Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điện

74 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - VŨ TIẾN THÀNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÀNH ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ K THUẬT PH N MỀM Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN THÀNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÀNH ĐIỆN Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Mã số: 8480103.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ K THUẬT PH N MỀM Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trƣơng Anh Hoàng Hà Nội – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn với đề tài “Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngành điện” công trình nghiên cứu thân hướng dẫn thầy PGS.TS Trương Anh Hồng Các số liệu, hình ảnh, trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng tn thủ ngun tắc Luận văn khơng có chép từ cơng trình, nghiên cứu người khác mà không ghi rõ tài liệu tham khảo Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 Học viên ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt sâu sắc tới thầy PGS.TS Trương Anh Hồng, giảng viên thuộc Bộ mơn Cơng nghệ phần mềm, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội trực tiếp hướng dẫn bảo em tận tình, đồng thời đưa kinh nghiệm quý báu để em hoàn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu thầy cô giảng viên trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức suốt năm tháng học trường Những kiến thức giúp em nâng cao kỹ thân mà giúp ích cho em công việc sau Và cuối cùng, xin cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt gia đình người thân ln ủng hộ, động viên tơi suốt q trình thực luận văn Mặc dù cố gắng hết sức, nhiên q trình thực em khơng tránh kh i thiếu sót, em r t mong nhận thơng cảm đánh giá chân tình bạn bè thầy để luận văn em hồn thiện Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 Học viên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ vi LỜI MỞ Đ U 1 Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết c u luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LOCKCHAIN VÀ NỀN TẢNG H PERLEDGER FABRIC 1.1 Tổng quan ockchain 1.1.1 Mô tả 1.1.2 Ứng dụng Blockchain 10 1.1.3 Tương lai Blockchain 11 1.1.4 Nhược điểm 12 1.2 Nền tảng Hyperledger Fabric 12 1.2.1 Tổng quan Hyperledger 12 1.2.2 Giới thiệu Hyperledger Fabric 14 1.2.3 Thuật toán đồng thuận Hyperledger Fabric 16 1.2.4 Mơ hình Hyperledger Fabric 18 1.2.5 Luồng giao dịch 18 1.2.6 Mạng Blockchain Hyperledger Fabric 22 1.2.7 Chứng CA Membership Service Provider 29 1.2.8 Orderer peer 29 1.2.9 Đồng nghiệp 30 1.2.10 Sổ 30 1.2.11 Chain code 31 CHƢƠNG 2: CHUỖI KHỐI TRONG NGÀNH ĐIỆN 32 2.1 ockchain ngành n ng ƣợng tr n giới 32 iv 2.1.1 Năng lượng nhiều v n đề cần giải 32 2.1.2 Công nghệ Blockchain ứng dụng ngành lượng 32 2.2 Ứng dụng công nghệ ockchain ngành điện Việt Na 34 2.2.1 Nghiệp vụ ghi chốt số ngành điện 34 2.3.2 Yêu cầu tốn Minh bạch hóa thơng tin ghi số cơng tơ 38 2.3.3 Giải toán ngành Điện với Hyperledger Fabric 41 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 45 3.1 Ph n t ch thiết kế hệ thống 45 3.1.1 Sơ đồ nghiệp vụ 45 3.1.2 Sơ đồ tổng quan hệ thống 46 3.1.3 Sơ đồ chi tiết hệ thống 47 3.1.4 Thiết kế sở liệu 48 3.2 Kết cài đ t ạng ockchain chạ ứng dụng 50 3.2.1 Mạng Hyperledger Fabric 50 3.2.2 Tầng API 51 3.2.3 Biểu đồ Usecase tổng quát 52 3.2.4 Chức đăng nhập 53 3.2.5 Màn hình menu chức 54 3.3.6 Chức Quản trị nhân viên ghi số 54 3.2.7 Chức Quản trị thông tin khách hàng 56 3.2.8 Chức Nhập số công tơ 57 3.2.9 Chức Tra cứu thông tin khách hàng – số 60 3.3 Kiể thử phần ề 61 3.3.1 Kịch kiểm thử chức Quản trị nhân viên ghi số 61 3.3.2 Kịch kiểm thử chức Quản trị thông tin khách hàng 61 3.3.3 Kịch kiểm thử chức Nhập số công tơ 62 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Diễn giải Tiếng Việt BFT Byzantine Faul-Tolerant Giao thức chịu l i phần CA Certificate Authority Tổ chức c p chứng CFT Crash fault tolerance Khả chịu l i cố EVM Ethereum Virtual Machine Máy ảo Ethereum EVN Électricité du Vietnam Tập đoàn Điện lực Việt Nam IoT Internet of things Mạng lưới vạn vật kết nối Internet MSP Membership Service Dịch vụ cung c p chứng Provider thành viên P2P Peer To Peer Mạng ngang hàng PoET Proof of Elapsed Time Cơ chế đồng thuận dựa theo b ng chứng thời gian 10 PoW Proof of work Cơ chế đồng thuận công việc 11 SDK Software Development Kit Bộ công cụ h trợ phát triển phần mềm vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình 1.1 Cấu trúc blockchain Hình 1.2 Chu i liên k t d liệu Hình 1.3 Các Merkle k t nối với thơng qua mã Hash Hình 1.4 Cấu trúc khối d liệu Hình 1.5 Mơ ph ng liên k t blockchain Hình 1.6 Các dự án Hyperledger Hình 1.7 Ki n trúc Hyperledger Hình 1.8 Yêu cầu giao dịch Hình 1.9 Thực yêu cầu Hình 1.10 Phản hồi yêu cầu Hình 1.11 Giao dịch đặt hàng Hình 1.12 Chuyển giao dịch Hình 1.13 Xác nhận giao dịch Hình 1.14 Thơng báo Hình 1.15 Mạng Blockchain Hyperledger Fabric Hình 1.16 Mạng HF Hình 1.17 Thêm quản trị viên mạng Hình 1.18 Định nghĩa tập đồn Hình 1.19 Tạo kênh Hình 1.20 Nút mạng sổ Hình 1.21 Hợp đồng thơng minh Hình 1.22 Cấu trúc sổ Hình 2.1 uồng x l giao dịch ghi ch số cơng tơ Hình 2.2 Xây dựng mạng Hình 3.1 đồ nghiệp v Hình 3.2 đồ tổng quan v hệ thống Hình 3.3 đồ chi ti t hệ thống Hình 3.4 Thi t k s d liệu hệ thống Hình 3.5 Cài đặt mạng Hình 3.6 Mạng EVN Blockchain Network vii Hình 3.7 Cài đặt PI t mạng blockchain Hình 3.8 Biểu đồ Usecase tổng quát Hình 3.9 Ch c đăng nhập Hình 3.10 Màn hình ch nh Hình 3.11 Ch c Quản trị nhân viên ghi ch số Hình 3.12 Ch c Quản trị thơng tin khách hàng Hình 3.13 Ch c Nhập ch số cơng tơ Hình 3.14 Ch c Tra c u thông tin khách hàng – ch số Hình 3.15 K t thực t ghi nhận thơng tin nhân viên truy vấn qua PI Hình 3.16 K t thực t ghi nhận thông tin khách hàng truy vấn qua PI Hình 3.17 K t thực t ghi nhận ch số công tơ truy vấn qua PI LỜI MỞ Đ U Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài N 2019 n phát triển ạnh ẽ ứng dụng tr tuệ nh n tạo (AI) chuỗi khối vào thực tiễn sống Năm vừa qua năm bùng nổ với thị trường tiền ảo với lên đồng tiền điện tử, với quan tâm r t lớn đến từ cộng đồng giới Từ phủ, ngân hàng, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà đầu thực coi thị trường tiềm hồn tồn có khả lớn mạnh thời gian tới Với tính hữu ích mà chu i khối mạng lại, công nghệ mở xu hướng ứng dụng tiềm cho nhiều lĩnh vực