Các hàm excel thường dùng

25 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:28

1 HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG Hàm đếm COUNT Bạn có bảng tính với sở liệu khổng lồ cần biết có vùng hay tồn bảng tính chứa chữ số, khơng chứa chữ Thay phải ngồi đếm cách thủ cơng bạn sử dụng hàm =COUNT Ví dụ, bạn cần đếm từ ô B1 đến B10, gõ =COUNT(B10:B10) Hàm đếm COUNTIF với điều kiện cụ thể Để đếm ô dựa điều kiện cụ thể (ví dụ, lớn 9), sử dụng hàm COUNTIF sau Hàm hàm đếm COUNTIFS với nhiều điều kiện Để đếm ô dựa nhiều điều kiện (ví dụ, green lớn 9), sử dụng hàm COUNTIFS sau Hàm tính tổng SUM Đây nói hàm mà người dùng học Excel cần phải biết đến Giả sử, bạn muốn cộng số ô A2 B2 lại với nhau, sau hiển thị kết B3 Để thực hiện, bạn cần di chuyển đến ô B3 gõ cụm từ "=SUM" vào chọn hàm =SUM vừa xuất danh sách lên Tiếp theo, nhấn phím Ctrl với thao tác nhấn chuột chọn vào ô A2 B2 cuối nhấn phím Enter Kết tổng hai số hai ô A2 B2 mà bạn vừa chọn xuất tức B3 Bạn sử dụng hàm SUM để tính tổng hai hay nhiều ô, với thao tác chọn thêm ô cần thiết vào nội dung hàm Hàm tính tổng SUMIF có điều kiện Để tính tổng ô dựa điều kiện (ví dụ, lớn 9), sử dụng hàm SUMIF sau (hai đối số) Để tính tổng dựa tiêu chí (ví dụ, green), sử dụng hàm SUMIF với đối số (đối số cuối phạm vi cần tính tổng) Hàm tính tổng SUMIFS với nhiều điều kiện Để tính tổng dựa nhiều điều kiện (ví dụ, blue green), sử dụng hàm SUMIFS sau (đối số phạm vi bảng tính cần tính tổng) Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE Hàm =AVERAGE làm chức tên gọi đưa số có giá trị trung bình số chọn Ví dụ bạn muốn tính giá trị trung bình từ A10 đến J10, cần gõ =AVERAGE(A10:J10) nhấn Enter Kết đưa K10 số có giá trị trung bình từ A10 đến J10 Ngồi ra, bạn sử dụng trỏ chuột kéo thả đánh dấu chọn vùng liệu đồng thời nhấn phím Ctrl nhấn chuột vào ô riêng rẽ trường hợp ô không nằm kế cận Tương tự SUMIF, COUNTIF bạn sử dụng AVERAGEIF AVERAGEIFS để tính giá trị trung bình dựa nhiều tiêu chí Hàm đếm trống COUNTBLANK Bạn sử dụng hàm cần đếm ô trống Cú pháp =COUNTBLANK(phạm vi bảng tính cần đếm) Hàm đếm khơng trống COUNTA Hàm COUNTA có chức dùng để đếm số có chứa nội dung bao gồm chữ số, chữ hay biểu tượng, hay nói cách khác dùng để đếm ô không trống Cú pháp =COUNTA(phạm vi bảng tính cần đếm) Hàm tính tổng giá tiền sản phẩm SUMPRODUCT Để tính tổng sản phẩm số tương ứng (kiểu tính tổng tiền sản phẩm dựa số lượng giá tương ứng sản phẩm) nhiều dãy, bạn sử dụng hàm SUMPRODUCT mạnh mẽ Excel Ví dụ dùng hàm SUMPRODUCT để tính tổng số tiền tiêu Cụ thể trên, hàm SUMPRODUCT thực phép tính: (2 * 1000) + (4 * 250) + (4 * 100) + (2 * 50) = 3500 Phạm vi tính tổng phải có kích thước, khơng Excel hiển thị lỗi #VALUE! Nếu giá trị ô dạng số SUMPRODUCT mặc định giá trị chúng Hàm MIN, MAX Nếu bạn muốn tìm số có giá trị nhỏ vùng liệu, hàm =MIN làm việc Chỉ cần gõ vào cụm từ =MIN(D3:J13), Excel trả cho bạn số nhỏ nằm phạm vi Ngược với hàm =MIN vừa đề cập, hàm =MAX trả số có giá trị lớn phạm vi cần tìm Cú pháp hàm tương tự hàm =MIN, gồm địa ô ô cuối HÀM LOGIC Hàm IF Hàm IF giúp bạn kiểm tra xem điều kiện có đáp ứng khơng, trả giá trị đúng, sai trả giá trị sai Công thức =IF(điều kiện,"giá trị đúng","giá trị sai") Để áp dụng cho nhiều điều kiện bạn phải dùng đến hàm IF lồng Trong ví dụ đây, kiểm tra xem ô A có thỏa mãn điều kiện lớn 10 khơng, thảo mãn trả giá trị Correct C1, không thỏa mãn trả giá trị Incorrect Tại ô C1, bạn nhập vào hàm =IF(A1>10,"Correct","Incorrect") Hàm IF trả Correct giá trị A1 lớn 10 Hàm AND Hàm AND trả giá trị tất điều kiện thỏa mãn trả giá trị sai có điều kiện sai Công thức =IF(AND(điều kiện),"giá trị đúng","giá trị sai) Vẫn ví dụ trên, ta kết hợp kiểm tra điều kiện A1 lớn 10 B1 lớn 5, thỏa mãn trả Correct, ngược lại trả Incorrect Tại ô D1 bạn nhập =IF(AND(A1>10,B1>5),"Correct","Incorrect") Hàm AND trả giá trị sai B1 nhỏ 5, hàm IF trả giá trị sai tương ứng Incorrect Hàm OR Ngược lại với AND, OR trả giá trị có điều kiện thỏa mãn trả giá trị sai tất điều kiện không đáp ứng Thử lại điều kiện với hàm OR Tại ô E1 bạn nhập =IF(OR(A1>10,B1>5),"Correct","Incorrect") Hàm OR trả giá trị A1 lớn 10, kết hàm IF trả giá trị Correct Ghi chung: Hàm AND OR kiểm tra đến 255 điều kiện Hàm IF lồng Như nói bên trên, bạn có nhiều điều kiện cần kiểm tra lúc dùng đến hàm IF lồng Giá trị sai thay hàm IF khác để thực thêm lần kiểm tra (Nếu dùng Excel 2016, bạn cần sử dụng IFS được) Hãy xem ví dụ đây: Bạn nhập vào công thức =IF(A1=1,"Bad",IF(A1=2,"Good",IF(A1=3,"Excellent","No Valid Score"))) để kiểm tra giá trị ô A1, trả Bad, trả Good, trả Excellent, giá trị khác trả No Valid Score Bạn nhập vào công thức =IF(A1
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hàm excel thường dùng , Các hàm excel thường dùng , HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG, HÀM LÀM VIỆC VỚI CHUỖI VĂN BẢN, HÀM TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU