26 noi quy cong ty

22 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:23

CÔNG TY ………… NỘI QUY LAO ĐỘNG CÔNG TY (Ban hành kèm theo Quyết định số / /QĐ Ngày tháng năm Giám đốc công ty) Mã tài liệu: 6.1 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu Ngày sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Người biên soạn Họ ABC Lần sửa Phó ban ISO ABC Ghi Giám đốc ABC Chữ ký HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn - Căn Bộ Luật Lao động Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 23/6/1994; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ Luật Lao động ngày 01/4/2002 có hiệu lực từ ngày 01/01/2003; Căn Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ Luật Lao động kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất; Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 41/CP; Căn tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức lao động doanh nghiệp Sau trao đổi thống với Ban Chấp hành cơng đồn, Giám đốc ban hành nội quy lao động thực Công ty sau: I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Nội quy lao động quy định kỷ luật lao động mà Người lao động phải thực làm việc Công ty; quy định việc xử lý Người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại đến tài sản Công ty Nội quy lao động áp dụng tất Người lao động làm việc Công ty theo hình thức loại hợp đồng lao động, kể Người lao động thời gian thử việc, học nghề Các từ viết tắt giải:  Người lao động Là công nhân trực tiếp sản xuất nhân viên làm việc phận gián tiếp Công ty, bao gồm người giai đoạn thử việc, học nghề  Công ty Là Công ty  Giám đốc Là người quản lý điều hành chung cao Cơng ty  Trưởng phòng Nhân Là người chịu trách nhiệm vấn đề liên quan đến nhân sự, tiền lương, phúc lợi, kỷ luật, khen thưởng, chế độ, môi trường làm việc cho Người lao động  Trưởng phòng Là người chịu trách nhiệm quản lý điều hành phòng, ban Công ty  Quản đốc Là người chịu trách nhiệm quản lý phân xưởng sản xuất  Trưởng phận Là người trực tiếp điều hành phận phân xưởng sản xuất Công ty NỘI DUNG CỦA NỘI QUY LAO ĐỘNG KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Thời làm việc, thời nghỉ ngơi 1.1 Thời gian biểu làm việc Thời gian biểu làm việc Người lao động sau: (a) Bộ phận văn phòng HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn - Người lao động làm việc ngày, 8:30 đến 17:00 giờ, có từ 12:00 đến 13:00 để dùng cơm trưa nghỉ giải lao Một tuần Người lao động làm việc ngày từ thứ hai đến thứ bảy (b) Bộ phận sản xuất Bộ phận sản xuất làm việc theo hành theo ca, tuỳ thuộc nhu cầu thực tế công việc Giám đốc đơn vị sản xuất định Nếu làm việc theo ca thực theo quy định sau:  Chia làm ca, ca sau: Ca – làm việc từ 6:00 đến 13:00 Ca – làm việc từ 12:00 đến 18:00 Ca – làm việc từ 18:00 đến 22:00 Ca – làm việc từ 22:00 đến 6:00 hôm sau  Chia làm ca, ca sau: Ca – làm việc từ 6:00 đến 14:00 Ca – làm việc từ 14:15 đến 22:15 Ca – làm việc từ 22:15 đến 6:00 hôm sau Người lao động nghỉ ca 30 phút Thời gian bắt đầu kết thúc ca Công ty xem xét thay đổi theo mùa, tùy theo yêu cầu thị trường đảm bảo không làm việc ngày Công ty Người lao động thỏa thuận việc làm thêm bảo đảm thời gian làm thêm không ngày, 16 tuần 200 năm F1 1.2 Thời gian nghỉ hàng tuần (a) Bộ phận văn phòng Ngày nghỉ hàng tuần Người lao động ngày chủ nhật (b) Bộ phận sản xuất Ngày nghỉ hàng tuần Người lao động ngày chủ nhật (c) Bộ phận bảo vệ Do đặc thù công tác bảo vệ nên Người lao động khơng có ngày nghỉ hàng tuần cố định vào ngày chủ nhật mà tùy theo lịch trực Trưởng phận phân công hàng tuần đảm bảo có ngày nghỉ hàng tuần cho Người lao động Trong trường hợp nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà Công ty cần phải điều chỉnh thời gian nghỉ hàng tuần phải đảm bảo cho Người lao động nghỉ ngày tháng 1.3 Thời gian nghỉ hưởng nguyên lương (a) Nghỉ lễ, tết hàng năm F Tiểu mục 1, phần II Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 hướng dẫn chế độ làm thêm theo quy định Thông tư 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ Luật Lao động thời làm việc, thời nghỉ ngơi HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn Người lao động nghỉ làm việc hưởng nguyên lương ngày lễ sau: - Tết dương lịch: ngày (ngày tháng dương lịch) - Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm ba ngày đầu năm âm lịch) - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: ngày (ngày 10 tháng âm lịch) - Ngày Chiến thắng: ngày (ngày 30 tháng dương lịch) - Ngày Quốc tế lao động: ngày (ngày tháng dương lịch) - Ngày Quốc Khánh: ngày (ngày tháng dương lịch) Nếu ngày nghỉ nói trùng vào ngày nghỉ hàng tuần Người lao động nghỉ bù vào ngày (b) Nghỉ phép hàng năm  Người lao động có thời gian làm việc 12 tháng liên tục Cơng ty nghỉ 12 ngày phép năm, hưởng nguyên lương Riêng phận làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (được phận an tồn lao động cơng nhận) nghỉ 14 ngày phép năm, hưởng nguyên lương  Người lao động có thời gian làm việc liên tục Cơng ty 12 tháng số ngày phép năm tính theo tỉ lệ tương ứng với số tháng thực tế làm việc, tháng ngày nghỉ Tuy nhiên, trường hợp làm việc liên tục tháng chưa hưởng ngày phép năm thời gian làm việc thực tế từ tháng trở lên  