tài ngân hàng, bán lẻ, vận chuyển hàng hóa, sản xu t, viễn thông, điện nước Cùng với xu 4.0 lên ngành Điện thay đổi ngày để bắt kịp với xu Cụ thể, ngành Điện triển khai dịch vụ thông báo b ng SMS, thu tiền điện qua chuyển khoản, đăng ký dịch vụ qua Internet, tra cứu liệu số tiêu thụ điện trực tuyến hàng tháng website, xem số điện trực tiếp mobile Do việc áp dụng công nghệ chu i khối việc làm cần thiết, chọn đề tài: “Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngành điện” để làm hướng nghiên cứu cho thân Đồng thời áp dụng tảng Hyperledger Fabric - tảng blockchain phổ biến làm sở để phát triển hệ thống Blockchain có tiềm làm thay đổi ngành cơng nghiệp lượng điện b ng nhiều cách, có lẽ ảnh hưởng lớn nh t tạo mức độ minh bạch Việc áp dụng blockchain cách rộng rãi tạo minh bạch đáng kể c p độ Trên quy mô lớn, m i sản lượng điện sản xu t ra, truyền tải hay số công tơ mét ghi theo kỳ, giao dịch ghi chép lại sổ kỹ thuật số, nh m để lại d u vết Như vậy, hàng triệu giao dịch liên quan đến lượng điện hàng năm hiển thị cơng khai kiểm sốt nhờ sở liệu tạo công nghệ blockchain Mặc dù có chuyển biến tích cực việc áp dụng hệ thống Công nghệ thông tin để h trợ công tác sản xu t kinh doanh ngành Điện, song hệ thống phần mềm không tránh kh i số v n đề Ví dụ hệ thống phần mềm chưa tích hợp, liên kết chặt chẽ, chưa có mơ hình liệu chuẩn, việc chia sẻ, 51 Mơ tả: Model File: định nghĩa đối tượng tham gia vào mạng tài nguyên mạng Script file: chain code mô tả giao dịch ghi số Access Control: định nghĩa quyền đối tượng tham gia vào mạng tương tác với tài nguyên Query file: định nghĩa hàm truy v n thông tin phục vụ tầng API 3.2.2 Tầng API Hình 3.7 Cài đặt API từ mạng blockchain Mô tả: API CHISO CONGTO: mô tả hàm tương tác liệu với số công tơ khách hàng API DANHMUC CONGTO: khai báo công tơ cho khách hàng API EVN USER: khai báo nhân viên ghi số API KHACH HANG: khai báo thông tin khách hàng API Query: mô tả hàm API phục vụ ứng dụng truy v n liệu API System: mô tả hàm l y lịch sử giao dịch hệ thống blockchain transGhiChiSo: api gọi tới chaincode xử lý giao dịch cập nhật thông tin số điện 52 3.2.3 iểu đồ Usecase tổng qt Hình 3.8 Biểu đồ Usecase tổng qt Mơ tả usecase: T n Usecase Tra cứu thông tin Tác nh n Khách hàng, nhân viên Đăng nhập Nhân viên, quản lý Quản lý Quản trị thông tin khách hàng Quản trị thông tin nhân viên Quản lý Nhập số Nhân viên Tiền điều kiện Khách hàng nhân viên tìm kiếm thơng tin theo mã khách hàng Người dùng vào chương trình Thơng tin đầu vào Mã khách hàng cần tìm kiếm Tên tài khoản mật Quản lý chọn chức Thông tin Quản trị khách hàng thông tin khách cần nhập hàng Quản lý chọn chức Thông tin Quản trị nhân viên thông tin nhân cần nhập viên Nhân viên chọn Thông tin chức Nhập khách hàng số cần nhập số Thông tin đầu Thông tin khách hàng bao gồm thông tin cá nhân thông tin số sử dụng điện Thông tin nhân viên đăng nhập Khách hàng tạo lưu vào blockchain Nhân viên tạo lưu vào blockchain Chỉ số khách hàng nhập lưu vào blockchain 53 3.2.4 Chức đăng nhập Hình 3.9 Chức đăng nhập Mô tả: Chức đăng nhập phục vụ cho đối tượng nhân viên ghi số quản lý Nhân viên ghi số sử dụng chức có chương trình để cập nhật thơng tin khách hàng thơng tin số