Đề cương luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

71 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:40

Đề cương luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình bày kết cấu đề cương gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về quản lý công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc; phương pháp nghiên cứu.Đánh giá thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh; biện pháp tăng cường quản lý công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh,... Mời các bạn cùng tham khảo. TRƯỜNG ĐH SPKT HƯNG N KHOA KINH TẾ CỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Hưng n, ngày 15 tháng 9 năm 2017 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 1. Người hướng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỵ Đơn vị cơng tác: Trường Đại học Hải Phòng 2. Học viên thực hiện: Nguyễn Đức Thơng     Mã học viên: H0916055 3. Tên đề tài luận văn: “Tăng cường quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt  buộc tại Bảo hiểm xã hội quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng” 4. Tính cấp thiết của đề tài Trong cơng cuộc đổi mới tồn diện nền kinh tế ­ xã hội, khi định hướng   phát triển các lĩnh vực về  chính sách giải quyết một số  vấn đề  xã hội. Từ  Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Đảng ta đã xác định quan điểm phải  giải quyết tốt việc "Thực hiện và hồn thiện chế  độ  Bảo hiểm xã hội, bảo  đảm đời sống người nghỉ hưu được ổn định, từng bước được cải thiện", đến  nay khi luật số 58/2014/QH13 thơng qua và có hiệu lực sẽ   giữ vai trò trụ cột,  bền vững trong hệ  thống an sinh xã hội, thể  hiện sự  gắn kết trách nhiệm  giữa các thành viên trong xã hội, tạo thành một khối đồn kết thống nhất về  quyền lợi trong một thể chế chính trị ­ xã hội bền vững Qua các năm thực hiện số  lao  động tham gia BHXH tăng hàng năm  khoảng 7,5%, số  thu BHXH tăng bình qn khoảng 10% và hình thành quỹ  BHXH   độc   lập   với   ngân   sách   nhà   nước.Hiện   nay,     khu   vực   doanh   nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp ngồi nhà nước thì số  lượng lao động, đơn  vị  sử  dụng lao động tham gia BHXH còn hạn chế  nếu khơng muốn nói là  chiếm tỷ  lệ rất nhỏ. Ngun nhân là do nhận thức của người lao động còn   hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật về  BHXH của đơn vị  sử  dụng lao   động chưa cao, cá biệt còn có đơn vị cố  tình tìm mọi cách trốn đóng BHXH   hoặc nợ  đọng BHXH thời gian dài, thậm chí có những đơn vị  sử  dụng lao  động lạm dụng quỹ BHXH, lạm dụng tiền đóng BHXH của người lao động  để làm vốn sản xuất kinh doanh. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến chế độ  an  sinh xã hội của Nhà nước, việc thực hiện pháp luật về  BHXH, nguồn thu   của cơ  quan BHXH và đặc biệt là  ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của   người lao động.   Do đó, để  thực hiện nghiêm các chế  độ  chính sách về  BHXH của Nhà   nước, để cơng tác thu BHXH của cơ quan BHXH quận Dương Kinh đạt hiệu    và đảm bảo quyền lợi cho người lao động thì việc nghiên cứu đề  tài "  Tăng cường quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội quận  Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng " là hết sức quan trọng và cần thiết 5. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan Đề tài đã đi sâu nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý cơng tác   thu bảo hiểm xã hội bắt buộc và đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thu bảo  hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh.  Trong q trình nghiên cứu đề  tài đã sử  dụng số  liệu thống kê báo cáo   qua các năm từ  2015 đến nay tại BHXH quận Dương Kinh và kết quả  tổng  hợp báo cáo tại BHXH thành phố Hải Phòng. Các bài báo về thực hiện chính  sách, pháp luật về cơng tác BHXH, việc thực hiện tun thực hiện chính sách  BHXH và từng bước đưa luật BHXH từng bước đi vào đời sống nhân dân Bên cạnh đó, luận văn đã đề  xuất được một số  biện pháp tăng cường  quản lý thu hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh 6. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đánh giá một cách tổng qt và có hệ thống thực trạng cơng tác quản lý  thu BHXH trong giai đoạn vừa qua. Rút ra những bài học kinh nghiệm, những  mặt còn hạn chế  để  đưa ra những giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản  lý thu BHXH trong hiện tại và tương lai để đạt mục tiêu mọi người lao động  thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc được tham gia BHXH và đảm bảo   thực hiện các quy định của Nhà nước về BHXH có hiệu quả * Câu hỏi nghiên cứu ­ Trong những năm qua chính sách quản lý cơng tác thu bảo hiểm xã  hội bất buộc tại quận Dương Kinh có những ưu điểm và hạn chế gì? ­ Ngun nhân nào dẫn đến tình trạng nợ  đọng và tỷ  lệ  phát triển đối   tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khơng  ổn định trong quản lý thu  bảo hiểm xã hội bắt buộc tại quận Dương Kinh ? ­ Bảo hiểm xã hội quận Dương Kinh cần phải có những giải pháp nào  để hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian   tới Ngồi phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục,  luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý cơng tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.