Số ngày phép hàng năm tăng theo thâm niên làm việc, năm làm việc Công ty cộng thêm ngày phép  Lịch nghỉ hàng năm phân bổ cho 12 tháng dương lịch  Cách giải số ngày phép chưa nghỉ hết năm Trường hợp Người lao động không nghỉ hết số ngày phép hưởng năm dương lịch cộng dồn ngày chưa nghỉ với ngày phép hưởng năm sau Tuy nhiên số ngày phép cộng dồn phải nghỉ hết thời gian tháng đầu năm sau Nếu sau thời gian mà Người lao động khơng nghỉ hết số ngày phép chuyển sang năm sau bị Trường hợp nhu cầu cơng việc mà Cơng ty yêu cầu Người lao động không nghỉ phép đăng ký khơng bố trí lịch nghỉ phép cho Người lao động, Công ty trả lương cho ngày phép năm chưa nghỉ 150% tiền lương ngày làm việc bình thường Người lao động việc nghỉ việc mà chưa nghỉ phép hàng năm Cơng ty trả lương cho ngày chưa nghỉ đến thời điểm việc nghỉ việc HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn (c) Nghỉ việc riêng có hưởng lươngF2 Người lao động nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương trường hợp sau đây:  Kết hôn: nghỉ ngày;  Con kết hôn: nghỉ ngày;  Bố mẹ (cả hai bên chồng vợ) chết, vợ chồng chết, chết: nghỉ ngày;  Ông bà nội ngoại, anh chị em ruột Người lao động mất: nghỉ ngày;  Người lao động nam có vợ sinh con: nghỉ ngày (d) Nghỉ việc riêng không hưởng lươngF3 Người lao động thỏa thuận với Cơng ty để xin nghỉ không hưởng lương tối đa lần năm trường hợp sau:  Người thân gia đình Người lao động bị bệnh khơng có người chăm sóc;  Người lao động có nhỏ sinh tháng không người trông coi;  Người lao động xét thấy thân cần đào tạo thêm để nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cần thiết cho công việc mà Người lao động đảm trách;  Các trường hợp khác mà Công ty xét thấy hợp lý Tuy nhiên, trường hợp, Người lao động không nghỉ không hưởng lương 30 ngày làm việc cộng dồn năm (e) Nghỉ bệnh Nếu Người lao động bị bệnh nghỉ bệnh theo quy định Trong trường hợp nghỉ bệnh ngày làm việc sau trở lại làm việc Người lao động phải cung cấp cho Quản đốc/Trưởng phòng đơn thuốc bác sĩ hay giấy xác nhận bệnh viện/phòng khám để làm sở cho việc xin nghỉ bệnh để làm sở cho Công ty làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội Người lao động không cung cấp đơn bác sĩ giấy xác nhận bệnh viện/phòng khám khơng nhận lương ngày nghỉ bệnh (f) Thủ tục xin nghỉ thẩm quyền cho phép Người lao động nghỉ trường hợp  Đối với trường hợp nghỉ lễ, tết hàng năm, Người lao động không cần làm đơn xin nghỉ mà chờ thơng báo thức Công ty nghỉ lễ, tết theo nội dung thơng báo  Đối với trường hợp nghỉ phép hàng năm, Người lao động phải đăng ký thời gian nghỉ phép năm cho Quản đốc/Trưởng phòng 10 ngày trước ngày nghỉ phép Người lao động chia số ngày nghỉ phép thành lần năm F Điều 78 BLLĐ F Điều 79 BLLĐ HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn với điều kiện phải đăng ký trước với Quản đốc/Trưởng phòng việc nghỉ phép không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty  Đối với trường hợp nghỉ việc riêng có hưởng lương, Người lao động phải nộp đơn xin nghỉ để kết hôn lý kết cho Quản đốc/Trưởng phòng vòng ngày làm việc trước ngày nghỉ phép Riêng trường hợp nghỉ việc có người thân gia đình cần nộp đơn xin nghỉ việc cho Quản đốc/Trưởng phòng ngày làm việc trước ngày nghỉ phép;  Đối với trường hợp nghỉ việc riêng không hưởng lương, Người lao động phải nộp đơn xin nghỉ việc cho Quản đốc/Trưởng phòng 30 ngày làm việc trước ngày nghỉ phép;  Đối với trường hợp nghỉ bệnh, trước nghỉ bệnh Người lao động cần chủ động thông báo cho Quản đốc/Trưởng phòng biết việc xin nghỉ bệnh trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật 1.4 Một số quy định lao động nữ F4 (a) Người lao động nữ nghỉ trước sau sinh con, cộng lại tháng Nếu sinh đơi trở lên tính từ thứ hai trở đi, con, Người lao động nữ nghỉ thêm 30 ngày Người lao động làm việc trở lại trước hết thời gian nghỉ thai sản, nghỉ tháng sau sinh có giấy thầy thuốc chứng nhận việc trở lại làm việc sớm khơng có hại cho sức khỏe phải báo cho Công ty biết trước để tiện việc sếp công việc; (b) Người lao động nữ thời gian hành kinh nghỉ ngày 30 phút thời gian nuôi 12 tháng tuổi nghỉ ngày 60 phút thời gian làm việc mà hưởng đủ lương Trật tự Công ty 2.1 Vào Công ty (a) Thủ tục vào Cơng ty Người lao động Phòng Hành cấp thẻ nhân viên Khi vào Cơng ty làm việc làm việc Người lao động yêu cầu phải đeo thẻ nhân viên Trong làm việc, cần ngồi cơng việc phải thơng báo cho Quản đốc/Trưởng phòng biết đồng ý văn Quản đốc/Trưởng phòng ngồi Người lao động yêu cầu phải xuất trình Giấy cho phép ngồi Quản đốc/Trưởng phòng cho phòng bảo vệ (b) Phạm vi lại Người lao động Công ty Người lao động lại phạm vi phận làm việc phận có liên quan đến cơng việc Không tự ý vào phận không thuộc phận Khi muốn vào phận, phòng ban không thuộc phận sử dụng máy móc, thiết bị họ cho nhu cầu Điều 114, 115, 117, 141 144 BLLĐ HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn cơng việc phải đồng ý Quản đốc/Trưởng phòng phụ trách nơi cần vào Trong làm việc Người lao động khơng rời bỏ vị trí làm việc ngồi Cơng ty mà khơng đồng ý Quản đốc/Trưởng phòng (c) Các trường hợp phép muộn sớm quy định chung Người lao động phép sớm có người thân gia đình bị bệnh, tai nạn cần thăm