noiquylaodong

14 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:22

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam Tel: 84 510 946345, 946946, 946789, 946222 - Fax: 84 510 946333 Web: www.viet-hancorp.com.vn - Email: vhc@viet-hancorp.com.vn - b c ØØØØØ d a - Số: 330 / QĐ-TGĐ ************************************************************************* Qd8-thoa uoc LDTT Điện Nam-Điện Ngọc, ngày 11 tháng 06 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC V/v ban hành Nội Quy Lao động TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN - Căn Bộ Luật Lao Động Quốc Hội Nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 23/06/1994; sửa đổi, bổ sung ngày 02/04/2002 có hiệu lực từ ngày 01/ 01/ 2003; - Căn Nghị Định, Thơng tư hành Chính phủ, Bộ ngành hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn Đại hội Cổ đông thành lập thông qua ngày 05 /07/2003 sửa đổi bổ sung ĐHCĐ thường niên ngày 04/02/2007 - Căn Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 01/01/2007 Hội đồng Quản trị v/v ban hành Quy chế Tổ chức Hoạt động HĐQT, TGĐ BKS Công ty; - Theo đề nghị Giám đốc Phát triển Nhân lực QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay ban hành kèm theo định Nội Quy Lao động Công ty Cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt-Hàn (sửa đổi lần 02) Điều 2: Quyết có hiệu lực kể từ ngày Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam văn thừa nhận Điều 3: Ban Giám đốc cơng ty, Kế tốn trưởng, trưởng ban, phòng, phận, đơn vị trực thuộc cơng ty cá nhân liên quan định thi hành TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Nơi nhận: + Như điều + HĐQT, BKS (b/c) + Ban QL KCN QN + Ban GĐ Cty + Trưởng đvị trực thuộc + Lưu PTNL Huỳnh Tấn Chung QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 1/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 NỘI QUY LAO ĐỘNG Công ty Cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt-Hàn (Ban hành kèm theo Quyết định số 330/ QĐ-tGĐ ngày 11/ 06/ 2007 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt-Hàn ) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục đích Ban hành quy định cụ thể nội quy lao động nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động Công ty, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ quy định thời làm việc & thời nghỉ ngơi, trật tự Cơng ty, an tồn & vệ sinh lao động, bảo vệ tài sản bí mật cơng nghệ - bí mật kinh doanh cơng ty, phạm vi xử lý kỷ luật lao động nhằm điều chỉnh mối quan hệ người sử dụng lao động người lao động hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Việt - Hàn Nội quy lao động xây dựng theo quy định Bộ luật Lao động văn hướng dẫn Chính phủ, cấp Bộ ngành thi hành pháp luật lao động ứng dụng vào thực tiễn tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị cơng ty Việt - Hàn nhằm đảm bảo thi hành quy định, sách pháp luật Nhà nước người lao động người sử dụng lao động Điều 2: Đối tượng Người lao động có ký hợp đồng lao động thời hạn hiệu lực hợp đồng (không xác định thời hạn, xác định thời hạn, ngắn hạn, thời vụ, thử việc, khoán việc) với Công ty Cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt – Hàn đối tượng chấp hành Nội quy lao động Điều 3: Các quy định chung Người lao động làm việc Công ty ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc Công ty người Tổng Giám đốc uỷ quyền ký HĐLĐ văn phải có nghĩa vụ thực nội dung, điều khoản quy định HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nội quy lao động tuân theo điều hành hợp pháp người sử dụng lao động Mọi hành vi vi phạm nội quy lao động, thể lệ, thủ tục, quy trình, quy phạm nghiệp vụ phải chịu kỷ luật lao động trách nhiệm đền bù vật chất theo quy định của pháp luật lao động quy định công ty Tổng Giám đốc cơng ty có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều động, phân cơng lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; có quyền khen thưởng xử lý kỷ luật lao động theo quy định pháp luật lao động quy định công ty Tổng Giám đốc Công ty tập thể người lao động phải thường xuyên quan tâm xây dựng khối đoàn kết trí quyền làm chủ tập thể người lao động trình tổ chức sản xuất - kinh doanh, kiên đấu tranh chống biểu tiêu cực trù dập, ức hiếp, chia rẽ, bè phải, phát ngôn vô tổ chức, vô kỷ luật, phát tán tuyên truyền quan điểm trái với đường lối, sách pháp luật Nhà nước Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục1: Thời làm việc, thời nghỉ ngơi Điều 4: Quy định thời làm việc Người lao động Công ty thực thời làm việc giờ/ngày, tuần làm việc từ 5,5 ngày tùy theo thời điểm công việc không 44 giờ/ tuần Tổng Giám đốc Công ty có quyền quy định thời làm việc theo ngày theo tuần phải thông báo trước cho người lao động biết trước Quy chế nội Cty Việt-Hàn QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 2/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 Người lao động đến nơi làm việc thời quy định Công ty Do yêu cầu giải công việc đột xuất, cấp bách Tổng Giám đốc Cơng ty thoả thuận, điều động người lao động làm việc nghỉ ngơi thực nhiệm vụ đột xuất hành Tuỳ theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Cơng ty thoả thuận với người lao động làm thêm vào ngày thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ Làm việc theo hành chính: áp dụng chủ yếu khối hành nhà máy, văn phòng điều hành công ty, quy định cụ thể sau: - Buổi sáng: từ 7giờ 30 đến 11giờ 30; Buổi chiều: từ 13giờ 00 đến 17giờ 00 - Thời làm