Đánh giá thực trạng cơng tác thu bảo  hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh Chương 3: Biện pháp tăng cường quản lý cơng tác thu bảo hiểm xã hội bắt  buộc trên địa bàn quận Dương Kinh Chương 1  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CƠNG TÁCTHU BẢO HIỂM XàHỘI  BẮT BUỘC 1.1. Những vấn đề  cơ  bản về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt  buộc 1.1.1. Lịch sử ra đời, quan niệm về BHXH và BHXH bắt buộc ­ Sự cần thiết khách quan của Bảo hiểm xã hội  Trong q trình tồn tại và phát triển, nhằm thoả  mãn những nhu cầu  thiết yếu con người phải lao động để làm ra những của cải, vật chất. Nhưng   trong thực tế, có rất nhiều trường hợp rủi ro xảy ra làm con người bị  giảm  hoặc mất thu nhập hoặc ốm đau, tai nạn, già yếu, tử vong,… ảnh hưởng đến   tồn tại và phát triển. Vì vậy con người đã tìm ra nhiều cách giải quyết   khác nhau Từ xa xưa, con người đã có ý thức san sẻ, cưu mang đùm bọc lẫn nhau   Sự  tương trợ  cộng đồng dần dần được mở  rộng và phát triển dưới nhiều   hình thức khác nhau như  việc lập quỹ tương tế, các hội đồn bằng tiền hoặc   bằng hiện vật. Đây chính là hình thức manh nha của bảo hiểm, nhưng sự  tương hỗ  này vẫn chỉ  mang tính tự  phát và chỉ  được thực hiện trong cộng  đồng nhỏ  Sự  trợ  giúp này là thụ  động, cục bộ, khơng  ổn định và khơng  chắc chắn. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự  trợ  giúp có tổ  chức, có quan hệ  ràng  buộc. Nhu cầu này là bức bách, đặc biệt sau cuộc cách mạng cơng nghiệp.  Q trình cơng nghiệp hố ở các nước cơng nghiệp phát triển đã làm đội ngũ   làm cơng ăn lương tăng nhanh. Tuy nhiên sự  hẫng hụt về  tiền lương khi bị  ốm đau, tai nạn, rủi ro, mất việc làm, già yếu,  ln đe doạ  đối với người  khơng có nguồn thu nhập nào khác ngồi tiền lương. Các cuộc đấu tranh của   người lao động diễn ra ngày càng gay gắt  ảnh hưởng khơng nhỏ  đến sản   xuất, kinh doanh và trật tự, an tồn xã hội Trước sức ép của người lao động và để  duy trì lực lượng làm cơng ăn   lương, giới chủ buộc phải từng bước cam kết đảm bảo cho người lao động  có một khoản trợ  cấp nhất định để  họ  trang trải những nhu cầu sinh sống   thiết yếu khi ốm đau, tai nạn,  Vì thế, đã xảy ra mâu thuẫn giữa giới chủ và  những người thợ làm th, và mẫu thuẫn này càng trở nên ngay gắt. Điều đó  đòi hỏi Nhà nước phải đứng ra giải quyết, buộc các bên phải đóng góp một   khoản tiền nhất định để  hình thành một quỹ  tập trung trong phạm vi của  quốc gia, trong trường hợp cần thiết quỹ  tập trung này sẽ  được ngân sách  Nhà nước cấp bổ sung. Nhờ  vậy mà người lao động đã phần nào đảm bảo  được cuộc sống của mình và giới chủ  cũng yên tâm phát triển sản xuất,   tránh được tình trạng mất ổn định Những mối quan hệ  giữa giới chủ  và người làm thuê được thể  hiện   trong mối quan hệ chặt chẽ nêu trên được thế  giới quan niệm là bảo hiểm  xã hội cho người lao động. Điều này chứng tỏ  BHXH ra đời là một yếu tố  tất yếu khách quan.  ­  Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc a. Một số khái niệm về bảo hiểm xã hội Bảo hiểm nói chung và Bảo hiểm xã hội nói riêng đã hình thành rất sớm  trong lịch sử phát triển của xã hội lồi người và đã được nhiều nhà khoa học  đề cập và nghiên cứu một cách sâu sắc dưới nhiều góc độ và khía cạnh khác  nhau. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một định nghĩa thống nhất về  BHXH   Bởi lẽ, BHXH là đối tượng nghiên cứu của nhiều mơn khoa học khác nhau   như kinh tế, xã hội, pháp lý,  Do đó, hiện nay còn tồn tại nhiều quan niệm   khác nhau về BHXH, tuỳ thuộc vào góc độ nghiên cứu của các nhà khoa học Theo từ điển Bách khoa: "BHXH là sự đảm bảo, thay thế hoặc bù đắp  một phần thu nhập cho ng ười lao động khi họ mất hoặc giảm thu nh ập do   bị   ốm đau, thai sản, tai n ạn lao động và bệnh nghề  nghiệp, tàn tật, thất  nghiệp, tuổi già, tử  tuất, dựa trên cơ  sở  một quỹ  tài chính do sự  đóng góp  của các bên tham gia BHXH, có sự  bảo hộ  của Nhà nướ c theo pháp luật,   nhằm đảm bảo, an tồn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng   thời góp phần đảm bảo an tồn xã hội".  Tổ  chức lao động quốc tế  (ILO) đưa ra khái niệm về  BHXH như  sau: “BHXH là sự bảo vệ  mà xã hội cung cấp cho các thành viên của mình  thơng qua một loạt các biện pháp cơng cộng, nhằm chống lại nh ững khó  khăn về  kinh tế  và xã hội dẫn đến việc ngừng hoặc giảm sút đáng kể  về  thu nhập gây ra bởi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, tàn tật,   tuổi già, và chết; đồng thời bảo đảm chăm sóc y tế  và trợ  cấp cho các gia  đình đơng con”. Khái niệm này đã phản ánh đượ c sự  kết hợp hai mặt của  BHXH là mặt kinh tế và mặt xã hội Còn theo quan niệm của BHXH Việt Nam: “BHXH là sự bảo vệ của xã  hội đối với người lao động thơng qua việc huy động các nguồn đóng góp để  trợ cấp cho họ, nhằm khắc phục những khó khăn về  kinh tế  và xã hội do bị  ngừng hoặc bị  giảm  thu nhập gây ra bởi  ốm  đau, thai sản, tai nạn, thất   nghiệp, mất khả năng lao động, tuổi già và chết. Đồng thời, bảo đảm chăm   sóc y tế  và trợ  cấp cho các thân nhân trong gia đình người lao động, để  góp   phần  ổn định cuộc sống của bản thân người lao động và gia đình, góp phần  an tồn xã hội”. Quan niệm trên đây đã phản ánh đầy đủ hai mặt của BHXH   là mặt kinh tế và mặt xã hội, thể hiện bản chất của BHXH Như vậy, có thể khái qt về  BHXH như sau: “BHXH là hệ  thống bảo  đảm khoản thu nhập thay thế  cho người lao động trong các trường hợp bị  giảm hoặc mất khả  năng lao động hay mất việc làm, thơng qua việc hình  thành và sử dụng quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia và có sự  ủng hộ của Nhà nước, nhằm góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người   lao động và gia đình họ đồng thời góp phần bảo vệ an tồn xã hội. Đối