hỏi hay thân Người lao động bị bệnh cần sớm để khám bệnh Người lao động phép muộn trường hợp kẹt xe mưa hay tai nạn giao thơng có quy mơ lớn hay trường hợp phương tiện giao thơng bị hỏng hóc cần sửa chữa có xác nhận nơi sửa xe trường hợp bị tai nạn giao thông nhẹ 2.2 Tiếp khách phạm vi Công ty (a) Tiếp khách phục vụ công việc Công ty Khi khách vào Công ty phải báo cho bảo vệ biết lý công việc cần giải quyết, vật tư mang vào… để bảo vệ hướng dẫn báo cho phận liên quan Khách phải xuất trình giấy tờ mua, bán hàng mang (nếu có) để bảo vệ theo dõi ghi sổ Khi vào Công ty, khách không tự tiện lại lung tung, đến nơi cần giải công việc Nếu đồng ý Công ty cho tham quan nơi sản xuất phải có người Cơng ty phân cơng trực tiếp hướng dẫn Khi có khách cần gặp để bàn công việc Công ty, Người lao động cần đặt phòng họp trước với Tiếp tân, nội dung đặt phòng họp bao gồm tên khách, cơng ty, thời gian họp số lượng người họp dự kiến Khi khách đến, Tiếp tân có trách nhiệm mời khách vào phòng họp thơng báo cho Người lao động biết Khách đến liên hệ cơng tác phải chờ phòng họp không tự tiện lại Công ty Khách yêu cầu phải đeo bảng tên « Khách » suốt thời gian phạm vi Công ty gửi lại bảng tên cho Tiếp tân rời khỏi Công ty Đại điện quan ngơn luận đến văn phòng Cơng ty phải hẹn trước có nhu cầu vấn, chụp ảnh phải đồng ý trước Giám đốc Khách vào Công ty phải tuân thủ quy định an tồn phòng cháy chữa cháy Công ty phải tuân thủ quy định an ninh vấn đề sở hữu thông tin Công ty vào Công ty (b) Tiếp khách quan hệ cơng việc riêng Nói chung Người lao động không tiếp khách riêng làm việc Tuy nhiên, Người lao động làm việc phận không sản xuất trực tiếp thật có nhu cầu cần gặp khách cho cơng việc riêng xin ý kiến trước Quản đốc/Trưởng phòng Nếu đồng ý Quản đốc/Trưởng phòng tiếp khách phòng tiếp khách Công ty qui định Tuy nhiên thời gian tiếp khách không lần gặp không lần gặp tháng liên tiếp trừ trường hợp Cơng ty có quy định khác 2.3 Tác phong, trang phục, thái độ làm việc tiếp khách HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn (a) Bộ phận văn phòng Người lao động phải mặc trang phục cá nhân lịch Trang phục phù hợp cho Người lao động nam bao gồm quần tây, áo sơ mi dài ngắn tay, giày dép có quai hậu Trang phục phù hợp cho Người lao động nữ bao gồm áo đầm, váy, quần tây, áo kiểu, vớ dài, áo dài, giày có gót hay giày có quai hậu Dép xem khơng thích hợp khơng mang nơi làm việc trừ đồng ý bác sĩ Công ty cho trường hợp đặc biệt Người lao động phải đối xử thân thiện, tôn trọng, nhã nhặn hành vi lịch khách hàng Tất phòng, ban tiếp khách hàng phép trao đổi công việc thuộc lĩnh vực mà phụ trách, có liên quan đến cơng việc cần giải với khách hàng Trường hợp Bộ phận văn phòng cấp đồng phục Người lao động có trách nhiệm mặc đồng phục thời gian làm việc (b) Bộ phận sản xuất Người lao động làm việc phân xưởng phát đồng phục trang bị bảo hộ lao động cho công việc Trang bị bảo hộ lao động bao gồm găng tay, giày, kính bảo hộ, v.v cung cấp cho Người lao động điều kiện cơng việc đòi hỏi Người lao động buộc phải mặc đồng phục sử dụng trang bị bảo hộ lao động suốt thời gian làm việc Người lao động làm việc phân xưởng cấp tủ cá nhân phát chìa khóa để sử dụng tủ cá nhân ngày làm việc Công ty không chịu trách nhiệm mát tài sản Người lao động suốt trình làm việc Khi việc Người lao động phải trả lại chìa khóa tủ cá nhân cho trưởng phận vào ngày làm việc cuối Các phận sản xuất trực tiếp khơng tiếp khách hàng Khi có đồn tham quan xuống xưởng phải giữ tác phong kỷ luật, an tồn lao động, khơng trả lời phải tìm cách từ chối câu hỏi khách bí mật cơng nghệ, kinh doanh, nhân sự, tiền lương Công ty (c) Thường trực, bảo vệ Công ty Bộ phận bảo vệ phải vui vẻ, hòa nhã tiếp khách, trực tiếp hướng dẫn khách vào phận cần liên hệ, không giải cho khách gặp người Công ty để giải công việc riêng, tránh làm phật lòng khách, thực phương châm « vui lòng khách đến, vừa lòng khách » Bộ phận bảo vệ trang bị trang phục riêng phù hợp với vị trí cơng việc 2.4 Quy định việc Người lao động phải chấp hành mệnh lệnh sản xuất, kinh doanh người sử dụng lao động Trong thời gian làm việc cho Công ty, Người lao động phải thực theo hướng dẫn yêu cầu Trưởng phận, Quản đốc/Trưởng phòng Ban Giám đốc; HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn - Khi nhận công việc Trưởng phận, Quản đốc/Trưởng phòng, Người lao động cần ý phải thực theo thời gian mà người yêu cầu Trong trường hợp nhận công việc mà xét thấy thời gian không đủ thực cần thơng báo cho người giao cơng việc để bố trí thêm người hỗ trợ hay phải làm thêm sau làm việc thức để hồn thành cơng việc thời hạn; Có số trường hợp Người lao động quyền không chấp hành mệnh lệnh Trưởng phận, Quản đốc/Trưởng phòng Ban giám đốc người lệnh cho Người lao động làm công việc có nguy gây tai nạn lao động, hư hỏng tài sản Công ty, Nhà nước, công dân khác trái với quy định pháp luật Trong trường hợp vậy, không thực lệnh người điều hành Người lao động xác định không vi phạm kỷ luật lao động 2.5 Những quy định khác Những trường hợp chưa quy định nội dung Nội quy lao động thực theo quy định Sổ tay lao động Công ty An toàn lao động, vệ sinh lao động 3.1 Trách nhiệm Công ty Công ty trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động cho Người lao động suốt thời gian làm việc cho Công ty 3.2 Nghĩa vụ Người lao động Trong thời gian làm việc cho Công ty, Người lao động phải tuân thủ yêu cầu sau:  Tham gia đầy đủ buổi huấn luyện, hướng dẫn tiêu chuẩn, biện pháp an toàn lao động vệ sinh lao động Công ty tổ chức;  Chấp hành lịch khám sức khỏe hàng năm Công ty tổ chức;  Thực quy định, nội quy an toàn lao động vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ giao;  Phải sử dụng bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị, thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc, làm hư hỏng phải bồi thường;  Khi thao tác máy phải sử dụng đầy đủ trang thiết bị cấp phát Phải cài nút áo gọn gàng, không để quần áo lòng thòng quấn vào máy;  Phải thành thạo nút, tay gạt điều khiển máy biết cách cắt cầu dao điện máy;  Phải nắm vững điểm chế độ cho dầu mỡ trình vận hành máy;  Phải thường xuyên theo dõi mắt dầu, đảm bảo an toàn làm việc; HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 10 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn                Phải sử dụng dụng cụ đảm bảo an toàn gá lắp; Không tự tiện dùng tay hãm máy, lấy sản phẩm máy quay; Không dùng găng tay chân để thao tác máy; Khơng rời vị trí máy máy hoạt động; Trong trường hợp có cố phải ngắt nguồn điện vào máy, giữ nguyên trường, báo cho Quản đốc/Trưởng phòng đến giải Nếu thấy máy tiếp tục làm việc gây hư hỏng, tai nạn Người lao động kiến nghị cấp trực tiếp đến Giám đốc điều hành có quyền từ chối khơng tiếp tục vận hành máy; Trong trình vận hành máy, Người lao động thấy mệt mỏi mà gây tai nạn hư hỏng sản phẩm phải báo cho Quản đốc/Trưởng phòng xin tạm ngừng máy để đến phòng y tế Cơng ty khám bệnh Nếu xét thấy đủ tiêu chuẩn cho nghỉ phòng y tế cấp giấy cho nghỉ bệnh Người lao động chủ động thơng báo cho Quản đốc/Trưởng phòng để bố trí kịp thời người khác thay vào vị trí đó; Phải làm vệ sinh công nghiệp nơi làm việc, dụng cụ làm việc, thiết bị, máy móc thuộc phạm vi quản lý trước kết thúc ca làm việc Nếu nghỉ việc bàn giao lại cơng việc cho Quản đốc/Trưởng phòng cơng việc làm trang thiết bị lao động Công ty để kịp thời bố trí người khác làm tiếp cơng việc dở dang Trong trường hợp chưa bàn giao mà gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất phải chịu trách nhiệm thiệt hại lỗi không bàn giao công việc, dụng cụ gá lắp; Phải xếp vật tư, sản phẩm gọn gàng, ngăn nắp khoa học, để phòng cố xảy ra; Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm phát nguy gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu khắc phục hậu tai nạn lao động có lệnh Cơng ty; Lao chùi, bảo quản, cho dầu mở máy móc, thiết bị theo hướng dẫn Vào ngày cuối tuần hay trước ngày nghỉ lễ phải tổng vệ sinh, cho dầu mỡ bảo quản máy móc, thiết bị theo quy định; Phải thu gom sản phẩm, vật hư hỏng để giải với kho; Không nấu ăn dùng bếp điện nơi làm việc, không để chai, ly, lọ vật tương tự máy móc, thiết bị sản xuất để tránh tai nạn xảy cho người máy móc, thiết bị; Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, khơng vứt rác, khạc nhổ lung tung xưởng nơi công cộng; Không hút thuốc khu vực sản xuất, kho hàng, văn phòng khn viên Cơng ty Chỉ hút thuốc khu vực nhà ăn mà thôi; Tuyệt đối tuân theo quy định phòng cháy, chữa cháy Cơng ty Khi xảy hỏa hoạn, cần phải: báo cho nhân viên bảo vệ người xung quanh biết; HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 11 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn - bật tín hiệu báo động cháy gần nhất; tắt tất thiết bị điện nguồn cung cấp khí đốt; thu dọn chuyển dời vật dụng khu vực làm việc Cơng ty có hình thức khen thưởng thích hợp Người lao động có hành vi tích cực việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động Người lao động vi phạm qui định an tồn vệ sinh lao động Cơng ty chịu xử lý kỷ luật bị khởi tố theo quy định pháp luật hành vi vi phạm Người lao động gây hậu nghiêm trọng Bảo vệ tài sản bí mật công nghệ kinh doanh Công ty 4.1 Bảo vệ tài sản (a) Người lao động phải có trách nhiệm bảo quản tài sản Công ty Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản Công ty cách phung phí, bất cẩn, vơ trách nhiệm đánh cắp tài sản Công ty; (b) Bất mát hay hư hại tài sản Cơng ty gây phung phí, bất cẩn, vô trách nhiệm hay đánh cắp bị xử lý kỷ luật Người lao động buộc phải bồi thường cho mát hay hư hại tài sản Công ty trường hợp nghiêm trọng bị khởi tố tòa theo quy định pháp luật ; (c) Người lao động không mang tài liệu, sổ sách, vật mẫu, vật tư, máy móc, thiết bị Cơng ty ngồi Khi cần mang tài liệu, sổ sách, vật mẫu, vật tư, máy móc, thiết bị ngồi phải có chấp thuận Quản đốc/Trưởng phòng phải báo để ghi sổ theo dõi 4.2 Giữ bí mật cơng nghệ, kinh doanh (a) Người lao động không phép tiết lộ thông tin mật sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự, bí cơng nghệ hay thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh thời gian chức thời gian sau này, ngoại trừ trường hợp yêu cầu công việc Người lao động đó; (b) Người lao động khơng chép, lấy tài liệu hay thông tin bảo mật, thiết bị, hàng kho, chìa khóa Cơng ty khơng phép; (c) Vì lý bảo mật thơng tin kỹ thuật, tài chính, kinh doanh Công ty, Người