điện sử dụng hàng tháng Đối tượng quản lý có nhiệm vụ quản lý thơng tin nhân viên ghi số, đồng thời tra cứu thơng tin khách hàng K ch ản hoạt động: Tên Usecase: Đăng nhập Tác nhân chính: Nhân viên, quản lý *) Chu i kiện chính: Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập Người dùng nhập tên đăng nhập mật Hệ thống kiểm tra xác nhận thông tin đăng nhập Hệ thống báo đăng nhập thành công Hiển thị giao diện hệ thống * Ngoại lệ: Hệ thống thông báo thông tin đăng nhập sai yêu cầu nhập lại liên hệ với quản trị 1.1 Người dùng nhập lại tên đăng nhập mật 54 3.2.5 Màn hình menu chức Hình 3.10 Màn hình Mơ tả: Màn hình gồm hình mơ tả thơng tin ứng dụng menu chức thao tác chương trình Menu gồm chức năng: - Dashboard: hình - Quản trị nhân viên ghỉ số: quản lý thông tin nhân viên ghi số điện - Quản trị thông tin khách hàng: quản lý thông tin khách hàng sử dụng điện - Nhập số công tơ ghi số: nhập liệu thông tin số công tơ khách hàng định kỳ theo tháng 3.3.6 Chức Quản trị nhân viên ghi ch số Hình 3.11 Chức Quản trị nhân viên ghi số 55 Mô tả: Chức cho phép người quản lý cập nhật thông tin nhân viên ghi số, bao gồm thao tác xem, thêm, sửa, xóa liệu K ch ản hoạt động: Tên Usecase: Tiền điều kiện Quản trị nhân viên ghi số Quản lý đăng nhập chọn chức Quản trị nhân viên ghi số Tác nhân chính: Quản lý *) Chu i kiện chí Hệ thống hiển thị giao diện Quản trị nhân viên nh: Quản lý nhập liệu thông tin nhân viên Hệ thống kiểm tra xác nhận thông tin nhân viên hợp lệ Hệ thống báo Cập nhật thành công Cập nhật lại danh sách nhân viên hiển thị lưới * Ngoại lệ: Hệ thống thông báo tên đăng nhập tồn 1.1 Quản lý nhập lại tên đăng nhập nhân viên Giao d ch sinh ra: chu i JSON gồm thông tin: $class: kiểu đối tượng liệu tương tác resources: liệu đầu vào targetRegistry: đối tượng liệu transactionId: mã giao dịch sinh ra, phục vụ việc tra cứu lịch sử giao dịch timestamp: thời điểm giao dịch { "$class": "org.hyperledger.composer.system.AddParticipant", "resources": [ { "$class": "vn.com.evn.blnetwork.EVN_USER", "idUser": "0001", "hoTen": "Đinh Đức Anh", "tenDangNhap": "anhdd", "matKhau": "123456", "bphan": "BP_GHICHISO" } ], "targetRegistry": "resource:org.hyperledger.composer.system.ParticipantRegistry#vn.com.evn.blnetwork.EVN_USER", "transactionId": "cd69de4b1fa1678ff04b6bf7dbf4ca26b71c669268ff25f5e6a0f1fb96d4f6de", "timestamp": "2019-04-15T08:46:42.844Z" } 56 3.2.7 Chức Quản trị thơng tin khách hàng Hình 3.12 Chức Quản trị thông tin khách hàng Mô tả: Chức cho phép người quản lý cập nhật thông tin khách hàng sử dụng điện, bao gồm thao tác xem, thêm, sửa, xóa liệu K ch ản hoạt động: Tên Usecase: Tiền điều kiện Quản trị thông tin khách hàng Quản lý đăng nhập chọn chức Quản trị thơng tin khách hàng Tác nhân chính: Quản lý *) Chu i kiện chính: Hệ thống hiển thị giao diện Quản trị thông tin khách hàng Quản lý nhập liệu thông tin khách hàng Hệ thống kiểm tra xác nhận thông tin khách hang hợp lệ Hệ thống báo Cập nhật thành công Cập nhật lại danh sách khách hàng hiển thị lưới * Ngoại lệ: Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin 1.1 Quản lý nhập đầy đủ thông tin khách hàng Giao d ch sinh ra: chu i JSON gồm thông tin: $class: kiểu đối tượng liệu tương