việc ban đêm tính từ 22giờ đến 6giờ sáng hơm sau - Tùy theo tình hình thực tế cơng việc cần phải giải xong việc ngày, xét thấy cần thiết Trưởng phận quản lý cho làm việc kéo dài thêm, không ngày Làm việc theo ca, kíp: áp dụng chủ yếu khối nhà máy sản xuất (trừ nhân viên làm việc hành áp dụng trên), quy định cụ thể sau: - Ca 1: từ 06giờ 00 đến 14giờ 00; - Ca 2: từ 14giờ 00 đến 22giờ 00; - Ca 1: từ 22giờ 00 đến 06giờ 00; - Những người làm việc theo chế độ ca, kíp phải thực thời làm việc theo chế độ phân ca theo lịch thông báo trước (theo quy định riêng Xưởng sản xuất) Thời tính vào thời làm việc có hưởng lương là: - Thời phải ngừng việc không lỗi người lao động - Thời học tập huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC - Thời hội họp, học tập yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty Tổng Giám đốc Công ty cho phép Thời gian làm thêm giờ: phòng ban, phận thuộc Cơng ty tổ chức làm thêm sau thoả thuận với người lao động, Trưởng phận quản lý xét thấy cần thiết đề xuất lên Tổng Giám đốc công ty Tổng Giám đốc đồng ý chấp thuận Thời gian tính làm thêm phải đảm bảo yêu cầu sau: - Xử lý cố sản xuất kinh doanh; giải công việc cấp bách khơng thể trì hỗn; giải cơng việc phát sinh khơng có kế hoạch; xử lý công việc yêu cầu bỏ dở được; khắc phục hậu thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh xử lý khác theo yêu cầu Tổng Giám đốc công ty - Số làm thêm tính phải vượt số làm việc/tuần quy định Nhân viên sau làm thêm giờ, bố trí nghỉ bù số làm việc tuần chưa vượt số làm việc/tuần khơng tính làm thêm - Làm thêm tính vào ngày nghỉ tuần, nghỉ lễ tết - Số giờ, ngày làm thêm phải lập thành bảng chấm công trưởng phận quản lý xác nhận trình Tổng Giám đốc duyệt sở cho Ban PTNL tính tiền lương làm thêm cho người lao động Thời gian làm thêm thực không 4giờ 1ngày; 200giờ 1năm; trường hợp đặc biệt không 300giờ 1năm Người lao động làm thêm bố trí nghỉ bù vào thời gian thích hợp, trường hợp nhu cầu cơng tác, Cơng ty khơng thể bố trí cho người làm thêm nghỉ bù người lao động tốn 150% tiền lương tương ứng với thời gian làm thêm ngày làm việc bình thường; 200% tiền lương tương ứng ngày nghỉ hàng tuần; 300% tiền lương tương ứng ngày nghỉ lễ, tết Thời gian thực làm nghĩa vụ công dân: thời gian thực theo quy định luật pháp chấp thuận Tổng Giám đốc Công ty Điều 5: Quy định thời nghỉ ngơi Thời gian nghỉ ngơi ngày làm việc: - Người lao động làm việc thời gian liên tục nghỉ 30 phút để ăn ca nghỉ ngơi, tính vào thời gian làm việc - Người lao động làm ca đêm nghỉ ca 45 phút, tính vào thời gian làm việc Quy chế nội Cty Việt-Hàn QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 3/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 - Người lao động làm việc theo ca nghỉ 12 trước chuyển sang ca khác Quy định ngày nghỉ tuần: - Người lao động làm việc theo hành (LĐ gián tiếp) tuần nghỉ 1,5 ngày vào chiều thứ Bảy ngày Chủ nhật nghỉ ngày Chủ nhật - Người lao động làm việc theo ca, kíp sản xuất (LĐ trực tiếp) hết ngày làm việc liên tục nghỉ ngày (24giờ) Người lao động làm việc hưởng lương khoán, lương theo sản phẩm hay làm cơng việc có tính chất khơng ổn định thời gian nghỉ ngày (24 liên tục) tuần - Công ty xếp ngày nghỉ hàng tuần vào Thứ Bảy, Chủ nhật vào ngày cố định khác tuần Tổng Giám đốc công ty quy định - Trong trường hợp đặc biệt chu kỳ lao động khơng thể nghỉ hàng tuần Cơng ty phải đảm bảo cho người lao động nghỉ tính bình qn tháng ngày Ngày nghỉ Lễ, Tết: người lao động nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày lễ sau đây: - Tết Dương lịch: ngày nghỉ (ngày 01 tháng 01 Dương lịch) - Tết âm lịch: bốn ngày nghỉ (1 ngày cuối năm ngày đầu năm âm lịch) - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: ngày ( ngày 10 tháng Âm Lịch) - Ngày Chiến thắng: ngày nghỉ (ngày 30 tháng 04 Dương lịch) - Ngày Quốc tế Lao động: ngày nghỉ (ngày 01 tháng 05 Dương lịch) - Ngày Quốc khánh: ngày nghỉ (ngày 02 tháng 09 Dương lịch) Nếu ngày nghỉ trùng vào ngày nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần người lao động nghỉ bù vào ngày ngày khác Tổng Giám đốc công ty định thông báo trước cho người lao động Ngày nghỉ phép năm: - Người lao động có thời gian làm việc Công ty từ 12 tháng trở lên nghỉ phép hàng năm, hưởng nguyên lương làm việc theo quy định sau đây: + 12 ngày phép, người làm cơng việc bình thường (lao động gián tiếp) + 14 – 16 ngày phép, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm + Người lao động có thời gian làm việc thâm niên lâu năm Cơng ty năm cộng thêm ngày nghỉ phép - Trong trường hợp đặc biệt, Công ty không bố trí nghỉ phép năm tính toán trả tiền lương tương ứng với ngày mà người lao động lẽ phải nghỉ phép - Thủ tục xin nghỉ phép năm (nghỉ liên tục ngày): Người lao động làm đơn xin nghỉ phép năm trước 15 ngày gửi Trưởng phận quản lý trực tiếp xem xét, xét thấy cử người khác làm việc thay mà không ảnh hưởng đến việc chung, Trưởng phận trình Tổng Giám đốc định Người lao động nghỉ phép năm (được đồng ý Tổng Giám đốc) thăm bố mẹ đẻ; bố mẹ vợ/ bố mẹ chồng; vợ, chồng, hưởng quyền lợi sau: - Nếu phương tiện ô tô, tàu thuỷ, tàu hoả mà số ngày đường hai ngày từ ngày thứ trở tính thêm thời gian đường ngồi ngày nghỉ hàng năm Tiền lương người lao động ngày đường hưởng ngày nghỉ phép (như ngày làm việc) - Tiền tàu xe toán tương đương với giá vé xe, vé tàu ngồi nơi có đường ơ-tơ, tàu hoả, tương đương với giá vé quy định hành Nhà nước đoạn đường theo quy định