tượng   của BHXH chính là thu nhập bị  biến động giảm hoặc mất do bị  giảm hoặc   mất khả  năng lao động hoặc mất việc làm của những người lao động tham  gia BHXH” Có 2 loại BHXH: Bắt buộc và tự nguyện được quy định tại điều 3 Luật   Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2014. Cụ thể như  sau: BHXH tự  nguyện  là loại hình BHXH do Nhà nước tổ  chức mà người  tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập  của mình và Nhà nước có chính sách hỗ  trợ  tiền đóng bảo hiểm xã hội để  người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo   hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử  dụng lao   động bắt buộc phải tham gia.  b. Quỹ BHXH bắt buộc + Nguồn hình thành: Người sử dụng lao động đóng theo quy định; Người   lao động đóng theo quy định; Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ; Hỗ  trợ của Nhà nước; Các nguồn thu hợp pháp khác + Các quỹ  thành phần: Quỹ   ốm đau và thai sản; Quỹ  tai nạn lao động,  bệnh nghề nghiệp; Quỹ hưu trí và tử tuất +  Sử  dụng quỹ: Trả  các chế  độ  bảo hiểm xã hội cho người lao động  theo quy định; Đóng bảo hiểm y tế  cho người đang hưởng lương hưu hoặc   nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, thất  nghiệp; Chi phí quản lý; Chi khen thưởng theo quy định; Đầu tư để bảo tồn  và tăng trưởng quỹ theo quy định c. Một số khái niệm về thu BHXH và quản lý thu BHXH ­ Thu BHXH là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình bắt buộc các   đối tượng tham gia BHXH bắt buộc phải đóng BHXH theo  mức phí quy định  hoặc cho phép một số  đối tượng tự  nguyện tham gia lựa chọn mức đóng và  phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Trên cơ sở đó hình thành  một quỹ tiền tệ tập trung nhằm mục đích đảm bảo cho an sinh xã hội ­ Quản lý thu BHXH là quy trình thu của cơ quan BHXH, xác nhận chính  xác số  lao động, số  tiền phải thu, số  tiền đã nộp, số  tiền lãi, số  tiền nợ, số  tiền nộp thừa của người sử  dụng lao động; các dữ  liệu vê nhân thân, thời   gian nộp, mức tiền lương, tiền cơng nộp BHXH của người lao động, đồng  thời xác nhận việc thực hiện chính sách, chế  độ  BHXH của cơ  quan BHXH   đối với đơn vị sử dụng lao động và người tham gia BHXH từng thời điểm và  theo u cầu quản lý. Tình hình chấp hành các ngun tắc, quy định của Nhà   nước về thu BHXH và một số nội dung khác ­ Vai trò cơng tác thu BHXH: + Thu BHXH là một trong những nội dung quan trọng nhất trong hoạt  động của ngành BHXH. Thu bảo hiểm xã hội tạo quỹ tài chính chủ yếu, quan  trọng nhất quyết định đến sự  hình thành quỹ  BHXH và phát triển của hệ  thống BHXH. "Có thu mới có chi" hàng tháng, hàng năm, quỹ BHXH phải chi  trả một khoản tiền rất lớn cho những người thụ hưởng chế độ BHXH và các   khoản chi khác. Nhờ có cơng tác thu BHXH mà quỹ có đủ khả năng tài chính  để  chi trả, đảm bảo cân đối quỹ, giảm chi từ  ngân sách Nhà nước cho hệ  thống BHXH và thực hiện được đầu tư tăng trưởng quỹ + Thu BHXH cũng là đầu vào, khâu mở đầu, xương sống của nghiệp vụ  BHXH, các khâu nghiệp vụ của BHXH đều căn cứ vào nhân thân, mức đóng,  thời gian đóng,   từ chương trình quản lý thu để xử lý các tác nghiệp +  Thu BHXH thực chất là q trình phân phối lại một phần thu nhập   của các đối tượng tham gia BHXH, phân phối và phân phối lại một phần của  cải dưới dạng giá trị + Ngồi ra, cơng tác thu BHXH còn góp phần tạo lập mối quan hệ 3 bên:  giữa người lao động, người sử dụng lao động và cơ  quan BHXH. Người lao  động tham gia BHXH thơng qua người sử dụng lao động, người sử dụng lao   động tham gia BHXH cho người lao động thơng qua cơ quan BHXH hoặc tự  bản thân mình trực tiếp cho đóng cho cơ  quan BHXH. Cơ  quan BHXH có  trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đơn đốc đơn vị  sử  dụng lao động, người lao  động thu đúng, đủ, kịp thời và giải quyết các chế độ đối với người lao động 1.1.2. Đặc điểm và ngun tắc của bảo hiểm xã hội bắt buộc ­ Đặc điểm của BHXH bắt buộc Cùng với q trình phát triển, tiến bộ của lồi người, BHXH bắt buộc là  trụ cột chính trong hệ  thống an sinh xã hội của mỗi quốc gia, tạo cho người  lao động trong xã hội có một sự đảm bảo về sản xuất cũng như đời sống vật  chất và tinh thần BHXH bắt buộc có những đặc điểm sau:  Một là, Mục đích hoạt động của BHXH khơng vì lợi nhuận mà vì quyền   lời của người lao động và của cả  cộng đồng. BHXH bắt buộc hình thành là   do mối quan hệ giữa người chủ sử dụng lao động và người lao động. Người   chủ sử dụng lao động và người lao động cùng tham gia và cùng được hưởng   các chế độ BHXH.  Hai là, trong BHXH bắt buộc, việc phân phối sử  dụng quỹ  được chia  thành 2 phần + Phần thực hiện chế độ hưu trí mang tính chất bồi hồn. Mức bồi hồn  phụ thuộc vào mức đóng góp vào quỹ BHXH + Các chế  độ  còn lại vừa mang tính chất bồi hồn vừa khơng bồi hồn.  Nghĩa là người lao động trong q trình tham gia khơng bị ốm đau, tai nạn thì  khơng được bồi hồn và ngược lại Ba là, BHXH bắt buộc hoạt động theo ngun tắc "cộng đồng ­ lấy số  đơng bù cho số ít" tức là dùng số tiền đóng góp nhỏ của số đơng người tham  gia BHXH để bù đắp, chia sẻ cho một số ít người với số tiền lớn hơn so với   số đóng góp của từng người trong trường hợp họ gặp rủi ro Bốn là, hoạt động BHXH bắt buộc là một loại hoạt động dịch vụ cơng,   mang tính xã hội cao; lấy hiệu quả xã hội làm mục tiêu hoạt động. Đây là  điểm khác biệt rõ rệt của BHXH bắt buộc so với các loại hình BH mang   tính kinh doanh khác.  ­  Ngun tắc của BHXH bắt buộc  BHXH bắt buộc có những ngun tắc hoạt động mang tính phổ biến và  nhất qn đó là:  Thứ nhất, Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian   đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.  Thứ  hai,  Mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ  sở  tiền lương   tháng của người lao động.  Thứ  ba, Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có  thời gian đóng BHXH tự  nguyện được hưởng chế  độ  hưu trí và chế  độ  tử  tuất trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH. Thời gian đóng BHXH đã được tính  hưởng BHXH một lần thì khơng tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các  chế độ BHXH Thứ tư: Quỹ BHXH được quản lý tập trung, thống nhất, cơng khai, minh  bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch tốn độc lập theo các quỹ  thành phầ, các nhóm đối tượng thực hiện chế  độ  tiền lương do Nhà nước  quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định Thứ  năm:  Việc thực hiện BHXH phải đơn giản, dễ  dàng, thuận tiện,  bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH 1.1.3. Vai trò của BHXH bắt buộc BHXH là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính trong hệ  thống an sinh xã hội của Nhà nước và giữ  một vai trò quan trọng trong đời   sống kinh tế  xã hội   nước ta. Kể  từ  khi ra đời và phát triển cho đến nay,   BHXH ln giữ vững bản chất là một hoạt động vừa mang tính tính kinh tế,  vừa mang tính cộng đồng lại vừa mang tính nhân văn, xã hội, được thể  hiện   trên những mặt chủ yếu sau: 10 Cán bộ phường xã không chuyên  trách   0.6 21.9 (   đơn   vị   tính:   triệu  đồng) 2.4.2 Những bất cập  ảnh hưởng đến cơng tác thu BHXH trên địa bàn   quận Dương Kinh Thứ  nhất, mặc dù các điều khoản về  cơng tác thu BHXH đó được thể  chế  hố trong Luật BHXH nhưng mức phạt chậm đóng hiện đang áp dụng  đối với  các đơn vị  trây  ỳ  khơng đóng BHXH cho người lao động còn thấp,  khơng đủ sức răn đe.  Thứ  hai,  hiện nay có nhiều doanh nghiệp đã đăng ký thành lập nhưng  trên thực thì thì những doanh nghiệp này khơng có chủ  sở  giao dịch, khơng  hoạt động theo nội dung đăng ký, giải thể sau một thời gian hoạt động ngắn   Vấn đề  đáng báo động là hiện tượng một số  doanh nghiệp thuộc khu vực   kinh tế tư nhân hiện đang tồn tại dưới hình thức doanh nghiệp “ma” có nghĩa  là các nghiệp hoạt động khơng có trụ sở, khơng con dấu, khơng có lao động.  Điều này chứng tỏ  cơ  quan BHXH và các cơ  quan ban ngành chức năng có  liên quan của thành phố  chưa chủ  động trong việc nắm bắt tình hình kinh   doanh sản xuất và sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.   Thứ  ba,  các quy định của pháp luật về  BHXH chưa được các doanh  nghiệp nghiêm túc thực hiện. Nhiều doanh nghiệp thực hiện mang tính đối  phó hoặc chỉ  tham gia cho người lao động với mức lương thấp; Trong khu  vực doanh nghiệp ngồi quốc doanh, tình trạng nợ  tiền BHXH vẫn còn khá   phổ  biến; Việc triển khai Thơng tư  liên tịch số  03/TT­BLĐTBXH của Bộ  Lao động­Thương binh và xã hội, Bộ Tài Chính, Ngân hàng nhà nước về thủ  tục buộc trích tiền từ tài khoản gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền   57 BHXH chưa đóng, chậm đóng, tiền lãi phát sinh nhưng còn nhiều vướng mắc  trong khi thực hiện Thứ tư, vấn đề nổi cộm cần có các biện pháp, giải pháp tháo gỡ chính là   việc tun truyền phổ  biến, thực hiện chính sách BHXH. Hiện nay, nhiều   người lao động chưa nắm được Bộ  Luật lao động cũng như  Luật BHXH,   chưa hiểu  được quyền lợi  và trách  nhiệm của mình khi tham  gia  và thụ  hưởng các chế độ BHXH Việc thực hiện chính sách BHXH vẫn là vấn đề  nổi cộm cần có các  biện pháp, giải pháp tháo gỡ. Hầu hết người lao động làm việc trong các khu  vực này chưa nắm được Luật Lao động, Luật BHXH, chưa hiểu được trách  nhiệm và quyền lợi của mình khi tham gia và hưởng BHXH Người chủ sử dụng lao động chưa có ý thức chấp hành pháp luật, chưa   nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc tham gia BHXH cho lao  động, cố  tình lách luật, tìm mọi các trốn đóng BHXH như: khai giảm số lao   động hiện đơn vị đang sử dụng, ký hợp đồng vụ việc, kê khai mức lương ghi   trong hợp đồng thấp hơn thực tế, trong hợp đồng ghi khơng rõ ràng, khơng có  căn cứ để cơ quan BHXH xác định mức thu BHXH Thứ  năm, nhiều doanh nghiệp sau khi đã đi vào hoạt động thì cơ  quan   BHXH mới biết và đến vận động đơn vị tham gia BHXH cho người lao động.  Vì trong q trình doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh chưa có văn  bản quy định phải đăng ký tham gia BHXH. Cơ  quan BHXH chưa có chức  năng thanh tra việc đóng BHXH, do đó khơng có thẩm quyền xử phạt Thứ  sáu,  BHXH thành phố, nhất là một số  BHXH quận, huyện chưa  thực sự chủ động trong cơng tác tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền  địa phương trong cơng tác thực hiện chính sách BHXH và cơng thác khai thác  mở rộng đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn, do đó kết quả thu chưa đạt  u cầu 58 Thứ  bảy, chưa có giải pháp hữu hiệu để  giải quyết triệt để  tình trạng  đang diễn ra khá phổ biến như: chủ sử dụng lao động tìm cách lách luật, trốn   đóng BHXH cho người lao động, nợ  tiền BHXH  ảnh hưởng đến quyền lợi  của người lao động.  Thứ tám,việc thực hiện chính sách về BHXH bắt buộc đối với người lao  động trong khu vực doanh nghiệp ngồi quốc doanh   một số  địa phương  chưa nhận được sự  quan tâm sát sao của cấp  ủy, chính quyền, đơi khi chỉ  quan tâm đến vấn đề việc làm và còn coi nhẹ quyền lợi về BHXH của người   lao động Sự  phối hợp giữa cơ  quan BHXH với các Các ngành các cấp, các cơ  quan chức năng còn nhiều hạn chế, hiệu quả  trong cơng tác phối hợp chưa  cao Thứ  chín, cơng tác tun truyền còn nhiều hạn chế  vì chưa bám sát cơ  sở, bám sát nười lao động, nhiều khi còn nặng về hình thức chính vì vậy mà   nhiều người chưa hiểu được trách nhiệm cũng như  quyền lợi được hưởng  khi tham gia BHXH bắt buộc 2.3.3. Ngun nhân của những hạn chế Thứ nhất, vấn đề gây khó khăn cho cơ quan quản lý, người sử dụng lao   động và người lao động trong việc thực hiện đúng quy định của pháp luật,  nắm vững chế  độ, cập nhật thơng tin là cơ  chế, chính sách, các chế  tài áp  dụng trong cơng tác thu BHXH chưa được ban hành đồng bộ  kịp thời, nhiều  khi chưa phù hợp với tình hình thực tế, tiến độ triển khai còn chậm.  Thứ hai, nhiều chủ sử dụng lao động và người lao động, nhất là khu vực   ngồi  quốc doanh chưa có  nhận thức  đầy  đủ, chưa  thấy  được tầm quan  trọng, ý nghĩa của chính sách BHXH; Nhiều người sử dụng lao động mặc dù   có tiềm năng kinh tế nhưng lại thiếu trách nhiệm trong việc đóng BHXH cho  người lao động, cố tình tìm cách lách luật, tìm mọi cách để chiếm dụng tiền  59 đóng BHXH. Nắm được tâm lý của người lao động là rất muốn có việc làm,   nhiều doanh nghiệp lờ đi việc ký hợp đồng lao động hoặc kéo dài thời gian  thử việc. Trong trường hợp bắt buộc phải ký hợp đồng lao động, họ tìm cách   ghi trong văn bản mức lương tối thiểu.  Thứ  ba, sự  phối kết hợp hoạt động của cơ  quan BHXH với một số  cơ  quan quản lý nhà nước về  cơng tác chỉ  đạo thu BHXH còn thiếu đồng bộ,   chưa chặt chẽ, chưa đáp ứng được u cầu quản lý trong giai đoạn hiện tại.  Cụ  thể  là trong việc đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh   nghiệp, tổ  chức, cá nhân với đăng ký quản lý lao động còn thiếu chặt chẽ   Mặc dù pháp luật quy định bắt buộc các doanh nghiệp, tổ  chức cá nhân khi   đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh phải đăng ký số lao động với cơ quan  quản lý lao động, song rất nhiều doanh nghiệp, tổ  chức cá nhân khơng thực  hiện quy định này mà cũng khơng bị  xử  lý. Cá biệt   một số  địa phương,  chính quyền cho rằng BHXH là cơ quan thuộc trung  ương nên khơng thường   xun quan tâm chỉ đạo Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ngồi Nhà nước nhất là doanh nghiệp  thuộc khu vực kinh tế  tư nhân các đồn thể  như  cơng đồn, thanh niên, phụ  nữ chưa có hoặc hoạt động khơng hiệu quả. Cơng đồn là tổ  chức đại diện  bảo vệ  quyền lợi hợp pháp trong đó có quyền lợi về  BHXH của người lao   động, nhưng đến nay mới có số lượng rất ít doanh nghiệp khu vực kinh tế tư  nhân có cơng đồn cơ  sở. Hơn nữa, cán bộ  cơng đồn   những đơn vị  này  khơng phải là chun trách, mà chỉ là người làm cơng cho chủ doanh nghiệp   Vì thế, họ khơng thể mạnh dạn lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho cơng nhân.  Thứ  tư, cơ  quan BHXH khơng có chức năng thanh tra, do đó khơng có   thẩm quyền xử  phạt, dẫn tới hiệu quả  kiểm tra chưa cao, chế  tài xử  phạt  chưa đủ  mạnh, tính pháp lý chưa nghiêm. Chính vì vậy, nhiều chủ  sử  dụng   lao động tìm cách lách luật, khơng nghiêm túc thực hiện BHXH cho người lao  60 động, cố  tình dây dưa chậm nộp, nợ  đọng tiền BHXH với thời gian kéo dài   nhưng vẫn khơng bị xử lý.  Thứ  năm,  đại đa số  doanh nghiệp khu vực kinh tế  tư  nhân mới thành  lập, quy mơ sản xuất nhỏ, hoạt động sản xuất khơng  ổn định, tuyển dụng  nhiều lao động phổ thơng, trình độ tay nghề thấp, chưa thích nghi với cơ chế  thị  trường, sức cạnh tranh đối với từng từng mặt hàng, từng doanh nghiệp  thấp, sản phẩm do các doanh nghiệp này sản xuất ra thường có giá thành cao,  sản lượng tiêu thụ  chậm đẫn đến hiệu quả  kinh doanh kém, thu nhập của   người lao động thấp. Đây chính là  ngun nhân làm cho người sử  dụng lao   động cũng như người lao động khơng mặn mà với việc tham gia BHXH Thứ  sáu, BHXH thành phố  Hải Phòng mới chỉ  tập trung vào các nguồn  lao động tham gia BHXH khu vực hành chính sự  nghiệp, doanh nghiệp nhà  nước, đầu tư  nước ngồi hoặc các đơn vị  có nguồn lao động lớn; chưa đầu  tư  thoả  đáng cho việc mở  rộng đối tượng tham gia BHXH khu vực ngồi  quốc doanh, ngồi cơng lập. Một số địa phương chưa tập trung điều tra, khảo  sát, nắm bắt tình hình và những thơng tin cần thiết phục vụ cho việc mở rộng  đối tượng tham gia BHXH, phân tích những ngun nhân tồn tại để  tìm biện  pháp tháo gỡ Thứ  bảy, cán bộ  thực hiện cơng tác thu BHXH tại một số  đơn vị  chưa  thực sự năng động, chưa bám sát đơn vị, chưa quyết liệt trong cơng tác đơn   đốc thu BHXH, do đó hiệu quả cơng tác thu chưa cao. Về tác phong làm việc,  một số cán bộ làm cơng tác thu còn mang nặng tính hành chính, chưa bám sát  người lao động để tun truyền phổ biến kịp thời chính sách BHXH. Tại một  số  địa phương, việc thỉnh thị ý kiến của cấp ủy, chính quyền trong cơng tác   lãnh đạo, chỉ  đạo việc thực hiện chính sách BHXH chưa được tiến hành  thường xun.  CHƯƠNG 3 61 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CƠNG TÁC THU BẢO HIỂM  XàHỘI BĂT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN DƯƠNG KINH 3.1. Định hướng thu BHXH bắt buộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng  đến năm 2020  3.