tác resources: liệu đầu vào targetRegistry: đối tượng liệu transactionId: mã giao dịch sinh ra, phục vụ việc tra cứu lịch sử giao dịch timestamp: thời điểm giao dịch 57 { "$class": "org.hyperledger.composer.system.AddParticipant", "resources": [ { "$class": "vn.com.evn.blnetwork.KHACH_HANG", "idKhachHang": "0002", "maKhachHang": "0002", "tenKhachHang": "Nguyễn Tiến Anh", "diaChiKH": "anhnt", "tyLeBatThuong": 40 } ], "targetRegistry": "resource:org.hyperledger.composer.system.ParticipantRegistry#vn.com.evn.blnetwork.KHACH_HANG", "transactionId": "4d870b8b7afc3381b8d7e1f062273dbb6af1e5df9a5dbce16b62cff4d82e3532", "timestamp": "2019-04-15T08:47:59.703Z" } 3.2.8 Chức n ng Nhập ch số cơng tơ Hình 3.13 Chức Nhập số công tơ Mô tả: Chức cho phép nhân viên nhập liệu thông tin số công tơ khách hàng định kỳ theo tháng 58 K ch ản hoạt động: Tên Usecase: Nhập số cơng tơ Tác nhân chính: Nhân viên *) Chu i kiện chính: Hệ thống hiển thị giao diện Nhập số công tơ Người dùng nhập mã khách hang để tìm kiếm Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng Nhân viên chọn tháng năm ghi số nhập thông tin số khách hàng Người dùng n Cập nhật Hệ thống báo Cập nhật thành công Hệ thống cập nhật lại thông tin khách hàng hiển thị lưới * Ngoại lệ: Hệ thống thơng báo khơng tìm th y thơng tin khách hàng 1.1 Hệ thống xóa trắng thơng tin khách hàng có lưới 1.2 Nhân viên nhập lại mã khách hàng để tìm kiếm Hệ thống thơng báo thơng tin số không hợp lệ 2.1 Nhân viên nhập lại thông tin số 59 Chaincode: /** * transaction Ghi chi so * @param {vn.com.evn.blnetwork.transGhiChiSo} transGhiChiSo * @transaction */ // Hàm nhận tham số đối tượng transGhiChiSo async function transGhiChiSo(thongTinChiSo) { let ok = true; // Bước 1: l y thông tin khách hàng let maKH = thongTinChiSo.asset.maKhachHang; let batThuong = thongTinChiSo.asset.congTo.khSuDung.tyLeBatThuong; let checkChiSo = await query('traCuuChiSo_TheoKH', { "makh": maKH }); console.log('checkChiSo', checkChiSo, batThuong); // Bước 2: kiểm tra thơng tin nhập vào có hợp lệ hay không // Chỉ số nhập vào phải th a mãn điều kiện không lớn số // cũ * tỉ lệ b t thường for (let index = 0; index < checkChiSo.length; index++) { const element = checkChiSo[index]; if ((element.chiSoHienTai * (100 + batThuong) / 100) < thongTinChiSo.chiSoMoi) { console.log('NOT OK'); ok = false; return; } } // Bước 3: cập nhật thông tin trả kết if (ok) { console.log('OK'); // Cập nhật thông tin vào bảng CHISO CONGTO const oldValue = thongTinChiSo.asset.chiSoHienTai; // Các thông tin cập nhật gồm: số mới, tháng, năm thongTinChiSo.asset.chiSoHienTai = thongTinChiSo.chiSoMoi; thongTinChiSo.asset.thang = thongTinChiSo.thang; thongTinChiSo.asset.nam = thongTinChiSo.nam; const assetRegistry = await getAssetRegistry('vn.com.evn.blnetwork.CHISO_CONGTO'); // Cập nhật await assetRegistry.update(thongTinChiSo.asset); } else { console.log('BAT THUONG'); } } 60 Giao d ch sinh ra: chu i JSON gồm thông tin: $class: kiểu đối tượng liệu tương tác asset: định đối tượng cụ thể tham gia giao dịch, trường hợp CHISO CONGTO có ID = 135 chiSoMoi: số tiêu thụ điện công tơ thang: tháng thực ghi nhận số tiêu thụ điện nam: năm thực ghi nhận số tiêu thụ điện transactionId: mã giao dịch sinh ra, phục vụ việc tra cứu lịch sử giao dịch timestamp: thời điểm giao dịch { "$class": "vn.com.evn.blnetwork.transGhiChiSo", "asset": "resource:vn.com.evn.blnetwork.CHISO_CONGTO#5135", "chiSoMoi": "99999", "thang": "1", "nam": "2019", "transactionId": "9f44e5e6153a70f389c40346d9b073ad401281d8b6af32b0ba90d6615aaebaf5", "timestamp": "2019-04-15T09:23:16.728Z" } 3.2.9 Chức Tra cứu thông tin khách hàng – ch số Hình 3.14 Chức Tra cứu thông tin khách hàng – số Mô tả: Chức cho phép khách hàng sử dụng điện tra cứu thơng tin thơng qua mã khách hàng K ch ản hoạt động: Tên Usecase: Tác nhân chính: *) Chu i kiện chính: * Ngoại lệ: Đăng nhập Nhân viên, khách hàng Hệ thống hiển thị giao diện Tra cứu thông tin khách hàng – số Người dùng nhập mã khách hàng cần tìm kiếm Hệ thống báo tìm kiếm thành công Hiển thị giao diện thông tin khách hàng Hệ thống thơng báo khơng tìm th y thông tin theo mã khách hàng 1.1 Người dùng nhập lại mã khách hàng để tìm kiếm 61 3.3 Kiể thử phần ề 3.3.1 Kịch kiểm thử chức Quản trị nhân viên ghi ch số Mô tả: kiểm thử chức Quản trị nhân viên ghi số nh m đảm bảo thông tin người dùng nhập vào lưu vào blockchain Điều kiện tiền đề: người dùng đăng nhập vào hệ thống vào chức Quản trị nhân viên ghi số Các ƣớc thực hiện: - Bước 1: người dùng nhập đẩy đủ thông tin nhân viên giao diện gồm: tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, phận Tên đăng nhập: anhdd Mật khẩu: 123456 Bộ phận: Bộ phận ghi số Họ tên: Đinh Đức Anh - Bước 2: người dùng n Ghi liệu Kết ong đợi: thông tin nhân viên ghi vào blockchain Kết thực tế: thông tin ghi vào blockchain truy cập thơng qua API Hình 4.15 Kết thực tế ghi nhận thông tin nhân viên truy v n qua API Kịch kiểm thử chức Quản trị thông tin khách hàng Mô tả: kiểm thử chức Quản trị thông tin khách hàng nh m đảm bảo thông tin người dùng nhập vào lưu vào blockchain 62 Điều kiện tiền đề: người dùng đăng nhập vào hệ thống vào chức Quản trị thông tin khách hàng Các ƣớc thực hiện: - Bước 1: người dùng nhập đẩy đủ thông tin khách hàng giao diện gồm: tên khách hàng, địa chỉ, tỷ lệ b t thường Tên khách hàng: Vũ Anh Khoa Địa chỉ: Hà Đông Tỷ lệ b t thường: 30 - Bước 2: người dùng n Ghi liệu Kết ong đợi: thông tin khách hàng ghi vào blockchain Kết thực tế: thông tin ghi vào blockchain truy cập thơng qua API Hình 4.16 Kết thực tế ghi nhận thông tin khách hàng truy v n qua API 3.3.3 Kịch kiểm thử chức Nhập ch số công tơ Mô tả: kiểm thử chức nhập số công tơ nh m đảm bảo thông tin người dùng nhập vào lưu vào blockchain Điều kiện tiền đề: người dùng đăng nhập vào hệ thống vào chức Nhập số công tơ Các ƣớc thực hiện: - Bước 1: người dùng nhập đẩy đủ thông tin số công tơ giao diện gồm: tháng năm, mã khách hàng Tên đăng nhập: 04/2019 63 Mã khách hàng: 0001 - Bước 2: người dùng n Enter để hệ thống tìm kiếm khách hàng - Bước 3: người dùng nhập số Chỉ số mới: 100 Kết ong đợi: thông tin số ghi vào blockchain Kết thực tế: thông tin ghi vào blockchain truy cập thơng qua API Hình 4.17 Kết thực tế ghi nhận số công tơ truy v n qua API Kết uận kiể thử: chức chương trình hoạt động theo kịch đề ra, ghi nhận vào blockchain để khai thác liệu ứng dụng bên ngồi sử dụng API cung c p để truy v n 64 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Những kết đạt đƣợc uận v n Đưa toán mà ứng dụng ưu điểm công nghệ blockchain mang lại áp dụng cho ngành Điện Đồng thời nghiên cứu áp dụng tảng Hyperledger Fabric để xây dựng mạng blockchain phục vụ công tác quản trị thông tin ghi số cho khách hàng sử dụng điện Luận văn thực cài đặt mạng blockchain triển khai ứng dụng web nhân viên ghi số điện khách hàng sử dụng Phần mềm đưa vào giúp tăng cường tính cơng khai minh bạch liệu số, giúp khách hàng tra cứu tin tưởng vào thông tin cung c p Luận văn có khả phát triển tương lai, giải tốn khác ngành điện ví dụ như: truy xu t nguồn gốc công tơ giúp phận quản lý lẫn khách hàng kiểm tra xu t xứ vòng đời sử dụng cơng tơ, toán trao đổi lượng hộ dân sử dụng lượng điện mặt trời, vv… Hƣớng phát triển uận v n Tiếp tục triển khai mở rộng, hoàn thiện chức quản trị thống kê, báo cáo, cảnh báo trường hợp sử dụng điện ghi số điện có sản lượng b t thường Hiệu chỉnh lại giao diện thân thiện, dễ sử dụng người dùng Tiếp tục nghiên cứu mạng blockchain, cụ thể Hyperledger để ứng dụng nhiều tính tảng cung c p chia kênh, cài đặt chứng cho thành viên tham gia Xây dựng ứng dụng tảng mobile để nhân viên dễ sử dụng tiện thao tác 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh Joseph J Bambara, Paul R Allen (2018), A Practical Guide to Developing Business, Law, and Technology Solutions, Mc Graw Hill Omid Malekan (2018), The tory of the Blockchain: Beginner’s Guide to the Technology That Nobody Understands, Triple Smoke Stack Andreas M Antonopoulos (2014), Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, O'Reilly Media, United States of America Christian Cachin (2016), Architecture of the Hyperledger Blockchain Fabric, IBM Research Zurich Hyperledger Architecture, Volume (2017) Retrieved from https://www.hyperledger.org/wpcontent/uploads/2017/08/Hyperledger_Arch_WG_Paper_1_Consensus.pdf Lance Feagan, Hyperledger Fabric Peer Design (2017), IBM China Research Lab A Blockchain Platform for the Enterprise (2019) Retrieved from https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-1.4/ Nitin Gaur, Luc Desrosiers, Petr Novotny, Venkatraman Ramakrishna, Anthony O'Dowd, Salman A Baset (2018), Hands-On Blockchain with Hyperledger: Building decentralized applications with Hyperledger Fabric and Composer, Packt J Sousa, A Bessani, and M Vukolić 2018 , A Byzantine fault-tolerant ordering service for the Hyperledger Fabric blockchain platform, IEEE, Luxembourg ... việc áp dụng công nghệ chu i khối việc làm cần thiết, chọn đề tài: Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngành điện để làm hướng nghiên cứu cho thân Đồng thời áp dụng tảng...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN THÀNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÀNH ĐIỆN Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Mã số: 8480103.01... 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn với đề tài Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngành điện cơng trình nghiên cứu thân hướng dẫn thầy PGS.TS Trương Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điện , Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điện

Từ khóa liên quan