lao động chủ chốt bao gồm Người lao động có cấp bậc cơng việc từ Trưởng phận, Quản đốc/Trưởng phòng trở lên, Người lao động Bộ phận Công nghệ, Tiếp thị, Tài chính, Nhân sự, ngồi ràng buộc bảo mật thông tin quy định Nội quy lao động này, phải ký với Cơng ty Hợp đồng bảo mật thông tin riêng rẽ; (d) Trong suốt thời gian làm việc cho Công ty, Người lao động không trực tiếp hay gián tiếp cạnh tranh với Cơng ty hình thức với tư cách nhân viên, giám đốc, nhà tư vấn, người cho vay đại lý cho thể nhân hay pháp nhân hoạt động kinh doanh ngành, nghề với Công ty; (e) Người lao động khơng quyền làm thêm ngồi cơng HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 12 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn II ty hay ngành nghề làm phương hại ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế Công ty; (f) Người lao động không nhận khoản thù lao, hoa hồng, giảm giá, quà cáp, giải trí, tiền trà nước, ưu đãi, khoản tốn mà khiến Người lao động bị ràng buộc phải làm việc cho bên thứ ba làm ăn hay mong muốn làm ăn với Cơng ty u cầu có nguồn lợi riêng công việc làm ăn; Quản đốc/Trưởng phòng hội ý với Giám đốc điều hành trường hợp có vấn đề mâu thuẫn quyền lợi phát sinh Trong trường hợp vấn đề giải Giám đốc người định cuối HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Hành vi vi phạm kỷ luật lao động 1.1 Hành vi vi phạm thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi Các hành vi sau Người lao động xem vi phạm nội quy thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi:  Đi làm trễ sớm thời gian quy định Công ty mà không rơi vào trường hợp phép làm trể sớm không thông báo trước không đồng ý Quản đốc/Trưởng phòng;  Khơng nghỉ giải lao thời gian quy định nghỉ giải lao dài thời gian quy định mà không đồng ý Quản đốc/Trưởng phòng;  Nghỉ cho mục đích hội họp không theo yêu cầu công việc tự ý kéo dài thời gian hội họp mà khơng có ý kiến Quản đốc/Trưởng phòng;  Tự ý nghỉ bệnh mà khơng thơng báo cho Quản đốc/Trưởng phòng biết hay trường hợp nghỉ ngày mà không cung cấp giấy xác nhận bác sĩ;  Tự ý nghỉ việc khơng lương hay có xin phép nghỉ thời hạn cho phép mà không đồng ý trước Quản đốc/Trưởng phòng;  Vi phạm thời gian yêu cầu thông báo trước xin nghỉ phép năm làm cho Công ty bị động việc điều người khác thay thế;  Ngủ làm việc hay cố ý làm chậm công việc giao hay ngưng việc;  Cạo, sửa, tẩy, xóa thẻ nhân viên hay sử dụng thẻ Người lao động khác;  Rời vị trí làm việc làm việc mà khơng có đồng ý Quản đốc/Trưởng phòng 1.2 Hành vi không chấp hành mệnh lệnh điều hành sản xuất kinh doanh Các hành vi sau Người lao động xem vi phạm nội quy việc không chấp hành mệnh lệnh điều hành cấp trên:  Không phục tùng hay từ chối mệnh lệnh hợp pháp cấp trên; HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 13 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn Hay lơ công việc giao dẫn đến cơng việc khơng hồn thành dự kiến;  Lôi kéo, xúi bẩy hay rủ rê Người lao động khác không phục tùng hay từ chối mệnh lệnh đắn cấp trên;  Không thực yêu cầu khẩn cấp hay liên tục chứng tỏ không đủ khả thực công việc giao 1.3 Hành vi không tuân thủ quy trình hướng dẫn Các hành vi sau Người lao động xem vi phạm nội quy việc không tuân thủ quy trình hướng dẫn:  Khơng thực theo quy trình cơng việc gây lỗi ách tắc cơng việc phận, phòng, ban khác  Khơng cho dầu mỡ, vệ sinh máy móc, thiết bị theo quy định;  Không sử dụng đầy đủ trang thiết bị cấp phát, không tuân thủ quy định an toàn lao động làm việc;  Khơng tn thủ quy trình cơng nghệ, vận hành thiết bị gây hư hỏng sản phẩm, thiết bị 1.4 Hành vi vi phạm quy định nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động Các hành vi sau Người lao động xem vi phạm nội quy nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động:  Không tắt tất cơng tắc điện máy móc, thiết bị hoạt động điện, máy vi tính… phạm vi khu vực mình;  Mang chất dễ cháy, chất nổ, dao hay vũ khí thơ sơ, vũ khí bất hợp pháp vào Công ty hay đem vào hay sử dụng loại rượu, bia hay dược phẩm bất hợp pháp khu vực Công ty;  Cất giữ, sử dụng làm việc tác dụng rượu loại ma túy phạm vi Công ty;  Nấu ăn, uống nơi làm việc, xả rác, khạc nhổ, phóng uế bừa bãi Cơng ty nơi làm việc;  Không thường xuyên vệ sinh máy móc, thiết bị nơi làm việc sau vào làm việc trước về;  Không tuân thủ vấn đề an ninh Công ty;  Hút thuốc phạm vi cấm công ty;  Khơng thực quy định phòng cháy, chữa cháy 1.5 Hành vi trộm cắp, tham ô, gây rối, phá hoại Công ty Các hành vi sau Người lao động xem vi phạm nội quy hành vi trộm cắp, tham ô, gây rối, phá hoại Công ty:  Nhận hoa hồng tiền từ khách hàng tình hình thức nào;  Sử dụng, chiếm dụng thời gian, tiền bạc, tài sản Cơng ty cho cơng việc mục đích riêng;  HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 14 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn Chỉ trích, bình luận, phát ngơn bừa bãi, tung tin bịa đặt làm hạ thấp uy tín Người lao động Cơng ty, gây đồn kết nội bộ;  Phân phát trái phép văn in hay viết tay bên ngồi vào Cơng ty;  Treo, tháo gỡ, thay đổi hay viết thêm vào ấn phẩm gắn bảng thơng báo;  Có hành vi cờ bạc Công ty hình thức nào;  Hành hung, ấu đả với Người lao động khác làm việc;  Cố ý giả mạo loại giấy tờ gây hậu nghiêm trọng;  Thực việc mua bán mặt hàng cấm Công ty;  Phân biệt đối xử, quấy rối, lăng mạ, xâm phạm đến Người lao động khác;  Có hành vi khiếm nhã, la lối, cãi vã làm việc;  Truy cập vào mạng máy tính máy tính lưu trữ thơng tin mà khơng phép;  Thực thay đổi không phép nội dung mạng máy tính, bao gồm việc xóa thay đổi liệu;  Cung cấp sử dụng thông tin cá nhân máy vi tính cho mục đích khác với mục đích mà Công ty đăng ký;  Tự tiện sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất chưa huấn luyện chưa chứng nhận có đủ lực vận hành loại máy móc, thiết bị 1.6 Hành vi vi phạm bảo vệ tài sản, bí mật cơng nghệ, kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm giao Các hành vi sau Người lao động xem vi phạm nội quy bảo vệ tài sản, bí mật cơng nghệ, kinh doanh:  Không thực đầy đủ thủ tục cần thiết mang tài sản Công ty ngoài;  Tiết lộ sử dụng bất hợp pháp thông tin mật sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự, bí cơng nghệ hay thơng tin liên quan đến hoạt động kinh doanh thời gian chức thời gian sau này, ngoại trừ trường hợp yêu cầu công việc Người lao động đó;  Sao chép, lấy tài liệu, hay thông tin bảo mật, thiết bị, hàng kho, chìa khóa Cơng ty khơng phép;  Không báo cáo đầy đủ mát, hư hại tài sản Công ty dù cố ý hay xao lãng cơng việc Hình thức xử lý kỷ luật lao động  Khơng thể có danh mục đầy đủ liệt kê tất vi phạm mà Người lao động gây Tùy theo mức độ gây thiệt hại cho Công ty mà vi phạm kỷ luật phân loại thành: nhẹ, nghiêm trọng nghiêm trọng dẫn đến định sa thải theo qui định luật lao động HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 15 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn 2.1 Hình thức khiển trách miệng Biện pháp nhắc nhở sử dụng thường xuyên cho trường hợp sau:  Đi làm trễ sớm thời gian quy định Công ty mà không thông báo trước có thơng báo trước khơng đồng ý Quản đốc/Trưởng phòng;  Khơng nghỉ giải lao thời gian quy định nghỉ giải lao dài thời gian quy định mà không đồng ý Quản đốc/Trưởng phòng;  Nghỉ cho mục đích hội họp không theo yêu cầu Công ty tự ý kéo dài thời gian hội họp mà ý kiến Quản đốc/Trưởng phòng;  Tự ý nghỉ bệnh mà khơng thơng báo cho Quản đốc/Trưởng phòng biết hay trường hợp nghỉ ngày mà không cung cấp giấy xác nhận bác sĩ;  Tự ý nghỉ việc khơng lương hay có xin phép nghỉ thời hạn cho phép mà không đồng ý trước Quản đốc/Trưởng phòng;  Vi phạm thời gian yêu cầu thông báo trước xin nghỉ phép năm làm cho Công ty bị động việc điều người khác thay thế;  Ngủ làm việc hay cố ý làm chậm hay ngưng việc;  Không sử dụng đầy đủ trang thiết bị cấp phát, không tuân thủ quy định an tồn lao động làm việc;  Khơng tắt tất công tắc điện thiết bị hoạt động điện, máy vi tính, máy đánh chữ … phạm vi khu vực mình;  Khơng thường xuyên cho dẩu mỡ, vệ sinh máy móc, thiết bị nơi làm việc sau vào làm việc trước về;  Không báo cáo đầy đủ mát, hư hại tài sản Công ty 2.2 Hình thức khiển trách văn Biện pháp nhắc nhở sử dụng thường xuyên cho trường hợp sau:  Rời nơi làm việc làm việc mà khơng có đồng ý Quản đốc/Trưởng phòng;  Hay lơ cơng việc giao dẫn đến cơng việc khơng hồn thành dự kiến;  Không thực yêu cầu khẩn cấp hay liên tục chứng tỏ không đủ khả làm công việc yêu cầu;  Không tn thủ quy trình cơng việc, quy trình cơng nghệ, vận hành máy móc, thiết bị gây hư hỏng cho sản phẩm, máy móc, thiết bị;  Mang chất dễ cháy, chất nổ, dao hay vũ khí thơ sơ, vũ khí bất hợp pháp vào Cơng ty hay đem vào hay sử dụng loại rượu, bia hay dược phẩm bất hợp pháp khu vực Công ty;  Nấu ăn, uống nơi làm việc, xả rác, khạc nhổ, phóng uế bừa bãi Cơng ty nơi làm việc; HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 16 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn Truy cập vào mạng máy tính máy tính lưu trữ thơng tin mà khơng phép;  Tự tiện sử dụng máy móc, thiết bị làm việc chưa huấn luyện chưa chứng nhận có đủ lực vận hành loại máy móc, thiết bị đó;  Cất giữ, sử dụng làm việc tác dụng rượu loại ma túy phạm vi Công ty;  Không thực đầy đủ thủ tục cần thiết mang tài sản Cơng ty ngồi Người lao động nhận thư xoá kỷ luật phục hồi vị trí cũ khơng tái vi phạm kỷ luật sau tháng kể từ ngày định thi hành kỷ luật có hiệu lực 2.3 Hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không tháng chuyển sang làm cơng việc khác có mức lương thấp thời hạn tối đa tháng bị cách chức (a) Được áp dụng trường hợp Người lao động bị khiển trách văn mà tái phạm thời hạn tháng kể từ ngày bị khiển trách; (b) Những hành vi vi phạm sau chưa đến mức độ sa thải:  Cạo, sửa, tẩy, xóa thẻ nhân viên hay sử dụng thẻ Người lao động khác;  Không phục tùng hay từ chối mệnh lệnh hợp pháp cấp trên;  Lôi kéo, xúi bẩy hay rủ rê Người lao động khác không phục tùng hay từ chối mệnh lệnh hợp pháp cấp trên;  Không thực quy định phòng cháy, chữa cháy;  Không tuân thủ vấn đề an ninh Công ty;  Hút thuốc phạm vi cấm công ty;  Cất giấu loại súng hay vũ khí trái phép Cơng ty;  Nhận hoa hồng tiền từ khách hàng, tình hình thức nào;  Chỉ trích, bình luận, phát ngơn bừa bãi, tung tin bịa đặt làm hạ thấp uy tín Người lao động Cơng ty, gây đồn kết nội bộ;  Treo, tháo gỡ, thay đổi hay viết thêm vào ấn phẩm gắn bảng thông báo;  Cờ bạc trong phạm vi Công ty hình thức nào;  Hành hung, ấu đả với Người lao động làm việc;  Cố ý giả mạo loại giấy tờ hồ sơ xin việc, hồ sơ cá nhân gây hậu nghiệm trọng;  Thực việc mua bán mặt hàng cấm Công ty;  Phân biệt đối xử, quấy rối, lăng mạ, xâm phạm đến Người lao động khác;  Có hành vi khiếm nhã, la lối, cãi vã làm việc;  HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 17 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn  Phân phát trái phép văn in hay viết tay bên ngồi văn phòng;  Thực thay đổi không phép nội dung mạng máy tính, bao gồm việc xóa thay đổi liệu;  Cung cấp sử dụng thông tin cá nhân máy vi tính cho mục đích khác với mục đích mà Cơng ty đăng ký Người lao động vi phạm tự động phục hồi trở lại vị trí cơng tác cũ không tái vi phạm kỷ luật sau tháng kể từ ngày có định thi hành kỷ luật có hiệu lực Trường hợp cơng việc cũ khơng khơng thể bố trí cơng việc cũ hai bên thỏa thuận để giải sở bảo đảm quyền lợi mặt phúc lợi cho Người lao động theo hợp đồng lao động ký kết Nếu đương có tiến tích cực việc sửa chữa sai phạm sau chấp hành kỷ luật tháng có ý kiến đề nghị Trưởng phận, Quản đốc/Trưởng phòng, Trưởng phòng Nhân Giám đốc định rút ngắn thời hạn kỷ luật Khi có định việc hủy bỏ hay giảm bớt thời hạn thi hành kỷ luật biện pháp kỷ luật này, Giám đốc ban hành định văn Trưởng phòng Nhân xếp cho đương nhận trở lại công việc đảm trách trước bị kỷ luật hay bố trí cơng việc khác tương đương phù hợp với lực Người lao động 2.4 Hình thức sa thải Hình thức sa thải áp dụng khi: (c) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ơ, tiết lộ bí mật cơng nghệ, kinh doanh có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích Cơng ty, bao gồm không giới hạn trường hợp sau:  Tiết lộ sử dụng bất hợp pháp thông tin mật sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự, bí cơng nghệ hay thơng tin liên quan đến hoạt động kinh doanh thời gian chức thời gian sau này, ngoại trừ trường hợp yêu cầu công việc Người lao động đó;  Sao chép, lấy tài liệu, hay thông tin bảo mật, thiết bị, hàng kho, chìa khóa Cơng ty khơng phép;  Sử dụng, chiếm dụng thời gian, tiền bạc, tài sản Công ty cho công việc mục đích riêng;  Trực tiếp hay gián tiếp cạnh tranh với Cơng ty hình thức với tư cách nhân viên, giám đốc, nhà tư vấn, người cho vay đại lý cho thể nhân hay pháp nhân hoạt động kinh doanh ngành, nghề với Công ty;  Làm thêm ngồi cơng ty hay ngành nghề làm phương hại ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế Công ty;  Nhận thù lao, hoa hồng, giảm giá, quà cáp, giải trí, tiền trà nước, ưu đãi, khoản toán mà khiến cho Người lao động bị ràng buộc phải làm việc cho bên thứ ba HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 18 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn làm ăn hay mong muốn làm ăn với Cơng ty u cầu có nguồn lợi riêng công việc làm ăn;  Sử dụng không hợp pháp hay tiết lộ bí mật liên quan đến liệu tiền lương, thơng tin tài chính, chiến lược tiếp thị, dự án kiến nghị chờ giải quyết, hồ sơ cá nhân, bảng lương trao đổi người có liên quan đến Cơng ty Người lao động khơng nhận lợi ích từ việc tiết lộ thơng tin đó; (d) Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm thời gian chưa xóa kỷ luật bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm; (e) Người lao động tự ý bỏ việc ngày cộng dồn tháng 20 ngày cộng dồn năm mà khơng có lý đáng Các trường hợp coi lý đáng bao gồm: bị thiên tai, hỏa hoạn, thân, thân nhân bị ốm có xác nhận sở y tế thành lập hợp pháp Tạm đình cơng tác Người lao động Đối với vi phạm có tính chất phức tạp, xét thấy để Người lao động tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xác minh, Giám đốc có quyền tạm đình cơng tác Người lao động sau tham khảo ý kiến Ban Chấp hành Cơng đồn sở Thời hạn tạm đình cơng việc tối đa đến 15 ngày, trường hợp đặc biệt kéo dài đến tháng Người lao động tạm ứng 50% tiền lương trước bị đình cơng việc Ngun tắc, trình tự, thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động 4.1 Nguyên tắc Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động bị xử lý hình thức kỷ luật Khi Người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động, áp dụng hình thức kỷ luật cao tương ứng với hành vi vi phạm nặng Mỗi trường hợp kỷ luật xử lý theo mục đích tốt việc Những tình trạng hồn cảnh khác liên quan đến vụ việc thường phải xem xét trước đưa định phù hợp Do cần phải có lời giải thích Người lao động vụ việc nêu trước hoàn tất tài liệu chuẩn bị văn Công ty không xử lý kỷ luật lao động Người lao động vi phạm nội quy lao động mắc bệnh tâm thần bệnh làm khả nhận thức hay khả điều khiển hành vi (khi có xác nhận Bệnh viện/phòng khám y tế hợp pháp) Thời hạn xử lý vụ vi phạm kỷ luật lao động tối đa tháng kể từ ngày xảy hay phát vi phạm Trong số trường hợp đặc biệt (như vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật cơng nghệ, kinh doanh Cơng ty) Giám đốc định, thời hạn kéo dài đến tháng 4.2 Trình tự Khi tiến hành việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động, Công ty phải chứng minh lỗi Người lao động chứng người làm chứng (nếu HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 19 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn có) Người lao động có quyền tự bào chữa nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân người khác bào chữa cho Khi xem xét xử lý kỷ luật lao động phải có mặt đương Đối với việc xử lý kỷ luật lao động từ trường hợp khiển trách văn đến sa thải, xem xét xử lý cần có diện đại diện Ban chấp hành cơng đồn sở Cơng ty Nếu Công ty ba (3) lần thông báo văn mà Người lao động vắng mặt Cơng ty có quyền xử lý kỷ luật thông báo định kỷ luật cho Người lao động biết 4.3 Thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động Trường hợp Người xử lý kỷ luật  Khiển trách miệng Quản đốc/Trưởng phòng Người lao động  Khiển trách văn Trưởng phòng Nhân  Kéo dài thời hạn nâng Giám đốc ủy quyền cho Trưởng lương chuyển sang phòng Nhân làm cơng việc khác có mức lương thấp  Sa thải Giám đốc III TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT Phạm vi mức độ trách nhiệm xảy thiệt hại vật chất (a) Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản Cơng ty phải bồi thường thiệt hại mà gây (b) Người lao động làm dụng cụ, thiết bị tài sản khác Công ty giao tiêu hao vật tư định mức cho phép tùy trường hợp phải bồi thường thiệt hại phần toàn theo thời giá thị trường Trong trường hợp có hợp đồng trách nhiệm phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật bồi thường (c) Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng (có mức thiệt hại triệu đồng) sơ suất phải bồi thường thiệt hại tối đa tháng lương bị khấu trừ dần vào lương tối đa đến 30% tiền lương hàng tháng Trong trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng dẫn đến việc sa thải Người lao động phải bồi thường khoản bồi thường thiệt hại Khoản bồi thường thiệt hại trừ vào khoản trợ cấp việc khoản khác mà Công ty chưa tốn hết cho Người lao động Nếu khơng tốn hết khoản bồi thường thiệt hại Người lao động phải có nghĩa vụ trả hết số lại thức rời Cơng ty (d) Khơng Công ty quyền miễn trừ trách nhiệm trường hợp gây thiệt hại vật chất tài sản Cơng ty trừ trường hợp có định khác Giám đốc Thủ tục, phương pháp, thẩm quyền đánh giá mức độ thiệt hại vật chất 2.1 Thủ tục HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 20 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn Khi có thiệt hại vật chất xảy ra, người gây thiệt hại hay người phát phải có nghĩa vụ thông báo cho Trưởng phận biết Trưởng phận sau đánh giá tình hình đồng thời thơng báo cho Quản đốc/Trưởng phòng biết giữ nguyên trạng để lập biên việc Người lao động gây thiệt hại vật chất với chữ ký người gây thiệt hại và/hoặc người phát thiệt hại vật chất Trong thời gian chờ Quản đốc/Trưởng phòng có ý kiến, Người lao động gây thiệt hại người có trách nhiệm phải khắc phục thiệt hại để bảo đảm công việc kinh doanh Công ty không bị ảnh hưởng 2.2 Phương pháp Việc xem xét, định bồi thường thiệt hại vào lỗi mức độ thiệt hại thực tế 2.3 Thẩm quyền đánh giá Chỉ có Giám đốc có thẩm quyền sau việc đánh giá mức độ thiệt hại vật chất mà Người lao động gây Trong trường hợp Người lao động khơng trí với việc đánh giá Giám đốc có quyền u cầu bên thứ ba hai bên thỏa thuận 2.4 Mức độ bồi thường Mức độ bồi thường thiệt hại đánh giá dựa giá trị ban đầu theo chứng từ mua vào tài sản bị thiệt hại trừ giá trị khấu hao theo quy định Nhà nước thời điểm xảy thiệt hại Nếu sau thời gian khấu hao giá trị tài sản lại mức độ bồi thường đánh giá dựa giá thị trường tài sản vào thời điểm xảy thiệt hại IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Nội quy lao động làm sở cho Công ty quản lý lao động, điều hành sản xuất kinh doanh, khen thưởng cho Người lao động có thành tích việc chấp hành tốt nội quy lao động xử lý trường hợp vi phạm quy định kỷ luật lao động Công ty Các đơn vị, chi nhánh thuộc hệ thống quản lý Công ty, tùy theo đặc điểm sản xuất kinh doanh cụ thể hóa nội quy lao động cho phù hợp với thực tế, không trái với Nội quy lao động Công ty pháp luật lao động khác có liên quan Nhà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam Bản nội quy phổ biến đến Người lao động, người có trách nhiệm thực nghiêm chỉnh nội quy lao động đấu tranh ngăn chặn hành vi gây thiệt hại đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, an ninh, trật tự Công ty Bản nội quy niêm yết phần mềm quản trị ERP theo đường dẫn; ISO/Hệ thống ISO hành/Hệ thống qui định chung/Nội quy lao động công ty Bảng tin điện tử công ty GIÁM ĐỐC CƠNG TY (Đã ký) HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 21 Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội Số 901 - Tầng - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 22 ... đồn, Giám đốc ban hành nội quy lao động thực Công ty sau: I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Nội quy lao động quy định kỷ luật lao động mà Người lao động phải thực làm việc Công ty; quy định việc xử lý Người... trước Giám đốc Khách vào Công ty phải tuân thủ quy định an tồn phòng cháy chữa cháy Công ty phải tuân thủ quy định an ninh vấn đề sở hữu thông tin Công ty vào Công ty (b) Tiếp khách quan hệ cơng... trường hợp chưa quy định nội dung Nội quy lao động thực theo quy định Sổ tay lao động Công ty An toàn lao động, vệ sinh lao động 3.1 Trách nhiệm Công ty Công ty trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 noi quy cong ty , 26 noi quy cong ty