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế ­ xã hội quận Dương Kinh, thành   phố Hải Phòng giai đoạn 2015 – 2020 Phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mơ hình tăng trưởng,  nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cơng nghiệp hóa, hiện đại  hóa, tạo sự phát triển nhanh, đột phá để  xây dựng quận trở  thành một trong  những trọng điểm của thành phố Hải Phòng ­ Đầu mối giao thơng quan trọng của thành phố  nơi kết nối hệ  thống   giao thơng thuận tiện hiện đại ­ Đời sống vật chất và tinh thần của người dân khơng ngừng nâng cao ­ Đảm bảo an tồn vững mạnh về quốc phòng – an ninh 3.1.2. Định hướng cơng tác thu BHXH bắt buộc trên địa bàn quận Dương   Kinh Trong điều kiện nền kinh tế  thị  trường, mọi người đều có quyền bình  đẳng trong lao động và hưởng thụ, đều có cơ  hội để  phát triển, đồng thời   cũng đều có thể gặp phải những rủi ro khách quan mang đến. Vì vậy, BHXH   cần thực hiện “sự bảo vệ xã hội” cho mọi thành viên trong xã hội.  Những định hướng để  BHXH quận Dương Kinh thành phố  Hải Phòng  hồn thiện cơ chế thu BHXH bắt buộc cần phải được triển khai theo hướng:  Thứ nhất, hồn thiện các cơ sở và đảm bảo về pháp lý cho cơ chế  thu  BHXH bắt buộc.  Thứ  hai,  coi trọng phát triển về  cả  chiều rộng và chiều sâu các đối  tượng tham gia BHXH bắt buộc và các hình thức BHXH bắt buộc 62 Thứ  ba, xây dựng đội ngũ cơng chức có phẩm chất đạo đức tốt và năng  lực chun mơn cao, đủ  sức hồn thành nhiệm vụ  trong điều kiện mới.  Tổ  chức đào tạo và đào tạo lại một cách cơ  bản, có hệ  thống đội ngũ cán bộ  cơng chức của ngành BHXH Hải Phòng Thứ năm, phát triển và hồn thiện về cơ cấu tổ chức và cơ  sở  vật chất   của ngành BHXH nhằm  đáp  ứng được các yêu cầu trong nền kinh tế  thị  trường Thứ  sáu,  phát triển và hoàn thiện việc sử  dụng các kỹ  thuật và cơng  nghệ  tiên tiến, hiện đại theo Nghị  quyết 36a về  Chính phủ  điện tử  được  Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015 với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính   phủ  điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động của các cơ  quan nhà   nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn 3.1.3   Một   số   nguyên   tắc     việc   tăng   cường   quản   lý   công   tác   thu   BHXH bắt buộc trên địa bàn quận ­ Ngun tắc bình đẳng giữa các đối tượng áp dụng (ngun tắc có   đóng, có hưởng): Là việc xây dựng, chính sách BHXH bình đẳng giữa những  người lao động. Quyền được hưởng trợ  cấp BHXH được đảm bảo bằng  chính việc đóng góp vào quỹ BHXH. Nghĩa là có đóng, có hưởng ­ Nguyễn tắc tương trợ cộng đồng: BHXH là một hình thức chia sẻ rủi ro   và bắt buộc mọi người phải tham gia đóng góp vào quỹ theo nguyến tắc "lấy số  đơng bù số ít" và ngun tắc "tích kiệm chi tiêu lúc có thu nhập" để được hưởng   trợ cấp lúc tạm thời hoặc vĩnh viễn mất khả năng lao động, lúc về già ­ Nguyễn tắc phân phối trên cơ  sở  mức đóng góp: Cơ  sở  tính mức độ  đóng góp là tiền lương và thu nhập của người tham gia BHXH. Tiền thu  BHXH từ các khoản đóng góp được tập trung vào quỹ  BHXH mà từ  đây chỉ  được lấy ra để  chi cho các chế  độ  trợ  cấp BHXH và các khoản chi hành  chính của hoạt động BHXH. Tỷ  lệ  đóng góp và mức hưởng trợ  cấp BHXH  63 có mối quan hệ chặt chẽ  với mức tiền lương, thu nhập của người tham gia   BHXH ­ Ngun tắc thực hiện cân đối thu, chi BHXH: Khi xây dựng các chế độ  trợ cấp phải tính tốn, dự báo được số  tiền phải chi tiêu trong tương lai, để  từ  đó huy động được các khoản đóng góp đảm bảo nhu cầu chi trả  trợ  cấp   BHXH. Phải tiền hành các hoạt động đầu tư  đối với số  tiền tạm thời nhàn  rỗi để bảo tồn giá trị và tăng trưởng quỹ BHXH ­ Ngun tắc phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội: Trên thế  giới hiện  có 9 chế độ BHXH, nhưng ở mỗi nước khác nhau cần xuất phát từ khả năng,   điều  kiện kinh tế, xã hội của mình để áp dụng những chế độ BHXH nào cho  phù hợp. Đồng thời các mức trợ cấp BHXH cũng phải có sự tương quan thích  hợp với mức thu nhập trong cộng đồng xã hội 3.2. Biện pháp tăng cường quản lý cơng tác thu BHXH bắt buộc trên địa  bàn quận Dương Kinh  3.2.1. Hồn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về cơ chế thu BHXH Nhân tố đầu tiên tác động đến cơ chế thu BHXH  chính là hệ thống các  văn     luật   từ   Quốc   hội,   Chính   phủ,   của      ngành       sách  BHXH, chế  dộ  thụ hưởng BHXH, cần phải có hướng dẫn rõ ràng, quy định  chặt chẽ, cụ thể và được ban hành kịp thời.  Để thực hiện chính sách BHXH có hiệu quả cao thì đòi hỏi các văn bản  phối hợp giữa các ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp quy  định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan ­  Những vướng mắc  phát sinh, liên quan  đến chế  tài và thủ  tục thu  BHXH cần phải được các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm hồn thiện ­ Luật BHXH sửa đổi nên cho cơ  quan BHXH có quyền thanh tra, xử  phạt các trường hợp vi phạm, đồng thời quy định tội chiếm dụng tiền đóng  BHXH của người lao động vào Bộ  luật Hình sự. Việc tăng cường, bổ  sung   64 các chế  tài xử  lý mạnh sẽ  hạn chế  vi phạm pháp luật BHXH, bảo  đảm  quyền lợi cho người lao động 3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan BHXH quận Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có  đủ  phẩm chất năng lực, có khả  năng tổ  chức thực hiện các cơng việc một  cách xuất sắc để đưa các chính sách BHXH vào cuộc sống. Xây dựng tiêu chí  đánh giá cán bộ, cơng chức viên chức ngành BHXH, lấy kết quả, hiệu quả  hồn thành nhiệm vụ làm thước đo.  