ khoảng 100 tấn mía cây ép ra thì sẽ  cho ra 3­4 tấn  mật rỉ. Còn sản phẩm điện sản xuất tận dụng từ nguồn năng lượng đốt bã   mía sẽ  mang về  trung bình 4­5% tổng doanh thu cho cơng ty. Hiện SBT  đang theo đuổi một dự  án lớn là hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất cồn  thực phẩm có cơng suất 25 triệu lít/năm cùng với đối tác ED&Fman với   mục đích đưa sản phẩm cồn ra thị trường thế giới. Dự án có giá trị đầu tư  20 triệu USD và nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 01/2016 Về nhiệt điện, SBT đã trang bị và tiến hành thiết kế tại SEC lò hơi 90  kg cho độ  mở  kỹ  thuật lớn để  tăng áp lực giúp phát điện cao nhất, đồng  thời dự án này cũng giúp suất tiêu hao hơi trên điện tốt nhất. Cùng với việc   phát triển và mở  rộng ngành điện, dự  kiến lợi nhuận của SEC sẽ  tăng  48 trưởng nhờ  tận dụng được nguồn bã mía giúp bù đắp chi phí sản xuất  trong hoạt động mía đường Sản phẩm của SBT cũng sẽ  đa dạng từ  đường RS, RS cao cấp đến  đường RE, đáp ứng nhu cầu đa dạng gồm hàng cơng nghiệp lớn cũng như  người tiêu dùng. Trong đó, khách hàng của SBT tập trung vào khách hàng   cơng nghiệp và khá  ổn định của những thương hiệu nước giải khát, thực  phẩm, bánh kẹo nổi tiếng như  Pepsi, Vinamilk (VNM), Kinh  đơ (KDC),  Vinabico, Tân Hiệp Phát, Trung Ngun… Trong đó, Tập đồn Thành Thành Cơng đã ký kết hợp tác với Pepsico  Việt Nam để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cũng như nghiên cứu thiết kế  sản phẩm mới như  đường lỏng, Bigbag 1 tấn… phù hợp với thiết bị  và  cơng nghệ  sản xuất của Pepsico Việt Nam, giúp tạo nên khác biệt và thế  mạnh riêng của sản phẩm mía đường của các đơn vị  thành viên thuộc  Thành Thành Cơng ­ trong đó có SBT, bởi các sản phẩm của Tập đồn có  thể tùy biến để phù hợp với các đơn vị khách hàng khác nhau 5.1.2  Khó khăn Giá đường của thị  trường lên xuống thất thường, nơng trường trồng   mía ngày càng bị thu hẹp bởi những loại cây khác Thị trường chứng khốn cũng là 1 điểm khó khăn của cty Việc sát nhập nhiều cty khác lại của tập đồn TTC bước đầu gây ra  nhiều khó khăn cho Cty Sản xuất ồ ạt gây ra nhiều tồn kho khơng kịp xuất khẩu 5.2  GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CƠNG TY 5.2.1  Giải pháp giảm chi phí giá vốn hàng hóa 49 Trong dài hạn cơng ty cần có những biện pháp làm giảm giá vốn hàng   bán để  thích  ứng tốt hơn trong  điều kiện nền kinh tế  hiện nay. Nhóm   chúng tơi đưa ra một số giải pháp sau ­ Giảm chi phí ngun vật liệu đầu vào Muốn tiết kiệm ngun vật liệu tiêu hao cơng ty nên cải tiến kỹ thuật  sản xuất và thiết kế  sản phẩm nhằm giảm bớt số lượng tiêu hao cho mỗi  đơn vị  sản phẩm, sử  dụng vật liệu thay thế  và tận dụng phế  liệu phế  phẩm, cải tiến công tác thu mua, công tác bảo quản để  vừa giảm tối đa   nguyên  vật   liệu  hư   hỏng   kém  phẩm  chất   vừa   giảm    chi  phí   mua   ngun vật liệu. Bên cạnh đó cơng ty cần chủ động tìm kiếm các nhà cung   cấp nguồn ngun liệu với chất lượng tốt nhưng có giá thành thấp hơn các  nhà cung cấp hiện nay. Còn đối với các nhà cung cấp hiện tại cơng ty cần   có những thương lượng để đạt được mức giá tốt nhất ­ Tăng năng suất lao động Nâng cao năng suất lao động làm cho số giờ cơng tiêu hao để sản xuất   ra mỗi đơn vị  sản phẩm giảm bớt hoặc làm cho số  lượng sản phẩm sản   xuất ra trong một đơn vị thời gian tăng thêm ­ Giảm bớt những tổn thất trong sản xuất Muốn giảm bớt sản phẩm hỏng phải khơng ngừng nâng cao kỹ thuật   sản xuất, cơng nghệ và phương pháp thao tác. Nâng cao ý thức trách nhiệm  trong sản xuất, vật liệu và máy móc thiết bị dùng trong sản