Quy chế chi tiêu hành Cơng ty Điều 6: Nghỉ việc riêng hưởng lương, nghỉ không hưởng lương Người lao động nghỉ việc riêng mà hưởng nguyên lương trường họp sau đây: - Kết hôn: nghỉ ngày - Con kết hôn: nghỉ ngày - Bố mẹ (cả bên chồng/ vợ) chết; vợ chồng chết, chết: nghỉ ngày Người lao động nghỉ không lương phải đồng ý Tổng Giám đốc Công ty, nhiên thời gian nghỉ không lương không 06 tháng Quy chế nội Cty Việt-Hàn QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 4/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 Điều 7: Quy định giải nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ khác Người lao động có yêu cầu xin nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng nghỉ khác theo chế độ phải tuân thủ quy định xin phép nghỉ Công ty, tuyệt đối không nghỉ trước báo sau Quy định trình tự xin phép nghỉ sau: - Nghỉ phép năm: + Người lao động bắt đầu nghỉ phép sau có đồng ý Trưởng phận quản lý trực tiếp (nghỉ từ 01 đến 03 ngày), nghỉ 03 ngày phải có đồng ý Tổng Giám đốc Cơng ty theo trình tự quy định khoản 5.5 - điều nêu + Trưởng phòng ban chức năng, phận đơn vị trực thuộc Cơng ty có nhu cầu nghỉ phép, đề xuất trực tiếp lên Tổng Giám đốc phê duyệt + Phép năm giải năm đó, khơng tạm ứng phép, không cộng dồn phép sang năm Trường hợp đặc biệt tính phép năm trước chuyển sang quý I năm sau phải Tổng Giám đốc công ty đồng ý + Giải nghỉ phép phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh chung công ty Trường hợp giải nghỉ phép, trưởng phận quản lý phải đảm bảo có người khác thay thế, đảm đương công việc người nghỉ phép - Nghỉ việc riêng khơng có lương: + Trường hợp nghỉ việc riêng không hưởng lương (dài 10 ngày) phải có đơn xin phép nghỉ sau Trưởng phận quản lý trực tiếp đề nghị phòng Hành Quản trị, Ban PTNL xem xét, trình Tổng Giám đốc Cơng ty đồng ý phê duyệt văn + Nghỉ ốm ốm mẹ nghỉ: nghỉ ốm ốm mẹ nghỉ phải có đầy đủ thủ tục sở Y tế có thẩm quyền cho nghỉ đồng ý chấp thuận Tổng Giám đốc công ty + Nghỉ thai sản: người xin nghỉ phải nộp đơn trước 15 ngày bắt đầu nghỉ (trừ trường hợp sinh đột xuất) Sau sinh nộp Giấy chứng sinh bệnh viện cho Ban PTNL làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm Mục II: Trật tự công ty Điều 8: Chấp hành quy định, định Công ty Người lao động dù vị trí, cương vị, chức danh phải nghiêm chỉnh chấp hành định, thị, quy chế, quy định, nội quy làm việc Công ty ban hành hoạt động Công ty Tuân thủ, chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, công tác theo chức trách, nhiệm vụ, vị trí cơng tác nội dung cơng việc phân công Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh Giám đốc công ty, lệnh Trưởng phận quản lý trực uỷ quyền Tổng Giám đốc Cấp phục tùng cấp trên, công nhân viên phận phục tùng phân công Trưởng phận quản lý trực tiếp phận Nếu thấy phân cơng chưa hợp lý, hợp tình, chưa theo ý kiến đề xuất mình, người lao động phải phục tùng theo phân công Trưởng phận quản lý trực tiếp, sau phản ảnh lên Tổng Giám đốc Cơng ty để có điều chỉnh hợp lý Trưởng phòng ban, phận chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty định Khi thực cơng việc, công tác phải triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, chống tiêu cực, đảm bảo hiệu quả, hiệu suất cơng việc cao Người lao động có quyền từ chối làm công việc rời bỏ nơi làm việc làm trường hợp quy định khoản 11.4 - Điều 11 Nội quy lao động Điều 9: Trật tự, tác phong làm việc phương tiện lại Người lao động có trách nhiệm coi trọng thời làm việc quy định Công ty, không muộn, sớm, có trách nhiệm tận tuỵ với công việc giao, phấn đấu xây dựng Công ty doanh nghiệp có văn hố, uy tín tốt Người lao động làm việc phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy vào công ty quy định bảo vệ an ninh trật tự ban hành Quy chế nội Cty Việt-Hàn QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 5/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 Người lao động tự túc phương tiện lại đến làm việc cơng ty Khi có nhu cầu cơng tác, giải cơng việc ngồi cơng ty, người lao động sử dụng phương tiện giao thông công cộng tốn theo quy chế chi tiêu hành công ty Đối với chức danh quản lý: HĐQT, Ban kiểm sốt, Ban Giám đốc, Trưởng phòng chức năng, trưởng đơn vị trực thuộc quyền sử dụng phương tiện xe ôtô công ty việc sử dụng, điều động xe toán chi phí phải tuân thủ quy định quy chế chi tiêu hành cơng ty Việc cơng tác nước ngoài, tham quan, học tập nước phải có chương trình kế hoạch, dự tốn lập trước văn định Tổng Giám đốc phê duyệt Công ty trang phục quần áo đồng phục, thẻ kiểm soát nhân viên, đồ dùng bảo hộ lao động cho người lao động; làm việc, người lao động phải thực đầy đủ trang đồng phục gọn gàng, sẽ, nghiêm túc, góp phần tăng uy tín thân Cơng ty Khơng nói to, gây ồn ào, làm trật tự các hành vi, lời nói thiếu văn hố nơi làm việc Không làm việc riêng làm việc Khơng nói q to, nói dài qua điện thoại Khơng dùng điện thoại, internet, fax, dịch vụ công nghệ thông tin, in ấn, nhân khác cho việc riêng cá nhân Không uống rượu, bia dùng chất kích thích khác bị cấm làm việc công ty Không đánh bài, cờ bạc trò chơi ăn tiền làm việc công ty Không hút thuốc lá, sử dụng bật lửa, để vật liệu dễ cháy khu vực Nhà xưởng sản xuất, nhà kho, trạm biến áp khu vực khác theo quy định công ty Khi rời khỏi vị trí làm việc có việc riêng hay cơng tác nhiều 10 phút phải báo cho trưởng phòng, ban, xưởng, đội quản lý báo cho đồng nghiệp Tôn trọng thời gian làm việc đồng nghiệp khác phòng làm việc