Chú trọng cải cách chế độ cơng vụ, cơng chức; nâng cao chất lượng cán  bộ, cơng chức, viên chức và hoạt động cơng vụ;    Xây dựng đội ngũ cơng chức có đủ  năng lực chun mơn, phẩm chất   đạo đức, có bản lĩnh chính trị  vững vàng, đạo đức, văn hóa, chun mơn,  nghiệp vụ đáp ứng u cầu cơng việc một cách tốt nhất Trình độ chun mơn phải được coi là yếu tố tất yếu, là u cầu của bất  kỳ  cơng việc gì chứ  khơng phải của riêng ngành BHXH. Đặc biệt trong giai  đoạn phát triển như hiện nay thì u cầu cán bộ khơng những phải nắm vững  chun mơn về  BHXH mà còn phải có trình độ  về  ngoại ngữ, tin học,  là   điều rất quan trọng góp phần đảm bảo cơng tác thu BHXH có hiệu quả.  Hàng năm, cơ  quan BHXH thành phố  cần phải thực hiện các chương  trình, kế hoạch đánh giá chất lượng thực hiện cơng việc của đội ngũ cán bộ  cơng chức viên chức tồn cơ  quan. Từ  đó, cơ  quan BHXH thành phố  có kế  hoạch bố trí, ln chuyển cán bộ nhằm sắp xếp một cách hợp lý về nhân sự,  đúng người đúng việc để  mọi cá nhân có điều kiện phát huy tốt nhất khả  năng, năng lực của mình, hồn thành tốt cơng việc được giao. Đối với những  cán bộ  cơng chức viên chức chưa đáp  ứng tốt u cầu của cơng việc thì cơ  quan BHXH thành phố cần phải tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo và đào tạo  lại nhằm nâng cao trình độ chun mơn cho những cán bộ đó 65 Đây là một yếu tố rất cần thiết cho cán bộ, viên chức ngành BHXH để  có  thể  học hỏi, nắm  bắt, khai  thác  kịp thời các  thơng tin, cơng  nghệ  về  BHXH của các nước trong khu vực và trên thế giới.  Xây dựng và kịp thời cập nhật các phần mềm BHXH để  thực hiện tốt   cơng tác thu BHXH và quản lý quỹ BHXH 3.2.3. Cải cách thủ  tục hành chính trong giải quyết chế độ  Bảo hiểm xã   hội bắt buộc Hàng năm, xây dựng, ban hành và tổ  chức thực hiện có hiệu quả  Kế  hoạch cải cách hành chính; trong đó chú trọng, tập trung thực hiện 3 nhiệm   vụ trọng tâm, đột phá, thực sự đảm bảo mục tiêu 3 giảm trong giải quyết thủ  tục hành chính: Giảm thủ  thủ  tục, giảm thời gian và chi phí trong lĩnh vực  BHXH, nhất là thủ  tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục  nhân rộng, thực hiện có hiệu quả  hơn việc tổ  chức các cuộc đối thoại trực   tiếp giữa các cơ  quan, đơn vị  với tổ  chức, cơng dân. Nhờ  đẩy mạnh  ứng  dụng cơng nghệ thơng tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện cắt giảm  76% số  thủ  tục hành chính của ngành, từ  115 thủ  tục hành chính xuống còn  28 thủ tục hành chính *  Triển khai giao dịch điện tử  Khi sử  dụng điện tử  sẽ  giảm chi phí về  thời gian, tiền bạc. Mặt khác,  khi thực hiện giao dịch điện tử, thì người sử dụng lao động cũng như người   lao động rất dễ  dàng trong việc kiểm tra các thủ  tục liên quan đến việc kê  khai, hồ sơ thụ hưởng các chế  độ BHXH trong khoảng thời gian nhanh nhất  và độ chính xác cao nhất Để  thực hiện thành cơng việc triển khai có hiệu quả  cơng tác giao dịch  điện tử  phải có sự  phối hợp một cách đồng bộ  giữa cơ  quan BHXH và các  đơn vị sử dụng lao động, người lao động. Cụ thể như: 66 + Các đơn vị  sử  dụng lao động cần phải đầu tư  trang bị  các máy móc  thiết bị phục vụ cơng tác giao dịch điện tử, cử cán bộ nhân viên chun trách   làm cơng tác BHXH + Các đơn vị sử dụng lao động phải phối hợp với cơ quan BHXH trong   tổ chức đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn cho đội ngũ nhân viên trực tiếp vận   hành chương trình giao dịch điện tử 3.2.4. Ứng dụng cơng nghệ hiện đại trong quản lý thu BHXH bắt buộc Tăng cường  ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động quản lý điều  hành. Cơng nghệ  thơng tin đang được áp dụng mạnh mẽ  trên tất cả  các lĩnh   vực của đời sống. Ngành BHXH nói chung và cơ  quan BHXH quận Dương  Kinh nói riêng cũng đưa hệ thống tin học vào hoạt động của mình nhưng vẫn   chưa thực sự đạt hiệu quả. Một số hệ thống chương trình chưa được tối ưu,    hạn chế  về  năng lực xử  lý của cán bộ  dẫn đến hiệu quả  áp dụng còn  chưa cao Vì vậy BHXH quận cần phải có chương trình cụ  thể, thiết thực nhằm   đào tạo, đào tạo lại, nâng cao kỹ  năng sử  dụng máy, thiết bị  cơng nghệ  cho   đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ chun mơn được  giao.  3.2.5. Đẩy mạnh thơng tin, tun truyền về BHXH bắt buộc Đây là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả  tốt, tác động trực  tiếp đến ý thức của người sử dụng lao động, người lao động. Để nâng cao sự  hiểu biết của người tham gia BHXH và ý thức tự giác đóng nộp tiền BHXH  thì cơ quan BHXH thành phố Hải Phòng nói chung và BHXH các quận huyện   cần phải tập trung thực hiện một số việc sau: Tiến hành tun truyền thơng tin về chính sách BHXH bằng nhiều hình  thức như:  Truyền hình,  đài  phát thanh của trung  ương,  địa phương. Tăng  cường tuyên truyền đối với các đối tượng xã phường vì đây là những người   67 nắm vững số lượng, loại hình các doanh nghiệp đang hoạt động tại địa bàn,   từ  đó giúp cho cơ quan BHXH thu thập được những thơng tin đầy đủ, chính  xác nhất về  những đơn vị, đối tượng thuộc diện phải tham gia BHXH bắt   buộc 3.2.6. Tăng cường, đề  cao vai trò, hiệu quả  trong việc phối kết hợp của   các cơ quan quản lý Nhà nước Thường xun phối hợp báo cáo với Uỷ  ban nhân dân quận, cần phối   hợp với cơ quan BHXH đưa ra các biện pháp để  xử  lý nghiêm các đơn vị  vi  phạm pháp luật về BHXH. Gắn tiêu chí đóng BHXH cho người lao động vào  điều kiện, tiêu chuẩn đầu tiên khi xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng  cho các đơn vị; ngồi ra cũng kiến nghị BHXH thành phố phối hợp Đảng ủy   khối các doanh nghiệp thành phố  lấy tiêu chí trên trong việc phân loại, đánh  giá tổ chức đảng cơ sở và làm điều kiện cho việc tham gia đấu thầu các cơng   trình xây dựng, hợp đồng mua bán, Cơ  quan BHXH quận phải nghiêm túc thực hiện và chủ  động phối hợp  triển khai thực hiện các quy chế  