xuất phải đảm   bảo u cầu kỹ  thuật, xây dựng và chấp hành nghiêm chỉnh chế  độ  kiểm  tra chất lượng sản xuất  ở các cơng đoạn sản xuất, thực hiện chế độ  trách  nhiệm vật chất khi xảy ra sản phẩm hỏng 5.2.2  Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 50 Cần xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí trong tồn thể  cán bộ  nhân   viên cơng ty và Ban lãnh đạo phải là người gương mẫu để  khuyến khích  nhân viên tham gia. Chẳng hạn có ý thức trong việc tiết kiệm vật liệu văn   phòng, điện, nước, chi phí điện thoại cơng, phương tiện đi lại,  Cơng ty  nên hạn chế, tiết kiệm các khoản chi phí bằng tiền trực tiếp như hội nghị  khách hàng, tiếp khách bằng cách lên kế hoạch tài chính chi tiết, rõ ràng và  tiết kiệm CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1   KẾT LUẬN Qua phân tích tình hình lợi nhuận của Cơng ty trong hai năm: 2015 và  2016 và tình hình lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch năm 2016, cho thấy  tình hình hoạt động kinh doanh của có nhiều biến động. Bằng chứng là  năm 2016 doanh thu thuần của Cơng ty giảm dẫn đến lợi nhuận trước thuế  giảm so với năm trước. Còn so với kế hoạch, mặc dù doanh thu thực hiện   năm 2016 giảm 13.9% nhưng lợi nhuận thực hiện lại tăng. Đây chính là nhờ  Cơng ty đã có chính sách phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản   phẩm. Qua đó, ta thấy được Cơng ty tích cực trong việc duy trì phát triển  sản xuất kinh doanh, giảm bớt các chi phí khơng cần thiết, nâng cao hiệu   quả sử dụng các nguồn lực, có những giải pháp vượt qua khó khăn, đưa lợi  nhuận tăng qua hai năm. Một số chỉ số tài chính đạt hiệu quả  như  tỷ  suất   51 sinh lời của tài sản và tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu đều tăng từ năm  2015 đến 2016, cho thấy Cơng ty đã có chính sách đầu tư  và sử  dụng vốn  một cách hiệu quả. Bên cạnh các nhân tố làm tăng lợi nhuận thì khối lượng  hàng hóa tiêu thụ giảm và thuế suất là 2 nhân tố chính làm lợi nhuận giảm  đáng kể, Cơng ty cần có các chính sách phù hợp để  tăng khối lượng tiêu  thụ, đặt biệt là ở sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao để  gia tăng lợi nhuận   trong giai đoạn tiếp theo Tuy nhiên trong thời gian tới, nền kinh tế  thị  tr ường năng động sẽ  ln tạo ra những cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp, nếu chỉ dựa  vào các lợi thế  trước đây thì khó có thể  đứng vững và phát triển được. Vì  vậy, Cơng ty cần có những chiến lược kinh doanh phù hợp, phải hồn thiện   hơn nữa những mặt còn hạn chế  để  có thể   ứng phó với những khó khăn  chung của tồn ngành cũng như  của nền kinh tế  nhằm giúp Cơng ty phát  triển lớn mạnh hơn, đồng thời xác định đúng hướng đi của mình trong q   trình phát triển, từng bước khẳng định vị thế và khả năng của mình trên thị  trường 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1  Kiến nghị với cơng ty Cơng ty nên thành lập nhóm chun gia phụ vụ cho việc lập kế hoạch  kinh doanh nhằm đáp  ứng nhu cầu mở  rộng quy mơ sản xuất, thị  trường  tiêu thụ Cơng ty cần khai thác nhiều dòng sản phẩm phục vụ  nhiều nhu cầu  khác nhau về  sức khỏe của người tiêu dùng để  tăng nguồn thu cho doanh  nghiệp 52 Không ngừng cập nhật, áp dụng tiến bộ  kỹ  thuật mới tiên tiến trên     giới   vào   hoạt   động   sản   xuất   kinh   doanh       quản   lý   doanh  nghiệp Cần có  những hoạch  định chiến lược cũng như  kế  hoạch rõ  ràng  trong việc thực hiện hoạt động liên doanh, liên kết nhằm cải thiện và tạo  nguồn thu từ các hoạt động này Đối với việc mở rộng quy mô sản xuất doanh nghiệp cần chú ý đến  nguồn cung  