Khơng gây ảnh hưởng đến người khác bao gồm mùi, màu, âm Trước, sau làm việc, công nhân kỹ thuật, công nhân lao động làm việc xưởng sản xuất (khơng có trách nhiệm cơng việc nhà điều hành văn phòng) khơng vào khu nhà điều hành văn phòng; trừ trường hợp họp hành, giải công việc theo triệu tập người phụ trách Người khơng có trách nhiệm khơng vào khu vực nhà xưởng sản xuất, nhà kho, khu vực sản xuất, thi cơng lắp đặt máy móc thiết bị; trừ trường hợp đồng ý trưởng phận quản lý Mọi người lao động phải có trách nhiệm sử dụng quy trình, quy định vận hành bảo quản tài sản, trang thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị, cơng cụ phòng liên vận chuyển Công ty Tiếp khách làm việc với người nước phải tuân thủ Quy định làm việc với người nước theo quy định Nhà nước theo phân công Tổng Giám đốc Nghiêm cấm mang vào công ty loại chất nổ, chất cháy, vũ khí Nếu đem đến để phục vụ công tác phải đăng ký với bảo vệ quan phải đồng ý Ban Giám đốc Công ty Khi chuyên chở tài sản, vật tư khỏi Công ty, người chuyên chở phải xuất trình giấy tờ hợp lệ với Nhân viên Bảo vệ ANTT người có trách nhiệm kiểm sốt Khi nhân viên bảo vệ, người kiểm soát cần yêu cầu kiểm tra người chun chở phải có trách nhiệm tự mở tài sản, vật dụng mang để kiểm tra khơng gây khó khăn nói khơng lịch người kiểm sốt CBCNV phân công trực phục vụ sản xuất, trực bảo vệ, tự vệ, đảm bảo an ninh trật tự trình sản xuất, hội họp hay ngày nghỉ lễ tết phải thực đầy đủ yêu cầu trách nhiệm phân công phải đảm bảo thực thời gian quy định Tuyệt đối không rời bỏ vị trí chưa có người thay chưa ký vào biên bàn giao Trong quan hệ với khách hàng đối tác phải nói ứng xử nhã nhặn, cầu thị, tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu; phải tính đúng, thu đủ tất khoản, không thu thêm, thu thừa tiền khách hàng; không lạm dụng quyền hạn chức vụ để tư lợi riêng cá nhân Quy chế nội Cty Việt-Hàn QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 6/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 Mục III: An toàn vệ sinh lao động Điều 10: Quy định chung Cơng ty có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động cho người lao động Người lao động phải tuân thủ quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động nội quy lao động Công ty Thực nghiêm chỉnh nội quy phòng chống chữa cháy nổ, thiên tai bão lụt , tích cực tham gia khắc phục hậu có cố xảy Việc xây dựng mở rộng, cải tạo sở để sản xuất, việc sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, lưu giữ tàng trữ loại máy, thiết bị, vật tư, chất có u cầu nghiêm ngặt an tồn lao động, vệ sinh lao động phải có luận chứng biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc người lao động môi trường xung quanh theo quy định pháp luật quy định Công ty Đối với loại thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động, vệ sinh lao động phải khai báo, đăng ký xin cấp giấy phép với quan có thẩm quyền Nhà nước an toàn lao động vệ sinh lao động Khi vận hành dây chuyền sản xuất, người tham gia lao động, làm việc phải tuyệt đối chấp hành phương án vận hành đề Tại nơi làm việc phải có nội quy lao động, quy chuẩn vận hành máy móc thiết bị, tiêu thức xử lý cố, tiêu lệnh PCCC, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp Đối với người lao động làm việc theo ca, kíp sản xuất phải ghi chép đầy đủ tình hình giao ca trước sau làm việc Đối với nhân viên lái xe phải kiểm tra xe cận thẩn, đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối trước đưa vào nơi đậu, đỗ, lưu thông theo quy định Điều 11: Kiểm tra định kỳ an tồn vệ sinh lao động Cơng ty định kỳ kiểm tra, tu sửa máy móc thiết bị, nhà làm việc, kho tàng theo tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động Người sử dụng lao động phải có đủ phương tiện che chắn phận dễ gây nguy hiểm máy móc thiết bị Công ty; nơi làm việc, nơi đặt máy, thiết bị, nơi có yếu tố nguy hiểm độc hại doanh nghiệp, phải bố trí dự phòng cố có bảng dẫn an toàn lao động, vệ sinh lao động đặt vị trí mà người dễ thấy, dễ đọc Trong trường hợp phát nơi làm việc, máy, thiết bị có nguy gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải thực biện pháp khắc phục phải lệnh ngừng hoạt động nơi làm việc máy, thiết bị nguy khắc phục Người lao động có quyền từ chối làm công việc rời bỏ nơi làm việc thấy rõ có nguy xảy tai nạn lao động đe doạ nghiêm trọng tính mạng sức khoẻ phải báo với người phụ trách trực tiếp Phụ trách phòng, ban, đơn vị không buộc người lao động tiếp tục làm cơng việc trở lại nơi làm việc đó, nguy chưa khắc phục Hàng năm Công ty phải tổ chức học tập an toàn lao động cho tất CBCNV Nếu người lao động không học an tồn lao động khơng bố trí làm việc Những người học huấn luyện an toàn lao động phải kiểm tra phải ký vào cam kết học qua huấn luyện an toàn lao động Trường hợp người lao động khơng chấp hành nội quy an tồn lao động phải tự chịu trách nhiệm tai nạn, thiệt hại xảy Điều 12: Chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh y tế cho người lao động: Đối với nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, dễ gây tai nạn lao động, Công ty phải trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế trang bị bảo hộ lao động thích hợp để bảo đảm ứng cứu kịp thời xảy cố, tai nạn lao động Khi tuyển dụng xếp lao động, Công ty vào tiêu chuẩn sức khoẻ quy định cho loại việc, tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động quy định, biện pháp làm việc, an toàn vệ sinh khả tai nạn cần đề phòng công việc người lao động Người lao động ký hợp đồng lao động với thời hạn từ tháng trở lên khám sức khoẻ tuyển dụng khám sức khoẻ định kỳ hàng năm Chi phí khám sức khoẻ Cơng ty đài thọ Quy chế nội Cty Việt-Hàn QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 7/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 Cơng ty có trách nhiệm tổ chức chăm lo sức khoẻ cho người lao động phải kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động cần thiết Điều 13: Xử lý tai nạn lao động Tai nạn lao động tai nạn gây tổn thương cho phận, chức thể người lao động gây tử vong, xảy trình lao động, gắn liền với việc thực công việc, nhiệm vụ lao động Người bị tai nạn lao động phải cấp cứu kịp thời điều trị chu đáo Công ty chịu trách nhiệm việc để xảy tai nạn lao động theo quy định pháp luật Người tàn tật bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giám định y khoa để xếp hạng thương tật, xác định mức độ suy giảm khả lao động phục hồi chức lao động; tiếp tục làm việc, xếp cơng việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận Hội đồng giám định y khoa lao động Công ty chịu tồn chi phí y tế từ sơ cứu, cấp cứu đến điều trị xong cho người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trừ trường hợp người lao động vi phạm theo khoản 11.5 - Điều 11 Nội quy Người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (khi Cơng ty đóng BHXH) bảo hiểm thân thể tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động hưởng lương khoản thu nhập khác thời gian điều trị theo quy định Thoả ước lao động tập thể theo quy định Pháp luật Cơng ty có trách nhiệm bồi thường 30 tháng lương cho người lao động bị suy giảm khả lao động từ 81% trở lên cho thân nhân người chết tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không lỗi người lao động Trường hợp lỗi người lao động, trợ cấp khoản liền 12 tháng lương Tất vụ tai nạn lao động, trường hợp bị bệnh nghề nghiệp phải khai báo, điều tra, lập biên thống kê báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật Mục IV: Một số quy định riêng lao động Nữ Điều 14: Bình đẳng nam nữ, không phân biệt đối xử Nghiêm cấm có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm danh dự nhân phẩm phụ nữ Công ty thực nguyên tắc bình đẳng nam nữ tuyển dụng, sử dụng, tuyển chọn, nâng bậc lương trả cơng lao động Cơng ty có sách khơng sa thải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động nữ lý kết hơn, có thai, nghỉ thai sản, ni 12 tháng tuổi, trừ trường hợp lao động nữ không đảm đương công việc, bị sa thải, hết thời hạn hợp đồng lao động Công ty chấm dứt hoạt động Người lao động nữ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà bồi thường thiệt hại HĐLĐ có giấy thầy thuốc chứng nhận tiếp tục làm việc ảnh hưởng xấu tới thai sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ Trong trường hợp này, thời hạn mà người lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn thầy thuốc định Điều 15: Một số ưu tiên lao động nữ Không sử dụng lao động nữ làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm tiếp xúc với chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới chức sinh đẻ nuôi con, theo danh mục Bộ Lao động-Thương binh Xã hội Bộ Y tế ban hành Công ty sử dụng lao động nữ làm cơng việc nói phải có kế hoạch đào tạo nghề chuyển dần người lao động nữ sang công việc khác phù hợp, tăng cường biện pháp bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện lao động giảm bớt thời làm việc Không sử dụng lao động nữ có thai từ tháng thứ bảy nuôi 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm công tác xa Người lao động nữ làm công việc nặng nhọc, có thai đến tháng thứ bảy, chuyển làm công việc nhẹ giảm bớt làm việc hàng ngày mà hưởng đủ lương Quy chế nội Cty Việt-Hàn QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 8/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 Người lao động nữ thời gian hành kinh nghỉ ngày 30 phút, thời gian nuôi 12 tháng tuổi nghỉ ngày 60 phút thời gian làm việc mà hưởng đủ lương Trong thời gian nghỉ việc để khám thai, để thực biện pháp kế hoạch hố gia đình sẩy thai; nghỉ việc để chăm sóc bảy tuổi bị ốm đau, nhận trẻ sơ sinh làm nuôi, người lao động nữ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội Công ty trả khoản tiền mức trợ cấp bảo hiểm xã hội Thời gian nghỉ việc chế độ trợ cấp nói Chính phủ quy định Trường hợp người khác thay người mẹ chăm sóc ốm đau người mẹ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội Điều16: Nghỉ thai sản Người lao động nữ nghỉ thai sản sau sinh con, cộng lại từ đến tháng, tùy theo điều kiện lao động, tính chất công việc nặng nhọc, độc hại Nếu sinh đôi trở lên tính từ thứ hai trở đi, con, người mẹ nghỉ thêm 30 ngày Trong thời gian người lao động nữ hưởng trợ cấp lương bảo hiểm xã hội Công ty trả khoản tiền mức trợ cấp bảo hiểm xã hội Trong thời gian nghỉ thai sản, có nhu cầu, người lao động nữ nghỉ thêm thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với Cơng ty Người lao động nữ làm trước hết thời gian nghỉ thai sản nghỉ hai tháng sau sinh có giấy phép thầy thuốc chứng nhận việc trở lại làm việc sớm khơng có hại cho sức khỏe phải báo cho Công ty biết trước Trong trường hợp người lao động nữ tiếp tục hưởng trợ cấp thai sản, tiền lương ngày làm việc Hết thời gian nghỉ thai sản theo chế độ trường hợp nghỉ phép thêm không hưởng lương, trở lại làm việc người lao động nữ đảm bảo chỗ làm việc Mục V: Bảo vệ tài sản bí mật kinh doanh, cơng nghệ Công ty Điều 17: Bảo vệ tài sản Công ty Người lao động phải làm theo quy định quản lý, sử dụng, bảo dưỡng tài sản Cơng ty với tinh thần tiết kiệm chi phí, chống lãng phí Người lao động chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản (thiết bị, dụng cụ, tiền vốn ) mà quản lý sử dụng không thực quy định bảo quản, vận hành, bảo dưỡng tài sản Công ty Những tài sản dùng chung đơn vị: ôtô, xe máy, bàn ghế, dụng cụ văn phòng, cảnh, điện nước, trang thiết bị sinh hoạt tập thể người phải có trách nhiệm bảo vệ chung, đồng thời phải có trách nhiệm phát đối tượng có hành vi ăn cắp, phá hoại, sử dụng vào việc riêng cá nhân Chi tiêu công quỹ phải có chứng từ hợp lệ, hợp lý, hợp pháp, tuyệt đối không đưa nhận hối lộ, không biển thủ công ty thành cá nhân Khi phát hành động trộm cắp, phá hoại tài sản, dùng vào việc riêng cá nhân, phá hoại, kích động đoàn kết thống nội bộ, người lao động phải báo cáo kịp thời tượng nghi vấn với người có trách nhiệm để xem xét xử lý Điều 18: Bảo vệ bí mật kinh doanh, cơng nghệ Công ty Mọi người lao động Công ty có trách nhiệm phải tuân thủ quy định bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật cơng nghệ Công ty Tuân thủ nghiêm túc quy chế cung cấp, sử dụng lưu giữ thông tin bảo mật Công ty ban hành Chỉ phép cung cấp thông tin đồng ý Tổng Giám đốc người Giám đốc uỷ quyền có ý kiến Trưởng phận quản lý trực tiếp Bí mật kinh doanh, cơng nghệ coi yếu tố thành bại sống Cơng ty Do đó, cá nhân có vi phạm quy định bảo vệ bí mật Cơng ty phải bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc Các nội dung sau thuộc danh mục bí mật kinh doanh, công nghệ Công ty mà người lao động phải có trách nhiệm bảo vệ: Quy chế nội Cty Việt-Hàn QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 9/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 - Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tín dụng Cơng ty; hồ sơ đấu thầu, dự thầu, chào giá cạnh tranh chưa công bố; - Báo cáo tài chính, bảng tổng kết tài sản, báo cáo toán kỳ; danh sách thành viên vốn góp cổ đơng; lực tình hình tài cơng ty; quỹ tiền mặt, số tiền mặt tồn quỹ két bạc công ty; - Quy hoạch, đào tạo, đề bạt chức danh quản lý chưa công bố; hồ sơ lý lịch cá nhân cán nhân viên công ty; - Đơn thư tố cáo, khiếu nại, tranh chấp quyền sở hữu, tranh chấp lao động thời gian thụ lý, chưa có kết luận thức Tổng Giám đốc cơng ty; - Hồ sơ, lý lịch máy móc dây chuyền thiết bị, kỹ thuật công nghệ sản xuất; định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tiêu chuẩn, hợp chuẩn sản xuất, giá thành sản phẩm; - Các dự án đầu tư phát triển công nghệ, đầu tư XDCB giai đoạn tiền khả thi, khả thi chưa phép công bố; thông tin điều tra thu thập thị trường khách hàng; - Hệ thống thông tin nội bộ, mạng máy tính; mật mã, mật vào mạng internet, vào mạng nội bộ, vào máy tính cá nhân, vào hộp thư điện tử ; - Các nội dung, chương trình khuyến mãi, tiếp thị, chăm sóc khách hàng thời gian chưa triển khai; giá trị chiết khấu giảm giá bán hàng, chi hoa hồng đại lý, chi hoa hồng môi giới ; - Các nội dung, biên họp quan trọng Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông công ty, Ban Giám đốc công ty theo yêu cầu chủ tọa họp không công bố; - Các hồ sơ pháp lý kinh doanh (giấy phép kinh doanh, giấy Chứng nhận quyền sử hữu đất, sử hữu nhà xưởng, sở hữu thiết bị ) hồ sơ máy móc thiết bị chuyên dụng đặc biệt nội dung khác theo yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty cần bảo mật Mục VI: Kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất Điều 19: Hình thức kỷ luật Mọi cán nhân viên Công ty tùy theo mức độ vi phạm kỷ luật bị áp dụng hình thức kỷ luật sau: 1- Khiển trách, cảnh cáo (bằng văn phát biểu lời nói) 2- Chuyển làm cơng việc khác, kéo dài thời hạn nâng lương (bằng văn bản) 3- Sa thải (bằng văn bản) Điều 20: Thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo Thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo CBNV vi phạm điểm quy định sau: - Không chấp hành giấc làm việc (đi trễ, sớm) theo quy định Công ty lần thứ (2 lần đầu phạt trừ điểm chất lượng công tác) - Nghỉ ốm từ đến ngày khơng có giấy chứng nhận quan Y tế nghỉ việc riêng 01 ngày chưa Trưởng phận quản lý trực tiếp cho phép - Vắng mặt làm việc 20 phút mà không phép Trưởng phận từ lần trở (trừ trường hợp đặc biệt người lao động thấy rõ nơi làm việc có nguy xảy tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng sức khỏe mình) - Khơng hồn thành công việc giao thời hạn, yêu cầu chất lượng lý chủ quan, lực yếu từ 03 lần trở lên năm công tác - Làm việc riêng nhiều lần làm việc nơi làm việc; sử dụng trang thiết bị quan phục vụ lợi ích riêng cá nhân (đã bị phụ trách nhắc nhở) - Có thái độ thiếu văn minh, không lịch khách hàng, đối tác đồng nghiệp, gây phiền hà cho khách hàng bị khách hàng phản ảnh lại với Công ty - Cố ý thu thừa tiền khách hàng (lần thứ nhất) - Không chấp hành phân công công tác Trưởng phận quản lý trực tiếp - Không thực quy định trật tự doanh nghiệp, viết đơn khiếu tố khiếu nại sai thật; gửi đơn thư tố cáo khiếu nại xuyên tạc, vượt thẩm quyền, thiệt hại đến uy tín Cơng ty - Đưa người lạ mặt vào quan chưa phép lãnh đạo đơn vị Quy chế nội Cty Việt-Hàn QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 10/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 - Người phụ trách từ tổ trưởng trở lên lạm dụng cương vị cơng tác để có hành vi phân biệt đối xử với nhân viên lao động quyền quản lý - Khơng đeo thẻ kiểm sốt nhân viên, khơng mặc đồng phục làm việc theo quy định quan (lần thứ năm lần tháng), lần đầu phạt trừ vào điểm chất lượng công tác; - Say rượu, bia chất kích thích khác gây trật tự làm việc; đánh bạc công ty (khi bị nhắc nhở lần thứ trở đi), lần đầu trừ điểm chất lượng - Báo cáo số liệu sai thật chưa đến mức nghiêm trọng (lần thứ nhất) Điều 21: Thi hành kỷ luật với hình thức chuyển làm cơng việc khác Thi hành kỷ luật hình thức chuyển làm cơng việc khác có mức lương thấp kéo dài thời hạn nâng lương thời hạn tối đa tháng CBCNV vi phạm điểm qui định sau: - Có hành vi nhận tiền hối lộ, đòi tiền hoa hồng bất hợp pháp đối tác, khách hàng - Không trung thực khai báo hồ sơ lý lịch, văn bằng, chứng học vấn - Có hành vi thiếu trung thực làm việc Công ty Báo cáo sai thật, thiếu trung thực (lần thứ hai) - Đem sản phẩm, vật dụng, phương tiện công ty (kể sản phẩm vật dụng phế thải) chưa phép người có thẩm quyền - Lái xe vi phạm luật giao thông, gây tai nạn làm ảnh hưởng đến Công ty - Lợi dụng danh nghĩa Công ty ký hợp đồng kinh tế phục vụ lợi ích riêng cá nhân - Nghỉ việc ngày tháng (cộng dồn) ngày liên tục (trong hai tháng liền kề); 20 ngày năm khơng có lý đáng - Đã bị khiển trách, cảnh cáo thời hạn tháng tái phạm - Làm hỏng máy móc, thiết bị, tài sản Cơng ty có giá trị 5.000.000 VNĐ mà nguyên nhân chủ quan thân gây ra, đồng thời phải bồi thường giá trị áp dụng hình thức kỷ luật - Cố ý thu thừa tiền khách hàng - Làm gián đoạn thông tin khách hàng (trừ trường hợp thực công việc kỹ thuật, nghiệp cụ cần thiết) gây hậu nghiêm trọng, phương hại đến uy tín Cơng ty - Say rượu, bia chất kích thích khác làm việc (lần thứ hai sau bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo) - Bỏ vị trí cơng tác ca làm việc (lần thứ 3) - Trong trình sản xuất kinh doanh làm sai hỏng sản phẩm theo quy định (kể hàng hoá sản phẩm sản xuất văn bản, hợp đồng kinh tế) gây thiệt hại lớn làm uy tín Cty - Khơng hồn thành cơng việc giao thời hạn, yêu cầu chất lượng lý chủ quan, lực yếu từ 05 lần trở lên năm công tác Điều 22: Thi hành kỷ luật với hình thức sa thải Áp dụng thi hành kỷ luật hình thức sa thải CBCNV vi phạm điều quy định sau: - Có hành vi nhận hối lộ, đòi tiền hoa hồng bất hợp pháp đối tác, khách hàng lần thứ hai - Tiết lộ, cung cấp thông tin, bí mật (thuộc danh mục bảo mật) sản xuất kinh doanh, công nghệ Công ty chưa đồng ý Tổng Giám đốc người Tổng Giám đốc ủy quyền gây hậu nghiêm trọng - Cố tình gây thiệt hại, lãng phí thất tài sản cơng ty có giá trị từ 10.000.000 VNĐ trở lên đem tài sản cơng ty (dụng cụ, thiết bị có giá trị 10.000.000 VNĐ) đặt cọc, cầm đồ, tự ý cho mượn, sử dụng cho mục đích riêng cá nhân - CBNV bị xử lý kỷ luật khiển trách theo quy định điều 21 Nội quy Lao động này, chuyển làm cơng việc khác có mức lương thấp kéo dài thời hạn nâng lương không tháng mà tái phạm thời gian chưa xóa kỷ luật - CBNV bỏ việc 13 ngày tháng (cộng dồn) 20 ngày liên tục (trong hai tháng liền kề) 30 ngày năm mà khơng có lý đáng - Thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng làm việc điểm nút thông tin, điều khiển vận hành dây chuyền sản xuất trọng yếu Quy chế nội Cty Việt-Hàn QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 11/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 - Nghiện ma túy chất kích thích khác bị cấm điều trị tháng không khỏi - Bị bệnh tâm thần, bệnh hiểm nghèo, bệnh nguy lây nhiễm cao Công ty cho chữa bệnh không khỏi bệnh, không đảm bảo sức khoẻ để làm việc (theo kết luận sở Y tế) - Trộm cắp, đồng phạm cung cấp thông tin cho bọn trộm cắp, tham ô tài sản Công ty, tài sản riêng đồng nghiệp, công dân tổ chức khác - Cãi nhau, đánh với khách hàng bị phản ảnh lại với Giám đốc Công ty; cãi nhau, gây gỗ, đánh với đồng nghiệp mức nghiêm trọng làm nhiệm vụ - Lợi dụng dịch vụ công ty để mưu lợi riêng cá nhân (lần thứ 2) - Các trường hợp khác gây hậu đặc biệt nghiêm trọng hoạt động sản xuất kinh doanh, uy tín Cơng ty theo kết luận Tổng Giám đốc công ty (cho dù lần đầu) - Không đủ lực chun mơn, khơng hồn thành nhiệm vụ công tác (trong thời gian thử việc), bị Trưởng phận quản lý trực tiếp yêu cầu không tiếp nhận trả lại Hội đồng tuyển dụng Công ty - Bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phải chịu án phạt tù giam vi phạm pháp luật khác Điều 23: Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động Tối đa tháng kể từ ngày xảy vi phạm, điều kiện bình thường, tháng mà Tổng Giám đốc không xử lý vi phạm người vi phạm miễn trách Tối đa tháng việc vi phạm kỷ luật có tình tiết phức tạp, cần có thời gian để điều tra, xác minh lỗi người lao động Quá tháng, Tổng Giám đốc không xử lý vi phạm người vi phạm miễn trách Điều 24: Đình cơng tác Đình cơng tác trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp, xét thấy người lao động tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xác minh điều tra, gây ảnh hưởng xấu đến người khác phương hại đến q trình sản xuất, kinh doanh gây uy tín cơng ty Đình cơng tác trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng cho công tác sản xuất kinh doanh Công ty, vi phạm nghiêm trọng Nội quy lao động chờ ý kiến định Hội đồng kỷ luật cơng ty Đình cơng tác trường hợp người lao động không chấp hành định Công ty việc thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cơng tác khác Đình cơng tác để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu quan Pháp luật nhà nước có thẩm quyền chờ ý kiến định Tổng Giám đốc Thời hạn tạm đình cơng tác khơng 15 ngày, trường hợp đặc biệt kéo dài khơng q tháng phải có văn thông báo lý cho người lao động Hết thời hạn đình cơng việc, có kết luận thức Hội đồng kỷ luật lao động cơng ty, Tổng Giám đốc công ty quan nhà nước có thẩm quyền người lao động khơng bị sa thải người lao động tiếp tục làm việc công ty Điều 25: Trách nhiệm vật chất Người lao động làm hư hỏng dụng cụ thiết bị có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản cơng ty phải bồi thường tiền thiệt hại gây Nếu gây thiệt hại khơng nghiêm trọng sơ suất, phải bồi thường nhiều 03 tháng lương bị khấu trừ dần vào thu nhập hàng tháng Trường hợp thiệt hại tài sản có giá trị lớn, nghiêm trọng thực định bồi thường Hội đồng kỷ luật Công ty Tổng Giám đốc ban hành văn Người lao động làm dụng cụ, thiết bị, làm tài sản khác doanh nghiệp giao tiêu hao vượt định mức cho phép tùy trường hợp phải bồi thường thiệt hại phần hay toàn theo thời giá thị trường, trường hợp có hợp đồng trách nhiệm phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm Mức bồi thường quy định Nội quy lao động Quy chế nội Cty Việt-Hàn QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 12/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 Điều 26: Điều kiện xử lý kỷ luật lao động Khi tiến hành việc xử lý kỷ luật lao động, Công ty phải chứng minh lỗi người lao động Người lao động có quyền tự bào chữa nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân, đồng nghiệp người khác bào chữa cho Khi xem xét xử lý kỷ luật lao động, phải có mặt đương phải có tham gia đại diện Ban chấp hành công đồn sở Cơng ty người quản lý phụ trách nhân viên Việc xem xét xử lý kỷ luật lao động phải ghi thành biên Hội đồng kỷ luật định xử lý kỷ luật phải ban hành văn Tổng Giám đốc ký người Tổng Giám đốc uỷ quyền ký Điều 27: Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật lao động Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật bị xử lý hình thức kỷ luật Khi người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất, tương ứng với hành vi vi phạm nặng Không xử lý kỷ luật người lao động vi phạm Nội quy lao động mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức khả điều khiển hành vi Cấm hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm người lao động xử lý vi phạm kỷ luật Cấm dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động (trừ đền bù vật chất thân gây ra) Chưa xử lý kỷ luật lao động người lao động trường hợp sau đây: - Đang thời gian nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương (đã có đồng ý Tổng Giám đốc Công ty) - Đang điều trị bệnh viện theo quy định thầy thuốc - Đang bị đình cơng tác bị tạm giam, bị áp dụng biện pháp xử lý hành khác đưa vào sở giáo dục, sở chữa bệnh, quản chế hành - Phụ nữ thời kỳ nghỉ thai sản - Khơng áp dụng hình thức kỷ luật buộc việc người lao động có thai, ni nhỏ 12 tháng tuổi Điều 28: Quy ước kỷ luật lao động khơng có lỗi Người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình cơng việc phải bồi thường theo trách nhiệm vật chất tiền thấy khơng thoả đáng, có quyền khiếu nại với Công ty thông qua Trưởng phận quản lý trực tiếp, Ban PTNL, Tổ chức Cơng đồn Cơng ty yêu cầu với quan có thẩm quyền giải tranh chấp lao động theo trình tự pháp luật quy định Khi phát kết luận định xử lý Cơng ty sai Cơng ty phải huỷ bỏ định văn bản, xin lỗi công khai, khôi phục danh dự bồi thường quyền lợi vật chất bị thiệt hại định sai cho người lao động Quy chế nội Cty Việt-Hàn QUY CHẾ NỘI BỘ NỘI QUY LAO ĐỘNG Trang số : 13/13 Quyết định: 330 /QĐ-TGĐ Ngày lập: 11/ 06/ 2007 Sửa đổi lần: 02 Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 29: Hiệu lực thi hành: Nội quy Lao động Công ty Cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt-Hàn có hiệu lực kể từ ngày Giám đốc công ty ký định ban hành Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam chuẩn y thừa nhận Những vấn đề nội quy lao động có vướng mắt mà khơng có quy định Nội quy lao động áp dụng theo quy định thoả ước lao động tập thể Công ty, trường hợp thoả ước lao động tập thể khơng có điều khoản xác định thống áp dụng theo quy định pháp luật lao động hành Ngoài nội dung quy định nội quy này; vụ, việc có tính chất vượt ngồi thẩm quyền xử lý Công ty chuyển sang quan Pháp luật nhà nước thụ lý giải Điều 30: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban Phát triển Nhân lực, Phòng Hành – Quản trị, Ban kiểm tra chất lượng lao động công ty làm nhiệm vụ thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với phòng chức năng, phận đơn vị trực thuộc phổ biến Nội quy lao động đến người lao động trích niêm yết, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực nội quy Điều 31: Sửa đổi bổ sung Trong trình thực Nội quy Lao động này, có cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế điều chỉnh Pháp luật lao động ban hành, đề nghị phản ảnh Ban PTNL tổng hợp trình Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Sản xuất ViệtHàn xem xét, định / TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ Các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam TỔNG GIÁM ĐỐC Cty Cổ phần Đầu tư & SX Việt-Hàn Đã xác nhận theo Thông báo số 40/TB-BQL ngày 28/6/2007 BQL KCN Quảng Nam Huỳnh Tấn Chung Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Ban QL KCN Quảng Nam - Ban GĐ Cty - Trưởng đơn vị trực thuộc Cty - Lưu PTNL, HCQT Quy chế nội Cty Việt-Hàn
- Xem thêm -

Xem thêm: noiquylaodong, noiquylaodong