phối hợp  đã được ký kết giữa cơ  quan  BHXH thành phố với cơ quan Thuế để nắm rõ tình hình hoạt động sản xuất   kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn; Thực hiện các quy chế  phối  hợp đã được ký kết giữa cơ  quan BHXH với Tòa án nhân dân, Viện kiểm  sốt nhân dân, Cơng an để  khởi kiện ra tòa đối với  những đơn vị  vi phạm  chính sách về  BHXH như:  khơng chấp hành đóng đúng, đủ, kịp thời BHXH  cho người lao động.   3.2.7   Tăng   cường     tra,   kiểm   tra;   nâng   cao   hiệu     hoạt   động   thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật BHXH bắt buộc Thực hiện đồng bộ  giữa thanh tra và kiểm tra, chủ  động phòng ngừa vi   phạm, khắc phục thiếu sót khuyết điểm, vi phạm mới manh nha; đồng thời  phát hiện những nhân tố  tích cực, gương mẫu để  biểu dương, phát huy và  68 nhân rộng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị, cá nhân trong việc thực   hiện và chấp hành chính sách BHXH.   Việc thành lập Đồn kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Bộ  Luật lao động và Luật BHXH giữa các ngành sẽ tránh được hiện tượng chồng  chéo, trùng lặp thường xảy ra trong  cơng tác thanh tra, kiểm tra.  Đặc biệt là  kết luận do Đồn thanh tra đưa ra có hiệu lực ngay  khơng cần "chờ" ý kiến  của cơ  quan nhà nước có thẩm quyền mới thực hiện, vì   đây cơ  quan nhà  nước có thẩm quyền trực tiếp tham gia đồn thanh tra, kiểm tra Kịp thời xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm  pháp luật về  BHXH của các đơn vị, cá nhân. Tập trung kiểm tra, giải quyết  những vấn đề  bức xúc, nổi cộm; quan tâm đến giải quyết khiếu nại tố  cáo   của cơng dân.  ­ Thường xun báo cáo UBND, cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp về  tình trạng vi phạm chính sách BHXH của các cơ  quan, đơn vị  sử  dụng lao  động trên địa bàn. Đồng thời, đề xuất với các cơ quan có biện pháp đơn đốc,  xử lý đối với đơn vị vi phạm.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Luận văn đã tập trung làm rõ ba nội dung chính:  1. Trên cơ sở lý luận chung về  BHXH nói chung, luận văn đã phân tích   làm rõ sự cần thiết của BHXH, các khái niệm về BHXH và BHXH bắt buộc,   đối tượng, chức năng, đặc điểm và vai trò của BHXH bắt buộc. Những căn  cứ pháp lý làm cơ  cở  cho việc tổ  chức, thực hiện thu và quản lý thu BHXH  thơng qua các văn bản quy định của Nhà nước và của BHXH Việt Nam Qua đó là những cơ sở, tiền đề cho việc phân tích, đánh giá và đưa ra các  giải pháp hồn thiện cơ chế thu BHXH 69 2. Luận văn đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác thu BHXH  tại quận Dương Kinh giai đoạn từ năm 2015 ­ 2020 trên các mặt:  3. Luận văn đã đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hồn thiện cơng   tác thu BHXH   BHXH quận Dương Kinh nói riêng và hồn thiện cơng tác  thu BHXH Việt Nam nói chung nhằm từng bước đưa chính sách của Đảng,  pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống 9. Dự kiến kế hoạch thực hiện 9.1. Thời gian thực hiện đề tài: Băt đâu th ́ ̀ ực hiện từ ngay 07/8/2017 ̀ Nội dung cơng việc Thời gian thực  Tìm đề tài, nghiên cứu xây dựng  07/8/2017 đến  đề cương  Chuẩn bị phiếu điều tra  15/9/2017 16/9/2017 đến  Dự kiến kết quả Hồn thành đề cương Có   đầy   đủ   tài   liệu  Hoàn   Điều tra, thu thập tài liệu 20/11/2017 Điều tra thu thập tài liệu, thơng tin  21/11/2017 đến thành phiếu điều tra  Hồn thành bản thảo chương  để xây dựng chương 1 Tổng hợp và xử lý số liệu kết quả  1  điều tra để xây dựng chương 2,  chương 3 Xây dựng nội dung Kết luận và  kiến nghị Hoàn thiện báo cáo 25/01/2018 26/01/2018 đến  Hoàn thành bản thảo chương  25/3/2018 2, chương 3 26/3/2018 đến  Hoàn thành phần Kết luận và  25/4/2018 kiến nghị 26/5/2018 đến  Báo cáo hoàn chỉnh 31/5/2018 9.2. Tiến độ thực hiện các nội dung ­ Từ ngay 21/11/2017 đên 25/01/2018 th ̀ ́ ực hiên Ch ̣ ương I cua đê tai.  ̉ ̀ ̀ ­ Từ ngay 26/11/2017 đên 25/02/2018 th ̀ ́ ực hiên Ch ̣ ương I cua đê tai ̉ ̀ ̀ 70 ­ Từ ngay 26/02/2018 đên 25/3/2018 th ̀ ́ ực hiên Ch ̣ ương III cua đê tai ̉ ̀ ̀ ­ Từ ngay 26/3/2018 đên 25/4/2018 hoan thanh k ̀ ́ ̀ ̀ ết luận và kiến nghị ­ Từ ngày 26/5/2018 đến 31/5/2018 hoàn chỉnh báo cáo 9.3. Lịch làm việc với người hướng dẫn, báo cáo bộ môn ­ Lich lam viêc v ̣ ̀ ̣ ơi giang viên h ́ ̉ ương dân: 12 ngay kê t ́ ̃ ̀ ̉ ư ngay th ̀ ̀ ực hiên ̣ ­ Lich bao cao khoa va bô môn: Th ̣ ́ ́ ̀ ̣ ực hiên theo tiên đô đê tai ̣ ́ ̣ ̀ ̀ HĐKH KHOA KINH TẾ DUYỆT       KHOA KINH TẾ      NGƯỜI HƯỚNG DẪN Nguyễn Thị Mỵ Nơi nhận: ­ Khoa/Bộ môn 71 ... BHXH và từng bước đưa luật BHXH từng bước đi vào đời sống nhân dân Bên cạnh đó, luận văn đã đề  xuất được một số  biện pháp tăng cường  quản lý thu hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh 6. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đánh giá một cách tổng qt và có hệ thống thực trạng cơng tác quản lý ... 5. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan Đề tài đã đi sâu nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý cơng tác   thu bảo hiểm xã hội bắt buộc và đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thu bảo ... để hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian   tới Ngồi phần Mở đầu, Kết luận,  Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục,  luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý cơng tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.Đánh giá thực trạng cơng tác thu bảo 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đề cương luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Từ khóa liên quan