ứng, kho bãi để  giảm giá thành nguyên liệu, hư  hao trong qua   trình vận chuyển, bảo quản 6.2.2 Kiến nghị với nhà nước Cần có những chính sách khuyến khích ngành sản xuất đường phát  triển, bình  ổn giá cả  để  giúp các nhà sản xuất nói chung và của Thành   Thành Cơng Biên Hòa nói riêng giảm được giá thành nguồn ngun vật liệu  đầu vào góp phần giảm giá vốn hàng bán, giá thành sản phẩm Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tránh tình trạng hàng giả,  hàng nhái kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đồng  thời, tại mơi trường cạnh tranh lành mạnh trong ngành sản xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.  Võ Thành Danh (1997). Kế tốn quản trị tóm tắt lý thuyết & bài tập  & tình huống, Tủ sách Đại Học Cần Thơ  53 2.  Huỳnh Đức Lộng (1997). Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp,  NXB Thống kê, TP.HCM  3.  Nguyễn Xn Kiều, 2016. Quản trị tài chính. Nxb. Tài chính 4. Võ Văn Nhị (2005), Ngun lý kế tốn, NXB Thống kê, TP. HCM  5. Tài liệu trên Internet VSSA hiến kế  các giải pháp cứu nguy cho các doanh nghiệp mía  đường  Link: https://tinnhanhchungkhoan.vn Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Cổ phần Kinh Đơ, tháng 10/2017,  nhóm 1.4 Đại học Cần Thơ Ngành mía đường Việt Nam với sự phát triển nơng thơn bền vững và  xố đói giảm nghèo trong q trình hội nhập  Link:  https://giongmia.files.wordpress.com Website chính thức của Cơng ty CTCP Thành Thành Cơng ­ Biên Hòa Link :  http://ttcsugar.com.vn/ Tác giả  Cơng Quang, Mía  đường Thành Thành Cơng Tây Ninh sáp  nhập với Đường Biên Hồ Link:  https://dantri.com.vn/kinh­doanh/mia­duong­thanh­thanh­cong­tay­ ninh­sap­nhap­voi­duong­bien­hoa­20170525201323184.htm  giả Hồ Thị Nguyên, Khái niệm nội dung của doanh thu Link: http://voer.edu.vn/m/khai­niem­noi­dung­cua­doanh­thu/876a850a Tác giả Nguyễn Văn An, năm 2016 Link:  http://doc.edu.vn/tai­lieu/co­so­ly­luan­ve­hach­toan­chi­phi­san­ xuat­va­tinh­gia­thanh­san­pham­88135/ Trịnh Thị Thu Hương, Lý luận chung về lợi nhuận  Link: http://voer.edu.vn/m/lyluan­chung­ve­loi­nhuan/0649b1c4 54 ... Chúng em đã chọn đề tài  Phân tích tình hình lợi nhuận cho Cơng ty Cổ   phần Thành Thành Cơng ­ Biên Hòa  để nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình lợi nhuận của CTCP Thành Thành Cơng Biên Hồ...  CTCP Thành Thành Cơng Biên Hồ Mục tiêu 3: Phân tích tình hình lợi nhuận của CTCP Thành Thành Cơng  Biên Hồ Mục tiêu 4: Đề  xuất các giải pháp và kiến nghị  trên cơ  sở phân tích tình hình lợi nhuận của CTCP Thành Thành Cơng Biên Hồ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ←←← Ω→→→ Học phần PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chun đề PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN  CƠNG TY CỔ PHẦN  THÀNH THÀNH CƠNG – BIÊN HỊA Giang viên:  ̉ PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Phân tích tình hình lợi nhuận cho Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, Đề tài: Phân tích tình hình lợi nhuận cho Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG, 1 Một số khái niệm, Hệ số lãi ròng hay còn gọi là suất sinh lời của doanh thu (ROS), THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HOÀ, 1 Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hoà, 3 Cơ cấu tổ chức, CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA, 1 Đánh giá tình hình lợi nhuận chung, 2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN, 1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, 2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY, CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm